รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วุฒิวงศ์กาญจน์
 
1. นางวราภัสร์  พัฒทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุรัตน์ชาดา  ตามใจ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสองดวง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเพทาย  การัมย์
 
1. นางกมลพร  เกตุแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงวรินทร  กองลี
 
1. นายอนันต์  เพ็งแสน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงรชต  กนิษฐนาคะ
 
1. นางสาวพิชญ์ณัชชา  ไหมทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ชมบ้านแพ้ว
 
1. นางบังอร  หังเสวก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 1. เด็กหญิงสุชาวดี  สุขเอี่ยม
 
1. นางสาวปิยะนุช  ปัญญารักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอารีย์   คุณแก้ว
 
1. นางสาววนิดา   เหลนปก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ชื่นภิรมย์
 
1. นางกาญจนา  น้อยเพิ่มพูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงมานิดา  แสงมะ
 
1. นางพงษ์ลดา  ชองขันปอน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กหญิงสุจิณณา  ปะเยตานัง
 
1. นางบังอร  หังเสวก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกรมิษฐ์  งามไว
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุตมะ
3. เด็กหญิงประวีณ์กานต์  เจนนาวิวัฒน์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทรัพย์จิรานนท์
2. นายอภิรักษ์  สินนะโร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  วิเชียรโชติ
2. เด็กหญิงรัชนก  ทิพย์วีรนันท์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทัศนากร
 
1. นางพงษ์ลดา  ชองขันปอน
2. นางกชมล  เพ็งจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงกรชนก  บุญชู
2. เด็กหญิงศุภมาศ  ดาราเย็น
3. เด็กชายสุริยา  สุขโสตร์
 
1. นางสาวธัญพร  บุญส่ง
2. นางสาวอภิรดี  จันทร์หงษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงพรรณวสา  ทองเหี่ยง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  นพมาศ
 
1. นางพงษ์ลดา  ชองขันปอน
2. นางสาวปริยนันท์  แจ่มกระจ่าง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงพรลภัส  พวงมาลี
2. นางสาววาสนา  มุกภักดี
 
1. นายนาวิน  แกละสมุทร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายชวกร  พฤกษ์สิริสมบัติ
 
1. นางสาวนงนุช  แก้วมณี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายกุณฑี  สมบูรณ์วิวัฒน์
 
1. นางสาวอังสนา  อุตมูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. นายภควัต  โฆสิตชาติ
 
1. นางสาววลัยรัตน์  ลุนนี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายภูผา  ขาวสว่าง
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  ทิพยนิธิรัตน์
3. เด็กชายวริษฐ์  สุรเมธีเวศน์
 
1. นางกฤติยา  เจียวท่าไม้
2. นายสมเจตน์  เจริญผล
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. นางสาวณัฐริดา  ดาราพันธ์
2. เด็กหญิงนิสารัตน์  ปานคำ
3. เด็กชายอาทิตย์  เสวันนา
 
1. นายภวัต  ปัญจาทรัพย์ทวี
2. นางสาววลัยรัตน์  ลุนนี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 1. เด็กหญิงการะเกด  สาลิกา
2. เด็กหญิงอภิญญา  สายแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจพร  แย้มแสง
 
1. นายจรูญ  ศิลปะ
2. นางสาวศรัณยา  ยิ่งยวด
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงชลลดา  แก้วสำนึก
2. เด็กชายวันชัย  แก้วดี
3. เด็กชายวีรยุทธ   ศรีรุ่งเรือง
 
1. นายชาญณรงค์   คงสอนดี
2. นายลำพูล  สุพรรณ์คำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายชลากร  หุ่นศรี
2. เด็กชายพีรเศรษฐ์  สุริยันต์
 
1. นางณัชดาพร  พงษ์สีดา
2. นายวิชาญ  ดอนสุวรรณ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนนันท์   วิเชียรปัญญา
2. เด็กชายธีรศักดิ์   แซ่ตั้ง
 
1. นายถวิล   แซ่ตั้ง
2. นางสาวเกตุมณี   กินโนนกอก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กชายปัญญวัฒน์  ศรีธนาชัยวงษ์
 
1. นางสาวปนัดดา  ดีสดใส
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงสุทินา  ทองพานิช
 
1. นางสาวนันทนา  จามจุรีย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสงกรานต์   หงษาพงศ์
 
1. นางสาวเกตุมณี   กินโนนกอก
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายภูมิรพี  เจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงมินตรา  บูรณะไพบูลย์
3. เด็กชายอนวัช  สุวรรณพจน์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สังข์ทองงาม
2. นางสาวอัญชุลี  แสงวิลัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงณัชณีต์  นูนนาแซง
2. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญแตง
3. เด็กหญิงพรรณภษา  จั่นสำอาง
 
1. นางจารุณี  โพธิ์ทอง
2. นายรัชพงษ์  เพียงเทพพงศธร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายกรชวัล  พรเจริญ
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  เชื่อมสุข
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  สังหร่าย
2. นายธนสรณ์  ชื่นชัยแสงสุริยา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงธีนรัตน์  ธีระบุตร
2. เด็กชายปรารมภ์  ดวงเพชร
3. เด็กชายเจษฎา  ฤกษ์กลาง
 
1. นายสุทธิพงค์   ทองใบอ่อน
2. นายวัชระ  หมื่นแสน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายคริษฐ์  มีทรัพย์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พวงเพชร
3. เด็กหญิงฐิติยา  นาคสวาท
 
1. นางสุนันทา  ตะพัง
2. นางนุชรัตน์  คันธหัตถี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ใช้บางยาง
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  ไป๋วันใหญ่
3. เด็กชายปิยะพันธ์  ปานเจริญ
 
1. นายภูวนาถ  คงวิจิตร
2. นายณัฐพงศ์  วงษ์รักษา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายจีราวิชช์  เพียรประสพ
2. เด็กชายปกิตตา  บ้านเกาะใต้
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  กุมมาลี
 
1. นายชูศักดิ์  ทองสาสุข
2. นางสาวสุพรรษา  รุ่งสว่าง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีบุญ
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศรีเรือง
3. นายวิชาญ  สมภักดี
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นางธัญญกาญจน์  พันธ์ุชาตรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายคุณานนต์  เกตมาตย์
2. เด็กชายธนกร  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวเรณู  บูชา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. นายปาณัสม์  รวมญาติ
2. นายศุภฤกษ์  สุขขีรัตน์
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายนฤสรณ์  กันหาชัย
2. เด็กชายอัมรินทร์   สิทธิการ
 
1. นายวัชระ  หมื่นแสน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกฤษณะ   สาวงศ์
2. เด็กชายมนัสสิริ   เสมท่าไม้
 
1. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ด้ายกลาง
2. เด็กชายอามรพันธ์  ศรีสำราญ
 
1. นายธนกฤต  พุ่มเกิด
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายพลกฤต  ภิญโญทรัพย์
2. เด็กชายศรีกรุง  เจริญศรีสุข
 
1. นายวัชระ  หมื่นแสน
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีเจริญ
2. นายประพน  ศรีทิพย์
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงกัญจิรา  ชาญวิชา
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  สมดี
3. เด็กหญิงมนิสรา  ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงมิลตรา  ชูเดช
5. เด็กหญิงเบญญาภา  คำจันทรา
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
2. นางนิภา  จำปีทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วิภักดิ์
2. เด็กหญิงชนาภา  ใจมั่น
3. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ทองทา
4. เด็กหญิงวรัญญา  อินทะนาม
5. เด็กหญิงสิริรัตน์ฐา  โยกัลยา
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
2. นางนิภา  จำปีทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลียงเล็กจำนง
2. เด็กหญิงธัญสิริ  มูหะหมัด
3. เด็กหญิงนพมาศ  มุงคุณคำซาว
4. เด็กหญิงอนุตตรีย์   สนกรุด
5. เด็กหญิงแพรวา  พงษ์สะพัง
 
1. นายกฤดาการ  บวรมงคลไพบูล
2. นางสาวศุภลักษณ์  จิตรสมบุญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ปาลีเรียม
2. เด็กหญิงณัชชารีย์  หาดอ้าน
3. เด็กหญิงปริษา  ปัทมวสุภูดล
4. เด็กชายมนัสกร  วิริยะสุนทรวงศ์
5. เด็กหญิงลลีณ  เตชะภิญญาวัฒน์
 
1. นางผกาทิพย์  โกสิทธิ์
2. นางสาวบุปผา  รอดเนียม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดอุดม
2. เด็กหญิงนพรัตน์  บางเพียรดี
3. เด็กหญิงนัฐศิมา  มากมูล
4. เด็กหญิงลัลน์ลลิตก์  สุวรรณศรีสาคร
5. เด็กหญิงศรัณยา  แสงไข่
 
1. นางสาวชุศรี  จูเฉย
2. นางสาวกนกวรรณ  จันทรวงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  นิละบุตร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไหลมา
3. เด็กหญิงบุษยา  มาเปลี่ยน
4. เด็กหญิงพนิดา  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงเมทินี  กรอบทอง
 
1. นางชุติญา  บุญอุปถัมภ์
2. นางสาวนันท์นภัส  แผนสมบูรณ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำเวียง
2. เด็กชายปิยะณัฐ  ไม้เกตุ
3. เด็กหญิงภิญญดา  แสงกระจ่าง
4. เด็กหญิงมัณฑนา  หุ่นภู
5. เด็กหญิงรุจีรัตน์  ทับไกร
 
1. นางปนิศราณัชช์  จันทร์นวล
2. นางสาวปาลิดา  ฉิมพาลี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงจิราพร  เพ็งพิน
2. เด็กหญิงชลิดา  ภูทองเทียม
3. เด็กหญิงฐานิศพัชชา  ภูวพงศ์ธนนท์
4. เด็กชายธีรพล  กลั่นเกลี้ยง
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เอกพงษ์
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงกรพิน  วงศ์เพ็ญ
2. เด็กชายคุณานนท์  ธนศักดิ์สิริกุล
3. เด็กหญิงชนินาถ  คำมาบัวอ่อน
4. เด็กชายชีวานนท์  ศรนุวัตร
5. เด็กหญิงช่อลัดดา  วรรณทวี
6. เด็กหญิงญาณิสา  ทิพย์คำมี
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคประกอบ
8. เด็กหญิงตวงทอง  คำผิว
9. เด็กชายธนวัทน์  จีบจอหอ
10. เด็กชายธวัชชัย  วรประเสริฐ
11. เด็กชายนภัสกร  วงศ์ศรีชา
12. เด็กหญิงนราทิพย์  ประสาททอง
13. เด็กชายนัฐภูมิ  เจือมา
14. เด็กชายพัชรพล  ตะณูสูตร
15. เด็กชายภูริรัฐ  ทรัพย์กล้า
16. เด็กชายรัชชานนท์  อารมณ์รื่น
17. เด็กหญิงอรพรรณ  บัวชุม
18. เด็กหญิงอารียา  เลยไธสง
19. เด็กชายเทพพิทักษ์  ฟองอ่อน
 
1. นางสาวสุคนธ์  ซึ่งค้า
2. นางสาวสุทิชา  ชื่นเจริญ
3. นางสมิทธรา  จ้อยชะรัด
4. นายสิงห์ชัย  ศักดิ์ศิลปอุดม
5. นางพรรณี  ปิ่นสากล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกันฐิมา  หมื่นรินทร์
 
1. นางสาวสุพรรษา  รุ่งสว่าง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิดา  บุตรพรม
 
1. นางสาวมัลลิกา  เทศจันทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงภัททิยา  เสือคล้าย
 
1. นางสาวพิยะภา  ใจซื่อสมบูรณ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 1. เด็กหญิงณัฐนรี   ท่าทราย
2. เด็กชายธนพล   ทองชิว
 
1. นางวิไลวรรณ   สุคัณโธ
2. นางสาวเสาวนีย์   สุทธิลักษมี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ดำขำ
2. เด็กชายภูมิทัต  คำสุข
 
1. นางจุฬารัตน์  สุตานนท์
2. นางรุ่งนภา  พัชรบำรุง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  กาบแก้ว
2. เด็กชายธนะดล  ไกรวงษ์
 
1. นางชุติญา  บุญอุปถัมภ์
2. นางสาวนันท์นภัส  แผนสมบูรณ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีศุกร
2. เด็กหญิงกุลธิดา    อ่วมเกิด
3. เด็กหญิงชลธิชา   คิดอ่าน
4. เด็กหญิงธิดาวรรณ   เข็มศิริ
5. เด็กหญิงปณิตา  วงษ์พระจันทร์
6. เด็กหญิงปัญญาพร   พลตื้อ
7. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  พันธ์ชัย
8. เด็กหญิงสุพรรษา  รังดอน
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญเกษม
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
1. นางสาววิรัญยา  จุลนันท์
2. นางพนิดา  ปรัชญาเกรียงไกร
3. นางสาวพรทิพย์  ครุฑศิริ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตัชชนานุสรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เรือนมินทร์
3. เด็กหญิงชนินาถ  เมืองเฉลิม
4. เด็กหญิงทักษพร  กาลีวิจิตร
5. เด็กหญิงทักษพร  หนูทอง
6. เด็กหญิงนรินธร  อุยยาหาญ
7. เด็กหญิงปรารถนา  สำเภาทอง
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกตุแก้ว
9. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ประทุมแย้ม
10. เด็กหญิงภัทรนันท์  รอดไพร
11. เด็กหญิงยุวรรณดา  ศรีธวัช
12. เด็กหญิงวิมลวรรณ  พึ่งสุข
13. เด็กหญิงสุจิรา  คุ้มญาติ
14. เด็กหญิงอาภัสรา  พัดมา
15. เด็กหญิงเด่นนภา  ยาสาธร
 
1. นายวิบูลย์  จันทร์ทองสุข
2. นายปัญญา  มีชนะ
3. นายวิโชติภัทร์  ศศิธรชินศักดิ์
4. นางสาวรติรัตน์  สุขปาน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กชายกรันต์ชัย  คำทรัพย์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชื่นสุข
 
1. นางสาวสิริธร  เย็นศิริ
2. นางสาววิเชียร  ว่องไว
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายธนา  ฮะบุญมี
2. เด็กหญิงใบเฟิร์น  เย็นเจริญ
 
1. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
2. นายอรรถพล  วะชุม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  หนูรักธนวงศ์
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงภิชาภัช  กิติกรธำรงกุล
 
1. นางสาวนิลวรรณ  คงมณี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นางสาวปนัดดา  อรศรี
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกชนันท์  เทียมทอง
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงเยาวภา  พรรณโส
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงสุชิตดา  ภูทอง
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงมนรดา  ลาภดล
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  ฮวดศรี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มะคำไก่
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวภัชรีภรณ์  พงษ์เขตรกรณ์
2. นางสาวปริยนันท์  แจ่มกระจ่าง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กหญิงสร้อย  ปาน
2. เด็กหญิงแก้วคำ  บุญยัง
 
1. นางสาวยอดข้าว  เนตรวงศ์
2. นางดวงรัก  ตันโห
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นางสาวปิยวรรณ  เมืองแสน
2. นางสาววาสนา  มณีกาญจน์
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นายภูวฤทธิ์  กอบกูลทรัพย์
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 1. เด็กหญิงกานดา  โคทอง
2. เด็กหญิงจินตนา  ลี้เจริญ
3. เด็กชายอดีสร  สุขปาน
 
1. นางวรรณวิไล  บุตรจินดา
2. นางกำไร  เทียนสงฆ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เข้มแข็ง
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์  ชูธงชัย
3. เด็กหญิงแตงโม  คนลาว
 
1. นางสาวสุวรรณี   ชอบชื่น
2. นางอโนมา  อ่อนส้มกิจ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. นางสาวชลธิชา  พ้นภัยพาล
2. นางสาวธัญญาภรณ์  พุ่มลักษณะ
3. นางสาววิลาวัลย์  วิเศษอุด
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
2. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายธนกร  กรองทอง
 
1. นางสาวปนัดดา  ก้อนทรัพย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กชายอาทิตย์  ทีปรักษพันธ์
 
1. นายโสภณ  เดชฉกรรจ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ตั้งมั่น
 
1. นายสุริยา  บุญชุ่ม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  ด้วงเมืองใหม่
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สนนารี
 
1. นายสุริยา  บุญชุ่ม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงยูง  ทองดี
 
1. นายขวัญเมือง  ชูกร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายเจษฎากร   ดวงพรม
 
1. นางสาวกฤตินี  เงินสมบัติ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนภสร  ด้วงสงค์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปวริศา  กลุชาติ
 
1. นางสาวพิชยา  พูลบางยุง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  จิตรักญาติ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัครดา   กฤตยานิธิกร
 
1. นายนรินทร   ประเทศ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนันทพร  เชิดรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  พูลศิลป์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชมพูนุช   จันทร์ทับทิม
 
1. นายนรินทร   ประเทศ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กชายวุฒิชัย  นาคประเสิรฐ
 
1. นายโสภณ  เดชฉกรรจ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายพงศธร  มีเปรี่ยม
 
1. นางสาวกฤตินี  เงินสมบัติ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวพิชยา  พูลบางยุง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวนัชพร   ฉิวรัมย์
 
1. นายนรินทร   ประเทศ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชาย ภานุวัฒน์  พันชำนัส
2. เด็กหญิง รติพร   ศิรถีรกุล
3. เด็กชาย อภิวันทน์  สารัตน์
4. เด็กหญิง อรปรีย์ญา  ศิลาเลิศ
5. เด็กหญิง เสาวลักษณ์  ศึกรัมย์
6. เด็กชายกฤษณะ  เชี่ยวชูกุล
7. เด็กหญิงณัฐวลัญข์   แสนสนุก
8. เด็กชายติณณภพ  อารีวัฒนะ
9. เด็กชายธนชัย  แหชัยภูมิ
10. เด็กหญิงนิศา   -
11. เด็กหญิงปนัดดา  ทองวรรณ
12. เด็กชายพิสิษฐ์  ใคลสาคลี
13. เด็กชายภัทรพงศ์  เขียนน้อย
14. เด็กชายภูพิพัฒน์  แก้วพิมพา
15. เด็กชายวีรวัฒน์  พิมราช
 
1. นายต่อศักดิ์  ยังสอน
2. นางสาวณปภัช  ชัยมงคล
3. นายรุตชเดช  คะตะวงษ์
4. นายธนากร  แพงพงา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นคำหอม
2. เด็กชายกฤษดา  แก้วสมนึก
3. เด็กชายฉันทพัฒน์  คันทัพไทย
4. เด็กชายชาคริส  โฟเรคเคอร์
5. เด็กชายฐิตินัส  ชนะการ
6. เด็กชายณัฐชนน  บัวขำ
7. เด็กชายธนดล  นิลธวัช
8. เด็กหญิงธนพร  พิลาทอง
9. เด็กชายปริวรรต  ทองสิมา
10. เด็กหญิงปัญญาพร  จินดาศรี
11. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ตันตะวาโย
12. เด็กหญิงรพีพัฒน์  สุบัติคำ
13. เด็กหญิงรุ่งเพชร  จันทาแล้ว
14. เด็กหญิงอารีย์วรรณ  สำราญรื่น
15. เด็กชายโสภณ  พ่อค้าชำนาญ
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
3. นายชัยยุทธ์  พันธุ์ไทย
4. นางสาวดวงนภา  ศรีแก้ว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายกฤชณรงค์  แย้มสรวล
2. เด็กหญิงขนิษฐา  นรากร
3. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงศรี
4. เด็กหญิงติน  ซาวิน
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  อ่อนช้อย
6. เด็กหญิงธิติมา  ประดู่วงษ์
7. เด็กหญิงธิติยา  ประดู่วงษ์
8. เด็กชายธีรภัทร  จันจอน
9. เด็กชายภานุวัฒน์  คำมีโต
10. เด็กชายสามภพ  สุขสวัสดิ์
11. เด็กชายสุทธิศักดิ์  แย้มสรวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง   แสนสมัคร
2. นายประวัติ  มูสิกะเจริญ
3. นางนิภา  กันเสือ
4. นางพิมลวัลย์  สายทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงกิตติยา  เน่านุ่น
2. เด็กชายชัชนันท์  สีเมฆ
3. เด็กชายชาญณรงค์  ศักดิ์มงคลทอง
4. เด็กชายธนพล  กอสินประเสริฐ
5. เด็กชายธวัฒน์ชัย  กนกวิวัฒน์พร
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  โตบางป่า
7. เด็กหญิงฟ้าสิริน  ผกาทอง
8. เด็กชายภัทรกร  พุทรเกิด
9. เด็กชายวชิระ  คูณขาว
10. เด็กชายวีรยุทธ์  พิมพ์เสนาะ
11. เด็กชายศิวกร  แซ่เฮ้า
12. เด็กชายไชยาพร  มังกรศักดิ์สิทธิ
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
2. นายวีระ  สุขสวัสดิ์
3. นางชวนพิศ  เต็กอวยพร
4. นางสาวกาญจนา  สิริวงศาวรรธน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  บัวมีศรี
2. เด็กหญิงชญานิศ  แตงจันทา
3. เด็กหญิงฐาปนี  ถินแพ
4. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  จันทร์สง่า
5. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  โพธิ์พรม
6. เด็กหญิงณัฏฐพร  จำปานวน
7. เด็กชายณัฐพล  มาประชุม
8. เด็กหญิงดวงกลม  นาคสัมฤทธิ์
9. เด็กหญิงทรายแก้ว  ปลั่งศรี
10. เด็กหญิงบุษกร  คันศร
11. เด็กหญิงปริณดา  ภูนะ
12. เด็กหญิงผกามาศ  ศิิริวาท
13. เด็กหญิงพรไพลิน  เอมคล้า
14. เด็กหญิงพลอยรัตน์  จำปานวน
15. เด็กหญิงพักตร์พิมนต์  สินปรุ
16. เด็กหญิงมัณฑิกา  เมาทรง
17. เด็กหญิงรัตนากร  รัตนผล
18. เด็กหญิงศศิวรรณ  ติดหงิม
19. เด็กหญิงอรรัมภา  สิทธิเสนา
20. เด็กชายเบญนุลักษ์  เวชสาร
 
1. นายจำลอง   ศรีสัมฤทธิ์
2. นายสุุริยา  บุญชุ่ม
3. นายดนัย  ศรีบรรณสาร
4. นางสาวอุสา  มากสมบูรณ์
5. นางธนภร  เกตุชมภู
6. นายไพบูรณ์  อ่อนสนิท
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เณรเฉย
2. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
3. เด็กชายสุประดิษฐ์  ปานบ้านแพ้ว
4. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
5. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
6. เด็กชายไชยยุทธ  เข็มกำเหนิด
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์แปลง
2. เด็กชายกฤษฎ์  ฉายแสง
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสุระ
4. นางสาวจิราภรณ์   พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงชนิดา  อ่อนละมัย
6. เด็กหญิงธนพร  สุดตา
7. นายธนภัทร  แปลนพิมาย
8. เด็กชายธิติวุฒิ  บุญมาดี
9. นางสาวบุษกร  กล่ำสนอง
10. เด็กหญิงปริชมน  สำเภาพ่อค้า
11. เด็กชายปริยกร  แตงรอด
12. เด็กชายปวิธ  แตงรอด
13. นายปุณยวัจน์  สุขถาวร
14. นายปุนภพ  เชี้ยวบางยาง
15. เด็กชายพงศกร  ตันจินดา
16. เด็กหญิงภิญญดา  จันทร์เจริญ
17. เด็กชายมุขพล  ศรีสุระ
18. เด็กหญิงลลิตา  เกิดเพ็ชร
19. เด็กหญิงลักษณ์มณ  ฉลวยแสง
20. เด็กหญิงวนิดา  ดาวเรือง
21. เด็กหญิงวริสา  สุขจ้อย
22. เด็กหญิงวัชรินทร์  จ้อยชรัด
23. เด็กหญิงวันดี  บุญมาเลิศ
24. เด็กหญิงศศิวรรณ  มีประการ
25. เด็กชายศักดิ์ดินา  ศาสตร์ประเสริฐ
26. เด็กหญิงศิริอักษร  พลเยี่ยม
27. นางสาวศุพิสรา  เข็มเงิน
28. นายศุภฤกษ์  อาษา
29. เด็กหญิงสาวิตรี  แตงสีนวล
30. เด็กหญิงสิริยา  อันศักดิ์โก
31. เด็กชายสุพจน์  คงมาลัย
32. เด็กหญิงหทัยวรรณ  แตงสีนวล
33. เด็กหญิงอภิชญา  เกื้อสกุล
34. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเกิด
35. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์เรือง
36. เด็กหญิงอุมาพร  เลี้ยงชีพ
 
1. นายเกริกไกร  เต็มมูล
2. นายบัณฑิต  วิชาชู
3. นายณัฐพล  โรจนเวทิน
4. นายกฤตยชญ์  วรรณชนะ
5. ว่าที่ร้อยตรีดำรงค์ศักดิ์  วงศ์ทะเล
6. นางสาวสอ้อน  เกยสันเทียะ
7. นางสาวปาวีณา  พุทธอินทร์
8. นางขวัญเรือน  อินทร์กล่ำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงกัลยกร  นกเกิด
2. เด็กชายคณิน  ศรีสุข
3. เด็กหญิงจินตพร  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงจินตภา  รุ่งเรือง
5. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
6. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
7. เด็กชายชวนากร  วงศ์แวววัลย์
8. เด็กชายชาญณรงค์  ปานดำ
9. เด็กชายณรงค์ฤทธฺิ์  ปานดำ
10. เด็กชายณัชพล  สินทะเกิด
11. เด็กหญิงดวงกมล  เชื้อรามัญ
12. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เณรเฉย
13. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
14. เด็กชายปรเมศร์  ธะสดวก
15. เด็กชายปิยะ  บุญมาก
16. เด็กชายภัทรพล  ภักดีวงษ์
17. เด็กหญิงมันทนา  เชื้อรามัญ
18. เด็กชายยุทธพงษ์  บรรเทาทุคตะ
19. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
20. เด็กชายวสุพล  จิตต์ประสงค์
21. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ภักดีวงษ์
22. เด็กหญิงศศิวิมล  ไหมสีงาม
23. เด็กชายศักดา  อินจงกล
24. เด็กหญิงศิริพร  ขันทองดี
25. เด็กชายศุภกร  นันทตันติ
26. เด็กชายสัณหภาส  บุญทวี
27. เด็กชายสิทธิพล  คำจ๊ะ
28. เด็กชายสุทธิศาล  พันธ์ุ
29. เด็กชายสุประดิษฐ์  ปานบ้านแพ้ว
30. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาวกรุง
31. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
32. เด็กหญิงสุราลัย  พิพัฒน์ธนาพร
33. เด็กชายอชิตพล  ปานจู
34. เด็กชายอนุชา  เกตุสกุล
35. เด็กชายอนุชิด  สาวะรักษ์
36. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
37. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
38. เด็กชายเกวลิน  ปานดำ
39. เด็กหญิงแสงระวี  เจียมเยื่อเพ็ง
40. เด็กชายไชยยุทธ  เข็มกำเหนิด
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
3. นางลักษณา  จีนแพ้ว
4. นางปวีณา  บางประยงค์
5. นางพูนทรัพย์  ทิพย์ทวีชัย
6. นางมนทกานติ   ล้วนประเสริฐ
7. นางสาวแพรวณภา  กมลรัตน์
8. นายพรเทพ  เชื้อทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายปัญญากร  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายธีรพนท์  ปัสสาสุ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงสิรินัดดา  นิจกรรม
 
1. นายศุภชัย  สวนดี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงศิรินยา  คุ้มครอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายวรวัฒน์  โพธิ์ฉัตร
 
1. นายโสฬส  ซาบซึ้งไพร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายสุประดิษฐ์  ปานบ้านแพ้ว
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งปาน
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงศุภากร  จันทร์โกมล
 
1. นายพิษณุ  แน่นอุดร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายก้องปพัฒน์  พรพนากุลพัฒน์
 
1. นางสาววิติรถ  สาทมะเริง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  อื้ออลงกรณ์
 
1. นางนัทธมน  เอกนุ่ม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงศลิษา  มีศิริ
 
1. นางสาวกฤตินี  เงินสมบัติ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายปัญญากร  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายสุประดิษฐ์  ปานบ้านแพ้ว
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เกิดเจริญ
 
1. นางสาวพรสุดา  ศรีหาญ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงศุภากร  จันทร์โกมล
 
1. นายพิษณุ  แน่นอุดร
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงจริยา  ทรัพย์พัฒนา
2. เด็กหญิงธนัชชา  วาดเขียน
3. เด็กหญิงปภัสสร  สมมา
4. เด็กหญิงประภัสสร  ศาลิคุปต
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เหลืองคงทอง
6. เด็กหญิงยลดา  สลับเขียว
7. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  งาหอม
8. เด็กหญิงวรัญญา  ปานล้ำเลิศ
9. เด็กหญิงอรยา  มาปากลัด
10. เด็กหญิงอุษา  อู๋ทรัพย์
 
1. นายจะรันย์  ศรีวรรณศิริ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  กะการดี
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เนติ
3. เด็กหญิงจอมเจ้า  คลื่นสนั่น
4. เด็กชายฉันทวัฒน์  พึ่งฉ่ำ
5. เด็กหญิงณณฒกฤต  ตั้งมั่นคง
6. เด็กหญิงณัชชา  สนธิธรรม
7. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  งามเพชรวิไล
8. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จันทร์พรหม
9. เด็กชายธนธรณ์  ธัญญการ
10. เด็กหญิงธวัลรัตน์  งามกาละ
11. เด็กหญิงธัญญ์กมน  ชินวรสวัสดิ์
12. เด็กหญิงธันยภัทร์  น้อยต้น
13. เด็กหญิงธาริณี  แสงวารินทร์
14. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลาโสภี
15. เด็กชายนรภัทร  กฤษณีไพบูลย์
16. เด็กชายปรมี  คงปรีพันธุ์
17. เด็กชายปัณณธร  สภาพไทย
18. เด็กหญิงพรนภา  เนตรนันท์
19. เด็กชายพัฒน์พรหม  สาลีวานิช
20. เด็กหญิงภัทรธิดา  จงโปรย
21. เด็กหญิงภัทรภร  เสียงไพเราะ
22. เด็กหญิงภาสินี  เนื้อทอง
23. เด็กหญิงมนสิชา  มหามาตร์
24. เด็กหญิงรุ้งไพลิน  โต้ตอบ
25. เด็กหญิงลภัสกมล  โชติกเสถียร
26. เด็กหญิงวรรณภา  ฤทธิจีน
27. เด็กชายวรวุฒิ  สุวรรณชัย
28. เด็กชายวาทิน  คงพลัง
29. เด็กชายศุภประดิตถ์  จันทร์คล้าย
30. เด็กหญิงสุจิรารัตน์  แสนบุญมี
31. เด็กหญิงสุชญาดา  กลิ่นจันทร์
32. เด็กชายสุวพิชญ์  หงษ์คู
33. เด็กหญิงอาบพร  ร่มโพธิ์
34. เด็กหญิงอำพรรณ  โศจิพลกุล
35. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อ่วมเมี่ยง
 
1. นายกฤตชัย  พุทธวิริยะ
2. นายอิสรวัฒน์  วงษาวดี
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงกณิษฐา  สมบูรณ์สิน
2. เด็กหญิงกนกนุช  จิตอำไพ
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เอี่ยมเทียม
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มณีประเสริฐ
5. เด็กชายคณิน  ศรีสุข
6. เด็กหญิงจินตพร  รุ่งเรือง
7. เด็กหญิงจินตภา  รุ่งเรือง
8. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
9. เด็กหญิงชุติธร  สังข์ทอง
10. เด็กชายฐิติวัฒน์  ตริยะธำรง
11. เด็กชายณัชพล  สินทะเกิด
12. เด็กหญิงดวงกมล  เชื้อรามัญ
13. เด็กหญิงดวงใจ  ปานนิล
14. เด็กหญิงธนพร  ปัญญารัตน์
15. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เณรเฉย
16. เด็กชายปิยะ  บุญมาก
17. เด็กชายพัสกร  นันทตันติ
18. เด็กชายพุฒิพงศ์  ปานนาค
19. เด็กชายภัทรพล  ภักดีวงษ์
20. เด็กชายยุทธพงศ์  เฮงสกุล
21. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
22. เด็กชายวสุพล  จิตต์ประสงค์
23. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ภักดีวงษ์
24. เด็กหญิงศลิษา  แผ่นทอง
25. เด็กหญิงศศวิมล  ไหมสีงาม
26. เด็กชายศิลป์ชัย  ลิขนะจุล
27. เด็กชายสัณหภาส  บุญทวี
28. เด็กชายสุกฤต  ทรัพย์รุ่งเจริญ
29. เด็กชายสุทธิศาล  พันธ์ุ
30. เด็กชายสุประดิษฐ์  ปานบ้านแพ้ว
31. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาวกรุง
32. เด็กหญิงสุราลัย  พิพัฒน์ธนาพร
33. เด็กชายอชิตพล  ปานจู
34. เด็กชายอนุชา  เกตุสกุล
35. เด็กชายอนุพงษ์  ไกรสมุทร
36. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
37. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
38. เด็กชายเกิยรติศักดิ์  รอดวิมุด
39. เด็กหญิงแสงระวี  เจียมเยื่อเพ็ง
40. เด็กชายไชยยุทธ  เข็มกำเหนิด
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
3. นางลักษณา  จีนแพ้ว
4. นายพรเทพ  เชื้อทอง
5. นายวชิระ  อ่อนจันทร์
6. นางแพรวณภา  กมลรัตน์
7. นายนิยม  เกรียท่าทราย
8. นายศักดิ์ดา  จำปามี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายฐาปนะ   ไทรเกต
2. เด็กชายธนกร  จันทร์วิเศษ
3. เด็กชายธัชนนท์  กาญจนานนทกุล
4. เด็กหญิงธารทิพย์  ถินแพ
5. เด็กชายปารินทร์  นางงาม
6. เด็กหญิงพรรณภัสสร  ทองมีสี
7. เด็กหญิงพัณณ์ณภัค  สุริยะพึ่งพระ
8. เด็กหญิงพิมพ์วรียา  ตำนานณรงค์
9. เด็กหญิงรัญชิดา  คุณประโยชน์
10. เด็กชายอาทิตย์  คชรัตน์
 
1. นางสาวอัถติยา  แสนสุดใจ
2. นายสิงหา  ช้างขวัญยืน
3. นางภภัสสร  ศรีเจริญ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายกอบชัย  ทัศนากร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ระวังทรัพย์
3. เด็กหญิงณัฐพร  ไตรบุตร
4. เด็กชายบูรพล  อินจุ้มสาย
5. เด็กหญิงวนิดา  ประชุมเทศ
6. เด็กชายวิชยา  บุญค้ำ
7. เด็กหญิงวิยะดา  ประชุมเทศ
8. เด็กชายวิษณุ  สารจันทร์
9. เด็กชายศุภวิชญ์  โสไกร
10. เด็กหญิงอรอนงค์  บุตรวงศ์
 
1. นางสาวนัญณา  คล้ายสังข์
2. นางสาววาสนา  ธัญญนนท์
3. นายเอนก  พูลศิลป์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภา  ศรีจันทร์แดง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วปัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  กุสารัมย์
4. เด็กหญิงภัทรศยา  แทบทาม
5. เด็กหญิงรัชญานันท์  แก้วสีนวลอ่อน
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   บุญเกื้อ
 
1. นายพงษ์สักกะ  ภักดีผล
2. นางสาวชลิสา  แผ่นหิน
3. นายสุเชษฐ์  เย็นสบาย
4. นางประไพ  เย็นสบาย
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิง ธมลวรรณ  วงษ์พระจันทร์
2. เด็กหญิง ประภัสสร  ุ่ยกระโทก
3. เด็กหญิง ปริญญา  กองราชา
4. เด็กหญิง พัชรินทร์  ทวีทรัพย์
5. เด็กหญิง พิจักขณา   พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงชุติมา  คันทะโสม
7. เด็กหญิงปารวี  รูปสม
8. เด็กหญิงพนิตนันท์  ทลาไธสง
9. เด็กหญิงอนุสรา   อิ่มเริญสำราญ
10. เด็กหญิงุ่รุ่งนภา   วันทา
 
1. นายต่อศักดิ์  ยังสอน
2. นางสาวณปภัช  ชัยมงคล
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กหญิงชาน  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงธนพร  โพธิสาร
3. นางสาวธนพร  โดดสังข์
4. นางสาวนิศารัตน์   มากพูลผล
5. เด็กหญิงศศิธร   แซ่อึ๊ง
6. นางสาวสุพิชชา  สร้อยศรี
 
1. นางสาวหทัยชนก  รสหอม
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชนานนัน  วันทิ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ลิ้มคุณธรรมโม
3. เด็กชายธนัท  ทรัพย์สวัสดิ์กุล
4. เด็กหญิงธันยพร  มาเอี่ยม
5. เด็กชายนันทกฤษ  ทองใบ
6. เด็กหญิงนิลรัตน์  ยศมาศ
7. เด็กหญิงปัณฑิตา  จำปาทอง
8. เด็กชายพัชรพงษ์  ภูพันนา
9. เด็กหญิงภิริยา  จันทะศรี
10. เด็กหญิงวรางคณา  แดงก่ำ
11. เด็กหญิงศศินา  ผิวงาม
12. เด็กหญิงศิราณี  สีส่อง
13. เด็กชายสรวิชญ์  เข่งสมุทร
14. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่หลิว
15. เด็กชายสัณฐิติ  หมวกซา
16. เด็กหญิงเข็มอัปสร  เพชรรัตน์
 
1. นายสุรชาติ  สีสังชุม
2. นางสาวฤทดา  เมืองเฟือง
3. นางสาวเจนจิรา  อ่วมจ่า
4. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
5. นางสาวภิญญามาศ  แสงนิยม
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกานดา  ดอยแก้วขาว
2. เด็กหญิงจิดาภา  มหามิตร
3. เด็กหญิงชญานี  ศุภรมย์
4. เด็กหญิงชลธิชา  กัณหาสุระ
5. เด็กหญิงฐิติมา  สินประเสริฐ
6. เด็กหญิงฐิติยา  สินประเสริฐ
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญสัตย์สุนทร
8. เด็กหญิงทัดดาว  ขาวหนู
9. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุขสาร
10. เด็กหญิงทิติยาพร  ไทรสังขพรดำรง
11. เด็กหญิงทิติยาภา  ไทรสังขพรดำรง
12. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  เมฆะแสน
13. เด็กหญิงปลิสา  ศรีจาด
14. เด็กหญิงลลิตา  ปานพรม
15. เด็กหญิงวีริยา  ไทยเจริญ
16. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ออนวงศ์
 
1. นายภัทรพล  จิตตรานนท์
2. นางสมคิด  บุญปลอด
3. นายอรุณศักดิ์  ขันธิมา
4. นางภัทร์ศรัณย์  พันธ์ธุมวงษ์
5. นางสาวฉัตรระพี  ขาวล้ำเลิศ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิพย์เจริญ  สีบุญ
2. เด็กชายพลวัฒน์  ชื่นชม
3. เด็กชายภาคิน  หลวงทิพย์
4. เด็กชายวันชนะ  แก้วแหวน
5. เด็กชายศิริธันวา  อาจคงหาญ
 
1. นางพรรณทิวา  ศรีชนะ
2. นายบันเทิง  บุตรเทศ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงพิยดา  รอดบุญชู
2. เด็กชายศักดินนท์  เฟื่องผล
 
1. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 1. เด็กชายพินิฐ   โคกฉวะ
 
1. Mrs.Zhong   Rui jun
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   นนทอง
2. เด็กหญิงคูนมี   ยอดมนี
3. เด็กหญิงชมพูนุช   แซ่ซี
4. เด็กหญิงญาณี   สมพงษ์
5. เด็กหญิงน้อย   นายอ
6. เด็กชายโสภณ   ชัยยา
 
1. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
2. นายยศธนา  พรมมาโฮม
3. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายชยณัฐ   วงศ์ตาผา
2. เด็กชายชัชพงศ์   อินทรนุ่มพันธ์
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   ขวัญแก้ว
4. เด็กชายสรยุทธ   ชัยภาคภูมิ
5. เด็กชายสรยุทธ   ดุ้มม่วง
6. เด็กชายเอกมงคล   แก้วแก่น
 
1. นายธนวุฒิ   สอนพงษ์
2. นายรุตชเดช  คะตะวงษ์
3. นายไพศาล  น้อยสุพรรณ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรวิชญ์  รักเกียรติ
2. เด็กหญิงกุลยา  โหมดตั๋ว
3. เด็กชายณัฐนนท์  มาโนตร์
4. เด็กหญิงทานตะวัน  อ่วมคำ
5. เด็กหญิงทิพยวรรณ  กาพย์จันทวงษ์
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงศ์ตาขี่
7. เด็กหญิงพัชราภา  ชัยคำ
8. เด็กหญิงพิยดา  เกิดแก้ว
9. เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์ชารี
10. เด็กหญิงแพรวไพลิน  พรายทอง
 
1. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
2. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
3. นางสุวรรณา  ศิริเบ็ญนรัต
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงทิวาภรณ์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ก้อนงาม
3. เด็กหญิงปิยะภา  อินทร์สิงห์
4. เด็กหญิงศิรัญญา  ฉ่ำสดใส
5. เด็กหญิงเวธกา  หอมแดง
 
1. นางสาวพุ่มพวง  สังวาลวงศ์
2. นางสาวพนิดา  เพชรจวงจันทร์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   คำเพราะ
2. เด็กหญิงปริญญา   อินขุน
3. เด็กหญิงยุพารัตน์   แก้วอาษา
 
1. นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ์
2. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กหญิงคุณานันต์  สนบ้านเกาะ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หลายชั้น
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองประเสริฐ
 
1. นางบังอร  หังเสวก
2. นางสาวณัฐกุล  เปินสมุทร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายกัญญาณัฐ  เหลาเกตุ
2. เด็กหญิงอรอุมา   ทองอินทร์
3. เด็กหญิงอัมพรรัตน์  นนท์สุข
 
1. นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ์
2. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ดำเวียงคำ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยสมจิตร์
3. เด็กหญิงศรีกัญญา  ชะฎาทอง
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
2. นางสาวเยาวนาถ  วินสน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ต้นโพธิ์
2. เด็กหญิงรัตติยา  จันทร์ชม
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นายโอวาท  วีระกุล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กชายพร้อมพงศ์  พรมวาส
2. เด็กหญิงอุชุกร  กาวิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  แตงเกตุ
2. นางสาวมลฤดี  เกิดมี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายธีรภัทร์  ภูอาลัย
2. เด็กชายสุทัศน์  กล้วยเนียม
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงสิริพร  จีรชัยมงคล
2. เด็กหญิงสิริพักตร์  จีรชัยมงคล
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  มากเพ็ง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายชยากร  อินบางยาง
2. เด็กชายประดิพัทธ์  ชาวดอนคูณ
 
1. นายพรเทพ  เชื้อทอง
2. นางสาวแพรวนภา  กมลรัตน์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐภูมิ   การะโถ
2. เด็กชายศักดิ์ศร   พนมพานทอง
 
1. นายนพดล   เข็มต้น
2. นางสาวสริตา   สมเกียรติกุล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐนนท์   แพดิษฐ
2. เด็กชายสุริยา   เหว่าจันทร์
 
1. นายนพดล   เข็มต้น
2. นายถวิล   แซ่ตั้ง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายชินวัตร  ยืนยง
2. เด็กหญิงมนต์วลี  พันแดง
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสาวอุทัยวรรณ  บุตรเพ็ชร
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายปรจักร  คำลือ
2. เด็กหญิงสิริวิมล  อินทร์ดวง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วีระสถิตย์
2. นางสาวรุ่งนภา  แสนวิโลหา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพรเทพ   จันตา
2. เด็กชายอนันต์   พูลฉิม
 
1. นายนพดล   เข็มต้น
2. นายวรณัฐ   รุ่งเรือง
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยิ้มใหญ่
2. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยราช
3. เด็กหญิงพิมพ์ปพัฒน์  ปานน้อย
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายจักรพันธ์  เฉียบแหลม
2. เด็กชายวิชิตชัย  รอดจากทุกข์
3. เด็กชายอธิพันธ์  เฉียบแหลม
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นายธเนศ  สมัครไทย
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายณชพล  วิบูลยเสข
2. เด็กชายศุภสรณ์  แก้วหะ
3. เด็กชายสิทธิพล  สุโรจน์พงศ์
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นายธเนศ  สมัครไทย
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายทศพร  ตินานพ
2. เด็กชายอังโกสิน  ชินมาตย์
3. เด็กชายโยธิน  แซ่เตียว
 
1. นางสาวปาณิสรา  ดอนไพรที
2. นางสาวอัญชลี  ศรีรุ่งเรือง
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  เวปุดานนท์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ท้าวนาง
3. เด็กชายสิงหา  ข่าขันมะลี
 
1. นางสาวขวัญดรุณ  ทองสุข
2. นายศุภมิตร  วงศ์นิมิตร
 
155 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงธิริสา  เฮงสิริไพศาล
2. เด็กชายนันทิวัฒน์  เจริญกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุนทอง
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นายธเนศ  สมัครไทย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. เด็กชายซอวิน  ไม่ปรากฏนามสกุล
2. เด็กชายเซอูน่า  ไม่ปรากฏนามสกุล
3. เด็กชายเยลินาย  ไม่ปรากฏนามสกุล
 
1. นายราชัน  ขวัญสวัสดิ์
2. นายอภิวัฒ  บุญภมร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทองเต็ม
2. เด็กชายวัศพล  อินเสือ
3. เด็กชายวีรภัทร  เบิกตั๋ว
 
1. นางสาวศศิตา  ทับไกร
2. นายอนันต์  อินบางยาง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กหญิงจอย  ตาเป้า
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงพัทธมน  แซ่เง้อ
 
1. นางสาวดวงพร  จันทร์พรม
2. นางธวัลพร  ปี่แก้ว
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายชัชวาล  ภาษาสุข
2. เด็กหญิงฐานิตา  จอดเกาะ
3. เด็กชายธิติวุฒิ  มาทา
4. เด็กหญิงพลอยนภา  แซ่ฮือ
5. เด็กหญิงพิมนภา  ศิลาวารินทร์
6. เด็กหญิงอุไรรัตน์  นิ่มเรือง
 
1. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
2. นางพรภินันท์  กนกวัฒนโรจน์
3. นางสาวสมมาทย์  เกาเล็ก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงจิราพร  พิมพ์ขาว
2. เด็กหญิงชวิศา  ฉ่ำโสฬล
3. เด็กหญิงธัญมน  โสวิสัย
4. เด็กชายยศวรรธน์  แจทอง
5. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีวิชัย
6. เด็กหญิงสิริญา  เที่ยงนา
 
1. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
2. นางสาวสมมาทย์  เกาเล็ก
3. นางสาวจิราวัลย์  วงค์ษาเนา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชาลิศา  ยี่สุ่น
2. เด็กหญิงธัญพร  จันทร์อัมพร
3. เด็กหญิงสุขิตา  แก้วปั่น
 
1. นางกมลพร  เกตุแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์  สิงห์เวียง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงชนกานต์  จำนงค์สุข
2. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ขาวทอง
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
2. นางสาวดวงฤทัย  เก๋งทอง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงชลทิพย์  สาเรือง
2. เด็กหญิงธนพร  อร่ามเรือง
3. เด็กหญิงลลิตา  น้อยบุญมา
 
1. นางบุญส่ง  เปียรักษา
2. นางสาวพจมาน  ขำทอง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรวัฒนา
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  ไชยต้นเทือก
3. เด็กหญิงวีร์สุดา  นำพา
 
1. นายสุริยะ  อนันตพืช
2. นายศุภมิตร  วงศ์นิมิตร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยกร  สุจจิตร์จูล
2. เด็กหญิงพรแก้ว  ประพัฒน์รังษี
3. เด็กหญิงศุภนุช  ทองพันช่าง
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
2. นางสาวดวงฤทัย  เก๋งทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงวรัชยา  ดอกเตย
2. เด็กหญิงวรัญญา  นิลประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ลิ้มบริสุทธิ์
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
2. นางสาวกนกทิพย์  ทองประหยัด
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกุลนิดา  นิลทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ลิ้มประเสริฐ
3. เด็กหญิงสิตาพัชญ์  ศิริสุขกิตติ์ธนา
 
1. นางผาณิต  ทรงประโคน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเข้ 1. เด็กหญิงกุลกนก  เชษวิรุณ
2. เด็กหญิงพัชรี  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สุตตะ
 
1. นายวิรัชพล  สมมาก
2. นางอารณี  สมมาก
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์ชาวนา
2. เด็กชายนพกร  ชาวหงษา
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อรุณรัตน์
 
1. นายเขมณัฏฐ์  ทองงามขำ
2. นางสาวเทียนฤทัย  ทองใบอ่อน
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงธิดาพร  บุญคล้าย
2. เด็กหญิงสุทัตตา  อาจธัญกรณ์
3. เด็กหญิงอารียา  รอดบัวศรี
 
1. นางสาวณัฏฐกันย์  เทียนบ้านขอม
2. นางสำเนียง  มีแพ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทรกานต์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตับกลาง
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วรรณฤกษ์
 
1. นางสาวขวัญตา  อินรอด
2. นางสาวเกศริน  ผู้ขาว
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงฟ้ารวี  สีสะอาด
2. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  จันทร์แจ่ม
3. เด็กหญิงวิไลพร  ทองมาก
 
1. นางสาวพัชรีพร  ศรีอยุธยาเดช
2. นางสาวศิริรัตน์  ดีรอด
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เสาวัง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ไชยศรีรัมย์
3. เด็กชายสมบูรณ์  แก้วชิงดวง
 
1. นางสาวจริยา  มาคะคำ
2. นางสาวภัคจิรา  จันทร์สุข
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงธิติมา  คำงาม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  หนองศรี
3. เด็กหญิงรัตนาพร  ไชยอ่อน
 
1. นางพิรัลรัศมิ์  เพ็งบุญชู
2. นางสาวรุ่งอรุณ  น่วมสวัสดิ์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  หมัดสุข
 
1. นางชัชฎา  หวานชะเอม
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กชายสุภชัย  ถ้ำแก้ว
 
1. นายนาวิน  แกละสมุทร
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอมรเทพ  มิ่งหนองอ้อ
 
1. นางสาวอนุสรา  แก้วเพ็ชรพลาย
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 1. เด็กชายศิวกร  เนียมนาค
 
1. นางชุติกาญจน์  จอบุญ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายวิชาญ  เบาเนิ้ด
 
1. นางสาววรรณภา  คำสระคู
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปูริดา  บุญมี
2. เด็กหญิงสิริพร  บุตรดาวงษ์
3. เด็กชายแดนดนัย  พุกนิลฉาย
 
1. นางสาวเสาวนีย์  กรอบมุข
2. นางสาวรุ่งรัชนี  เลิกบางพลัด
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายนพดล  มศรีภูมิ
2. เด็กหญิงภชาภา  จงพิชิตปัญญา
 
1. นางสาวกะถิน  สุสัณกุลธร
2. นางสาวรัตนา  จันทร์ประชุม
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เนตรน้อย
 
1. นางสาวรุ่งรัชนี  เลิกบางพลัด
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1. เด็กชายสันติราษฎร์  แก้วสีใส
 
1. นางสาวยุภาลัย  มะลิซ้อน
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายนเรศ  ช่างไม้
 
1. นางสาวขวัญเรือน  พรมจันทึก
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายวันชัย  ก้อนเงิน
 
1. นางสาวรัตนา  จันทร์ประชุม
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตันเอื่ยม
 
1. นางสาวสาลินี  แสนโสม
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ปานทอง
 
1. นางกมลรัตน์  จันทร์ผล
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงธนิดา  เสวิกา
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แสงแดง
3. เด็กหญิงสิริขวัญ  กริดกระโทก
4. เด็กหญิงอภิญญา  นาพุทรา
5. เด็กหญิงอินทิรา  วุฒิพงษ์
 
1. นางน้ำฝน  เอี่ยมสุนทร
2. นางสาวรัตนา  จันทร์ประชุม
3. นางสาวกะถิน  สุสัณกุลธร
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายณัฐพล  มศรีภูมิ
2. เด็กชายนพดล  แสงสว่าง
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  คิมประเสริฐ
 
1. นางสาวอุสา  มากสมบูรณ์
2. นางธนภร  เกตุชมพู
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ทัดมาลี
2. เด็กชายปฏิภาณ  จิตไพศาล
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  เมย์พ่วง
 
1. นางอร่าม  บรรดาศักดิ์
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายบุญทฤทธิ์  แตงอ่อน
2. เด็กชายสรายุทธ  ดวงแย้ม
3. เด็กชายอัตพล  ศุภรมย์
 
1. นางสาวญาณิศา  เช็งศรี
2. นายชัยวัฒน์  ศรีชัย
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายธนิสร  ทองอิน
2. เด็กชายธานี  ยอดชาญ
3. เด็กชายเพชรรัตน์  พงษ์เพ็ง
 
1. นายดนัย  ศรีบรรณสาร
2. นางสาวอุสา  มากสมบูรณ์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายธงชัย  สมสาร์
 
1. นายไพบูรณ์  อ่อนสนิท
2. นางสาวอรรถพร  ภู่ประสิทธิ์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กชายกันต์พัฒน์  สมนาศักดิ์
2. เด็กชายมนุเชษฐ์  มณีประเสริฐ
 
1. นายอานุภาพ  วิสิทธิ์ศิลป์
2. นายชีววัฒน์  พวงบุษบา
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วิทยาสิงห์
2. เด็กชายอรุณ  คัน
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายกรศิริ  บุเกตุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์จินดา
3. เด็กชายเพชร  จิตไพศาล
 
1. นางภณิตา  พ่วงปาน
2. นางสาวเยาวนาถ  วินสน
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุตรดาเลิศ
2. เด็กชายณัฐดนัย  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายประดิษฐ์  โชคเจริญ
 
1. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ศรีรักษา
 
198 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ากระบือ 1. เด็กชายชนัญชัย  จันทร์ผ่องใส
2. เด็กหญิงชินาณันท์  ก๊วยสมบูรณ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดคลองตัน
4. เด็กชายธนธรณ์  จันทร์ผ่องใส
5. เด็กชายธีรภัทร  แสงภิรมย์
6. เด็กชายนนทวัช  ทำแก้ว
7. เด็กหญิงนัดดาภา  น้อยจินดา
8. เด็กชายปัญญากร  บัวสมบูรณ์
9. เด็กหญิงพนิดา  บุญประคอง
10. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำมีอ่อน
11. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุขสมบูรณ์
12. เด็กชายภาณุวัตน์  ปุจฉาการ
13. เด็กหญิงมานิดา  หงษ์กิจ
14. เด็กชายยี่  จาน
15. เด็กชายระพีพัฒน์  กรีสุวรรณ
16. เด็กชายรัฐกฤษ  หลิมจานนท์
17. เด็กหญิงรุจิรา  ศิลปสมบูรณ์
18. เด็กหญิงวนิดา  เก้าแสง
19. เด็กหญิงสร  ทองคำ
20. เด็กชายสาธิต  ตาคำ
21. เด็กหญิงสุขแก้ว  ท่าบ่อ
22. เด็กหญิงสุลิษา  เขียวโพธิ์
23. เด็กหญิงสุวรรณี  สุขสว่าง
24. นางสาวอามรอด  เสารุ่ง
25. เด็กหญิงเกสรา  ไชโย
26. เด็กหญิงเบญจพร  จัดโพธิ์
27. เด็กหญิงแก้ม  แก้ว
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  ปุจฉาการ
2. นางสาวปวีณา  นามพะธาย
3. นางสาวพันธุ์ทิพย์  โก้ชัยภูมิ
4. นางวรรณวิมล  สิขัณฑกสมิต
5. นางสาวปิยาพัชร  สุนทรศักดิ์สิทธิ์
6. นายคงศักดิ์  ชุนถนอม
7. นายนายประสิทธิ์  พึ่งบ้านเกาะ
 
199 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์แปลง
2. นายจักรพรรณ  เสมท่าไม้
3. เด็กชายฐิตินันท์  สุขมั่น
4. เด็กชายณัฐพล  แก้วศรี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีประการ
6. เด็กหญิงธนพร  สุดตา
7. เด็กชายนที  อ่วมประทุม
8. นางสาวบุษกร  กล่ำสนอง
9. เด็กชายปฏิภาณ  ทิวรักษา
10. เด็กหญิงปริชมน  สำเภาพ่อค้า
11. เด็กชายปุณยวัจน์  สุขถาวร
12. เด็กชายปุนภพ  เชี้ยวบางยาง
13. เด็กชายพงศกร  ตันจินดา
14. เด็กหญิงลลิตา  เกิดเพ็ชร
15. เด็กหญิงวัชรินทร์  จ้อยชรัด
16. เด็กหญิงวันดี  บุญมาเลิศ
17. นายศิริพงษ์  เสมบุญหล่อ
18. เด็กชายศุภฤกษ์  อาษา
19. เด็กชายอดิศร  ตลับทอง
20. นายอิสรีย์  สุขมั่น
21. นางสาวอุมาพร  เลี้ยงชีพ
 
1. นายเกริกไกร  เต็มมูล
2. นายบัณฑิต  วิชาชู
3. นายณัฐพล  โรจนเวทิน
4. นายกฤตยชญ์  วรรณชนะ
5. นางกิ่งแก้ว  วรรณชนะ
6. นางสาวพิราวรรณ  สมมิตร