เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ดาวน์โหลดป้ายติดเวที
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(กลองยาว)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 ธ.ค. 2559
15 ธ.ค. 2559
16 ธ.ค. 2559
17 ธ.ค. 2559
18 ธ.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งข่าวการพิมพ์เเกียรติบัตร
โรงเรียนสามารถขอแก้ไขชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้า กรณีมีการผิดพลาด หรือมีการเปลี่่ยนตัวแล้วไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งต้องตรงกับที่ลงทะเบียน  
 กรุณาแจ้งขอแก้ไขข้อมูลที่ สพม.17 ด่วน
ทาง E - mail  [email protected]
 
  นักเรียนและครู ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ระดับมัธยมศึกษา ให้ทุกท่านนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน บัตรข้าราชการ เพื่อใช้ยืนยันในการแสดงตัวตนเข้าร่วมแข่งขันทุกรายการ (ไม่มีบัตรยืนยันไม่อนุญาตเข้าร่วมการแข่งขัน) และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวหน้างาน ยกเว้นนักเรียนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียนและแนบใบรับรองแพทย์ประกอบเท่านั้น กรณีภาษาต่างประเทศ ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับตัวจริงมาประกอบด้วย กรณีครูผู้ฝึกสอน ไม่สามารถคุมนักเรียนมาแข่งขันด้วยตนเองได้ ให้มีหนังสือจากผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ครูคนใดคนหนึ่งมาควบคุมนักเรียนแทนได้ พร้อมแนบบัตรประจำตัวครูผู้มาแทน โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน   
  ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน "ภาพยนตร์สั้น " เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาดูผลงานย้อนหลังเปรียบเทียบกรณีผลงานใกล้เคียงกันในวันสุดท้ายและประกาศผลได้ทันรวมถึงความสะดวกในการเดินทางกลับของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จึงขอเปลี่ยนกำหมดการของทีมที่เข้าร่วมแข่งขันโดยกำหนดใหม่ ดังนี้ <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF> ในกรณีที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนแข่งขันในวันดังกล่าวได้ ให้แจ้งล่วงหน้าที่ อ.สุเมธ 0843884939 (เฉพาะทีมที่มีการเปลี่ยนแปลง) 
_____________________________________________
ประกาศแก้ไข สถานที่แข่งขันแปรรูปอาหารและโครงงานอาชีพ จากอาคาร 11 ชั้น 3 และชั้น 4 เป็น สนามฟุตบอลเต็นท์3 และเต็นท์4 มีโต๊ะจีนให้ 1 ตัว 
 
  เปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
การขอเปลี่ยนตัวสามารถดำเนินการผ่านระบบได้ถึงวันที่ 10 ธ.ค. 59 หลังจากนั้นจะปิดระบบ
คู่มือเพิ่มข้อมูลติดต่อครูผู้ฝึกสอนในระบบ
คู่มืออัพโหลดไฟล์ภาพของผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอนในระบบ
 
             ### กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ### 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 ส่งข้อมูลรายละเอียดการแสดง จำนวน 5 ฉบับ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559  ส่งมาที่ อ.อัษฎา  จรัญชล  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
-------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---------------
           ### กิจกรรมสภานักเรียน ### 
ส่งเอกสารการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6 ระดับภูมิภาค 
ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล”  100 ถนนสัมปทาน  ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22120 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
-------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---------------
           ### โครงงานคุณธรรม ### 
ส่งผลงาน ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ทั้ง ม.1-3 และ ม.4-6
สถานที่จัดส่ง : ผู้อำนวยการ    โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  
                   อ.ขลุง   จ.จันทบุรี 22000
                   (วงเล็บมุมซองว่า "โครงงานคุณธรรม")

-------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---------------
           ### การประกวดภาพยนตร์สั้น ### 
ส่งผลงาน ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2559
(นำไฟล์สำรองผลงานตัวเองมาในวันแข่งขันด้วย)

สถานที่จัดส่ง : อ.สุเมธ บรรเทาวงษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 17
    เลขที่ 9 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
                   (วงเล็บมุมซองว่า "ภาพยนตร์สั้น")

-------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---------------
           ### การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ### 
ส่งรูปเล่ม ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
(ยึดถือประทับตราไปรษณีย์ ถ้าลงทะเบียน EMS วันที่ 1 ธันวาคม 2559 แบบไม่ลงทะเบียนยึดประทับตราไปรษณีย์อากร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)

สถานที่จัดส่ง : กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ เลขที่ 1
           ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

-------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---------------
           ### การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ###      
ส่งเล่มโครงงานและเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2559
(หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนน  ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สถานที่จัดส่ง : นายสุนทร เรืองภักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
                        ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
                        เบอร์โทรศัพท์ : 0814373088

-------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---------------
### การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ###
1.โครงงานวิทยาศาตร์ประเภทการทดลอง  2.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  3.ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย   ส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่ม ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
สถานที่จัดส่ง : อ.พนารัตน์ เอกปัจจา  โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
           ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
 
 
แจ้งโรงเรียนให้เข้าระบบโรงเรียนและเพิ่มข้อมูลการติดต่อครูผู้ฝึกสอน
เพื่อให้กรรมการติดต่อในกรณีเร่งด่วน

กรณีครูผู้ฝึกสอนไม่สามารถควบคุมนักเรียนมาแข่งขันได้ให้มีหนังสือมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนให้ครูท่านอื่น ควบคุมนักเรียนมาแทนได้พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มาแทน
 
 
การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1-6 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน(นักเรียน)
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน

 

 
ศูนย์แข่งวิยาศาสตร์ การงานอาชีพ เทคโนโลยี และหุ่นยนต์
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 13:48 น.
สถานที่จัดการแข่งขันและรายชื่อผู้ประสารงาน ระดับ สพม.
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:11 น.
รายชื่อบทอาขยานสำหรับใช้แข่งขันกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ
บทอาขยานสำหรับใช้แข่งขันกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ [ดาวน์โหลด pdf]
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:37 น.
ประกาศจากศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ภาคกลางและภาคตะวันออก
ในส่วนเครื่องมือกล (Machine Tools) ทุกชนิด ห้ามเข้าพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด เนื่องจากไม่มีกรรมการดูแลอย่างใกล้ชิดจึงไม่สะดวกในการจัดพื้นที่ให้ และไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณเครื่องมือหนักรวมทั้งอุปกรณ์สร้างเอง (ยกเว้นสว่านไฟฟ้า หรือ สว่านมอเตอร์) แบบร่างสามารถนำเข้ามาได้แต่ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันวาดลงบนวัสดุที่จะใช้ตัดทำหุ่นยนต์
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:56 น.
ประกาศแก้ไขเกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง ศิลปหัตถกรรม 66

  เกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง ฉบับปรับปรุงเฉพาะกิจ รายละเอียด [คลิกที่นี่]


วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17:16 น.
ประกาศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการ(ยกเว้นโครงงานหุ่นยนต์)
การแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการ(ยกเว้นโครงงานหุ่นยนต์)
13 ธ.ค.59 เวลา12.30 น. ครูผู้ฝึกสอนร่วมประชุมกับคณะกรรมการตัดสินจากส่วนกลางเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ณ ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี(ผู้ฝึกสอนที่ไม่มาร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดการประชุมได้ ลิ้งค์ การถ่ายทอดสดจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:03 น.
 

 
ประกาศผล
การจับสลากจัดลำดับการแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559
ณ จังหวัดจันทบุรี
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 51
จำนวนโรงเรียน 795
จำนวนทีม 8,078
จำนวนนักเรียน 27,121
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 13,808
จำนวนกรรมการ 983
ครู+นักเรียน 40,929
ครู+นักเรียน+กรรมการ 41,912
ประกาศผลแล้ว 217/217 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 6
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 101
สัปดาห์ที่แล้ว 161
เดือนนี้ 6
เดือนที่แล้ว 1,382
ปีนี้ 1,827
ทั้งหมด 2,030,247