หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 1 3 2
2 007 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 40 81 62
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 11 31 20
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 8 22 11
5 012 โรงเรียนบรรหารวิทยา 16 31 22
6 013 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 12 25 17
7 014 โรงเรียนบ้านกม.๘๐ 4 7 5
8 015 โรงเรียนบ้านกระเดียง 3 7 5
9 016 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 33 63 48
10 019 โรงเรียนบ้านขุนศรี 9 26 16
11 027 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 9 19 11
12 028 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 8 9 8
13 029 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 13 25 19
14 031 โรงเรียนบ้านคลองระกำ 3 7 5
15 030 โรงเรียนบ้านคลองร่วม 5 19 11
16 032 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 2 3 3
17 033 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 10 18 15
18 034 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 4 12 5
19 026 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 2 12 2
20 041 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 29 55 44
21 042 โรงเรียนบ้านชำโสม 7 11 7
22 043 โรงเรียนบ้านซ่ง 0 0 0
23 044 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 11 29 20
24 045 โรงเรียนบ้านทด 3 3 3
25 046 โรงเรียนบ้านทับลาน 5 9 7
26 049 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 3 4 4
27 047 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 8 17 14
28 048 โรงเรียนบ้านท่าอุดม 6 9 8
29 051 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 1 15 4
30 052 โรงเรียนบ้านนางเลง 0 0 0
31 058 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 32 76 51
32 057 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 3 13 5
33 059 โรงเรียนบ้านบุสูง 23 51 37
34 060 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 10 25 17
35 061 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 8 4
36 065 โรงเรียนบ้านพระปรง 35 55 47
37 066 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 15 34 22
38 067 โรงเรียนบ้านวังกวาง 3 10 5
39 068 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 15 26 21
40 069 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 4 7 4
41 070 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 6 14 9
42 071 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 5 9 6
43 072 โรงเรียนบ้านวังรี 11 53 21
44 073 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 0 0 0
45 074 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 5 5
46 075 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง 1 3 2
47 077 โรงเรียนบ้านหนองตลาด 0 0 0
48 078 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 2 2 2
49 079 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 3 6 5
50 080 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 16 14
51 081 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 2 2 2
52 082 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 1 1
53 084 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 1 3 2
54 085 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 15 32 23
55 086 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 15 32 20
56 087 โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 8 10 10
57 088 โรงเรียนบ้านหนองหอย 8 15 9
58 089 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 2 2
59 091 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 10 20 12
60 090 โรงเรียนบ้านหนองแหน 9 21 10
61 076 โรงเรียนบ้านหนองโดน 1 1 1
62 083 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0
63 092 โรงเรียนบ้านหินเทิน 13 25 19
64 094 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 2 3 3
65 020 โรงเรียนบ้านเขากระแต 5 7 5
66 022 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) 1 2 1
67 021 โรงเรียนบ้านเขาด้วน 9 18 13
68 023 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 7 12 12
69 024 โรงเรียนบ้านเขาปูน 6 16 10
70 025 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 13 29 20
71 017 โรงเรียนบ้านแก่ง 0 0 0
72 018 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 17 60 34
73 035 โรงเรียนบ้านโคกกระจง 6 11 8
74 036 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 8 20 8
75 037 โรงเรียนบ้านโคกลาน 0 0 0
76 038 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 4 4
77 039 โรงเรียนบ้านโคกสั้น 13 29 20
78 040 โรงเรียนบ้านโคกหอม 1 3 1
79 053 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 15 19 18
80 054 โรงเรียนบ้านโนนสูง 6 9 8
81 056 โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 0 0 0
82 055 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 9 15 13
83 062 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 26 57 41
84 063 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 27 51 38
85 093 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 3 2
86 050 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 10 36 19
87 064 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 1 1
88 102 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 28 48 38
89 103 โรงเรียนวัดตันทาราม 2 6 4
90 106 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1 1 1
91 107 โรงเรียนวัดปากแพรก 4 4 4
92 108 โรงเรียนวัดย่านรี 1 3 1
93 109 โรงเรียนวัดรัตนชมภู 11 23 15
94 110 โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 0 0 0
95 111 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 6 6 6
96 112 โรงเรียนวัดวังหวาย 2 6 4
97 113 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 4 11 7
98 114 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 13 39 18
99 115 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1 3 1
100 116 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 12 24 21
101 117 โรงเรียนวัดสารวนาราม 4 14 7
102 118 โรงเรียนวัดหาดสูง 5 8 6
103 098 โรงเรียนวัดเกาะแดง 10 17 15
104 104 โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 0 0 0
105 105 โรงเรียนวัดเนินสูง 1 3 2
106 099 โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 2 3 3
107 100 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 16 49 27
108 101 โรงเรียนวัดโคกอุดม 14 30 25
109 119 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 13 31 19
110 120 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 6 29 13
111 123 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 25 51 40
112 125 โรงเรียนอนุบาลนาดี 17 40 27
113 011 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 34 67 51
114 001 โรงเรียนกชนันท์อนุบาล 0 0 0
115 002 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม 0 0 0
116 003 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา 1 1 1
117 095 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 29 58 35
118 096 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(กบินทร์บุรี) 0 0 0
119 097 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี) 0 0 0
120 121 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 8 19 12
121 122 โรงเรียนสายมิตรศึกษาวังท่าช้าง 0 0 0
122 124 โรงเรียนอนุบาลจรันวิทยา 0 0 0
123 126 โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์ 0 0 0
124 004 โรงเรียนเจียหมิน 5 10 5
125 127 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพานิชย์) 0 0 0
126 010 โรงเรียนเทศบาล1(กบินทร์ราษฎร์อำรุง) 1 1 1
รวม 999 2159 1474
3633

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]