รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตรงดี
2. เด็กหญิงนันทพร  วงษ์มั่น
 
1. นางสุจิตรา  เกตุแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  ขุนเภา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงสมหญิง  เพชรพันธ์
 
1. นางสาวนันทวีร์  พงษ์นาค
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  พิมพ์ศิริ
2. เด็กหญิงวัชรีพร  แววพุก
3. เด็กหญิงวิสสุตา  อุดง
 
1. นางละมูล  สิงหลสาย
2. นางจิดาภา  ภูมิพัฒนพันธุ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายวสันต์  มีรอด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หอมรินทร์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เสนาพันธ์
 
1. นางสาววาสนา  สังข์ศิริ
2. นางสาวพนิตพิชชา  พูลเจริญ
 
รวม97
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กชายธนภัทร  จิตต์คำภา
 
1. นายพีรพงษ์   สุทธิกุล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กชายธนภัทร  จิตต์คำภา
 
1. นายพีรพงษ์   สุทธิกุล
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    พูลจวง
2. เด็กชายจักริน   สอนกระโจม
3. เด็กหญิงชนิกานต์    เคนยศ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    กรเกิด
5. เด็กหญิงณิชนันท์   แสงมล
6. เด็กหญิงรัญชิดา   เปลี่ยนประเสริฐ
7. เด็กชายวศิน   ยศปัญญา
8. เด็กชายอนุพงษ์   สีเขียว
 
1. นางพรพิมล   ถนอมวงษ์
2. นางลำดวน  โดยคำดี
3. นางสาวรินดา   แวหะมะ
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   คะเชนรัมย์
2. เด็กชายธนภัทร   เอี่ยมวงศ์
3. เด็กชายปฏิภาณ   กิมเสน
 
1. นางพรพิมล    ถนอมวงษ์
2. นางขวัญฤทัย   จันทร์แจ้ง
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงภูวรินทร์   คำหล้า
 
1. นางขวัญฤทัย   จันทร์แจ้ง
 
รวม148
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นานรัมย์
2. เด็กหญิงนันทิยา  บุญประเสริฐ
3. เด็กชายสัญญา  มาสา
4. เด็กหญิงสุจิตรา   บุญแก้ว
5. เด็กหญิงสุมิตรา  จองอินทร์
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีเนาวรัตน์
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงณัชชา  ห้วยกระเจา
3. เด็กหญิงภัทรจาริน  บ้านม่วง
 
1. นางสาวมะลิ  อรุณ
2. นางสาวรุ่งอรุณ  เกตุสุวรรณ์
 
รวม93
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กชายพิพัฒน์  ติปะยานนท์
2. เด็กชายมานะชัย  คะมะโน
 
1. นางจินดาวรรณ  เคนกุล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กหญิงเกษมณี  สมศรี
 
1. นางสุภาวดี  สุริรัมย์
 
รวม32
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นาพิลา
2. เด็กหญิงวรรณพร  แสงเดือน
3. เด็กหญิงศวิตา  สมเจริญ
 
1. นายนราศักดิ์  กองทอง
2. นางสาวจันทิมา  ธรรมยา
 
รวม32
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีกอง
2. เด็กหญิงปณิตา  จันทรา
3. เด็กหญิงวริสรา  ภักดิ์ดีรัตน์
 
1. นางสาวหอมหวน  แสนเวียงจันทร์
2. นายปัญญา  ทองคูณ
 
รวม32
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนศรี 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ไทยชนะ
2. เด็กชายอัษฎายุท  เวินเวหา
 
1. นางสุกัญญา  นาโสก
2. นางปิยดา  คงทองสังข์
 
รวม22
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กชายสรวิชญ์   สุขนิล
 
1. นางพวงเพ็ญ   ใครวงษ์
 
รวม11
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 1. เด็กชายกรณิศ  บัวพรรษา
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ชมภู
 
รวม11
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. นางสาวพิมฉวี  หลงหนองบัว
2. นางสาวสุกัญญา  หาสุข
 
1. นางสาวตุ๊กตา  บัวชัย
2. นายศรายุทธ  น้อยมิ่ง
 
รวม22
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำตา
2. เด็กหญิงพศิกา  นารี
3. เด็กหญิงพัณณิตา  คำวัน
 
1. นายประดิษฐ์  หมวดอินทร์
2. นางนภาพร  หมวดอินทร์
 
รวม32
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายพีรพล  สีชุม
2. เด็กชายอธิชา  กลสรร
3. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ออมทรัพย์
 
1. นายประสงค์  วชิรดุสิต
2. นางฉลวย  วชิรดุสิต
 
รวม32
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเพชรชมพู  แสงจันทร์
 
1. นางสาวแสงดาว  ราศรีแก้ว
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายพีระวัฒน์  บูรณะ
 
1. นางสาวกัลยา  ไชยทำ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศกร  เหล่าท้วม
2. เด็กชายพชรพล  บุญพันธุ์
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ
2. นางภานินี  ธงชัย
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวีณา  ลาลินทา
2. เด็กหญิงอัญธิชา  บูรณะ
3. เด็กหญิงอากีซะห์  คาน
 
1. นางภานินี  ธงชัย
2. นางสาวแสงดาว  ราศรีแก้ว
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายวิทวัส  พะนาน
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายศิวกร  บุญประคม
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทรรศยา  ปินะถา
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วงศ์สมศรี
2. เด็กชายไพสิฐ  สงเคราะห์
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตร  วงเวียน
 
รวม1211
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1. เด็กชายพิชิตชัย  จันทร์เหลา
 
1. นายพิสิทธิ์  สถิตมั่น
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1. เด็กชายณพงศ์  ละมัยจันทร์
 
1. นายพิสิทธิ์  สถิตมั่น
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1. เด็กชายสิทธิพล  อุตรี
 
1. นายพิสิทธิ์  สถิตมั่น
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  บุญพรมอ่อน
2. เด็กชายณพงศ์  ละมัยจันทร์
3. เด็กหญิงดาวิษา  คำงอก
4. เด็กชายทรงพล  สุดแสง
5. เด็กหญิงทิพย์กมล  ภูเดช
6. เด็กชายธนวัฒน์  คำงอก
7. เด็กชายปรุฬห์กรณ์  สีกอง
8. เด็กหญิงปัญญาพร  สีทองเพีย
9. เด็กชายพิชิตชัย  จันทร์เหลา
10. เด็กชายสิทธิพล  อุตรี
 
1. นายพิสิทธิ์  สถิตมั่น
2. นายสมบูรณ์  เติมแก้ว
3. นางครองทรัพย์  สินธุสุวรรณ
4. นางสาววรรณทนา  ฉันทะจำรัสศิลป์
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐมน  ผาสุข
2. เด็กหญิงตวงรัตน์  ศรีโกตะเพชร์
3. เด็กหญิงธัญรดา  เฉลิมศรี
4. เด็กหญิงผกา  ประภา
5. เด็กหญิงวาริธร  วิบูลอรรถ
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  เจริญผล
 
1. นางสาวณิชาภัทร  เผือกชาวนา
2. นางผะอบ  คำสุวรรณ
3. นางสาวนฤมล  ฆ้องเสรี
4. นางศิริลักษณ์  คงวัฒน์
 
รวม1911
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับลาน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชำนิ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ทิมสระน้อย
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ลาน้อย
 
1. นางถาวร  วีระกุล
2. นายไกรฤกษ์  อำพันธ์เสน
 
รวม32
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 1. เด็กชายอนุเทพ  พงพา
 
1. นางสาวประไพพร  คลองมีคุณ
 
รวม11
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วิชาสาร
2. เด็กหญิงรติรมย์  เย็นมะดัน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  งามทรัพย์
 
1. นางชุติมา  หัสถาดล
2. นางพนอ  บำรุงจิตร์
 
รวม32
38 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  บรรณศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฝายจะโปะ
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์  เจียเปีย
 
1. นางสาวปทุมมาศ  ฉิมทะเล
2. นางสาวเบญจพร  เขตรำพรรณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สิทธิผล
2. เด็กชายยุคนธร  ช่วงสำโรง
 
1. นายณัฐวุฒิ  เงินพา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขาวกบินทร์
2. เด็กหญิงจริยา  ดวงเดชกล้า
3. เด็กหญิงจูน  เงินกิ่ง
4. เด็กหญิงฐิติกา  ชาวเวียง
5. เด็กหญิงธนิตา  ผะเดียงตะคุ
 
1. นายวัชรพงษ์  ธนูปกรณ์
2. นางวันเพ็ญ  ธนูปกรณ์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงจิตรนภา  ปัญญาทร
2. เด็กหญิงชาลิณี  ภาษีเจริญ
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  วิญญานนท์
4. เด็กชายสมพร  โมนะ
5. เด็กหญิงสิรินดา  นิลดีสระน้อย
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  สังข์อ่ำ
7. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์นะรา
8. เด็กชายอัครชัย  คำพรมราช
9. เด็กชายอัครพล  คำพรมราช
10. เด็กหญิงอโณทัย  กอบพรมราช
 
1. นายประเสริฐ  ฟักสอาด
2. นายธงชัย  โปรดสูงเนิน
3. นายสุรศักดิ์  เสนาะวาที
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  ธนูปกรณ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อรรคนิมาตย์
 
1. นายวัชรพงษ์  ธนูปกรณ์
2. นางวันเพ็ญ  ธนูปกรณ์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงชรินทร์ดา  สุทธิโสม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำเสียง
3. เด็กหญิงสุภัสรา  พิลาแพง
 
1. นางอุทัย  ดวงพรหม
2. นางสาววาสนา  รัตนะ
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กชายอดิศร  อยู่สุข
 
1. นางสาวประภาพร  โกมาลย์
 
รวม2613
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กชายชัพวิชญ์  รุ่งกล่อม
 
1. นางณัฎฐาณิชกาญ  เวทโรจณรัตย์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. นายชัพวิชญ์  รุ่งกล่อม
 
1. นางณัฎฐาณิชกาญ  เวทโรจณรัตย์
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กหญิงสาลินี  สำรวมใจ
2. เด็กหญิงสุดา  อิม
3. เด็กหญิงอัมไพ   เยียน
 
1. นางณัฎฐาณิชกาญ  เวทโรจณรัตย์
2. นางมลรัก  แก้วพันตา
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กหญิงวิรัญชนา  ทาจำปา
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปิ่นงาม
3. เด็กหญิงสิทธิกานต์ดา  ศรีวิชา
 
1. นางณัฎฐาณิชกาญ  เวทโรจณรัตย์
2. นางจุฑามาศ  โบราณมูล
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กชายจิตรภาณุ  บัวแสง
2. เด็กชายเหมันต์  เอียวพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประดิษฐ   พลเสน
2. นางมลรัก  แก้วพันตา
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กชายคณิศร  คำแหง
2. เด็กหญิงนันฑิตา  สายยศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประดิษฐ   พลเสน
2. นางสาวกาญจนา  วงศ์กำภู
 
รวม1210
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สำเภา
 
1. นางกนกวรรณ  แป้นทอง
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เย็นใจ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  จุมพล
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แก้วสีนวน
2. นายไพบูลย์  ด่านขับต้อน
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กชายธวัชชัย  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รุ่งสว่าง
3. เด็กหญิงอรุญญี  หนูนาม
 
1. นายกัลป์ศักด์  รอดพฤกษ์ภูมิ
2. นางจินตนา  ด่านขับต้อน
 
รวม75
54 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระปรง 1. เด็กชายสิทธิชัย  เปรมกมล
 
1. นายณัฐพล  พันดวง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระปรง 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สุขสม
 
1. นางสาวนิภารัตน์  แม่นปืน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระปรง 1. เด็กชายพัชรกร  วังเวช
 
1. นางสุพรรณี  เจียมรัตนศรี
 
รวม33
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สัสดีอาจ
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  สีสงคราม
3. เด็กหญิงภรภัทร  ก้อนสันทัด
4. เด็กหญิงรมิตา  สิงเคน
5. เด็กหญิงเอมิกา  นูมหันต์
 
1. นางวรรณา  แก้วคูณเจริญ
2. นางจันทร์ทิพย์  สีดำ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายณัชพล  เสาพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  บุญวิทยา
3. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายศราวุธ  พบบุญ
5. เด็กหญิงอารียา  วันเพ็ง
 
1. นายศราวุธ  วงศ์จันทร์
2. นายสามพล  เก่งสมรภูมิ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงปรัชญา  ไชยทำ
2. เด็กหญิงปริชญา  ไชยทำ
 
1. นางวรรณา  แก้วคูณเจริญ
2. นางวารี  ลันวงษา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายจินวัฒน์  อุ่นใจ
 
1. นางปวีณา  อินตา
 
รวม137
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กชายทิวากร  วิถี
2. นายธนกฤต  เด่นดวง
3. นายธนธรณ์  โมเล็ก
4. เด็กชายบรรพต  มาประดิษฐ
5. เด็กชายบำรุงพงศ์  เด่นดวง
6. เด็กชายพัชรพล  พันสว่าง
7. นายวรากร  อังชุน
8. นายวัชระ  ยังกิด
 
1. ว่าที่ร้อยโทพงค์ศักดิ์  จิตสอาด
2. นายโสภณ  วงษ์ศรีหัด
3. นางสาวพัชรา  พลนิกาย
 
รวม83
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงกัญนรา  โอดคำดี
2. เด็กหญิงจันทิมา  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงธิติยา  บัวแสง
4. เด็กชายธีณภัทร  ด้ายผึ้ง
5. เด็กหญิงปิยเนตร  เหนี่ยงแจ่ม
6. เด็กชายวชิรวิทย์  กองแก้ว
7. เด็กชายสหรัฐ  ทับน้อย
8. เด็กชายเจษฎา  ลีดอนงิ้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  ต้องกระโทก
2. นางสาวฐาปนี  พันธุ์เจริญ
3. นางพิสมัย  พรมสามสี
 
รวม83
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 1. เด็กชายธนพิสิษฐ์  อออำไพ
 
1. นายสัมฤทธิ์  เฟื่องสำรวจ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 1. เด็กหญิงประวิณา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงศิริภา  อุตราศรี
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  เอี่ยมเหนือ
 
1. นางชะรินทร์  คำลือ
2. นางเตือนใจ  หอมขจร
 
รวม43
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สร้อยพรมราช
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  จั่วสันเที๊ยะ
 
1. นายวิชัย  ประดิษฐ์ผล
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พืชเพียร
2. เด็กหญิงกานติมา  จันสมดี
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศิลป์สูงเนิน
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชศร
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิจดี
6. เด็กชายธนภัทร  จันทร์เอน
7. เด็กชายธนภูมิ  อินทร์บริสุทธิ์
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีท่าดินแดง
9. เด็กชายนัธ์ชนัน  ยิ้มชื่นจิตร
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  สิงห์คำ
11. เด็กหญิงนิพาดา  แก้วสีนวล
12. เด็กชายประชานาถ  ถามั่งมี
13. เด็กชายประสิทธิชัย  ปิ่นทอง
14. เด็กชายพิชิตพงษ์  เหล่าวงษี
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วอนสมดี
16. เด็กชายภาคิน  ล้อมเวียง
17. เด็กชายวีระกร  ป้อมรอด
18. เด็กหญิงสุจิรา  สอนกระโจม
19. เด็กหญิงแคชเชียร์  ทับสุข
20. เด็กหญิงโชติกา  สร้อยพรมราช
 
1. นางน้ำผึ้ง  ศิริรันดร์
2. นางสาวพีระนุช  พิมพ์จันทร์
3. นางสาวเฉลิมศรี  สอนกระโจม
4. นางสาวพาชื่น  จันดา
5. นางสำเนียง  ศิลป์สูงเนิน
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พืชเพียร
2. เด็กหญิงกานติมา  จันสมดี
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชศร
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีท่าดินแดง
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  สิงห์คำ
7. เด็กหญิงนิพาดา  แก้วสีนวล
8. เด็กชายประสิทธิชัย  ปิ่นทอง
9. เด็กหญิงภรภัค  อ่อนสี
10. เด็กหญิงภัสสร  ร่มสุกข์
11. เด็กหญิงรัตนา  อินทร์รอด
12. เด็กหญิงสุจิรา  สอนกระโจม
13. เด็กหญิงสุภัคสร  พรมรักษ์
14. เด็กหญิงแคชเชียร์  ทับสุข
15. เด็กหญิงโชติกา  สร้อยพรมราช
 
1. นางน้ำผึ้ง  ศิริรันดร์
2. นางสาวพีระนุช  พิมพ์จันทร์
3. นางสาวพัชรีย์  เทศไธสง
4. นางสาวพาชื่น  จันดา
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายณัฐพล  บัวศรี
2. เด็กชายรวิภาส  ศิริรันดร์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  คำโนนแดง
4. เด็กชายศักรินทร์  ฤทธิ์พันธ์ม่วง
5. เด็กชายอัษฎายุท  วรเวก
 
1. นายบวรภัค  ประเสริฐสังข์
2. นางสำเนียง  ศิลป์สูงเนิน
 
69 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายรวิภาส  ศิริรันดร์
 
1. นางน้ำผึ้ง  ศิริรันดร์
 
70 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายคงศักดิ์  กองแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร  กำเกตุ
3. เด็กหญิงอรชร  การะเกตุ
 
1. นายบวรภัค  ประเสริฐสังข์
2. นางวารุณี  แซ่เลียว
 
71 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายกิตติธัช  บัวผัน
2. เด็กชายพลพจน์  อินทร์บริสุทธิ์
3. เด็กชายพิษณุพงศ์  วงศ์สมศรี
 
1. นายวิชัย  ประดิษฐ์ผล
2. นางสาวเฉลิมศรี  สอนกระโจม
 
รวม4917
72 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างลง 1. เด็กชายนฤนารท  สิงห์ท่าเมือง
2. เด็กชายสุริยวงษ์  ทรงนวรัตน์
3. เด็กชายเจษฎากร   สุริยศักดิ์
 
1. นางนิภา  รังกลาง
2. นางสินาภรณ์  แก้วโสนด
 
รวม32
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กชายรัฐพงษ์  รู้รักษ์
 
1. นายประมวญ  เงินมา
 
รวม11
74 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธันวา  เพียดงมัน
 
1. นางสาวพิชญารัตน์  ผิวอ่อน
 
รวม11
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เจริญสกุล
2. เด็กชายวสุพล  บุญถึง
 
1. นางสาวดุจฤดี  วังคำ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญสม
 
รวม22
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทร์รอด
2. เด็กชายธนทัต  อุดมทรัพย์
3. เด็กชายพชรดนัย  บุญนำ
4. เด็กชายวรวิช  อุตะมา
5. เด็กหญิงศันสนีย  พลไพร
 
1. นายปิติพงษ์  ดีโท
2. นายทิวา  หงษ์ทอง
 
77 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงญาณาภรณ์  อินสาน
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ครั่งฝา
3. เด็กชายสิทธิโชค  ส้างอุ้น
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางนิดนภา  บุญเพ็ง
 
รวม84
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 1. เด็กหญิงโศภิตา  ช่างแกะ
 
1. นางพรทิพย์  จันดี
 
รวม11
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 1. เด็กชายมฤคินทร์  สุวรรณพืช
 
1. นางทิพพา  มานะกิจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  มานะกิจ
 
1. นางทิพพา  มานะกิจ
 
รวม22
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายกมลพัชร์  ศิลป์วิชัย
2. เด็กชายวันดี  ศรีหนองดุม
 
1. นางดวงใจ  ธรรมมา
 
รวม21
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงกนกอร  มะหอม
2. เด็กหญิงสกาวใจ  เสงี่ยม
3. เด็กหญิงสาวิณี  สุขแสวง
 
1. นางสาวปริญธิดา  ป้องคำแสน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวนา  ไชยทำ
 
รวม32
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายทิวากร  กันทรัพย์
2. เด็กชายธีรพงษ์  รินนางรอง
 
1. นางสาวชนิดา  วรรณา
 
รวม21
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชันพรมมา
2. เด็กหญิงรัตติกาล  นามวิชัย
3. เด็กหญิงสุทธิตา  สุวรรณโลก
 
1. นางวาสนา  ลิตตา
2. นายจักรพงศ์  ยุติกิจ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กหญิงการะเกตุ  นามวิชัย
 
1. นายจักรพงศ์  ยุติกิจ
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กชายกัมปนาท  ชินราช
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำดี
 
1. นายศุภชัย  ม่วงเขาแดง
2. นางอมรรัตน์  พิลาโท
 
รวม65
87 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1. เด็กหญิงวิชญาณี  หอมกลิ่น
 
1. นางสาวสมพิศ   จิตต์เจียรนัย
 
รวม11
88 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงณัฐพร  กำดำ
 
1. นางวรรณพร  นวลเถลิงศักดิ์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายธนพัฒ  กระบินโรท
2. เด็กชายธีรเมศ  ผาเทศ
3. เด็กชายนรากร  ธรรมสร้อย
4. เด็กชายปฐพี  สองพล
5. เด็กชายศรันยู  สองพล
6. เด็กชายเด็กชายนำชัย  เมืองโคตร
 
1. นายสังวาลย์   กำดำ
2. นางวรรณพร  นวลเถลิงศักดิ์
3. นางสาวอโณทัย  เสาวรส
 
รวม74
90 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สมจันทร์
 
1. นางสาลี  แก่นกลาง
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายณัฎฐวุฒิ  เจาะพรมมา
2. เด็กชายสิทธิโชค  ลีดอนงิ้ว
 
1. นางสาวปรียานุช  มาตยารักษ์
2. นางฐิตาภรณ์  ศรีษะโม
 
รวม33
92 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ธงอาสา
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขำคง
3. เด็กหญิงผ่องพรรณ  แผ่นทอง
 
1. นางสาวละออง  ขำคง
2. นางสาวฉันทนา  คำน้อย
 
93 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กหญิงปวีณา  คำจันทร์
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  โอตุ
3. เด็กหญิงสุนิตา  จุ้ยสวัสดิ์
 
1. นางกนกอร  พละสุข
2. นางสาวน้ำฝน  บุญตา
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กหญิงกุลกนก  พนมทิพย์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  โชติชื่น
3. เด็กหญิงนภัสสร  เห็มพา
4. เด็กหญิงวรรณพร  เหลืองมะลัง
5. เด็กหญิงอรวรรยา  ศรีจันทร์โคตร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรเพชร
2. นางสาวอัญชลี  เกาะสเกตุ
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทับถม
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงณัชชา  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงนิธิวดี  ป้องมี
5. เด็กหญิงรามาวดี  กุลาใส
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรเพชร
2. นางสาวอัญชลี  เกาะสเกตุ
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทับถม
2. เด็กหญิงกุลนันท์  ธงอาสา
3. เด็กหญิงณัชชา  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  พุทชุมแสง
5. เด็กหญิงดรัลพร  พะประโคน
6. เด็กหญิงพัณณิตา  โพธิ์สม
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงมล
8. เด็กหญิงรัตมณี  อินทร์สุข
9. เด็กหญิงวนัสนันท์  ขำคง
10. เด็กหญิงวิภาดา  เชื้อทอง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรเพชร
2. นางสาวอัญชลี  เกาะสเกตุ
3. นางสาวสลิลรัตน์  โนนหัวรอ
 
รวม2611
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระจง 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ระยับศรี
2. เด็กหญิงศิริประภา  สมบัติคำ
 
1. นางสุพัตรา  ราชสันเทียะ
 
รวม21
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญยศ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  คุณล้าน
 
รวม11
99 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสั้น 1. นางสาวณัฐฐิตา  ทรัพย์คง
2. นางสาวศรัญญา  หมิวกระโทก
 
1. นางจรรยา  ชุมคำไฮ
2. นายสง่า  สีดำ
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสั้น 1. เด็กหญิงดารินทร์  แหนลำใย
2. เด็กหญิงประภัสสรา  ถาวร
3. เด็กหญิงพรนภา  ชวางกลาง
4. เด็กหญิงพรรณนารายณ์  คำอ่อน
5. นางสาวศิริลักษณ์  บุญประสิทธิ์
6. เด็กหญิงสโรชา  กองดิน
7. เด็กหญิงอชิรญา  ทองภา
8. นางสาวอนุชิดา  บุญหล่อ
9. นางสาวอินทิรา  ศรีรักษา
10. นางสาวเบญจมาศ  โพธิ์สนิท
 
1. นางสุจิตรา  เจริญผล
2. นายฤทธิไกร  เจริญผล
3. นางจรรยา  ชุมคำไฮ
 
รวม125
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายณัฐพงศ์   พัฒใส
 
1. นางสาวปิยะมาศ  มะเฟือง
 
รวม11
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายอจลวิชญ์  ศูนย์ดอน
 
1. นางราตรี  รัตพันธุ์
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ประทุมมี
2. เด็กหญิงอนงนุช  แซ่สื่อ
 
1. นางสุภาพ  เสมียนชัย
2. นายวุฒิพงษ์  ขุมทอง
 
รวม33
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทบูรณ์
2. เด็กชายศิรวิชญ์  ชัยชิด
3. เด็กชายศุภชัย  พืชเพียร
 
1. นายเข็มพร  สิงห์ที
2. นางอรสา  อ่อนละมูล
 
รวม32
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  สุขวงค์
2. เด็กหญิงนภัสสร  มาลากุล
3. เด็กหญิงรดารินทร์  นาคเคลือ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  กกเปือย
5. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  เรืองดารา
 
1. นางวิภารัตน์  ภิญโญ
2. นางสาวนิ่มสุดา  บุญหนุน
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ชูสนิท
 
1. นางจินมณี  เทพศิลป์
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มะลิกลาง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กาทาสี
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงศิริพร  ศิลป์จง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กาทาสี
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  เรืองดารา
2. เด็กหญิงบุษรา  เลิศไทยสงค์
 
1. นางสาวลำใย  ทูคำมี
2. นางฌาณิศา  กระแสโสม
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงปารณีย์  มานะทำ
2. เด็กหญิงพัชรีย์  กกเปือย
 
1. นายเอกพงษ์  แอดไธสง
2. นายประดิษฐ์  ป้องเขตร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กชายทศพล  ไกรยเดช
2. เด็กชายธนะชัย  เหลื่อมล้ำ
3. เด็กชายธวัชชัย  มานะทำ
4. เด็กชายภาคภูมิ  สายสงค์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์สวัสดิ์
6. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วพิกุล
 
1. นายพงษ์สุวัฒธน์  ศรีธรรม
2. นางสาวนิ่มสุดา  บุญหนุน
3. นางวิภารัตน์  ภิญโญ
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กันมณี
2. เด็กหญิงญาดา  ยานรัมย์
3. เด็กชายพงษ์พันธุ์  ทองวัน
 
1. นางแสงเดือน  กางจิตร
2. นายประดิษฐ์  ป้องเขตร
 
รวม2114
113 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แนวถาวร
 
1. นางสุริยา  จิตรังษี
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราพร  แสนคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  วรครุธ
3. เด็กชายวีรวัฒน์  โพธิพัฒน์
 
1. นายประยูร  ซ้ายก่า
2. นางสาวโพธิ์ศรี  ปะวะเส
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 1. เด็กหญิงดาวนภา  กมล
2. เด็กหญิงธนัชชา  แสนสุข
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีนอก
 
1. นางวันวิสา  สีทำมา
2. นางกาญจนา  คำดี
 
รวม75
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1. เด็กหญิงวราภรณ์   บุญมาก
 
1. นายวิชาญ   พิมพารัตน์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1. เด็กหญิงวราภรณ์   บุญมาก
 
1. นายวิชาญ   พิมพารัตน์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1. เด็กชายนฤพล   ทองสวัสดิ์
2. เด็กชายรัชพล   พันธุ์กรุงเก่า
3. เด็กชายวีระพล   อาจธรรม
 
1. นายโกศล  แก้วศรี
2. นายทรงเดช  ผสมพืช
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1. เด็กหญิงกันยามาส   พาระเวศ
2. เด็กหญิงชฎาพร   สีลาดเลา
3. เด็กหญิงณัฐรุจา   เชื้อเมฆ
4. เด็กหญิงบวรลักษณ์   คูณสงค์
5. เด็กหญิงวรารัตน์   หร่ายวงศ์
6. เด็กชายอนาคิน   เอ็กซ์
 
1. นางณิชกุล   วัคจันทร์
2. นางพจนารถ   เหมือนสิงห์
3. นางกชกร  กวางทอง
 
รวม117
120 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงสุกฤตา  กิจเจริญเสรี
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  จันดร
 
1. นายอภิสิทธิ์  กุ่มงาม
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พลับสกุล
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ลิ้มวิลาศ
3. เด็กหญิงรวินทร์วิภา  เคนตู้
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายสิรวิชญ์  นาใจคง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ชาแดง
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณภัทร  มาฆะเซ็นต์
 
1. นางทัชชภร  เลิศครบุรี
 
125 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพร้อมนพัฒน์  จำจด
2. เด็กหญิงวชิราภร  วงค์ใหญ่
3. เด็กหญิงศศิชา  ตังกบดี
 
1. นางสาวมัณฑณา  สิมณี
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปาณิศา  เพ้ยจันทึก
 
1. นางทัชชภร  เลิศครบุรี
 
127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายคุณานนท์  นาใจคง
2. เด็กหญิงวรรณวนัช  บุญพรานชู
3. เด็กหญิงโสฐิดา  ซื่อกิตติศักดิ์
 
1. นางวัลภา  สร้อยทอง
2. นางสาวสุกัญญา  เอมสำราญ
 
128 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายญาณภัทร  พันเรือง
2. เด็กชายธนพล  ทาหมอก
3. เด็กชายธนากร  สรอุบล
 
1. นายสถาพร  โอเจริญ
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงรัษฎ์นัชกรณ์  พงศ์พันธ์ภราดร
 
1. นางสาววรพรรณ  ทุ่งส่วย
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชุติพร  ศรีชาติ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ก้อนใจ
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไกรญาติ
2. เด็กชายธันวา  หอมเนียม
 
1. นางขนิษฐา  กันฟัก
2. นางวาณี  นครพัฒน์
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายธิติพงศ์  กงไกรลาศ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  สูงเรือง
 
1. นางขนิษฐา  กันฟัก
2. นางวาณี  นครพัฒน์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ดีมา
 
1. นายจักรพงษ์  พัดพาน
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงญานภา  เงินนา
2. เด็กชายธนกฤษ  เดชแสง
3. เด็กชายศดานันท์  สายศรีนิล
4. เด็กหญิงเก็บตะวัน  มานก
 
1. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
2. นายณัทภพ  จึงโรจนนุกุล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ม่วงขาว
2. เด็กชายวีรภัทร  สินสุวรรณ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  กันเหตุ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายฆณิน  งามสุคนธ์รัตนา
2. เด็กชายวรรณวัช  โค้วตระกูล
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  กันเหตุ
 
รวม3221
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตันทาราม 1. เด็กชายณัญพงศ์  หมวกอยู่
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิโยค
3. เด็กชายสมโชค  อยู่สุขสบาย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  หมู่มาก
2. นายรติวัฒน์  รัสมี
 
รวม32
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนชมภู 1. เด็กหญิงกรรวี   ประไพร
2. เด็กหญิงปริยาพร   แม้นชล
3. เด็กหญิงพัชรพร   แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงวรัญญา   ปลาโพธิ์
5. เด็กหญิงสีริยากร   การดี
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   แสงจันทร์
 
1. นายวัชรพงษ์  วีระวัฒน์
2. นางบุปผา  ไวยพารา
3. นายสุวรรณชัย   รอดตา
 
รวม63
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 1. เด็กหญิงชลธาร  พิกุลทอง
2. เด็กหญิงปนัดดา   ป้อมรอด
3. เด็กหญิงประกายดาว  งามล้วน
4. เด็กชายปรีชา  นาฤทัย
5. เด็กหญิงภัทราพร  ภิรมย์ปั่น
 
1. นางสาวอภิญญา  เปี่ยมประเสริฐ
2. นายวิรศักดิ์  บุตรประเสริฐ
 
รวม52
140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 1. นายอัษฎา  วันทยา
2. นายเกียรติศักดิ์  นกอยู่
 
1. นายสุทิน  ปรางค์จันทร์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 1. นางสาวกนิษฐา  มานะกรูด
2. นางสาวอรณิชา  มาจุ้ย
3. นายเจนณรงค์  อุ่มภูธร
 
1. นางสมใจ  มั่งคั่ง
2. นางสาวอินทิรา  ภาคบุตร
 
รวม53
142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   โจทย์พิมาย
2. เด็กหญิงปาณัทดา   สิงห์สนิท
3. เด็กหญิงวรรณษา   สง่าเดช
 
1. นางสุกัญญา   วีระวัฒน์
2. นายสมส่วน  รังกลาง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1. เด็กชายประวีร์   ผากเปี้ย
2. เด็กชายศรัณย์   หะยะกุล
 
1. นางสุกัญญา   วีระวัฒน์
2. นายสมส่วน  รังกลาง
 
144 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  งาเครือ
2. เด็กชายอัครพล  วงษ์สายันต์
3. เด็กชายเจษฎากร  สิงห์กา
 
1. นางนงลักษณ์  โคตะนันท์
2. นางนุสรา  บุญพรมอ่อน
 
รวม86
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดสูง 1. เด็กชายไชยพัฒน์  พวงธนะสาร
 
1. นางสาวกุมารี  หงษ์วิไล
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดสูง 1. เด็กชายพงศธร  สังเกต
2. เด็กชายวายุ  ปาลา
3. เด็กชายเอกวุธร์  สร้อยจำปา
 
1. นางจิตติมา  ภู่ชัย
2. นางสาวปานชีวา  แสวงลาภ
 
รวม43
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแดง 1. เด็กหญิงภัทธนันท์  ผลาหาญ
 
1. นางสมทรง  นวลสนิท
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแดง 1. เด็กหญิงสุชาวลี   ผันพิมาย
 
1. นางสมทรง  นวลสนิท
 
รวม22
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทับสมบัติ
2. เด็กชายจอมขวัญ  ขุมมา
3. เด็กหญิงฐิติยา  กรุณา
4. เด็กหญิงฑิฆัมภร  สีใส
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรัพย์เจริญพร
6. เด็กชายธนธรณ์  ทองวัน
7. เด็กชายธนพล  เจริญศรีประเสริฐ
8. เด็กชายธันวา  อนุเคราะห์
9. เด็กหญิงปวีณา  อินทร์อ่อน
10. เด็กชายพงษ์ศิริ  เพ็งคั่ง
11. เด็กหญิงพัชรกร  ไขโพธิ์
12. เด็กหญิงพิมลวรรณ  บุญล้น
13. เด็กหญิงภัททิรา  ตันไล้
14. เด็กชายวีรพงษ์  ประจันทะ
15. เด็กชายวีรภัทร์  ร้อยกรอง
16. เด็กหญิงศลิษา  อุโฆษณ์
17. เด็กหญิงสุธิมา  กลั่นสุวรรณ
18. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ขุมมา
19. เด็กหญิงอโรชา  สวัสดี
20. เด็กชายเกศฎา  เหล็กนวน
 
1. นายมานิตย์  น้อมชอบ
2. นางชัญนิษฐาภัค  พันธุ์กิติยะ
3. นายจำนงค์  กองคำ
4. สิบเอกสมชาย  มีแดนไผ่
5. นางสุวารี  กองคำ
6. นางเปรมฤทัย  ข่ายทอง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1. นายจันทร์โท  ขาดวัง
2. เด็กหญิงชุติภา  สีกอง
3. เด็กชายวสันต์  เจริญทองดี
 
1. นางสุกัญญา  ทองเกลี้ยง
2. นางโสภา  บุญเพ็ง
 
151 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1. เด็กชายวิธวิทย์  คำพุฒ
2. เด็กชายศุภกร  บุญเรือง
3. เด็กชายสุทธินันท์  นามโคตร
 
1. นางเยาวลักษณ์  อินทร์พงษ์นุวัฒน์
2. นางนงลักษณ์  ก้อนสันทัด
 
รวม2610
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กชายธีระศักดิ์  แก้วคูณ
2. เด็กหญิงอัญชลี  ภักดีโสภา
 
1. นางมณี  บัวเผื่อน
2. นางอุไรวรรณ์  ขุนประเสริฐ
 
153 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กหญิงกรกช  สิงห์สนิท
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สังข์ทอง
 
1. นายภัคพล  นามจิรโชติ
2. นางสาวนิศาชล  บุญมาพิทักษ์กุล
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ผลิตภัณฑ์
2. เด็กหญิงพรพัฒ  สุดอารมณ์
3. เด็กหญิงภรัณยา  บุญโฉม
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แซ่อึ้ง
5. เด็กหญิงศิรินภา  เพียรสุวรรณ
 
1. นางวีรยา  บุญมาพิทักษ์กุล
2. นางสาวนิศาชล  บุญมาพิทักษ์กุล
 
155 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กหญิงญาณี  มีชัย
2. เด็กชายสงกรานต์  แพรเขียว
 
1. นางมณี  บัวเผื่อน
2. นางสาวธิดารัตน์  บันที
 
รวม118
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 1. เด็กชายทัศไนย  สมชอบ
2. เด็กหญิงธาวิณี  ยวนคำ
3. เด็กหญิงนภา  คำโสภา
 
1. นางสาวบังอร  นุพิมพ์
2. นางสาวนิภาพร  แผ่นทอง
 
รวม32
157 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เทียมเก่า
 
1. นางดวงจันทร์  โสมูล
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เล็กน้อย
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สอนปั้น
 
1. นางดวงจันทร์  โสมูล
2. นางสาววราวัลย์  สง่างาม
 
159 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อิ่มเอิบ
2. เด็กชายอนาวิล  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงอมลรดา  เรืองโภชน์
 
1. นางปทุมรัตน์  จันทร์คุ้ม
2. นางสาวอุไรวรรณ  ตะวันขึ้น
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงดารินทร์  พามูลตรี
2. เด็กหญิงธีริศรา  ศรีสอาด
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ปานต๊ะระษี
 
1. นางบุญเรือง  ลำพล
2. นางสาวพัชรินทร์  อ้วนซิน
 
รวม97
161 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจิตสุภา  สาระวัน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีวงศ์หัด
3. เด็กหญิงอโนทัย  เจ็ดดวง
 
1. นางธิดารัตน์  แดงพรม
2. นางพรทิพย์  ทรัพย์สมบัติ
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์รุ่ง
2. เด็กชายปณวัฒ  อาจประจันทร์
 
1. นางบุญเรือน  ดอนมอญ
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนันทวีร์  มูลคำ
 
1. นางสาวอรพรรณ  อึ้งมีเจริญสุขดี
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  แสวงสุทธิ์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  มูลจันทา
 
1. นางณภาภัช  ปรุงเรณู
2. นางวิมาลา  เกษศรี
 
รวม86
165 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงวริศรา  สวามีชัย
 
1. นางน้ำทิพย์  พุทธาธรรม
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงดลนภา  มณฑลจรัส
 
1. นางประทิน  วินัยพานิช
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงณัชชา  ปาเส
2. เด็กหญิงธนัชชา  ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงศยามล  ห้อยไธสง
 
1. นางวรรณพร  ท่าประเสริฐ
2. นางประทิน  วินัยพานิช
 
รวม54
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(กบินทร์ราษฎร์อำรุง) 1. เด็กหญิงอารยา  ภาคณี
 
1. นางรจนา  ผาพันธุ์
 
รวม11
169 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. นางสาวนริสรา  ขำอรุณ
 
1. นางสิริพร  แก้วพิกุล
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายสิทธิชัย  พงประดิษฐ์
 
1. นายประภาส  เพ้ยจันทึก
 
171 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงกฤติยา  ยศทา
2. เด็กชายวรวุฒิ  คำมั่น
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยสาน
 
1. นางสุดาพร  เชียงเถียร
2. นายประภาส  เพ้ยจันทึก
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ตอนสันเทียะ
 
1. นายประภาส  เพ้ยจันทึก
 
173 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. นางสาวนริสรา  ขำอรุณ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยคีนี
3. นางสาวปิยพร  กันภัย
4. เด็กหญิงมนทกานต์  สงล่า
5. นางสาวศิรินาถ  มาสี
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  อ้วนซิน
 
1. นางทรรศนกมล  ชมพันธ์ุ
2. นางประนอม  มานะกิจ
3. นางณัฐกมล  นามจิรโชติ
 
174 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. นางสาวจิราภรณ์  สายแจ่ม
2. นางสาวจุฑามาศ  ดิษฐวัย
3. เด็กหญิงศุภรณ์  พูลแช่ม
 
1. นายภูวไนย  สุขธัญญาวัฒน์
2. นางสุปราณี   สุขธัญญาวัฒน์
 
รวม1510
รวมทั้งหมด493295