เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ ทุกโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ ได้ ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป  
  โปรดทราบ ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ติดตามข้อมูลได้จาก เว็บของระดับภาคนะคะ  ระดับ สพป.http://central66.sillapa.net/sp-center/  
  โปรดทราบ   สำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค  ในช่วงเวลา 26 - 30 พฤศจิกายน 2559  ระบบการแข่งขันในระดับภาคจะเปิดให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน แก้ไขชื่อ เปลี่ยนแปลง ผู้เข้าแข่งขัน ได้ โดยใช้ Username และ Pasword เดิม ค่ะ   
  smiley 22  พ.ย. 59  ด่วน  โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันในระดับภาค ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนที่ admin จะทำการปิดระบบ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและโอนข้อมุูลไปยังระดับภาคตามกำหนดต่อไป   
  smiley ประกาศ  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูแก้ไข เปลี่ยนตัว ตามเกณฑ์ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23พ.ย.59 เพื่อโอนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันตามเวลาที่ภาคกำหนด   
  smiley 15 พ.ย.59  กิจกรรมสาระนาฎศิลป์เฉพาะรายการแข่งขันรำวงมาตรฐานให้แต่งกายตามแบบรำวงมาตรฐาน  สำหรับรายการอื่นให้ใส่เสื้อนักเรียน นุ่งโจงกระเบน   
 

  smileyแจ้งข่าวด่วน     กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กิจกรรมการแข่งขัน
คิดเลขเร็วจัดการแข่งขันในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ขอย้ายห้อง
จากเดิม อาคาร 9 ชั้น 2 เป็น อาคาร 9 ชั้น 3   

 
  smileyปรดทราบ   วันที่ 14 พ.ย. 2559 จะมีการแข่งขัน กิจกรรม ดังนี้
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 2 กิจกรรม คือ รหัส 129,130 (โรงเรียนวัดดอนทอง)
กลุ่มสาระสังคม รหัส 144,145,146,147,014,164,165,166 (โรงเรียนวัดดอนทอง)
กลุ่มสาระสุขศึกษา รหัส 738-741 รวม 4 กิจกรรม (โรงเรียนวัดดอนทอง)
กลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี รหัส 369,372,373,374 รวม 4 กิจกรรม
(ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์) (ห้องประชุมบางปะกง สพป.ฉช.1)
ปฐมวัย  รหัส 702,703 รวม 2 กิจกรรม (โรงเรียนวัดดอนทอง)

(รายละเอียดสามารถดูได้ในเมนูตารางการแข่งขันด้านล่างซ้ายมือ) 
 
  smileyโปรดทราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ได้จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับนักเรียนและครูผู้ควบคุม
สำหรับทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559
จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
  smiley11  พ.ย.59 โปรดทราบ   รายละเอียดตารางการแข่งขัน สถานที่ แข่งขัน ดูได้ที่เมนูตารางการแข่งขันนะคะ  
  smiley 11 พ.ย.59  แจ้งเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันคนใหม่แทนคนเดิม ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระจะเป็นผู้พิจารณา ดังนี้
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
2. การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
    2.1 ทีม 2-3 คน           เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
    2.2 ทีม 4 - 6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  2 คน
    2.3 ทีม 7 - 10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
    2.4 ทีม 11 - 20 คน      เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
    2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 
  smiley10 พ.ย.59 แจ้งข่าวสำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดทุกกิจกรรม ทุกท่าน  ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันตัดสินการประกวดด้วย   
 

รายชื่อผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 

ลำดับที่ ชื่อผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ/กิจกรรม หมายเลขโทรศัพท์
1 นางขวัญเรือน  ลพมรกต ดนตรี ประกวดร้องเพลง,
ประสานงานทั่วไป
0868492228
2. นางสาวจินต์จุฑา เหลืองอ่อน คณิตศาสตร์,สังคม 0879136838
3. นางปียานุช  อรรคบุตร วิทยาศาสตร์,ปฐมวัย,ภาษาไทย,
,ภาษาต่างประเทศ 
0900764713
4. นางเสาวรส  สร้อยทอง การศึกษาพิเศษเรียนร่วมทุกกิจกรรม 0813402330
5. นางฐิติรัตน์  จันทร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,สุขศึกษา พลศึกษา 0931271252
6. นางอังคณา ตันรัตนวงศ๋ กอท.,คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์ 0830502353
7. นางสาวรัตนา เสาเวียง ศิลปะ,นาฎศิลป์,ทัศนศิลป์,กลองยาว 0894047461
8. นางองุ่น ละเต็บซัน ประสานงานทุกกิจกรรม 0891188707
9. นายรัชพล บูรพสรรพสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบ ,บัตรประจำตัว,เกียรติบัตร 0911416936

 


ผู้ประสานงานการสั่งซื้อเสื้อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66/2559
คุณเสาวรส  สร้อยทอง โทร.081-3402330

 

 
  >>รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ =>10 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข=>11 พ.ย. 2559
>>ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู=>11 พ.ย. 2559
>>พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู=>12 พ.ย. 2559
>>จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่=> 14 - 18 พ.ย. 2559
>>ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่=>19 พ.ย. 2559
>>พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน=> 19 พ.ย. 2559

>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 24 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 164
จำนวนทีม 1,306
จำนวนนักเรียน 3,249
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,010
จำนวนกรรมการ 1,285
ครู+นักเรียน 5,259
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,544
ประกาศผลแล้ว 212/212 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 8
สัปดาห์ที่แล้ว 81
เดือนนี้ 4
เดือนที่แล้ว 303
ปีนี้ 307
ทั้งหมด 189,652