เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
-------------------------------------------------------------------------
การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-------------------------------------------------------------

การแข่งขันรายการ "โครงงานคุณธรรม" ทุกระดับชั้น ให้ส่งเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559***
สถานที่จัดส่ง : ศน.แกล้วกล้า  สีหนารถ สพป.จันทบุรี เขต 1 เลขที่ 1 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3776410 (ศน.แกล้วกล้า)
-------------------------------------------------------------------------
การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
-------------------------------------------------------------

(1) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์
***ให้ส่งเล่มโครงงานและเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : ศน.อัญชัญ  ชูช่วย สพป.จันทบุรี เขต 1 เลขที่ 1 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 082-5074974 (ศน.อัญชัญ)
---------------------------------
การแข่งขันหุ่นยนต์
---------------------------

แจ้งให้ตัวแทนเขตพื้นที่ที่รายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
(1) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
(2) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
(3) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
(4) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
(5) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
(6) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
**ให้ลงทะเบียนแข่งขันและฟังคำชี้แจงกติกาในวันที่ 15 ธ.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป [หากไม่มารับฟังคำชี้แจงให้ถือว่ารับทราบกติกาและข้อตกลงการแข่งขันจะประท้วงหรือโต้แย้งใดๆอีกไม่ได้]
รายการแข่งขัน :
(1) การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
(2) การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
***ให้ส่งเล่มโครงงานและเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : ศน.อัญชัญ  ชูช่วย สพป.จันทบุรี เขต 1 เลขที่ 1 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 082-5074974 (ศน.อัญชัญ)
-----------------------------
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
---------------------------------
(1) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
(2) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
(3) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

(4) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
***
ให้ส่งเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : โรงเรียนยอแซฟวิทยา 113 ถนนศรีนวดิตถ์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ : 039-431232
---------------------------------
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 
  สาระวิทยาศาสตร์ 
 1. ระดับประถมศึกษา  กิจกรรมที่ต้องส่งรูปเล่มขอให้โรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน  ขอให้ส่งรูปเล่มภายในวันที่  14  พ.ย.59
 2. ระดับมัธยมศึกษา  กิจกรรมที่ต้องส่งรูปเล่มขอให้โรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน  ขอให้ส่งรูปเล่มภายในวันที่  10  พ.ย.59
 3.  โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม  Science Show  ขอให้ทุกโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้พร้อม  ทางสถานที่จะมีโต๊ะ  เก้าอี้ให้เท่านั้น
 
   ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
          โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 

- กลุ่มสาระสังคมศึกษา  กิจกรรม ละครคุณธรรม  
  สถานที่ เดิม เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติ  เปลี่ยนเป็น เวทีอาคารโดม 
- กลุ่มสาระ ศิลปะ-ดนตรี
  กิจกรรม  - การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย/หญิง
               - การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย/หญิง
  สถานที่ เดิม เวทีอาคาร 4 เปลี่ยนเป็น เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติ
- กลุ่มสาระ ศิลปะ-นาฎศิลป์(ป.1-ม.3)
  กิจกรรม - การแข่งขันการแสดงตลก
  สถานที่ เดิม  เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติ  เปลี่ยนเป็น  อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422

  กิจกรรม - การแข่งขันมายากล
  สถานที่ เดิม  เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติ  เปลี่ยนเป็น  อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424
 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนที่แข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
 1. โรงเรียนวัดท้ายเมือง
 2. โรงเรียนวัดบางกระ
 3. โรงเรียนวัดสันติการาม
 4. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
 5. โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
 6. โรงเรียนบ้านจอมบึง
 7. โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
 8. โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
 9. โรงเรียนบ้านวังปลา
ขอให้นำไม้พองมาด้วยทุกคน
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง  ขอให้ส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 3 เล่ม เพื่อมอบให้กรรมการ อย่างช้าภายใน
วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2559  เวลา 14.00 น.  ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ.1
 
  กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม
- ระดับชั้น ม.1-3
  ขอให้ส่งเอกสารรูปเล่มที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่ 11 พ.ย. 59
  ก่อนเวลา 14.00 น.
- ระดับชั้น ป.1-3 และ ป.4-6
  ขอให้ส่งเอกสารรูปเล่มที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่ 14 พ.ย. 59
กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น
- ระดับชั้น ป.1-6
  ขอให้ส่งผลงานตามเกณฑ์การประกวดข้อ 4.1 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกาา
  ภายในวันที่ 11 พ.ย. 59
 
  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. กิจกรรมโครงงานอาชีพ (ป.4-6) ให้ส่งผลงาน จำนวน 3 ชุด
   ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ภายในเวลา 12.00 น.
   ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ.1
2. กิจกรรมโครงงานอาชีพ (ม.1-ม.3) ให้ส่งผลงาน จำนวน 3 ชุด
    ภายในวันที่ 11 พ.ย. 59 ภายในเวลา  12.00 น. ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ.1
3. กิจกรรมใดที่ต้องใช้อุปกรณ์ปลั๊กไฟต่อพ่วงขอให้โรงเรียนนำมาเองด้วย เพื่อความสะดวกในการแข่งขัน
4. การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ทุกรายการทั้งระดับประถมและมัธยมให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
    แล้วเข้าห้องเพื่อเตรียมตัวแข่งขันได้เลย
 
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
******************
(1) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
(2) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
(3) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
(4) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
***ให้ส่งเล่มโครงงาน จำนวนกิจกรรมละ 3 ชุด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
สถานที่จัดส่ง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ.เขต 1 (ชั้น 4)
เบอร์โทรศัพท์ : 032-327140, 092-5857954

 
 
   
  การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน จะต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันความพิการ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภายในวันที่  11  พฤศจิกายน 2559
   
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น, บกพร่องทางการได้ยิน, บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ,
บกพร่องทางการเรียนรู้, บุคคลออทิสติก  ให้แนบเอกสาร  ในข้อ 1 หรือข้อ 2 และข้อ 3
 1. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือสมุดประจำตัวคนพิการ หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ
 2. ผลการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ    ฉบับปี พ.ศ.2556)
 3. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  (ครบสมบูรณ์ทั้ง 8 องค์ประกอบ) ปีการศึกษา 2559
 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ให้แนบเอกสาร ในข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 หรือข้อ 4 และข้อ 5
 1. สมุดประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ
 2. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ระบุระดับสติปัญญา (IQ) ต่ำกว่า 70
 3. เอกสารรับรองความพิการจากสถานพยาบาลของรัฐ หากปรากฏระดับสติปัญญา (IQ) สูงกว่า 70 ไม่สามารถนำมาเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาได้
 4. ผลการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ   ฉบับปี พ.ศ.2556) และผลการวัดระดับสติปัญญา (IQ) จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ระบุระดับสติปัญญา      (IQ) ต่ำกว่า 70
 5. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ครบสมบูรณ์ทั้ง 8 องค์ประกอบ) ปีการศึกษา 2559
 
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายการเอกสารตามแบบตรวจสอบรายการเอกสาร/หลักฐาน ของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน ที่แนบท้ายเกณฑ์การประกวดแข่งขันที่ สพฐ.กำหนด โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองสำเนาเอกสาร โดยให้ครูที่นำนักเรียนมาแข่งขันนำสำเนาดังกล่าว พร้อมเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ลงทะเบียนแข่งขัน ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
 
 

Spec Computer โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
1. ห้องคอมพิวเตอร์ยูงทอง IT1  อาคาร 9
AMD FX-6300 SIX CORE
RAM 4 GB
WIN 8.1
Office  2013


2.  ห้องคอมพิวเตอร์ยูงทอง IT 2 อาคาร 9
Dual CORE 775
RAM 2 GB
Win 10
Office 20133. ห้องคอมพิวเตอร์ 3  บนอาคารสหกรณ์
Intel core I5
RAM 4GB
Win 8.1
Office 2010

>>  หมายเหตุ : ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
 
  Spec Computer โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
}}   : ห้องวิทยบริการ
>>  : สอบถามเพิ่มเติม ครูสมไชย 081-0117686
         OS: window 8.1 64 bit
         Office 2013 ไทย
         Adobe CS6
         SoundForge 7.0
         sketchup 2014 pro

 
}} : ห้อง IT2
>> :  สอบถามเพิ่มเติม ครูอนุวัติ 089-8361144
         OS: window 7 64 bit
         Office 2010 ไทย
         Adobe CS6
         SoundForge 7.0
         sketchup 2014

 
}} : pro IT1
>>:  สอบถามเพิ่มเติม ครูประสิทธิ์ 085-6225484
        OS: window 7 64 bit
        Office 2010 ไทย
        Adobe Photoshop CS6
        FlipAlbum pro

>>  หมายเหตุ : ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
                          ประจำปีการศึกษา 2559
 
  ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรม
>>รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่=>ภายในวันที่ 14 ต.ค. 59
>>ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข=> 17 ต.ค. 59
>>ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู=>> 17 ต.ค. 59
>>จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
     วันที่ 14 พ.ย. 59
     * แข่งขันระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
     วันที่ 17-18 พ.ย. 59
     * แข่งขันระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และเรียนรวม
>>ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่=>> 18 พ.ย. 59
>>พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน=> 21 พ.ย. 59

>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สูระดับภาค=> ก่อน 20 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 187
จำนวนทีม 1,194
จำนวนนักเรียน 3,053
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,760
จำนวนกรรมการ 564
ครู+นักเรียน 4,813
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,377
ประกาศผลแล้ว 217/257 (84.44%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 19
สัปดาห์ที่แล้ว 117
เดือนนี้ 10
เดือนที่แล้ว 352
ปีนี้ 362
ทั้งหมด 131,159