หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-skn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสุทธิวัฒน์ บัวบานโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกุล ปิ่นสมุทรโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางดรรชนีย์ อ้นมณีโรงเรียนวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางประภา จูพันทะโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางปรานี เจริญธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางกนกพร สร้อยทะสินโรงเรียนวัดท่ากระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกมลพร เกตุแก้วโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกาญจน์ นุชประเสริฐโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ จันทรวงศ์โรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย บุตศรีโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธัญพร บุญส่งโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางบุญสม พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านคลองแคประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
3. นางสาวพัชรีพร เที่ยงสมบุญโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายพีระวุฑฒ์ ยงค์มณีโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกประธานกรรมการ
2. นายธนวรรณ เสือสีนวลโรงเรียนบ้านดอนไก่ดีกรรมการ
3. นางวิมลลักษณ์ มงคลสวัสดิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ ยศเทียมโรงเรียนวัดคลองครุรองประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ คชาชัยโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางละมุล เกิดเรียนโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
4. นายบรรจบ ทองตีบโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
5. นางสาวสารี นพรัตน์โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางอารมณ์ แย้มอุบลโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
2. นางปุญชนา ธาดาวรภัทร์โรงเรียนเอกชัยกรรมการ
3. นางสาวศรีพระจันทร์ สถาพรวินิจงามโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี งั่วสมบูรณ์โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาว หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ ชูศรีโฉมโรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
4. นางสาวจิราวัลย์ วงค์ษาเนาโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
5. นางลำยอง เอมอยู่โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเยาวนุช เกรียงสมุทรโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุขพูลโรงเรียนวัดอ้อมน้อยกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ จันทร์ผลโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพงษ์ลดา ชองขันปอนโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วประธานกรรมการ
2. นางจีราภรณ์ บุญเกิดโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวดวงพร จันทร์พรมโรงเรียนบ้านดอนไก่ดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางหทัยชนก จงมีสุขโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา คำสระคูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)กรรมการ
3. นางวรินกาญจน์ พรวราเสฏฐ์โรงเรียนกาหลงกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ประหยัดทรัพย์โรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
5. นางสาวภัณฑิลา อาจบำรุงโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางโสมพรรณ สุภาพโรงเรียนเอกชัยประธานกรรมการ
2. นางศรีนภา ชาวปากน้ำโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์กรรมการ
3. นางสาวอารีย์ หมอยาดีโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางจงกล ฤทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการ
3. นางกฤษณา ทรัพย์แสงสวัสดิ์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางปราณี เจริญธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล จุลสวัสดิ์โรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
3. นางสาวสุภัคสร มั่นคงโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
4. นางสาวณัฐกุล เปินสมุทรโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
5. นางสาวชุตินันท์ เจรจาปรีดีโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญชลี นิ่มสอาดโรงเรียนวัดอ้อมน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์เกษร ใช้บางยางโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางสาคร รอดเชื้อโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางลักษณา จีนแพ้วโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา เหลนปกโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววงเดือน แสงผึ้งโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ ศรีโภคาโรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
5. นายนาวิน แกละสมุทรโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวสุธิดา เกตุแก้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ คงสอนดีโรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี นามเสนาะโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500)กรรมการ
4. นายกฤษดา สิริโสโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวณัชดาพร พงษ์สีดาโรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจิรพล เขียววิชัยโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางสาวเทียยนฤทัย ทองใบอ่อนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ กุญแจทองโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
5. นายธรวิทย์ จิตต์สุวรรณโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ ชาติบุดศรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ฤกษ์สิริศุภกรโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายภวัต ปัญจาทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
5. นางสาวสุธิศา เกตุแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐกฤษ จันทร์คณาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ชินณะโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนภาพร มณีนิลโรงเรียนวัดธรรมจจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นายเจษฏา รัตนบรรเทิงโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นางวาสนา ฤกษ์สิริศุภกรโรงเรียนวัดคลองตันราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวถวิล ศรีสุขโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพัชรพล ชิดชมโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายณัฐกฤษ จันทร์คณาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ชินณะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางนภาพร มณีนิลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นายเจษฏา รัตนบรรเทิงโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นางวาสนา ฤกษ์สิริศุภกรโรงเรียนวัดคลองตันราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวถวิล ศรีสุขโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพัชรพล ชิดชมโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางปรุง อินทมาตร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางจมาพร นามสมโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางสาวปทุมมา พลอยน้อยโรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวรจิตกานต์ ขาวหิตโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ เทียนทองโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
6. นายสุรพล บุตรศรีด้วงโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
7. นายเอกรัฐ บุญเพ็ญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนครินทร์ แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ชัชวาลย์วัฒนะกุลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ บุญชูประเสริฐโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายศิริชัย พุ่มพันธ์โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมรา เกษตรสมบูรณ์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางสาวสาวิณี จิรประเสริฐวงษ์โรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สินสมานกุลโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่95กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา นามคุณโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ สุขสมศักดิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนาภรณ์ ติ๊บปันโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายปุณยกุล ปินะโตโรงเรียนอ้อมน้อยกรรมการ
4. นายณัฐพล เจนการโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
5. นายประกอบ แก้วเนียมโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายถวิล แซ่ตั้งโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา จำปามีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย หุ่นนอกโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามรองประธานกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ คงสอนดีโรงเรียนวัดสวนส้มรองประธานกรรมการ
5. นายอนิรุตย์ ดีนพเก้าโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
6. นางสาววาวรินทร์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
7. นางสาวดวงนภา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
8. นางสาวพรสุดา ชัยทองโรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
9. นางสาวทิพวรรณ จันทราโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
10. นางสุพรรษา เกตุแก้วโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
11. นางสาววลัยรัตน์ ลุนนีโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
12. นางสาวสุภาวดี สีใสโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎร์กรรมการ
13. นายสงัด บุญทศโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
14. นางสาวสอ้อน เกยสันเทียะโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์สพป.สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ชองขันปอนโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงค์โรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
3. นางสาวณัฐฐิชา ทองนิ่มโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวจารุณี โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
5. นางสาวสาลิกา สำเภาทองโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางวันดี สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางจำลอง อยู่ทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ อำไพโรงเรียนบ้านโรงเข้ประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ พรหมดาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
3. นายรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
4. นางสาวชุติมา เกตุการณ์โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
5. นางสาววรรณิภา ภู่ทองโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ โชติพิศาลโรงเรียนสมุทรสาคครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางปรียนันท์ เกิดจันทร์ตรงโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางพัฒนมณี เฮ้าเจริญโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
3. นางสาวแสงระวี ชัยโยโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สังข์ทองโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
5. นางสาวพนิดา เพชรจวงจันทร์โรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวอุทัยวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายทวีชัย เชื้อจีนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายพฤกฒิ บุญยิ้มโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวปัทมา สีหานามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกานต์นที แถบทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสืบศักดิ์ รอกประเสริฐโรงเรียนวัดคลองครุประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ชองขันปอนโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ไชยวงค์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวชัฎธนาศิลป์ ธงวาสโรงเรียนบ้านยกกระบัตรกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทองงามโรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่องโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายภักดี คำชัยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชลนที อักษรประดิษฐ์โรงเรียนสมุทรสาคครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ เกิดจันทร์ตรงโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีญาวรรณ สีฉิมโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
3. นายสุรชัย ทวีชาติโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจันทร์ปภัสสร จันทร์พินิจโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
5. นางสาวนริศรา แกรอดโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายกษิดิ์เดช พรมทองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ หมื่นแสนโรงเรียนวัดคลองครุรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทองงามโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน อินทร์กล่ำโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพรเทพ สมปองใจธรรมโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์กรรมการ
6. นายสมพร ขันธโสภาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกษิดิ์เดช พรมทองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ หมื่นแสนโรงเรียนวัดคลองครุรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทองงามโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน อินทร์กล่ำโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพรเทพ สมปองใจธรรมโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์กรรมการ
6. นายสมพร ขันธโสภาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายกษิดิ์เดช พรมทองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ หมื่นแสนโรงเรียนวัดคลองครุรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทองงามโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน อินทร์กล่ำโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพรเทพ สมปองใจธรรมโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์กรรมการ
6. นายสมพร ขันธโสภาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรนุช สุดประเสริฐโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัณณิตา เพ็งคำปั้งโรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กำแพงแก้วโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
4. นางกรองกาญจน์ นาแพร่โรงเรียนบ้านแครายกรรมการ
5. นางสาวสงกรานต์ ศรีพันนาโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมาโนช แสงทองโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วประธานกรรมการ
2. นายจเร คุ่ยเสงี่ยมโรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวกัญญ์วรา อ่อนพันธ์โรงเรียนวัดกระโจมทองกรรมการ
4. นายจารุวัตร หัสดีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา ไชยโภคาโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวศศิญา สำรีโรงเรียนบ้านคลองแคประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ นาคกล่อม โรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการ
3. นางสาวละอองดาว หวลถึงโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ ศรีสุดตาโรงเรียนวัดโคกขามกรรมการ
5. นายวิรุทธิ์ สรวงท่าไม้โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทนา รอดดาราโรงเรียนวัดกาหลงประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ชมภูโรงเรียนบ้านรางสายบัวกรรมการ
3. นางสาวบุญรวม พูลน้อยโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
4. นายปองพล จันทร์มลโรงเรียนวัดวิสุทธารามกรรมการ
5. นางสาวจิรกัญญา ภูเด่นผาโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสนิทธร ทองมีสีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาพร ชาวทะเลโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรีโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา เทศจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายกฤดาการ บวรมงคลไพบูลโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ ชองขันปอนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ ชอบดีโรงเรียนวัดโคกขาม กรรมการ
3. นางมนทกานติ ล้วนประเสริฐโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากระยาราม กรรมการ
4. นางสาววันวิสา กาบบัวน้อยครูโรงเรียนวัดพันธุวงษ์ กรรมการ
5. นางสาวชูศรี จูเฉยโรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญศรี บุญจุ่น โรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ตปนิยทรัพย์โรงเรียนวัดปัจจันตาราม กรรมการ
4. นางสาววลัยพันธ์ แสงภูโรงเรียนวัดดอนไผ่กรรมการ
5. นางดวงสิน รักษากลิ่นโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี บุญจุ่นโรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัญยา จุลนันท์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นายศุภโชค แตงทองโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพรวิพา ปานวิเศษโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสมิทธรา จ้อยชะรัดโรงเรียนวัดอ้อมน้อยประธานกรรมการ
2. นางฉัฐธร แป้นเกษม โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ หินโนโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
4. นายอานนท์ นุแรมรัมย์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการ
5. นายจีรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายถาวร ชุนการุณโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิยาภา ใจซื่อสมบูรณ์โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวละอองดาว หวนถึงโรงเรียนหลวงสินธ์ราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
4. นางสาวฐิติมา สินทะเกิดโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทรโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายถาวร ชุนการุณโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิยาภา ใจซื่อสมบูรณ์โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวละอองดาว หวนถึงโรงเรียนหลวงสินธ์ราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
4. นางสาวฐิติมา สินทะเกิดโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทรโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอัปษร จันสุตะโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย เก๋งทอง โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายพรดนัย เกิดเกษมโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ปานีนิจโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ กานดาโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา นาคกล่อมโรงเรียนวัดบางน้ำวนประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี สังข์ทองงาม โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
3. นางพนิดา ปรัชญาเกรียงไกร โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นายวสันต์ ระเบียบโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ พันธุ์ไทยโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางฉัฐธร แป้นเกษมโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไกรศักดิ์ คงศีลโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
3. นายอานนท์ นุแรมรัมย์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ จิตรสมบุญโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
5. นางปราณี เตยอ่อนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางระเบียบ เปลี่ยนขำโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นางนุชศรา สายสุวรรณะ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ จุลสวัสดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9กรรมการ
4. นายไกรศักดิ์ พงศีลโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
5. นางสรญา สายพันธ์วราโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุดาวรรณ ศรีนารางโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา พัชรบำรุง โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
3. นายพนม แสงโสตโรงเรียนวัดโรงเข้กรรมการ
4. นางวนาลักษณ์ ชำปฏิโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการ
5. นางกลอยใจ โกมลวิทย์โรงเรียนเอกชัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสินี บุญเพ็ญโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ จันทร์ผลโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
3. นางพนิดา ปรัชญาเกรียงไกรโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรินทร ลภัศศิริทิตาธรโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
5. นางรุ่งนภา พัชรบำรุงโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายบุญช่วย คัสกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายชญานิน มั่งมีโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
3. นางเยาวภา หนูอินทร์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวศรีอุบล ทองจำรูญโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาววลัยพันธ์ แสงภูโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางรัชนีพร บุญศักดิ์โรงเรียนหนองพะองประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ แร่เพชรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์รองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ ช้างพลายโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายสันต์ ปิยะสอนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล)กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดมโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกรโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด สาตแฟงโรงเรียนวัดบางปิ้งรองประธานกรรมการ
3. นางปัทมา ประยูรอนุเทพโรงเรียนวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวรรณดี วรรณโสโรงเรียนบ้านคลองตันกรรมการ
5. นายวีระยุทธ์ ครรชิตโรงเรียนวัดโคกขามกรรมการ
6. นางสาวรัชดาภรณ์ เอี่ยมเชยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙(วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย โชติเชื้อวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางพิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายบัณฑิต องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ กานดาโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทประธานกรรมการ
2. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายมนตรี วริวงศ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ กานดาโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทประธานกรรมการ
2. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายมนตรี วริวงศ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาครโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์ุโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ กานดาโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทประธานกรรมการ
2. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายมนตรี วริวงศ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ กานดาโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทประธานกรรมการ
2. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายมนตรี วริวงศ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาครโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาครโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาครโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ กานดาโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงศ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ กานดาโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงศ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาครโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาครโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ กานดาโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงศ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ กานดาโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงศ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาครโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวจริยา สุวรรณทาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจนเวทินโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์นภา เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนวัดหนองนกไข่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจนเวทินโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์นภา เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนวัดหนองนกไข่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางจารีย์ ช่องคันปอนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ รอดสุพรรณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
5. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่โรงเรียนวัดโคกขามกรรมการ
2. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
3. นางจารีย์ คลังสินโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ก้อนทรัพย์โรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นางสาวกฤตินี เงินสมบัติโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางจารีย์ ช่องคันปอนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ รอดสุพรรณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
4. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่โรงเรียนวัดโคกขามกรรมการ
2. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
3. นางจารีย์ คลังสินโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ก้อนทรัพย์โรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นางสาวกฤตินี เงินสมบัติโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจารีย์ ช่องคันปอนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ รอดสุพรรณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
4. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรรมการ
2. นางสาววรางคณา จูเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอเนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายนิพันธ์ ชมบ้านแพ้วโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรรมการ
2. นางสาววรางคณา จูเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายนิพันธ์ ชมบ้านแพ้วโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอเนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรรมการ
2. นางสาววรางคณา จูเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายนิพันธ์ ชมบ้านแพ้วโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอเนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
3. นางสาวกฤตินี เงินสมบัติโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
4. นางสาววรางคณา จูเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาววรางคณา จูเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรรมการ
3. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายนิพันธ์ ชมบ้านแพ้วโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอเนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ ช่องคันปอนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ รอดสุพรรณโรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
4. นางสาวกฤตินี เงินสมบัติโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรรมการ
2. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววรางคณา จูเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายนิพันธ์ ชมบ้านแพ้วโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอเนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
4. นายโสภณ เดชฉกรรจ์โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
5. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ ช่องคันปอนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
3. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
4. นางสาววรางคณา จูเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรรมการ
3. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่โรงเรียนวัดโคกขามกรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลสิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ ช่องคันปอนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
3. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาววรางคณา จูเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรรมการ
2. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่โรงเรียนวัดโคกขามกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
5. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ รอดสุพรรณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นางสาวกฤตินี เงินสมบัติโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการและเลขานุการ
5. นายโสภณ เดชฉกรรจ์โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
2. นายวัชระ แก้วฉายโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ก้อนทรัพย์โรงเรียนเอกชัยกรรมการ
4. นางสาวจันทร์นภา เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนวัดหนองนกไข่กรรมการ
5. นางสาวกฤตินี เงินสมบัติโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
6. นางสาววรางคณา จูเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นางสาวภัชภิชา บวรราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
4. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
5. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
5. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
2. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นายอมรเทพ ปานสาครโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
4. นายวีรยุทธ แสงเดือนโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
5. นายสุรชา บุญรักษาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
6. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
7. นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
8. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
9. นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
5. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
2. นายวีรยุทธ แสงเดือนโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
3. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์กรรมการ
4. นายอมรเทพ ปานสาครโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายสุรชา บุญรักษาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
7. นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
8. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
9. นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
5. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรชา บุญรักษาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
2. นายอมรเทพ ปานสาครโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นายวีรยุทธ แสงเดือนโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
7. นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
8. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
9. นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นางสาวภัชภิชา บวรราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
5. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอมรเทพ ปานสาครโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
2. นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นายวีรยุทธ แสงเดือนโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
5. นายสุรชา บุญรักษาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
6. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
7. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
8. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
9. นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นางสาวภัชภิชา บวรราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
4. นายวีระยุทธ ปรางค์จันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
5. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์ ชัยพฤกษ์ชัยศรีโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายสุธิพร สนธิกรโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
5. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นายสุธิพร สนธิกรโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์ ชัยพฤกษ์ชัยศรีโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
5. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเกษฎาพร วีระกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายอนิรุธ นพคุณโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ศิริผลโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นางสาวภัชภิชา บวรราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
3. นายวีระยุทธ ปรางค์จันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
4. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)กรรมการ
5. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเกษฎาพร วีระกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายอนิรุธ นพคุณโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ศิริผลโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นางสาวภัชภิชา บวรราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
3. นายวีระยุทธ ปรางค์จันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
4. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)กรรมการ
5. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัชภิชา บวรราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
3. นายวีระยุทธ ปรางค์จันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
4. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายชลธิศ บุญจันทร์โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)กรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ สุวรรณศรีโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
3. นายสุรชัย พฤกษ์วิบูลย์โรงเรียนเอกชัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
5. นางสาวภัชภิชา บวรราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. รศ.พัชรวรรณ ทับเกตุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นางศรีจันทรา ทิพย์โกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธานี ประยูรอนุเทพโรงเรียนวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ เพชรสุวรรณข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายทยาวัตร สมมากโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
4. นายทฤษฎี มเหษีโรงเรียนบ้านบางปิ้งกรรมการ
5. นายเกียรติโชค วัฒยุโรงเรียนเทพนรรัตน์กรรมการ
6. นางสาวนภาพร ฟักมีโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
7. นายจรูญ ศิลปะโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดมโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
9. นางสาวอังคณา ศรีสันต์โรงเรียนวัดโคกขามกรรมการ
10. นายอรุณศักดิ์ ขันธิมาโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
11. นายสมชาย ไชยดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒ นุชกรรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ พงษ์วิสุวรรณ์โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นายอาทร บัวจงโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
4. นายกิตติ ประเสริญสมโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเลกรรมการ
5. นางสาวธีรนุช เสวะตะโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
6. นายวิรัช สื่อสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายเสรี ทรัพย์ไพบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายไพฑูรย์ แฟงเอมโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
9. นายเอนก หอมทองโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
10. นายชัชชัย อุปสรรค์โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
11. นายสิงหา เย็นปูโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
12. นายปรีดา ชื่นชนม์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
13. นายชัชชวัฒน์ กุ้ยรักษาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
14. นายอนุวัฒน์ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
15. นายวินัย ศิริเพ็ญนวัตข้าราชการบำนาญกรรมการ
16. นายทศพล บัวบานโรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการ
17. นายประหยัด สุนทรชื่นโรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการ
18. นายสมเกียรติ ฮะวังจูข้าราชการบำนาญกรรมการ
19. นางสาววราภรณ์ เสาร์โพธิ์งามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพิพัฒน์กรรมการ
20. นายปฐมวัย แซ่อื้อโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
21. นายอำนาจ เอี่ยมปรีชาโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
22. นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตรโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวพีรยา เมฆสงค์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ์ พันธุ์ไทยโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาธณี เจริญวัฒนาพงศ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายสุริยะ อนันตพืชโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
5. นายธวัชชัย ศรีสุขโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอารมย์ แย้มอุบลโรงเรียนวัดบางปิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภร เกตุชมภูโรงเรียนวัดท่าเสารองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ชูเชิดโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพันธ์ุทิพย์ โก้ชัยภูมิโรงเรียนวัดท่ากระบือกรรมการ
5. นางสาวดวงพร พ่วงบางยางโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ เอกมหาชัยโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรระพี ขาวล้ำเลิศโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางภัทร์ศรัณย์ พันธ์ธุมวงษ์โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา อิสสอาดโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกัลยา ศรีสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางภาษิตา เฉียงภาเลิศโรงเรียนปัจจันตารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทธิลักษณ์ ตรองใจโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา เสาพานโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
5. นางสาวมยุรี ค้ากระบือโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางประภา จูพันทะโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เสาพานโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพรเทพ ศิลปคนธรรพ์โรงเรียนบ้านคลองซื่อประธานกรรมการ
2. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ เนตรเกลี้ยงโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
5. นายศิริศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนเทศบาลมหาชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ นุชชาติโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
4. นายสุโลธร ธนาวิชิตฤกษ์โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
5. นางสาวขวัญดรุณ ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววันดี กุลภัทร์แสงทองโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ์โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการโรงเรียนวัดโสภารามกรรมการ
4. นายสมภพ ฮู้ตาทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายลำพูน สุพรรณคำโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ฮู้ตาทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธมนพรรณ แก้ววิจิตรโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
4. นายอานุภาพ วิสิทธิ์ศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ มากเพ็งโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ เหรียญทองโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
4. นางสาวธมนพรรณ แก้ววิจิตรโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ มากเพ็งโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ สื่อสุวรรณโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล เหลืองประดิษกุลโรงเรียนประชินนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอภิญญา วีระมาศโรงเรียนวัดกระซ้าขาวกรรมการ
5. นางสาวเกษมณี สุขสมบัติโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สื่อสุวรรณโรงเรียนหลวงสิทธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษมณี สุขสมบัติโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายอุทิศ สายรัตน์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นางศรีวรรณ ฉัตรสุริวงษ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นายคงศักดิ์ ชุนถนอมโรงเรียนวัดท่ากระบือกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ตะเพียนทองโรงเรียนกระทุ่มแบน รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ รัศมีโรงเรียนบ้านคลองตันกรรมการ
4. นายศุภรัฐ ใช้ทองโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก้ดีกรรมการ
5. นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทรโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายกิตติกร โพธิ์ร่มไทรเจ้าหน้าที่ศูนย์ ITECประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ เรืองรองโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการ
4. นายคงศักดิ์ ขุนถนอมโรงเรียนวัดท่ากระบือกรรมการ
5. นางสุกัญญา แตงเกตุโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ไทยกิ่งโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นายนภดล ฤกษ์ศิริศุภกรโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ช่างสุพรรณโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวชัชฎาภรณ์ ถาดทองโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎารามกรรมการ
5. นายชูศักดิ์ ทองสาสุขโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนภดล ฤกษ์ศิริศุภกรโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ตะเทียนทองโรงเรียนกระทุ่มแบนรองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย สวนดีโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนเทศบาลมหาชัยกรรมการ
5. นายชูศักดิ์ ทองสาสุขโรงเรียนอบุบาลสมุทรสาครกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพงศ์พัชรา เนตรขำโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ รัศมีโรงเรียนบ้านคลองตันกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล เหลืองประดิษกุลโรงเรียนประชินนุสรณ์กรรมการ
5. นางปิยะวดี เดชอุดมโรงเรียนเอกชัยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติกูล เหล่ากอดีโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวขวัญดรุณ ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติกูล เหล่ากอดีโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวรดาศา ลิขิตบวรโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติกูล เหล่ากอดีโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวขวัญดรุณ ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติกูล เหล่ากอดีโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวรดาศา ลิขิตบวรโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติกูล เหล่ากอดีโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวขวัญดรุณ ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติกูล เหล่าก่อดีโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวรดาศา ลิขิตบวรโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติกูล เหล่ากอดีวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวขวัญดรุณ ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติกูล เหล่าก่อดีโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวรดาศา ลิขิตบวรโรงเรียนเอกชัยกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวแสงสุวรรณ ออมสินโรงเรียนบ้านดอนไก่ดีประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ กรคณฑีโรงเรียนวัดดอนโฆสิตารามกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์สิริ วงค์คำโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสายเพ็ชร แก้วกล้าโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง มีแพโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
3. นางสาวญาวีรินจน์ ทองสุขเจริญโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยกร คณาวัฒนไชยโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา แก้วหาวงษ์โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทกรรมการ
3. นางสาวดวงพร จันทร์พรมโรงเรียนบ้านดอนไก่ดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลรัตน์ ปิ่นทำนักโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา นนทรักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา โนพิมายโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งอรุณ ฮวดสุนทรโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวมณพร สุทัสน์มาลีโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ แสงประเสริฐโรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายชานนท์ อำไพโรงเรียนบ้านโรงเข้ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ เหรียญทองโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
3. นางกชมล เพ็งจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ รอดทัศนาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร อินทร์กุลโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
3. นายนภดล ฤกษ์สิริศุภกรโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววราวรรณ อังกุลานนท์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพนิดา เพชรจวงจันทร์โรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิตา ทับไกรโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวรสวดี ศรีสุกัญญาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
3. นางดนุช พลเสนโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธนียา ประเสริฐไทยโรงเรียนวัดคลองครุประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา สหวิศิษฏ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวชิระ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ้งตะวัน หุ้นเส็งโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ สะลีมาโรงเรียนบ้านรางสายบัวกรรมการ
3. นายเข็มณัฎฎ์ ทองงามขำโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติยา ในพิมายโรงเรียนบ้านโรงเข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ สำเนียงโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
3. นางสมพร มีน้อยโรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ภูอุดมโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
5. นายวรณัฐ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเอื้อมพร อินทร์กุลโรงเรียนวัดยกกระบัตรประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ชมภูโรงเรียนบ้านรางสายบัวกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ อมรพงษ์โพธิ์โรงเรียนวัดพันธุวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางณฤดี สงนุ้ยโรงเรียนทำนบแพ้วประธานกรรมการ
2. นางนิดา คงเจริญโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
3. นางสาวชฎาธช ครุธาโรจน์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ รอดทัศนาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามประธานกรรมการ
2. นางวรี บรรพพงศาโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ ฮวดสุนทรโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ้งตะวัน หุ้นเส็งโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ สุตานนท์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ศรีอ่อนโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
4. นางสาวอาจารี ค้ำชูโรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาววรพรรณ จันทร์เทียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนันทภัค อารีวงษ์โรงเรียนวัดดอนโฆสิตารามประธานกรรมการ
2. นางสาววิเชียร ว่องไวโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
3. นางนฤดี สงนุ้ยโรงเรียนทำนบแพ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทนา นนทรักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฆณพร สุทัสน์มาลีโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นางสาวภัทรา เพ็ชรหงษ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรัชฎาภรณ์ กลับรอดโรงเรียนอนุบาลต้นกล้าประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร อินทร์กุลโรงเรียนวัดยกระบัตรกรรมการ
3. นางสาวกะถิน สุสัณกุลธรโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
4. นางเตือนใจ เกษสกุลโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยารามกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ใจช่วงโชติโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกนกกรรณิกา ตงมั่นคงโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ ชัยวงศ์โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยารามกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ พยุงโรงเรียนอนุบาลสมฤดีกรรมการ
4. นางอารณี สมมากโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ จิตต์อารีย์โรงเรียนบ้านดอนไก่ดีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิตรา บาสีโรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
2. นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางปัทมา ธโนปจัยโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑิรา คงยิ่งโรงเรียนวัดบางปิ้งประธานกรรมการ
2. นายนายดนัย ศรีบรรณสารโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัดโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจิตรา บาสีโรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
2. นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางปัทมา ธโนปจัยโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิตรา บาสีโรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
2. นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางปัทมา ธโนปจัยโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจิตรา บาสีโรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
2. นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางปัทมา ธโนปจัยโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา ปุจฉาการโรงเรียนวัดบางยางกรรมการ
2. นางอารมณ์ แย้มอุบลโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ เอีดดมากศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมรทิพย์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ปั้นทองคำโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐาาพิมพ์ รัตนวัชรากรโรงเรียนวัดโคกขามกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวันชัย แบบสุวรรณโรงเรียนบ้านสันดาบกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤตภาส ตีรมาโนชโรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัดโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวันชัย แบบสุวรรณโรงเรียนบ้านสันดาบกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤตภาส ตีรมาโนชโรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัดโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวันชัย แบบสุวรรณโรงเรียนบ้านสันดาบกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤตภาส ตีรมาโนชโรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัดโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายดนัย ศรีบรรณสารโรงเรียนวัดท่าเสาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิรา คงยิ่งโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัดโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายดนัย ศรีบรรณสารโรงเรียนวัดท่าเสาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิรา คงยิ่งโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัดโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ ผู้ขาวโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
3. นางสาวคุณณัฎชาญาฎา ทองกี่โรงเรียนวัดโคกขามกรรมการ
4. นางสาวศุจินันท์ อุ่นจิตศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโศภิษฐ์ พลายคำโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
2. นางน้ำฝน เอี่ยมสุนทรโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นางสาวชัญญาภัค เหยี่ยวสวัสดิ์โรงเรียนวัดท่าเสากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญโรงเรียนวัดโหญ่บ้านบ่อกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ ผู้ขาวโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
3. นางสาวศุจินันท์ อุ่นจิตศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวคุณณัฎชาญาฎา ทองกี่โรงเรียนวัดโคกขามกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุบล เสียงไพเราะโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
2. นางสาวธันยกานต์ พวงทองศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวนาถยา กรอบมุขโรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกมลวรรณ จันทร์นพเก้ากุลโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวรารัตน์ สิทธิการเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา จามจุรีย์โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกมลวรรณ จันทร์นพเก้ากุลโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวรารัตน์ สิทธิการศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา จามจุรีย์โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกมลวรรณ จันทร์นพเก้ากุลโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวรารัตน์ สิทธิการศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา จามจุรีย์โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายราชันย์ ขวัญสวัสดิ์โรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
2. นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวนาตยา หงษาโรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณธํิภา จันประตูมอญศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายวรณัฐ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เนตรเกลี้ยงโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายราชันย์ ขวัญสวัสดิ์โรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
2. นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวนาตยา หงษาโรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณธํิภา จันประตูมอญศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายวรณัฐ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เนตรเกลี้ยงโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสถาพร ถาวรโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ทองนาคศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอรรถภร ภู่ประสิทธิ์โรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสถาพร ถาวรโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ทองนาคศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอรรถภร ภู่ประสิทธิ์โรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 0814032696 , เกษณี ปละอุด โทร 0851903701
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]