เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 พ.ย. 2559
13 พ.ย. 2559
22 พ.ย. 2559
23 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
ประกาศการแข่งขันรายการที่ถูกยกเลิก
     จากประกาศดังกล่าว ที่ให้ทุกหน่วยจัดการแข่งขันงดจัดการแข่งขัน เช่น เพลงคุณธรรม การเล่านิทาน การประกวดละคร แอโรบิค ดนตรี นาฏศิลป์ ละครสั้น เล่านิทาน ขับร้องเพลงทุกรายการ บัดนี้ได้กำหนดให้มีการแข่งขันในรายการดังกล่าว ในวันที่ 22 - 23พฤศจิกายน 2559 และเปิดให้โรงเรียนที่สนใจจะส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่วันที่ 16 -20 พฤศจิกายน 2559
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:41 น.
1. สิ่งที่ต้องเตรียม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม. ต้น
อุปกรณ์
     1. ใบไม้ที่มีสีสันต่างๆ เช่น ใบชบาด่าง ใบโพธิ์ ใบโกสน
     2. สารละลายไอโอดีน
     3. สารคอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4)
     4. วิตามิน C
     5. น้ำแป้ง
     6. แอลกอฮอล์
     7. น้ำกลั่น
     8. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
     9. บีกเกอร์
     10. หลอดทดลอง
     11. หลอดหยดสาร
     12. แท่นจับหลอดทดลอง (Stand)
     13. ตะแกรงใส่หลอดทดลอง
     14. กระดาษกรอง
     15. ปากคีบ
     16. ถ้วยกระเบื้อง

2. กิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

 
สารเคมี อุปกรณ์
1. แคลเซียมไฮดรอกไซด์ : Ca(OH)2
2. น้ำกลั่น
3. กรดอะซิติก : CH3COOH
4. โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต : ผงฟู
    หรือ NaHCO3
5. เกลือแกง : NaCl
6. ด่างทับทิม : KMnO4

 
1. เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง
2. ช้อนตักสาร
3. บีกเกอร์ขนาด 100 ml.
4. แท่งแก้วคนสาร
5. กรวยแก้ว
6. กระดาษกรอง
7. ขวดเก็บสาร
8. หลอดทดลองขนาดขนาดใหญ่พร้อมจุกยางและหลอดนำแก๊ส
9. ที่วางหลอดทดลอง
10. ขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลอง
11. หลอดทดลองขนาดกลาง
12. กระบอกตวง
 
 3. การส่งเล่มโครงงานทุกกิจกรรมส่งจำนวน 6 เล่ม วันแข่งขัน
วันอังคาร ที่ 08 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
การเตรียมพร้อม และความเข้าใจเบื้องต้นก่อนการประกวด/แข่งขัน
การเตรียมพร้อม และความเข้าใจเบื้องต้นก่อนการประกวด/แข่งขัน
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จังหวัดนครปฐม
     1. การประกวดและแข่งขันทุกรายการ จะดำเนินการตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ในประเด็นสำคัญของส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการประกวดและแข่งขันที่มีความบริสุทธิ์ และยุติธรรม
     2. แนวดำเนินการและข้อคำนึง ในการจัดการประกวดและแข่งขัน จังหวัดนครปฐม 2
     2.1 สิ่งที่ต้องเตรียมให้ เครื่องคอมพิวเตอร์
          - ระบบปฏิบัติการ windows 7
          - software พื้นฐานในเครื่องที่มีให้ เช่น MS office , Photoshop , notepad
          - network (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน นั้นๆ)
          - กระดาษ A4
ในรายการแข่งขันที่ยังไม่ประกาศหัวข้อเรื่อง ทางกรรมการจัดการแข่งขันจะเตรียมหัวข้อเรื่อง และข้อมูลประกอบ ให้ในวันแข่งขัน
     2.2 สิ่งที่ผู้แข่งขันต้องเตรียมมาเอง
          - ปากกา ดินสอ ยางลบ
          - ไม้บรรทัด, เครื่องเขียนอื่นๆ, อุปกรณ์ระบายสี (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน)
          - ไมค์ , หูฟัง (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน)
     2.3 การเตรียม Software เฉพาะที่ต้องใช้งานให้เตรียมมาใน flash drive เท่านั้น
          - ให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก flash drive เท่านั้น ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
          - กรรมการตัดสินจะเก็บ flash drive นั้นไว้เพื่อการตรวจสอบอย่างละเอียดภายหลัง และจะส่งคืนให้ภายหลัง
          - ห้ามนำไฟล์ข้อมูล ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ภาพยนตร์ อันจะมีผลต่อความไม่เท่าเทียมและยุติธรรมของการแข่งขัน เข้ามาในห้องแข่งขัน
          การติดตั้ง software เฉพาะ
          - ให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบ software พื้นฐาน ที่กรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ (เพื่อเป็นการลดเวลาการเตรียมความพร้อมของผู้แข่งขัน)
          - ให้ผู้เข้าแข่งขันแจ้งกรรมการให้ทราบถึงรายการ software ที่ต้องการติดตั้งเพิ่ม
          - ให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้ง software ผ่านจาก flash drive เท่านั้น (ห้าม copy file หรือ folder มาลงในเครื่องเพื่อการติดตั้ง)
          - เมื่อติดตั้ง software เฉพาะเสร็จแล้ว ให้ส่งมอบ flash drive พร้อมชื่อเจ้าของต่อกรรมการแข่งขันทันที
     2.4 ข้อห้ามในรายการแข่งขัน
          - ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
          - ห้ามนำเอกสารเข้าห้องแข่งขัน นอกเสียจากได้รับพิจารณาอนุญาตจากกรรมการ
วันพฤหัสบดี ที่ 03 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:25 น.
หัวข้การแข่งขันท่องอาขยาน
ท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับ ม.ต้น
บทบังคับ อิศญาณภาษิต
บทจับฉลาก(ในวันแข่งขัน)
บทหลัก
1. นิราศภูเขาทอง
2. โคลงโลกนิติ
3. บทเสภาสามัคคีเสวก
บทเลือก
1. รามเกียรติ์ (ศึกอินทรชิต)
2. บุพการี
3. วัฒนธรรม

ท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับ ม.ปลาย
บทบังคับ ลิลิตตะเลงพ่าย
บทจับฉลาก(ในวันแข่งขัน)
บทหลัก
1. กาพย์แห่เรือ
2. อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
3. นมัสการมาตาปิตุคุณ
บทเลือก
1. สวรรค์ชั้นกวี
2. อิเหนอ ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ
3. นิราศนรินทร์
วันพฤหัสบดี ที่ 03 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:45 น.
แจ้งเพื่อทราบ

เรียน คุณครูโรงเรียนที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ สพม.9 นครปฐม 2

สพม.9 ได้เชิญหน่วยจัดงานศิลปหัตถกรรมทั้ง 5 หน่วยไปประชุมเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 59 สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดวันการประกวดแข่งขันของแต่ละหน่วยเหมือนเดิม คือ วันที่ 12 - 13 พ.ย. 59 (ประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ใช้ข้อสอบกลาง วันที่ 13 ต.ค. 59)

2. ทุกหน่วยจัดการแข่งขันมีมติในที่ประชุมเห็นควรงดจัดการแข่งขัน เช่น เพลงคุณธรรม การเล่านิทาน การประกวดละคร แอโรบิค ดนตรี นาฏศิลป์ ละครสั้น เล่านิทาน ขับร้องเพลงทุกรายการ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย ซึ่ง สพม.9 ให้การเห็นชอบ

3. ขอตัดรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันที่งดจัดกิจกรรมออกจากคำสั่ง

4. กิจกรรมที่งดจัด หากมี รร.ส่งชื่อเข้าแข่งขัน ให้ รร.ที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ ลงบันทึกคะแนนเป็น  -1 ในการบันทึกคะแนน เนื่องจากไม่ส่งเข้าแข่งข้

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 11:23 น.
กำหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
โรงเรียนที่สนใจจะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 - วันที่ 15 ตุลาคม 2559
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 10:54 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 26
จำนวนทีม 1,286
จำนวนนักเรียน 3,148
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,797
จำนวนกรรมการ 1,073
ครู+นักเรียน 4,945
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,018
ประกาศผลแล้ว 186/207 (89.86%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 6
สัปดาห์ที่แล้ว 24
เดือนนี้ 3
เดือนที่แล้ว 101
ปีนี้ 104
ทั้งหมด 122,378