เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
23 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระ
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.

 
กลุ่มสาระ ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
ปฐมวัย ศน.วรนุช  สายทอง 088-2194804
ภาษาไทย ศน.อรวรรณ สุพรรณพยัคฆ์
ศน.ขวัญใจ  คำรอด
086-3356078
081-2953746
คณิตศาสตร์ ศน.อาคม  ธนอุดมนาน 086-5737875
วิทยาศาสตร์/นักบินน้อย สพฐ. ศน.เพลินพิศ  กอบตระกูล 081-8648451
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศน.แกล้วกล้า  ศรีหนารถ 081-3776410
สุขศึกษาและพลศึกษา ศน.กุสุมา  วิเศษ 081-7232468
ศิลปะ(ทุกรายการ)/ กลองยาว ศน.สุทธิ  สุวรรณปาล
ศน.สำเร็จ  อาษาสุข
089-0995206
091-7813036
ภาษาต่างประเทศ ศน.ชนิตพร  ชุ่มจิตต์ 089-9864086
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศน.สุทธิ  สุวรรณปาล 089-0995206
กอท.(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์) ศน.อัญชัญ  ชูช่วย 082-5074974
กอท.(การงานอาชีพ) ศน.อัจฉนา  มุลิ 081-8627577
พิการเรียนรวม(ทุกกลุ่มสาระ) ศน.อภิชัย  เทียนศิริ 089-4002466
 
 
  แจ้งประชาสัมพันธ์
-------------------------------
การแข่งขันหุ่นยนต์
---------------------------

แจ้งให้ตัวแทนเขตพื้นที่ที่รายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
(1) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
(2) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
(3) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
(4) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
(5) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
(6) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
**ให้ลงทะเบียนแข่งขันและฟังคำชี้แจงกติกา
ในวันที่ 15 ธ.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
 [หากไม่มารับฟังคำชี้แจงให้ถือว่ารับทราบกติกาและ
ข้อตกลงการแข่งขันจะประท้วงหรือโต้แย้งใดๆอีกไม่ได้]
รายการแข่งขัน :
(1) การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
(2) การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
***ให้ส่งเล่มโครงงานและเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน 
ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : ศน.อัญชัญ  ชูช่วย สพป.จันทบุรี เขต 1
เลขที่ 1
 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 082-5074974 (ศน.อัญชัญ)
 
  แจ้งประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร
   
การส่งเล่มเอกสารระดับภาค
เข้าไปดูเว็บไซต์ 
http://www.central66.sillapa.net
 
  แจ้งประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร
           ลำดับที่การแข่งขันระดับภาค
ของ สพป.สมุทรสาคร คือ ลำดับที่ 29
 
  กำหนดการแข่งขันระดับภาค

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล
ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน 
โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาค
เป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว
(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึก
ในรูปของ
ไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง
และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
ระยะที่ 1 วันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่(ที่โรงเรียนสังกัด)จะตรวจสอบเอกสาร
การขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อน
ทำการโอนข้อมูล(โอนข้อมูลภายใน 24 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)

ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัว
และอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลด
รูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559

 
  เบอร์เจ้าหน้าที่ส่วนกลางสำหรับติดต่อสอบถาม
 และให้คำแนะนำในการเลือกสถานที่พัก
นายสราวุธ  คงคารัตน์ [092-9855268] 
หรือ ID Line : aeksarawoot
นางสาวสิริรัศมิ์  วาสนาวิน [082-4644068]
 หรือ ID Line : 0824644068
 
  ประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร
        
โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทน
สพป.สมุทรสาคร ไปแข่งขันกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลาง ปี 2559
ณ จังหวัดจันทบุรี ให้รีบติดต่อจองที่พัก
โดยเข้าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
เว็บไซต์ central66.sillapa.net

 
 
  แจ้งประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร  (7 พฤศจิกายน 2559)
    จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
    
1. ตามที่ แจ้งเลื่อนกกำหนดการแข่งขันกิจกรรมศอลปะสาระดนตรี
ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม)
จากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นั้น
     เนื่องจาก วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตรงกับ นักเรียน
ต้องไปสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559
จึงเลื่อนเป็นวันพุธที่ 23
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมืองฯ
จ.สมุทรสาคร
    
2. ได้รับแจ้งจากโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ซึ่งเป็นศูนย์การประกวด
และแข่งขันกิจกรรมศิลปะสาระดนตรี ระดับมัธยมศึกษา เดิมกำหนด
ประกวดและแข่งขัน ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ขอเลื่อน
เป็นวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
     
 
  >รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ >
>ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข >
>ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู>
>จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่>
>ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่>
>พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน/ครู/กรรมการ>
ปฏิทินการดำเนินงาน[ระดับภาค]
>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-24 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 25 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 25-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559

 
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 140
จำนวนทีม 1,569
จำนวนนักเรียน 4,187
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,366
จำนวนกรรมการ 931
ครู+นักเรียน 6,553
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,484
ประกาศผลแล้ว 200/247 (80.97%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 16
เมื่อวาน 51
สัปดาห์นี้ 67
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 67
เดือนที่แล้ว 67
ปีนี้ 1,141
ทั้งหมด 223,804