หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-npt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ชำนาญศิลป์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวทัศนาภรณ์ บัญชรมาศพรรณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
5. นางพิมพา ศรีษะน้อยโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวกันตนา สุขเจริญโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาววรากร พืบขุนทดโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐิตา ประสงค์เงินโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
5. นางสาวชฏิลดา ตี่นาสวนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี กองสุขโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เอกอุโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางชนชญา สังข์พญาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นายอำนาจ สิทธิบูรณาญาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ ครามวิชิตโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ บุญวงษ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา สวัสดิชัยนันทาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาววิชยา กลั่นหุ่นโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางปารมรัตน์ เชื่อมสามัคคีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ปานชาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางจินดา เนตรโพธิ์แก้วโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวสิรินภา เอกเผ่าพันธ์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางสาววาสนา ด่านพิมายโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณวรางกูรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางคำทิพย์ ทับกล่ำโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา บุญศิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ กงเหลียงโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางอัจฉรา จินดาพงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฎฐณิชา พันธ์ขะวงษ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวงทอง สวัสดิ์มงคลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุพรรณี กิจนิธิธาดาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นายวิษณุชัย ตั้งต้นเจริญโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวดรุณี เชี่ยวชาญโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางรัชณี เนาวรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี ทรัพย์ผลโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
3. นางสุธารทิพย์ เวียงไชยโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอำภา แก้วจันทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลี อินวงค์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พึ่งเงินโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ตุ้งสวัสดิ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ใจสุทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางเสาวนีย์ อินทร์ยังโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ จิ๋วแก้วโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ์ มีศรีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ หาญกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวดวงเดือน สำเร็จทรัพย์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางสาวภารดี มีเจริญโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวจุฬารักษ์ โคตรจักร์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา โอชาพงศ์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ศรีไพบูลย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ การสมอรรถโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางลำดวน รัตนรังสิกุลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนันท์ เทพาชมภูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายโกศล พจนารถโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นายทองดี อรุณโณโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางอารีย์ อ่อนพันธ์โรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
5. นายประยุทธ พิทักษ์ธีรกุลโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ พุทธชาติเสวีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวปัทมา โสภิชาติ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ คำวงษ์โรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวนพรัตน์ คุ้มสมบัติโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
6. นางสาวกิรณา สังข์เสวก โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย สะอาดแก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ ประศาสน์วิทย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวเยาวมาลย์ ปานศรีแก้ว โรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
4. นางขวัญฤทัย พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นายจุมพล เนียมแสวง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
6. นายฉลองชัย กิตติชัยศรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมขวัญ ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวจิรศุภา อินทสะอาดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ มีรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ บุญญาพงษ์พันธ์โรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
6. นางสาวดวงกมล ฉวีรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพศ กิจนิธิธาดาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายจิรากร สำเร็จโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายวรากร สุขสกุลวัฒน์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวมัณฑณา สุทธินัยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นางจิตณา มั่นคงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ แก้วสะอาดโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมขวัญ ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวจิรศุภา อินทสะอาดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ มีรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ บุญญาพงษ์พันธ์โรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
6. นางสาวดวงกมล ฉวีรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายสุรพศ กิจนิธิธาดาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายจิรากร สำเร็จโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายวรากร สุขสกุลวัฒน์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวมัณฑณา สุทธินัยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นางจิตณา มั่นคงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ แก้วสะอาดโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางยุวดี ทองยี่สุ่นโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวใจภักดิ์ เชื้อคำสอนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวชลธิชา บำรุงกิจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชนะ เอี่ยววัฒนพงศ์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสิริวุฒิ งามสกุลโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
6. นางจีรวรรณ วรยศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
7. นายรุ่งเรือง เสาสมวงษ์โรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสหพล สี่สมประสงค์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นายสามารถ อรัญนารถโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางศรีวรรณ คนมากโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดา ปานรักษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ ขำอิ่มโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
7. นายสุชาติ ศรียารักษ์โรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวศยาพร ศรัทธาผลโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์อำพรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางธนัชชา ไกรกาศโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายดนัย สุดจิตรจูลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ อรุณบรรเจิดกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุกัณญาณี โสภาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอธิภาค กฤตยาวัฒนานนท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ อุ่นเรืองโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เจริญผลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางสุกัญญา มีงามโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสิริพร ฉิมพาลีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
6. นางสาวบุญรักษา จารุพันธ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร นิลาพันธ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางจิตติมา ไทรแก้วดวงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางจิรัสยา นาคราชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวณัฐสิมา นิลจินดาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางสาวกมลวรรณ บุญมากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ วงศ์วิริยชาติโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสำเริง อยู่ประจำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา เชื้อขำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายสราวุธ แช่มช้อยโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ โพธิศรีดาโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
5. นางสาวเอื้องฟ้า เรืองผึ้งโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
6. นางสาวบัว จรเข้โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นายอภิสิทธิ์ ภู่ระหงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
8. นางอุมาพร ชัยปรีชาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
9. นายนวัช ปานสุวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
10. นางสาวพัศภัสสรณ์ กลิ่นระรวยโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
11. นางสาวอรอนงค์ แคนจาโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางขวัญฤดี อาภานันท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ เมืองงามโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางสุเพ็ญ แจ่มใสโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
6. นางสาวปราณี แซ่ลิ้มโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสมนา สุขสกุลวัฒน์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ พวงวัดโพธิ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ปัถวีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณธาดา ธัญญเกษตรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ แคนจาโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภาวินี ไชยวงษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ จาบถนอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศภัช ยอดออนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางจารุนันท์ ต่วนศรีแก้วโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นายจินตพงศ์ จรดลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นายชรินทร รุจิพูนพงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
6. นายปาลสิน สุขเกษมโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
7. นางสราญทิพย์ คุมพลโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ แสงประเสริฐโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ กรีแสงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายสิปป์แสง สุขผล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นายอุดม เหลืองศิริธัญญาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวชญาดา สมไพบูลย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
6. นายสุริยา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
7. นางสาวพิชามญธุ์ รัตนะวันโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายไสว ศิลาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสา ถุงทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางปทิตตา อากาศฤกษ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ ผลไสวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เจษฎาปกรณ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ ฟักเจริญโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายปัญญา โมเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายประยุทธ์ ภู่รุ่งเรืองโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนิษา อาจอ่อนศรีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
5. นายวินัย ศรีภักดิ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวลดาวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นายสรายุทธ แก่นหอมโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางเอมอร กล้าแข็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นายดวงอนุชา บัวงามโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นายชาญชัย กิจสวัสดิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายปิติภัทร แก้วอินังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย บุญชูส่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรา แหวนวงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ชมเพ็ญโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
4. นายแสวง ทองปานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
5. นางสาวขวัญศิริ รัตนาชาตรีโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นายสุดสาคร ศรีบัวรอดโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี รูปสวยโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายธนาวินท์ ไกรกาศโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นายบัญญัติ จันทร์เฉลียวโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ อภัยโสโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
6. นายธงชัย ขันตีชูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้มโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี รูปสวยโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายธนาวินท์ ไกรกาศโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นายบัญญัติ จันทร์เฉลียวโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ อภัยโสโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
6. นายธงชัย ขันตีชูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย ขันตีชูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี รูปสวยโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายธนาวินท์ ไกรกาศโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นายบัญญัติ จันทร์เฉลียวโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ อภัยโสโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางหัสยา อุสาหะโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย แซ่เล้า โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพุทธิวัฒน์ อริยะชัยสิริโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจันทิรา ผลวัฒนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)ประธานกรรมการ
2. นางกานดา พิมใจใสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางปุญญิศา จงศิริโรงเรียนบบัวปากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปริญดา ชัยชนะโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลรส อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายกัปปิย เล้าเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร โบสิทธิพิเชฎฐ์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร ปาริจฉัตต์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)กรรมการ
3. นางสาวศิระประภา จังภานิช โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสามารถ สมประชาโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แป้นกลมโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสามารถ สมประชาโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แป้นกลมโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางอำไพ กิตติรพีโชติโรงเรียนนาคประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงขวัญ รุจจนเวทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)กรรมการ
3. นายบุญนิกร คำกองแก้วโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวรรณวิทย์ บุญเลิศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุทธิรัตน์ ศรีเกษม โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิรัตน์ ช่างเกวียนโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไปรยา บุบผาโชติโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทองดอนน้อยโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนริศร กรุงกาญจนาโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา เกตุชีพโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิริมาลย์ ยี่รงค์โรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายปรีชา สุริยกานนท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)กรรมการ
3. นางยุพิน เกิดน้อย โรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
4. นางปริศนา รอดมณีโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ สุทธิประภาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรมณ บัวแดง โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายจรัญ สั่งยังโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุพร รุ่งสินเกษมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร แก้วคงคาโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวภัทรานิษฐ์ ทวีทรัพย์ โรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางธัญภัส บุญเจริญโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สาหร่ายสุวรรณ์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)กรรมการ
4. นายภาคภูมิ บุญมา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ สมประชาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ คงทัดศึกษานิเทศก์ สพม.9ประธานกรรมการ
2. นายกฤษติธี ประทุมสินธุ์โรงเรียนบัวปากท่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายพิชิตพล รักคงโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นางจันทิรา รัตนะโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ดอนมูลไพรโรงเรียนบางหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒตรา ไม้มงคลโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางปารณี สิริวาเศรษฐาเมธาโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นายวิชาญ นราเอี่ยมโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธิปัตย์ ทั่นเส้งโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เทียนงามโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัมพา ดอนมูลไพรโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย แก้วกำพร้าโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นางสาวรสรินทร์ เลิศกาญจนาพรโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์ โรงเรียน ภปร ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนาน โรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวัชรสินธุ์ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
9. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
10. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
11. นางกาญจนา กลัดกลีบ พลอยจาตุรจินดากรรมการ
12. นายนนทชัย สุไพรวันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
13. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวฐิรญาดา นาคบังเกิดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
15. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
9. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
10. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
11. นางกาญจนา กลัดกลีบ พลอยจาตุรจินดากรรมการ
12. นายนนทชัย สุไพรวันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
13. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวฐิรญาดา นาคบังเกิดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
15. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลฺิศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
9. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
10. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
11. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
12. นายนนทชัย สุไพรวันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
13. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
14. นางสาวศิรินทิพย์ เมืองน้อยโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
15. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
16. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
17. นายชวลิต ทัพเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
18. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลฺิศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นายอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
9. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
10. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
11. นายนนทชัย สุไพรวันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
12. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
13. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
14. นางสาวศิรินทิพย์ เมืองน้อยโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
15. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
16. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
17. นายชวลิต ทัพเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
18. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลฺิศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
7. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
10. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
11. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
12. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
13. นายนนทชัย สุไพรวันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
14. นางสาวศิรินทิพย์ เมืองน้อยโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
15. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
16. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
17. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลฺิศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
7. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
10. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
11. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
12. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
13. นายนนทชัย สุไพรวันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
14. นางสาวศิรินทิพย์ เมืองน้อยโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
15. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
16. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
17. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
9. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
10. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
11. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
12. นายนนทชัย สุไพรวันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
13. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
14. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
9. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
10. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
11. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
12. นายนนทชัย สุไพรวันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
13. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
14. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
9. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
10. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
11. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
12. นายนนทชัย สุไพรวันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
13. นางสาวศิรินทิพย์ เมืองน้อยโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
14. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวฐิรญาดา นาคบังเกิดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
16. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวัชรสินธุ์ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
9. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
10. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
11. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
12. นายนนทชัย สุไพรวันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
13. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
14. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
9. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
10. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
11. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
12. นายนนทชัย สุไพรวันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
13. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
14. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
9. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
10. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
11. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
12. นายนนทชัย สุไพรวันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
13. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
14. นายชวลิต ทัพเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
15. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
9. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
10. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
11. นายนนทชัย สุไพรวันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
12. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
13. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
14. นายชวลิต ทัพเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
15. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายลำยอง โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศิปกร แก้วกลมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ พรรณกมลโรงเรียนสกลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายลำยอง โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศิปกร แก้วกลม โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ พรรณกมลโรงเรียนสกลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายลำยอง โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายศิปกร แก้วกลม โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ พรรณกมลโรงเรียนสกลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายลำยอง โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศิปกร แก้วกลม โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ พรรณกมลโรงเรียนสกลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายลำยอง โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายศิปกร แก้วกลม โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ พรรณกมลโรงเรียนสกลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายลำยอง โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศิปกร แก้วกลม โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ พรรณกมลโรงเรียนสกลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายลำยอง โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศิปกร แก้วกลม โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ พรรณกมลโรงเรียนสกลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายลำยอง โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศิปกร แก้วกลม โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ พรรณกมลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จึงเจริญ สามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายนายศรุต วัฒนกุลศิลปะชัย โรงเรียนราชินี กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จึงเจริญ โรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรี โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรุต วัฒนกุลศิลปะชัย โรงเรียนราชินี กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จึงเจริญ โรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรุต วัฒนกุลศิลปะชัย โรงเรียนราชินี กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จึงเจริญ โรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรุต วัฒนกุลศิลปะชัย โรงเรียนราชินี กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จึงเจริญ โรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรุต วัฒนกุลศิลปะชัย โรงเรียนราชินี กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จึงเจริญ โรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรุต วัฒนกุลศิลปะชัย โรงเรียนราชินี กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายชัชวัสส์ วกสุดจิตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัชวัสส์ วกสุดจิตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัชวัสส์ วกสุดจิตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัชวัสส์ วกสุดจิตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป ประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ สว่างดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพจี ศรีเพ็ชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป ประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ สว่างดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพจี ศรีเพ็ชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายลำยอง โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศิปกร แก้วกลม โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายลำยอง โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศิปกร แก้วกลม โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายลำยอง โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศิปกร แก้วกลม โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายลำยอง โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศิปกร แก้วกลม โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ กันใจวินโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ กันใจวินโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนด่านทับตะโกราชฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ กันใจวินโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ กันใจวินโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ กันใจวินโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ กันใจวินโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
5. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
5. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
5. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
5. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
3. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
4. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
3. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
4. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
3. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
4. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
3. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
4. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
3. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
4. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ จรดลโรงเรียนนักบุญเปรโตกรรมการ
3. นางมนพัทธ์ เศวตกิตติคุณธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
4. นายวิฑูร ดอกเทียน โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมรองประธานกรรมการ
3. นายสันติ จันดีวันนาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวฐิรญาดา นาคบังเกิดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาววรนุช จิตรมณี โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
3. นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายสันติ จันดีวันนาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิรญาดา นาคบังเกิดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาววรนุช จิตรมณีโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประยูร ทองสุทธิ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวพจมาน สว่างวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา เนี๊ยะอั๋นโรงเรียนสุครธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวฐิรญาดา นาคบังเกิดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้างโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายประยูร ทองสุทธิ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวพจมาน สว่างวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา เนี๊ยะอั๋นโรงเรียนสุครธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวฐิรญาดา นาคบังเกิดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้างโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร สุนทรภักดีโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้างโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นายสันติ จันดีวันนาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิรญาดา นาคบังเกิดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาววรนุช จิตรมณี โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร สุนทรภักดีโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายสันติ จันดีวันนาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้างโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิรญาดา นาคบังเกิดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาววรนุช จิตรมณี บางหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประยูร ทองสุทธิ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวฐิติมา เนี๊ยะอั๋นโรงเรียนสุครธีรวิทย์กรรมการ
4. นางสาวปานจิต รุ่งสว่างโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวฐิรญาดา นาคบังเกิดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวพจมาน สว่างวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายประยูร ทองสุทธิ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวฐิติมา เนี๊ยะอั๋นโรงเรียนสุครธีรวิทย์กรรมการ
4. นางสาวปานจิต รุ่งสว่างโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวฐิรญาดา นาคบังเกิดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวพจมาน สว่างวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวดรุณี นาคธรรมขันธ์โรงเรียนภัทญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Xu Yidaโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวธิวาวรรณ ธีรานุวัฒน์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. Mrs.Cai Lijuanโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ศรีภุมมาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
6. นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาประธานกรรมการ
2. MissFan Jiabaoโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. MissZhang Jileiโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นายอริยะ กาญจนศิริสกุลโรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
5. นางสุภา มิ่งเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางมุกดา พูลศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อทิพย์ ศักดิ์ปฏิฐาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
2. นายฟาริส เจ๊ะอารนโรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
3. นางสาวซอดรียะฮ์ แมเราะโรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
4. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราวดี อ่อนมีโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissDing Lingqiโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. Miss็ีHuang Jianlingโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
4. นางชญาดา สุวรรณาลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวสิรินทร์ ปานแม้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ กันใจวินโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. MissTang Yuantingโรงเรียนภัทญาณวิทยากรรมการ
3. Miss๋Ji Heโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
4. นางปริศนา เสลาคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางจุไรวรรณ มาเบ้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุภา มิ่งเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. Mr.Xu Yidaโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. MissLiu Caihongโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวสมพิศ บัวงามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางมุกดา พูลศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อทิพย์ ศักดิ์ปฏิฐาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอลิษา เกียรติประชาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
2. MissLu Caihongโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. Mrs.Luo Yiโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจงกลนี จันทร์เสริมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นางวรรณวิภา พฤฒิภากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
6. นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชาลี เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกมล สามงามน้อยโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นายจินตพงษ์ จรดลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายคุณากร สังข์พญาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นายสนธิ สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ กุลเรืองโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้มโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุรวิศ นวลสนิทโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิภู พิทักษ์วงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ อุยยาหาญโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายกมล ประทีปธีรานันต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอิ่มใจ ดีไสวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางภรณ์รวี วงศ์นิ่มประยูรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางพรทิพย์ อรชรโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางนิทดา เจิมจำนงค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสุภาวดี กิจประเสริฐโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางจันทิมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายกมล ประทีปธีรานันต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอิ่มใจ ดีไสวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางภรณ์รวี วงศ์นิ่มประยูรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางพรทิพย์ อรชรโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางนางนิทดา เจิมจำนงค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสุภาวดี กิจประเสริฐโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางจันทิมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมธุรส ต่วนเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สุริยะฉายโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยมโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
4. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกันตนา สุขเจริญโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางวาสนา ป้องสกุลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางสาวปัทมา ทนมืดโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางมธุรส ต่วนเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สุริยะฉายโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยมโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
4. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกันตนา สุขเจริญโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางวาสนา ป้องสกุลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางสาวสันทนา เบาเนิดโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
8. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
9. นางสาวปัทมา ทนมืดโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาคร คชศิลาโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสำริด ทองมูลตนโรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาคร คชศิลาโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสำริด ทองมูลตนโรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสนธิ สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน ศรีระนำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผลโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางภาวิดา บุตรเนียมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสายฝน ศรีระนำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผลโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางภาวิดา บุตรเนียมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ น้อยศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวเกสร กิจจาภินันท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ น้อยศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวเกสร กิจจาภินันท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี สอนใจโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทรายทอง เกตุพลอยโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัฒน์นรี ศรีงิ้วรายโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุลโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัฐธิวรรตน์ ใจจงโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุลโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัฐธิวรรตน์ ใจจงโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุลโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัฐธิวรรตน์ ใจจงโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุลโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย พาศรีโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุลโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย พาศรีโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันเพ็ญ ปัจจัยเกโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรทิพย์ พัวพันศรีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายณัฐภัทร์ กลิ่นประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันเพ็ญ ปัจจัยเกโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรทิพย์ พัวพันศรีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายณัฐภัทร์ กลิ่นประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุดมโชค ผลิศักดิ์โรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ไชยจันทร์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวทวิณา ไชยยงยศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายธีระ ทองยี่สุ่นโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายไพศาล ปรีชาสุนทรโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางนฤมล วงษ์นิคมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายมนตรี สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายธีระ ทองยี่สุ่นโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายไพศาล ปรีชาสุนทรโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางนฤมล วงษ์นิคมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมนัส พังจุนันท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ รอดผลโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางกันศิมาลี เทียนงามโรงเรียนปรีดารามวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมนัส พังจุนันท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ รอดผลโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางกันศิมาลี เทียนงามโรงเรียนปรีดารามวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางออมสิน สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาวดี วุฒินามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ สามบุญลือผู้ทรงคุณวุติกรรมการ
4. นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุขโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา สุริยกานนท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ ฟักประไพโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร มีสุขโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุชาญา เกียรติโกมลโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ แก้วบุบผาโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นายเอกอุดม ทองเกษมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายพิชิต ส่ำประเสริบโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสุชาญา เกียรติโกมลโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ แก้วบุบผาโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นายเอกอุดม ทองเกษมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายพิชิต ส่ำประเสริบโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธนวนต์ เจิมสุจริตโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประเทือง เสรีเผ่าวงษ์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายชาตรี ต่วนศรีแก้วโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นายสุบิน เซียงฉี่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย คะชาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นางกัญญา จำนงโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
3. นายกำพล พูนเพชรโรงเรียนปรีดารามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ พัฒนศิริโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางมณทิชา สุพรรณคำโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนันทวรรณ สมทรงแป้นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวลออ โตเลี้ยงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางมณทิชา สุพรรณคำโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนันทวรรณ สมทรงแป้นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวลออ โตเลี้ยงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววิไล จิรมงคลการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางวัลภา พูลลาภวิวัฒนืโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปิยารมณ์ อริยวัฒน์วงศ์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวนี ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาววิไล จิรมงคลการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
2. นางวัลภา พูลลาภวิวัฒนืโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปิยารมณ์ อริยวัฒน์วงศ์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวนี ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางบุหงา พัฒนศิริโรงเรียนบางเลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิพรรณ เกษมสุขเจริญชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางณฐภัทร พรมมาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นางอัธยา นนท์พละโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางบุหงา พัฒนศิริโรงเรียนบางเลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิพรรณ เกษมสุขเจริญชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางณฐภัทร พรมมาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นางอัธยา นนท์พละโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ อนันรัตน์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา เทียนเล็กโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นางปริณดา กลิ่นถือศีลโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ อนันรัตน์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา เทียนเล็กโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นางปริณดา กลิ่นถือศีลโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา กลัดกลีบ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุล โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณาการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจันจิรา บุญเพิ่มเพชร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธิ สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธิ สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธิ สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายฐิีติพงค์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายฐิติพงค์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]