หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพรัตน์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2 นายสุทธิพงศ์ ทองใบอ่อน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3 นางสาวสุนิสา ดีพรม ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
4 นางศรัณยา ยุทธนาวี ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
5 นางศรัณยา ยุทธนาวี ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
6 นายอนิรุต ทองชิว ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
7 นางสาวสมมาทย์ เกาเล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมกาารฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
8 นางสมวลี เขียวมณี ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมกาารฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
9 นางพัชรินทร์ จันทร์เต็ม ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมกาารฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
10 นางสาวสุนิสา ดีพรม ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมกาารฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
11 นายวัชระ หมื่นแสน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมกาารฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
12 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา ไชยโภคา ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมกาารฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
13 นายสุทธิพงศ์ ทองใบอ่อน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมกาารฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
14 น.ส.ยุพิน บุญนันท์ ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ คณะกรรมกาารฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
15 น.ส.สุชา จันทร์เอี่ยม ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ คณะกรรมกาารฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
16 นางวชิราภรณ์ พันธุ์ไทย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมกาารฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
17 นางสาวพิราวรรณ สมมิตร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมกาารฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
18 นางสมวลี เขียวมณี ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
19 นางสาวดุจเดือน พวงไธสง ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
20 นางฐิติรัตน์ สุวรรณวงษ์ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
21 น.ส.ลัดดาวัลย์ สุขเกษม ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
22 นายพชิระวัสส์ ศิวะโสภา ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
23 นางสาวจตุพร วิรัตินันท์ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
24 น.ส.วรรณพร เกตุแก้ว ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
25 นางวลัย มารุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
26 นางมัสพรรณ จันทร์ทองสุข ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
27 นางสาวบัวเรียน ทานคำ แม่บ้านโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
28 นางสาวรัตนา พรหมเสนา แม่บ้านโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
29 นางเสาวนีย์ เวปุดานนท์ แม่บ้านโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
30 นางสาวกรุณา สถาพรศิริกุล ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
31 นางบุญเกื้อ บุญแก้ว ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
32 นายศุภชัย เจริญขำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายนริศ ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายฉลอง คงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายสมบัติ ศรีสุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางสุพรรณี ชื่นค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางวรนุช ตุนทกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายสุขอนันต์ อักษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางสุรางค์ มั่นคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายอนุสรณ์ ยศเทียม ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางสาวกัลยา คงบัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสุกัญญา ศรีอันประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางอลินดา กิตติทรงภพ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางสาวภัควิภา โลไธสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวสุภาภรณ์ สานอก เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นางสาวเกษณี ปละอุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะกรรมการที่ปรึกษา
52 นายศุภชัย เจริญขำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะกรรมการที่ปรึกษา
53 นายศุภชัย เจริญขำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะกรรมการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรายงานผล
54 นายนริศ ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรายงานผล
55 นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรายงานผล
56 นางสาวเกษณี ปละอุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรายงานผล
57 นายศุภชัย เจริญขำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
58 นางวิภาดา บริหารพงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
59 นางภัทราวดี มิ่งมหาพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
60 นางศรีณยา รุ่งเรืองศุภรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
61 นายสมเกียรติ เหล่าประเสริฐศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
62 นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว ประธานศูนย์จัดการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
63 นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว ประธานศูนย์จัดการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
64 นายชวลิต กรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) ประธานศูนย์จัดการแข่งขันสุขศึกษาพลศึกษา
65 นางรัชนีพร บุญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพะอง ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันแอโรบิก
66 นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพศึกษาและพลศึกษา
67 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย โชติเชื้อวงศ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพศึกษาและพลศึกษา
68 นางสาวรัชดาภรณ์ เอี่ยมเชย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) ประธานคณะกรรมการฝ่ายตอนรับประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
69 นายสุโลธร ธนาวิชิตฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายตอนรับประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
70 นางสุวรีย์ ตังคโนภาส ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นางสาวรัชดาภรณ์ เอี่ยมเชย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) ประธานคณะกรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูล
72 นางสุวรีย์ ตังคโนภาส ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และรายงานผล
73 นางสุภัทรา พร้อมศักดิ์โสภณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
74 นางมณฑา โทนเดี่ยว ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
75 นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
76 นายสมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย รองประธานจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
77 นายฉลอง คงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
78 นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
79 นางฐิติมา แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
80 นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ้อมน้อย กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
81 นายแสวง ปัญญาประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
82 นายสมพร ขันธโสภา ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
83 นายสุวรรณ์ น้อยนาง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
84 นายชูศักดิ์ ทองสาสุข ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
85 นายสมเจตน์ เจริญผล ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
86 นายจีระศักดิ์ ศรีทองอินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
87 นายถาวร สมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
88 นายกระมล จันทร์ตรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
89 นายป้อมนรา พึ่งธรรมจิตต์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคค กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
90 นายนาวี เสือหัวย่าน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
91 นายสิทธิพงษ์ กวีกรณ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
92 นายพงษ์พันธ์ กะนีทะ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
93 นางสาวจีรพันธ์ วัชรสิทธิกร ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
94 นางประณีต จุ้ยสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
95 นางรัชดา ทรัพย์มูล ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
96 นางนวรัตน์ อุประ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
97 นางผาณิต ทรงประโคน ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
98 นางอุษา อ๊อกฉิม ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคค กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
99 นางสาววัฒนา เชยจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
100 นางชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
101 นางวงษ์อนันต์ คงศรี ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
102 นางสาวสุรีลักษณ์ จินตราจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
103 นางน้ำผึ้ง เจริญขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
104 นางกนกกรรณิกา ตงมั่นคง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
105 นางพรชนก ไตรเดโชชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
106 นายแสวง ปัญญาประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
107 นายประวัติ มูสิกะเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแค รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
108 นายวุฒิพงศ์ วงค์กวินวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ้อมน้อย รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
109 นางสาวศรีพระจันทร์ สถาพรวินิจงาม ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
110 นายศรายุทธ เวฬุธนราชิน ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
111 นางอมรรัตน์ ปาณีนิจ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
112 นางสำรวย ทองสุข ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
113 นางสาวอรกาญจน์ น้อยเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
114 นางทิพย์วัลย์ นุ้ยเนียม ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
115 นายประการณ์ จันพุฒ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ้อมน้อย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
116 นางสาวรัตยา กาหลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ้อมน้อย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
117 นางนิภา กันเสือ ครูโรงเรียนบ้านคลองแค กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
118 นางสาวอัญชลี นิ่มสอาด ครูโรงเรียนวัดอ้อมน้อย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
119 นางบุญสม พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนบ้านคลองแค กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
120 นางสาวอารีย์ หมอยาดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
121 นางสาววาสนา สุขเผือก ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
122 นางพรรณี ปิ่นสากล ครูโรงเรียนวัดอ้อมน้อย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
123 นางจงกล ฤทธิ์ศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
124 นางอารมณ์ แย้มอุบล ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
125 นายพีระวุฑฒ์ ยงมณี ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
126 นางธนวรรณ เสือสีนวล ครูโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
127 นายกฤษดา ศิริโส ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
128 นายอนุพงษ์ โชติรักษ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
129 นายปิยวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
130 นายธนกฤต พุ่มเกิด ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
131 นายวินัย เสร็จกิจ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
132 นายบันเทิง บุตรเทศ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
133 นายปรีชา นุชราชวงษ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
134 นายโกวิทย์ บ่างรักขิต ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
135 นางสาวสุรีย์ เพ็งรักษา ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
136 นางจรรยา ตีระเมธี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
137 นางสาวอัญชลี พิกุลศรี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
138 นางสาวนริศสรา บุญสอาด ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
139 นางสาวนิภาพร พรมทา ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
140 นางโสภา วงค์อมาตย์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
141 นางศิริวรรณ ลิ้นประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
142 นางสาววันเพ็ญ หงษา ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
143 นางยศวดี สมบูรณ์พันธ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
144 นางสาวเกศกนก ตูบสันเทียะ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
145 นางกรกันยา โชคชาตรี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
146 นางสาวกาญจนา เทียนกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
147 นางสาวพัชรา ทองคำ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
148 นางสาวยุวภา ไพศาลธรรม ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
149 นางธัณย์จิรา พลายรัศมี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
150 นางลักขณา คงวิจิตร ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
151 นางคมฤดี สงศิริ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
152 นางรจนา อยู่ประจำ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
153 นางอัจฉรา ศรีงามผ่อง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
154 นางสุกัญญา ตุละยากรณ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
155 นางอรทัย ช่างสุพรรณ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
156 นางสาววราคณา เนื่องสุนัย ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
157 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสองดวง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
158 นางพรรณทิวา ศรีชนะ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
159 นางสาวเกษมณี สุขสมบัติ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
160 นางสาวพิชยา พูลบางยุง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
161 นางสาวกมลรัตน์ บุราณรมย์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
162 นางสาวมารตี กลมมิตร ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
163 นางสาวศิริลัษณ์ กานต์กัมปนาท ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
164 นางสาวจิรัณพัชร์ อภิวัฒนธงชัย ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
165 นางสาวพลัลพร แก้วรักษาสิทธิภัค ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
166 นางเสาวณี จันทร์พาณิชระวี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
167 นางสาวสุกัญญา แสงรักษ์วงศ์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
168 นางสาววรารัตน์ สกุลเนียม ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
169 นางสาวพิราภา แก้วรักษา ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
170 นางบุษกร อนันตภูมิ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
171 นางเยาวลักษณ์ จันทร์ทองศรี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
172 นางสาวศิริพร เอี่ยมทราย ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
173 นางธันธนันท์ แก้วรักษาสิทธภัค ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
174 นางชุติมา ภาคีญาติ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
175 นางสาวชลธิชา ภาคีญาติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
176 นางสาวกชพร ยุพานิช ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
177 นางสาวสุุกานดา สุขเกษมสุนทร ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
178 นางพัชนีย์ ศรีสำราญ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
179 นางอังสนา สุภาพกุล ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
180 นางสาวสุพรรษา คุ้มเฟื่อง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
181 นางสาวธิดารัตน์ วันแก้ว นักศึกษาฝึกสอน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
182 นางสาวรัตนาพร โนนสุูง นักศึกษาฝึกสอน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
183 นางสาวศิรพร สุวรรณเพชร นักศึกษาฝึกสอน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
184 นางสาวณัฐชาวรรณ ขวัญมา นักศึกษาฝึกสอน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
185 นางสาวเยาวลักษณ์ ชาติไทย นักศึกษาฝึกสอน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
186 นางสาวเมธ์วดี ดาทอง นักศึกษาฝึกสอน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
187 นางสาวธิราภรณ์ ครองชัย นักศึกษาฝึกสอน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
188 นางสาวนิศา ภู่แดง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
189 นางสาวนุชธิดา เพ็งปอภาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
190 นายไพรัช ลิ้มวิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
191 นางวรรณกร ทวีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการ/เลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
192 นางชาลินี บุณยเกียรติ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการ/เลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
193 นางเยาวนุช เกรียงสมุทร ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการ/เลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
194 นางวรี บรรพพงศา ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการ/เลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
195 นางสาววิลาวรรณ จิตจำนงค์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการ/เลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
196 นางชมภู รัตนรังษี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการ/เลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
197 นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันสุขศึกษาพลศึกษา
198 นางรัชนีพร บุญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพะอง รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันสุขศึกษาพลศึกษา
199 นายสุวรรณ แร่เพชร ครูโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ รองประธานคณะกรรมการคณะกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันแอโรบิก
200 นายบุญรอด สาดแฟง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิ้ง รองประธานคณะกรรมการคณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพศึกษาและพลศึกษา
201 นายรัตนพงศ์ มาพิบรูณ์ ครูโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายตอนรับประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
202 นางอัญชนา จิตรเสงี่ยม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
203 นายอภิสิทธิ์ กลิ่นสุคนธ์ ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
204 นางสาวกรรณิกา จำปาเงิน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) กรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูล
205 นางสาววัลภา ลิ้มประเสริฐชัย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และรายงานผล
206 นางสุภัทรา พร้อมศักดิ์โสภณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และรายงานผล
207 นางรวงอรุณ เถาหมอ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) รองประธานกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
208 นางปัทมา ประยูรอนุเทพ ครูโรงเรียนวัดอ่างทอง กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
209 นางวรรณดี วรรณโส ครูโรงเรียนบ้านคลองตัน กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
210 นายวีระยุทธ์ ครรชิตชัยวาร ครูโรงเรียนวัดโคกขาม กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
211 นางพิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
212 นางสาวพัชรศิริ พึ่งสุดใจ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) กรรมการฝ่ายตอนรับประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
213 นางสาวโสรยา เปียแก้ว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) กรรมการฝ่ายตอนรับประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
214 นางสาวกรรณิกา จำปาเงิน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) กรรมการฝ่ายตอนรับประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
215 นายบัณฑิต องค์อภิชาติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร เลขานุการและกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
216 น.ส.ณัฐนันท์ ด้วงมูล ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ เลขานุการและกรรมการคณะอำนวยการ
217 นายวัชระ ช้างพลาย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการการแข่งขันแอโรบิก
218 นายสันต์ ปิยะสอน ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) กรรมการการแข่งขันแอโรบิก
219 นางสาวพัชรศิริ พึ่งสุดใจ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) กรรมการฝ่ายสถานที่
220 นางสาวกรรณิกา เปียแก้ว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) กรรมการฝ่ายสถานที่
221 นางสาวสุนิษา เลี้ยงเลข ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) กรรมการฝ่ายสถานที่
222 นายอเนก สุธานันธ์ พนักงานบริการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) กรรมการฝ่ายสถานที่
223 นางสาวพัชรศิริ พึ่งสุดใจ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) เลขานุการและกรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูล
224 นางสาวกรรณิกา จำปาเงิน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และรายงานผล
225 นางสาวพัชรศิริ พึ่งสุดใจ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และรายงานผล
226 นางณีรนุช ตติปาณิเทพ แม่ครีวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
227 นางสาวสุนิษา เลี้ยงเลข ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
228 นายทองฮะ พรภูมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกขาม กรรมการอำนวยการ
229 นายไกรสร มีชูพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการ
230 นายบุญรอด สาดแฟง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการอำนวยการ
231 นายสมบัติ ศรีสุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กรรมการอำนวยการ
232 นางสาวขวัญฤทัย ลิ่มอิ่ม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ กรรมการอำนวยการ
233 นายธานี ประยูรอนุเทพ ครูโรงเรียนวัดอ่างทอง กรรมการอำนวยการ
234 นางอัญชนา จิตรเสงี่ยม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) เลขานุการและกรรมการฝ่ายตอนรับประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
235 นางสาวโสรยา เปียแก้ว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) เลขานุการและกรรมการฝ่ายสถานที่
236 นายจารึก ฤทธิสุข ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ เลขานุการและกรรมการฝ่ายสถานที่
237 นางสาวโสรยา เปียแก้ว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) เลขานุการและกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และรายงานผล
238 นางหทัยรัตน์ จุลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) เลขานุการและกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
239 น.ส.เจริญศรี เสือขำ ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ เลขานุการและกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
240 นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
241 นายไพรัตน์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ รองประธานจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
242 นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ รองประธานจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
243 นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
244 นางน้ำผึ้ง เจริญขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
245 นางสุมาภรณ์ ดันงา ครู โรงเรียนเอกชัย กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
246 นายสุนทร โคจร ครู โรงเรียนบ้านคลองตัน กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
247 นางสาวขวัญธนา จันทร์ชื่น ครู โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
248 นางนุชรัตน์ คันธหัตถี ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
249 นายสมพร ขันธโสภา ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
250 นายสุวรรณ์ น้อยนาง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
251 นายชูศักดิ์ ทองสาสุข ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
252 นายสมเจตน์ เจริญผล ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
253 นายจีระศักดิ์ ศรีทองอินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
254 นายถาวร สมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
255 นายกระมล จันทร์ตรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
256 นายพงษ์พันธ์ กะนีทะ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
257 นายป้อมนรา พึ่งธรรมจิตต์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคค กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
258 นายนาวี เสือหัวย่าน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
259 นายสิทธิพงษ์ กวีกรณ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
260 นางสาวเรณู บูชา ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
261 นางสาวกัญญาณัฐ มากเพ็ง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
262 นางนลินี ศรีสุพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
263 นางสาวราพร ศิริชัยเอกวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
264 นางสาวนภสร สุโน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
265 นางสาวปัทมา ปานอำพันธ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
266 นางสาวบุษรา ปานมี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
267 นางนวรัตน์ อุประ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
268 นางผาณิต ทรงประโคน ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
269 นางอุษา อ๊อกฉิม ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคค กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
270 นางส่ง ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคค กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
271 นางสาววัฒนา เชยจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
272 นางสาววัลลภา บุระมาน ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
273 นางสุนันทา ตะพัง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
274 นางสาวมณฑา ทูลยอดพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
275 นายวีระพงษ์ ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
276 นางสาววิรัตน์ อุบล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
277 นางสมพิศ นักรบ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
278 นายนิทัศน์ เกตุเจริญ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
279 นางสาวศกุนตลา วิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
280 นายสมศักดิ์ บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
281 นางปรีดา รอดดารา ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
282 นางสาวเดือนเพ็ญ หิรัญรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
283 นายอภิชาติ หอมหวล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
284 นายวีระพงษ์ ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
285 นางสาววิรัตน์ อุบล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
286 นายนิทัศน์ เกตุเจริญ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
287 นางสาวศกุนตลา วิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
288 นายสมศักดิ์ บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
289 นางปรีดา รอดดารา ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
290 นางสาวเดือนเพ็ญ หิรัญรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
291 นายสมิตย์ สำเภาทิพย์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
292 นายวัชระ เกรียงยงค์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
293 นางวชีรา ทองสมุทร ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
294 นางกรุณา ทองสุข ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
295 นางสมพิศ นักรบ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
296 นายอภิชาติ หอมหวล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
297 นางสมพิศ นักรบ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
298 นายนิทัศน์ เกตุเจริญ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
299 นางสาวศกุนตลา วิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
300 นางสาวนฤมล มะณุโชติ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
301 นางสาวสุมิตตรา จันทเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
302 นางสาวรุ่งนภา รักสม ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
303 นางสาวนิภาพร เขียววิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
304 นางสาวพิมพ์ชนก ฮวบประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
305 นายอภิชาติ หอมหวล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
306 นายสมศักดิ์ บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
307 นายสมิตย์ สำเภาทิพย์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
308 นายนิทัศน์ เกตุเจริญ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
309 นายวัชระ เกรียงยงค์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
310 นายอภิชาติ หอมหวล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
311 นายพงษ์ศักดิ์ บุญตั้ง นักการภารโรง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
312 นายชูเกียรติ ตี่ด้วง ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
313 นางวชีรา ทองสมุทร ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
314 นางกรุณา ทองสุข ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
315 นางปรีดา รอดดารา ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
316 นางสาวจิตรา กรังพานิช ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
317 นางสาวศิริรักษ์ เพ็งอุดม ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
318 นางสาวอำภา คงพินิจ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
319 นางสาววัชราภรณ์ จันทร์คง ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
320 นางสาวยุวรีย์ หาญบัวแก้ว ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
321 นางสาววิราพร ไตรพิษ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
322 นางจริยา ปิ่นต้นวงศ์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
323 นางสาวกนกรัตน์ ศรีสดใส ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
324 นางสาวลลิตา จันทราสา ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
325 นางสาวเดือนเพ็ญ หิรัญรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
326 นางกรรนิกา จิตประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
327 นางสาวศกุนตลา วิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/ประเมินผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
328 นางสาวนิภาพร เขียววิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/ประเมินผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
329 นางสาวจิตรา กรังพานิช ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/ประเมินผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
330 นางสาวลลิตา จันทราสา ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/ประเมินผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
331 นางเสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
332 นายประสิทธิ์ กานดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
333 นายสุดเขต โชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสาคร รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
334 นายเข็มเพชร ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
335 นางสาวพนิตนาฏ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
336 นายวิรัชพล สมมาก ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
337 นางสาวพวงทิพย์ หมุยจินดา ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
338 นางสาวศิริมณฑา ขุนศิริ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
339 นายสฤษฎ์ คล้ายมุข ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์) กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
340 นาวสาวสุรีรักษ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
341 นางสาวธัญญ์วรท ฤกธิ์โชติ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
342 นายบรรลือ ดอกเตย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
343 นายชัยรัตน์ ศรช่วย ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
344 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์ ชัยพฤกษ์ชัยศรี ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
345 นายบรรลือ ดอกเตย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
346 นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
347 นายวิบูลย์ จันทร์ทองสุข ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
348 นางกานดา ชมภูนุช ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
349 นางสร้อย ชะริทอง ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
350 นายปัญญา มีชนะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
351 นางสาวศศิธร วิชาสาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
352 นางสาวกัญจน์ญพร พันธ์ชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
353 นางสาวประภาวดี เลิศวิริยะโสภา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
354 นายชัยรัตน์ ศรช่วย ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
355 นายเสกสิทธิ์ เจริญลาภ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
356 นายประสิทธิ์ กานดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
357 นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
358 นายมนตรี รวิวงศ์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
359 นางสาวจริญา สุวรรณทา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
360 นายพัทยา เย็นตั้ง ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
361 นายชัยรัตน์ ศรช่วย ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ เลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
362 นายบรรลือ ดอกเตย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
363 นางสาวกัญชนา สุเป็ง ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
364 นายนัฐพล อ่วมกระทุ่ม ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
365 นางโสภา สินอาภา ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
366 นางวันเพ็ญ กานดา ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
367 นายวิโชติภัทร์ ศศิธรชินศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
368 นางสาวรติรัตน์ สุขปาน พนักงานราชการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
369 นางสาวพิยะภา ใจซื่อสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)ระดับประถมศึกษา
370 นายปฎิภาณ โอ่เอียม ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายปฎิคมและต้อนรับศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
371 นางสาวลักคณา รักกุศล ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายปฎิคมและต้อนรับศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
372 นางสาวอัมพร รอดเจริญ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายปฎิคมและต้อนรับศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
373 นางสาวธัญพร บุญส่ง ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายปฎิคมและต้อนรับศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
374 นางสาวรัตนา ชนะชัย ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายปฎิคมและต้อนรับศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
375 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์ ชัยพฤกษ์ชัยศรี ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายปฎิคมและต้อนรับศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
376 นางสาวจันทนี พุ่มพร ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฎิคมและต้อนรับศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
377 นางสาวปวีณา ศรีอ่อน พนักงานราชการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฎิคมและต้อนรับศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
378 นายบรรลือ ดอกเตย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
379 นางสาวสุภาพ จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
380 นายวิโชติภัทร์ ศศิธรชินศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
381 นางสาวสุภาพร อินเสือ ครูธุรการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
382 นางสาวรติรัตน์ สุขปาน พนักงานราชการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
383 นางสาวมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
384 นางทัศนีย์ ภู่แก้วเผือก ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
385 นางวิไลวรรณ บัวประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
386 นางสุกัญญา สร้อยทองเจริญ ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
387 นายกฤชพล ปิ่นโมรา ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
388 นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริ ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
389 นางสาวธิดารัตน์ บุญปลูก ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
390 นางวิไลวรรณ บัวประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ประธานกรรมการสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
391 นางสาวตรีนุช พงษ์ฉาย ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม รองประธานกรรมการสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา
392 นางสาวเจนจิรา ตราชู ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
393 นายอภิวิชญ์ สนลอย ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
394 นางสาวชุติมา เกตุการณ์ ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
395 นางสาวศรัญญา พังจุนันท์ ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
396 นางสาวเจนจิรา สีหาบง ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
397 นางสาวธิดารัตน์ บุญปลูก ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม เลขานุการสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
398 นางสาวรติพร รอดดี ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ผู้ช่วยเลขานุการสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
399 นางสาวรติพร รอดดี ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม รองประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
400 นายศรัณย์ สุดดี ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
401 นายอภิวิชญ์ สนลอย ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
402 นางนันทวัน เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
403 นางเพ็ญศิริ คีมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีผ้าขาว รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
404 นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
405 นางวรนุช ตุนฑกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
406 นางนิศารัตน์ นิภารัตน์ ครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
407 นายสิงหา ช้างขวัญยืน ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
408 นางสาวอัถติยา แสนสุดใจ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
409 นางนวลปอง ศรีทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
410 นางสาวนัญณา คล้ายสังข์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
411 นางพรรณทิวา ศรีชนะ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
412 นางกนกลดา แก้วท่าไม้ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
413 นางสมพร แสงคุ้ม ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
414 นางวนาลักษณ์ ชำปฏิ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
415 นางนันทวัน เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
416 นางประสิทธิ์ แสงทองสี ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
417 นายศิรณัฐ บุญนาค ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
418 นายพันธุ์เอก ผู้เจริญ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
419 นายเจษฎ์นิพิฐ มีใจรัก ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
420 นายอนุวัฒน์ ธุระธรรม ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
421 ว่าที่ ร.ต. พงษ์จักรพันธ์ พงษ์วิสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
422 นายอนันต์ แดงเกิด นักการโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
423 นายสมชัย ผลขจี นักการโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
424 นายศุภชัย สวนดี ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
425 นายบรรจบ ทองตีบ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
426 นางสาวเอมอร อจลเสรีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
427 นางนวลปอง ศรีทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
428 นางสาวนัญณา คล้ายสังข์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
429 นางนิศารัตน์ นิภารัตน์ ครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ กรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
430 นางสาวอัถติยา แสนสุดใจ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
431 นางพรรณทิวา ศรีชนะ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
432 นายสิงหา ช้างขวัญยืน ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
433 นางกนกลดา แก้วท่าไม้ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
434 ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการดำเนินการตัดสินการประกวดแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
435 นางศรีจันทรา ทิพโกมุท ครูเชี่ยวชาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการดำเนินการตัดสินการประกวดแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
436 นางสาวนพวดี ไชยรัตน์ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรรมการดำเนินการตัดสินการประกวดแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
437 นางประสิทธิ์ แสงทองสี ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานและสรุปผลการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
438 นางวนาลักษณ์ ชำปฏิ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
439 นางกนกลดา แก้วท่าไม้ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายดำเนินงานและสรุปผลการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
440 ว่าที่ ร.ต. พงษ์จักรพันธ์ พงษ์วิสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายดำเนินงานและสรุปผลการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
441 นางสาวสุนิศา เกตุคำ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายดำเนินงานและสรุปผลการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
442 นางวนาลักษณ์ ชำปฏิ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานและสรุปผลการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา
443 นายอนุวัฒน์ ธุระธรรม ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง เจ้าหน้าที่อำนวยการจัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านสวนหลวง
444 นางสาวสุพัตรา ปัญญาสวรรค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโรงเข้ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา
445 นางสาวบุศญา เจียมประสูตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา
446 นางสุขุมาล ไชยรักษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา
447 นางละมุล เกิดเรียน ครูโรงเรียนบ้านดอนไผ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา
448 นายยงยุทธ คงศรี ครูโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา
449 นางสาวพัฑรา ตรีพงษ์ศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรวบรวม และสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ) ระดับประถมศึกษา
450 นางสาวดวงฤทัย เก๋งทอง ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรวบรวม และสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ) ระดับประถมศึกษา
451 นางสาวณัฐฐิชา ทองนิ่ม ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรวบรวม และสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ) ระดับประถมศึกษา
452 นางสาวกนกทิพย์ ทองประหยัด ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรวบรวม และสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ) ระดับประถมศึกษา
453 นายเสน่ห์ แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
454 นายสมพงษ์ รอดธานี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
455 นายณรงฤทธิ์ ตาลลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
456 นางสาววิไลรัตน์ ปิ่นทำนัก ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
457 นางจรัสศรี ปิยะสอน ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
458 นางดวงใจ สุวรรณศรี ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
459 นางจีราภรณ์ บุญเกิด ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
460 นางสาวณัฐฐิชา ทองนิ่ม ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
461 นางสาวดวงฤทัย เก๋งทอง ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
462 นางสุรีพร ดอกเตย ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
463 นางสุขุมาล ไชยรักษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
464 นางปรานี เจริญธรรม ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
465 นางสุจิน เพ็ชสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
466 นางสาวรุ้งตะวัน หุ้นเส็ง ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
467 นายศุภชัย จันทร์ตรี นักการภารโรง โรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
468 นางสาวพัฑรา ตรีพงษ์ศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
469 นางสาวกนกทิพย์ ทองประหยัด ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
470 นางสาวแสงสุวรรณ ออมสิน ครูโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
471 นายบุญเลิศ กรคณฑี ครูโรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
472 นางสาวสุรางค์สิริ วงค์คำ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
473 นางสาวกัลยกร คณาวัฒนไชย ครูโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
474 นางสาวปัทมา แก้วหาวงษ์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
475 นางสาวดวงพร จันทร์พรม ครูโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
476 นายชานนท์ อำไพ ครูโรงเรียนบ้านโรงเข้ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับประถมศึกษา
477 นายนรินทร์ เหรียญทอง ครูโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับประถมศึกษา
478 นางกชมล เพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับประถมศึกษา
479 นางสาววิไลรัตน์ ปิ่นทำนัก ครูโรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
480 นางสาวนันทนา นนทรักษ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
481 นางสาวกิตติยา โนพิมาย ครูโรงเรียนบ้านโรงเข้ กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
482 นางสาวศศิตา ทับไกร ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาด แบบแห้ง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
483 นางสาวรสวดี ศรีสุกัญญา ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาด แบบแห้ง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
484 นางดนุช พลเสน ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาด แบบแห้ง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
485 นางสาวรุ้งตะวัน หุ้นเส็ง ครูโรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
486 นางสุวรรณ สะลีมา ครูโรงเรียนบ้านรางสายบัว กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
487 นายเข็มณัฎฎ์ ทองงามขำ ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
488 นางเอื้อมพร อินทร์กุล ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
489 นางพรทิพย์ ชมภู ครูโรงเรียนบ้านรางสายบัว กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
490 นางสาวสุภาพ อมรพงษ์โพธิ์ ครูโรงเรียนวัดพันธุวงษ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
491 นางทัศนีย์ รอดทัศนา ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร คาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
492 นางวรี บรรพพงศา ครูโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร คาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
493 นางสาวรุ่งอรุณ ฮวดสุนทร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร คาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
494 นางนันทภัค อารีวงษ์ ครูโรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
495 นางสาววิเชียร ว่องไว ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
496 นางนฤดี สงนุ้ย ครูโรงเรียนทำนบแพ้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
497 นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) ประธานกรรมการคณะอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
498 นายประสาร สารวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม รองประธานกรรมการคณะอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
499 นางรัชนี บุญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่หนองพระอง กรรมการคณะอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
500 นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ กรรมการคณะอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
501 นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการคณะอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
502 นางนงลักษณ์ สุขสมศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
503 นายชวลิต ชองขันปอน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
504 นายธรา วัลลิภากร ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
505 นายอานุภาพ วิสิทธิ์ศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
506 นายพงศ์สิริ เกื้อวราห์กุล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
507 นายปุณยกร แสงงาม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
508 นางกาญจนา นาคหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
509 นายวสันต์ ระเบียบ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
510 นางสาวพัชราภรณ์ สระบัว ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
511 นางพงษ์ลดา ชองขันปอน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและบันทึกภาพการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
512 นางจรรยา ใจดีเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและบันทึกภาพการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
513 นางเรณู คงเมือง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลักสาม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและบันทึกภาพการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
514 นายชีววัฒน์ พวงบุษบา ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและบันทึกภาพการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
515 นางเกษณีย์ จอกสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและบันทึกภาพการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
516 นางสุรัตนา ใจบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
517 นางอรพรรณ มณีประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
518 นางสาวอำภา เซ้งประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
519 นางสาวกัลยาณี ทองเปรม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
520 นางอริษา จงประเสริฐ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลักสาม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
521 นางสาวประยูร แย้มโสภี ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลักสาม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
522 นางสาวหทัยพันธ์ จันระวัตร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
523 นายวิทยา พิทักษ์เนติกุล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
524 นางสาวเจนจิรา คำจ๊ะ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
525 นางสาวนันทน์ณภัทร ท้วมสมบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
526 นางสาวภัชรีภรณ์ พงษ์เขตรกรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
527 นางสาวสมฤดี ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
528 นางสาวชนัสถ์นันท์ เหลืองทอง ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
529 นางสาวกมลวรรณ อินผา ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
530 นางสาวปริยนันท์ แจ่มกระจ่าง ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
531 นางสาวนภา ดีสวาวดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
532 นางสาวสุธาวัลย์ พิทักษ์เนติกุล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
533 นางสาวเจนจิรา ตันติพิริยะ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
534 นางสุภาพร จงประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
535 นางสาวฐิติพร คล้ายเหมือง ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
536 น.ส.วรัทยา มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุุสรณ์ศุภมาศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันภาษาจีน ประถม
537 นายศุภชัย วัจนะรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ภาษาจีน ประถม
538 น.ส.กันตยา ต่อกำลัง ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ประถม
539 Miss Tao tao ครูโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา รองประธานคณะกรรมการการตัดสินการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนประถม
540 Mrs.Pan feng ren ครูโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ประถม
541 นายนพดล บุญนันท์ รองผุ้อำนวยการโรงเรียนอุนสรณ์ศุภมาศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
542 น.ส.ณัฐนันท์ ด้วงมูล ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายรวบรวมและสรุปผลการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ประถม
543 น.ส.เกศินี โกษารัตน์ ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
544 นายเดชณรงค์ รามนัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
545 นายวิชาญ น้อยภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด รองประธานจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
546 นายประสาร สารวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม รองประธานจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
547 นายสมเจตน์ พงษ์วิสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ รองประธานจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
548 นายเดชณรงค์ รามนัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
549 นางศศิธร บุตรเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
550 นางศศิธร บุตรเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
551 นายชัยวัฒ นุชกรรณ์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
552 นายวิรัชพล สมมาก ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการฝ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
553 นายสมเกียรติ ฮะวังจู ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
554 นางสุกัญญา คิดประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง (ชายชนูปถัมภ์) กรรมการฝ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
555 นางอารมย์ แย้มอุบล ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการฝ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
556 นางกัลยา ศรีสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการฝ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
557 นายจรูญ ศิลปะ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการฝ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
558 นางฉัฐธร แป้นเกษม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
559 นางกัณหา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
560 นางสาวปาณิสรา ดอนไพรที ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
561 นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
562 นายสมชาย ไชยดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
563 นายบรรโน ทรงลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
564 นายวินัย ผลจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
565 นายสุรชัย ทวีชาติ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
566 นายเอนก หอมทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
567 นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
568 นายไพฑูรย์ ชูเชิด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
569 ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
570 นายอำนาจ เอี่ยมปรีชา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
571 นายรุ่งวิทย์ พูลศรีสังข์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
572 นายธีรวัฒน์ พวงเงิน นักการภารโรง โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
573 นายวิรัตน์ กันพันธ์ นักการภารโรง โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
574 นายสมชาย ไชยดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
575 นางฉัฐธร แป้นเกษม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
576 นางสาวพีชญาณ์ พานะกิจ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
577 นางสาวศรีอุบล ทองจำรุญ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
578 นางสาวมัลลิกา เทศจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
579 นางสาววรรษมน รู้เก็บ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
580 นางคำนึง คงศรี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
581 นางสาวผกางาม แก้วจันสี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
582 นางสาวโศภิดา ธนานุวัตรพงศ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
583 นางภัทรวดี พรหมอุ่น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
584 นางสาวหนึ่งฤทัย พยุง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
585 นางจินดา ศรีโมลา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
586 นางสาวสมหมาย พรรณเสมา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
587 นางรุ่งทิพย์ หมั่นบุญ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
588 นางสาวพัชรพร ศรีสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
589 นางสาววาสนา ธัญญานนท์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
590 นางสาววิชานี เสมานารถ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
591 นางบุณยาพร คงประสม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
592 นางกฤษณา ทรัพย์แสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
593 นางกัณหา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
594 นางสาวมัทนา ชุนสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
595 นางสุธรรมา พวงดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
596 นางสาวนัญณา คล้ายสังข์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
597 นางสาวมยุรี ค้ากระบือ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
598 นางสาวสุธิศา เกตุแก้ว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
599 นางสาวอรวรรณ เอกมหาชัย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
600 นางสาวจิตมณีย์ ศรีพอ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
601 นางสาวพัชรีพร ศรีอยุธยาเดช ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
602 นางสาวศิริรัตน์ ดีรอด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
603 นางศศิธร บุตรเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
604 นางลำยอง เอมอยู่ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
605 นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
606 นางสาวฐิติมา สินทะเกิด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
607 นางสาวอัญชลี ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
608 นางสาวปาณิสรา ดอนไพรที ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
609 นางสาวอระญาณี ขานดา พนักงานธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
610 นางสาวสุกานดา บัวคำ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
611 นางสาวนันทิชา ชื่นสว่าง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
612 นางสาวแน็ตทรียา ชาวทะเล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
613 นางสาวพีรยา เมฆสงค์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
614 นางสาวณพัฐอร สุนทรชื่น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
615 นางสาววรรณิดา เพ็ชร์วาว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
616 นายสายชล ชื่นภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
617 นางสาวดารณี เวชอุบล ครู โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
618 นางสาวณัฐกุล เปินสมุทร ครู โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
619 นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ประธานกรรมการ
620 นางสมศรี งั่วสมบูรณ์ โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการ
621 นายสุขอนันต์ อักษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร กรรมการ
622 นายนาวิน แกละสมุทร ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ
623 นายบรรจบ ทองตีบ ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการ
624 นางสาวสารี นพรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม กรรมการ
625 นางบังอร หังเสวก ครู โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว กรรมการและเลขานุการ
626 นางฤทัยรัตน์ เกตุเป้า ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ กรรมการและเลขานุการ
627 นางสาวสมมาทย์ เกาเล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ รองประธานกรรมการ
628 นายกษิดิ์เดช พรมทอง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษา)
629 นางเสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ รองประธานฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
630 นางพนิตนาฎ ชูสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม รองประธานฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
631 นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการ
632 นางฐิติมา แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยกกระบัตร ประธานกรรมการคณะดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
633 นายเสน่ห์ แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
634 นายศุภโชค แตงทอง ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
635 นางชัชฎา หวานชะเอม ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
636 นางกมลรัตน์ จันทร์ผล ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
637 นางสาวนัยน์ปพร พญาชน ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
638 นายเจตนา เกิดประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการและเลขานุการคณะดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
639 นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
640 นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
641 นางวรรณา อุทัยฉาย ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการเเข่งขัน
642 นางสาวเรวดี คงพ่วง ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการเเข่งขัน
643 นางสาวนิตยา คำถนอม โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและบันทึกผล
644 นางสาวนิศา สืบสุข ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและบันทึกผล
645 นางเสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
646 นายจำลอง ศรีสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดท่าเสา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
647 นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาคร ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
648 นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ประธานกรรมการ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
649 นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ ุุครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
650 นายมนตรี รวิวงค์ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
651 นางสาวจริญา สุวรรณทา ครูุ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
652 นายพัทยา เย็นตั้ง ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
653 นายชัยรัตน์ ศรช่วย ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ เลขานุการ ฝ่ายตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
654 นางดวงใจ โกสินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)ระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาสฯ
655 นางสาวสายรุ่ง พุทธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)ระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาสฯ
656 นายวีระกิจ พรรัชภูมิ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการตรวจสอบผลการแข่งขันศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)ระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาสฯ
657 นายณัฎฐกร สุขนิล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ผู้ดูแลระบบศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)ระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาสฯ
658 นายนพดล แจบ้านเกาะ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)ระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาสฯ
659 นายวรชาติ วิมานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)ระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาสฯ
660 นายวรายุทธ วังเวงจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการฝ่ายทะเบียนและสรุปผลการแข่งขันศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)ระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาสฯ
661 นางสาวดวงนภา ศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการฝ่ายทะเบียนและสรุปผลการแข่งขันศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)ระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาสฯ
662 นางสาวอารีรัตน์ เติมสายทอง ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)ระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาสฯ
663 นางวิภา นันทะเส ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)ระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาสฯ
664 นางนันทวัน เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
665 นางเพ็ญศิริ คีมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีผ้าขาว รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
666 นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
667 นางประสิทธิ์ แสงทองสี ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
668 นางนวลปอง ศรีทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
669 นางวรนุช ตุนฑกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
670 นางนิศารัตน์ นิภารัตน์ ครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
671 นายสิงหา ช้างขวัญยืน ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
672 นางสาวอัถติยา แสนสุดใจ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
673 นางสาวนัญณา คล้ายสังข์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
674 นางพรรณทิวา ศรีชนะ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
675 นางกนกลดา แก้วท่าไม้ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
676 นางสมพร แสงคุ้ม ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
677 นายศิรณัฐ บุญนาค ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
678 นายพันธุ์เอก ผู้เจริญ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
679 นายเจษฎ์นิพิฐ มีใจรัก ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
680 นายอนุวัฒน์ ธุระธรรม ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
681 ว่าที่ ร.ต. พงษ์จักรพันธ์ พงษ์วิสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
682 นายอนันต์ แดงเกิด นักการโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
683 นายสมชัย ผลขจี นักการโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
684 นายศุภชัย สวนดี ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
685 นายบรรจบ ทองตีบ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
686 นางสาวเอมอร อจลเสรีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
687 นางสาวสุนิศา เกตุคำ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
688 นายภวัต ปัญจาทรัพย์ที ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
689 นางวนาลักษณ์ ชำปฏิ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
690 ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการตัดสินการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
691 นางศรีจันทรา ทิพโกมุท ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการตัดสินการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
692 นางสาวนพวดี ไชยรัตน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรรมการตัดสินการแข่งขันศูนย์ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
693 นายพยุง นาคอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ประธานฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
694 นายศักดา มอญใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิ้ง รองประธานฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
695 นายเสน่ห์ แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
696 นายบุญรอด สาดแฟง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
697 นางสาวสายสมร ตั้งกอบลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
698 นางสาวกาญจนา ศิริวงศาวรรธน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไผ่ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
699 นางสาวกัลยกร คณาวัฒนไชย ครู โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ฝ่ายทะเบียนสรุปผลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
700 นางสาวนิชาภา เรืองแตง ครู โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ฝ่ายทะเบียนสรุปผลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
701 นางสาวบุศญา เจียมประสูตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ฝ่ายทะเบียนสรุปผลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
702 นางสาวกัลยกร คณาวัฒนไชย ครู โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
703 นางสาวสายสมร ตั้งกอบลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ประธานฝ่ายทะเบียนสรุปผลการแข่งขันศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
704 นางสาวกัลยกร คณาวัฒนไชย ครู โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ประธานฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
705 นางสาวสุภาวดี สีใส ครู โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
706 นายศักดา มอญใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิ้ง ประธานฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
707 นายณภัทร จันทร์ทองสุข ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
708 นายอรุณ วิลาสี ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
709 นายสงัด บุญทศ ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
710 นายอลงกรณ์ คำแสน ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
711 นายศาสตร์สัมพันธ์ เกณฑ์สระดู ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
712 นายสุเทพ พ่วงเจริญ นักการโรงเรียนวัดบางปิ้ง เลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
713 นายบุญรอด สาดแฟง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิ้ง ฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์ ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
714 นางสาวศุภลักษณ์ จิตรสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง ฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
715 นางสาวชุติมา เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบางปิ้ง ฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
716 นางสาวพนิดา เพชรดวงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง ฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
717 นายสังเกต เสือคง ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง ประธานฝ่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
718 นางพรพิศ นามโท ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการฝ่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
719 นางอัมพร โลหุคุณาพันธ์ ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการฝ่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
720 นางสาวณภัทร สินุชาติ ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการฝ่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
721 นายอุทัย เนาวันอก นักการโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการฝ่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
722 นายสุเทพ พ่วงเจริญ นักการโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการฝ่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
723 นางอารณี สิทธิจาด ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง เลขานุการฝ่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษา
724 นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
725 นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
726 นายเกียรติกูล เหล่ากอดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
727 นายเกียรติกูล เหล่ากอดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
728 นางอุไรวรรณ แย้มละออ ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
729 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
730 นางสุหัสชา พรหมดวง ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
731 นางอุไรวรรณ แย้มละออ ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
732 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
733 นางสุหัสชา พรหมดวง ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
734 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
735 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
736 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
737 นางสุหัสชา พรหมดวง ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการนศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
738 นางสุหัสชา พรหมดวง ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการนศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
739 นางสุหัสชา พรหมดวง ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการนศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
740 นายวิชาญ น้อยภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
741 นายเดชณรงค์ รามนัฎ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎรังสรรค์ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
742 นางวันดี บุญเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและเลขานุการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
743 นายยุรนันท์ นันโท พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด เจ้าหน้าที่สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
744 นางสาวภีมณปภัค สุพรชัยภักดี ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด เจ้าหน้าที่สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
745 นางสาวฉัตรระพี ขาวล้ำเลิศ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
746 นางภัทร์ศรัณย์ พันธ์ธุมวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
747 นางสาวเสาวภา อิสสอาด ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
748 นางประภา จูพันทะ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
749 นายศักดิ์ดา ศรีมานนท์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
750 นางสาวอัจฉรา เสาพาน ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
751 นายธวัชชัย ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
752 นายสราวุธ โพธิพุฒ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
753 นายนิรุติ วิกล ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
754 นายยุรนันท์ นันโท พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
755 นางสาวภีมณปภัค สุพรชัยภักดี ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
756 นางสาวรัตนา จันทร์ประชุม ครูโรงเรียนวัดท่าเสา เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
757 นายไพบูรณ์ อ่อนสนิท ครูโรงเรียนวัดท่าเสา เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
758 นางพรทิพย์ อ่อนสนิท ครูโรงเรียนวัดท่าเสา เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
759 นางสาวทิพามณี อุปมา ครูโรงเรียนวัดท่าเสา เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
760 นางสาวอรรถพร ภู่ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเสา เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
761 นายจำลอง ศรีสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสา ประธานศูนย์จัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
762 นายธวัชชัย พลนิกาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสา รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
763 นายสืบศักดิ์ รอกประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการ
764 นายวัชระ หมื่นแสน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการ
765 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา ไชยโภคา ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการ
766 นางวนิดา ชาวน้ำวน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการ
767 นางสมวลี เขียวมณี ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการ
768 นางสาวกะถิน สุสัณกุลธร ครูโรงเรียนวัดท่าเสา เลขานุการและกรรมการ
769 นางสาวสอ้อน เกยสันเทียะ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เลขานุการและกรรมการ
770 นางสาวรัชดาภรณ์ เอี่ยมเชย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) เลขานุการและกรรมการ
771 นางสาวจิราภรณ์ ภููอุดม ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง เลขานุการและกรรมการ
772 นางสาวรัชดาภรณ์ เอี่ยมเชย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) เลขานุการและกรรมการ
773 นางสาวสุมลฑา ทองพาศน์ ครูโรงเรียนวัดท่าเสา คณะกรรมการดำเนินงานและสรุปผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
774 นางสาวทิพามณี อุปมา ครูโรงเรียนวัดท่าเสา คณะกรรมการดำเนินงานและสรุปผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
775 นางสาวกะถิน สุสัณกุลธร ครูโรงเรียนวัดท่าเสา กรรมการดำเนินงานจัดสถานที่การแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
776 นายบุญฤทธิ์ สนพราย ครูโรงเรียนวัดท่าเสา กรรมการดำเนินงานจัดสถานที่การแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
777 นางสาวอรรถพร ภู่ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเสา กรรมการดำเนินงานจัดสถานที่การแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
778 นายไพบูรณ์ อ่อนสนิท ครูโรงเรียนวัดท่าเสา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานและสรุปผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
779 นายธวัชชัย พลนิกาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
780 นายบุญฤทธิ์ สนพราย ครูโรงเรียนวัดท่าเสา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
781 นายไพบูรณ์ อ่อนสนิท ครูโรงเรียนวัดท่าเสา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
782 นายจำลอง ศรีสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
783 นายไพบูรณ์ อ่อนสนิท ครูโรงเรียนวัดท่าเสา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
784 นางพรทิพย์ อ่อนสนิท ครูโรงเรียนวัดท่าเสา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
785 นางสาวรัตนา จันทร์ประชุม ครูโรงเรียนวัดท่าเสา ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
786 นางน้ำฝน เอืี่ยมสุนทร ครูโรงเรียนวัดท่าเสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
787 นางสาวทิพามณี อุปมา ครูโรงเรียนวัดท่าเสา ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
788 นางสาวรัตนา จันทร์ประชุม ครูโรงเรียนวัดท่าเสา คณะกรรมการอำนวยการและเลขนุการการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
789 นายปราโมทย์ พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
790 นางอังคณา แจ่มเจ็ดริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
791 นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
792 นางสาวสุรีพร ขาวฉลาด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
793 นายสุชาติ มีสิทธิ์ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ คณะกรรมการอำนวยการ
794 นางกรองแก้ว ทรงสุมนัส ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ คณะกรรมการอำนวยการ
795 น.ส.กมลา ทองทาย ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ คณะกรรมการอำนวยการ
796 นายประสาร สารวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการอำนวยการ
797 นายทองฮะ พรภูมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ
798 นายพันธ์พรต กรีอัมพร ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการอำนวยการ
799 นางวรรณา อุทัยฉาย ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการอำนวยการ
800 นางสุวรรณา ศิริเบ็ญนวัต ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียบและฝ่ายต้อนรับ
801 นางสาวดวงสมร อ่อนแสงคุณ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียบและฝ่ายต้อนรับ
802 นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียบและฝ่ายต้อนรับ
803 นางพรทิพย์ พิบูลเวชพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียบและฝ่ายต้อนรับ
804 นางสาวนันทิดา ทรงพระ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียบและฝ่ายต้อนรับ
805 นางสาวเปมิกา นิยมอุดมวัฒนา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียบและฝ่ายต้อนรับ
806 นางสาวปณิดา รอดทัศนา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียบและฝ่ายต้อนรับ
807 นางสาวสาลินี แสนโสม ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียบและฝ่ายต้อนรับ
808 นางสาวสุรีพร ขาวฉลาด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียบและฝ่ายต้อนรับ
809 นางสาวสุรีพร ขาวฉลาด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียบและฝ่ายต้อนรับ
810 นางสุวรรณา ศิริเบ็ญนวัต ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
811 นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
812 นางสาวเสาวนีย์ กรอบมุข ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
813 นายนพรุจ โลหิตศิริ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
814 นายวิชยุตม์ ดวงศรี ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
815 นายปณต พูวัฒนาธนสิน ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
816 นายสุรชัย ลาชม ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
817 นางสาวนุสรา น้ำสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
818 นางสาวนุสรา น้ำสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
819 นางสาววิลาสินี จิตเจริญ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
820 นายชัยวัฒน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
821 นายสุทธิพงศ์ ทองใบอ่อน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
822 นายสราวุธ ไขโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
823 นางไพเราะ ยศเทียม ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
824 นางวลัย มารุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
825 นายพิษณุ แน่นอุดร ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
826 นายอนิรุตย์ ดีนพเก้า ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
827 นายวัชระ หมื่นแสน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
828 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา ไชยโภคา ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
829 นายศักดื์ดา มาพิบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
830 นายอรุณ ชัยสวัสดิ์ นักการภารโรงโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
831 นายประเมศ เต้าหู้ขาว นักการภารโรงโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
832 นายเอกชัย กาศธัญการ ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
833 นายเดชณรงค์ รามณัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
834 นายพันธ์พรต กรีอัมพร ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
835 นายไพฑูรย์ หินโน ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
836 นางแจ่มจันทร์ จันทร์เอิบจิตร์ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
837 นางสุวรรณา กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
838 นางสาวสาลินี แสนโสม ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
839 นางสาวปิยวรรณ พยุงแสนกุล ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
840 นางสาวญาณิสา เซ็งศรี ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
841 นางสาวณัฐรัญญา ฉันทกุล ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
842 นางสุรัสวดี เลิกบางพลัด โรดส์ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
843 นางทิพวรรณ พราหมณ์นันท์ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
844 น.ส.รุจิพัชญ์ เพชรพัฒนวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
845 นางอุบล เสียงไพเราะ ึครูโรงเรียนวัดศรีสทุธาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
846 นางสาววิไลภรณ์ ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
847 นางนภัสกร เหลืองอ่อน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
848 นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประมวลและประเมินผลกิจกรรม
849 นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีรักษา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประมวลและประเมินผลกิจกรรม
850 นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประมวลและประเมินผลกิจกรรม
851 นางสาวสุรีพร ขาวฉลาด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประมวลและประเมินผลกิจกรรม
852 นางสาวรุ่งนภา ร้อยแพง ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประมวลและประเมินผลกิจกรรม
853 นายประโยชน์ สกุลเรือง ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย
854 นายวิชยุตม์ ดวงศรี ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย
855 นายนพรุจ โลหิตศิริ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย
856 นายนพรุจ โลหิตศิริ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย
857 นายปณต พูวัฒนาธนสิน ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย
858 นายชัยวัฒน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย
859 นางจิตรา บาลี โรงเรียนวัดศิริมงคล กรรมการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.-6
860 นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.-6
861 นางปัทมา ธโนปจัย โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.-6
862 นางจิตรา บาลี โรงเรียนวัดศิริมงคล กรรมการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
863 นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
864 นางปัทมา ธโนปจัย โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
865 นางจิตรา บาลี โรงเรียนวัดศิริมงคล กรรมการแข่่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
866 นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการแข่่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
867 นางปัทมา ธโนปจัย โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการแข่่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
868 นางจิตรา บาลี โรงเรียนวัดศิริมงคล กรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
869 นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
870 นางปัทมา ธโนปจัย โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
871 นางรัตนา ปุจฉาการ โรงเรียนวัดบางยาง กรรมการการประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
872 นางอารมย์ แย้มอุบล โรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการการประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
873 นางสาวชวนพิศ เอียดมาก เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการการประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
874 นางอมรทิพย์ แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านโคก กรรมการการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
875 นางสาวอรทัย ปั้นทองคำ โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ กรรมการการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
876 นางณัฏฐาทิมพ์ รัตนวัชรากร โรงเรียนวัดโคกขาม กรรมการการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
877 นายวันชัย แบบสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันดาบ กรรมการการประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
878 ว่าที่ร้อยตรี กฤตภาส ตีรมาโนช โรงเรียนวัดศิริมงคล กรรมการการประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
879 นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการการประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
880 นายวันชัย แบบสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันดาบ การประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-6
881 ว่าที่ร้อยตรี กฤตภาส ตีรมาโนช โรงเรียนวัดศิริมงคล การประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-6
882 นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) การประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-6
883 นายวันชัย แบบสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันดาบ การประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
884 ว่าที่ร้อยตรี กฤตภาส ตีรมาโนช โรงเรียนวัดศิริมงคล การประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
885 นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) การประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
886 นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
887 นางสาวเกศริน ผู้ขาว โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
888 นางสาวศุจินันท์ อุ่นจิต เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
889 นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่ โรงเรียนวัดโคกขาม กรรมการการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
890 นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ปง.1-6
891 นางสาวเกศริน ผู้ขาว โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ปง.1-6
892 นางสาวศุจินันท์ อุ่นจิต เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ปง.1-6
893 นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่ โรงเรียนวัดโคกขาม กรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ปง.1-6
894 นางสาวกมลวรรณ จันทร์นพเก้า โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปง.1-6
895 นางสาววรารัตน์ สิทธิการ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปง.1-6
896 นางสาวนันทิดา จามจุรีย์ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปง.1-6
897 นางสาวกมลวรรณ จันทร์นพเก้า โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
898 นางสาววรารัตน์ สิทธิการ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
899 นางสาวนันทิดา จามจุรีย์ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
900 นางสาวกมลวรรณ จันทร์นพเก้า โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
901 นางสาววรารัตน์ สิทธิการ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
902 นางสาวนันทิดา จามจุรีย์ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
903 นายราชัน ขวัญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดศิริมงคล กรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
904 นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
905 นางสาวนาตยา หงษา โรงเรียนวัดศิริมงคล กรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
906 นายสถาพร ถาวร โรงเรียนบ้านโคก กรรมการการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ปรเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
907 นางสาวจินตนา ทองนาคะ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ปรเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
908 นางสาวอรรถพร ภู่ประสิทธิ์ โรงเรียนท่าเสา กรรมการการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ปรเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
909 นายสถาพร ถาวร โรงเรียนบ้านโคก กรรมการการแข่งขันสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
910 นางสาวจินตนา ทองนาคะ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการการแข่งขันสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
911 นางสาวอรรถพร ภู่ประสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเสา กรรมการการแข่งขันสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
912 นางอุบล เสียงไพเราะ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการแข่งขันทำอาหาร ประเภทที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
913 นางสาวธันยกานต์ พวงทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการแข่งขันทำอาหาร ประเภทที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
914 นางสาวนาถยา กรอบสุข โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรรมการแข่งขันทำอาหาร ประเภทที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 0814032696 , เกษณี ปละอุด โทร 0851903701
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]