เมนูหลัก

 
หน้าแรก
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

 

--------------------------------
ผู้ติดต่อประสานงาน
ประจำศูนย์จัดการแข่งขัน
--------------------------------
---------------------------------------
ผู้ติดต่อประสานงาน
การแข่งขัน(ส่วนกลาง)
--------------------------------
สพป.
นางสุพัตรา  ถนอมรัตน์
[092-8102653]
[086-1479055]

น.ส.รายา ปํญจมานนท์
[081-7615382]

น.ส.ตรีชนนันท์  วงษ์สกุลไชยะ
[086-3638022]

น.ส.มธุรส  จำเนียร
[081-1754835]

--------------------------------
สพม.
น.ส.บงกช  พูลเกษม
[084-3629183]

นายสุเมธ  บรรเทาวงษ์
[084-3884939]

--------------------------------
การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
[039-453263]

นางจันทร์จิรา  อนัตตา วิภาตนาวิน
[086-8213841]

นางสาวสุภาพร  โลหากาศ
[097-1350345]
--------------------------------

 
 นางจรัญญา  สิทธิโชค
      [098-5566656]

Id Line : aumaim7731
--------------------------------
 นางสาวสุภาวดี  เมธานิมิตพงศ์
      [093-9519164]

Id Line : 0831170910

--------------------------------
 นางสาวภัคริณดา  ไสวงาม
      [062-6194569]

Id Line :
0626194569
--------------------------------
 นางสาวปัทมา  พันธุศิริ
      [093-9199962]

Id Line : pukpuk_2514
---------------------------------------
นางสาวปัทมา  พวงสมบัติ
[083-7099726]

ID Line : kukklk3

--------------------------------
นายภาณุวัฒน์  คงอยู่
[081-2373718]

ID Line : 0822121229nick
--------------------------<
 

  

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(กลองยาว)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 ดาวน์โหลดรายชื่อบูธนิทรรศการ [คลิกที่นี่]
------------------------------------------------------------------------------------------

ตรวจสอบการตอบรับการเข้าพัก ณ หน่วยงาน/โรงเรียน
[คลิกที่นี่]
 
 
เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 รุ่นใหม่สีดำ โลโก้ปักด้ายสีเงิน ราคาตัวละ 300 บาท...สามารถซื้อได้ที่กลุ่มนโยบายและแผนฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โทร.039-332316 , 039-321088
[นายแบบ : นายสราวุธ คงคารัตน์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด]
 
 
 
 
[ประสานงานที่พักส่วนกลาง]
 
[ประสานงานที่พักระดับอำเภอ]
 
 
 
 
ดาวน์โหลดกำหนดการพิธีเปิด-ปิดฉบับเต็ม [คลิกที่นี่]
 
 

ประกาศแก้ไขเกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง ศิลปหัตถกรรม 66

           เกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง ฉบับปรับปรุงเฉพาะกิจ รายละเอียด [คลิกที่นี่]


 
 
จังหวัดจันทบุรีขอเรียนเชิญร่วมจัดนิทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559


[ดาวน์โหลดหนังสือนำ&รายละเอียด]
 
 
 
 


ประกาศผล
การจับสลากจัดลำดับการแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคก
ลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559
ณ จังหวัดจันทบุรี

ระดับ สพป.
ระดับ สพม.
ระดับ การศึกษาพิเศษ
 
แจ้งเพื่อทราบ ::
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมและมีการแข่งขันทุกรายการแข่งขันตามเดิม [สพป./สพม./การศึกษาพิเศษ(เฉพาะทาง)]
 
 

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
ระยะที่ 1 วันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่(ที่โรงเรียนสังกัด)จะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล(โอนข้อมูลภายใน 24 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)
ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบห
นังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน(นักเรียน)
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน

 
 
รายละเอียดสถานที่จัดแข่งขันและผู้ประสานงานการแข่งขัน
(แยกตามกลุ่มสาระ)
--------------------------------
+สถานที่จัดแข่งขัน ระดํบ สพป./ขยายโอกาส [คลิกที่นี่] [แผนที่]
+สถานที่จัดแข่งขัน ระดํบ สพม. [คลิกที่นี่] [แผนที่]
+สถานที่จัดแข่งขัน ระดํบ การศึกษาพิเศษ(เฉพาะทาง) [แผนที่]
--------------------------------
รายละเอียดสถานที่พักและผู้ประสานงาน
--------------------------------
+ที่พักโรงเรียน [คลิกที่นี่] [แผนที่]
+ที่พักวัดและหน่วยงานอื่น [แผนที่]
+ที่พักโรงแรม รีสอร์ท(เอกชน) [คลิกที่นี่]
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขณะนี้ที่พักที่เป็นโรงเรียนเต็มแล้ว

---------------------------------------------------------
เบอร์เจ้าหน้าที่ส่วนกลางสำหรับติดต่อสอบถาม และให้คำแนะนำในการเลือกสถานที่พัก
นางสาวปัทมา  พวงสมบัติ [083-7099726] ID Line : kukklk3
นายภาณุวัฒน์  คงอยู่ [081-2373718] ID Line : 0822121229nick
---------------------------------------------------------------------
ลิงค์เวบไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักในจังหวัดจันทบุรี
 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน[ระดับภาค]
>>ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน => 1-23 พ.ย. 2559
     (ครั้งที่ 1 : admin ระดับเขตตรวจสอบ/อนุมัติ)

>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-24 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน => 26-30 พ.ย. 2559
      (ครั้งที่ 2 : admin ระดับภาคตรวจสอบ/อนุมัติ)

>>อัพโหลดรูปภาพติดบัตรผู้เข้าแข่งขัน => 1 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ระดับภาค => 8-15 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
 
 
เพลงประจำงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดจันทบุรี

เพลง : โอ้มาเถิดหนา
คำร้อง : ภาลินี สินทอง , อุราวรรณ เรืองจรูญ
ทำนอง : เอกวิชญ์ เรืองจรูญ
เรียงเสียงเสียงประสานและปรับแต่งดนตรี : ธนพล ปิ่นแก้ว
ขับร้อง : กฤษณะ สมกอง 
ขับร้องประสานเสียง : วงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา
เทคนิคทางดนตรีและควบคุมการบันทึกเสียง : ธนพล ปิ่นแก้ว
เผยแพร่เมื่อ 21 ก.ย. 2016
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 40
เมื่อวาน 36
สัปดาห์นี้ 292
สัปดาห์ที่แล้ว 547
เดือนนี้ 145
เดือนที่แล้ว 1,506
ปีนี้ 1,651
ทั้งหมด 1,095,460
 

 

LOGO งานศิลปหัตถกรรมฯ
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

------------------------------------
LOGO พื้นสีน้ำเงิน
LOGO พื้นสีขาว
------------------------------------
สื่อประชาสัมพันธ์
P1] [P2] [P3] [P4]