รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .15-16 เดือน .พฤศจิกายน. พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์ทิม
 
1. นางสาวปิ่นปินัทธ์  ชมชื่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุนนาค 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เสน่ห์
 
1. นางสาวยุพยง  สุวรรณโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชลิดดา  สถิตย์วิริยะกุล
 
1. นางสาวศุลี  ชัยกฤษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  กสิกรรม
 
1. นางสาวเรไร  ไชยธิสาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงพุธิตา  วิมุติ
 
1. นางสาวเตือนตา  เจริญจิตร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  บัวสุข
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คนเล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ชมภู่
 
1. นางสาวสิริญา  หอมชื่น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนิรชา  เผ่าพันธุ์ดี
 
1. นางสาววันสิริ  ยิ้มสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงปริยากร  เสาวรส
 
1. นางนงนุช  ศรีสุดดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สำเร็จ
 
1. นางมาลี  บุญคุณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชลินดา  บัลลังก์โพธิ์
 
1. นางสาววันสิริ  ยิ้มสวัสดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกันต์กมล  ชัยวง
2. เด็กชายคณาเศรษฐ์  ทองดารา
3. เด็กหญิงศลิษา  อวยชัย
 
1. นางเพชรี  วันสอน
2. นางสาวนริสา  ระวังผิด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงภิญญาดา  ทดแทน
2. เด็กหญิงรัตนกร  หมายซ่อนกลาง
3. เด็กหญิงเทียร์โรส  มาโญ่
 
1. นางวันดี  ดีทน
2. นายบัญชา  ดีทน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เสาวคนธ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงอธิษฐาน  จันทร์ละออ
 
1. นายกรกช  วงศ์เมือง
2. นายสิทธิศักดิ์  จิตรเขม้น
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงพลอยนัฐชา  พูนดี
2. เด็กหญิงเรืองลดา  ไชยราษฎร์
 
1. นางสาวบุษญา  ขวัญคุ้ม
2. นางสาวบุษญา  ขวัญคุ้ม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กชายกมล  บุตรดา
2. เด็กชายชินกร  โคตรทุม
 
1. นางสาวรวินท์  ธรรมไพศาล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 1. เด็กชายเกียรติกุล   ศิลาขาว
 
1. นายวสันต์  วงศ์ประดิษฐ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงนภัส  งามเสงี่ยม
 
1. นางอุไรวรรณ  สายศร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นายวรพล   วงค์ศิริ
 
1. นายประพนธ์  ถนอมศักดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ถามั่งมี
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  รัตนวิจิตร
3. เด็กหญิงอาภาสิริ  วรรณศิริ
 
1. นางยอดขวัญ  ถามั่งมี
2. นางบุศรินทร์  ผิวอ่อน
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวานเสนาะ
2. เด็กหญิงน้ำฝน   เกษราธิคุณ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ขันตีนู
 
1. นายณรงศักดิ์  ใจยะ
2. นางสาวมยุรี  อุดรสาร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ตรึกตรอง
2. เด็กหญิงปพิชญา  แสงสุวรรณ์
 
1. นางยอดขวัญ  ถามั่งมี
2. นางสาวศศิพร  ธรรมสนิท
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายสมบัติ  ดอกคำ
2. เด็กชายสิทธา  พงศ์สุข
 
1. นางอมรรัตน์  ขาวผ่อง
2. นายคณากร  เกษโสภา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายภานุวิชญ์  เจริญสันติสุข
 
1. นายปุริม  คมขำ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงชวัลนุช  สมชิต
 
1. นางสาวนภาพร  สิทธิมณี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงพัดชา  ชาญปรีชา
 
1. นางสาวภานลิน  กลิ่นวงศ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายคฑาทอง  จันทร์ขอนแก่น
2. เด็กหญิงปุณณภา  ประกอบแก้ว
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุจีรกุลไกร
 
1. นางบุญภา  อินทรพุก
2. นางนงลักษณ์  นกพรม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สำนักวิชา
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  ศรีปัตเนตร
3. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยชนะ
 
1. นางสาวจันทนา  เจริญผล
2. นางสาวอัญชลี  นามโคตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กหญิงนฤมล  บังเกิดลาภ
2. เด็กชายปรัชญา  ช่างตกแต่ง
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เจริญกลิ่น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ลอยขจร
2. นางสิริกาญจน์  อุปการีคมศิริ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ไทยประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรพินท์  นิจาย
 
1. นางพัชรินทร์  พันธุ์จง
2. นายชัยยะ  ประสิทธิเวชานนท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงกัญญา  บุญอนันต์
2. เด็กหญิงนุชนาถ  สมรมิตร
3. เด็กหญิงวิริยา  นารถมณี
 
1. นางสาวพรนิภา  ชวนชื่น
2. นางสาวศิวาพร  คล่องใจ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วประสม
2. เด็กหญิงพรเฉลิม  อรุณ
3. เด็กหญิงศิรินภา  ศรัทธาธรรม
 
1. นางสาวนิศาชล  ศรีคง
2. นางสาวฐิตินันท์  นันทนพิบูลย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุนนาค 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อินทร์คง
2. เด็กชายวรพล  เกษารัตน์
3. เด็กหญิงเกวลิน  บุตรใส
 
1. นายอนุชา  อิสสรารักษ์
2. นางผกาแก้ว  รัตนวิจิตร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 1. เด็กชายธฤต  ทรัพย์มั่น
2. เด็กหญิงมลธิรา  วงหาร
3. เด็กหญิงสุขกันยา  ทองผาภูมิชวาล
 
1. นางสาวลัดดา  เดชสุข
2. นางเกษม  ไม้คง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กหญิงณัฐพร   ทัศนมณเฑียร
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์   ท่าวิไล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ลอยขจร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายกัว  -
2. เด็กชายหงัน  -
 
1. นางกาญจนา  ทองคำ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายจักริน  มณีสุข
2. เด็กชายธนดล  ลาพรม
 
1. นายพิศาล  สุดแก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายปาล์ม  -
2. เด็กชายรีม  -
 
1. นางกาญจนา  ทองคำ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กชายธีรวัสส์  พุ่มพวง
2. เด็กชายวิศิษฐ์  สุภาวงษ์
 
1. นายวสันต์  ธราจารวัตร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายธนโชติ  ถิ่นนา
2. เด็กชายนวนนท์  เสมฉาย
 
1. นางมลฤดี  สุดแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงณัฐฉรียา  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงธัญวรรัตน์  สุโพธิ์คำ
3. เด็กหญิงนภัสสร  แตงอ่อน
4. เด็กหญิงภัทรภร  บัวหอม
5. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คนงาม
 
1. นายธนัตพัฒน์  ศรีพายัพ
2. นางศศิพัชญ์  ศรีพายัพ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  แท่นทอง
2. เด็กหญิงชนกานต์  โสดา
3. เด็กหญิงชนเมธ  บุญก่อเกื้อ
4. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  โกสุม
5. เด็กหญิงรักษิตา  รุ่งเรือง
 
1. นางเนตรดาว  เสมอมิตร
2. นางสาวบุษบงค์  คล้ายจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงปวีณา  เมตตา
2. เด็กหญิงวิไล  มะโนรัตน์
3. เด็กหญิงสราทิพย์  นวลไซ
4. เด็กหญิงอลิตา  สามานัน
5. เด็กหญิงอัยรดา  ขำคม
 
1. นายลำเลียง  ปฏิสังข์
2. นางจรรยา  ทานัน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เพียรชอบ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  งามเสงี่ยม
3. เด็กชายพีรภัทร  รื่นรมย์
4. เด็กหญิงมนสิชา  ยืนยงค์
5. เด็กชายสิทธิพล  ศิริธรรม
 
1. นางสาวพรพรรณ  ดีบุรี
2. นางสาวสุกันยา  ตรีตุนา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงณัชชา  น้อยคงคา
2. เด็กชายธนพจน์  ดีพื้น
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  กุดรังนอก
4. เด็กชายภูบดี  ประสพกิจพรชัย
5. เด็กชายอานันทวัช  อวยพร
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกิดกุรัง
2. นายสหรัฐ  เอี่ยมสำอางค์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นางสาวธนิชชา  สมประสงค์
2. เด็กชายธีระเดช  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัสวี  ชัยชล
4. เด็กหญิงรวิภา  มะลิวรรณ์
5. เด็กชายสุธินันท์  จุลลนันท์
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ชำนาญช่าง
2. นางสาวดาริน  บรรจงกิจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชากพง 1. เด็กหญิงพรชนัน  พงษ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เครือแส
3. เด็กชายสุรพงศ์  แสงรัก
4. เด็กหญิงสไบทอง  เพชรแสง
5. เด็กหญิงอรปรียา  ประกอบผล
 
1. นายวริศ  บัวศิริ
2. นางสุรางค์  จันทรมณี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 1. เด็กชายจตุพร  ธัญสิทธิ์
2. เด็กชายธนัช  แทนทด
3. เด็กหญิงธัญชนก  ทรัพย์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรนภา  ยนต์สิงห์
5. เด็กหญิงวราวรรณ  ศรีสมุทร
 
1. นายวีระยุทธ  โคระดา
2. นางสาวกันยา  ธนวัฒน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกชพรรณ   การดี
2. เด็กชายกรวิชญ์   เย็นท่าข้าม
3. เด็กชายกฤษฎา   เอ็นดู
4. เด็กหญิงกานติมา   เชี่ยวชาญ
5. เด็กชายคุณากร   สุขยืด
6. เด็กหญิงธัญพิชชา   ประกอบกิจ
7. เด็กชายนวภัทร   สุขยืด
8. เด็กหญิงบุญภรณ์   ประสงค์ศิลป์
9. เด็กหญิงปณิตา   ศรีดีเลิศ
10. เด็กชายวรเมธ   รื่นรมย์
11. เด็กหญิงศุภาวรรณ    มาลากรณ์
12. เด็กหญิงสิตานันท์   ชมเหิม
13. เด็กชายอดิศร  หลำหยง
14. เด็กชายอรรคนนท์   งามเสงี่ยม
15. เด็กหญิงแพรพิไล   วงศ์หงษ์
 
1. นางสาวดรรชนี  คงช่วย
2. นายธนเทพ  แสนสายเนตร
3. นางสาวนัยนา  เหลาพร
4. นายนรินทร์  ชูคันหอม
5. นางสาวเยาวภา  บุตรดีวงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงนวมน  กล้าหาญ
 
1. นางศศิพัชญ์  ศรีพายัพ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เชื้อพลบ
 
1. นางสาวอรทัย  เมืองกลาง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงชลธิชา  โอทาน
 
1. นายรติ  ช้างงาม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กชายธีรภัทร  ชินรัมย์
2. เด็กหญิงบุญญิศา  แจ้งสว่าง
 
1. นางสารภี  ประทุมหวล
2. นางเรณู  องคะเมลืองเมทนี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตตา
2. เด็กชายวลัญช์  เจนกระบวนหัด
 
1. นางอุทัยวรรณ  โสธนะ
2. นางปาริชาติ  คนเล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีระมัน 1. เด็กหญิงชฎาพร  แสงราม
2. เด็กชายพันกร  ค้ำชู
 
1. นายมานพ  หล้าคำคง
2. นางยุพาภรณ์  ชูคันหอม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ขันตี
2. เด็กหญิงกุลปริยา  ขันตี
3. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ไชโย
4. เด็กหญิงธารา  สุริวรรณ
5. เด็กหญิงยลฤดี  เอนอ่อน
6. เด็กหญิงศรีธรา  ลครพล
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริคช
8. เด็กหญิงสโรชา  ทวี
9. เด็กหญิงอภิญญา  ชาตะสิต
10. เด็กหญิงอรวรรณ   รัตนศรี
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ปลิดทุกข์ภัย
2. นางสาวอรวรรณ   เลิศธัญญา
3. นางสาวสายชล  พิมพ์ดี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงกชกร  ตันติอลงกรณ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจนจัดการ
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชียงทอง
4. เด็กหญิงณกมล  สีสุพระ
5. เด็กหญิงดวงรัตน์  เชียงทอง
6. เด็กหญิงนิรชา  โพธิ์ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงรัตนกร  ชูทอง
8. เด็กหญิงรินรดา  ศรีเพ็ชร
9. เด็กหญิงเมวดี  ธัญญะชาติ
10. เด็กหญิงแพรพลอย  รัตนวิจิตร
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  แก้วทิพเนตร
2. นางสาวสุดารัตน์  สุขสอาด
3. นางสาวดวงฤทัย  โอนประจำ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  โสภา
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  มั่นจิต
3. เด็กหญิงคุณัชญา  โสภา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทอง
5. เด็กหญิงนิตยา  จักแก้ว
6. เด็กหญิงปภาดา  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงปยุดา  เรียงวัน
8. เด็กหญิงพัชราวดี  จันทร์ประทุม
9. เด็กหญิงรุจิภา  พ้นทุกข์
10. เด็กหญิงสิรินดา  แซ่ซื้อ
11. เด็กหญิงสิรีธร  กิติกรเศรษฐ์
12. เด็กหญิงสุวภัทร  เมธนาวิน
13. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โสภา
14. เด็กหญิงอัญชลี  ปานแสงทอง
15. เด็กหญิงอาริสา  พารอด
 
1. นางสาวนางสาวพรอุมา  ธรรมกรณ์
2. นางสาววริยา  คชรินทร์
3. นางจินตนา  มิ่งมิตร
4. นายณัฐพงษ์  สุดตา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคุย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงอรปรียา  เจริญมี
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองปรางค์
2. นายศรายุทธ  สุทธิผลิน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ลำ้ศรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญหยาด
 
1. นายธงชัย  เดชไทย
2. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  สมงาม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กหญิงศศิธร  สาริยา
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายพิรภพ  หลาบคำ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จะเจริญ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงสุชดา  ยศสูงเนิน
 
1. นางอรุณรุ่ง  ธรรมสนิท
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กชายสิทธินนท์   จันทร์ประทุม
 
1. นายปรมินทร์  สุนทรสุทธิโรจน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  ชื่นเอี่ยม
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ปรือปรัก
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงชริสา  ปัญญายิ่ง
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงกาณต์รวี  ยืนยง
2. เด็กหญิงนิรุชา  มีบุญ
 
1. นางวารี  มีบุญ
2. นายปัถวี  ฉายาพัฒน์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมสเถียร
2. เด็กหญิงปิยนุช  สิงห์จันทร์
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นายศักดิ์ชัย  พวงมาลี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายกิตติพศ   ชักชวน
2. เด็กชายธนกร   สาคเรศ
 
1. นางรวีวรรณ  รำพึงกิจ
2. นางสาวนงลักษณ์  ตระกูลดี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กหญิงบุษบา  ธานี
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กชายพัชรพล  ชังอินทร์
2. เด็กชายสิรภัทร  เกิดผล
3. เด็กหญิงเนียด  ลี
 
1. นางกาญจนา  กุลนาแพง
2. นางสายทอง  แก่นสาร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินทราย 1. เด็กหญิงปราณลี  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงพชรพร  นามสนิท
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  สัตย์อุดม
2. นางสาวจิระณัฐ  ทรัพย์สินธ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กชายชุติพนธ์  บัวบาน
2. เด็กชายณรงศักดิ์  จินตนา
3. เด็กชายธรรมศักดิ์  แถลงดี
 
1. นายสมเดช  มีสุข
2. นางภาวนา  โชติมงคล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  พลสันต์
 
1. นายชารุต  เพี้ยนศรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  คำโล
 
1. นางมานะ  ภิญโญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงปภาดา  อินทร์สุดชัย
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายฐาปนา  ศรีนวล
 
1. นายธนกร  แก้วใส
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินทร์สุดชัย
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารุนันท์  ระวังผิด
 
1. นายสำเร็จ  ใจช่วย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงประภาพร  วงศ์กลิ่นกรุด
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงณัฐศิญามณฑ์  แววดี
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงกชกร  วันโพธิ์
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงแหละ  ศรีสุข
 
1. นางสาวสุภาพร  เครือวัลย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงบัวหลวง  บุญสุข
 
1. นายเพิ่งพงษ์  คงลายทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงนภัสสร  อินทร์หมอ
 
1. นายมานพ  หาที่ถูก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  มะลิซ้อน
 
1. นายวินัย  สืบเสนาะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงลักษมณ  อินทร์พงษ์
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงกชกร  วันโพธิ์
2. เด็กหญิงคิว  แสง
3. เด็กหญิงณัฐศิญามณฑ์  แววดี
4. เด็กชายธีรภัทร   อรัญวงศ์
5. เด็กหญิงพนิตอนงค์  ดีชั่วกัลป์
6. เด็กชายสิรวิชญ์  ทิมทับ
7. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทวงศ์
8. เด็กหญิงอรปรียา  ประสมทรัพย์
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่อึ๋ง
2. เด็กหญิงฐิติพร  เกษกุล
3. เด็กหญิงณัฏฐวดี  พาชื่น
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทรัพย์สุข
5. เด็กหญิงนรีกานต์  นึกสม
6. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  ไกรอินทร์
7. เด็กหญิงพิชญาภา  นาคประสิทธิ์
8. เด็กหญิงพิรญาณ์  บำบัดทุกข์
9. เด็กหญิงภัทรพร  จันทพิม
10. เด็กหญิงภัทรภร  ตุ้มคำ
11. เด็กหญิงวันวิสา  นันทการ
12. เด็กหญิงศุภกานต์   ชื่นชม
13. เด็กหญิงอริสรา  มะโนงาม
14. เด็กหญิงอารยา  ชื่นชม
15. เด็กหญิงอุษณิษา  แพงโสภา
 
1. นายมานพ  หาที่ถูก
2. นายสุเมธ  เสน่ห์
3. นางสาวศรีฟ้า  สังวาลย์
4. นางสาวพรปวีณ์  แสนโก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารุนันท์  ระวังผิด
2. เด็กหญิงชลธิชา  จังหัน
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  บางขุนทด
4. เด็กหญิงพรพิมล  พลสันต์
5. เด็กหญิงพรรณปภร  มัชฉิโม
6. เด็กชายพสธร  ติงสะ
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  รุมพล
8. เด็กชายภาคภูมิ  รางรี
9. เด็กหญิงวรัญญา  คำโล
10. เด็กชายเบิร์ด  สุรา
 
1. นางมานะ  ภิญโญ
2. นางกรณิกา  เลี้ยงธรรมรัตน์
3. นายสำเร็จ  ใจช่วย
4. นางยุพา  เพี้ยนศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกิตติมา  ย่องใย
2. เด็กชายกิติภูมิ  อาจอาสา
3. เด็กชายคณภรณ์  ปรีชา
4. เด็กชายคำนึงหา  ทองดี
5. เด็กหญิงจอมขวัญ  งานดี
6. เด็กชายจักรพันธ์  แถลงสัตย์
7. เด็กหญิงจันธิฬา  ทรัพย์สะสม
8. เด็กหญิงชนิดา  รวดเร็ว
9. เด็กชายชานนท์  ไกรวาส
10. เด็กหญิงปุณณิศา  ผ่านด่าน
11. เด็กหญิงพนิดา  คำศรี
12. เด็กชายพรรณเดช  ชื่นกลิ่น
13. เด็กหญิงพัดชา  ชาญปรีชา
14. เด็กหญิงภัทรศยา  สุขสบาย
15. เด็กชายมณฑล  ใจคง
16. เด็กหญิงวิภาดา  วงศ์เกิด
17. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มะลิวัลย์
18. เด็กหญิงศตพร  รัตนวิจิตร
19. เด็กชายศิริพัฒน์  เมตตา
20. เด็กหญิงสรณ์สิริ  มะม่วงหิมพานต์
21. เด็กชายสัจพร  อุ่นเรือน
22. เด็กหญิงสุภัทรา  การควรคิด
23. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โกสุม
24. เด็กหญิงอร  สุทธิจักร
25. เด็กหญิงอริษา  ผลาเกษ
26. เด็กชายอัษฎายุทธ  แสงจันทร์
27. เด็กหญิงเกวลิน  ประคองดี
28. เด็กชายไพบูลย์  มีโชค
 
1. นายกำพล  แสงมณี
2. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
3. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีภูธร
4. นางณพัทชามนท์  อัครชุนันภรณ์
5. นางสาวปภัสสร  ชิณเทศน์
6. นายพงศธร  ชาญศรี
7. นางสาวรัฐติยา  คำปั้น
8. นายณรงค์  วิริยะกิจ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 1. เด็กชายเพทาย  สาหินกอง
 
1. นายเฉิดชาย  อรัญวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่เตียว
 
1. นางสาวชุติมา  สินธุวานิช
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประมูลอรรถ
 
1. นายนรินทร์  ท้วมมา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กหญิงสุนิสา  เชื้อเอี่ยม
 
1. นางภาวนา  โชติมงคล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กชายธนดล  มีประเทศ
 
1. นางสาวพัชรียา  สุขจิต
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายมินทร์ธาดา  ลิขิต
 
1. นางสาวอติภา  สาครพานิช
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  บำรุงกิจ
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงมินตรา  โพธิ์ชา
 
1. นางอมรรัตน์  ขาวผ่อง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กชายพชรพล  โพธิ์เงิน
 
1. นางวาสนา  สุขไพรวรรณ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายสิทธิกร  แก้วบัวดี
 
1. นางสาวรัตติยา  จันทร์เศรษฐ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 1. เด็กหญิงวรดา  เพชรสุวรรณ
 
1. นางจำเนียร  ราญรอน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงนริศรา  อุทองคำ
 
1. นางกัณจนา  กู้ตระกูล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมบุญยอด
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายสิทธิกร  แก้วบัวดี
 
1. นางสาวรัตติยา  จันทร์เศรษฐ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดอกเดื่อ
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงสโรชา  สำนักวิชา
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญยืน
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จักรไชย
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชอบธรรม
4. เด็กหญิงชนาภา  สุข
5. เด็กชายชินวัตร  รัตนวิจิตร
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขจิตต์
7. เด็กหญิงณัจฉรียา  แต่งตั้ง
8. เด็กชายณัฐเศรษฐ  หาที่ถูก
9. เด็กหญิงณิชกานต์  วรรณคำ
10. เด็กหญิงณิชา  กล้วยไม้
11. เด็กชายธฤษณุ  แสนรัมย์
12. เด็กหญิงธิษณาบดี  กองทรัพย์
13. เด็กชายนภัสรพี  สุรวัฒนาพร
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทร์เผ่าพงษ์
15. เด็กหญิงนวพร  กร่ำกระโทก
16. เด็กชายปกรณ์  แก้วนิมิต
17. เด็กหญิงผกาวรรณ  ทวาเงิน
18. เด็กชายพงศ์พัทธ์  สุทธิปัญญา
19. เด็กชายพลอธิป  แท่นทอง
20. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ลอดอุปโป
21. เด็กชายพีรพงศ์  สมจิตต์
22. เด็กชายภานุวัฒน์  ทรัพย์คง
23. เด็กหญิงมณฑิตา  ประภากมล
24. เด็กหญิงมุทิตา  มงคลวงศ์
25. เด็กหญิงรัชนีกร  ทาริม
26. เด็กหญิงวรัญญา  คำแหง
27. เด็กหญิงวิภาวี  คำแหง
28. เด็กชายศิริภัทร  รัชผล
29. เด็กชายศุภกร  ภูมิสิทธิ์
30. เด็กหญิงสายทิพย์  สายพัทลุง
31. เด็กหญิงสุกานดา  หน่ายหนีชั่ว
32. เด็กหญิงหริณยา  พ้นเคราะห์
33. เด็กหญิงอชิรญา  รื่นรมย์
34. เด็กหญิงอรดี  อาตม์สกุล
35. เด็กหญิงอริสา  มาอ่อน
36. เด็กหญิงอริสา  จงรักษ์
37. เด็กหญิงเกร็ดฟ้า  สีลา
38. เด็กชายเจษฎา  รุกขชาติ
39. เด็กหญิงเบญจภัทร  วรรณศิริ
40. เด็กชายโชคดี  เจริญสุข
 
1. นายปริญญา  ญาณวุฒิ
2. นายเฉลิมพันธ์  สีอ่อน
3. นางสาวพัชรียา  สุขจิต
4. นางสาวพรปวีณ์  แสนโก
5. นางสาวพัชมณ  สรรพคุณ
6. นางสุดใจ  อินพะเนาว์
7. นางสาวจินตนา  บุญเสริม
8. นายสุเมธ  เสน่ห์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงชญานันท์  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วกระจ่าง
3. เด็กชายธีรภัทร  ถนอมธีระนันท์
4. เด็กชายธีรภัทร  คำต่อตั้ง
5. เด็กชายพสิษฐ์  วัฒนปรีชานนท์
6. เด็กหญิงภคพร  งามเสงี่ยม
7. เด็กชายภานุพงศ์  นิลสริ
8. เด็กหญิงมานิสา  กล้าหาญ
9. เด็กหญิงสิรภัทร  เย็นสนาน
10. เด็กชายอัครพล  กุลพรม
 
1. นางนันท์นภัส  ทองธรรมชาติ
2. นางสาวชฎาภา  รัตนภรณ์
3. นางสาวพัชรี  แพนไธสง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายกรรชัย  สิงห์เหิน
2. เด็กชายก้องภพ  พร้อมญาติ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ชินทรักษา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมบุญยอด
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  โลนันท์
6. เด็กชายธีรวัฒน์  อัตพงษ์
7. เด็กหญิงนภาภรณ์  จันทร์แจ่มฟ้า
8. เด็กชายพิชยะ  ร่มเย็น
 
1. นางสาวมธุรส  ป้องความดี
2. นางสาวทิพวรรณ  กีทีประกูล
3. นางสายสุณี  จันทร์ขอนแก่น
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  เจริญรื่น
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุวรรณโณ
3. เด็กหญิงมณฑิตา  เมตตา
4. เด็กหญิงศิรดา  อินทิราช
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีหงษ์
6. เด็กหญิงเจสิริญ  ทองวิเศษ
 
1. นางนันท์นภัส  ทองธรรมชาติ
2. นางสาวชฎาภา  รัตนภรณ์
3. นางสาวพัชรี  แพนไธสง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กหญิงชลดา  บุญเฟื่องฟู
2. เด็กหญิงนัทธรินทร์  สอนสกุล
3. เด็กหญิงศุภมาศ  เจริญพร
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ทศรัตน์
 
1. นางสาวทวินันท์  เนียมมะโน
2. นางสาวกมลกานต์  สนเข็ม
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นางสาวจารุวรรณ  หวานเสนาะ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พุ่มพวง
3. นางสาวธนิชา  สมประสงค์
4. นางสาวปิยะมล  เนินลพ
5. เด็กหญิงพรหมพร  เพิ่มมลเทียร
6. นางสาววรพรรณ  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวดรรชนี  คงช่วย
2. นางสาววนัสนันท์  โพธิ์สุ
3. นางสาวเยาวภา  บุตรดีวงศ์
4. นางรวีวรรณ  รำพึงกิจ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  รัตนมหาไพศาล
2. เด็กชายตฤณ  ไม้พยัคฆ์
3. เด็กหญิงธนัญชนก  ทองกำเนิด
4. เด็กชายนพนันท์   ผ่องเจริญสุข
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  พบเกสร
6. เด็กชายพศุตม์  ผ่องสุเวช
7. เด็กหญิงพัชรพร  ผิวใบคำ
8. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พงษ์นพคุณ
9. เด็กชายพีรณัฐ  พุดด้วง
10. เด็กชายมนัสวิน  ประเสริฐศักดิ์
11. เด็กชายยอดจันทร์  ซุ่นหลี
12. เด็กชายสิทธิกัณฑ์  กิจวาที
13. เด็กหญิงสุพัชฎ  เฟื่องฟู
14. เด็กหญิงสุภัชชา  พลทองวิจิตร
15. เด็กหญิงสุภาพร   อกอุ่น
16. เด็กชายอมรเทพ  พรมน้ำ
 
1. นางสาวพัชมณ  สรรพคุณ
2. นางสาวชนัญธิดา  ชำปฏิ
3. นางสุวรรณา  ประเสริฐศักดิ์
4. นางสาวพัชรียา  สุขจิต
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์   แก้วแจ่มแสง
2. เด็กชายนภดล   ทองสร้อย
3. เด็กชายมาโนช   รำพึงกิจ
4. เด็กชายอรรถวุฒิ   วรรณทองสุข
5. เด็กชายอัสดา   เจริญพร
 
1. นางสาวดรรชนี  คงช่วย
2. นายสุขสันต์  สินปรุ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงวิรมณ  เที่ยงแท้
 
1. นางสาวพัชรี  สำนักนิตย์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะแส 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ไพรหงษ์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  แซ่โคว้
3. เด็กชายลีซอ  บุญจันทร์
4. เด็กหญิงศุภากร  ไชยแก้ว
5. เด็กชายสมโชค  ทรัพย์มิตร
6. เด็กหญิงอนุธิดา  โสพิมพ์
 
1. นายศรายุทธ  ก่ายกอง
2. นางสาววาสนา  เที่ยงสุนทร
3. นางสุนันท์  นึกแจ้ง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินยาง 1. เด็กชายจักรพงศ์  คมสัน
2. เด็กชายจิรายุทธ  งามเสงี่ยม
3. เด็กชายธนกร  พานิชอัตรา
4. เด็กชายธนกฤต  รักษาการ
5. เด็กชายธีระเดช  พานิชอัตรา
6. เด็กชายวิภูษณะ  วิสมล
 
1. นายจำลอง  มีผล
2. นางสาววีนัส  ปราโมทย์
3. นางสาวภาณุมาศ  ไชยเชษฐ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีนาค
2. เด็กชายจักรพรรณ  สมคะเน
3. เด็กชายณัฐดนัย  ร่วมใจ
4. เด็กชายณัฐพล  ควรหา
5. เด็กชายณัฐวัฒิ  สกุลชาติ
6. เด็กชายทวีวัฒน์   คำภา
7. เด็กชายศรายุทธ  วงษ์จินดา
8. เด็กชายอดิศรณ์  ตุนตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  สมงาม
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  งานดี
2. เด็กหญิงจันทิรา  โพธิสุด
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  กร่ำกระโทก
4. เด็กชายธนกฤต  เบญจาทิกุล
5. เด็กชายปรมินทร์  ศรีสมบัติ
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คาดสนิท
7. เด็กหญิงสิราวรรณ  คงทน
8. เด็กหญิงสิริวรรณ  สัตย์ซื่อ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  คงภักดี
10. เด็กชายเฉลิมชนม์  กิตติอรุณพันธ์
 
1. นายจักษวัฏ  ปานกลาง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ดอกดิน
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  ชีไธสงค์
 
1. นายณรงค์  อนุกูลวงษ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กหญิงกชกร  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ถวิลวงษ์
3. เด็กหญิงเนตรน้ำทิพย์  จันทะคัด
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ปัญญะ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  หาญกุล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยชล
2. เด็กหญิงบงกชมาศ  เกิดสุข
3. เด็กหญิงพรฤดี  จงสวัสดิ์
 
1. นางผกามาศ  วัยวุฒิ
2. นางจันทวรรณ  เจริญพร
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  จงช่วยวงศ์
2. เด็กหญิงสุกฤตา  พิมพ์วงศ์
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวอำพรรัตน์  ขำคม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กชายศิริมงคล  โสดามุก
2. เด็กชายเดชาวัต  เพิ่มทวี
 
1. นางสาวปัณฑาลีย์  สุดลาภา
2. นางสาวจิรารัตน์  เพชรมาก
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 1. เด็กชายศรัณย์  บัวสี
2. เด็กชายเอกภพ  พรหมศิริ
 
1. นายวีระยุทธ  โคระดา
2. นายสมบุญ  สุทธิวงค์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงปภัสรา  เครือลี
2. เด็กชายวรภัทร  ขำคม
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวอำพรรัตน์  ขำคม
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนุชนาถ  แพทย์รักษา
2. เด็กชายพงศกร  อ่านพินิจ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวอำพรรัตน์  ขำคม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงธนพร  เย็นใจ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวศุลี  ชัยกฤษ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงน้ำบุศย์  เพชรก้อน
2. เด็กหญิงวนัชพร  ปลื้มผล
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวศุลี  ชัยกฤษ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายฐิติพงศ์  วิสารวุฒิ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกษร
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวอำพรรัตน์  ขำคม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  นันทะสิงห์
2. เด็กชายศรัณย์  สุขสุวรรณ
 
1. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
2. นายคมสัน  คงเอี่ยม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายสรวิศ  วงศ์ทิม
2. เด็กหญิงเปรมสิณี  ลีกุดเลาะ
 
1. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
2. นายคมสัน  คงเอี่ยม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชลิตา  วงค์เกี่ย
2. เด็กหญิงสุกัญญา   กระแจ่ม
 
1. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
2. นายคมสัน  คงเอี่ยม
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เถื่อนวิถี
2. เด็กชายนัทธวัฒน์  คนเล
3. เด็กชายสรวิศ  ทองเหมือน
 
1. นางสาวอำภา  พลอยแสง
2. นายภาณุวัฒน์  แสนพรม
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายปวริสร์  จันทรส
2. เด็กชายศรชัย  เฉลิมพลวรรณคดี
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  งอกคำ
 
1. นางสาวอำภา  พลอยแสง
2. นายภาณุวัฒน์  แสนพรม
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ดวงดี
2. เด็กชายพงศกร  จันดี
3. เด็กชายภัทรดนัย  ดวงดี
 
1. นายสุุธน  พรมลี
2. นางสาวนารีรัตน์  สามี
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายกรัณย์พล  สิทธิบุศย์
2. เด็กชายศิลาธิวัฒน์  ดอกดิน
3. เด็กชายศุภกิตติ์  แช่มชื่น
 
1. นายภาณุวัฒน์  แสนพรม
2. นายจักรินทร์  กลั่นหอม
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายพงศธร  ใสแสง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บังเกิดลาภ
3. เด็กชายวัลลภ  เนียดพลกรัง
 
1. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
2. นายคมสัน  คงเอี่ยม
 
142 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงวนัญยา  ชุมแสง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญเสริม
3. เด็กชายอดิศร  ศรีคำ
 
1. นายสุุธน  พรมลี
2. นางสาวนิศาชล  ศรีคง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางงาม 1. เด็กหญิงปาณิศา  ดีหมั่น
2. เด็กหญิงพรปวีร์  น้ำเงิน
3. เด็กชายไผ่  อุด
 
1. นายพงศ์ณรินทร์  โกเมน
2. นางสาวอังสดา  ภิรมย์หญิง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายประภากร  โคตรบรรเทา
2. นายเจษฎากร  แสงจู
3. เด็กชายเอกวัฒน์  โทพิลา
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นางสาวฐาปณี  คุมคณะ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายชยานนท์  ผ่องมณี
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ประสมทรัพย์
3. เด็กชายสรยุทธ  เผ่าพันธ์ดี
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นายการุณ  การเจริญดี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กชายธนพล  ชัชวาลย์
2. เด็กชายธีรนัย  ช้างสุวรรณ์
3. เด็กชายศรนารายณ์  มนตรี
 
1. นางสาวพิกุล  สีนุยเพ็ง
2. นายวิเชษฐ์  ขันติกุล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ห้วยศิลา
3. เด็กหญิงชญานันท์  พ่อมี
4. เด็กหญิงปภาณิน  คนธรรภ์
5. เด็กหญิงรัตน์  ระ
6. เด็กหญิงอริยา  ประเสริฐธรรม
 
1. นางรสริน  ทองเชื้อ
2. นางสาคร  ก้อนนาค
3. นางกาญจนา  นันทกมลวารี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ทองวิเวก
2. เด็กหญิงณัฐธิกาณต์  แสงคำอินทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เผ่าพันธ์ดี
4. เด็กหญิงปริศนา  ทองวิเวก
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ประสมทรัพย์
6. เด็กหญิงอชิรญาณ์  โพธิสาร
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นายการุณ  การเจริญดี
3. นางสาวสุพัตรา  อินทร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ 1. เด็กหญิงชญาดา   พันธุ์มาลี
2. เด็กหญิงปริฉัตร  รู้ท่า
3. เด็กชายลัทธพล   พันธุ์มาลี
 
1. นางสุรีย์พร  อยู่สำราญ
2. นางทองเปลว  แสงเจริญ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 1. เด็กชายกนกชัย  ผึ้งคุ้ม
2. เด็กหญิงทิวาวรรณ  ทิมจันทึก
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
1. นางวัชรา  พรชัยกุล
2. นางสาวสุชาฎา  สมบูรณ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงจันที  แอม
2. เด็กหญิงจิดาทิพย์  อริ
3. เด็กหญิงพาณิภัคร  สุวรรณารายณ์
 
1. นายณรงค์  อนุกูลวงษ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายตอรัก  สาจะรัญ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ชูครุฑ
3. เด็กชายสมโภชน์  ศิลป์อุดม
 
1. นายจรัล  ห้อยระย้า
2. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มั่น
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีระมัน 1. เด็กหญิงจิตตา  เหวขุนทด
2. เด็กชายธนภัทร  ภักดีงงาม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขมเขียว
 
1. นายภัควัต  กองชา
2. นางสาวอรุชา  ติยะเฟื่อย
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กหญิงจินตนา  จริตงาม
2. เด็กหญิงปานทิพย์  แซ่ตั๋น
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มุ่งต่อกิจ
 
1. นางจิณพัฏ  เงาฉาย
2. นางสายทอง  แก่นสาร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ฟุ้งมาก
2. เด็กหญิงศศิพรรณ  พรรณอัญมณี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พุทธเวช
 
1. นางกรณิกา  เลี้ยงธรรมรัตน์
2. นางมานะ  ภิญโญ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงกสิณา  ช้างกลิ่น
2. เด็กหญิงปัณชญา  ไชยศรีรัมย์
3. เด็กหญิงศุภากร  บำรุง
 
1. นางสุดสงวน  สงวนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหิรัญ  หงสาหิน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์  เจริญพร
2. เด็กหญิงณภัทร  เหล็กเพ็ชร์
3. เด็กชายอุดมทรัพย์  โอแสง
 
1. นางสาวทวินันท์  เนียมมะโน
2. นางสาวกมลกานต์  สนเข็ม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงนภัทร  ดอกไม้
2. เด็กหญิงบังอร  จันโสภา
3. เด็กชายเทิดเกียรติ  ประสานทรัพย์
 
1. นางนิตยา  ถนอมศักดิ์
2. นายประพนธ์  ถนอมศักดิ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เชื้อพลบ
2. เด็กชายธนกร  งามวิลัย
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  กรมบัวภา
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นางสาวสุพรรณารัตน์  เผ่าพันธ์ดี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ไทยน้อย
2. เด็กชายวีรพัทธิ์  หวังเจริญ
3. เด็กชายสงกรานต์  เหล็กเพชร
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นายการุณ  การเจริญดี
 
161 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กหญิงกาญจนา  เร่งรีบ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีทรัพย์
3. เด็กชายวีรกร  แสงเพ็ชร
 
1. นางสายทอง  แก่นสาร
2. นางสินีนาถ  สุ่นศรี
 
162 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 1. เด็กชายน้อย  กุ้นน้อย
2. เด็กชายปิยพัทธ์  สวยงาม
3. เด็กชายปิยวัช   สวยงาม
 
1. นางสาวอรอนงค์  แพงตา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมจิตร์  ใจดี
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุนนาค 1. เด็กชายณรงศักดิ์  อาจกล้า
 
1. นางผกาแก้ว  รัตนวิจิตร
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีประชา 1. เด็กชายรชต  กล่อมแก้ว
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองกำเนิด
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กันดา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวพนิตนาฏ  ลายสังข์
2. นางสาวนุชจรินทร์  สุดสงวน
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสมอ 1. เด็กชายปฐพี  วรรณพฤกษ์
 
1. นางสาวศิรพัชร์  ศิลป์ชัยกิจ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณศิริ
 
1. นางสาวเดือนนภา  พงษ์สุข
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายนัฐ  กระแจะ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กชายวิธุ  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวทิพยา  กิจจินดาหลา
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 1. เด็กหญิงอรัญญา  ตระกูลพิศาลชัย
 
1. นางสาวอังวรา  รั้วมณี
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 1. นายบริบูรณ์  หล่าลาภ
 
1. นางเกษม  ไม้คง
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กชายฐิติกร  ฐิติศรารักษ์
 
1. นางสาวทิพยา  กิจจินดาหลา
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กหญิงจิตราวรรณ   แพทย์รักษา
2. เด็กชายต้นน้ำ   จันทรัศมี
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เซี่ยงโหล
 
1. นางสาวศิรินนา  ไชยสีหา
2. นางสาวนิศาชล  เข็มทอง
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายประวีร์  แข่งขัน
2. เด็กหญิงสุภาพร  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์  สูแพะ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  อ่องมะลิ
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุนนาค 1. เด็กชายคณุตม์  เครือวัลย์
2. เด็กชายพันธกานต์  พรมเทพ
3. เด็กชายศศิศ  ตรงชื่น
 
1. นางสุภาพร  โสธนะ
2. นางปณัฏฐา  ควรหา
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 1. เด็กชายธนโชติ  สุดทา
2. เด็กหญิงสิรีพัชร  ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุชานรี  อรอ่อน
 
1. นางสาวอังวรา  รั้วมณี
2. นางสาวสมจิต  ประมาณู
 
177 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายกิตติพร  สีโม้
2. เด็กชายคฑาวุธ  เย็นสนาน
3. เด็กชายคณุตม์  ปุเรตัง
4. เด็กชายคมชาญ  ปุเรตัง
5. เด็กชายณคภัค  มะลิวัลย์
6. เด็กหญิงณปภา  ภักดีงาม
7. เด็กชายทีปกร  บำรุงกิจ
8. เด็กชายธนกฤต  ดอกจันทร์
9. เด็กชายธนวัฒน์  อยู่กิม
10. เด็กชายธนะบดี  บำรุงกิจ
11. เด็กชายธีรวัฒน์  แนมนิล
12. เด็กหญิงนนทพร  พลไชยะ
13. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กล้าหาญ
14. เด็กชายวรายุทธ์  ทุ่งศรีแก้ว
15. เด็กชายวรเทพ  กูใหญ่
16. เด็กหญิงศรันย์พร  วินัยกุล
17. เด็กชายสิทธิกร  ศักดิ์กุลชัย
18. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บำรุง
19. เด็กชายสุประวีณ์  ขาวล้ำเลิศ
20. เด็กชายหิรัญ  ถนอมวงค์
21. เด็กชายอนุพัช  รัตนวิจิตร
22. เด็กชายอัษฎาวุษ  สุวรรณโชติ
23. เด็กชายไกรวิชญ์  เย็นสนานธนโชติ
 
1. นายณัฐนันท์  เสมวิลัย
2. นายธวัชชัย  งามเสงี่ยม
3. นายเพิ่มพงษ์  คงลายทอง
4. นางสาวชฎาภา  รัตนภรณ์
5. นางสาวพัชรี  แพนไธสง
6. นางนันท์นภัส  ทองธรรมชาติ
7. นางสาววรรณา  หมั่นภักดี