หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
2 นายสยาม สุริยจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
3 นางชิดชญา ฆังคะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
4 นางสาวปัทมา กุลบุตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
5 นางภัททิรา ทรัพย์เย็น เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
6 นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
7 นางสาววรันธร ชูโชคเทียนกุล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
8 นางสาวปาริฉัตร กิมสือ เจ้าหน้าที่ธุรการและคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
9 นางสาวนีรนุช อุ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
10 นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
11 นางสาวอารยา นันทวิชิต เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
12 นางสาวกนกพร วรรณสูญ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
13 นางสาวน้ำอ้อย จันทร์ไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
14 นางศุทราภัทร วรรณพิรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
15 นางลาวัลย์ เทพเสนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
16 นางสาวภรัณยา ฤทธิ์ธาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
17 นางสาวกาญจนา รุณเกตุ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
18 นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
19 นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
20 นางดรุณี ครองญาติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
21 นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
22 นางจินตนา กฐินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
23 นางสมัญญา ชิตสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
24 นางฉวีวรรณ พุทธสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
25 นางกิ่งแก้ว เดชเฟื่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
26 นางสาวอนรรฆรียา หนุนชู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
27 นางนบชุลี เสาวนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
28 นางสาวศศิภรณ์ อิ่นภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
29 นางวรัชญา รักยศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
30 นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
31 นางอังสุมารินทร์ สืบสอาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
32 นายกฤตเมธ บวรกิจเดชา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
33 นางสาวรัชนีกร หมอยาเก่า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
34 นางสุมาลี สุริยะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
35 นางสมทรัพย์ สิงห์ขร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
36 นางวิสา ประดิษฐพัสตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
37 นางณิชาภา วิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
38 นายปรีชา หมัดเลาะ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
39 นายรัฐวิทย์ เนียรศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชำป่างาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
40 นายสิรพงศ์ นพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
41 นายสยาม เสาวกุล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
42 นายพุฒิพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดชำป่างาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
43 นายธงชัย การัตน์ ครูโรงเรียนวัดชำป่างาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
44 นายบัญชา พันแก่น ครูโรงเรียนวัดชำป่างาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
45 นายภาณุพงค์ คำวิชัย ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจราจร
46 นายอธิวัฒน์ เตชะพุฒ ครูโรงเรียนบ้านปรือวาย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
47 นายสมคิด มิยะวัน พนักงานรักษาความปลอดภัย ร.ร.กาญจนาภิเษกฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
48 นายกิตติพงษ์ ศิริเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจราจร
49 นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง คณะกรรมการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
50 นายพรศักดิ์ เปี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแร่ คณะกรรมการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
51 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง คณะกรรมการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
52 นางสาวสยุมพร อินทศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
53 นางสาวสร้อยทิพย์ สินสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
54 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
55 นางสมาภรณ์ ศิริปุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้อนแก้ว คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
56 นางวารินทร์ ประเสริฐสรรค์ ข้าราชการบำนาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
57 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
58 นางออมใจ บุญเขียว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
59 นายกมล วุ่นหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
60 นางสาวทองสุข เตียรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงกระจับ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
61 นายปัญหา สิทธิพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนป่าอุปถัมภ์ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
62 นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
63 นายศิรพงษ์ สาระโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางตลาด คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
65 นายบงกช ตันไล้ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ คณะกรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
66 นายวิบูลย์ วัฒนศฤงฆาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเค็ด คณะกรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
67 นายสัมพันธ์ คงแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านเนินไร่ คณะกรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
68 นายชลทิศ ชลานุเคราะห์ ครูโรงเรียนวัดชำป่างาม คณะกรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
69 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
70 นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
71 นายปราโมทย์ จินดางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
72 นายวิทยา เปี่ยมเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
73 นายสิร์ปพัศ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
74 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
75 นายพายัพ นิชเปี่ยม โรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
76 นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
77 นายสันติ ไทยนาพา ครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
78 นางสาวสร้อยทิพย์ สินสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
79 นางสาวอรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
80 นายพายัพ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
81 นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
82 นายสันติ ไทยนาพา ครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
83 นางสาวอรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
84 นางสาวสร้อยทิพย์ สินสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
85 นายอุบล พัฒนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโรง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
86 นายวินัย น้อยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคีรี คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
87 นางบุปผา ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
88 นายสันติ โลมาอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
89 นายทรัพย์ มณีทูล ครูโรงเรียนวัดหนองปรือ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
90 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
91 นายอดุลย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินดาษ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
92 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
93 นางอุดร สุนทรธรรม ครูโรงเรียนวัดวังกะจะ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
94 นางสมใจ โปธาตุ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
95 นางออมใจ บุญเขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
96 ว่าที่ร้อยตรี ประคอง บุญสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
97 นายพงศ์รพี ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
98 นางรุ่งทิพย์ สวมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
99 นางสาวอรุณรัตน์ บุ่งนาม ครูโรงเรียนบ้านมาบนาดี คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
100 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
101 นายโกศล วรพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
102 นายวิโรจน์ จำปาทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
103 นางสำราญ ไทยนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
104 นางสาวปาณภัช ยันตะพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
105 นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
106 นายถาวร โกศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
107 นายสิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมา ครูโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
108 นายวะสรรณ สอนนุช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
109 นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
110 นายอนันต์ นาเจริญ ครูโรงเรียนตลาดบางบ่อ คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
111 นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
112 นายสิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมา ครูโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
113 นายวะสรรณ สอนนุช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
114 นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
115 นางสาวอัมพิกา สิริพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
116 Miss Lyu Yuanyuan ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
117 Miss Sun Yao ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
118 นายพศิน ศรีปาน ครูโรงเรียนวัดหินดาษ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
119 นายฉลวย สียา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120 นายมานิตย์ สุขโยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบนาดี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
121 นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระไม้แดง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
122 นายพายัพ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
123 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
124 นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
125 นางสุนันทา โกธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามร่ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
126 นางสาวนวลจันทร์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
127 นายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
128 นายกมล วุ่นหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
129 นางวิไล อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสียัดพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
130 นางสาวทัดดาว ส่องแสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดจรเข้ตาย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
131 นางลักขณา ไชยฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
132 นางสาวสุริชา เชื้อวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
133 นายประเสริฐ สินสงวน ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
134 นายศุภวิชญ์ ทิพย์พรพจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
135 นางสาวศิริยาภรณ์ ชมทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
136 นางสาวสุพรรณี กันเมียน ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
137 นางสาวรัตนา ชุณหพันธ์ุ ครูเด็กเล็ก อบต.บางเล่า คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
138 ว่าที่ ร.ต.สิทธิพร ชัยนอก ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสามร่ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
139 นางสาวขวัญใจ เฉลียวกิจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสามร่ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
140 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางนงลักษณ์ โฉมศรี โทร 0884422682 E Mail : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]