รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฤดีพร  ร้องจิก
 
1. นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุนันทาวิทยา 1. เด็กหญิงธนัทอร  เวชสิทธิ์
 
1. นางสาววารี  ปิ่นศร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ช่วยอินทร์
 
1. นางบุญสม  คำเนตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ฆ้องสะเทือน
 
1. นางวัลลีย์  โตขำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กหญิงกฤษณา  อภัยโส
 
1. นางจันทร์แรม  ตั้งธรรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กหญิงฐาปณิกร  ศรีวรรณ
 
1. นายเอกชน  มั่นปาน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยาบูฮา
 
1. นางสิริพร  สาวิสิทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงวรรณพร  ขวาระคร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงชลันดา  ภัยนิราศ
 
1. นางนุศรา   โมราบุตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงบุญนุรี  เทพทับทิม
 
1. นางวัฒนา  มะลิโชติ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณิชารีย์   ชื่นสมบัติ
 
1. นางโศภิษฐ์   สุวรรณประเสริฐ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เยาวโยธิน
 
1. นางวิบูลย์  พูลสงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงธิติรัตน์  โกมินทร์
 
1. นางเสาวคนธ์  ภูวรณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงรชต  กนิษฐนาคะ
 
1. นางสาวพิชญ์ณัชชา  ไหมทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจุติมน  บานเย็น
 
1. นางอุษา  ทรายทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงวรรณวนัช  ขาวลออ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กสิฤกษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าแคราย 1. เด็กชายภูริพัฒน์  มูหะหมัดตอเฮ็ด
 
1. นางกิติชา  เบ็ญจะนาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงเยาวภา  นงค์พรมมา
 
1. นางลัดดา  สนธิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงปริยากร  ทิมฤกษ์
 
1. นางลดารัตน์  วารีศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงอนัญชนา  มูลสมบัติ
 
1. นางปวีณา  ไชยทองศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายอภินันท์  โชตินอก
 
1. นางสาวอัจฉราพร  กรึงไกร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมนา
 
1. นางสาวกันยกานต์  บุญมานะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงสายธาร  พวงสิน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ต่อธนวงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงจันทนา  สามบุญศรี
 
1. นายกฤษ  สำราญจิตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพรพรรษา  ประสิทธิทอง
 
1. นางอารีย์  สัจจวาที
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายปริยวิศช์  เกษมสิทธิมงคล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีอำไพ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกาบบัว 1. เด็กหญิงญาณิศา    ปทุมเมือง
 
1. นางสาวสิริกร  พิชิตธนปัญญา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  หอยสังข์
 
1. นางศิธร  ชลาลัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กหญิงอัญชสา  สิงห์อยู่
 
1. นางสาวเบญจมาศ  คำเกิด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางปลานัก 1. เด็กหญิงวนิดา  ขาวยั่งยืน
 
1. นางรัชฎาพรรณ  กิจประมงศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สมวิเศษ
 
1. นางสมคิด  สุวรรณเนตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายพลวัต  เชาวรานนท์
 
1. นางลอองดาว  ภิญโญวุฒิไกร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุพาภรณ์  วงษ์สมัย
 
1. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณุฤดี  พันธุ์โชติ
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ทุริยานนท์
3. เด็กหญิงสาริศา  ศรีโชติ
 
1. นางสุดาศรี  สิงห์ทอง
2. นางพุทธชาติ  บุบผา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พลับสกุล
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ลิมป์วิลาศ
3. เด็กหญิงรวินทร์วิภา  เคนตู้
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกันต์กมล  ชัยวง
2. เด็กชายคณาเศรษฐ์  ทองดารา
3. เด็กหญิงศลิษา  อวยชัย
 
1. นางสาวนริสา  ระวังผิด
2. นางเพชรี  วันสอน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงนิธิณัฐ  อินแหยม
2. เด็กหญิงปพิชญา  วราตินันท์
3. เด็กหญิงลวิตรา  เจียมทับทักษิณ
 
1. นางแสงระวี  ประจวบวัน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายณฐกร  เอี่ยมน้อย
2. เด็กหญิงศศิกานตร์  พวงพิกุล
3. เด็กชายสุธนัย  นุชสวาท
 
1. นางวาสนา  ธีระธำรงชัยกุล
2. นางอรอนงค์  โชคสกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงจริยา  โคตาลุด
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เสือม่วง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  มูลราช
 
1. นายสุขสันต์  เมียมขุนทด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  บรรณศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฝายจะโปะ
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์  เจียเปีย
 
1. นางสาวปทุมมาศ  ฉิมทะเล
2. นางสาวเบญจพร  เขตรำพรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงคูฉี  เจน
2. เด็กชายณัฐวัตร  ครองชนม์
3. เด็กชายอิทธิกร  แทนบุญ
 
1. นางสาวสนาน  เจริญนาม
2. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงปณิดา  มีสุข
2. เด็กหญิงภาพิมล  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  แปลงศรี
 
1. นางลัดดา  สนธิ
2. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงนรินธร  ตันวิบูลย์
2. เด็กหญิงปัทมพร  อยู่ญาติมาก
 
1. นางจารุมนต์  ม่วงงาม
2. นางสาวเบญจมาศ  เชื้อสุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจารวี  จั่นประดับ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตรคำลือ
 
1. นางชานิณี  คุ้มเกรง
2. นางสาววัลยา  ภู่สุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ยิ่งถาวร
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ฉัตราปฐมพงศ์
 
1. นางสุมามาลย์  คลังนุช
2. นางสุทิน  รักการ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โคยะทา
2. เด็กหญิงปองขวัญ  ปิ่นเวหา
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นางสาววัลย์วิสา  แจ้งสว่าง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กชายชนวีร์  คำมี
2. เด็กหญิงสุนันทา  ทองดี
 
1. นางนิตยา  ต่อประสิทธิ์กุล
2. นางสาวผาณิตา  กุลศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองภู
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ยาสุกแสง
 
1. นางสาวศุภร  พวงมาลี
2. นางสาวบุญชอบ  แตงโสภา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายเตชัส  เวียงวีระ
 
1. นางปณิชา  ณัฏฐาไท
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล
 
1. นายจีรศักดิ์  วงศ์กาญจนฉัตร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ
 
1. นางลักษวงษ์  จิระสุวรรณภักดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายกุณฑี  สมบูรณ์วิวัฒน์
 
1. นางสาวอังสนา  อุตมูล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  วิรุฬหะรัตน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เกาสุรัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายชาคริต  หลวงจันทร์
 
1. นางศิริวรรณ  เจนจิตไพบูลย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  เสือน้อย
 
1. นายเนตรนรินทร์  นามกร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายสิรภพพ์  รจนากุล
 
1. นางมะลิซ้อน  โกสัลล์วัฒนา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงปวีณา  ประสมทอง
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงชญาดา  กำมา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เหล่ามะลึก
3. เด็กชายสิริชัย  ยิ้มเจริญ
 
1. นางอัจฉรา  เอี่ยมบำรุง
2. นางสาวลลิตา  นิติพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 1. เด็กหญิงประภาศรี  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายรพีภัทร  บัวทอง
3. เด็กชายเอกพงษ์  นครคง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีสว่าง
2. นายไพโรจน์  ศรีสว่าง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายทัศไนย  ชอบชน
3. เด็กหญิงวราภรณ์.   บุญศรี
 
1. นายแดนชัย  คุ้มวงศ์
2. นายลิขิต  สุเมธานุสรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงนรินทร   สอนวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรลดา   วังสะตัง
3. เด็กหญิงสาริณี   กานนท์
 
1. นายเอกภาพ  อภัยจิตร
2. นางสาวสุกัญญา  สมัญญา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจันทรา  อิ่มทอง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงวราลักษ์  พรหมมาสต์
 
1. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
2. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กหญิงชุลีพร  จันทวงษ์
2. นายสรศักดิ์  บุญสม
3. เด็กหญิงโสภิตา  บุญเขียน
 
1. นางนิตยา  อุ่นเจริญ
2. นายสุริยา  อุ่นเจริญ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1. เด็กหญิงจิรภาพร  ผลทิพย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ช้างนิ่ม
3. เด็กหญิงอัญชิตา  แย้มวงศ์
 
1. นางกรกมล  เมธีวรกิจ
2. นางสาวอภิญญา  ชวลิต
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สกุลศรี
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเดช
3. เด็กชายณัฐพล  จำปี
 
1. นางสาวศิรินันท์  วรรัตนกิจ
2. นางศิรินทร์รัตน์  เพ็งสวย
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกชกร  คงสมัย
2. เด็กหญิงชนากานต์  สงกรานเสงี่ยม
3. เด็กหญิงอาทิตยา   มีถาวร
 
1. นางสาวอริษา  วงคำจันทร์
2. นางสาววันดี  ขำสำราญ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. นางสาวชลดา  เก๋าหลิม
2. เด็กหญิงลลิตา  ลานเลี้ยงชีพ
3. นางสาวสุนันทา  แย้มอารมณ์
 
1. นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง
2. นางแพรว  วรลี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิง ชรินทิพย์  อ่ำแจ่ม
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เอกจีน
3. เด็กหญิงสุเมธินี  แก้วลอยมา
 
1. นางวาสนา  สระแพงแก้ว
2. นางสาวกรองทอง  ดีเรือง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เจิมงาม
3. เด็กหญิงแสงนิล  ผันสืบ
 
1. นางสาวสุภาวดี  เหมือนเทียน
2. นางสาวสุพัชชา  เชี่ยวชาญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายศิรฐากูร  สุโกมล
2. เด็กหญิงโชติกา   แสงวิภาค
 
1. นายธีระพัทธ์   โชติธนิกวรรักษ์
2. นางกนกวรรณ   นาลัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น
2. เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ
 
1. นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายธนกฤต  เจาะสุนทร
2. เด็กชายอภินันท์  เทียนห้าว
 
1. นางพรทิพย์  รามนัฎ
2. นางกานดา  ครุปิติ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กชายตรีทเศศ  ฝ่าซ่าย
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ที
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทองดอนน้อย
2. นางสาวสุวนันท์  ลูกบัว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันดาเพ็ง
2. เด็กชายอนุภัทร  หอยสังข์
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กชายนนธวัตน์  เตียวเบ๊
2. เด็กชายภูวลักษณ์   ภู่พงศ์ธร
 
1. นางพลิ้วพิไร  พุทธรังษี
2. นางสาวบุศรา  ธิกูล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายสิปปกร  อรุณโรจน์
 
1. นางปณิชา  ณัฏฐาไท
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายศุภกร  นันทวิสาร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศินิภา  บุรวัตร์
 
1. นางสาวพัชรียา  บัวเผื่อน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงอินทิรา  วัลลา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. นายวศิน  คำเสาร์
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงกิตติธรา  ตั้งจิตธรรม
2. เด็กชายธนาธิป  คูณตาแสง
3. เด็กชายพงศกร  กองสกูล
 
1. นางกรวรรณ  คูณตาแสง
2. นางสาวกัลยากร  ธงชัยธนะกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงปุญญ์นิตา  เสรีพงศากร
2. เด็กชายพงศกร  ฉิมเฉย
3. เด็กชายศุภกร  กล่อมอำภา
 
1. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
2. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธนดล  จิตไพบูลย์
2. เด็กหญิงพิฤดี  หทยวัฒน์
3. เด็กชายวสวัตติ์  เอื่ยมนิรันดร์
 
1. นางวรรณี  ตันตะราวงศา
2. นางสาวภัทรวดี  ราชนิยม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เตียสุวรรณ
2. เด็กหญิงวศินี  มีแสง
3. เด็กหญิงอัญชลี  จินตนา
 
1. นายอนิรุตต์  ตรีสาร
2. นางกิตติมา  วาปีทะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขยามยนต์
2. เด็กหญิงพัชรี  สุลง
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชอบใจ
 
1. นางสาวพิชาภัค  จินดาศรี
2. นางสาวดวงฤทัย  สมณะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงชนิสรา  ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ขาวเป็นใย
3. เด็กชายพรรณศักดิ์  สินค้าเจริญ
 
1. นายณฐภัทร  แก้วกุ่ม
2. นางสาวธิดา  ลือวันคำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ทองประเสริฐ
3. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ไพรศรี
 
1. นายพิชิต  ลิอินทร์
2. นางจารุวรรณ  กันตรง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกันยกร  คล้ายเรือง
2. เด็กหญิงปณัฐฑิตา  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  มีชื่น
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายธีรนาถ  อักโขพันธ์
2. เด็กหญิงปณิตตรา  คงวัฒนา
3. เด็กหญิงศสิตา  เรืองทับ
 
1. นายนพวรรธน์  สิงห์โต
2. นายสิทธิชัย  แก้วอุบล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สังข์มิตร
2. เด็กหญิงฐิตา  คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงเพชรลดา  อ่วมสอาด
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
2. นางสาวปรียาภรณ์  พรหมบางญวน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงดารณี  โสตะ
2. เด็กหญิงอินทิรา  นิลคำแหง
3. เด็กชายเจษฎา  หนองใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์  ใจสุทธิ
2. นางสาวธีรพันธ์  อิ่มอุไร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงลลิตา  บุญมาก
2. เด็กชายอุทัย  สีทาวงษา
3. เด็กหญิงเกษมณี  พึ่งจุ้ย
 
1. นางสาวภาวินี  นาบำรุง
2. นายฐาปกรณ์  ใจสะอาด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงจิดาภา  ฮงพานิชตระกูล
2. เด็กชายชญานนท์  อนันต์
3. เด็กชายสุรวี  เรืองศิริ
 
1. นายจีรเดช  ช่างต่อ
2. นางสาวพรรณิกา  ปัญญาคุณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงพรพิมล  สุจริต
2. เด็กหญิงสุวรรณวรี  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงอรทัย  ศรีฉายา
 
1. นางสาวขวัญหทัย  วิเวกอรุณ
2. นางพรประสาท  คงทิพย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงจิราพร  คุ้มวงศ์
2. เด็กหญิงวีรวดี  อยู่ทอง
3. เด็กหญิงอัญมณีวลัย  ณ ถลาง
 
1. นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ
2. นางสาวเมนิสา  ศรีพอ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. นางสาวพรชิตา  พิรุณรส
2. นางสาวพรนิภา  งามขำ
3. นายวิรุณพงษ์  นิยมศิลป์
 
1. นายหัสชัย  สะอาด
2. นายศักดินันท์  ศรีไพร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กหญิงพิมประไพร  ปานกลาง
2. เด็กหญิงภัทราภร  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องใส
 
1. นางจิราพร  แก่นแก้ว
2. นางสาวกฤติยา  สุวรรณมาตย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรกุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ครองยุทธ
 
1. นางสาวสุดชีวัน  โพธิ์ทอง
2. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กชายกันตินันท์  เงินสวัสดิ์
2. เด็กชายกิตติธัช  สระบุรินทร์
3. เด็กหญิงณัฐธัญญา  สำฤทธิ์
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวกนิษฐา  สนลอย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกันญาภัคฐ์  พฤกษ์ธาราธิกูล
2. เด็กหญิงณพร  พลศักดิ์ขวา
3. เด็กหญิงปวริศา  เชิงฉลาด
 
1. นางเสาวดี  โพธิ์งาม
2. นางสาวอชิรญาณ์  โอถาวรวงษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงธิษณามดี  คาร์ลเดอรอน
2. เด็กหญิงพรรณปพร  อางอน
3. เด็กหญิงศศธร  ถาวรเจริญ
 
1. นายบุญญาพงษ์  ดวงมาลย์
2. นางสาวปวีณา  จงแต่งกลาง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 1. เด็กชายคมสัณห์  วิเศษกุล
2. เด็กชายธนวินท์  ศุภกูล
3. เด็กชายวันดี  ไตยราช
 
1. นายพงศกร  สำราญ
2. นางเมทินี  ทองจันทรา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. นางสาวฐิติพร  ทองสุข
2. นางสาวสุจันทร์ทา  สังคะอ้น
3. นางสาวสุจิตรา  สังคะอ้น
 
1. นายวิชา  จรเดช
2. นายกังวาฬชัย  จำดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงษุพาวีร์  สนอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เชื้อศรีนนตรี
3. เด็กหญิงอภิชญา  ยัม
 
1. นางสาวปิยฉัตร  มั่นจิตร
2. นางสาวสุพัตรา  จันทร์กระจ่าง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 1. เด็กชายคมสัน  สิงหะ
2. เด็กชายนราธิป  เดชสกุล
 
1. นายธัณย์นุชิต  หัสนีย์ธนเดช
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปุณยภา  จรูญจิรเสถียร
2. เด็กหญิงมนตร์ภรณ์  ลีลาขจรจิต
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ทาลา
2. เด็กชายเนติธัช  แก้วศรี
 
1. นางกัลยา  จุลเดชะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ต่ายแพ
2. เด็กชายทรงพล  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวฐิติมา  พวงคุ้มชู
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายชมนวิทย์  เทพศิริ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทกรม
 
1. นางสาวสมนึก  จันทร์เศรษฐี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายธนเทพ  สิทธิบุศย์
2. เด็กหญิงบุณยาพร  สมพรไพลิน
 
1. นางสาวธนนันท์   คำสาริรักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายธนพัฒน์   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายศุภวัฒน์   จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวเรณุกา   จิตนาริน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายจอ  -
2. เด็กชายชาน  -
 
1. นายไพรินทร์  อิ่มแสงจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 1. เด็กชายนราวุฒิ  เสือสอาด
2. เด็กชายเนติพงษ์  ดอนรุ่งจันทร์
 
1. นางสาวกมลวัลย์  บุญจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กชายณัฐชนน  ลาดสลุง
2. เด็กชายนันท์พิพัฒน์   งานสลุง
 
1. นายพรหมมินทร์  เผือกพันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เภตรา
2. เด็กชายปิยวัฒน์  มัจฉิมวงศ์
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สมแฮ
2. เด็กชายวิรุทธิ์  เยี่ยมขาว
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายธนกาญจน์  สุดนาลาว
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  กล่ำเจริญ
 
1. นางสาวดาราวดี  ลิ้มสุวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กชายศุภกิตติ์  รักจันทร์
2. เด็กชายเธียรกุล  จันทร์รุ่งเรือง
 
1. นางสาววีระนันท์  มนตรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายธนัตภ์  สีนวล
2. เด็กหญิงศรินญา  ผลจิตร
 
1. นายสถาพร  พิมพ์พาศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. นายชัยพร  เทพพิทักษ์
2. นายภานุฐัต  คล้ายพงษ์
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. นายดนุสรณ์  ทัพวงศ์
2. เด็กชายอนุรักษ์  ขันขาว
 
1. นายกฤต  หอมเกษร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภูมิ  ชูกำแพง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สีเงิน
 
1. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายสหรัฐ  พิศาลสุข
2. เด็กชายอัสราวุธ  หน่องพงษ์
 
1. นายชุมพล  ขอเสริมกลาง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายศรีวิชัย  พุฒศิริ
2. เด็กชายศิริโชค  ภูมาตนา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เลาลาด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงงามใจ  ฉิมพลี
2. เด็กชายอิศวะ  มณีเนตร
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงนิภาพร  เขียวเทพ
2. เด็กหญิงปุณญวีร์  พงษ์สาลี
3. เด็กหญิงลลิดา  คล้ายทอง
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  อู่อรุณ
5. เด็กหญิงไอริณ  พิมเสน
 
1. นางชวิศา  พะโยม
2. นางบุญสม  คำเนตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีโฉม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  กลิ่นจุ้ย
3. เด็กหญิงนาตาชา  บุญรอด
4. เด็กหญิงพชรมน  มุ่งค้ำกลาง
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณจินดา
 
1. นางสาวชนัญญา  นาแซง
2. นางพิสมร  สวัสดิ์โรจน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อัตถาหาญ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  อำไพ
3. เด็กหญิงณภาภัช  หยกจินดา
4. เด็กหญิงปิยนันท์  เพชรมณี
5. เด็กหญิงรมิดา  กรัญญิรัตน์
 
1. นางสาวอรภินท์  ถนอมสัตย์
2. ว่าที่ร้อยตรีกชกร  จีระประดิษฐ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกันทิมา  อาวรณ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  รอดบุญชัง
3. เด็กหญิงประภาสิริ  ด่านนอก
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  เสรีพาณิชย์การ
5. เด็กหญิงพิชชาภา  เอียนรัมย์
 
1. นายสุมิตร  คชรัตน์
2. นางสาวพัชชา  จันมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บาทจิต
2. เด็กหญิงน้องปอ  จีด
3. เด็กหญิงบุณยวีย์  พูลเต่า
4. เด็กหญิงรุจน์ระวี  พูลเกษม
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วิจิตรบูรพา
 
1. นางสาวดวงพร  พรประสิทธิ์
2. นางสาวปกิตตา  จิติศักดิ์ดา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพลวง 1. เด็กหญิงชยานันต์  ชายเชิด
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เรี่ยมทอง
3. เด็กหญิงปรียา  สุขโข
4. เด็กหญิงสุนิษา  กลิ่นขจร
5. เด็กหญิงอินทิรา  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สิงขรบาท
2. นางบุญมี  สุขกัญญา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กหญิงกานดา  ลาวัง
2. เด็กชายชาคริต  ดาแหม็ง
3. เด็กหญิงนริศรา  นุตตะโยธิน
4. เด็กหญิงวาลิล  อีซอ
5. เด็กหญิงสุนิตา  จงเกิดศิริ
 
1. นางจินตนา  เดวิเลาะ
2. นางสาวสุดารัตน์  เวชศารัตนพิมล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์พันธุ์โสม
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทิวาวงษ์
3. เด็กหญิงศศิ  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  เพ็งพันธ์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  พีรพันธ์
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. นายกฤษณ์  เอ็นดู
2. เด็กหญิงธิดาพรรณ  ทนครบุรี
3. นายรชต  อิสิสิงห์
4. เด็กหญิงศศิวิมล  พระธานี
5. นางสาวอาทิตยา  ดีมี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จิ๋วแก้ว
2. นายฐานันดร  ใจธรรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชญาภา  รุ่งสุทธิกุล
2. เด็กหญิงธัญวลัย  แซ่โก
3. เด็กหญิงศศิร์รัช  คงขวัญ
4. เด็กหญิงสุพิชชา  บุตรหนัน
5. เด็กหญิงเมทิกา  สุนธนนท์
 
1. นางจินตนา  บำรุงสวน
2. นางจินตนา  เครือผือ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  นามโสม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิมิตรมาลา
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  เครือวัลย์
4. เด็กหญิงโสภิตา  เดชสอน
5. เด็กหญิงโสรยา  คำนวน
 
1. นางสาวภารตี  ทัพจีน
2. นางสาวปราณปรียา  ศรีบุญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงกชพรรณ   ลักษณาเจริญ
2. เด็กหญิงญณิดา   เหมะธุลิน
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี    แท่งทอง
4. เด็กหญิงรุ่งนภา   อันแสน
5. เด็กหญิงศศินันท์    มานิตย์
 
1. นางสาวขวัญจิตร   วิรัตน์จันทร์
2. นางพิศวง   มาเมือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกขะศักดิ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมแพร์
3. เด็กชายบัลลังก์  ชัยวัฒน์โยธิน
4. เด็กหญิงยลลดา  จ่าเลิศ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เพียรอนุกูลบุตร
 
1. นางปราณี  พิทักษ์มงคล
2. นางสาวสมปรารถนา  ส่องแสงจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มาลัยพงษ์
2. เด็กหญิงพัชริศา  ไพรสันต์
3. เด็กหญิงสวรรยา  สนคล้าย
4. เด็กหญิงสุกาญต์ดา  มุละสีวะ
5. เด็กหญิงอวัศดา  เปี่ยมเอม
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อินทร์ทอง
2. นางสาวศิวพร  เชยทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมิตรภาพ 20 1. เด็กหญิงธนพร  คำสุวรรณ
2. เด็กชายนัฐธัญ  นุชวงษ์
3. เด็กหญิงรัตมณี  ศรีดี
4. เด็กชายอภิฤทธ์  ภาระเปลื้อง
5. เด็กหญิงอลิสา  โอสถเจริญ
 
1. นายปฐมพงศ์  ฐาศิริทรัพย์
2. นางนิปัทม์  สนิทเธอ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงชนัฐฎา   เงินชื่น
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  สดกระโทก
3. เด็กหญิงสุพิชชา   งามเลิศ
4. เด็กหญิงอินทิรา   งดกระโทก
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์   พิจารณ์
 
1. นางรุ่งทิวา   ณรงค์เพชร
2. นางเข็มทราย   สรเลขกิตติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  ติ่งทอง
2. เด็กหญิงมีนตรา  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงรัตติยากร  เจียมจริยาภรณ์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  กองวงษา
5. เด็กหญิงสวิตตา  ทนงค์
 
1. นางสาวยุพเยาว์  บุญโต
2. นายปัณณวัฒน์  โกลากุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายกริชตะวัน  ไทรทอง
2. เด็กชายทรงวุฒิ  วงษ์ห้วยแก้ว
3. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์ปิ่น
4. เด็กหญิงรจนา  แทนพันธุ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญบุตร
 
1. นางบุปผา  สิงห์สถิตย์
2. นายจักรกฤษณ์  ไตรยาลักษณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงพริริสา  เกตุอุดม
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  อนุหนายนน์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมีศรี
4. เด็กชายยศวีร์  โพธิรัชต์
5. เด็กชายวีรภัทร  บุญธรรม
 
1. นางสาวศิริลดา  ช่วยศรีนวล
2. นายปวีณ์  เกาะแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองขาว
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเนียม
3. เด็กชายวงศ์รพี  นวลละออง
4. เด็กชายสิรภัทร  เรืองระยับ
5. เด็กชายอภิสร  สุวรรณแก้ว
 
1. นางสาวกมลฉัตร  กลัดแก้ว
2. นายชาติชาย  เฉลยจรูญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กชายนิพนธ์  อุ่นรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงพรนภา  การันต์
3. เด็กชายพลพล  คุ้มเณร
4. เด็กหญิงสวรรยา  ทองเเพง
5. เด็กชายอภิเศก  ศรีบุญ
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
2. นางสาวรุ่งนภา  อุปไชย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 1. เด็กหญิงกวงจิ่ง  แซ่หย่าง
2. เด็กหญิงพัณณิตา  แสวงไพศาล
3. เด็กชายพิพัฒน์  อัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงมาริสา   บินบน
5. เด็กชายหงจื๊อ   แซ่หย่าง
 
1. นายสิทธิโชติ  วิเชียนล้ำ
2. นางสาวปารวี  นิติรัช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กชายจักรี  เรืองงาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นตา
3. เด็กหญิงปัฐฑนา  สงวนสุข
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  พงษ์พานิช
5. เด็กหญิงอริสรา  อยู่สุข
 
1. นายนันทชัย  แย้มนุ่น
2. นางสาวสุวิชาดา  หอมจำปา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กชายนวพล  ทองทับ
2. เด็กหญิงพรลดา  ปล้องมะณี
3. เด็กชายภูวรินทร์  สีโย
4. เด็กหญิงรัญญา  สาริวงษ์
5. เด็กชายสหรัฐ  คำใส
 
1. นายธีระชัย  กลิ่นหอม
2. นางสุธีรัตน์  ผาผาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกอบทอง   เจือมณี
2. เด็กหญิงณัฐมน   เพ็ชรคราม
3. เด็กชายธนรัตน์  เกิดปลั่ง
4. เด็กชายธนัช  มงคลยุทธ
5. เด็กชายธนาพิพัฒน์   จงเกื้อตระกูล
6. เด็กชายธีรพัฒน์  ขันธสาลี
7. เด็กชายปฏิภาณ  ห้อยยี่ภู่
8. เด็กชายปฏิภาณ  เอี่ยมถิน
9. เด็กหญิงภัคนันท์  นุ่มพินิจ
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ต้นสกุล
11. เด็กหญิงรุจีรัตน์   เพ็ชรงาม
12. เด็กหญิงวนิดา  ศิริวิโรจน์
13. เด็กชายวรภัทร   สว่างเมฆ
14. เด็กชายวรายุ   โพธิ์หล้า
15. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีชารส
16. เด็กหญิงศศิวิมล  เปี่ยมรอด
17. เด็กหญิงศิริวรรณ   โพธิ์นิมิตร
18. เด็กชายศุภกร  เหลี่ยมวิเศษ
19. เด็กชายสิทธิศักดิ์   มงคลยุทธ
20. เด็กหญิงสุไพลิน  สิงห์บรรดิษฐ์
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
4. นางจงจิต  กสิพันธ์
5. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงจิระวรรณ  ไพรพล
2. เด็กหญิงจิราพร  เพิ่มบัวจำ
3. เด็กหญิงชลธิฌา   หงษ์ทอง
4. เด็กชายชิติพัทธ์  ภูริวัฒนกุล
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อ่ำกลาง
6. เด็กหญิงนุชวดี  เกิดยินดี
7. เด็กชายปฐมพงษ์  ธนบัตร
8. เด็กชายพชร  น้อยสอาด
9. เด็กชายพรพิวัฒน์  พูลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  ขำพวง
11. เด็กหญิงภานิดา  ใจกว้าง
12. เด็กชายรพีภัทร  วัดล้อม
13. เด็กหญิงวารินทิพย์  อ่ำกลาง
14. เด็กหญิงศศิณา  นามแย้ม
15. เด็กหญิงศิริพร  ปรีชากุล
16. เด็กชายศุภกร  สุคนธ์น้อย
17. เด็กหญิงศุภสุตา   กันยะวงศ์
18. เด็กชายสานิตากร  วงษ์สวัสดิ์
19. เด็กชายสุทธิรักษ์  สุคนธ์น้อย
20. เด็กชายอดิศักดิ์   เทศสาลี
 
1. นางสาวเขมรัตย์  ชิตน้อย
2. นายนิรุตต์  รุ่งเรือง
3. นางกนกวรรณ  เชื้อบ้านเกาะ
4. นางสาววันวิสาข์  อินพิรุด
5. นางสาวผกาวัลย์  ชูแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พิมพิสาร
2. นายคมกฤษณ์  สมเปาจี
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ปฐมศิริกุล
4. นางสาวชลัยพร  นิลแนบแก้ว
5. เด็กชายชาริบ  สะมะ
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปูจัง
7. เด็กหญิงดลญา  เป่ากาเด
8. เด็กชายทรงวุฒิ  นามภูเขียว
9. เด็กหญิงบัวชมพู  โต๊ะมุดบำรุง
10. เด็กชายบูรพา  ด่านขุนทด
11. เด็กชายปณชัย  ทองรอด
12. เด็กหญิงปภาสรณ์  เจริญศักดิ์
13. เด็กหญิงพัททิรา  พรมอินทร์
14. เด็กหญิงพิตตินันท์  จันทร์ดี
15. เด็กชายภานุวัฒน์  สว่างวงษ์
16. นายมนัส  บุญมี
17. เด็กชายสิบเรศ  ดวงดารา
18. เด็กหญิงสุธิดา  สามรอดภัย
19. เด็กหญิงสุธิตา  ภูถาดถม
20. เด็กหญิงแสงตะวัน  ซอหิรัญ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
2. นางศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น
3. นายธนู  คงสมปราชญ์
4. นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท์
5. นางสาวอาบพร  ลือฉาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกฤษณะ  พันธุ์แตง
2. เด็กชายฉัตรมงคล  บุตรแสงดี
3. เด็กหญิงณัฐชนินทร์  คงศิริ
4. เด็กชายณัฐพล  ทับทิมทอง
5. เด็กชายธนัตถ์  เปียบุญมี
6. เด็กหญิงธิติรัตน์  นิลดี
7. เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี
8. เด็กชายธีรภัทร์  คชชะ
9. เด็กชายนพเก้า  สิงห์โมลี
10. เด็กชายปรากานต์  จันทร์มั่น
11. เด็กชายปิยะ  กาญจนกุลดิษฐ์
12. เด็กหญิงพิจักขณา  ศรีฉ่ำพันธ์
13. เด็กหญิงพิยดา  นาคพิน
14. เด็กชายวรปรัชญ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
15. เด็กชายวายุ  แก้วใหญ่
16. เด็กชายวิรัตน์  รักพวงทอง
17. เด็กหญิงศิริพร  แซ่แต้
18. เด็กหญิงอำไพ  สมบุญนาค
19. เด็กชายเขมนันท์  หวานจริง
20. เด็กชายโอฬาร  อยู่กลั่นเถื่อน
 
1. นางฐาณิญา  สิทธิทองจันทร์
2. นางสาวปรารถนา  สุขโข
3. นางสาวภนิตา  เมฆดี
4. นายไกรสร  อนันต์
5. นางสาวสมจิตต์  ภู่มาลี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายการัณย์  นิลพันธ์
2. เด็กชายกิตติธร  ภู่ทอง
3. เด็กชายคณิกร  มีวิชา
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  วงศ์ศรี
5. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สุวาชาติ
6. เด็กชายทัชชกร  ไชยเดชชนม์
7. เด็กชายทัชชพัจน์  ศิลปเสถียรกิต
8. เด็กชายทิวากร  แซ่ฮั้น
9. เด็กชายธงชัย  ทองบุตร
10. เด็กชายธนวัฒน์  ศิลปเสถียรกิจ
11. เด็กหญิงธัญญา  พยุงศรี
12. เด็กชายมงคลชัย  เสมามิ่ง
13. เด็กชายมนัญชัย  มะลิซ้อน
14. เด็กชายวรวัฒน์  นุ่มนิ่ม
15. เด็กชายวาทิตย์  พรมสีใหม่
16. เด็กชายศราวุธ  รุ่งเรือง
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  โชติพันธ์
18. เด็กหญิงสุธิดา  ปฐมศิริกุล
19. เด็กชายอรรถพงษ์  ทับทอง
20. เด็กหญิงแก้วมณี  สุวรรณศรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
2. นางสาววิลาสินี  ดวงเนตร
3. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
4. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
5. นางสาวนิตยา  พงษ์เกษม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีแผ้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อรรถวรกิจ
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  สายจันทร์
4. เด็กชายคาซูโต๊ะ  ญามาดะ
5. เด็กชายชีวานนท์  บุญอาษา
6. เด็กชายธนภูมิ  พรเสนา
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  ชะโลธร
8. เด็กหญิงปัณฑารีย์  แววประดิษฐ์
9. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  เหลี่ยมไทย
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  งามรุ่งโรจน์
11. เด็กชายมังกร  พลเอี่ยม
12. เด็กชายวุฒิพงษ์  ธงชัย
13. เด็กชายสรรเสก  เอกบัว
14. เด็กหญิงสุภัสสร  สุนารักษ์
15. เด็กชายอติเทพ  ศรีธนธรรม
16. เด็กชายอัฟกัน  ใจกว้าง
17. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ตื้อตัน
18. เด็กชายเป็นหนึ่ง  วัจนสวัสดิ์
19. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงสวัสดิ์
20. เด็กชายเอกชัย  จุละศร
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นายอภิชา  โสดา
3. นายกมลชัย  พอกแก้ว
4. นางสาวศุภรัตน์  เกื้อสกุล
5. นางมลฤดี  วานิชพงษ์พันธุ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กชายเทพนิมิต  นะยอด
 
1. นางสาวสุดา  โกยทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนชะเอม 1. เด็กหญิงปณัฏฐา  คิ้วเจริญ
 
1. นางสาววิมล  อยู่สถิตย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1. เด็กชายธันวา  ผ่องทอง
 
1. นางสุพิกา  ต้นสอน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  เปลี่ยนศรี
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กชายศุภกฤต  มังกรทอง
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  เพ็ชสวัสดิ์
 
1. นางสาวเย็นฤดี  ปะนันโต
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กชายวิษณุสรรค์   มั่นทุกะ
 
1. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายจิรายุ  มะลิทอง
 
1. นางอัญชลี  เจริญสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงภาพิมล  สิทธิเขตการ
2. เด็กชายศิวกร  แก้วสุข
 
1. นางชูกิจ  แก้วเหล็ก
2. นางอรทัย  นกยูงแดง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยวณิชย์
2. เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์ประทุม
 
1. นางอัจฉรีย์  คงเจริญเขตต์
2. นางวรรณี  สงวนทรัพย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงชริสา   ภู่นคร
2. เด็กชายศิรภัทร   พิมพ์พิจิตต์
 
1. นางธีราวรรณ   แก้วบุญเรือง
2. นางสาวศศิธร   สุกใส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐดนัย  มัธยม
2. เด็กหญิงนิมิตรจันทร์  สุนันทารักษ์
 
1. นางสาวฐิติมา  มีเจริญ
2. นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายคงเดช  ทองด้วง
2. เด็กหญิงอธิชา  แย้มกล่ำ
 
1. นางอารีย์  หงษ์วิเศษ
2. นางสาวปทุม  อยู่อิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงปฏิ
 
1. นายนิคม  มานะดี
2. นางสาววรรณเทพ  สิทธิ์น้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงปณัฐชา  ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายเดชดนัย  ดีล้น
 
1. นางสุภศิริ  ชาดวง
2. นางสาวสวรินทร์  อ้วนคำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายธเนศ  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงบุญญิสา  บูญธรรม
 
1. นางละมาย  ฟักขาว
2. นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กชายนัฐพงศ์  จันทร์ละคร
2. เด็กหญิงวรพร  นิตย์สุภาพ
 
1. นายประสงค์  โนนตาเถร
2. นางสาวธนัชยา  บุญสร้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงณัฐชนก  หลีพันธ์
2. เด็กหญิงปัฐมาวดี  เหมือนท้วม
3. เด็กหญิงพิชญาดา   สุวรรณทศ
4. เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเขต
5. เด็กหญิงรัตนาพร  กาพุ่ม
6. เด็กหญิงวรรณิดา  เปี่ยมปลื้ม
7. เด็กหญิงวิชาลิญจ์  เทศทอง
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ปรางปรา
9. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษ์พรหม
10. เด็กหญิงอัจฉรา  สนริ้ว
 
1. นายธนาเสฎฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
3. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกฤตยา  บุญจันสุนี
2. เด็กหญิงจิราภา  ใจบุญ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิยมสุข
4. เด็กหญิงดารารัตน์  วิมลลักษณ์
5. เด็กหญิงนันทิยา  ปรีชาโชติ
6. เด็กหญิงปภัสรา  จอมหงษ์
7. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ร่างเจริญ
8. เด็กหญิงวรางคณา  บุญเรือง
9. เด็กหญิงอัจฉราพร  หอมกลิ่น
10. เด็กหญิงเกวลิน  สังข์ศรี
 
1. นางสาวยุวธิดา  ปุณโณฑก
2. นางจันทนี  สัจจาธรรม
3. นางสาวศิริพรรณ  ประจงกิจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงทิวาพร  อินทรจักษ์
2. เด็กหญิงธนพร  พรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนริศรา  คงเจริญ
4. เด็กหญิงปิ่นสุดา  หัสดี
5. เด็กหญิงภักดิพร  กำแหงนา
6. เด็กหญิงรัญชิดา  บุญคง
7. เด็กหญิงวรลักษณ์  ขุนบ้านฆ้อง
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ดวงตา
9. เด็กหญิงอัญมณี  เข็มเลิศ
10. เด็กหญิงเจียมรัตน์  ตากสันเทียะ
 
1. นางสาววิภาภรณ์  มานิมนต์
2. นางฐิติกานต์  มะโนสา
3. นางทองสุข  นะธะศิริ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงศ์ผา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนโคตร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนศรี
4. เด็กหญิงปิญชาน์  พลวงค์
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  ปิ่นนะโรจน์
6. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุญปัญญา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่กี้
8. เด็กหญิงสุธิษา  คำมานพ
9. เด็กหญิงอินทราณี  แกล้วกล้า
10. เด็กหญิงเพ็ญพา  โพธิสัมฤทธิ์
 
1. นางพภัสสรณ์  เกษมสวัสดิ์
2. นางสาววาสนา  โอสถประสาท
3. นางสาวพัทธวรรณ  กุติการณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีงาม
2. นางสาวกรกนก  นาคสัมฤทธิ์
3. นางสาวชนากานต์   นิลฉวี
4. เด็กหญิงชลธิชา  นิลฉวี
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นุ่นหลักคำ
6. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  งามใจ
7. เด็กหญิงลักษณา  สมมิตร
8. เด็กหญิงสุปริญญา   คงเนียม
9. เด็กหญิงอัจฉรา  ลือธิสาร
10. เด็กหญิงแพรวา  งามใจ
 
1. นายกมล  ต้นภูเขียว
2. นายเกรียงไกร  สังข์วิชัย
3. นางอุทัยวรรณ  ศรีสุขใส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ลิ้มรั้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงณัฐนิช  หอมวงษ์
4. เด็กหญิงปลื้มใจ  บัวจิ๋ว
5. เด็กหญิงวัลยดา  เฉียนสูงเนิน
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เจริญสุข
7. เด็กหญิงศรัณย์พร  นกอินทร์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  บาลตา
9. เด็กหญิงเนตรชนก  อนุจันทร์
10. เด็กหญิงโยทกา  ขำอยู่
 
1. นายธนาเสฎฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
3. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ภักดีกุล
2. เด็กหญิงน้ำพลอย  เพชรอาษา
3. เด็กหญิงประภัสสร  ทองอร่าม
4. เด็กหญิงพิชชาภา  บุญแหยม
5. เด็กหญิงพิยดา  ผลาผล
6. เด็กชายพีรพงษ์  ใจสงฆ์
7. เด็กหญิงภาวิณีย์  ไทยเย็น
8. เด็กหญิงลภัสศรี  โชคบัณฑิต
9. เด็กหญิงลีลาวดี  ช่วยเหลือ
10. เด็กหญิงสิรภัทร  แก้วเฉลิม
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไตรยวงค์
12. เด็กหญิงหัทยา  โคบุตร
13. เด็กหญิงอภิญญา  มณีวรรณ
14. เด็กหญิงอารียา  โรจน์จิราวงศ์
15. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ฤทธิเรือง
 
1. นายธนาภณ  กลยนีย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมนวรรณ์  จรัญธนเสฏฐ์
3. นายคุณัสนันท์  ยอดรัก
4. นายเสกสันต์  เทศธรรมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ร่วมพุ่ม
2. เด็กชายกิตติชัย  อินทร์วิเศษ
3. เด็กชายทักษิณ  ดำเนินงาม
4. เด็กชายทีรวัช  วงษาเนาว์
5. เด็กชายธรรพ์ณธร  ป้อมคำ
6. เด็กชายนนทิวัฒน์  พิมพ์โปร่ง
7. เด็กชายนัฐพล  กลิ่นแก้ว
8. เด็กชายประเสริฐ  ชื่นพงษ์
9. เด็กชายปิยวัตร  อินประเสริฐ
10. เด็กชายพิจิตร  โรจใน
11. เด็กชายพีรพล  พิมพา
12. เด็กชายรุ่งโรจน์  เติมสุข
13. เด็กชายลัทธพล  พิหอม
14. เด็กชายศิขรินทร์  ชัยชมภู
15. เด็กชายสมประสงค์  แตงแก้ว
 
1. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
2. นายสุนทร  การบุญ
3. นางสาวปนัดดา  จันตุ่ย
4. นางสุนิสา  วงศ์ศรีรักษา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลาจันทึก
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงชลนิชา  อุดมฤทธิ์
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ทับกริช
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  กินปี
6. เด็กหญิงนฤมล  ผิวอ่อนดี
7. เด็กหญิงนุชนาฏ  เณรจ่าที
8. เด็กหญิงปนัทดา  ไชยต้นเทือก
9. เด็กหญิงพลอย  ตะวันเที่ยง
10. เด็กหญิงพินสุดา  เพ็งพารา
11. เด็กหญิงศุภวรรณ  เกษาพันธ์
12. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูทอง
13. เด็กหญิงอรชุมา  รัตนเสถียร
14. เด็กหญิงอารียา  ธรรมจาดี
15. เด็กหญิงเสาวณีย์  ศรีบุญเป้า
 
1. นางศิริลักษณ์  เรียบเรียง
2. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
3. นางสาวนัดดาว  หลั่งแร่
4. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สารีวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยิ่งมีมา
3. เด็กหญิงตวงรัตน์  ตันมี
4. เด็กหญิงประภัสสร  โทเกตุ
5. เด็กหญิงมนวิภา  วางเหลี่ยม
6. เด็กหญิงมลทกานต์  พับยม
7. เด็กหญิงรุจิรา  วางเหลี่ยม
8. เด็กหญิงวรรณฤดี  แดงสด
9. เด็กหญิงวาทินี  ชาวนาโค
10. เด็กหญิงสรัลชนา  พันธ์หริ่ง
11. เด็กหญิงสุกัญญา  อรรถชิตวาทิน
12. เด็กหญิงสุทธิตา  แซ่ลิ้ม
13. เด็กหญิงสโรชา  พัดใจดี
14. เด็กหญิงอภิชญา  พับยม
15. เด็กหญิงแพรวา  ภารินทร์
 
1. นายสุมิตร  ศักดี
2. นางสาวอภิญญา  พลอยดี
3. นายวัชรินทร์  เหลืองนวล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   แรมปัดชา
2. เด็กหญิงกัลยา   มหาหิงค์
3. เด็กหญิงกัลยา   ถะเกิงสุข
4. เด็กหญิงกุลวราลักณ์   ผงผานอก
5. เด็กหญิงชนัฐพิชญา   ทองละมุล
6. เด็กหญิงญาณิศา   เกี้ยมแสนเมือง
7. เด็กหญิงณัฐณิชา   กาแก้ว
8. เด็กหญิงดลพร   สุดใจ
9. เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญส่ง
10. เด็กหญิงพัชรพร   สามัคคี
11. เด็กหญิงพิมชนก    สุบรรณ
12. เด็กหญิงพิมพ์พร   ทรัพย์สมบัติ
13. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ   ภูเขาคำ
14. เด็กหญิงวันวิสา   วงศ์รักษ์
15. เด็กหญิงสุธาสินี   สีนน
 
1. นายธานิตย์   ชุมนิรัตน์
2. นายเสฏฐวุฒิ   ขวัญทอง
3. นางมณีรัตน์   ชุมนิรัตน์
4. นางยุพดี   อินทรสำอางค์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงทอง
2. เด็กหญิงกมลชนก  รอดแพ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วโวหาร
4. เด็กหญิงชวพร  พรนิมิตรเทพ
5. เด็กหญิงชัชมล  หงษ์ทอง
6. เด็กหญิงชัชริญา  แตงอ่อน
7. เด็กหญิงธีตารีย์  วารี
8. เด็กหญิงนาราการต์  แซ่อั๊ง
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  อ่อนทองหลาง
10. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์รุ่ง
11. เด็กหญิงปิยพร  แฟงภิรมณ์
12. เด็กหญิงพันนิตรา  อ่ำเอกผล
13. เด็กหญิงวริญศิริ  รอดแพ
14. เด็กหญิงสิริญากรณ์  นิสาย
15. เด็กหญิงเพ็ญพักต์  สุกคต
 
1. นางกมลพรรณ  วิรุณหะ
2. นางสุรินทร์  วงศ์วัฒนวรรณ
3. นางมนพร  นุ่มนก
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เดชนา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สมคิด
 
1. นางสาวศุธิสา  ทัพซ้าย
2. นางสาวศุภรักษ์  สีดา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิรติกา  เผือกทุ่งใหญ่
2. เด็กหญิงสิริโสภา  อยู่อินทร์
 
1. นางวารี  ศรีนราวัฒน์
2. นายปรีชา  อินบัว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กชายวรวิช  ทรัพย์มี
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  การะเกตุ
 
1. นางสาวโสภา  ขันติศรีสกุล
2. นายสมโภชน์  อนันตโรจน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ตาเงิน
2. เด็กชายวสันต์  แสงสุริยะ
 
1. นางวารี  ศรีนราวัฒน์
2. นายปรีชา  อินบัว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  โกเมนต์
 
1. นายวัชรสิทธิ์  ขุนสุวิศิษฏ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายปิยะชัย  ปัญญาศานติ
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วกำกง
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรวิภา  วิปุลพงษ์
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงผริตา  สุขทวี
 
1. นายสราวุธ  มานะวงศ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขลังธรรมเนียม
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จะเจริญ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คงกะพันธ์
 
1. นางสุชาดา  ภักษาแสวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายสุรศักดิ์   เขียวน้อย
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กชายณัฐทนันท์  ภูริเศรษฐานนท์
 
1. นางสาวศิรประภา  โกสิต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพรวิภา    ปริบูรณะ
 
1. นางสาวขจีจิต   เทพมะที
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ป้า 1. เด็กชายตาด้า  -
 
1. นางสาวกนก  บุญขำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงปิยดา  เวชวงค์
 
1. นางสาวพิมพ์รภัช  ศรีจิราพงศ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  นุ้ยเพียร
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงณัฏฐิมา   สารเจริญ
 
1. นายสายัณต์   อุตทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายชาย  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  ชื่นเอี่ยม
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายวรเชษฐ์  โตประเสริฐ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประเสริฐศิลป์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายรังสรรค์  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงกัญยาณี  แซ่ตัน
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองป้อม
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วังหนอง
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงภิรัญญา  เจริญทรัพย์
 
1. นางเดือนนภา  เอกดำรงค์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินทร์ศร
2. เด็กหญิงแก้วตา  แก้วเทพ
 
1. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
2. นางศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  เพชรปานกัน
2. เด็กชายณัฐภัทร  ดรบัณฑิตย์
 
1. นางอัญชัน  มาตรวิจิตร
2. นายวุฒิเวช  สุทน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงมอส  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  -
 
1. นางสาวอรพันธ์  ถิ่นธารใสเย็น
2. นางสาวเทียมแข  อินต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงธิษณามดี  หมื่นสกดดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวอรพันธ์  ถิ่นธารใสเย็น
2. นางสาวเทียมแข  อินต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ถึกเจริญ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จั่วจันทึก
 
1. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ
2. นางนิดา  แตงเทพทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมสเถียร
2. เด็กชายพนัชกร  บุญก่อเกื้อ
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นายศักดิ์ชัย  พวงมาลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงศันศนีย์  โกมลมาล
2. เด็กหญิงอริสา  พืชนะ
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงจินดามณี  สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงสมาพร  ไข่เก่า
 
1. นางวัชรี  พลเสน
2. นางเสาร์วนี  อ่อนคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ยศพาลา
2. เด็กหญิงเพชราภรณ์  คงดี
 
1. นางสาวนิลปภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
2. นางสาวสรวีย์  สิทธิชูสินพงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวีนัชญา  ทองเพ็ญ
 
1. นางสาวรัตติยากร  วรรณทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงมีนา  ศรีบุญวงษ์
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วัจนลักษณ์
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงฐิติยาพร  อินเเผลง
2. เด็กชายศิริวัตน์  หมู่ใหญ่
3. เด็กชายเสฏฐพงศ์  บุญเพ็ชร
 
1. นางวรรณภา  ทับชม
2. นางสาวกชมน  ผลสินธุ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายณเดช  แสงทอง
2. เด็กชายปกรณ์  แสงทอง
3. เด็กหญิงสไบนาง  แสงทอง
 
1. นางสาวฑนาวัน  คงทน
2. นางกาญจนา  คงสิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พระจันทร์ทอง
2. เด็กชายสรายุทธ  โต๊ะมิ
3. เด็กชายสราวุธ  โต๊ะมิ
 
1. นางมัทนา  ทรัพย์ไพบูลย์
2. นางสาวเกศริน  เอี่ยมสะอาด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. สามเณรธนกฤต  คำดี
2. สามเณรปัญญา  ชิน
3. เด็กชายพงศกร  เขตนิมิตร
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นางลิดา  รัศมีงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ไกรโสภา
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ยิ้มแย้ม
3. เด็กชายอดิศร  มาศศรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงภาวนียา  หาญศึก
2. เด็กหญิงศรีสุดา  บัวเกตุ
3. เด็กหญิงศวรรยา  หาญชัย
 
1. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สะละดี
2. นายพันธกานต์  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่อี๊ง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์  วิทยาธรรมธัช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายจิรายุ    ลิ่วเวหา
2. เด็กชายพันทกานต์   บำรุงศรี
3. เด็กชายสิทธิชัย    ขาวสอาด
 
1. นางนิภาภรณ์   วงศ์สวัสดิ์
2. นางทิพวัลย์  รวดเร็ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายกุหลาบ  -
2. เด็กชายเอ  -
3. เด็กหญิงแสงคำ  อาริยาสกุล
 
1. นางสาวณัฐพร  ป้องลอด
2. นางสาวโศรยา  คำเขียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายพลกฤต   แก้วเก้า
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ไวนุนาวิน
 
1. นายวัชระ  ศุขะพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุญผาสุข
 
1. ดร.วฤษาย์  เลิศศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายภูวนัย   สุขสว่าง
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เมืองเกษม
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 1. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงรอด
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เมืองเกษม
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1. เด็กหญิงเกวลิน  นนทรีย์
 
1. นายบัญชา  เอกธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงยุพาภรณ์  โตยอ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายวรภัทร  ธำรงพงศกร
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงอาฐิติยา  เฉกแสงทอง
 
1. นางสาวกนกพร  ปุณกะบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์   มิศิริ
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายพรรษา  นามโคตร
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกรกนก  ริ้วทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงธณาทิพย์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ก้อนทอง
 
1. นายบัญชา  เอกธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กชายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์
 
1. นายนิธิ  ศรีสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ชูโชติจันทร์อุดม
 
1. นางเรืองศรี  เลิศไกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงปภาวดี   โชคชัยชนะ
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   แซ่อี๊ง
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายอรุณ  มาเมือง
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงอิศรา   เหลืองอ่อน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายประพัฒน์สร  ผลธุสะ
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กระจ่างแพทย์
 
1. นายวรปรัชญ์  ทองหล่อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงกัญญา  โหงอร่าม
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงสุธินี  รอดรัสมี
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนาบุญ  ผลาศักดิ์
 
1. นายชาญชัย  ชังเหยี่ยว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงณิชานาฏ  ยินดีวิทย์
 
1. นายนิธิ  ศรีสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวาศิณี  สุวรรณแพทย์
 
1. นางสุชาดา  นนทรีย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชมพูนุช   จันทร์ทับทิม
 
1. นายนรินทร   ประเทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงอุษาวดี  จันทร์ธรรม
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงธิดาพร   พิลา
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เอี่ยมนุช
 
1. นางสาวเกื้อกูล  แป้นจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กชายศิริวัฒ  อาชววาณิชกุล
 
1. นายเจนณรงค์  นบนอบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงณัฐพร  กลีบเมฆ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กชายวชิระ  สาตรา
 
1. นายคชล  จันทร์กระจ่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายกิจติชัย  หมั่นดี
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายจิรภัทร  ช้างผึ้ง
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กชายสิทธินันท์  แสงอุทัย
 
1. นายธีรวุฒิ  พฤฒากรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงลักษมณ  อินทร์พงษ์
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศัพทเสวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  กลมเกลียวญาติ
 
1. นางจิราภรณ์  ใจตรง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงอุไรพร  ทองอยู่
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  คำมาดี
 
1. นางสาวกุสุมา  เงินหรั่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กชายบูรพิภพ  กิจสถาพรชัย
3. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
4. เด็กชายพรคชรัตน์  รักษาจิตต์
5. เด็กหญิงยุพดี  ปิยทับทิม
6. เด็กหญิงรมิดา  ทับจันทร์ฺ
7. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ
3. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งโภคา
2. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทร์กลั่น
3. เด็กชายชโยธร  เพียรเก็บ
4. เด็กชายประพัฒน์สร  ผลธุสะ
5. เด็กหญิงพีรดา  เรียนหัตถกรรม
6. เด็กหญิงมาริสา  โกศิยะกุล
7. เด็กหญิงศิราภรณ์  โพธิภิรมณ์
8. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
9. เด็กหญิงเพชรลดา   พรมสันต์
 
1. นางสาวรัชดา  ทองสุข
2. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
3. นายเอกภาพ  มีไม่จน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น
2. เด็กชายฌานวิทย์  จันทมาศ
3. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
4. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีประเสริฐ
5. เด็กชายประมุข  ร่มโพธิ์ซี
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  อักษรเจริญสุข
7. เด็กชายสุภัทร  มากโฉม
8. เด็กชายอธิณัฎฐ์  จันทรีศรี
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางพิมพ์ลดา  ฉัตรกีรเศรษ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกนกพร  เสือแพร
2. เด็กชายคณพศ  เผือกแตง
3. เด็กชายจิรภัทร  ช้างผึ้ง
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  สุวรรณลือ
5. เด็กหญิงชุติมา  ภู่พูล
6. เด็กชายธิชานนท์  ยศรุ่งเรือง
7. เด็กหญิงวิภาวี  พ่วงแจ่ม
8. เด็กหญิงสมิตา  แต่งเสร็จ
9. เด็กหญิงเบญจา  รุ่งเพ็ง
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
2. นางสายวาริน  แทนศรราม
3. นางประทุม  เทียมเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงกัญญา  โหงอร่าม
2. เด็กหญิงกิ่งดาว  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงซันมา  มังคุด
4. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เที่ยงตรง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มสวย
6. เด็กหญิงนัทชา  แก้ววิลัย
7. เด็กชายภูรินทร์  บุญมี
8. เด็กหญิงวราภรณ์  วงค์ยีเมาะ
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
2. นายอนุชา  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
3. นางสาววรวรรณ  อินทสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ไพเราะ
2. เด็กหญิงกาญจนา  จี้จู
3. เด็กหญิงชนิดา  วังเย็น
4. เด็กหญิงชลธิชา  ตาดี
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  ใจเย็น
6. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  บุญเกิด
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  พันธ์ผลิ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจเย็น
9. เด็กหญิงสุพรรษา  โสสิงห์
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
2. นายสิทธิพล  คำเงิน
3. นางสาวนุจรี  ใจเย็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายทินภัทร  เล็กมณี
6. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
7. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
8. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
9. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
10. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
11. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
12. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
13. เด็กหญิงสุชาสินี  คำเที่ยง
14. เด็กชายอัครพล  กรีอารีย์
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายมานพ  ทับเงิน
2. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนจินดา
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  สังคดิษฐ
3. เด็กหญิงจิตสุนันท์  วงศ์ดียิ่ง
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลพิพัฒน์
5. เด็กชายชนะชัย  คุ้มเสนียด
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำชวด
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแสน
8. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
9. เด็กหญิงธัมวรัตม์  สารประสพ
10. เด็กหญิงภัคจิรา  สังคดิษฐ
11. เด็กหญิงภัทรวดี  ฟูแสง
12. เด็กชายรัชพล  ตุงคะบูรณะ
13. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
14. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเงิน
15. เด็กชายสุรภัสสร์  ปานผา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นายสมชาย  กลิ่นมาลัย
3. นางเสาวณิต  เสาร์สมยา
4. นางสาวสุธีรา  ศุขเขษม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มณีรุ่ง
2. เด็กหญิงจันทิมา  ดอกไม้ไหว
3. เด็กหญิงจิตติมา  ศิริวรรณ
4. เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยฟ้า
5. เด็กชายธนโชติ  ปรากฎมาก
6. เด็กชายธมกร  แสงสุข
7. เด็กหญิงนภัสตรา  จันทร์ทอง
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุวรรณรัตน์
9. เด็กชายพลพงษ์  จันเขียน
10. เด็กชายภาณุปกรณ์  เลิศหิรัญทรัพย์
11. เด็กหญิงรสกร  เหลืองศิริ
12. เด็กชายวงศธร  สุขดี
13. เด็กหญิงวันวิสา  ดาษพินิจ
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุทธประเสริฐ
15. เด็กชายสุรพัศ  นาคสมบูรณ์
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
2. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
3. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
4. นายไพรวัลย์  มาลัยศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายกิจติชัย  หมั่นดี
2. เด็กชายคุณาธิป  อยู่ดี
3. เด็กหญิงชลธิชา  ตันติกูล
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ล้อเจริญ
6. เด็กหญิงปภาสรณ์  ศรีนุกูล
7. เด็กชายพงศกร  พุทธประวัติ
8. เด็กหญิงพัชรี  ระยับศรี
9. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าเลิศกิจกุล
10. เด็กชายวัชรพงศ์  คำแพงจีน
11. เด็กชายวันเอก  ธรรมกรบัญญัติ
12. เด็กชายศุภกร  หาญกล้า
13. เด็กชายอมรเทพ  มโนรังสีมรกต
14. เด็กชายอโณทัย  พรงาม
15. เด็กชายเจษฎา  ทองปลิว
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นางสาววัลลภา  บุญซุ่นหลี
3. นายมนู  ธนูทอง
4. นางวาสนา  วงศ์พยัคฆ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มีแก้ว
2. เด็กหญิงกัลยา   คำภูเมือง
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เอี่ยมศิริ
4. เด็กชายธรรมนูญ  อยู่ยั่งยืน
5. เด็กชายนวพล  ช่วยป้อง
6. เด็กชายนิรุจน์  บุญกอง
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชมจุมจัง
8. เด็กหญิงวิภาดี  ศรีนา
9. เด็กชายวิศรุต  จันทร์ดำ
10. เด็กหญิงศิริพร  สุกใส
11. เด็กหญิงสุภาศิณี  สีแนะ
12. เด็กหญิงสุุภัตตรา  สวัสดี
13. เด็กชายอนุพงษ์  เลี่ยงฮับ
14. เด็กหญิงอรธิชา   ฤทธิพงษ์
15. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  แทนสมบัติ
 
1. นายชวลิต  จงเห็นจิตต์
2. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
3. นางพจนีย์วรรณ  น้อยประดิษฐ์
4. นายจิตรภาณุ  นันทิประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  หอยสังข์
2. เด็กชายชานน  -
3. เด็กหญิงชไมพร  ใจดี
4. เด็กชายธีรพันธ์  น้ำค้าง
5. เด็กชายธีรภัทร  น้ำค้าง
6. เด็กชายปติกร  นิลทอง
7. เด็กชายพีระพัฒน์  แสวงการ
8. เด็กหญิงวิพา  ศรีวิรัญ
9. เด็กหญิงศศิธร  ห้วยใหญ่
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  แห่งหน
11. เด็กหญิงสุวิมล  นันทสูรย์
12. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วหอม
13. เด็กหญิงอันธิภา  จันทเสน
14. เด็กหญิงอารยา  แห่งหน
15. เด็กหญิงเนตรณาธาร  สิทธิเวชเมธี
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
2. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
3. นางศิริกานต์  ศรีไหม
4. นายไพรรัช  สรวมชีพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรรวี  ผิวดำดี
2. เด็กชายกิตติคุณ  เจริญพันธ์สุทธิ
3. เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินพสิษฐ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  น้อยกอน
5. เด็กชายชัยวิทย์  สุภณไล่
6. เด็กหญิงณัชชารีย์  กล่อมเกลี้ยง
7. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กล่อมเกลี้ยง
8. เด็กชายปราชญ์นที  อินทรประสิทธิ์
9. เด็กชายภณปก  อังคนาวิน
10. เด็กหญิงไพลิน  อินทรสุภา
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
2. นางสาววิไล  ปัสนะจะโน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกฤติเดช  ธิติดุลยกร
2. เด็กชายณภัทร   ดวงแก้ว
3. เด็กชายทรัพย์ทวี   ปิ่นเกษ
4. เด็กหญิงประกายดาว   นาสาลี
5. เด็กชายพลกฤต   แก้วเก้า
6. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ตะเพียนทอง
7. เด็กหญิงพีชญา   หักษี
8. เด็กชายวรภัทร   อ่วมคล้าย
9. เด็กชายศุภกฤต   เต็มสุข
10. เด็กหญิงสิรีธร   แซ่คู
11. เด็กชายไพชยนต์   สุขเอื้อ
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เจนจบ
2. เด็กชายธนากร  เสนชู
3. เด็กหญิงธนาภา  แสงอรุณ
4. เด็กชายธนาวุธ  สาหร่ายทอง
5. เด็กชายนที  สินสวน
6. เด็กหญิงนันทิดา  เทวงศา
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขวัญศรี
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  พันพัว
9. เด็กชายสิรวิชญ์  ดวงแก้ว
10. เด็กหญิงอภิญญา  คล้ายจือ
11. เด็กหญิงอภิสรา  บุญอร่าม
12. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บุญญะ
 
1. นางละออ  กองรส
2. นายธนพัฒน์  มีมาก
3. นางสาวจีรนันท์  เกิดม่วง
4. นายปฏิภาณ  กลัดล้อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายกฤษณะ   พงษ์มณี
2. เด็กชายชานนท์   รอดรัตนะ
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ชัยเสนา
4. เด็กชายนพกิจ   กาญจนเกตุ
5. เด็กหญิงน้ำริน   นิลวงศ์
6. เด็กชายปรีชา   คำบรรจง
7. เด็กชายภูวนัย   สุขสว่าง
8. เด็กหญิงยลดา   ถาวรสวัสดิ์
9. เด็กชายศุภกร   นาเจริญ
10. เด็กชายสุทธิวัฒน์   มิศิริ
11. เด็กชายอดิเทพ   เหมือนเพชร
12. เด็กหญิงอาคีรา   สิงห์แก้ว
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
2. นายนริศ  ลาภังยะวิทย์
3. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
4. นายพนมไพร  คำขจร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายกฤตเมธ  จำปางาม
2. เด็กชายนครินทร์  สร้อยสกุล
3. เด็กชายนันทภพ  ประทุมมา
4. เด็กชายภูสิทธิ์  สุวรรณไตรย์
5. เด็กชายมินธาดา  มายนอก
6. เด็กหญิงสงกรานต์  กวินปกรณ์
7. เด็กชายสมพงษ์  ปัทวงศ์
8. เด็กชายสิริกร  นิ่มเสนาะ
9. เด็กชายอนุชิต  นิ่มเสนาะ
10. เด็กชายเมธัส  ศรีวิเศษ
11. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นายยิ่งศักดิ์  ชุ่มเย็น
2. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
3. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
4. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กชายกอบเดช  ภวังครัตน์
2. เด็กชายจิดาภา  ร่มโพธิ์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  วิเชียรเชิด
4. เด็กชายธนชัย  บุตรสุวรรณ์
5. เด็กชายพิชิต  มังกรไชยา
6. เด็กชายวราเทพ  ดีเสมอ
7. เด็กหญิงวาสนา  เข็มนาค
8. เด็กชายศราวุฒิ  เปรี้ยวน้อย
9. เด็กหญิงศรีสุดา  พลยุทธิ์
10. เด็กชายสุเมธ  ภวังครัตน์
11. เด็กชายอัศวิน  ดวงมณี
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
2. นายสามารถ  เกิดมงคล
3. นางญาณภัค  แตกช่อ
4. นายชวลิต  กองมาก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กหญิงจิดาภา  ใจรัตนหลวง
3. เด็กชายชิษณุชา  ชลสิทธางกูร
4. เด็กชายณรงค์กร  ปิยทับทิม
5. เด็กหญิงธัญชนก  พัดโบก
6. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เวชชูแก้ว
7. เด็กชายบูรพิภพ  กิจสถาพรชัย
8. เด็กหญิงปฐมพร  ลิ้มปรีดี
9. เด็กหญิงปฐมาวดี  มหาอุป
10. เด็กหญิงปณรส  หมั่นเพียร
11. เด็กหญิงปณิตา  อนันตวรสกุล
12. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
13. เด็กชายพรคชรัตน์  รักษาจิตต์
14. เด็กหญิงรมิดา  ทับจันทร์ฺ
15. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
16. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
17. เด็กหญิงอนงลักษณ์  สุขประเสริฐ
18. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจมะเริง
19. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รื่นสุข
20. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ
3. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
4. นายมนัส  ทับจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กหญิงกันยามาศ  ทรายมูล
2. เด็กชายกัปนาท  สดีเดช
3. เด็กหญิงกาญจนา  นนท์ตา
4. เด็กหญิงชลธิชา  วงค์ค่ำ
5. เด็กชายชัยสิทธิ์  บุญเชิด
6. เด็กชายชินพัฒน์  นาห้วย
7. เด็กหญิงนภัสสร  นามโยธี
8. เด็กหญิงนริศรา  ใจทิพย์
9. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์ศิริ
10. เด็กหญิงน้ำฝน  นวมบางขวัญ
11. เด็กหญิงปาริสุทธิ์  ดีประเสริฐ
12. เด็กหญิงภัทรียา  พุ่มมะเริง
13. เด็กหญิงมะลิวรรณ  เอี่ยมประเสริฐ
14. เด็กหญิงศสินันท์  ขวัญอยู่
15. เด็กชายศิริชัย  ศรีบุญเพ็ง
16. เด็กชายสุพศิน  พานทอง
17. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จำเรียน
18. เด็กหญิงอาทิตยา  สำเภาทอง
19. เด็กชายอารัณ  พรมมี
20. เด็กหญิงเพชรนภา  รัตนปินตา
 
1. นางสาวผ่องแผ้ว  จันทร์พายัพ
2. นางสาวฉัตรนภา  ภากปางดำ
3. นายวิวัฒน์  อู่ผลเจริญ
4. นางจุรีย์  สุวรรโณ
5. นางสุภัชชา  ศิริวรรณ
6. นางสาวรัติญา  ปั้นทองสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กชายกรวีร์  บุญเหมาะ
2. เด็กหญิงขวัญมณี  ประทุม
3. เด็กชายณัฐพงษ์  มีรอด
4. เด็กหญิงดอร์ณญ่า  เหมือนพงษ์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทับเฉย
6. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์ยิ้ม
7. เด็กชายพัฒนินท์  เพ็งขุนทด
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ทัดศรี
9. เด็กหญิงมาริกา  ไชยยะ
10. เด็กหญิงวาสนา  หะติง
11. เด็กชายสันติภาพ  มณีวงษ์
12. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุขขำ
13. เด็กหญิงอณิชญา  แข่งขัน
14. เด็กชายอติรุจ  พรมนาง
15. เด็กหญิงอนันตญา   แข่งขัน
16. เด็กชายอนุชา  เสรีธนากร
17. เด็กชายอนุชิด  ดีวิเศษ
18. เด็กหญิงอรพรรณ  พรมนาง
19. เด็กหญิงเกศรา  กาฬภักดี
20. เด็กหญิงไอรดา  โสมกูล
 
1. นางสมฤทัย  โพธิ์ปฐม
2. นายอาธรณ์  โพธิ์ปฐม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. นางสาวกรกฎา  กึน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิน
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เวชสุวรรณ์
4. เด็กชายนนทพัทธ์  เย็นสำราญ
5. นางสาวบุษบา  เสาวพันธ์
6. เด็กหญิงปภาวดี  แก่นแก้ว
7. เด็กหญิงปุณยนุช  คุณเจริญ
8. นางสาวพรรณณี  เกษแก้วสถาพร
9. เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณผา
10. นางสาวภูสุดา  สิทธิเดชรัตน์
11. เด็กหญิงมัลลิกา  เจริญสวัสดิ์
12. นางสาวรจมณฑ์  สุกแสง
13. นางสาววรรณพร  สุกแสง
14. เด็กชายวัชรินทร์  กลมเกลียว
15. เด็กหญิงวิภาวี  คุณเจริญ
16. เด็กหญิงศิรดา  โศภิษฐ์สิทธิกุล
17. เด็กหญิงศิริพร  ไก่แก้ว
18. เด็กหญิงอรพินทร์  เป็นสุข
19. เด็กชายอรรตพล  สัตตุสะ
20. เด็กชายเวสารัช  ดาบพรวน
 
1. นางปาริฉัตร  เนียมศรี
2. นางสาวพิมพ์ใจ  ฐาปนะดิลก
3. นางชาลินี  ผดุงเวียง
4. นางพัชรา  บัวสวัสดิ์
5. นายยิ่งศักดิ์  เพ็งชิต
6. นางสาวธนาภรณ์  มานุสนธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษชนะ  สอนรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญดา  รอดเรืองรัตน์
3. เด็กชายคริษฐ์  วรรณเต็ม
4. เด็กหญิงจันทิมา  เปลี่ยนแปลง
5. เด็กหญิงชวิศา  สายสนิท
6. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดีรักษา
7. เด็กชายพีรภัทร์  ชุมภูวร
8. เด็กหญิงรัตนา  สิทธิชัย
9. เด็กชายวัชรินทร์  อู่วิเชียร
10. เด็กชายศรายุทธ  ปานสมบัติ
11. เด็กหญิงศศิวรรณ  งามขำ
12. เด็กหญิงศิรินรัตน์  ทองเงิน
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  พยนต์ศิริ
14. เด็กชายสิทธิกร  ปิโคทัง
15. เด็กชายสิทธินนท์  ปิโคทัง
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมี
17. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พยัฆศิริ
18. เด็กหญิงอาทิตยา  ปรุโปร่ง
19. เด็กชายอีธาน  ลูคัส
20. เด็กชายเจตษฎา  ดิษฐชลอ
 
1. นายโชติพงษ์  ศรีแม้น
2. นางจันทนา  สืบเสน
3. นางสุธาทิพย์  นิโกรธา
4. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวกมลวรรณ  เอี่ยมแท้
6. นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์  จีบเจือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขวัญอยู่
2. เด็กหญิงกรรณิกา  วงษ์วิภัตร์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มโฉม
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คะสะธรรม
5. เด็กชายณัฐชัย  เอมชะอุ่ม
6. เด็กชายธนันชัย  ศรีสิงห์
7. เด็กชายธวัชชัย  ศรีบุญเพ็ง
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  รถจันทร์
9. เด็กชายพีรพัฒน์  ช้างเชื้อวงษ์
10. เด็กชายภูวดล  อุทุมพร
11. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แตงนุ้ย
12. เด็กหญิงรุจีรัตน์  บุญมี
13. เด็กหญิงวรรณญาดา  ผลเตย
14. เด็กหญิงศศิธร  สุขเกษม
15. เด็กหญิงสุชาดา  นนท์ตา
16. เด็กหญิงสุธารัตน์  วงค์ค่ำ
17. เด็กหญิงสุวนันท์  แจงงาม
18. เด็กหญิงหฤทัย  ไชยทอง
19. เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวขาว
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชษา  เค้าชะเอม
 
1. นางสาวผ่องแผ้ว  จันทร์พายัพ
2. นางสาวกุสุมา  คณาจันทร์
3. นางสาววนิดา  เรืองขนาบ
4. นางสาวเกศรา  สิทธิแก้ว
5. นายเพทาย  พันธุ์ครุฑ
6. นายวีรชน  กะลัมพากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
2. เด็กชายธนาธิวัฒน์  ภักละ
3. เด็กชายธีรพล  บุตรวงษ์
4. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
5. เด็กชายสิทธิโชค  บุญรี
6. เด็กชายเศรษฐกานต์  ลือกิตินันท์
 
1. นางสุนีย์  แท่งหอม
2. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พานทอง
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  คุ้มภัย
3. เด็กชายปิยะพนธ์  จันทร์เพ็ญ
4. เด็กชายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล
5. เด็กชายศิวพรรษ  สนามทอง
6. เด็กชายอุดมเดช  แตงหวาน
 
1. นายวีระชาติ  อินทรวงส์สักดิ์
2. นายสายยันต์  วงษา
3. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกวิณทิพย์  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงธิดาพร  ธิอ้าย
3. เด็กหญิงนันทวดี  ภารีตา
4. เด็กหญิงปาย์รพิชชา  แก่นหมั้น
5. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แสงดอกไม้
6. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีเกตุ
 
1. นายสำเริง  สละสำลี
2. นายภูมิวัฒน์  ชาภิรมย์
3. ว่าที่ร้อยตรีชัยประชา  รักษาศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตา
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์  พานทอง
3. เด็กหญิงกาญจนา  วรรณรัตน์
4. เด็กชายชลภัทร  โปกุล
5. เด็กชายณัฐพล  ศรีชุม
6. เด็กชายณัฐศรันย์  เลาะเหลางาม
7. เด็กชายดุสดี  มีฟัก
8. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
9. เด็กชายธนาธิวัฒน์  ภักละ
10. เด็กชายธีรพล  บุตรวงษ์
11. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปล้องงูเหลือม
12. เด็กชายนวพล  กุลวิด
13. เด็กหญิงนัทชา  สุทนต์
14. เด็กชายนเรนทร  แท่นคำ
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขวัญเต็ม
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  เขียมสันเทียะ
17. เด็กหญิงปิยะพร  พุทธรัตน์
18. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  บุญเต็ม
19. เด็กหญิงพรรณธร  ประทุมรัตน์
20. เด็กหญิงพีรดา  ทองดารา
21. เด็กชายภาณุพงษ์  เกียรติพันธ์ุ
22. เด็กหญิงรสริน  แสงสง่า
23. เด็กหญิงรัตน์เก้า  บุญเสริม
24. เด็กชายวิชยุตม์  กองมะเริง
25. เด็กชายวีรภัทร์  สิทธิพูนสวัสดิ์
26. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
27. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญทา
28. เด็กหญิงศิริพร  เหลืองอ่อน
29. เด็กชายสหรัฐ  สีหะมาน
30. เด็กชายสิทธิโชค  บุญรี
31. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีระวงศ์
32. เด็กหญิงสุพัตรา  กุลจันทร์
33. เด็กหญิงสุมิตรา  ทองแพง
34. เด็กหญิงอชิรญา  จงดี
35. เด็กชายอติชาติ  พวงภู่
36. เด็กชายอนุชิต  ธนูผาย
37. เด็กหญิงเกตุสนีย์  อินเต้
38. เด็กชายเจตษฎา  กาประโคน
39. เด็กชายเศรษฐกานต์  ลือกิตินันท์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ส้มหอม
 
1. นางสุนีย์  แท่งหอม
2. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
3. นางณัฏฐาชล  ธนัชชาอธิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ศรีไสย์
2. เด็กหญิงกมลพร   ดีประสิทธิ์
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ภูมิประชา
4. เด็กหญิงกันติชา   คำเหลือ
5. เด็กหญิงขวัญฤทัย    จันทร์หอม
6. เด็กชายคณาธิป   ป้อมเจา
7. เด็กหญิงจารุวัลย์   มาลีบำรุง
8. เด็กหญิงจุฑามณี   มากกุญชร
9. เด็กหญิงชนัญญา   ปานทอง
10. เด็กหญิงณัชชา   ชลนิกรรุ่งเรือง
11. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ยุงกลาง
12. เด็กหญิงณัฐนรี   อ่อนฉวี
13. เด็กชายตะวัน   เครืองาม
14. เด็กหญิงทิพยวรรณ   นาคพันธ์
15. เด็กหญิงธรรมสิริ   ละครไชย
16. เด็กหญิงธิญาดา   สิทธิชัย
17. เด็กหญิงนัจนันท์   โชติวงษ์
18. เด็กหญิงนัทริกา   โพธิ์คลี่
19. เด็กชายพงษธร    มีกุญชร
20. เด็กหญิงพัชรพร   ทุลลี
21. เด็กชายพิชญุตม์   อุ่นแก้ว
22. เด็กชายพีรพัฒน์   อังศิริ
23. เด็กชายพีรภัทร   ทองวิเชียร
24. เด็กชายภัทรดนัย   ทองวิเชียร
25. เด็กชายภาธรธฤต  ที่รัก
26. เด็กชายภูริวัฒน์   ยศภา
27. เด็กหญิงมัชฌิมา   เดาะขุนทด
28. เด็กหญิงรชตวรรณ    บรรจง
29. เด็กหญิงวรนุช   ศรีนวล
30. เด็กหญิงวิริพัตตรา   มิ่งมิตร
31. เด็กหญิงวิลาสิณี    ฉัตรดร
32. เด็กหญิงวิลาสิณี  ทองเกลี้ยง
33. เด็กหญิงศุภาวีร์   ระหา
34. เด็กชายสถาพร    เพ็ญนาถ
35. เด็กชายสรรเพชร   จันทวงศ์
36. เด็กหญิงสุภาวดี   กลิ่นดอกแก้ว
37. เด็กหญิงอรทัย   หวังสระกลาง
38. เด็กชายอัครพล   เทพอุทัย
39. เด็กหญิงอุมาวรรณ   จันมะณี
40. เด็กหญิงแก้วทิพย์   ศรีไสว
 
1. นายสมยศ  ชื่นอารมณ์
2. นายอนุชา  นาคมังสัง
3. นายจิรศักดิ์  ประชาชู
4. นางสาวเอวิกา  เทพสวัสดิ์
5. นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร
6. นางสาวหวานใจ  แง่พรหม
7. นางฤทัยรัตน์  แก้วสังข์
8. นางสาวปณิดา  วิมลทิพย์เกษม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ธัญกร
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  มาลีแก้ว
3. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทัพพันธ์
4. เด็กชายคงสุวรรณ  โคติวัน
5. เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร
6. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ชม
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสุทธิ
8. เด็กหญิงชนิกานต์  เครือแวงมน
9. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีพาติ่ง
10. เด็กหญิงณัฐมน  แสนศิลา
11. เด็กชายทวีชัย  ฉัตรกระโทก
12. เด็กหญิงทัศนาวดี  โปสุน
13. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
14. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนคำ
16. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
17. เด็กหญิงนันทพร  รักษาโสม
18. เด็กหญิงนันทวดี  สายบุญมา
19. เด็กหญิงนาตติยา  วรสุวรรณ์
20. เด็กหญิงประภาภรณ์  ภูมิวินี
21. เด็กชายพรชนัน  บุญฉุน
22. เด็กหญิงพรพรรณ  ประทายนอก
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สูงศรี
24. เด็กหญิงภัทรธิรา  พิมพ์เผือก
25. เด็กชายภาณุเดช  บุญวงษ์
26. เด็กหญิงรัชนก  ตามแต่รัมย์
27. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
28. เด็กหญิงลลิตา  ยาสมุทร
29. เด็กชายวรรณวงศ์  วงศ์เสือ
30. เด็กหญิงวิจิตกัลญา  เทียมยม
31. เด็กหญิงวิภาดา  จงกลกลาง
32. เด็กชายวุฒิพงษ์  โคกราม
33. เด็กชายศิวัช  ศรีสุนันท์
34. เด็กชายศุภกร  ศรีสุนันท์
35. เด็กหญิงอาริยา  ทองอั้น
36. เด็กชายอิธิพล  อินทร์อ่ำ
37. เด็กหญิงเกศินี  ทรัพย์สงเคราะห์
38. เด็กหญิงเดือนเต็ม  ธรรมตาล
39. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ
40. เด็กหญิงแสงทอง  แก้วอยู่
 
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
2. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
3. นายจำลอง  งามพลกรัง
4. นางรานี  ตันสิน
5. นางลำใย  อิ่มสิน
6. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
7. นางสาวศิริประภา  เรียบร้อย
8. นางสาวนารา  นิลนันท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงกรรธิมา  ซอระสี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุดสงวน
3. เด็กหญิงกัลยาณี  เขียวหวาน
4. เด็กชายกิติพงษ์  หอมหวล
5. เด็กชายกิติพัฒน์  หอมหวล
6. เด็กหญิงกุณธิดา  กติกา
7. เด็กหญิงจิรภัทร์  โพธิ์เมือง
8. เด็กหญิงชนม์ฤดี  โพธิ์งาม
9. เด็กชายชโยดม  วารีกุล
10. เด็กหญิงณัฐธิฌา  โกหา
11. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์ทอง
12. เด็กชายณัฐวรรธน์  สมานราษฎร์
13. เด็กหญิงทิติยา  นิลแช่ม
14. เด็กชายธนกฤต  สิงห์วงศ์
15. เด็กชายธีรภัทร์  วิริยะวานิช
16. เด็กหญิงนริสรา  สือเจริญ
17. เด็กหญิงนันทนา  แสนวังสี
18. เด็กหญิงปาริชาติ  อยู่สะบาย
19. เด็กหญิงปาริตา  ธวัชเกียรตินันท์
20. เด็กหญิงปารีณา  เทศอิ่ม
21. เด็กหญิงปิยธิดา  เจือจันทร์
22. เด็กหญิงพรชนก  ทองเหลือง
23. เด็กหญิงพรพรรณ  แซ่เตียว
24. เด็กชายพีรณัฐ  เอกกุทัพ
25. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีเรือง
26. เด็กหญิงรุจิรา  บุญประเสริฐ
27. เด็กหญิงวรณันท์  จิตรเสงี่ยม
28. เด็กชายวรพล  ศิลา
29. เด็กหญิงวรรชนก  ดอกบัว
30. เด็กชายวิษณุ  เหลืองงาม
31. เด็กชายวุฒิชัย  พารา
32. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
33. เด็กหญิงสาวิกา  ประโมงกิจ
34. เด็กหญิงสุพิชชา  เหมือนนุช
35. เด็กหญิงสุรนันท์  วันประสม
36. เด็กหญิงสู่ขวัญ  สงวนวงษ์
37. เด็กหญิงอัจฉราภา  จรรัตน์
38. เด็กหญิงอัจฉรียา  พรหมเต็ม
39. เด็กหญิงอุษณีย์   แก้วยานะ
40. เด็กหญิงโสภา  ศิริโวหาร
 
1. นายหนึ่ง  ชนะทะเล
2. นายยุทธนากร  แก้วกัลยา
3. นายไตรเทพ  เอี่ยมพินิจ
4. นางชิราณี  ดียิ่ง
5. นางจุฑามณี  ทองประชุม
6. นางสาวปิยฉัตร  มั่นจิตร
7. นางสาวกุลิสรา  บูรณะ
8. นางสาวบุศรา  ยาทองไชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์สุทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวเผือก
3. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทร์กลั่น
4. เด็กหญิงจันจิรา  ชื่นตระกูล
5. เด็กชายจิรวัตร  ใหญ่สถิต
6. เด็กชายจีรเดช  คงวิจิตร
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิลักษณ์
8. เด็กชายชัยรัตน์  จุลแสง
9. เด็กหญิงณัฎฐณิดา   วิมานะ
10. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
11. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ใจสุภาพ
12. เด็กชายนพดล  คงวิจิตร
13. เด็กหญิงนวมล  ลียากาศ
14. เด็กหญิงนิชาดา  ขำดี
15. เด็กชายนิพล  เจริญจันทร์
16. เด็กชายบรรณสิทธิ์  ร่มเย็น
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  วะราสิน
18. เด็กหญิงปณารี  เข็มปัญญา
19. เด็กหญิงปภาวดี  แดงฉาน
20. เด็กชายปรวิศร์  ทองสิทธิ์
21. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แสนกุรัง
22. เด็กหญิงปุณยาพร   แช่มช้อย
23. เด็กหญิงพรชนก  เชาว์ตรัยภาคย์
24. เด็กหญิงพิชญาพร  พยายอด
25. เด็กชายภวินทร์  ธรรมมา
26. เด็กชายฤทธิ์ดวาฬ  ม่วงสิงห์
27. เด็กชายวรวุธ  ม่วงสิงห์
28. เด็กชายวีระศักดิ์  ศรขาว
29. เด็กหญิงสิราณี  จันทร์สว่าง
30. เด็กชายสุธิพงษ์   เฉลิมญาติ
31. เด็กหญิงสุนิสา  กวางวิเศษ
32. เด็กชายสุริยา  สุกสนอง
33. เด็กหญิงสุรีรัตน์  รัตนสมบัติ
34. เด็กหญิงหทัยชนก  ขอดประนาม
35. เด็กชายอนุวัฒน์  ขันธวิจารณ์
36. เด็กชายอาณัฐ  กิจจารักษ์
37. เด็กหญิงเก็ด  สิงห์คง
38. เด็กชายเฉลิมพงศ์  แสงเงิน
39. เด็กชายเชิดศักดิ์  บุญธานี
40. เด็กหญิงแพรวา  วรเดช
 
1. นายจิระเดช  เอกออมพิทักษ์
2. นางสมปอง  ศรีงาม
3. นางสาวอังคณา  มั่งมี
4. นางสาวผาสุก  ผ่องโต
5. นางสาวนปภา  จันทร์สำราญ
6. นางปุณยนุช  เนตรพินทุ
7. นางไพจิตรา  อุ้มบุญ
8. นางสาวจุไรรัตน์  คงเม่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกิตติมา  ย่องใย
2. เด็กชายกิติภูมิ  อาจอาสา
3. เด็กชายคณภรณ์  ปรีชา
4. เด็กชายคำนึงหา  ทองดี
5. เด็กหญิงจอมขวัญ  งานดี
6. เด็กชายจักรพันธ์  แถลงสัตย์
7. เด็กหญิงจันธิฬา  ทรัพย์สะสม
8. เด็กหญิงชนิดา  รวดเร็ว
9. เด็กชายชานนท์  ไกรวาส
10. เด็กหญิงณัชชา  กลิ่นวงศ์
11. เด็กหญิงปุณณิศา  ผ่านด่าน
12. เด็กหญิงพนิดา  คำศรี
13. เด็กชายพรรณเดช  ชื่นกลิ่น
14. เด็กหญิงพัดชา  ชาญปรีชา
15. เด็กหญิงภัทรศยา  สุขสบาย
16. เด็กชายมณฑล  ใจคง
17. เด็กชายรัตนชัย  โพธิ์ศรี
18. เด็กหญิงวิภาดา  วงศ์เกิด
19. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มะลิวัลย์
20. เด็กหญิงศตพร  รัตนวิจิตร
21. เด็กชายศิริพัฒน์  เมตตา
22. เด็กหญิงสรณ์สิริ  มะม่วงหิมพานต์
23. เด็กชายสัจพร  อุ่นเรือน
24. เด็กหญิงสุภัทรา  การควรคิด
25. เด็กหญิงอนันตญา  อนุมาศ
26. เด็กหญิงอร  สุทธิจักร
27. เด็กหญิงอริษา  ผลาเกษ
28. เด็กชายอัษฎายุทธ  แสงจันทร์
29. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พูลผล
30. เด็กชายไพบูลย์  มีโชค
 
1. นายกำพล  แสงมณี
2. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
3. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีภูธร
4. นางณพัทชามนท์  อัครชุนันภรณ์
5. นางสาวปภัสสร  ชิณเทศน์
6. นายพงศธร  ชาญศรี
7. นางสาวรัฐติยา  คำปั้น
8. นายณรงค์  วิริยะกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กชายศตวรรษ  อุ่นใจดี
 
1. นางทับทิม  สมาลาวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กชายพีรพล  เรืองภักดี
 
1. นายวิทยา  เทาประโคน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์   แก้วคำ
 
1. นางบุญสม  คำเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายสุเทพ  -
 
1. นางสาวกฤษณา  แผนสมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. นายวรเศรษฐ์  สุริยนิธิฐากุล
 
1. นางอนงค์นุช  มหาเรือนทรง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1. เด็กชายฉัตรชัย  เทพสาตรา
 
1. นายมิทธวัช  ชินอ่อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช้างข้าม 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ชิดดิษฐ
 
1. นายสงบ  พงษากิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงบุณรดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  แซ่แต้
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงศลิษา  สืบสาย
 
1. นางพราวรวี  เอี่ยมวิจารณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพัชลดา  พอนพรมราช
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. นางสาวศศิธร  สมบุตร
 
1. นายณัฐธพงษ์ชัย  วัชรพงศ์ธร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 1. เด็กหญิงนฤมล  เกตุจันทร์
 
1. นายไพศาล  ช่วยเชษฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กชายพีรพล  เรืองภักดี
 
1. นายวิทยา  เทาประโคน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 1. เด็กชายนรนิจ  กออนุรักษ์
 
1. นายพีระพล  ประพันธ์พจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายชนะชัย  มั่นยืน
 
1. นางสุธีรัตน์  สีเกี๋ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายภาณุวิชญ์  ชมภูชัย
 
1. นางสมบูรณ์  นพดลกนก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายชื่นฤทัย  อินทะโชติ
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. นายภูเบศ  อุเทศ
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงกนกกร  กุลที
 
1. นายทศพร  โพธิจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงฐิติมนต์   รุ่งตวันธนาวัฒน์
 
1. นางจารุวรรณ  อรุณธัญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคชเวกวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฑ์ฑพัณณ์   ทรัพย์โภค
 
1. นางสาวอรวรรณ  กลั่นศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงปานวาด  สิทธิกูล
 
1. นางเอมอร  แก้วเกล้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีปฐม
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงปราณี  ฮวดเจริญ
 
1. นางปราณี  เนียรศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กชายภูภัค  บุศย์จันทร์
 
1. นายศักดิภัท  สุขมุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายปัณณธร  สายแวว
 
1. Missปภวรินทร์  เจริญผลธนากานต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์   แก้วคำ
 
1. นายศุภณัฏฐ์   ปรานต์ชนิษฎา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายปัณณธร  ตันบุญยืน
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำวิมาน
 
1. นางสาวชนม์ชนก  จันโทริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1. เด็กหญิงมัณทิตา  เดชปรียาวดี
 
1. นางสาวปิยวรรณ  สงวนทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงเชิญพร  กำหนดศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุนทรโชติ
 
1. นายวิโนทัย  พรหมนิมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงนุจรี  กระต่ายทอง
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายคุณากร  สุขขำ
 
1. Missจารุวรรณ  ทองฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายทีรปกอน  กลิ่นกลั่น
 
1. นายถนอมรัตน์  จึงดำรงกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายปัญญากร  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 1. เด็กชายเจษฎา  เจือจันทร์
 
1. นายจรัญ  บุพชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายกฤษ  แสงทิม
 
1. นายโกวิท  โกเทวิปู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กชายชินราช  รัดแดง
 
1. นางสาวสมพร  เอี่ยมขำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์โสภา
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงเชิญพร  กำหนดศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสรวีย์  ธนพูนหิรัญ
 
1. นางสุชาดา  นนทรีย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. นางสาวศิริกานต์ดา   สีเหลือง
 
1. นายวุฒิชัย   อินทุรัตน์๋
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงปราณี  ฮวดเจริญ
 
1. นางปราณี  เนียรศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีปฐม
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงณัฐชา  ช่วยชูเชิด
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วันนิยม
4. เด็กชายปฏิพล  สุขสา
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ช่วยดี
6. เด็กหญิงมนธิสา  กาญจนฉายา
7. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขประเสริฐ
8. เด็กหญิงลภัสรดา  จิตรานนท์
9. เด็กชายสถาพร  อร่ามวัตร
10. เด็กหญิงอุไรพร  แดงสี
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
2. นางประภาพรรณ  ไชยวงศ์
3. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงฉัฐนันท์  กังวลทรัพย์
2. เด็กชายณัชพล  ทิพย์สุข
3. เด็กชายธนกฤต  ไทยบำรุง
4. เด็กชายธรณ์ธันย์  ทองงาม
5. เด็กหญิงธีรดา  จิตรประสงค์
6. เด็กหญิงปพัสมน  ยินดีสุข
7. เด็กหญิงภิญญาธิดา  สีหามาตร
8. เด็กหญิงศศิปรียา  ลัมพาภิวัฒน์
9. เด็กชายอรรถพล  ปั่นฉลวย
10. เด็กชายโอบกิจ  ก๊กเฮง
 
1. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
2. นางสาวณัฐณิชา  อิศราพันธ์พิสิษฐ์
3. นายนุชา  จั่นเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์   แน่นเนือง
2. เด็กชายณัฐวัตร  กิจสอาจ
3. เด็กหญิงธัญรดา  ขวัญแก้ว
4. เด็กชายธีรนาถ  ขาวพวง
5. เด็กหญิงพรทิพย์  กลีบเมฆ
6. เด็กชายพิพัฒน์  ด้วงประสิทธิ์
7. เด็กชายวีรพงษ์  จันทร์แพน
8. เด็กชายสมพงษ์  สุขสุแดน
9. เด็กชายอัครภูมิ  เกษตร
10. เด็กหญิงอุไรพร  บุญครอบ
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
2. นางสาวศิริพร  ไชยชมภู
3. นางสาววนิดา  เปรมใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  กะการดี
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เนติ
3. เด็กหญิงจอมเจ้า  คลื่นสนั่น
4. เด็กชายฉันทวัฒน์  พึ่งฉ่ำ
5. เด็กหญิงณณฒกฤต  ตั้งมั่นคง
6. เด็กหญิงณัชชา  สนธิธรรม
7. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  งามเพชรวิไล
8. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จันทร์พรหม
9. เด็กชายธนธรณ์  ธัญญการ
10. เด็กหญิงธวัลรัตน์  งามกาละ
11. เด็กหญิงธัญญ์กมน  ชินวรสวัสดิ์
12. เด็กหญิงธันยภัทร์  น้อยต้น
13. เด็กหญิงธาริณี  แสงวารินทร์
14. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลาโสภี
15. เด็กชายนรภัทร  กฤษณีไพบูลย์
16. เด็กชายปรมี  คงปรีพันธุ์
17. เด็กชายปัณณธร  สภาพไทย
18. เด็กหญิงพรนภา  เนตรนันท์
19. เด็กชายพัฒน์พรหม  สาลีวานิช
20. เด็กหญิงภัทรธิดา  จงโปรย
21. เด็กหญิงภัทรภร  เสียงไพเราะ
22. เด็กหญิงภาสินี  เนื้อทอง
23. เด็กหญิงมนสิชา  มหามาตร์
24. เด็กหญิงรุ้งไพลิน  โต้ตอบ
25. เด็กหญิงลภัสกมล  โชติกเสถียร
26. เด็กหญิงวรรณภา  ฤทธิจีน
27. เด็กชายวรวุฒิ  สุวรรณชัย
28. เด็กชายวาทิน  คงพลัง
29. เด็กชายศุภประดิตถ์  จันทร์คล้าย
30. เด็กหญิงสุจิรารัตน์  แสนบุญมี
31. เด็กหญิงสุชญาดา  กลิ่นจันทร์
32. เด็กชายสุวพิชญ์  หงษ์คู
33. เด็กหญิงอาบพร  ร่มโพธิ์
34. เด็กหญิงอำพรรณ  โศจิพลกุล
35. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อ่วมเมี่ยง
 
1. นายกฤตชัย  พุทธวิริยะ
2. นายอิสรวัฒน์  วงษาวดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายLay Khant   Min Shin
2. เด็กชายคีรเทพ  -
3. เด็กหญิงจรรยา  ธรรมอยู่
4. เด็กหญิงจีรณา  -
5. เด็กหญิงชนิดา  ผาภูมิเศวต
6. เด็กหญิงชมพู่  -
7. เด็กชายชัชพงศ์  รัตนนุภาพพจน์
8. เด็กชายฐิติพงษ์  ข่าต้น
9. เด็กหญิงดารุณี  -
10. เด็กชายดุษิต  -
11. เด็กชายตะวัน  -
12. เด็กชายทยากร  ดวงจันทร์
13. เด็กชายธนยุทธ   ไทรสังขสุขุม
14. เด็กชายธันวา  รัตนนุภาพพจน์
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมอยู่
16. เด็กหญิงนภาลัย  -
17. เด็กหญิงนาวรัตน์  -
18. เด็กหญิงนิลยา  นวลวงศ์
19. เด็กหญิงปลายฝน  เสดวงชัย
20. เด็กหญิงพรสวรรค์  -
21. เด็กชายพอพอ  -
22. เด็กหญิงพิชญาภา   โพธิ์เจี้ยม
23. เด็กหญิงพิณทิพย์  ทอไข่
24. เด็กชายวีรพล  กันติกาเรืองรุ่ง
25. เด็กหญิงศศิมา  -
26. เด็กหญิงศิริกุล  ศรีกนกสายชล
27. เด็กชายศิลา  -
28. เด็กชายสมพุฒ  -
29. เด็กหญิงสุภาภร  มีทา
30. เด็กหญิงอัลฟา  -
31. เด็กชายอาวุธ  -
32. เด็กชายเจษฎา  ปิงมูล
33. เด็กหญิงเบลว่า  -
34. เด็กชายเมธา  ปิงมูล
35. เด็กหญิงแต๊ด เมย์  มินชิน
36. เด็กหญิงแอน  -
37. เด็กชายโนอาห์  -
 
1. นายเลอมาน  ธรรมอยู่
2. นายธรรมเนียม  มะโนรัตน์
3. นางราตรี  ยอดอานนท์
4. นางสาวสุราลัย  มณีศิลาวงศ์
5. นางสาวธัญญา  รัตนบรรพตศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สนั่นวงษ์
2. เด็กชายจารุวัฒน์  มีธรรม
3. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีกาญจนา
4. เด็กหญิงฐานะมาตร  เซ็งแแซ่
5. เด็กหญิงณัชชาริณีย์  ทองคำ
6. เด็กหญิงณัฐกรรณ์  วริพรนิธิโชติ
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ข้าหลวง
8. เด็กหญิงดุษยา  บางชมภู
9. เด็กหญิงธนภรณ์  สุขสำราญ
10. เด็กหญิงธนัญญา  พิทักษ์วงศ์เลิศ
11. เด็กหญิงธนัตดา  อินทร์สุวรรณ
12. เด็กชายธาวิน  วงศ์สุนทร
13. เด็กชายนภสินธ์  พลเผือก
14. เด็กหญิงนลทัย  ทิพย์รัตน์
15. เด็กหญิงนลินนิภา  กี่ศิริ
16. เด็กหญิงนิชชาอร  ฐีวราทองคำ
17. เด็กหญิงบงกช  เจริญพีรวงศ์
18. เด็กหญิงปรัชญา  กิ่งแก้ว
19. เด็กหญิงปริญ  ชุมเหมา
20. เด็กชายปิยพัทธ์  ญาณหาญ
21. เด็กหญิงปิยวรรณ  รวยรื่น
22. เด็กหญิงปิยาภรณ์  รวยรื่น
23. เด็กชายพงศ์ภรณ์  กิตติวาณิชย์
24. เด็กหญิงพัชรดา  สีหอน
25. เด็กหญิงพัชรนันท์  สายเสนา
26. เด็กชายพิชญุตม์  แรงโสม
27. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ปานพรมมา
28. เด็กหญิงภัคจิรา  จิรภาสคูณบุญ
29. เด็กหญิงภัทรา  ภาชู
30. เด็กหญิงรวินันท์  ยืนยงกุล
31. เด็กหญิงวิภาวนี  ชัยมี
32. เด็กหญิงศรุตา  แป๊ะสมัน
33. เด็กหญิงศศิมณฑล  ศรีประสิทธิ์
34. เด็กหญิงสาธิดา  กระแสพิตร
35. เด็กชายสิปปกร  อินทร์ทุ่ม
36. เด็กหญิงสุภิญญา  อุบลหล้า
37. เด็กหญิงสโรชา  รอดพ้น
38. เด็กหญิงอณัฐชยา  จิตรประวัติ
39. เด็กหญิงอัถยา  ศศิบุตร
40. เด็กหญิงอิศราภรณ์  แก้วดวงตา
 
1. นายพอชาย  พึงไชย
2. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
3. นายทรงกลด  ชัยศิริ
4. นางสาวอภิญญา  สุขบัว
5. นางสาวศศิญาภรณ์  คำลือ
6. นางสาวสุพัตรา  เกกินะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงกณิษฐา  สมบูรณ์สิน
2. เด็กหญิงกนกนุช  จิตอำไพ
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เอี่ยมเทียม
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มณีประเสริฐ
5. เด็กชายคณิน  ศรีสุข
6. เด็กหญิงจินตพร  รุ่งเรือง
7. เด็กหญิงจินตภา  รุ่งเรือง
8. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
9. เด็กหญิงชุติธร  สังข์ทอง
10. เด็กชายฐิติวัฒน์  ตริยะธำรง
11. เด็กชายณัชพล  สินทะเกิด
12. เด็กหญิงดวงกมล  เชื้อรามัญ
13. เด็กหญิงดวงใจ  ปานนิล
14. เด็กหญิงธนพร  ปัญญารัตน์
15. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เณรเฉย
16. เด็กชายปิยะ  บุญมาก
17. เด็กชายพัสกร  นันทตันติ
18. เด็กชายพุฒิพงศ์  ปานนาค
19. เด็กชายภัทรพล  ภักดีวงษ์
20. เด็กชายยุทธพงศ์  เฮงสกุล
21. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
22. เด็กชายวสุพล  จิตต์ประสงค์
23. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ภักดีวงษ์
24. เด็กหญิงศลิษา  แผ่นทอง
25. เด็กหญิงศศวิมล  ไหมสีงาม
26. เด็กชายศิลป์ชัย  ลิขนะจุล
27. เด็กชายสัณหภาส  บุญทวี
28. เด็กชายสุกฤต  ทรัพย์รุ่งเจริญ
29. เด็กชายสุทธิศาล  พันธ์ุ
30. เด็กชายสุประดิษฐ์  ปานบ้านแพ้ว
31. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาวกรุง
32. เด็กหญิงสุราลัย  พิพัฒน์ธนาพร
33. เด็กชายอชิตพล  ปานจู
34. เด็กชายอนุชา  เกตุสกุล
35. เด็กชายอนุพงษ์  ไกรสมุทร
36. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
37. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
38. เด็กชายเกิยรติศักดิ์  รอดวิมุด
39. เด็กหญิงแสงระวี  เจียมเยื่อเพ็ง
40. เด็กชายไชยยุทธ  เข็มกำเหนิด
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
3. นางลักษณา  จีนแพ้ว
4. นายพรเทพ  เชื้อทอง
5. นายวชิระ  อ่อนจันทร์
6. นางแพรวณภา  กมลรัตน์
7. นายนิยม  เกรียท่าทราย
8. นายศักดิ์ดา  จำปามี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กชายกฤษณา  สมานชม
2. เด็กหญิงกัลป์ยานี  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงขณิษฐา  โสกงโสด
4. เด็กหญิงจิตราวดี  มากกว่าวงค์
5. เด็กหญิงจิรนันท์  กันทุกข์
6. เด็กชายจิรวัฒน์  มั่นจิตร
7. เด็กชายณัญการ  โสกงโสด
8. เด็กหญิงณัฐพร  ตุ่มประโคน
9. เด็กชายณัฐวัฒ  ธงทันดี
10. เด็กชายธนพัฒน์  กองเงิน
11. เด็กชายธัมชัย  นะวงรัมย์
12. เด็กชายธัมชัย  ดวงเหว้า
13. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สติภา
14. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุขเกษม
15. เด็กหญิงนิศิตา  ดีวงศ์
16. เด็กหญิงนีรนุช  หอมเกตุ
17. เด็กชายบุญชาติ  สวายศรี
18. เด็กหญิงบุญนพิน  อาจไธสง
19. เด็กหญิงปณิสรา  ใจตรง
20. เด็กชายปราโมทย์  ดวงสวัสดิ์
21. เด็กหญิงปรียาวีร์  ศรีสวัสดิ์
22. เด็กหญิงผึ้ง  ชาวนา
23. เด็กหญิงพรศิริ  ยินดีชาติ
24. เด็กหญิงพิยะดา  ฤทธิ์พิมาย
25. เด็กหญิงฟ้า  มั่นจิตร
26. เด็กหญิงภรัณยู  สติภา
27. เด็กหญิงมัดใจ  พรมโสพัส
28. เด็กหญิงวริษา  บัวจุม
29. เด็กชายวิศรุต  ปานหัตถา
30. เด็กหญิงสุนันทา  มั่นจิตร
31. เด็กชายสุภชา  สติภา
32. เด็กหญิงอริศรา  เชฟเฟิร์ด
33. เด็กหญิงเกศมณี  โพธิ์แก้ว
34. เด็กหญิงเกศเเก้ว  โพธิ์แก้ว
35. เด็กชายเกษมศักดิ์  สติภา
36. เด็กหญิงเกษสุดา  วงชำนิ
37. เด็กชายเชิดชัย  อาชญาเมือง
38. เด็กหญิงโชติกา  หาญสุด
39. เด็กหญิงโบนา  สายบุตร
40. เด็กชายไชยสิทธิ์  หาญสุด
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นายอาทร  เเก้วสังข์
3. นายสมยศ  ฟุ้งเหล็ง
4. นายปรีชา  มั่นจิตร
5. นายสมคิด  ไชยประทุม
6. นายวรวุธ  ถาวรทรัพย์
7. นายนาวิน  กันสการ
8. นายพงษ์พันธ์  อารีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงกมล  พรหมสามพราน
2. เด็กหญิงกานต์มณี  จันทราช
3. เด็กหญิงกำไลทอง  กิมปะโคน
4. เด็กหญิงจันสุดา  ประเทศ
5. เด็กหญิงจิราภา  ภู่คล้าย
6. เด็กชายจีรภัทร  นิเด็ง
7. เด็กชายชัยณรงค์  โฉมห่วง
8. เด็กชายชัยรัตน์  เอี่ยมสวัสดิ์
9. เด็กชายณภัทร  ดิสาร
10. เด็กชายณัฐวัฒน์  พิธีการ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  บานชื่น
12. เด็กหญิงทิพปภา  คงมั่น
13. เด็กชายธงไทย  ยอดจันทร์
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีวัตร
15. เด็กชายนักรบ  เรียงรัตน์
16. เด็กหญิงนัดดามาศ  น้อมระวี
17. เด็กหญิงนุจนาฎ  เหลาทอง
18. เด็กชายบูรพา  เข็มเพ็ชร
19. เด็กหญิงปณิดา  เยวรัมย์
20. เด็กชายประทีป  ห้วยใหญ่
21. เด็กหญิงประนอม  ฝาผักแว่น
22. เด็กชายปริวัฒน์  วงษ์สาริกิจ
23. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขมา
24. เด็กหญิงมะลิ  ยศวิมล
25. เด็กหญิงมิตานัน  เพประโคน
26. เด็กหญิงรัชฎาพร  พรรณา
27. เด็กหญิงวชิรา  หน่อคาสุก
28. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวระภา
29. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีเหรา
30. เด็กหญิงศุภนิดา  เวสสุวรรณ
31. เด็กชายสมชาย  อ้วนสะอาด
32. เด็กหญิงสิรินาถ  ยอดแสง
33. เด็กชายสุรวงศ์  ขันติยวิชย์
34. เด็กชายหาญชนะ  เหนี่ยวกระโทก
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  สำราญดี
36. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปะหูปะปา
37. เด็กหญิงเจนจิรา  ชนะบุญ
38. เด็กหญิงเสาวลักษ์  คำโสภา
39. เด็กชายเอกสิทธิ์  ทรภีสิงห์
40. เด็กหญิงแก้วกาญน์  บรรลือทรัพย์
 
1. นายประเสริฐ  กลิ่นหอมหวล
2. นางศิรินทร์รัตน์  สมัครสมาน
3. นางวาสนา  ปานยิ้ม
4. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
5. นางจิราภรณ์  จันทร์อยู่
6. นางสาวนนทลี  แสนหิ่ง
7. นายบรรจง  บุญเจียม
8. นายศิวานนท์  วงษ์พล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มาคงกุล
2. เด็กหญิงจอมขวัญกวี  อำภาวงษ์
3. เด็กชายณัฐนันท์  ไล้ฉิม
4. เด็กชายถิรวัฒน์  เกษปลั่ง
5. เด็กชายธนนินน์  ขำจิตร
6. เด็กหญิงนัฐกานต์  วงษ์พราหมณ์
7. เด็กหญิงประกายมาศ  สุวรรณโต
8. เด็กชายประดิษฐ์  ม่วงอุ่น
9. เด็กชายอนุสรณ์  สนธิพงษ์
10. เด็กหญิงอริญา  ช่ออังชัง
 
1. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
2. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแคนอก 1. เด็กชายกนกณัฐ  มากมี
2. เด็กหญิงกานต์สิริ  ภักดีบุตร
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สงเกตุ
4. เด็กหญิงจีรนันท์  สะอาด
5. เด็กชายณรงค์เดช  วงษ์แก้ว
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  มาพร
7. เด็กชายทนงค์ศักดิ์  อสุนีย์
8. เด็กหญิงปนัดดา  รูปสะอาด
9. เด็กชายภาณุพันธ์  ขันติ
10. เด็กชายอนุพนธ์  พ่วงเจริญ
 
1. นายวีระวัฒน์  ขันทอง
2. นายกฤษณ์พล  ไพรพจนารถ
3. นางสาวปิยดา  อินจา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายชินวัตร  ภูจ่าพล
2. เด็กหญิงทองศิริ  หนชัย
3. เด็กชายธนภัทร  มีชัย
4. เด็กชายพีรภพ  กบกลางดอน
5. เด็กชายพีรวัฒน์  เมืองเอี่ยม
6. เด็กหญิงวรัทยา  สีทอง
7. เด็กหญิงวริศรา  พวงใส
8. เด็กหญิงอธิชา  บุญเนตร
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีบัวพันธุ์
3. นายจิรวัฒน์  ยังปรางค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกัลยากร  ดวงแก้ว
2. เด็กชายจอมพล  พรรณา
3. เด็กชายจำเจิญ  โตอนันต์
4. เด็กชายธนพันธ์  สินสร
5. เด็กหญิงปฑิตตา  ไวยฤทธิ์
6. เด็กหญิงวรรณนิภา  มาคง
7. เด็กหญิงศิริพรรณ  จันสวัสดิ์
8. นายศิริภพ  เคนศรี
9. เด็กหญิงศุภานัน  พุฒซ้อน
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่วมสร้อย
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
2. นายกรรวี  ผมหอม
3. นางสาวสมรศรี  ศรีรักษา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกฤษณะ  เดชวรรณ
2. เด็กชายกิตตินันท์  เผือกดี
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุริวงศ์
4. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สุปันตี
5. เด็กชายธนพล  ศรีราชา
6. เด็กชายธวัชชัย  มียวง
7. เด็กหญิงวิรินดา  ไทยทวี
8. เด็กชายศิริพงศ์  ศิริทองภากร
9. เด็กหญิงสรวงสุดา  สุปันตี
10. เด็กหญิงอริสรา  โตแป้น
 
1. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
2. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 1. เด็กชายกานต์นิธิ  เรืองงาม
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  เผื่อนจวง
3. นางสาวจิรัชญา  สอาดชีพ
4. เด็กหญิงฐิติพร  เมืองเปลี่ยน
5. นายธนากร  จันธิมา
6. เด็กหญิงนริศรา  แย้มสอน
7. นายปรมินทร์  เริงสุคนธ์
8. นางสาวพรพิพัฒน์  เพชรดี
9. นายเกียรติคุณ  รักอ่อน
10. นายเกียรติศักดิ์  รักอ่อน
 
1. นางสาวปนัดดา  มะณีโชติ
2. นายสยาม  วงศ์สกุล
3. นายทวีรัชตพล  รัตนโพธิ์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกชกร  ภูผา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เสนา
3. เด็กหญิงณวรา  พากฏิพัทธ์
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิริสิทธิ
5. เด็กหญิงลภัสรดา  วัฒนชัยพงษ์
6. เด็กหญิงศุภสราพร  ทวยมาศ
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำวัน
8. เด็กหญิงอรญา  สัมมาสิทธิ์
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร
4. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงกาญจนา  -
2. เด็กชายทาย  -
3. เด็กหญิงบัว  -
4. เด็กหญิงบุปผา  ทวีอานุภาพ
5. เด็กหญิงเบญญาพร  จักรพล
6. เด็กหญิงเว  -
 
1. นางวารุณี  พรมฝ้าย
2. นางสุจิตรา  มีราศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ภู่จรัส
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภู่จรัส
3. เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนสำลี
4. เด็กหญิงประไพพัฒน์  เปลี่ยนศรี
5. เด็กหญิงพรชลัยย์  กบกลางดอน
6. เด็กหญิงภาวิตา  อดุลเจริญทอง
7. เด็กหญิงศรัยพร  กบกลางดอน
8. เด็กหญิงอรปรียา  ฐานะยิ่งเจริญ
 
1. นางสาวภัสสรา  มูลสา
2. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
3. นางสาวศศิมาภรณ์  บุญอุปถัมภ์กุล
4. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักลาย
2. เด็กหญิงธิดา  ก่อเกียรติดี
3. เด็กหญิงปรีญารัตน์  อินตา
4. เด็กหญิงวนิดา  เติมใจ
5. เด็กหญิงสุมนทิพย์  คชคีรี
6. เด็กหญิงหรรษา  พรหมชาติ
 
1. นางสาวนาถฤดี  ทักษเดช
2. นายพงษ์เดช  อุปลกะลิน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญโต
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองสีขาว
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  พงษ์สา
4. เด็กหญิงนงนภัส  กาฬภักดี
5. เด็กหญิงปนิตา  วงษ์ตา
6. เด็กหญิงประภัสสร  อิสาณ
7. เด็กหญิงวริศรา  น่วมเจิม
8. เด็กหญิงอมรฤดี  พนมศักดิ์โยธิน
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
2. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
3. นางสาวอริสต์  ไกรงาม
4. สิบเอกหญิงวัจนาภรณ์  พื้นผา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  แสงจตุรัส
2. เด็กหญิงชลธิชา  เขี้ยวแก้ว
3. เด็กหญิงธนวรรณ  หาวิธี
4. เด็กหญิงนุสรา  สีม่วง
5. เด็กหญิงปิยนุช  โสมาบุตร
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ไกรสิงห์สม
7. เด็กหญิงภัทราพร  บูรณะพิมพ์
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปิ่นสังข์
9. เด็กชายอภินันท์  จันทร
10. เด็กหญิงอรพรรณ  ไกลที่พึ่ง
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรนุช  มีเงิน
3. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
4. นายพัฒนพงศ์  พูลอุดร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  โห้สุวรรณ
2. เด็กหญิงชลลดา  อินทพล
3. เด็กหญิงฐิตาภัทร์  เทศกลิ่น
4. เด็กหญิงนฤมล  จิตรสุทัศน์
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  เหง้าสาลี
6. เด็กหญิงมัณฑนา  มูลจักร์
7. เด็กหญิงมานิตา  โสมล
8. เด็กหญิงรินรดา  เนตรโม
9. เด็กหญิงวรินญา  ธานี
10. เด็กหญิงอิ่มบุญ  เจริญรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  สีมุดดา
2. เด็กหญิงทองขวัญ  นางวงศ์
3. เด็กหญิงปณิดา  วัชรทัศนกุล
4. เด็กหญิงปาตาลี  ขอย้ายกลาง
5. เด็กหญิงพิลาวรรณ  เสียงดัง
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สีขัว
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทาหว่างกัน
8. เด็กหญิงสุรางคณา  พรมจันทร์
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวภัสสรา  มูลสา
3. นางสาวเหมวรรณ  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวเนตรนภา  ใจวันดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิริทรัพย์
3. เด็กหญิงธัญชนก  จริตไทย
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  คำคล้าย
5. เด็กหญิงนลินนิภา  มาลา
6. เด็กหญิงรพีพรรณ  ภาคทวี
7. เด็กหญิงวรรณษา  กรองกุด
8. เด็กหญิงสิริวรกาญจน์  วินันท์สุชาติ
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร
4. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีคุณประเสริฐ
2. เด็กหญิงคณภรณ์  ทรัพย์สุข
3. เด็กหญิงชญานี   สุขดี
4. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงศ์
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นาคเกิด
6. เด็กหญิงพรรนิภา  รักธรรมสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงธัญชนก  พยอม
2. เด็กหญิงธิติยา  สร้อยสาลิกา
3. เด็กหญิงปัญณิษา  แก้วมั่น
4. เด็กหญิงรัตณาภรณ์   แก้วมั่น
5. เด็กหญิงสิตานันท์  ชูชัยมังคลา
6. เด็กหญิงสุมินตา  เที่ยงผดุง
7. เด็กหญิงอินทุกานต์  พวงแย้ม
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชฌาย์  แพรสูงเนิน
 
1. นางสาวสุกัญญา   จันทร์บาง
2. นางสาวอุมาพร   หวังแนบกลาง
3. นางปรารถนา  มีสัตย์
4. นางสาวกาญจณ์วรุณ  พงษ์นุช
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญศรีวงษ์
2. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  พรรณนิยม
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจดี
4. เด็กหญิงมาลัย  แคสันเทียะ
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันธุ
6. เด็กหญิงศิริพร  พึ่งเกตุ
7. เด็กหญิงอริสรา  ผิวผาย
8. เด็กหญิงโสภาวรรณ  มาลัย
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวสรัญญา  คำศรี
3. นางสาวบุษบาวรรณ  วงษ์วิจิตร
4. นายฐิติพงศ์  เอกฉันท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เศวตรัฐกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชัยสุรินทร์
3. เด็กชายทนงศักดิ์  สมคะเณย์
4. เด็กหญิงธัญนัณร์  กัลยาลอง
5. เด็กชายนรินทร  บุญพูล
6. เด็กหญิงนิชานันท์  มีใจ
7. เด็กหญิงปัทมพร  แก้วพรายตา
8. เด็กหญิงรินลดา  ศรีอนันต์
9. เด็กชายวัชระ  ประเสริฐวรพงษ์
10. เด็กชายสิริวิลาศ  เก่งตรง
11. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ์  สงด้วง
12. เด็กหญิงโสภิดา  จันทร์มริต
 
1. นายมนัส  คำขุนทด
2. นางสาวช่อผกา  พันธเสน
3. นายภูมิพัฒน์  แสงอรุณ
4. นายโชคชัย   ลัคนาชัย
5. นางสาวจันทร์จิรา  คงกลั่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกรกนก  เมาลิชาติ
2. เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์อินทร์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์แย้ม
4. เด็กหญิงจรรยพร  พลนรา
5. เด็กหญิงจิราภา  พรมศรี
6. เด็กชายจีรศักดิ์  สุกใส
7. เด็กหญิงณัฐสุดา   ไชยมูล
8. เด็กหญิงณิชมน  ปวงสุก
9. เด็กชายทักษิณ  พรนิคม
10. เด็กชายธนบดี  เฉลิมสุข
11. เด็กชายธนภัทร  กองสี
12. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุภาสังข์
13. เด็กชายนนทวัฒน์  โลเกตุ
14. เด็กหญิงบรรณสรณ์  ชัยกิตติรุ่งเรือง
15. เด็กหญิงลัดดา  โบราณมูน
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงกันยา  เลาย่าง
2. เด็กชายชนาธิป  ไชยบุรมย์
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พนมวงษ์
4. เด็กชายทัดเทพ  ทูลตะขบ
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คานงาม
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่างประดิษฐ์
7. เด็กหญิงธีรารัตน์  แสงอีง่อง
8. เด็กหญิงนลินนิภา  หงส์พงศ์
9. เด็กหญิงปราณี  เสียงเพราะ
10. เด็กหญิงพสชนัน  ศรีบุญเรือง
11. เด็กหญิงพีรดา  พันยะศรี
12. เด็กหญิงภัทรรัตน์  ทองดี
13. เด็กหญิงมณีรินทร์  ไชยปัญญา
14. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีปิ่นแก้ว
15. เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีนาเมือง
16. เด็กชายอมรเทพ  พิมพา
 
1. นางสาววรินญา  โลศิริ
2. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนนท์
3. นางสาวภัทรพร  ชอบเพื่อน
4. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
5. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฟั้นเฟือย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิถอย
3. เด็กหญิงกิตติภรณ์  ฐิติธนชัยภักดิ์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคตรพัฒน์
5. เด็กหญิงณภัค  เจริญสุขโชค
6. เด็กหญิงณภัทร  สูนไธสง
7. เด็กหญิงดารุณี  เจริญสุข
8. เด็กหญิงตันติมา  มิตรวงษา
9. นางสาวธมนวรรณ  ชัยภิรมย์สุข
10. เด็กหญิงบุญยานุช  ตงลิ้ม
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ม่วงรอด
12. เด็กหญิงศิริรักษ์  วังคีรี
13. เด็กหญิงสกุณา  เต็งรัง
14. เด็กหญิงสิรกรานต์  ศรีหมื่นแกน
15. เด็กชายหฤษฎ์  ชัยภิรมย์สุข
16. เด็กหญิงอัญชรียา  สงวนรัตน์
 
1. นางประกายรัตน์  ดรุณพันธ์
2. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
3. นางมณีวรรณ  บุญครอง
4. นายรณภพ  แก้วมาก
5. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  เมืองหมี
2. เด็กหญิงดารุณี  ศรีเมือง
3. เด็กชายธีระวิทย์  มีชนะ
4. เด็กชายธเนตร  หม้อทอง
5. เด็กหญิงประสิตา  พัฒนศักดิ์
6. เด็กชายพงศกร  เล็กสัมมา
7. เด็กหญิงพัชรพร  ทองอินทร์
8. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  เมืองพิล
9. เด็กหญิงรัชดาพร  ป้องชายชม
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไพรนางกูล
11. เด็กหญิงศิวพร  บุญมี
12. เด็กหญิงสุธาริณี  โกยสำราญ
13. เด็กชายอธิภัทร  ขุมทอง
14. เด็กหญิงอนุธิดา  อุนาบุตร
15. เด็กหญิงอรัญญา  ใสสอาด
16. เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีประเสริฐ
 
1. นายชิษณุภูมิ   หาญพละ
2. นางสาวอรนุช  สุขประสงค์
3. นายอัครวิทย์  โพธิ์ไทร
4. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
5. นางทับทิม  หอมตะโก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 1. เด็กหญิงกันยา  ติกาพันธ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฟักทอง
3. เด็กหญิงตรีชฎา  นกพรม
4. เด็กหญิงธัญชนก  นพวงษ์
5. เด็กหญิงนภัสสร  คล้ายแจ้ง
6. เด็กหญิงลลิตา  ประชานุรักษ์
7. เด็กหญิงแก้วกัลยา  เหมือนเพชร
 
1. นางสาวพรรณนิกา  กางถัน
2. นางสาวปาริชาติ  สันติเลขวงษ์
3. นางสาวศิริพร  ธนะทรัพย์ทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายกิตติภณ  กลมกล่อม
2. เด็กชายทินภัทร  รอดอ่วม
3. เด็กชายปราโมทย์  ศรีดีเอี่ยม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  เหล็กพลับ
5. เด็กชายเสกข์  กุลธรรม
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
2. นางสาวเมลดา  สุวรรณดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กชายณัฐพร  ทองศรี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ธงอาษา
3. เด็กชายพิชัยยุทธ  แหล้ยัง
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีอำนวยโชค
5. เด็กชายศุภกฤษ์  เฉวียงวาศ
 
1. นายนันทกิจ  ทวนประเสริฐ
2. นางสาวพัชรี  อิ่มบุญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นในจิต
2. เด็กชายจิรโชติ  สุดพราหมณ์
3. เด็กชายฐิติกร  เณรหนู
4. เด็กชายภูวิศ  สุดพราหมณ์
5. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์กลางเดือน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
2. นายพีระพงษ์  สวัสดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงพิยดา  รอดบุญชู
2. เด็กชายศักดินนท์  เฟื่องผล
 
1. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายกฤษฎา  ส้มจีน
2. เด็กหญิงศศิวิภา  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำแจ่ม
2. นางมณเฑียร  อิ่มสุดสำราญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงดารุณี  กำแพงใหญ่
2. เด็กหญิงธนพร  ทองโชติ
 
1. นายสายชล  เสาวกุล
2. นางลัดดา  เสาวกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงวิภานันท์  สุขล้วนวัฒนา
 
1. นางสาวจิรา  จิรกุลพัฒนา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหลียนหัว 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  พันธ์ขะวงษ์
 
1. นางสาวภารดี  สิทธิศาสตร์สกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กชายภาคิน  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาวจริยา  ธนไพบูรณ์สถาพร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงอรวรารัศมิ์  ธรรมอินทอง
 
1. นายกฤษณภัฏ  เริ่มรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงัณัฐธิดา  ขุนพิลึก
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวปัทมา  จันทรักษา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงปณิดา  ขุนอินทอง
 
1. นางสาวสิรินันท์  เเก้วปาน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  นกแก้ว
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงสุวพิชญ์  สกุณี
 
1. นางสาวกาญจนา  เขมาภิรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แพรเขียว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ยางหอม
2. เด็กชายธรรมจักร  สีขาว
3. เด็กชายพงศพัศ  อินทร์ประสงค์
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  ห่วงยวนกลาง
5. เด็กหญิงอารียา  พรมบุปผา
6. เด็กชายอินทัช  ศิริโชติ
 
1. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
2. นายบัญชา  ประเสริฐสุข
3. นางทิวาพร  หอมเย็น
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   นนทอง
2. เด็กหญิงคูนมี   ยอดมนี
3. เด็กหญิงชมพูนุช   แซ่ซี
4. เด็กหญิงญาณี   สมพงษ์
5. เด็กหญิงน้อย   นายอ
6. เด็กชายโสภณ   ชัยยา
 
1. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
2. นายยศธนา  พรมมาโฮม
3. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายกาปาริ  -
2. เด็กชายซันมล  -
3. เด็กชายทูวา  -
4. เด็กชายมิมิอ่าว  -
5. เด็กชายสมชาย  -
6. เด็กชายสมบูรณ์  หงษ์ศุภบำรุง
 
1. นายวิเชษฐ์  หงษ์พงษ์
2. นางสาวนิตยา  บุตรศิริ
3. นางสาวนารินทร์  โฮมแพน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  อาปะเม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  คำมา
3. เด็กชายชัยสิทธิ์   สุขกลิ่น
4. เด็กชายชาย  คำแลง
5. เด็กชายศักดิ์ดา  ทูล
6. เด็กหญิงหทัยภัทร  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวสมศรี  ฟักหอมเกร็ด
2. นางสาวรัชดาพร  สุขหนองโป่ง
3. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายจักริน  อินทรวิเชียร
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ชูศรี
3. เด็กชายปฎิภาณ  วานวงษ์
4. เด็กหญิงวรพรรณ  เครือวัลย์
5. เด็กหญิงวริศรา  สมาคม
6. เด็กชายสุรัตน์  เกิดปลื้มปิติ
 
1. นายวีระยุทธ  เหหาสุข
2. นายศุภกาญจน์  ภูระก้านตรง
3. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   แสงวงค์คำ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    มูลลีปุ้ม
3. เด็กหญิงนิติธิดา   แก้วกิติ
4. เด็กหญิงบุณยานุช  เบญจมาศ
5. เด็กหญิงลภัสรดา   ชูพงษ์
6. เด็กหญิงโสภิดา   มุกดาสนิท
 
1. นายวีระ  สังคีรี
2. นางนงค์เยาว์  สังคีรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายชนินทร์  ยานบุญ
2. เด็กชายชินดนัย  กะพุก
3. เด็กชายนิธิ  เยาวราช
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดรชาม่วง
5. เด็กชายภูรินทร์  จ้อยประเสริฐ
6. เด็กชายวุฒิชัย  เพิกโสภณ
7. เด็กชายสรนันท์  สายทองแก้ว
8. เด็กชายอานัด  โกโฮม
 
1. นางอมรรัตน์  โสภานิช
2. นางดรุณี  ร้ายไพรี
3. นางสาวภาวิณี  เลี้ยงอำนวย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายธีรพงศ์  สมรูป
2. เด็กชายบุญมี  งิ้วเซอร์
3. เด็กชายภาณุพงศ์  น้อยนิด
4. เด็กชายสมคิด  งิ้วเซอร์
5. เด็กชายสมรักษ์  โตเอี่ยม
6. เด็กชายหนึ่งนที  ปานท้าว
7. เด็กชายเกริกไกวัล  งิ้วเซอร์
8. เด็กชายเจษฎากร  สร้อยทอง
 
1. นายอานนท์  เกียรติสาร
2. นายกิตติพงษ์  เกิดสมนึก
3. นางสาวขนิษฐา  สอาดเอี่ยม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนกฤต  รุ่งเรือง
2. เด็กชายธนากร  แตงกลับ
3. นายธีรภัทร์  หลงศรี
4. เด็กชายรัฐกิจ  อะโรคา
5. เด็กชายวิชัย  ทิพย์วงศ์
6. เด็กชายสิทธิกร  ไทยเจริญ
7. เด็กชายอัษฎากร  จีนคง
8. เด็กชายไชโย  จูมงคล
 
1. นายนุชา  เฉยดิษฐ
2. นายสมชาย  ธีระโชติ
3. นายศุภชัย  ศรีอาจ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกอหญ้า  ท่าพริก
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุทธิมาลย์
3. เด็กหญิงญาณิศา  ขุยขำ
4. เด็กหญิงฐิติมา  อินทรสุนทร
5. เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีฬหสกุลชัย
6. เด็กหญิงพรนัชชา  โรจนศิลป์
7. เด็กหญิงวรรณภา  สุขสวัสดิ์
8. เด็กชายสุชาติ  สม
9. เด็กหญิงสุนิสา  แสงจันทร์
10. เด็กหญิงเซียงอี๊  อ๊อก
 
1. นายวีระพันธ์  เขียวเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์  ปั้นขอม
3. นายตีรวิทย์   ตรีสัตยตระกูล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางฝ้าย 1. เด็กหญิงกฤติมา  ไผ่ทอง
2. เด็กหญิงฐานิตา   โพธิ์มีศรี
3. เด็กหญิงณัฐชลิดา  อัมภรัตน์
4. เด็กชายทรงพล  อาจหาญ
5. เด็กชายปาณัสม์   มักเจริญลาภ
6. เด็กหญิงภิญญาพร  โพธิ์งาม
7. เด็กหญิงวรีสรา  ทองปราบ
8. เด็กหญิงวสุวดี   หนูทอง
9. เด็กหญิงศวิตา  ยอดแก้ว
10. เด็กหญิงสุพัตรา  ผิวผ่องศรี
 
1. นายวุฒิชัย  จำปาหอม
2. นางสาวสิรินทิพย์  ทองนุช
3. นายอภิชา  เพ็ชรน้อย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงชณิณญา  พูลงาม
2. เด็กหญิงณัฐดากานต์  ทองคำสุข
3. เด็กหญิงณัฐวรา  แวงไธสง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉัตรเงิน
5. เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ฟุ้ง
6. เด็กชายธันวา  ศรีสังข์
7. เด็กชายพงศธร  มีนาคะ
8. เด็กหญิงรมย์ธีรา  นามจำปา
9. เด็กหญิงสุวิมล  บุญทัน
10. เด็กหญิงแก้วตา  สำราญใจ
 
1. นางสาวชนาภัทร  นันทะบุตร
2. นายชานนท์  บุญเปลี่ยน
3. นางนฤมล  พอดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกรพิน  สืบประยูร
2. เด็กชายกิตติ  ช่างแกะ
3. เด็กหญิงจีราพร  เถื่อนบุญมี
4. เด็กชายธีรภัทร์  ชำนะกิจ
5. เด็กชายนรินทร์  ทองสวัสดิ์
6. เด็กชายภัทรพล  วริสาร
7. เด็กหญิงวันทนีย์  ลุนลา
8. เด็กหญิงวิไลพร  แพทย์ไชยวงษ์
9. เด็กชายสุริยา  ขันเมือง
10. เด็กหญิงเมทินี  กองภา
 
1. นายพงศกร  ครองศิริ
2. นางสาวอรุณี  ขอปล้องกลาง
3. นายมานพ  เงื้อมผา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกัญญา  สุหร่าย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีโสม
3. เด็กหญิงฉลวยพรรณ  โสโรรัมย์
4. เด็กหญิงชนิภรณ์  โชติชัยยง
5. เด็กชายธนวัฒน์  เจริญรัมย์
6. เด็กชายวราพงษ์  พะรินรัมย์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ป้อมสุด
8. เด็กหญิงวิจิตรา  ชาญเนตร
9. เด็กชายสุรเชษฐ์  ราชวงศ์
10. เด็กหญิงโซฟีเมย์  เบทส์
 
1. นายวัฒนา  ฤกษ์เปลี่ยน
2. นางชุณหกาญจน์  เรืองฤทธิ์
3. นางสาวปภัชญา  สร้อยสกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงกฤติยา  นันทะ
2. เด็กหญิงชลลดา  บุญดาว
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีปุย
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญจี๊ด
5. เด็กหญิงปุณยภา  มาระพันธุ์
6. เด็กหญิงพรสุดา  เเก้วทอง
7. เด็กหญิงพวงผกา  ลายคำ
8. เด็กหญิงภิตินันท์  โรจน์จิรพัทธ
9. นางสาวศิริรัตน์  พิมทอง
10. เด็กหญิงสมิตา  สุขงูเหลือม
 
1. นางนิสากร  ธรรมวิชัย
2. นางสาวสมจิตร  ยิ่งยง
3. นางสาวรจนา  ทองธรรมชาติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ศึกขะชาติ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใหม่แก้ว
4. เด็กหญิงสายสวาสดิ์  เมฆขลา
5. เด็กชายสุทิวัส  สะไกร
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
2. นางสาวปิยะดา  ศรีอินทร์สุทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงธราภรณ์  แก้วถาวร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สังข์สอน
3. เด็กหญิงภคนันท์  ผ่องพิพัฒน์
4. เด็กหญิงมีนา  ดำสอาด
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สังข์สอน
 
1. นางล้วน  แสงพูล
2. นางสายชล  สายน้ำผึ้ง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงนลินี  ประสิทธิเขตรกิจ
2. เด็กหญิงวรรณษา  ศรเเก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีษะ
4. เด็กหญิงเรณู  สุขสวัสดิ์
5. เด็กหญิงโชติรส   ช่วยทุกข์
 
1. นางสาวธณัชญา  มะคุ้มใจ
2. นางสาวอรัญญา  โถชารี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงกัลยา  พจนสิทธิ์
2. เด็กหญิงนิช  -
3. เด็กหญิงศศินันท์  จันทามี
 
1. นางกัญญา  มุสิกา
2. นางสาวนฤมล  เหล่าสะพาน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงชนิดา  มีชัย
2. เด็กหญิงน้องเม  จ่ายยัง
3. เด็กหญิงลักษณารีย์  ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นางอารีรัตน์  แสงอินทร์
2. นางรสรินทร์  จงธรรม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  แสนฝ้าย
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญมา
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางสุภาวดี  พยัฆกูล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. นางสาวพรวิมล  แต่งแดน
2. นางสาวสุกัญญา  วันดี
3. นางสาวเกตุสุดา  วงศ์มณี
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์  จิระกุลไพจิตร
3. เด็กหญิงอัญชิชา  ประสิทธิ์สิงห์
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
2. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาถาบำรุง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  วงค์มา
3. เด็กหญิงสรวงสุดา  มีจังหาร
 
1. นายพิบูลย์  วีรเดชะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงอรณี  ใจดี
2. เด็กหญิงอัสนา  วงษ์ส้มจีน
3. เด็กหญิงไพ  ท่าทราย
 
1. นางกัญญา  มุสิกา
2. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์  ใจสุทธิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงนิรชา  รักยิ่ง
2. เด็กชายยศธร  คล้ายสังข์
3. เด็กชายวรปรัชญ์  สืบสุทธา
 
1. นางสาวชนาภัทร  กาหลง
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ดับสันเทียะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีรับขวา
2. เด็กหญิงปิยากร   ไชยวงค์
3. เด็กหญิงพรพิมล  ทุมมี
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
2. นางนงนุช  เที่ยงเจริญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. นางสาวฐิตาพร  อุดม
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ปทุมชัย
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เรืองพร
 
1. นางมาลี  ลิมานันท์
2. นางสาวทักษิณา  ใยบัว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ดำเวียงคำ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยสมจิตร์
3. เด็กหญิงศรีกัญญา  ชะฎาทอง
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
2. นางสาวเยาวนาถ  วินสน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงวรรณธิสา  เย็นจิตร์
2. เด็กหญิงสุขวสา  พาชะนัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางวลัยลักษณ์  ไผ่พงษ์
2. นายกดสยาม  ลมงาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอกปัดชา
2. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สายบัว
 
1. นายเพิ่มพล  ศรีเพ็ชร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงทิพมน  โบราณราษฎร์
2. เด็กหญิงทิพมาศ  โบราณราษฎร์
 
1. นางจรรยา  ทองสินธุ์
2. นางสาวกาญจนาภา  เมืองโพธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายวีรพงษ์  ชัยชนะ
2. เด็กชายแบ็งค์  -
 
1. นายรวิภาส  โคมากุล
2. นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. นายกิตติพงษ์  แก้วมณี
2. เด็กชายปิยะดนัย  โลนไธสง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  นาคทั่ง
2. เด็กหญิงอุทุมพร  อินทรกุล
 
1. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
2. นายสมพร  เจริญกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายกฤติเดช  ชมดอกไม้
2. เด็กชายนฤเบศร์  ชัยวัฒน์โยธิน
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ประคองกูล
2. นายพงษ์ศักดิ์  วงศ์แดง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายปรัชญา  ช่อบุญกลาง
2. เด็กหญิงอภิชญา   นัยบุรุษ
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายนพณัฐ  ฉลวย
2. เด็กชายสันติธรรม  ตาอินทร์
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาวพรรวดี  หวังผล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายภีรพัฒน์  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายสิทธินันท์  กาฬภักดี
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวปัญญภัสส์  เตชะกฤตธีรพงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์
2. เด็กชายณภัทร  เดชาวิมลณัฐ
 
1. นางสาวกิติยา  พรหมสอน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงปภัสรา  เครือลี
2. เด็กชายวรภัทร  ขำคม
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวอำพรรัตน์  ขำคม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงชนาภา  ทองไชย
2. เด็กหญิงสมฤทัย  เล็บครุฑ
 
1. นายปราชญ์นันท์   ปั้นประณต
2. นายสุทธากร  อังคตรีรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนุชนาถ  แพทย์รักษา
2. เด็กชายพงศกร  อ่านพินิจ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวอำพรรัตน์  ขำคม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กชายธนกร  ใยวัน
2. เด็กชายเจษฎา  สืบปาน
 
1. นางสาวอรทัย  รัตนฤทธิยาภรณ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 1. เด็กชายพัทธดนย์  คงสาย
2. เด็กชายสุทธิพจน์  อุ่นละม่อม
 
1. นายปัฐวี  กิมสร้าง
2. นางสาวสรินนา  สุนทร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงถนอมรัตน์  ทาสืบ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  อัครพิเชษฐ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   อู่สำราญ
2. นางช่อฟ้า    เขตจำนงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายกวินทร์พันธ์  คงสบาย
2. เด็กหญิงพรณิชา  มูลเมือง
 
1. นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย
2. นางสาวชุติมา  บุญเลิศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พาทีทิน
2. เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
2. นางสาวสุวภา  เรืองศิลป์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงน้ำบุศย์  เพชรก้อน
2. เด็กหญิงวนัชพร  ปลื้มผล
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวศุลี  ชัยกฤษ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายคมกฤษ  วังหิน
2. เด็กชายธนธัต  เคหะนาค
 
1. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
2. นางสาวนิรมล  เอี่ยมสำอางค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐนนท์   แพดิษฐ
2. เด็กชายสุริยา   เหว่าจันทร์
 
1. นายนพดล   เข็มต้น
2. นายถวิล   แซ่ตั้ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงธนารีย์  พูลเพิ่ม
2. เด็กชายนันทพงษ์  แจ้งสว่าง
 
1. นางเปมิกา  สุดมี
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกนกนันท์  บุญมาส
2. เด็กชายณรงค์วิทย์  สุขสมัย
 
1. นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย
2. นางสาววนิดา  เดชนอก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงพรนัชชา  นามประคอง
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กังฮวด
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นายคมกริช  ทัพกีฬา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เนียมคง
2. เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นจันทร์
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นางสาวนาฏยา  โกษาแสง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชมเชย
2. เด็กหญิงสโรชา  เขียวหอม
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวหัถยา  นิยมชาติ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายณัฐธพงษ์   บุตรอินทร์
2. เด็กหญิงเมขลา  สอนสุภาพ
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงธัญภัทร  แช่มพุธทรา
2. เด็กหญิงปภัสรา  แผ่นทอง
 
1. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
2. นางวรรณา  เวชศาสตร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทพันธุ์
2. เด็กชายพีรณัฐ  ฉ่ำแสง
 
1. นางสาวปภาดา  เอี่ยมละออ
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงณิชมน  ทับแสง
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ดวงกิจ
 
1. นางสาวแสงดาว   พรหมมาศ
2. นางสาวปิยะพร  ลิ้มขจรเดช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงเกลี้ยง
2. เด็กหญิงปัญญดา  แก้วอิน
 
1. นางอรนุช  บุญมี
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายวันชัย  -
2. เด็กชายอะเพิด  วงษ์ษา
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางสาวนุสรา  เฮ้งไพบูลย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มีสนม
2. เด็กหญิงอัญชลี  ขันตี
 
1. นางจิราภรณ์  สุคันธวิภัติ
2. นางสาวจงรักษ์  น้อยอ่าง
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายปุณมนัส  มีเดช
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ปรมัตตานนท์
3. เด็กชายรัชนาท  สุนทโร
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายธฤต  ธราพร
2. เด็กชายนนทพัทธ์  กิมทรง
3. เด็กชายพีระพงษ์  มั่งนิมิตร
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. นายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายจิรายุทธ  พานิช
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายณัฐนนท์   ดาเจริญ
2. เด็กหญิงผุสชา  โฉมงาม
3. เด็กหญิงพัฒนาวดี  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายวิทยา  แตงโต
2. นางสาวรังสินี  ใจมั่น
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายชินกฤต  พวยอ้วน
2. เด็กชายภาวัล  พวยอ้วน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  นรสิงห์
 
1. นางสุวานิตย์  คูณหอม
2. นางวราภรณ์  สว่างสุข
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองขาม 1. เด็กชายกฤษดา  พูลผล
2. เด็กชายจิรุจต์  วังคะฮาต
3. เด็กชายพลอธิป  สีสุข
 
1. นายสามารถ  ซุ่นไล้
2. นางสาวชลลดา  สอนศิริ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงวรรณิศา  สมบัติวรรณทนา
2. เด็กชายวราเทพ  อาดลออ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  อินอ่วม
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
2. นางสาวประภาพรรณ  วิจารณ์ปรีชา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. นายกัมพล  สมจิต
2. นายธนโชติ  โตบึงกอก
3. นายยรรยง  สุขประสงค์
 
1. นายกวีวัฒน์  พิกุลทอง
2. นายชัยญา  คำภูเมือง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เหลาอ้อ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุขะวัติ
3. เด็กชายอานนท์  วัศวงษ์
 
1. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
2. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายนครินทร์  ทรารักษ์
2. เด็กชายสว่างพงษ์  อุทา
3. เด็กชายอำมรินทร์  คะชะเสน
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นายวิชิต  สุขสันติกูล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายจอมแสง  นาบุญ
2. เด็กชายประดิษฐ์  สินสุพรรณ
3. เด็กชายสิทธิเดช  เขมาวุฆฒ์
 
1. นายปริญญา  สุธรรม
2. นางสาวรจสุคน  ดีประดับ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายชนพงษ์  ทองเจริญ
2. เด็กชายบัณทิต  รอดอยู่
3. เด็กชายวุฒินันนท์  ใจดี
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
2. นางจุฑาทิพย์  มีเหลือ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กชายสุเทพ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายอภิชัย  พลีเพื่อชาติ
3. เด็กชายอะใหญ่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ช่วยบำรุงวงศ์
2. นายเตชินท์  พลีเพื่อชาติ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายธรรมรักษ์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์กล่อม
3. เด็กชายวิทวัส  แตงโสภา
 
1. นายวุฒิภูมิ  ไทยทวีหิรัญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายกีรติ  เทพทิพย์
2. เด็กชายอภินันท์  ทองสุขดี
3. นายอัมรินทร์  มงคล
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายจีรวัฒน์  รัตนสกล
2. เด็กชายทรงพล  สมบัติดี
3. เด็กชายวีระวุฒิ  อินทริด
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 1. เด็กชายทวีศักดิ์  โกมารศรี
2. เด็กชายธีระเดช  ศรีเสน่ห์
 
1. นายชัยลักษณ์  เกตุวารินทร์
2. นางสาวสุพิชญา  ทองดารา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้ายหาด 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายฐานพัฒน์  ปานโศก
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  แผลงกระโทก
 
1. นายชาลี  ดวงแย้ม
2. นางสาวเนตรทราย  แพทย์จะเกร็ง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายจตุพร  แย้มพราย
2. เด็กชายพรภิรมณ์  รอดไป
3. เด็กชายศรัณรัชช์  เทียนนาค
 
1. สิบเอกอุดม  ทับทอง
2. นางบุญญารัสมิ์  ทับจิต
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายถิรวัฒน์   การะภาค
2. เด็กชายภาณุ  เต๋นเต้
3. เด็กชายสันติ   พันชนัง
 
1. นายต้นศักดิ์  ศรีสิทธิ์
2. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายบุรากรณ์  ธรรมชาติ
2. เด็กชายอิทธิพล  ศรีพรหม
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  มามี
 
1. นายชัยวัฒน์  ภัทรกิจสวัสดิ์
2. นางสาวดนยา  ภู่ระหงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กหญิงรสรินทร์  ปิ่นสุภา
2. เด็กหญิงวนิดา  เฟื่องฟุ้ง
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ปราศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  อู่อรุณ
2. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกกานต์  มีแก้ว
2. เด็กหญิงพาศิกา  ศิลปสมัย
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีสุข
 
1. นายเมธี  มีแก้ว
2. นางสาวรัชฎา  ประสิทธิ์พันธ์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงธิริสา  เฮงสิริไพศาล
2. เด็กชายนันทิวัฒน์  เจริญกุล
3. เด็กหญิงพัชรพร  วาทะสาร
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นายธเนศ  สมัครไทย
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงมาริสา  แสงพุฒ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ประทานสุข
3. เด็กชายอภิชาติ  แพงพุฒ
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวนริศรา  ซุ่นทรัพย์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงกัญชพร  โสพรม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ไท้ทอง
3. เด็กหญิงพรนัฐชา  คงพันปี
 
1. นายธรรมนูญ   คงพันปี
2. นางฐิตารีย์  ศรีสวัสดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กชายดนัย  ชมนัด
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  อุบาลี
3. เด็กหญิงวรสุดา  จันทะรัง
 
1. นางพวงพยอม  กลางโฉม
2. นางสาวบำเพ็ญ  ใช้บางยาง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  โพธิ์แสง
2. เด็กชายวรภาส  จับจัด
3. เด็กชายเมธานันท์  ชมแค
 
1. นายเทียนชัย  ธรรมเที่ยงธรรม
2. นายศิวดล  ปักษา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กชายทวี  นุชรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวรนุช  ดื่มโชค
3. เด็กชายสมบัติ  มิก
 
1. นางสาวพิกุล  เงินทอง
2. นายไพบูลย์  เงินทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กหญิงพรนิตา  ณ๊สกุล
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ริอุบล
3. เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์โต
 
1. นางกัลยา  อุบลแย้ม
2. นายดิเรก  อุบลแย้ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กชายวาทิตย์  สโมสรศุข
2. เด็กชายอนุชา  ดีกระจ่าง
3. เด็กหญิงอารียา  ช่างทอง
 
1. นางจิตตนาถ  ดีอยู่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขกร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูสำเภา
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สงบจิต
3. เด็กหญิงพุ่มผกา  อยู่เจริญ
 
1. นางสุวิชญา  งามขำ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญนัก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. นายจิรายุ  เจริญส่ง
2. นายณัฐพล  อ้อเนียม
3. นายปฐมพร  จงแจ้งกลาง
 
1. นายวิรัตน์  แมลงภู่ทอง
2. นางสาวพิชชาภา  คามบุศย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกนกกร  พจนะแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  แหบสูงเนิน
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุณยไวโรจน์
 
1. นางอัมพวัน   สุวรรณพันธ์
2. นางสาวมินตรา  แดงสว่าง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงธีรดา  พูลเงิน
2. เด็กหญิงประภัสรา  เจริญรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงรพีพร  กระต่ายทอง
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางมานิตย์  ทิพย์สภาพกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ประยงค์กลิ่น
2. เด็กหญิงนราภรณ์  ไชยเสนา
3. เด็กหญิงไอรดา  คนึงทรัพย์
 
1. นางสาวละเมียด  แสงไพโรจน์
2. นางสาวรุ่งทิวา  สว่างจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงณัฐพร  รักน้อย
2. เด็กหญิงมัณฑณา  แก้วเลาขวัญ
3. เด็กหญิงวริยา  วันเพ็ญ
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงดารุณี  ศรีเมือง
2. เด็กชายนฤบดินทร์  พรหมสะโร
3. เด็กชายวรวัฒน์  ขำโต
 
1. นายชิษณุภูมิ   หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เข็มเพชร
2. เด็กชายพชร  สำรวมจิต
3. เด็กชายอนุชิต  สุขคง
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คงเขียว
2. เด็กหญิงธนิดา  คำติ๊บ
3. เด็กหญิงธารารัตน์  กลิ่นจันทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  น้อยพิทักษ์
5. เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์
6. เด็กหญิงสุภาวิณี  ใจแก้ว
 
1. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
2. นางสาววรินทร  พึ่งแสง
3. นางนิภา  ไชยป่ายาง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หิรัญโรจน์
2. เด็กหญิงธัญญานุช  กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์ขารี
4. เด็กชายภูเบศ  โยมภูเวียง
5. เด็กหญิงสุมิตตรา  ลอยวิไลย
6. เด็กหญิงอารีรีตน์  จำคำ
 
1. นางสาวสมศรี  เริงสังข์
2. นางมลฤดี  มีวุฒิสม
3. นางสาวนัทธมน  ประสพโชค
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายชัชวาล  ภาษาสุข
2. เด็กหญิงฐานิตา  จอดเกาะ
3. เด็กชายธิติวุฒิ  มาทา
4. เด็กหญิงพลอยนภา  แซ่ฮือ
5. เด็กหญิงพิมนภา  ศิลาวารินทร์
6. เด็กหญิงอุไรรัตน์  นิ่มเรือง
 
1. นางพรภินันท์  กนกวัฒนโรจน์
2. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
3. นางสาวรุจิรา  ควบคุม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เดชศิริ
2. เด็กชายธนงศักดิ์  มั่นคง
3. เด็กหญิงปิยนุช  รารามนัส
4. เด็กหญิงรักชนก  จำคำ
5. เด็กหญิงสุพัตร์ชา  ภาคบุญ
6. เด็กหญิงเพชรพลอย  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวกนกธร  ปทุมทวีพร
2. นางสุทธิพร  สุขสว่าง
3. นางสาวปริศนา  ประสงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มิ่งหมัด
2. นางสาวณิชาพัชร์  เสริมศรีพงษ์
3. นายธนภูมิ  เฉลิมกลิ่น
4. นางสาวนฤพร  แสนหาญ
5. นางสาวมณีรัตน์  โสภณ
6. นางสาวสลิลทิพย์  กุนอก
 
1. นางวัชรินทร์   ขาวเจริญ
2. ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์
3. นางสาวนภาพร  ประกอบสำเนียง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงจิราพร  พิมพ์ขาว
2. เด็กหญิงธัญมน  โสวิชัย
3. เด็กชายยศวรรธน์  แจทอง
4. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีชัย
5. เด็กหญิงสิริญา  เที่ยงนา
6. เด็กหญิงอัญชลี  เปลี่ยนขำ
 
1. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
2. นางสาวสมมาทย์  เกาเล็ก
3. นางสาวจิราวัลย์  วงค์ษาเนา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  งามเลิศ
3. เด็กหญิงดรัลรัตน์  อยู่ดี
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ภัทรศรีวงศ์
2. นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงธนพร  มุกดาสนิท
2. เด็กหญิงนันธิดา  โยราช
3. เด็กหญิงวรรณปิยภรณ์  ลันพูม
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  อินทร์กอ
2. นางสมจิตร  ไชยชนะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงนฤชล   เปียสมุทร
2. เด็กหญิงนวิญา   เทพพิทักษ์
3. เด็กหญิงวราติกรณ์   จั่นรักษ์
 
1. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
2. นางวาณีรัตน์   สุภาพงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  มากระจัน
2. เด็กหญิงรัตมณี  สุภิพรรณ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ยิ้มเลี้ยง
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  วิชัย
2. เด็กชายอภิวัฒน์   บุผาสุวรรณ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทุพรม
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มเพ็ชร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุตรตะ
3. เด็กชายอติวิชญ์  วังกรานต์
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงชลทิพย์  สาเรือง
2. เด็กหญิงธนพร  อร่ามเรือง
3. เด็กหญิงลลิตา  น้อยบุญมา
 
1. นางบุญส่ง  เปียรักษา
2. นางสาวพจมาน  ขำทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสันติการาม 1. เด็กหญิงฐัฑตวรรณ  แนวถาวร
2. เด็กหญิงวิภาพร  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงเปมิกา  ใจกล้า
 
1. นายประยูร  สามชูศิลป์
2. นางสาววาณิชชา  ผูกน้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองแหน 1. เด็กหญิงชุติมา  นันทลักษณ์
2. เด็กชายภานุกร  อันสุวรรณชัย
3. เด็กหญิงภาสินี  มีสุข
 
1. นายสมศักดิ์  เศวตสุพร
2. นางสาวอุบลวรรณ  ขันแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงพรวลัย  ดวงสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีธรรมมา
3. เด็กชายยุทธนา  โพธิ์ขาว
 
1. นายวิวัฒน์  สุตะไล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโสภา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชอบทำดี
2. เด็กชายนัตติกาล  อิ่มใจพงษ์
3. เด็กชายวีระวัฒน์  บุญปลูก
 
1. นางรำเพย  เตียศรีพัฒนสุข
2. นางสาววธู  เตียศรีพัฒนสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรเสงี่ยม
2. เด็กหญิงเนติรักษ์  มาผาสุข
3. เด็กหญิงเพิ่มจิตต์  ทองคำ
 
1. นางฐิตาวรรณ์  เจียมกีรติกานนท์
2. นางสาวศิวพร  ปิ่นณรงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริรูป
2. เด็กหญิงสุกฤตา  เมืองไทย
3. เด็กหญิงสุชาฎา  ศรีษะเนตร
 
1. นางสาววรรณภา  อรุณกิตติพร
2. นางธันยนันท์  ศรีตะกูลรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญพูล
2. เด็กหญิงพณิดา  ผิวนวน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญพูล
 
1. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
2. นางสาวธัญญรัตน์  โพธิมากูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมขันติสุข
2. เด็กหญิงวันดี  สายศิลป์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีคุณแสน
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีราคำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายธนากร  ใคร่ครวญ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันก้าน
3. เด็กหญิงปนัดดา  เชื้ออยู่
 
1. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
2. นางปิยะพร  พิทักษ์ไทรทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสมโภชน์
2. เด็กหญิงกุมารี  หาญกูล
3. เด็กชายปฏิภาณ  เกียรติทัต
 
1. นางอำภรรณ  ใจแสน
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แสงสุริยา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงพรพิรุณ  มายา
2. เด็กหญิงรัตติญากรณ์  กุลบุญ
3. เด็กหญิงสุพรรณนิษา  ตาฟู
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวกนิษฐา  อิ่มน้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงนันทวัน  ยืดยาว
2. เด็กหญิงสุภัทตรา  น่วมคง
3. เด็กหญิงอารยา  ยกย่อง
 
1. นางสาวปุณิกา  สีสด
2. นางสาวอรอนงค์  แดงนุ้ย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  อินทร์ขำ
2. เด็กชายอนันตสิทธิ์  คุ้มประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เพียงผล
 
1. นางสุนัน  ข้องหลิม
2. นางประนอม  ช่างบรรจง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงชลลดา  แพรประเสริฐ
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  มณีกุล
3. เด็กหญิงเมฑาวรรณ  สมหวัง
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีอรุชน
2. นางสาวอัปสร  บุบผาทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กชายณัฐวัติ  เภริวงษ์
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ม่วงเทศ
 
1. นางสำเริง  ธนินทรานุโคตร
2. นางจำลองลักษณ์  สหชาติภักดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงจารุกร  เจริญผา
2. เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นใจ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำสี
 
1. นางปรัชญา  แอบดอน
2. นางสาวสุภาพร  มิตรอุดม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงบุษบงค์  อาจภักดี
2. เด็กหญิงรินรดา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงวรรณฤดี  วัดน้อย
 
1. นางนงนุช  ชูศักดิ์
2. นางสาวนีรนารา  หุ่นประสิทธิ์เวช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จำปาเป้า
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  สายสุด
3. เด็กหญิงธนพร  กันสุข
 
1. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
2. นางสาวสุนทรี  เตียงกูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือน้อย 1. เด็กหญิงชลธิดา  ธรรมเนียม
2. เด็กหญิงยาญา  อิสราม
3. เด็กหญิงวรรณิษา  รังวัด
 
1. นางจุไร  ต้นเถา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงชนัญญา  มาจาด
2. เด็กหญิงนิธิพรพรรณ  เฉกแสงทอง
3. เด็กหญิงสุพิชชา  หุ่นอิน
 
1. นางหทัยวัลย์  บุญประสงค์
2. นางสาวโสภิชญ์จิรา  ยังสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกษิรา  โพธิสิม
2. เด็กหญิงณัฐริยา  ฉลองดำรงค์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เปียนขุนทด
 
1. นางสมหมาย  บุญสมทบ
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจันทิมา  แพทย์พัน
2. เด็กหญิงชลิดา  อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แพทย์พันธ์
 
1. นางจงกล  เรืองไพศาล
2. นางนารี  เจริญประโยชน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กหญิงลักษณารีย์   ศรีสัยคำ
2. เด็กหญิงวิจิตรา   บุญปัญญา
3. เด็กหญิงอรพิน   เสาประโคน
 
1. นางเตือนใจ    คล้ายเครือญาติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  โป้สมบุญ
2. เด็กหญิงธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกวลิน  แตงโสภา
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
2. นางสาวธิติมา  แดงอุบล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงฐานิตา  เห็ดตุม
2. เด็กหญิงศรีศุดา  งามละมัย
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  นพสาย
 
1. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงกุลทัศน์   ทุยาวัฒ
2. เด็กหญิงสุกัญญฎา   วงศ์ดีนวล
3. เด็กหญิงเทียร่า  สเร็น
 
1. นางทองปิ่น  พันจันทึก
2. นางประภารักษ์   นกศิริ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กชายนัทธพล  บุญทัน
2. เด็กชายมนตรี  รุจิจิตร์
3. เด็กชายวัชรพล  ภู่นาค
 
1. นายนาทพล  ศรีบุรินทร์์
2. นางสาวสุภิรัฏต์  ศิวิลัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงจิณสิตา  ท้าววิบูลย์
2. เด็กหญิงน้ำเย็น  สวัสดิ์กระโจม
3. เด็กหญิงเกษราพร  อินทราวงศ์
 
1. นางสาววรรณี  บุญสัญ
2. นางสาวนภสร  นวลจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงนุชจรี  บุญเกิด
2. เด็กหญิงวชิรา  คีรีวงษ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์น้อย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคมอญ
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงชมพู่  -
2. เด็กหญิงทอน  -
3. เด็กหญิงหอม  -
 
1. นางศิริพร  คูประชามิตร
2. นางสาวนิติกานต์  ศรีโมรา
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิตชยา  ชาตรี
2. เด็กหญิงศลิษา  อาจมนตรี
3. เด็กหญิงแพรวชญา  เพ็ชรฟัก
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
2. นางมนัสนันท์  นิเกตจารุวิทย์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกุลพัชร   วรรณโน
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์   จิตพริ้ง
3. เด็กหญิงหมวย   เฮง
 
1. นางทิวาพร   สุมิ่งสาลี
2. นางสาวนิตยา  วงษา
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รู้การ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงอรอินทุ์  ลูกลิ้ม
 
1. นางอิทธานันทน์  สุขนฤวัศย์
2. นางฐิติรัตน์  ทรัพย์ไพบูลย์
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงธิติมา  คำงาม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  หนองศรี
3. เด็กหญิงรัตนาพร  ไชยอ่อน
 
1. นางพิรัลรัศมิ์  เพ็งบุญชู
2. นางสาวรุ่งอรุณ  น่วมสวัสดิ์
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  พลีบัตร
2. เด็กหญิงณิชารีย์  เพียรรักษ์
3. เด็กหญิงปนัสยา  อัธยาศัย
 
1. นางสาวนวพรรษศรณ์  ศรีพงษ์
2. นางสาวลดาวัลย์  เมืองมูล
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 1. เด็กชายชัยเดช  เครือแก่นแก้ว
 
1. นางยุกฟ้า  พวงธรรม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กชายจีรพงษ์  มณีสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีนิ่มนวล
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงพัชรดา  ตานำ
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายปฐมพงษ์  เอกเชื้อ
 
1. นางพันธิตรา  ทวิบุตร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายสงกรานต์  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวรัตยา  พัทราภรณ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายยศกร  อุสมร
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายจักรพงศ์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ยืนยั้ง
 
1. นางสาวเกศรา  ภูมิมี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สายทอง
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กชายเฉลิมพล  โฉมศรี
 
1. นางสาวเกศวลี  นิลฉ่ำ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงลภัสลดา  ศรีคำ
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงใจดี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงณัทยา  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นายบุษปภัทร  อณวัชวณิช
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายเอกราช   เพิ่มคำ
 
1. นางสาววันวิสาข์   พรหมรักษา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มหากัณฑ์
 
1. นางสาวมัชฌิมา  สีสมัย
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. นายศิริเดช  ธนะเฮือง
 
1. นางสาวศศิวิมล  จิตพูลผล
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงพัชรี  ภูมิเขตร
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  โสรส
 
1. นางสาววีรยา  บัวทอง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  คุ้มฉัยยา
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กชายจักราวุธ  โหมดแจ่ม
 
1. นางสาวสมหมาย  บุญนพ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  ชูราศรี
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธนบดี  คล้ายวิจิตร
 
1. นางนุชนาฏ  โพธินำแสง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนทอง 1. เด็กชายธีรชัย  ชื่นชม
 
1. นางสาวพรรณทิภา  สุวรรณเจริญ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กหญิงอิสยาภรณ์  พรหมมาพันธุ์
 
1. นางสาววนิดา  วรรณวัตร์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวันชัย   บัวใหญ่
 
1. นางจุฑารัตน์   อ่อนเฉวียง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายทศพร  ใจคง
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เกตุ
 
1. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงษ์ศรี
 
1. นายกิตติพงศ์  พลเสน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ธเนศจงเจริญกุล
 
1. นางชูใจ  สายหมี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กชายพัชรพล  ยศสุพรม
 
1. นางสาวอจลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายอชิระ  เลิศจิรราตง
 
1. นางสาวสวนีย์  คงสม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงณัฐนนท์   เจียมทรัพย์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  อินทรลักษณ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  มหาเรือนลาภ
 
1. นางสุรีรัตน์  พีระณรงค์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงเมษา  ศรีจันทร์ปลิว
 
1. นางนงเยาว์  เนียมหลาง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงนภัสพร  พิมไธสง
 
1. นางสาววรรณนิภา  มัจฉาชีพ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายนฤเบศร์  คงประเสริฐ
 
1. นางอำพร  ศรีทอง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์   อินทสร
 
1. นางเรณู   ไกรสิงห์สม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายนุวัสตร์  รอดแย้ม
 
1. นางสาวดวงสมร  ธัมมจิตจา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางกระ 1. เด็กชายปฐมนันท์  ทัพยุทธพงศ์
 
1. นางสาวศรินทร์รัตน์  วิเชียรโชติ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายเกรียงไกร  คงสวัสดิ์
 
1. นางกัลยาณี  นิโรภาส
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงกัญญวีร์  หงษา
2. เด็กชายบุญญชาติ  ช่วยประคอง
3. เด็กหญิงพนิดา  จดจำ
 
1. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
2. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   คะเชนรัมย์
2. เด็กชายธนภัทร   เอี่ยมวงศ์
3. เด็กชายปฏิภาณ   กิมเสน
 
1. นางพรพิมล    ถนอมวงษ์
2. นางขวัญฤทัย   จันทร์แจ้ง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายชานนท์  บุปผารักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ขาว
3. เด็กชายภูดิศ  ขุนใหญ่
 
1. นายนรินทร์  กันทะวัง
2. นางกันยารัตน์  ศรีเพ็ชร์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงพัชนิดา  เสียงเอก
2. เด็กหญิงสุธิดา  ภู่เด่นดวง
3. เด็กชายอานนท์  ศรีจักรผ่อง
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
2. นางพะเยาว์  เขียววงษ์จันทร์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายณัฐชนนท์  จันทร์พรหม
2. เด็กชายธราเทพ  คำใจ
3. เด็กชายยุทธกิต  กลิ่นอุบล
 
1. นางจำเรียง  ประดับเวทย์
2. นางสุรีย์  มุกดอกไม้
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ม่วงใหม
2. เด็กชายภาสกร  เขียวเนตร
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  พูนสูงเนิน
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
2. นายประวิทย์  คำพุ่ม
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ปายธิยา
2. เด็กหญิงแพรวา  พิมพ์ดีด
 
1. นางทรงศรี  คงมั่น
2. นางนพวรรณ  ตันจ้อย
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  พรมศิริ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  วงเวียน
 
1. นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว
2. นางปรธภัทร  ตีระพิมลจันทร์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  วิลาชัย
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  ขรรค์ชัย
 
1. นางสาวอวัสดา  สมจิตร
2. นางสาวสาลินี  สอนแก้ว
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กชายพริษฐ  พันธ์โยศรี
2. เด็กหญิงสาธิกา  ผ่องใส
 
1. นางวัฒนา  จันทร์จารุภัค
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  เมธีวุฒิกุล
2. เด็กชายสุรวิชญ์  เมธีธวัช
 
1. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
2. นางพัชรี  ดวงสิงห์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายธนกฤต  บรรพศิลป์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  กลางท่าไคร้
 
1. นางสมหมาย  เค้าศรีวงษ์
2. นางสาวอนงค์นารถ  นุชสายสวาท
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงศิราศิณี  กมลคร
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  แย้มเพียร
 
1. นางอุไรวรรณ์  จิตรังษี
2. นางสาวมาลินี  ฟักเฟื่อง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณลักษณ์
 
1. นางสาวรัชดา  ทองสุข
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระไม้แดง 1. เด็กชายตรีเนตร  คนกล้า
 
1. นางสาวอรอุมา  เผือกสุข
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายธนากร  แก้วจันทร์
 
1. นางณัชชา  พันธ์เพชร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณศิริ
 
1. นางสาวเดือนนภา  พงษ์สุข
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายพิธาร  แก้วน้อย
 
1. นายกรร  คล้ายสังข์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงตะวัน  ลุนจักร
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กชายวาสนา  กัมพูชา
 
1. นางศรีวรรณ  มาคุ้ม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กหญิงอุรารัตน์  ทัพทะมาตย์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายอดิเรก  บุญหนา
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงจอย  ถาพันธ์
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. นายกิตติภัส  ขำสีสด
 
1. นางสาววราพร  สีสมบุญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ศรีเดช
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกิติยา  เจริญภักดี
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายชนกันต์  สุขท่า
 
1. นางกัลยา  สุ่มสา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนิดา   ภูเชิดสาย
 
1. นางสาวนลินดา   ตานุ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายอรรถพล  พรมเพียรศรี
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอรอนงค์   ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางจริยา   พิมพา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายบูรโชติ  พันธ์มี
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทุย  -
 
1. นางญาดา  มณีนิล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 1. เด็กหญิงเพชรรุ่ง  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  ภู่ระหงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงมาลินี  เเซ่ย่าง
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สติภา
 
1. นางรัชณี  วังหนอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กชายอัจฉริยะ  เรืองมี
 
1. นางธนัชฌภรณ์  บุญเกิด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายอนุชา  จันทร์พันธ์โสม
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เทียนชัยอนันต์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กชายกิตติภัค  ล่ามละคร
 
1. นางสาววรรณา  สระพิณ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เล้าฐานะเจริญ
 
1. นางชุลีพร  นวะมะรัตน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  เขียวราชา
 
1. นายไพวัลย์  ระเบียบ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายก้องภพ  จงจิรจิต
 
1. นายพุฒินันทน์   นาคบุตร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. นายภูริช  เฟื่องกลาง
 
1. นางรวิสุดา  มีชีพสม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กชายวิศิษฎ์  คงใยแพทย์
 
1. นายปกป้อง  แฉล้มภักดิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงสาลินี  รวมจำนงค์
 
1. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กหญิงวันวิสา  เทียนหลง
 
1. นางวิลาวัณย์  วงศ์ดินดำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลับพลา
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายปฐมพงศ์  แจ้งจิตร
 
1. นางชลอ  คงไพ่
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงบงกช  เสือแก้ว
 
1. นางสุภัทรา  เกียววานิชย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  มณีเจริญ
 
1. นายสมยศ  พวงเกตุแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงมนทนา   แนมประนาม
 
1. นายณรงค์   ฉ่ำแสง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประแกต 1. เด็กชายศักรินทร์  วิริยะกิจ
 
1. นางยุพิน  อินทรวิสูตร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายนิธิพล  สุธา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงอรณิชา  แน่นอุดร
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  โสภา
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กหญิงเมษยา  บางเชย
 
1. นายโชคชัย  ช้างงา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกำแพง 1. เด็กชายธนเทพ  เปี่ยมท่า
 
1. นางเทพินทร์  พุ่มน้อย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนกานต์  เชียงทอง
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายกิตติ  เต็มภักดี
 
1. นางสาวสมคิด  อยู่จำเนียร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จันทร์ภักดี
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงสุวรรณภา  แสงอรุณ
 
1. นายประวัติ  เจริญวัย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายวันชัย  ขอแหนมกลาง
 
1. นางวรพรรณ  มาแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กชายเกรียงไกร  รัชตะวรรณ
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโตนด 1. เด็กชายสุรชัย  จักกระนอง
 
1. นางภาณี  สาทสินธุ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงยุวดี  ภัคมาน
 
1. นางพูนศรี  แสวงทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายฐานวัฒน์  โสดา
 
1. นายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงพรพิมล  กางรัมย์
 
1. นางสาวชุติมน  เผื่อนเอี่ยม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเก้า 1. เด็กหญิงอริศรา  ช่อบุญกลาง
 
1. นางอนงค์นาถ  นาคราช
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงกรกนก   โลหะการก
 
1. นางสุชิน   สาระบุตร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีชัยนาท
 
1. นางสินทวี  บุญคุ้ม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  หอมมาลา
 
1. นางสาวกัลยกร  ธรรมศร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายปวริศร  บุญโชติอนันต์
 
1. นางสาววิไล  บุญยัง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกฤตยชญ์  วงศ์อารีย์
 
1. นางชลลดา  วัดโส
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกัลญา  ส้มจีน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พลางวัน
3. เด็กหญิงฉัตรชฏาภรณ์  ประสานศักดิ์
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ฆ้องชัย
5. เด็กหญิงพรนิภา  บทสูงเนิน
6. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีบุญเรือง
7. เด็กหญิงเมลาณี  ช่อจำปา
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นายอุลิต  ธาราดล
3. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฉายงาม
2. เด็กหญิงธนพร  บำรุงกลาง
3. เด็กหญิงนฤมล  สวัสดิโรจน์
4. เด็กหญิงบัวชมพู  เอกอาวุธ
5. เด็กหญิงฝันรตี  ไทยประโคน
6. เด็กหญิงสุพรรษา  มะลิรัมย์
7. เด็กหญิงอรทัย  ฉายงาม
 
1. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรัตน์
2. นางสาวสุภัสสรา  เกตุสำราญ
3. นายวินัย  หลาบงาม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงชมพู่  แสนพูไทย
2. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมนา
3. เด็กหญิงภูษณิษา  วรรณภักดี
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  กุลรัตน์
5. เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณภักดี
6. เด็กหญิงสิริกันยา  ศรีษะเกตุ
7. เด็กหญิงสุมณฑา  นามสง่า
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
2. นายสุรพล  ไชยพงษ์
3. นางสาวกชมล  นาคดี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญา  ดีมงคล
2. เด็กชายอนุชา  คำมุงกุน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญช่วย
 
1. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
2. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ดาวแจ้ง
2. เด็กหญิงสุพิญญา  เลปสัมพันธ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิทยาบำรุง
 
1. นางสาวกษมา  จันทร์แต่งผล
2. นางสาวสุรัสวดี  คล้ายนัดดา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงญัฐสุดาพร  จั่นถมยา
2. เด็กหญิงทิพยวรรณ  สายดิ่ง
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  ทาบโลหะ
 
1. นางสาวอัจฉรา  สุลักษณะ
2. นางสาวสวนีย์  คงสม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายทศพร  สมศรี
2. เด็กหญิงวรรฤดี  สมรูป
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เย็นกลม
 
1. นางนาฏยา  เล้าเจริญ
2. นางชนิดา  กลั่นบุศย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1. เด็กชายวงศธร    แก่นโต
2. เด็กชายสันติธรรม   นวลจันทร์
3. เด็กชายสืบศักดิ์   เจริญสม
 
1. นางสมบัติ  ปิ่นทอง
2. นางสาวประนอม  ขันเดช
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรกช  คชสาร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  นาสังข์
3. เด็กชายภูตะวัน  พวงทอง
 
1. นายคมสัน  พันหล้า
2. นางสาววิลาวัลย์  โถบำรุง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายจักรพันธ์  นกชเวช
2. เด็กหญิงพัชรี  ทองขจร
3. เด็กหญิงฟ้าใส  เนินชัย
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีมันตะสิริภัทร
2. นางเรณู  บุญธรรม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุลชา  วัฒนกูล
2. เด็กชายภูธเนศ  สอนบุญตา
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจรดง
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นางสาวนิภารัตน์  ถาดทอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายกันติชา  กาดโท
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภู่มา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดสา
 
1. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา
2. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงไม้ 1. เด็กหญิงวรีพร  เฉียบแหลม
2. เด็กชายสันติ  บัวกุล
3. เด็กชายอนุชา  ทองซอยท้าว
 
1. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
2. นางรัตนาพร  โคกเทียน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนากร  อิ่มใจ
2. เด็กชายประทานพร  ระหาร
3. เด็กชายวิวัศน์  ไกรษร
 
1. นางพิพ์ณัฐชยา  ช่วยเชษฐ์
2. นางลูกอินทร์  ลิ้มพงษ์สวัสดิ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กหญิงวริศรา  เจริญสุข
2. เด็กชายสุชาติ  อุดมพงษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
2. นางธัญญาลักษณ์  สมหมาย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  คำวงษ์
2. เด็กชายพิเชษฐ์  มณีวงศ์
3. เด็กชายสุภวัทน์  บำรุงศรี
 
1. นายจำนงค์  ศรีสงวน
2. นายพรชัย  คำบุญเกิด
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจอม   มูหะหมัด
2. เด็กชายณัฐกรณ์   จวงการ
3. เด็กชายณัฐภัทร   อยู่ศรี
 
1. นางปวีณา   ศิลส่ง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายนรพล  วิเศษสมบัติ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  โกยสำราญ
3. เด็กหญิงวทันยา  พรมชื่น
 
1. นางสาวสุภัคสิริ  แก้วเขียว
2. นางสาวทับทิม  มาสุก
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กชายธนัท  เสือแสง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์วิเชียร
3. เด็กชายสุรยุทธ  พรรค์พิทักษ์
 
1. นางสาวเตือนใจ  สิงห์คำ
2. นางสาวนิตยา  ชุมนุมพร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  รุ่งฤดี
2. เด็กชายทองทม  ท่า
3. เด็กชายนภัส  สุขสวัสดิ์
 
1. นายศิรพ  สุขทั้งโลก
2. นางจตุพร  ศรีสรวล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายกวง  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  นามขุนทด
3. เด็กชายวีรากร  ปราบกระโทก
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  กายสุข
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงนาเรียง
2. เด็กชายภานุ  เกือบคำ
3. เด็กชายอติชาต  พิมลรัตนอาภา
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
2. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1. เด็กชายชวาลวิชญ์  หนูเล็ก
2. เด็กชายณภัทร  เอกจิตร
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กระต่าย
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
2. นางสาวนวิสา  สารีวงษ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายนวพล   อารีวงศ์
2. เด็กชายปัญญากร  ธงชัย
3. เด็กชายสรอรรถ   พิมเพ็ง
 
1. นางจริยา   พิมพา
2. นางณิชาภา   เชื้ออ่อน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายกันทรากร  แก้วมี
2. เด็กชายธนาธิป  ขันธ์สุวรรณ
3. เด็กชายอธินันท์  ตะสาริกา
 
1. นายอัครพงศ์  พรมจรรย์
2. นางสาวบังอร  วรรณฤกษ์งาม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายกุมภา  สมวัน
2. เด็กชายจิรโชติ  สิงห์พา
3. เด็กชายชยากร  วงษ์เสาร์
 
1. นายเอกพจน์  นพบุตร
2. นางสาวแก้ว  เผ่าสีสุราช
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายกิตติคุณ  ภูน้ำชุ่ม
2. เด็กชายจักริน  ดาศรี
3. เด็กชายอนัตชัย  บัวเชย
 
1. นายกระแส  สุขพูล
2. นายวิวัฒน์   วัฒนวิเชียร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกุลสินี  มะนิคร
2. เด็กหญิงปาริฉัตร์  สงเคราะห์
3. เด็กหญิงภรณ์มณี  โนนทะญาติ
 
1. นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์
2. นางสาววิจิตรา  มะลิลาย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายธิวา  พิมพา
2. เด็กหญิงแก้วตา  ขันตี
3. เด็กหญิงแพรวา  ไชยจิตต์
 
1. นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
2. นางสาวภรณี  จันทร์เทียน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธีรโชติ  แชวชาญ
2. เด็กหญิงอัญญามินทร์  ธีระเศวต
3. เด็กหญิงิจิรัชญา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ถาดทอง
2. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายมนต์ธวัช   ภูขัน
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   แก่นเดียว
3. เด็กชายอุเทน   จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสมบูรณ์  เดชชาวนา
2. นางประนอม   แสงเพชร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายชาครี  ศรีเวียง
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  ภู่โต
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นางรัตนาภรณ์  คำงาม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หนุนเงิน
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  นาคศรี
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
2. นางสาวสายใจ  เรียงไร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 1. เด็กชายนราศักดิ์  ประสิทธิเดช
2. เด็กชายภาคิม  เฮงฮู้
 
1. นางสาวสุภาพร  สารีสังข์
2. นางวันเพ็ญ  เกิดมาลัย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายปิยนันท์  คำแพทย์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีเสมอ
 
1. นางจารุณี  เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายศุภชัย   กุมสิน
2. เด็กหญิงสุรภา   ทรงเจริญ
 
1. นางลภัสกร    เสือลอย
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์   ผ่านไกร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายพาโชค  เจริญคง
2. เด็กหญิงภัสสร  ทรงครุฑ
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นายธนพัฒน์  คำงาม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ฉลองภูมิ
2. เด็กหญิงจิรภัทร  คงเจริญ
 
1. นางสุภาพ  วันคำ
2. นางสาวนิธิพร  ศุภฤทธิ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แลจูม
2. เด็กหญิงสกุลยา  รอดกรณ์
 
1. นางสาวทรงศรี  ปิ่นเกตุ
2. นางมรกต  ลิมะนัสสุวรรณ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1. เด็กหญิงราญา  วันทา
2. เด็กชายอิทธิพล  พันธ์คำ
 
1. นางศุภางค์  แก้วมณี
2. นางสาวธันฐภัทร์  นิลขาว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายกฤษฏา  นาครินทร์
2. เด็กชายดนุพัส  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายสุวัชชัย  ชำนาญชล
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นางสาวนุชวรา  แซ่ออน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายภานุมาศ  อิ่มในธรรม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  หนูเทศ
 
1. นายสุรพล  ไชยพงษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนธรรม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกงลาด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สำเนียงสูง
2. เด็กชายวีระชัย  ปีมะณี
 
1. นางดาวเรือง  เที่ยงมงคลชัย
2. นางสาวนันทยา  นวนกลางดอน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ไม้แก้ว
2. เด็กชายเฉลิมเอก  อิ่มในสุข
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
2. นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายนิลวิจิตร์  สินโท
2. เด็กชายพงศกร  สังชม
 
1. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
2. นางสาวปิ่นมณี   สีหัวโทน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วิทยาสิงห์
2. เด็กชายอรุณ  คัน
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายณัทพงศ์พัชร์  มุกดาสนิท
2. เด็กชายมานิตย์  กิมศรี
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นางสาวเขมิสรา  สีหราช
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายกัณฑ์หา  มีระวาน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทีฆานาม
3. เด็กชายจารุวิชญ์  กุลน้อย
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายอดิศร  บุญล้ำ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายกรศิริ  บุเกตุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์จินดา
3. เด็กชายเพชร  จิตไพศาล
 
1. นางภณิตา  พ่วงปาน
2. นางสาวเยาวนาถ  วินสน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงดวงใจ  กันหา
2. เด็กหญิงร่มฉัตร  สิงห์งาม
3. เด็กหญิงสมปรารถนา  วงษาไชย
 
1. นายนิยม  น้อยตั้ง
2. นางเสมอแข  เจนสาริกิจ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายรณพร  อยู่ดี
2. เด็กชายระพีพัฒน์  อยู่จันทร์
3. เด็กชายศุภกร  คล้ายสังข์
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กชายทินภัทร  จูเมฆา
2. เด็กชายธนชาติ  ทำนิล
3. เด็กหญิงสุกันยา  พิศราช
 
1. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
2. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีเกตุ
2. เด็กชายณัฐพล  ภูหลง
3. เด็กชายธนกฤต  สำอางค์อินทร์
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายอดิศร  บุญล้ำ