หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   19 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 313 การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
13 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
14 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
15 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
16 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
17 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
18 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
19 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
20 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
21 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
22 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
23 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
24 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
25 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ห้อง ห้องประชุม 3 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
26 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ห้อง ห้องประชุม 1 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
27 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง ห้องประชุม 1 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
28 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
29 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนกบินทร์บุรี 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์บุรี 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนกบินทร์บุรี 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์บุรี 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์บุรี 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์บุรี 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบรรหารวิทยา 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]