หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sbr1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันพุธที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

001 ภาษาไทย

1. 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
3. 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
4. 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
5. 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
6. 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
7. 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
8. 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
9. 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
10. 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
11. 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
12. 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 

002 คณิตศาสตร์

1. 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
3. 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
4. 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
5. 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
6. 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
7. 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
8. 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
9. 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
10. 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 

003 วิทยาศาสตร์

1. 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
3. 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
4. 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
5. 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
6. 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
7. 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
8. 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
9. 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
10. 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
11. 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
12. 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
13. 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
3. 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
4. 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
5. 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
6. 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
7. 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
8. 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
9. 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
10. 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
11. 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
12. 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
13. 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
3. 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1. 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
3. 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
4. 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
5. 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
6. 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
7. 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
8. 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
9. 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
10. 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
11. 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
12. 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
13. 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 

007 ศิลปะ-ดนตรี

1. 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
3. 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
4. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
5. 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
6. 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
7. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
8. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
9. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
10. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
11. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
12. 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
13. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
14. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
15. 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
16. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
17. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
18. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
19. 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
20. 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
21. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
22. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
23. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
24. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
25. 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
26. 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
27. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
28. 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
29. 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
30. 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
31. 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
32. 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
33. 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
34. 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
35. 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
36. 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
37. 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
38. 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
39. 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
40. 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
41. 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
42. 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
43. 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
44. 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
45. 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
46. 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
47. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1. 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
3. 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
4. 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
5. 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
6. 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
7. 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
8. 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
9. 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
10. 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

009 ภาษาต่างประเทศ

1. 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
3. 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
4. 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
5. 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
6. 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
7. 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
8. 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
9. 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
10. 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
11. 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
12. 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
13. 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
14. 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
15. 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
16. 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
17. 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
18. 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
19. 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
20. 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
3. 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
4. 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
5. 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
6. 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
7. 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
8. 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
9. 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 

012 คอมพิวเตอร์

1. 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
3. 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
4. 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
5. 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
6. 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
7. 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
8. 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
9. 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
10. 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
11. 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
12. 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
13. 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
14. 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 

013 หุ่นยนต์

1. 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
3. 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
4. 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
5. 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
6. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
7. 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
8. 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

014 การงานอาชีพ

1. 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
3. 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
4. 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
5. 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
6. 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
7. 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
8. 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
9. 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
10. 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
11. 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
12. 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
13. 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
14. 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
15. 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
16. 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
17. 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
18. 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 

016 เรียนร่วม - ภาษาไทย

1. 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
2. 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3. 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
4. 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
5. 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
6. 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
7. 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

020 เรียนร่วม - ศิลปะ

1. 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
2. 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
3. 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
4. 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
5. 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
6. 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
7. 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
8. 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
9. 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
10. 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
11. 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
12. 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
13. 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
14. 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
15. 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

021 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
2. 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
3. 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 

022 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. 690 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สิงห์บุรี 
2. 691 การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน email : [email protected] Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]