1. สิ่งที่ต้องเตรียม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม. ต้น
อุปกรณ์
     1. ใบไม้ที่มีสีสันต่างๆ เช่น ใบชบาด่าง ใบโพธิ์ ใบโกสน
     2. สารละลายไอโอดีน
     3. สารคอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4)
     4. วิตามิน C
     5. น้ำแป้ง
     6. แอลกอฮอล์
     7. น้ำกลั่น
     8. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
     9. บีกเกอร์
     10. หลอดทดลอง
     11. หลอดหยดสาร
     12. แท่นจับหลอดทดลอง (Stand)
     13. ตะแกรงใส่หลอดทดลอง
     14. กระดาษกรอง
     15. ปากคีบ
     16. ถ้วยกระเบื้อง

2. กิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

 
สารเคมี อุปกรณ์
1. แคลเซียมไฮดรอกไซด์ : Ca(OH)2
2. น้ำกลั่น
3. กรดอะซิติก : CH3COOH
4. โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต : ผงฟู
    หรือ NaHCO3
5. เกลือแกง : NaCl
6. ด่างทับทิม : KMnO4

 
1. เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง
2. ช้อนตักสาร
3. บีกเกอร์ขนาด 100 ml.
4. แท่งแก้วคนสาร
5. กรวยแก้ว
6. กระดาษกรอง
7. ขวดเก็บสาร
8. หลอดทดลองขนาดขนาดใหญ่พร้อมจุกยางและหลอดนำแก๊ส
9. ที่วางหลอดทดลอง
10. ขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลอง
11. หลอดทดลองขนาดกลาง
12. กระบอกตวง
 
 3. การส่งเล่มโครงงานทุกกิจกรรมส่งจำนวน 6 เล่ม วันแข่งขัน
วันอังคาร ที่ 08 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.