รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  สุขใส
 
1. นางอำไพ  คำศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงศุภัชญา  หมื่นหาญ
 
1. นางสุธาทิพย์  กองอังกาบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงสันธิลา  ดีชัย
 
1. นางทิวา  อาษาดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 1. เด็กชายอนุชิต  อนุรัตน์
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  กิตติคุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพนันท์
 
1. นางสาววรีพร  กุมภีร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา   เมืองนาม
 
1. นางประทุมพร   นันทวุฒิสาร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงคนิฐา  โพธิ์โต
 
1. นางนิภาพร  สุทธิพงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอนนอง
 
1. นางรัชณีพร  แช่มประเสริฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเค็ด 1. เด็กชายจักรกฤช  หมอกโคกสูง
 
1. นางสาวณัฐพร  นวดโอโล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแหน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสาวนา
 
1. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงเบญจภรณ์  วงศ์วิชิต
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐา   ศิริมงคล
2. เด็กหญิงนริศรา    เพ็ชรจรูญ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อยู่สวัสดิ์
 
1. นางสาวเมทินี   จันทร์โฮง
2. นางประทุมพร  นันทวุฒิสาร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่องแสงจันทร์
2. เด็กหญิงปวีณภัทร์  จำปาทอง
3. เด็กหญิงอภิชยา  มงคลเขตชัย
 
1. นางพัชรินทร์  คชรัตน์
2. นายสุมิตร  คชรัตน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงค์กำภู
2. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วปัญหา
3. เด็กชายอัษฎายุทธ์  จุลไชย
 
1. นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงมณิสรา  มณฑา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ผะกาแดง
 
1. นางสาววรรณภา  วงเวียน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงกาญจนภัทร  ชนะสงคราม
2. เด็กชายโกเมน  ใหญ่เลิศ
 
1. นางกุสุมา  ลอยฟ้า
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 1. เด็กชายอองลู  ปอคำ
 
1. นางสาวดาวใจ  วงศิลา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงสราพร  โฆษิตวิวัฒน์
 
1. นายพุทธพงษ์  พรบุญทองขาว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายปฏิภาณ  เฮาประโคน
 
1. นางทองพูล  โสภารุณ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ดัชถุยาวัตร
2. เด็กชายวุฒิชัย   พงษ์จรูญ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   ใจเอื้อ
 
1. นางงามนิจ  เกิดขาว
2. นายสำราญ  ทวีชาติ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กหญิงกชกร  เกตุรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวันทวิภา  แสนกล้า
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลเดชา
 
1. นางสาวโสดาพรรณ  จันทสิทธิ์
2. นางอมรรัตน์  ศิริเวช
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพงษาราม 1. เด็กหญิงวรินทรา   กิ่งงาม
2. เด็กหญิงอริณธิดา   ชอบบันลัง
3. เด็กหญิงอารยา   ยะคะเรศ
 
1. นางสาวสุธิดา  ทิพเวช
2. นางสราญรัตน์   อ่อนเจริญ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศรวิชัย
2. เด็กหญิงนิพาดา  ลาภบุญมี
3. เด็กหญิงสวรรยา  วิมาลา
 
1. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 1. เด็กชายชัยชนะ  ทนทาน
2. เด็กชายสิงหา  สืบจันทร์
 
1. นายมานิตย์ไว  สีประสงค์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีสะใบ
2. เด็กชายอนุภัทร  หอยสังข์
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1. เด็กชายคณาธิป  ปัญญปูน
 
1. นางบุญนำ  คำวงษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กชายบริรักษ์  อาตวงค์
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. นางสาวปภาวรินท์  ชำรัมย์
 
1. นางสาวสุปราณี  ทัตสอย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณะ
2. เด็กหญิงปานิชยาณ์  ตันพานิชกุล
3. เด็กหญิงอนุสรา  เขียนวงศ์
 
1. นางกัณณ์ณิศา  สันติบวรวงศ์
2. นางเนตรชนก  ใจคุ้มเก่า
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 1. เด็กชายชัยธวัช  ฮวบเจริญ
2. เด็กหญิงฝนดาว  กิมทอง
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สายหยุด
 
1. นางสาวจณิชญา  ศิริปุณย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คชชะ
2. เด็กหญิงอทิตยา  ดีรอบ
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  พนารินทร์
 
1. นางรัตน์เกล้า  ใจภักดี
2. นายวิษรุด  ทุมสิงห์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  โคมุด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสะอาด
3. เด็กชายเรวัต  ดุลนิมิตร์
 
1. นางปิยฉัตร  ยอดตระกูลชัย
2. นางจงรัก  สีเหลือง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกฤติญา   โพธิ์ประจักษ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ชมภู
3. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  พรมมานนท์
 
1. นางสาวกีรติกาญจน์   โพธิหล้า
2. นางปัทมา  แกล้วกล้า
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงนิศามณี  เลิศวัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงปนิดา  ถาวรศิริ
3. เด็กชายวโรดม  แจ่มศรี
 
1. นางรัตน์เกล้า  ใจภักดี
2. นางสาวภาวินี  พลอยขำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กชายกันตินันท์  เงินสวัสดิ์
2. เด็กชายกิตติธัช  สระบุรินทร์
3. เด็กหญิงณัฐธัญญา  สำฤทธิ์
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวกนิษฐา  สนลอย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 1. เด็กชายคมสัณห์  วิเศษกุล
2. เด็กชายธนวินท์  ศุภกูล
3. เด็กชายวันดี  ไตยราช
 
1. นายพงศกร  สำราญ
2. นางเมทินี  ทองจันทรา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กชายศราวุฒิ  พรมมาโฮม
2. เด็กชายอภิชาติ  ชนะภา
 
1. นายอภิชาติ  พรมสอน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงนิภาธร  ยะหัตตะ
2. เด็กหญิงบุลพร  ทองเจาะ
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำมหาชัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยมานพ
2. เด็กชายธวัชชัย  เทพสัตรา
 
1. นายสนชัย  กิตติพัฒนกุล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กชายดนัยณัฐ  พินทอง
2. เด็กชายวรวุธ  โพธิ์เจริญ
 
1. นายองอาจ  เมรสนัด
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  รัตนโมรา
2. เด็กชายรณกฤต  สุขขัยศิริ
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กชายภัทรธร  ภู่ทอง
2. เด็กชายไพบูลย์  พรหมรินท์
 
1. นายสัตยากร  ถานะวัตร
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายวุฒิกร  จันทศรี
2. เด็กชายอานนท์  ทองพราว
 
1. นางจุฑาทิพย์  ธรรมเจริญจินดา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงรวิสรา  นนธิจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทิพย์วงษา
3. เด็กหญิงวริศรา  คชวงษ์
4. เด็กหญิงวิภาวินี  พร้อมพรั่ง
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  เทพมงคล
 
1. นางพัชรดา  นันทสินธ์
2. นางสาวกิตติพร  หงษ์จันทา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกันทิมา  อาวรณ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  รอดบุญชัง
3. เด็กหญิงประภาสิริ  ด่านนอก
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  เสรีพาณิชย์การ
5. เด็กหญิงพิชชาภา  เอียนรัมย์
 
1. นายสุมิตร  คชรัตน์
2. นางสาวพัชชา  จันมี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงญาดา  แสงศรี
2. เด็กหญิงนัชชา  วงค์วรรณ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตต์  บุญเทวี
4. เด็กหญิงวชิราวัลย์  เงางาม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้อยไซ
 
1. นายอดุลย์  บุญขาว
2. นางนลินี  งามเยี่ยม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจริยา  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ธงศรี
3. เด็กหญิงพิชชาภา  กระจ่าง
4. เด็กหญิงสุฑามาศ  คงเสือ
5. เด็กหญิงอภิญญา  ฤทธิ์นุภาพ
 
1. นางธันยพร  มีทา
2. นางจิราวรรณ  ทำสะอาด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกขะศักดิ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมแพร์
3. เด็กชายบัลลังก์  ชัยวัฒน์โยธิน
4. เด็กหญิงรมิตา  โมกขะศักดิ์
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เพียรอนุกูลบุตร
 
1. นางปราณี  พิทักษ์มงคล
2. นางสาวสมปรารถนา  ส่องแสงจันทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชื่นบุญ
2. เด็กหญิงฐิติมา  สีลาสา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชะนะ
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  รัตนพลแสน
5. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีพินิจ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
2. นางธิติยา  ทักษิณภาค
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 1. เด็กหญิงจิรประภา  ศรีจักร
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีวงศ์สุข
3. เด็กหญิงมลวิภา  ยิ้มพังเทียม
4. เด็กชายฤทธิชัย  ห่อทรัพย์
5. เด็กหญิงสุภัทรา  แค่มจันทึก
 
1. นายสุริยา  สุขวิเศษ
2. นางสาวศุภลักษณ์  ยะปิ๋ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทโท
2. เด็กหญิงนภาลัย  บัวแสงใส
3. เด็กหญิงประภัสสร   อำไพเจริญ
4. เด็กหญิงรุ่งระวีย์  กุลวงษ์
5. เด็กหญิงสมัชญา  สอนสุภาพ
 
1. นางสาวณิชาพัฒณ์  ใจอาษา
2. นายประสิทธิ์  ขวัญนอน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายกฤตพจน์  รักคำมี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วาจาดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างปั้น
4. เด็กชายทินกร  ภักดี
5. เด็กชายธนวัฒน์  กัณหา
6. เด็กหญิงธนัชพร  สุขกระจ่าง
7. เด็กชายธีรนัย  เสาศิริ
8. เด็กชายธีรภัทร  นาน้ำ
9. เด็กหญิงบังอร  ล้วนศรี
10. เด็กชายประวิทย์  ไชยสน
11. เด็กหญิงปวีณา  แสนสำอางค์
12. เด็กชายพงศธร  วาจาดี
13. เด็กชายภาสกร  แซ่เอ็ง
14. เด็กหญิงรัชฎา  ทัพไทยดี
15. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วาจาดี
16. เด็กหญิงศศิกานต์  สมัยกลาง
17. เด็กชายสันติสุข  ไชยปัญ
18. เด็กชายสุพัฒน์  จันทร์สมุทร
19. เด็กหญิงสุภาพร  ประสารสุข
20. เด็กหญิงสุภาวิดา  โทดำมา
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นางเกตุสุรินทร์  ปกิรณะ
3. นายปฏิวัติ  ภักดีกุล
4. นางสาววิภาพร  หมอรัตน์
5. นางสาวน้ำทิพย์  ระสอน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีสิทธิ์
 
1. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงฐนิชา  ผาวันดี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  อินทร์ประสงค์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตะปอก 1. เด็กชายอภิรักษ์  ล้าคำ
 
1. นางสาวศิรินภา  สาจันทึก
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  นิ่มเสนาะ
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หริคำภา
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวจันทร์จิรา  ยะรังษี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายคมสันติ  วงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจันทร์กนก  อิ่มเต็ม
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวสกุลทิพย์  จตุรทิพย์คันธา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายคณพัฒน์  รัมพณีนิล
2. เด็กหญิงอลิสา  แสนสม
 
1. นายพรศักดิ์  อินทนิล
2. นางสาวชไมพร  ศิริวรรณ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฑาทิพย์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  มานะสะสม
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปินตา
3. เด็กหญิงช่อทิพย์  สุริวงศ์
4. เด็กหญิงณวรา  แก้วคำ
5. เด็กหญิงปภาวริทร์  วังคีรี
6. เด็กหญิงปรายฝน  สิงหาชารี
7. เด็กหญิงปาริชาติ  ราชนา
8. เด็กหญิงวนันท์ชนก  ดุลคนิจ
9. เด็กหญิงสิรินันท์  เรือนน้อย
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประภาศิริสุลี
 
1. นางนภาพรณ์  ลิ้มสุขศิริ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงศ์ผา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนโคตร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนศรี
4. เด็กหญิงปิญชาน์  พลวงค์
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  ปิ่นนะโรจน์
6. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุญปัญญา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่กี้
8. เด็กหญิงสุธิษา  คำมานพ
9. เด็กหญิงอินทราณี  แกล้วกล้า
10. เด็กหญิงเพ็ญพา  โพธิสัมฤทธิ์
 
1. นางพภัสสรณ์  เกษมสวัสดิ์
2. นางสาววาสนา  โอสถประสาท
3. นางสาวพัทธวรรณ  กุติการณ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ป้องทับภัย
3. เด็กหญิงชมพูนุท  สุคนธรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐวรา  ปิ่นโพธิ์
5. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีปลั่ง
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  อึ้งไถ่
7. เด็กหญิงพรชิตา  สัตย์ซื่อ
8. เด็กหญิงภัทราพร  จุลมลฑล
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขสวัสดิ์
10. เด็กหญิงรวีจินพรรษา  ช้างภู่
11. เด็กหญิงรัฐษา  สรวมศิริ
12. เด็กหญิงรัตนาพร  ประกอบกิจ
13. เด็กหญิงวรัญตรี  สุขสวัสดิ์
14. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขสวัสดิ์
15. เด็กหญิงวิญัญญา  บุญช่วยรักษา
 
1. นางสาวอัมพิกา  สิริพรม
2. นายพงศกร  สำราญ
3. นางสาวหทัยชนก  สุณาวงค์
4. นายเทอดศักดิ์  ทองกล่ำ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำขำ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ยะพิมสิน
3. เด็กหญิงชาลิสา  ขันติชัยมงคล
4. เด็กหญิงปรัศนีย์ญาภรณ์  สุวรรณประเสริฐ
5. เด็กหญิงปวีณา  น้อยสมบัติ
6. เด็กหญิงปิติพร  เจริญศรี
7. เด็กหญิงพชรมล  นาเรือง
8. เด็กหญิงพันธิตรา  ฉลาดจิตร
9. เด็กหญิงมณฑิตา  กล่ำพลบ
10. เด็กหญิงศศิประภา  มากสวัสดิ์
11. เด็กหญิงสุชาดา  สังวารี
12. เด็กหญิงอมลวรรณ  มากฉาย
13. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์แก้ว
14. เด็กหญิงเกศมณี  นิลแย้ม
15. เด็กหญิงเจิมมาศ  ทะประภา
 
1. นายพลวัตร์  ถั่วทอง
2. นางอภิชญา  วิบูลย์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เดชนา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สมคิด
 
1. นางสาวศุธิสา  ทัพซ้าย
2. นางสาวศุภรักษ์  สีดา
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายวิศิษฐ์  นินทรักษ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ล้วนสุคนธ์
 
1. นางสาวศุธิสา  ทัพซ้าย
2. นางสาวขวัญจิตร  เนียมหอม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เตียวเจริญ
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายเอกฉัตร  ตันเฮง
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  องอาจ
 
1. นางรุจิราภรณ์  ลิ้มรักษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายกีรติ  สุวรรณโชติ
 
1. นางณภัค   เจริญจิตร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายก้องทรัพย์  ศรีมุณี
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  ใจเรือง
 
1. นางอารีย์  ธนชัมพูนทกูล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ตลอดไธสง
 
1. นายจารึก  ปัญญาแปง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงระพีพร  อุประโคน
 
1. นายเด่นชัย  ศรีหาตา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1. เด็กหญิงชลธิดา  ถานะลุน
2. เด็กหญิงนวนันท์สิริ  กตะศิลา
 
1. นางรำไพพรรณ  กตะศิลา
2. นายวีระศักดิ์  กตะศิลา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิรชญา  ไทยสุริโย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นพโสภณ
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
2. นางสาวณัฐนันท์  ทิพยานนท์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีจัน
2. เด็กหญิงณภัทร  หงษ์ทอง
 
1. นางรำไพพรรณ  กตะศิลา
2. นายวีระศักดิ์  กตะศิลา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายชวกร  โกมล
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงพอลลี่  พูน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เสาร์หมั่น
3. เด็กชายเสือ  พูน
 
1. นางรุจิราภรณ์  ลิ้มรักษ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายธนัญชัย  เพียรนภา
2. เด็กชายธีรภัทร  แข็งกล้า
3. เด็กชายวรพงษ์  เพียรนภา
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กชายภานุพงศ์  ชาวนา
2. นายอังคาร  อยู่สมบูรณ์
3. นายอิทธิชัย  เสาร์ประทาน
 
1. นายสมบูรณ์  เบ็ญมาศ
2. นางสุพิศ  เบ็ญมาศ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงสุธีรา  ศุขปราการ
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงอรสา  ทรัพย์อนันต์
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 1. เด็กชายณัฐเมธ  นิลพรรโณภาส
 
1. นายเชวงศักดิ์  เศรษฐพงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายมินธาดา  มายนอก
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กชายอนันต์  ฉันทศิริ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิณณรัศ  อินเจริญ
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงรัชนีดา  ไชยรักษ์
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กหญิงสิรินญา  วงคง
 
1. นายธีร  ทองประกอบ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงดารุณี  กำแพงใหญ่
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กหญิงอรทัย  สืบเทพ
 
1. นายธีร  ทองประกอบ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
 
1. นางณันทัชพร  ทัศนะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงปวีณา  โต๊ะคำ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ม่วงขาว
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงภัสสร  อินทรังษี
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กชายมนต์ลักษณ์  ดีหามแห
 
1. นายสมาน  ณีคง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายคมศักดิ์  โรนุต
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงสุชานาถ  เจริญศรี
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงขาว
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กชายคมสัน  วงศ์กำภู
2. เด็กหญิงจรินทร  แสงตะวัน
3. เด็กชายจักรธร  สนั่นนาม
4. เด็กชายฉัตรชัย  อยู่นอน
5. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีทะโชติ
6. เด็กหญิงปราณี  วงค์กำภู
7. เด็กชายภานุพงษ์  ลี้สุวรรณ
8. เด็กชายภาสวีร์  ทิพวรรณ
9. เด็กชายภูชิต  ลี้สุวรรณ
 
1. นายมาโนช  ตันเฮง
2. นายอดุลย์  บุญช่วย
3. นางสาวสมพร  วงค์กำภู
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กองสินแก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนลักษณ์  สภาพเพ็ชร
3. เด็กหญิงชนาภา  นามเจริญ
4. เด็กหญิงชลลดา  พรมชัย
5. เด็กหญิงปวีณา  โต๊ะคำ
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงขาว
7. เด็กหญิงภัสสร  อินทรังษี
8. เด็กหญิงรัชนีดา  ไชยรักษ์
9. เด็กหญิงวีณา  กองลี
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
2. นายสิทธาทร  สครรัมย์
3. นางสาวนันทนา  เรียงมุลตรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สินวิสูตร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองดี
3. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  ฟุ้งไพศาลพงศ์
4. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงธนิกานต์  บุญจำนงค์
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์  อินทนิล
7. เด็กชายนัฐวุฒิ  วันทยา
8. เด็กหญิงปณิตา  ปังสมทรัพย์
9. เด็กหญิงพรชิตา  มนตรีวงษ์
10. เด็กหญิงรินรดา  ทองดี
11. เด็กหญิงวันวิสา  สิงห์สกล
12. เด็กชายสุรวุฒิ  กำแพงใหญ่
13. เด็กหญิงอนัญญา  ศักดิ์สูง
14. เด็กหญิงอภิชญา  เหล็กเพชร
15. เด็กหญิงเมษา  จีนเป็นวงศ์
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
2. นางลัดดา  เสาวกุล
3. นางสาวสุนิสา  เรืองโสม
4. นางสาวศิริพร  ตะเพียนทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มุ่งดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พูนทับถม
3. เด็กหญิงชุติมา  เหลืองประดิษฐ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีรัตนสมบูรณ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสง่า
6. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
7. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ฉิมพัด
8. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วมณี
9. เด็กชายวีระพล  บุราณรมย์
10. เด็กหญิงสาธิณี  ดุษฎี
11. เด็กชายสิทธิกร  นามพิชัย
12. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีเพ็ชร
13. เด็กหญิงสุจิรา  วิสุมา
14. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์น้อย
15. เด็กหญิงโชติกา  ตลอดไธสง
 
1. นายคณพศ  ทัศนะ
2. นางณันทัชพร  ทัศนะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   บุญทาโย
2. เด็กหญิงชนาพร   ทรงจิตร
3. เด็กชายฐานพัฒน์  บุษยทริกากร
4. เด็กหญิงปณิตา   โลสันเที๊ยะ
5. เด็กชายปวิตร   โฉมศรี
6. เด็กชายปัญจพล  สิงห์พรม
7. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ทองประเสริฐ
8. เด็กหญิงยพาภัทร   โสภาภักดี
9. เด็กชายวงศพัทธ์   วงค์ตาพรม
10. เด็กชายวรเมธ   เจริญยศ
11. เด็กชายศุภพงศ์   บ้วนนอก
12. เด็กชายศุภวิชญ์   หวังล้อมกลาง
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
2. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
3. นายสุขเกษม  สินสงวน
4. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายกฤตเมธ  จำปางาม
2. เด็กชายนครินทร์  สร้อยสกุล
3. เด็กชายนันทภพ  ประทุมมา
4. เด็กชายภูสิทธิ์  สุวรรณไตรย์
5. เด็กชายมินธาดา  มายนอก
6. เด็กหญิงสงกรานต์  กวินปกรณ์
7. เด็กชายสมพงษ์  ปัทวงศ์
8. เด็กชายสุวโรจน์  แซ่ฮึง
9. เด็กชายอนุชิต  นิ่มเสนาะ
10. เด็กชายเมธัส  ศรีวิเศษ
11. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นายยิ่งศักดิ์  ชุ่มเย็น
2. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
3. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
4. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กชายกันติทัต  ฮะเอี๋ยน
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศิริอุดมสิน
3. เด็กชายกิตตินันท์  ศิริอุดมสิน
4. เด็กชายจิณวัตร  เสน่หา
5. เด็กชายจิรภัทร  นกศิริ
6. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปั้นแหยม
7. เด็กชายถิรวัส  เหลืองรุ่งรัส
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูเจริญ
9. เด็กชายธีรภัทร  ยกย่อง
10. เด็กชายพนมวรรณ  วีระสุข
11. เด็กชายพรพิพัฒน์  ก้อนคำ
12. เด็กชายพีรพัฒน์  เสน่หา
13. เด็กชายพีรวัส  เจียมอาตม์
14. เด็กหญิงพุทธพร  บุกรอ
15. เด็กชายภูรพล  สิริวิระกุล
16. เด็กชายรัฐภูมิ  เหมือนเมือง
17. เด็กชายรามณรงค์  มะลึคะ
18. เด็กหญิงสุชาวดี  เสนีย์ศรีสกุล
19. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จันทรางกูล
20. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  สุขสบาย
 
1. จ.ส.อ.สมเดช  วงษ์เมธา
2. นางสาวพรสุข  ตรียะประเสริฐ
3. นางมลินี  เกิดเจริญ
4. นายพิภพ  เกิดเจริญ
5. นางสาวยุวลักษณ์  แดงศิริ
6. นางยุพิน  คงสวัสดิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สินพันธุ์
2. เด็กชายคมศักดิ์   โรนุต
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  รัตนะ
4. เด็กหญิงดารารัตน์  มากบุญ
5. เด็กชายทินกร  บุญส่ง
6. เด็กหญิงทิพย์อนงค์  ทองดี
7. เด็กชายธีรภัทร  ปัญญาวงศ์
8. เด็กชายปรัชญา  แก้ววงษา
9. เด็กชายพงศกร  คำดี
10. เด็กชายมานพ  หาผล
11. เด็กหญิงรณิตตา  พันจันทร์
12. เด็กหญิงลดาวรรณ์  ดลถวิล
13. เด็กชายวัชระ  มั่งมี
14. เด็กหญิงวาสนา  องค์อินทร์
15. เด็กชายศิรสิทธิ์   เทียมสิงห์
16. เด็กหญิงสริดา  เทียมสิงห์
17. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขขวด
18. เด็กชายอดิศร  ศรีสุระ
19. เด็กชายอนุชา  แซ่เตียว
20. เด็กชายอาทิตย์   สินสงวน
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
2. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
3. นายสุขเกษม  สินสงวน
4. นายสุชาติ  สิมศิริวัฒน์
5. นายบุญทวี  ดิษริยะกุล
6. นางสาวเมทินี  จันทร์โฮง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กหญิงกัญพร  สุดสีดา
2. เด็กหญิงกัลญา  สุภาวะหา
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปรังประโคน
4. เด็กชายจรัสรวี  แก่นเมือง
5. เด็กชายชนะชล  มิตรกระโทก
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินจันทร์
7. เด็กชายณัฐพงษ์  โฉมกลั่น
8. เด็กหญิงดุษรัตน์  โชติขันธ์
9. เด็กหญิงทรรศณีย์  สุขวงษ์
10. เด็กหญิงธนัชชา  สุรศัพท์
11. เด็กชายธนากรณ์  เอี่ยมจรูญ
12. เด็กหญิงธัญญา  นวลรักษา
13. เด็กหญิงนิชาภา  ทองเภา
14. เด็กหญิงปทุมพร  อยู่ถนอม
15. เด็กชายประชานาถ  ฟ่งชัยเจริญ
16. เด็กหญิงปริยกร  ยศศิริ
17. เด็กหญิงปิณฑิรา  พันธุ์ศรี
18. เด็กหญิงปิยมาศ  ม่วงใหม่
19. เด็กหญิงพัชรี  พระอาจ
20. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุภาวะหา
21. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  นาคครุฑ
22. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บุราญ
23. เด็กหญิงวาสิตา  คชคีรี
24. เด็กชายวีรภัทร  ใยสุ่น
25. เด็กชายวุฒิพงศ์  ทองฉาย
26. เด็กชายสนธยา  พันธ์ชัย
27. เด็กชายสานนท์  แก้วคำ
28. เด็กหญิงสุนิสา  นิติกาล
29. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีทุนา
30. เด็กชายสุรพงศ์  ชื่นกรานต์
31. เด็กชายสุรวิชญ์  วิถียุทธ
32. เด็กหญิงอัจฉรา  พันธุ์พูล
33. เด็กหญิงอัญชนา  บุญพรมอ่อน
34. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสอาด
35. เด็กหญิงเจนจิรา  นาคพิจิตร
36. เด็กชายเมทัช  ศิลา
37. เด็กชายโสธรา  เอี่ยมสอาด
 
1. นายชัชวาล  แสงทอง
2. นางสมใจ  โปธาตุ
3. นางธนัชชา  นาแพง
4. นายณัฐพงษ์  พรมเหมา
5. นายรุจน์  ไชยฤทธิ์
6. นายกิตติพงษ์  ศิริเมือง
7. นางทัศนี  ไชยฤทธิ์
8. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลย์ศิลป์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายมานพ   หาผล
 
1. นายกรกฤต   ศรีส้มป่อย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงอาภัสรา  คชสาร
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มิตกัลยา
 
1. นายสกล  ไพรบึง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายณภัทร  ชลรัตนชีวิน
 
1. นางสาวปริณดา  แย้มงาม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายพีรพล  สว่างอารมย์
 
1. นายดนัย  ตันเจริญ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  อินทนิล
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เอื้ออารี
 
1. นางสิรินทร  เกตุกิ่ง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายธรรมนูญ  ชำนาญปืน
 
1. นางสาวตรีประดับ  คิดสุข
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงวิภาวดี  แดงด้วง
 
1. นายนันทชัย  ดอนเตาเหล็ก
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กชายภูวเนตร  เพียรสันเทียะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์  บริสุทธิ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายจิรายุ  พาวะสิน
 
1. นายธนวัสส์  ดำรงค์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  เอี่ยมนิรันดร์
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงอรอุมา  วงศ์วิชิต
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ทวีพันธ์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสียัดพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณการ์  พิเนตร
2. เด็กชายกฤษฏิ์  บุญมี
3. เด็กหญิงกุลยา  โป้บุญมา
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  แฉล้มล้ำ
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หัวเมืองแก้ว
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  จงกล
7. เด็กหญิงชลธิชา  ขันขาว
8. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุดม
9. เด็กหญิงดุจดาว  ศรีชาเนตร
10. เด็กหญิงทิพรดา  ปาปะกัง
11. เด็กชายธนากร  สุวรรณมงคล
12. เด็กชายธนิษฐ์  แหลมทองหลาง
13. เด็กชายธันวา  พุ่มทรัพย์
14. เด็กชายธีรวัฒน์  แขกน้อย
15. เด็กชายนพล  มั่งนางรอง
16. เด็กหญิงนรินธร  ธรรมประโคน
17. เด็กหญิงนิดาวรรณ  สำรวมจิต
18. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวผัน
19. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ใจเอื้อ
20. เด็กหญิงปานรวี  แพงศรีชา
21. เด็กชายพรนพรัตน์  เพตะกร
22. เด็กหญิงพรไพลิน  อินธิวงศ์
23. เด็กชายพุฒิพงศ์  เขียวฉะอ้อน
24. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สุริย์ระวิมาศ
25. เด็กหญิงรินรดา  โสมทอง
26. เด็กชายวันเฉลิม  อุดร
27. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แก้วกลาง
28. เด็กหญิงสุพัตรา  บัวทอง
29. เด็กหญิงส้ม  -
30. เด็กชายอดิศร  ไมตรีสวัสดิ์
31. เด็กชายอังศุธร  อุดม
32. เด็กชายอัษฎา  สำรวมจิต
33. เด็กชายอาทิชัย  ภาสดา
34. เด็กชายเกียรติภูมิ  พิเนตร
35. เด็กชายเมฆา  นาถาดทอง
36. เด็กชายเอกบดินทร์  หอมวิลัย
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
2. นางจันทิมา  มุลาลินน์
3. นางสาวพัชรินทร์  คะเสนา
4. นายสมคิด  สมดี
5. นายสมยศ  ฤทธิรณสกุล
6. นางสาวพรรณภา  โตใหญ่
7. นางสาวช่อเอื้อง  บัวทอง
8. นางสาววราภรณ์  เกษธาตุ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 1. เด็กหญิงชนินาถ   โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   สมสีนวล
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ตะเภาทอง
4. เด็กชายปวริศร์  มาลิลี
5. เด็กหญิงพิชญา   อินทสร
6. เด็กชายวุฒิวากรณ์   พยุงวงค์
7. เด็กหญิงศตกมลวรรณ   กุลากูล
8. เด็กชายศุภวิชญ์   ช้างดี
9. เด็กชายสิรภัทร   วินิจกุล
10. เด็กชายอนุพงษ์   มณฑาทิพย์
 
1. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
2. นางสาวอรกมล  วาดรอด
3. นางสมถวิล  สมบัติทิพย์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปรมปรี
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ธนูทอง
3. เด็กชายนันพิพัฒน์  แซ่เตีย
4. เด็กหญิงปริณดา  เนตรคุณ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  อินขำ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  หวังมี
7. เด็กหญิงอาทิตยา  วรรณโสภา
8. เด็กชายเจษฎา  อุไรพันธ์
9. เด็กชายเวทิศ  นามท้าว
10. เด็กชายเอกพล  คานท้าว
 
1. นางสาวณัฏฐพิชชา  สุนทรี
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
3. นางสาวสุพรรนี  มอญใหม
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กหญิงธนัชพร  นนทะวงษ์
2. เด็กหญิงธัญญธร  พุทธรัตน์
3. เด็กหญิงธัญญาพร  กองคำ
4. เด็กหญิงบุญยวีร์   จันทระ
5. เด็กหญิงศศิประภา  นาคเกษม
6. เด็กหญิงสุตาภัทร  แรตเจริญ
 
1. นายฐิตินันท์  สุณาวงษ์
2. นางอรอนงค์  จีนะวัฒน์
3. นางขวัญเรือน  ลภนโชติ
4. นางกิ่งแก้ว  เพ็ญสุริยะ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 1. เด็กหญิงกรพิน  ยมหา
2. เด็กหญิงนวพร  พิมพ์บุญ
3. เด็กหญิงนันทิดา  รามณู
4. เด็กหญิงน้องเล็ก  เต๋า
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หอมหุล
6. เด็กหญิงสรารัตน์  ลิ้มตระกูล
 
1. นางสาวรณิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกะจะ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปั้นประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เพียโคตร
3. เด็กหญิงนันทกานต์  เทศนา
4. เด็กหญิงสุพิชชา  สุจริต
 
1. นางอุดร  สุนทรธรรม
2. นางปทิตตา  กีรติบวรชัย
3. นางจันทร์เพ็ญ  นาคนุ่ม
4. นางชนาภา  วงษ์เล็ก
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงธิติมา  สมจิตร
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  คำมี
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หนูดำ
4. เด็กหญิงอริษา  หนูแดง
5. เด็กหญิงอัจฉรา  อังกระโทก
6. เด็กหญิงเกณิกา  ลุนอินทร์
7. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ถานะ
 
1. นางสาวกาญจนาพร  เสียงกลม
2. นางอุดม  บุญเรือน
3. นางพัชรี  ไชยกำบัง
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงกมลชนก  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พิศาลกาญจนกุล
3. เด็กหญิงจิราภา  พ่วงแพ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  บุตนนท์
5. เด็กหญิงดาราวรรณ  มีดี
6. เด็กหญิงปุณรวีร์  เมยมงคล
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  คุณริยา
8. เด็กหญิงศิริธร  ยุพิน
9. เด็กหญิงอัฐษราภัค  รัตติยา
10. เด็กหญิงอัยลดา  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุรภา  อารามพงษ์
2. นางนิภาพร  ศิระวงษ์
3. นางชนาภา  อัครศรี
4. นางกัญญาวีร์  บุตรจันทร์
5. นางนันทิกา  นิกรประเสริฐ
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงชนินาถ  โสภา
3. เด็กหญิงณัฐริกา  สรวมศิริ
4. เด็กหญิงปิยมาศ  ฉวีวรรณ์
5. เด็กหญิงพรรณษา  ในจำนวน
6. เด็กหญิงศิริวิมล  เสาวกุล
7. เด็กหญิงอลิชา  เสาวกุล
8. เด็กหญิงอาทิตยา  โสภา
 
1. นางสาวกนิษฐา  สนลอย
2. นายณัชพล  นิน
3. นางสาวศรีสุรางค์  บุญสวัสดิ์
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. นายณัฐพล  โตประมาณ
2. นางสาวนุชนาฏ  เฮียงโฮม
3. นางสาวพิมพกานต์  กองกลาง
4. นายวิวัตน์  คูณสุข
5. นายสิริวัฒน์  สะใบ
 
1. นางอุษณีย์  ยศวิลัย
2. นางสาวสุธิดา  โมนะ
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงดารุณี  กำแพงใหญ่
2. เด็กหญิงธนพร  ทองโชติ
 
1. นายสายชล  เสาวกุล
2. นางลัดดา  เสาวกุล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายวรฤทธิ์  สุณาวงษ์
 
1. นางสาวสิรณัฐ  โชคเกิดสกุล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กหญิงชุรีพร  พรามกูล
 
1. Mr.Xiaoxin  She
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1. เด็กหญิงนิด  วี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สารจันทร์
3. เด็กชายวรรณะ  วนเสาวดี
4. เด็กหญิงโอลาน  ซวล
5. เด็กหญิงไซร  สน
6. เด็กหญิงไท  ยืน
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
3. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสอง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ทองฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ตุ่นสำอางค์
3. เด็กชายพีรวัฒน์  มั่นที่สุด
4. เด็กชายรพีภัทร  สุนทรชัย
5. เด็กชายสดายุ  บุญจันทร์
6. เด็กชายโชตืสรณ์  ศรีอินทร์
 
1. นายบุญลือ  โสมพันธ์
2. นายอุเทน  ศรีสุข
3. นางวรัญญา  ประพันธ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. นายณัฐพงษ์  วิรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  วงศ์เมือง
3. เด็กชายถิรเดช  บุญทองเถิง
4. นายธนวัฒน์  กูดจันทึก
5. นายพีรพัฒน์  จันทคู
6. นายอรรถชย  รูไธสง
7. นายเจษฎา  แทวกระโทก
8. นายเสกข์  เสาชัย
 
1. นายบุญเรือน  โถปัญญา
2. นายวะสินต์  ดอกยี่สุ่น
3. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. นายจักรกฤษณ์  เชื่อมพงษ์
2. เด็กหญิงชิดชนก  ป้องขาว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงศ์เมือง
4. นางสาวพรพิมล  แต่งแดน
5. นางสาวพัชริน  ทอนไชย
6. นายมินธดา  หงษ์ทอง
7. นางสาววริศรา  พันธ์อุด
8. นางสาวสุกัญญา  วันดี
9. นางสาวเกตุสุดา  วงศ์มณี
10. นายเสวกตชัย  จันทวงศ์
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
3. นายบุญเรือน  โถปัญญา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขันติชัยมงคล
2. เด็กหญิงสุชาดา  สังวารี
3. เด็กหญิงเกศมณี  นิลแย้ม
 
1. นางทัศนันท์  เดชาธนไพบูลย์
2. นางสาวณัฏฐินี  เศวตสุพร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. นางสาวพรวิมล  แต่งแดน
2. นางสาวสุกัญญา  วันดี
3. นางสาวเกตุสุดา  วงศ์มณี
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  จักขุจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุระถา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวมยุรี  จูเภา
2. นางวงค์เดือน  ทิมทอง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. นายจักรกฤษณ์  เชื่อมพงษ์
2. เด็กหญิงนารากาญจน์  ตะวงค์ษา
3. เด็กชายวีระ  พันธ์ชนะ
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สนธิ
2. เด็กชายธีรภัทร  ลาปะ
 
1. นายชูชาติ  นานอก
2. นางสาวนทณัฐ  นานอก
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีภักดิ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  รอดพรม
 
1. นางพัฒน์รดี  สมพร
2. นางสาวหทัยชนก  สุณาวงค์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงฤดี  เย็นประสพ
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ศิลาแรง
 
1. นายณัฐทรัพย์  จิราธิพัชร์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายญาณากร  นิดร
2. เด็กชายฐณวัฒน์  ยะหัตตะ
 
1. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
2. นางสาวยิ่งลักษณ์  ทิวาวงศ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายจักรพัฒน์  โชศิริ
2. นายจิมมี  ลายเทื่อน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายอานนท์  เบญจวรรณ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีโพธิ์ลี
2. เด็กหญิงอริสรา  วงศ์อ่อง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  โตนวม
2. นางสาววราภรณ์  พิพิทจันทร์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสงคราม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ฟ้าลิขิต
 
1. นางสุชาดา  จันทร์เขียว
2. นางสาวปาณภัช  ยันตะพลา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงจิราพัชร   พงษ์จรุณ
2. เด็กหญิงอธิชา  เข็มเฉลิม
 
1. นางสาวนทณัฐ  นานอก
2. นายชูชาติ  นานอก
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. นายจิ่มมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วศรีทอง
 
1. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
2. นางสาวยิ่งลักษณ์  ทิวาวงศ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงกมลศรี  ผลมะเฟือง
2. เด็กหญิงณิชกุล  อนุจร
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. นายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายจิรายุทธ  พานิช
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายกิตตินันท์  พวงพิกุล
2. เด็กชายภาคภูมิ  สมสายหน่อย
3. เด็กชายสิทธินนท์  บุญเรืองพะเนา
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายนครินทร์  ทรารักษ์
2. เด็กชายสว่างพงษ์  อุทา
3. เด็กชายอำมรินทร์  คะชะเสน
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นายวิชิต  สุขสันติกูล
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เชื้อสายพิญโญ
2. เด็กชายรัชนาท  ยุทธมณี
3. เด็กชายเฉลิมเดช  ใหม่เอี่ยม
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 1. เด็กหญิงตวงรัตน์   กาญจนศรัทธา
2. เด็กชายนันทวัฒน์   บุญเกิดรอด
3. เด็กชายอมรเดช   โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยวงสุวรรณ
2. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายจิรกรานต์  แป้นสมบูรณ์
2. เด็กชายธนกร  วงค์ษา
3. เด็กชายนพรัตน์  ศรีรัตนะ
 
1. นางดวงเดือน  บุญล้อม
2. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กหญิงนฤมล  นวลแสง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เคล้าศรี
3. เด็กหญิงมนัฐสวี  คงถาวร
 
1. นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ์
2. นายบุญฤทธิ์  เสาวดาล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กชายธีพัท  คำสุมาลี
2. เด็กหญิงนิตยา   รุณสอาด
3. เด็กหญิงปาริณี  เรียบไทสง
 
1. นางสาวณิชาพัฒณ์  ใจอาษา
2. นายประสิทธิ์  ขวัญนอน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงธนพร  บุญมี
2. เด็กหญิงธิดาพร  ทองวิจิตร
3. เด็กหญิงธีราพร  จันทนี
4. เด็กหญิงบุญรักษา  ศิริจันทนันท์
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  ราศี
6. เด็กหญิงอภิญญา  หล้าสมบูรณ์
 
1. นายปัญญา  เต็มจิตร
2. นางบรรจง  ไทรศาศวัต
3. นางสาวสุทธิจิตร  สุวรรณโพธิ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงกชกร  บุญมี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่วยรักษา
3. เด็กหญิงชลธิชา  สมชัยศักดิ์
4. เด็กหญิงนลิน  สินนา
5. เด็กหญิงมาริษา  ไทยเจริญ
6. เด็กหญิงเกตวรินทร์  ใหม่เจริญ
 
1. นายปัญญา  เต็มจิตร
2. นางบรรจง  ไทรศาศวัต
3. นางสาวสุทธิจิตร  สุวรรณโพธิ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  ผาสุข
2. เด็กหญิงรจนา  โหลทอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  มีทอง
 
1. นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ์
2. นางพรรณราย  บุญแผง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วังคำ
2. เด็กหญิงอรสา  ทรัพย์อนันต์
3. เด็กหญิงอลิษา  สินคง
 
1. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
2. นางจารุวรรณ  ยุทธหาญ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแหน 1. เด็กหญิงชุติมา  นันทลักษณ์
2. เด็กชายภานุกร  อันสุวรรณชัย
3. เด็กหญิงภาสินี  มีสุข
 
1. นายสมศักดิ์  เศวตสุพร
2. นางสาวอุบลวรรณ  ขันแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายจิราวุฒิ  เพชรตะกั่ว
2. เด็กชายพรชัย  โพภิมูล
3. เด็กชายอรรถวิท  นิลแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  สายวังเกี้ยง
2. นางทัศวรรณ  สายวังเกี้ยง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พันเจริญ
2. เด็กหญิงพรพิมล  ยะหัตตะ
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  โคชัย
 
1. นางอรสา  วัฒนศฤงฆาร
2. นางสาวเขมิกา  เตียงกูล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงพัชริดา  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กชายวรินธร  ศรีเสถียร
 
1. นายปัญญา  เต็มจิตร
2. นางบรรจง  ไทรศาศวัต
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงษ์พา
2. เด็กหญิงพรรพิมล   ฉิมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิตารัตน์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวชนานันท์  ปิ่นกุล
2. นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วนิลทร
2. เด็กหญิงธิดาพร  ปัตโต
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ยางนอก
 
1. นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์
2. นางปณิตา  ปิ่นกุล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 1. เด็กหญิงญาณิกา  พรเจริญ
2. เด็กหญิงญาณิสรา  ภาษิต
3. เด็กหญิงโอปอ  อิทธิยาภรณ์
 
1. นางสิริกร  จันทร์นอก
2. นางสาวกัญญา  เพ็ชรนอก
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายจตุรพัฒน์  ทองมั่น
2. เด็กหญิงจุฑามาส  ทองรวม
3. เด็กหญิงทยิดา  ชะรารัมย์
 
1. นายจักรี  อาษาดี
2. นางสาวสุปราณี  ทัตสอย
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พิลาภักดิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สิงหไทย
3. เด็กหญิงสโรชา   ดอกยี่สุ่น
 
1. นางอุษา  ฤทธิ์ปล้อง
2. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กชายทัตเทพ  เวียงลอ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สอเห็ม
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ชัยอุดม
 
1. นายวสันต์  ปราณี
2. นางอนงค์  สียา
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กชายทัพสกรณ์  นพโสภณ
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เถาะชัยภูมิ
3. เด็กหญิงวรัทยา  พรบุญ
 
1. นางสาวสราวรรณ  ฉิมฉิน
2. นางวดีภัทร  แคนติ
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงปารมี  เข็มลาย
2. เด็กหญิงวชิราวิว  เงางาม
3. เด็กหญิงศิริฉาย  แขมคำ
 
1. นางสาวสุนันทา  สุวินัย
2. นางยุพเรศ  สำเภาน้อย
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. เด็กชายวันชัย  ไชยราช
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แต่งแดน
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงสมฤดี  ขอนแก่น
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ผลบุภพ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเค็ด 1. เด็กหญิงนิตยา  สุภาสาย
 
1. นางสาวกาญจนี  คงสวัสดิ์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กหญิงศิริยา  นุชศิริ
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. นายกฤษณชัย  ขำใจ
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงทิพานัน  จันทะเสน
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายจิรายุส  วรวงศ์
 
1. นางแน่งน้อย  ไวสนิท
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กชายนิรุทธิ์  ต้นกันยา
2. เด็กหญิงปาริดา  ทองดี
3. เด็กหญิงอภิสรา  บริบูรณ์
 
1. นางสุดารัตน์  เชิดชู
2. นางสาวปรียานันท์  ดีดวงพันธ์
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กชายบัณฑิต  วิเสรัมย์
2. เด็กชายปวริศรณ์  จันทร์ดอก
3. เด็กชายโสภณ  พรมบุตร
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงกชมน  จำพานิชย์
2. เด็กชายธัญษา  จันทร์ดาษ
 
1. นางชลนิชา  ทั่งจันทร์แดง
2. นางสาวณัชรดาวรรณ์  อภิรัชตะธนกุล
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์ปุ่น
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กชายอธิพงษ์  คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัชรดาวรรณ์  อภิรัชตะธนกุล
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายณัฐภัทร  ดอนทองดี
 
1. นายเชาวลิต  ศรีเกษม
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  ฉลอมพงษ์
 
1. นางนิตยา  วงศ์กลม
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กชายพิมาย  พันธ์สิงห์
 
1. นางยุพิน  พันพะมา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กหญิงสุภา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  สถาพร
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงเกศรา  พิมพิสาร
 
1. นางสาวสุพรรนี  มอญใหม
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กหญิงธิดาชนก  ยะหัตตะ
 
1. นางสาวชลธิชา  ไกรวงศ์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ดับโศรก
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงปรียากร  ใจเมือง
2. เด็กหญิงพรนภัส  บาลไธสง
3. เด็กชายวัชรพิพัฒน์  ภูมี
4. เด็กชายวีรพัฒน์  แก้วประโคน
5. เด็กชายศิรภัทร  ชูช่วย
 
1. นางสาวกาญจนาพร  เสียงกลม
2. นางสาวพัชลีญา  ไชยขันธ์
3. นางกนกพร  โภควัฒน์สกุล
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. เด็กชายธันวา  ขุนสกุล
2. เด็กชายวัชระ  ลิ้มเจริญ
3. เด็กชายสาทิตย์  เลาเวียง
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กชายรุ่งเพชร   แสนเจริญสุข
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  โสภาคำ
3. เด็กชายสุริยะ  ศรีเมือง
 
1. นายสุวัฒน์  แสงปาก
2. นายท๊อป  ยอดสิงห์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายธนวัฒน์  นิโรรัมย์
2. เด็กชายภูริจักรษ์  บุญก่อเกื้อ
3. เด็กชายอรรถพล  สีดำ
 
1. นางสาวสุพรรนี  มอญใหม
2. นายวรวิทย์  รัตนรินทร์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงยาง 1. เด็กชายณัฐชนน  เตียวยอด
2. เด็กหญิงสวิตตา   อารักษ์
 
1. นายนพดล  พิศณุ
2. นางสาวพิราวรรณ  กิมะพันธุ์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กชายณัฐพล  กลสรร
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางยุพิน  พันพะมา
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงชนิสรา  นาวิชัย
2. เด็กชายชัยรัตน์  ผิวงาม
 
1. นายกิตติคุณ  เจริญศรี
2. นายพงษ์ศักดิ์  ผลบุภพ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายณัฐนันท์  สงวนชม
2. เด็กชายวัลลภ  ขำดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ตันเต็ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทองคำ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายกรานต์ชัย  เปลี่ยนโกมล
2. เด็กชายชนกันต์  ดาวเรือง
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ศิลาวงษ์
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางสาววาสนา  จั่นจำรัส
 
210 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 1. เด็กหญิงจิตติมาภรณ์  หน่ายคอน
2. เด็กชายณัฐนันท์  ปักษีเลิศ
3. เด็กชายณัฐพงษ์   วงเวียน
4. เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดิสริยะกุล
5. เด็กชายธนัท  ยศ
6. เด็กชายธีรศักดิ์  ความดี
7. เด็กหญิงพรทิวา  บัวจันทร์
8. เด็กชายพีท  ดิน
9. เด็กหญิงภิญญาดา  เนตรกลาง
10. เด็กชายรุ่งอรุณ  ปลื้มธุระ
11. เด็กหญิงลดาวรรณ  แซ่จิว
12. เด็กชายวรเมธ  ดิสริยะกุล
13. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์ศรี
14. เด็กชายศิลา  ศรีสังข์
15. เด็กชายศิวัช  พันทอง
16. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วผสม
17. เด็กชายสุชาติ  ตันไล้
18. เด็กหญิงสุทธิดา  ไพรวัน
19. เด็กชายสุพจน์  ศรีอุทัย
20. เด็กหญิงสุพรรษา  แบแพร่ง
21. เด็กหญิงอรวรรณ  ชัยนารี
22. เด็กชายอัษฎาวุธ  วงษ์นิล
23. เด็กชายเจษฎา  มะตูม
24. เด็กหญิงเนตรดาว  โพธิ์ศรี
25. เด็กชายเศกสรร  พรสิงห์
26. เด็กหญิงแก้วตา  ดาลา
27. เด็กหญิงแพรพิไล  สมบัติ
 
1. นายสันติ   ไทยนาพา
2. นางอัมพรรณ  สุขเกษม
3. นางสาวจิรนัยน์  ปานพวงแก้ว
4. นายกัณฑพัฒน์  ทองเพชร
 
211 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีมาลา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีภักดิ์
3. นายจักรพันธ์  สุโพธิ์
4. เด็กชายชนะวรรณ  คำเจริญ
5. เด็กหญิงชนาภรณ์  สุขสวัสดิ์
6. นางสาวฐิติมา  รอดพรม
7. เด็กชายธนวัฒน์  ยะอารี
8. เด็กชายธนวินทร์  ศุภกูล
9. เด็กชายธีรพัฒน์  สุขเจริญ
10. เด็กหญิงนภาภรณ์  เฉลิมวัฒน์
11. เด็กหญิงบุญญรัช  กุสันเทียะ
12. เด็กชายปฏิภาณ  เพ็ชรศรี
13. เด็กหญิงปัทมา  ชีพเจริญ
14. เด็กหญิงพรรษา  บัวทอง
15. เด็กชายภัทรนันท์  สุวรรณศรี
16. เด็กชายภาณุวัฒน์  ไพรวัน
17. เด็กชายวันดี  ไตยราช
18. เด็กหญิงวันวิสา  โออาน
19. เด็กชายสรวิชญ์  ตันทะนันท์
20. นายสราวุฒิ  วงค์สวัสดิ์
21. เด็กหญิงสิริกร  สุดสิ้น
22. เด็กหญิงสุธารส  สุจริต
23. เด็กหญิงสุนทรียา  อดิษะ
24. เด็กชายอัครเดช  เพ็ชรศรี
25. เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองกล่ำ
26. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรวมศิริ
27. เด็กชายไพโรจน์  ผลทับทิม
 
1. นายเดชา  สุขทวี
2. นางสายหยุด  วงค์หิรัญ
3. นางสาวอินทิรา  สุดเสน่หา
4. นางเมทินี  ทองจันทรา
5. นางศรินรัตน์  ฉัตรทวีพัฒน์
6. นางลาวัลย์   บุญญสิริกูล
7. นางรัชนี  วิจิตรจินต์