เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
16 ธ.ค. 2559
17 ธ.ค. 2559
18 ธ.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ทราบ
     - แต่ละโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน และผู้ควบคุมการแข่งขัน ได้จากหน้าเว็บตั้งแต่วันที่ 20-31 ธันวาคม 2559
 
    แจ้งให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทราบ
- การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว 

     กรรมการจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อการแข่งขันในวันแข่งขัน โดยคณะกรรมการแต่ละท่านจะเขียนหัวข้อ คนละ 2 หัวข้อ แล้วประธานกรรมการจะเป็นผู้จับสลากหัวข้อ 1 หัวข้อในวันแข่งขัน
กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   - การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point
      การแข่งขันใช้ระบบปฏิบัติการ Window 7 โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 และหัวข้อการแข่งขัน เรื่อง "โรงเรียนของฉัน"
   - การแข่งขันการแกะสลักผัก+ผลไม้
      วัตถุดิบที่ใช้ในการแกะสลักคือ ผักและผลไม้ กรรมการกลางจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้เป็นกองๆ โดยติดหมายเลขไว้ แล้วให้จับสลากเลือกกองผักและผลไม้
กลุ่มปฐมวัย
   - การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน)
     คณะกรรมการเตรียมอุปกรณ์ และรูปภาพที่ใช้ในการแข่งขัน ตามหัวข้อเรื่องคือ "ความสุขของฉัน"
 
  แจ้งทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทราบ
   จากการประชุมเมื่อวันที่่1 ธันวาคม 2559 มติที่ประชุม มีรายละเอียดการเพิ่มเกณฑ์การแข่งขันดังนี้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   การประปวดคัดลายมือ 
   1) ชั้น ป.1-6 ใช้ดินสอดำ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด แบบตัวกลม หัวกลม จำนวน 4 บรรทัด คัดข้อความ 1 บรรทัด เว้น 1 บรรทัด
   2) ชั้น ม.1-6 ใช้ปากกาลูกลื่นสีดำ ขนาด 0.5 ม.ม. คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด แบบตัวกลม หัวกม จำนวน 8 บรรทัด คัดข้อความ 1 บรรทัด เว้น 1 บรรทัด
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
   เกณฑ์การให้คะแนน เปลี่ยนแปลงจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็น ความถูกต้องของท่ารำ คะแนน 20 คะแนน
 
  การพิมพ์บัตรประจำตัว
- ระบบได้ทำการปรับปรุงรูปแบบของบัตรใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- โรงเรียนสามารถปริ้นบัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้สอน ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 
    ด่วน
มีการเพิ่มจำนวนครูผู้สอนหรือครูผู้ควบคุมในรายการแข่่งขัน ต่อไปนี้
- ID 108  การแข่งขันรำไทยประจำภาค บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 
   ครู จาก 1 คน เพิ่มเป็น 3 คน 
- ID 109 การแข่งขันรำไทยประจำภาค บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3
   ครู จาก 1 คน เพิ่มเป็น 3 คน

- ID 110 การแข่งขันรำไทยประจำภาค บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-6
   ครู จาก 1 คน เพิ่มเป็น 3 คน

โดยระบบจะเปิดให้โรงเรียนเข้าไปลงทะเบียนเพิ่มจำนวนครู  3 รายการ ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 
                                           อัมพวัน/16 พฤศจิกายน 2559 
 
   โรงเรียนที่ลงทะเบียนแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง+เปลี่ยนตัวในระบบ ให้แนบหลักฐาน เป็นหนังสือราชการ  ดาวน์โหลดหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนตัว โดยไปคลิกคำว่า "คลิกที่นี่" 
 
 
   
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน ในระบบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไข 
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
2. การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ดังนี้
    1) ทีม 2-3 คน      เปลี่ยนตัวได้  1 คน
    2) ทีม 4-6 คน      เปลี่ยนตัวได้  2 คน
    3) ทีม 7-10 คน    เปลี่ยนตัวได้  3 คน
    4) ทีม 11-20 คน  เปลี่ยนตัวได้  4 คน
    5) ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ 5 คน
ดาวน์โหลดหนังสือเปลี่ยนแปลง +เปลี่ยนตัว คลิกที่นี่
                     อัมพวัน/ 16 พฤศจิกายน 2559
 
 
- โรงเรียนที่ลงทะเบียนแข่งขัน สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้สอนได้จากระบบตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
- และที่มีปัญหาการพิมพ์รายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนทั้งหมดแยกตามวัน ในระบบโรงเรียน ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
 
  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่และวันที่ในการแข่งขัน ในรายการต่อไปนี้
ID 218 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ระดับ ป.1-6  เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2559  ใช้สถานที่ เวที2
ID 219 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ระดับ ม.1-6 ใช้สถานที่ เวที 2
ID 259 การแข่งขันละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ใชสถานที่ เวที 2
ID 260 การแข่งขันละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ใช้สถานที่ เวที2
 
   ขยายเวลาให้โรงเรียนลงทะเบียนการแข่งขันในระบบต่อ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  
  - โรงเรียนเฉพาะความพิการสามารถเข้าไปลงทะเบียนการแข่งขันในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559
- การเข้าไปลงทะเบียนการแข่งขัน ใช้ username  และ password เดิม
 
 
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 24
จำนวนทีม 599
จำนวนนักเรียน 1,349
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 808
จำนวนกรรมการ 378
ครู+นักเรียน 2,157
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,535
ประกาศผลแล้ว 119/119 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 8
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 147
สัปดาห์ที่แล้ว 123
เดือนนี้ 8
เดือนที่แล้ว 418
ปีนี้ 553
ทั้งหมด 219,557