หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ ๑๒
และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ อำเภอวิเศษชัยชาญ
ระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการอำนวยการ  
2 นายนพปฏล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการอำนวยการ  
3 นายนันทภพ เคหา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการอำนวยการ  
4 นางกัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการอำนวยการ  
5 นายสมชัย ปานผาสุข รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการอำนวยการ  
6 นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการอำนวยการ  
8 นางสาวกัญจน์กมล โพธิ์บุญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการอำนวยการ  
9 ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ  
10 นายอารักษ์ อินทร์พยุง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ  
11 นางนิทรา อุ่นทรัพย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ  
12 นางชลธิชา พงศ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ  
13 นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ  
14 นางจันทรา จันท์พันแจ้ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ  
15 นางรสสุคนธ์ ติณกุลกำจร ประธานกลุ่มศูนย์เจ้าพระยา กรรมการอำนวยการ  
16 นายนัฐวุฒิ นักสอน ประธานกลุ่มเมืองทองสัมพันธ์ กรรมการอำนวยการ  
17 นายดิเรก บำเพ็ญ ประธานกลุ่มเกษไชโย กรรมการอำนวยการ  
18 นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอน ประธานกลุ่มไชโยบูรพา กรรมการอำนวยการ  
19 นายธวัช เสือทรงศีล ประธานกลุ่มป่าโมก กรรมการอำนวยการ  
20 นายมนู สุโธ ประธานกลุ่มจินดามณี กรรมการอำนวยการ  
21 นายธีรวุฒิ บุญสอน ประธานกลุ่มพระตำหนัก กรรมการอำนวยการ  
22 นางพรรณี สีม่วง ประธานกลุ่มขุนอินท์ กรรมการอำนวยการ  
23 นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ ประธานกลุ่มดอกแก้ว กรรมการอำนวยการ  
24 นายธีรวุธ จิระโภคิน ประธานกลุ่มวิเศษเมืองทอง กรรมการอำนวยการ  
25 นายภาณุพงศ์ ธูปประสม ประธานกลุ่มพัฒนมิตร กรรมการอำนวยการ  
26 นายสาร สังข์ทองวิเศษ ประธานกลุ่มสามโก้ กรรมการอำนวยการ  
27 นายสามารถ คงสุข ประธานกลุ่มแสวงหาพัฒนา กรรมการอำนวยการ  
28 นายบุญยิ่ง เชื้อนิล ประธานกลุ่มบ้านนายแท่น กรรมการอำนวยการ  
29 นายสมหมาย เก่งการ ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายปฐมวัย กรรมการอำนวยการ  
30 นายประจวบ อุ่นน้อย ประธานกลุ่มเครือข่ายประถมศึกษา กรรมการอำนวยการ  
31 นายฉลอง อำพันเรือง ประธานกลุ่มเครือข่ายมัธยมศึกษา กรรมการอำนวยการ  
32 นายประจวบ อุ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน กรรมการอำนวยการ  
33 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
34 นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการอำนวยการ  
35 นายณนพพล เสนาะดนตรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
36 นายสุดใจ มอญรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธานอำนวยการ  
37 นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
38 นายนพปฏล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
39 นางกัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
40 นางรสสุคนธ์ ติณกุลกำจร ประธานกลุ่มศูนย์เจ้าพระยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
41 นายนัฐวุฒิ นักสอน ประธานกลุ่มวิเศษเมืองทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
42 นายดิเรก บำเพ็ญ ประธานกลุ่มเกษไชโย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
43 นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอน ประธานกลุ่มไชโยบูรพา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
44 นายธวัช เสือทรงศีล ประธานกลุ่มป่าโมก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
45 นายธีรวุฒิ บุญสอน ประธานกลุ่มพระตำหนัก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
46 นายมนู สุโธ ประธานกลุ่มจินดามณี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
47 นางพรรณี สีม่วง ประธานกลุ่มขุนอินท์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
48 นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ ประธานกลุ่มดอกแก้ว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
49 นายธีรวุธ จิระโภคิน ประธานกลุ่มวิเศษเมืองทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
50 นายภาณุพงศ์ ธูปประสม ประธานกลุ่มพัฒนมิตร กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
51 นายสาร สังข์ทองวิเศษ ประธานกลุ่มสามโก้ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
52 นายสามารถ คงสุข ประธานกลุ่มแสวงหาพัฒนา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
53 นายบุญยิ่ง เชื้อนิล ประธานกลุ่มบ้านนายแท่น กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
54 นายสมหมาย เก่งการ ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายปฐมวัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
55 นายประจวบ อุ่นน้อย ประธานเครือข่ายประถมศึกษา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
56 นายฉลอง อำพันเรือง ประธานกลุ่มเครือข่ายมัธยมศึกษา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
57 นายประจวบ อุ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
58 นางสาวกัญจน์กมล โพธิ์บุญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
59 นายณนพพล เสนาะดนตรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
60 นางจารุณี ปานแดง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
61 นายโสรส มั่นดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
62 นายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
63 นายสมปอง พึ่งเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
64 นายปรีชา แสงไข่ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
65 นายปัญญา ปรางค์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
66 นางสุรางค์ เทียดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
67 นายณรงค์ สังข์สะอาด ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
68 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
69 นายเชต บุญมี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
70 นางประทีปโชติ มากสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
71 นางสาวจิราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
72 นางสาวสมรัก ยวงเกตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
73 นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
74 นางอุทัย จงประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
75 นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
76 นางสาวเจริญ วงษ์อ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
77 นางธัญญรัตน์ ผลแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
78 นางวัฒนาพร อินทร์ไทร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
79 นางสาวเพ็ญศรี สว่างเดือน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
80 นายสุรสิทธิ์ ภูแฉล้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
81 นางกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
82 นางสมคิด ชีระภากร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
83 นางศิริพร โพธิ์ชื่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
84 นางวนิดา อุดมวิชิตกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
85 นางสาวกัลยรักษ์ เรียบร้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
86 นางวราภรณ์ บุญใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
87 นายเฉลิมวุฒิ ดีนุช พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
88 นางสาววันทนีย์ ไถ้เงิน เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
89 นางสาวชื่นฤทัย ยวงเกตุ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
90 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
91 นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
92 นางดาวรุ่ง บุญถนอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
93 นางสมคิด คงมิยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
94 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งโอภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
95 นางจินตนา ทนงศักดิ์วิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
96 นางจันทร์ญา พุ่มขุน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
97 นางจารี กาบเครือ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
98 นายประจิน เทียนเทศ ครู โรงเรียนวัดตลาดใหม่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
99 นายประสาร จันทร์จรูญ ครู โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
100 นางวิชดา คงคา ครู โรงเรียนวัดอบทม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
101 นายเฉลิม หรือตระกูล ครู โรงเรียนวัดศาลาดิน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
102 นางสาววรารัตน์ ขอพึ่ง ครู โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
103 นางพรเทพ หรือตระกูล ครู โรงเรียนวัดหลวง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
104 นางมะลิวัลย์ โพธิ์ศรีนาค ครู โรงเรียนวัดมะนาวหวาน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
105 นางสำเนียง คำแก้ว ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
106 นางบุษลักษณ์ ศักดิ์รัมย์ ครู โรงเรียนบ้านศาลาดิน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
107 นางสุนันท์ สระบัวทอง ครู โรงเรียนวัดน้อย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
108 นายสมชาย ใจเฉื่อย ครู โรงเรียนบ้านห้วยคล้า กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
109 นางวิไล ขวัญสงค์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
110 นายมนตรี พึ่งเนตร ครู โรงเรียนวัดยางมณี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
111 นางฉวีั ประสงค์ศรี ครู โรงเรียนวัดลาดเป็ด กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
112 นางสมจิต อ่วมกลัด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
113 นางทิพวรรณ ช้างต่อ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
114 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง ผู้ดูแลระบบ  
115 นายสมปอง คงอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
116 นายนพปฎล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
117 นางกัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
118 นายประจวบ อุ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
119 นายณนพพล เสนาะดนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
120 นางสาวสุกัญญา พุ่มมาลา ธุรการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
121 นางสาววิลาสินี พีรนันทปัญญา ธุรการโรงเรียนบ้านดอนกร่าง ฯ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
122 นางสาวโชติรส รุ่งเรือง ธุรการโรงเรียนวัดหนองยาง กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
123 นางนิจภา เริงมิตร ธุรการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
124 นางสาวนฤมบล แววทอง ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
125 นางสาวชนุตพร พ่วงประเสริฐ ธุรการโรงเรียนวัดจันทร์มณี กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
126 นางสาวกนกพร ชอบชม ธุรการโรงเรียนวัดบ้านเพชร กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
127 นางกัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
128 นายสมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
129 นายประจวบ อุ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
130 นายวาทิต ทองเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโรง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
131 นายปรีชา ปุลวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
132 นางปรานอม แก้วสุข รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
133 นายสุรพล นันตะเสนีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
134 นางวรรณา อินทรัมพรรย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
135 นางอัมพร บำเพ็ญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
136 นายไพชยนต์ ดิษพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
137 นางปรานี แจ่มฟ้า ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
138 นายกฤตภาส ทับทิมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
139 นางณัฐนันท์ อยู่เกษม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
140 นางณภัทร จารุสังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
141 นายวิเชียร เดชฟุ้ง ช่างสี ช.๔ โรงเรียนวัดสว่าง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
142 นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
143 นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคุโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
144 นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
145 นายชโลม ผิวผุด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
146 นายวิทยา มีสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอบทม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
147 นายสมนึก คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคล้า กรรมการฝ่ายปฏิคม  
148 นางวิไช ขวัญสงค์ รักษาการโรงเรียนวัดโพธิ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
149 นางภทรพร สุธาพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
150 นางวชิราภรณ์ ธรรมลี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
151 นางสาวประทินรัตน์ อัตตะสาระ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
152 นางสาวพิมพ์ลภัส จันทร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
153 นางพนิดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
154 นางศิริรัชต์ ทนงศักดิ์วิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
155 นางกรกมล เหมทานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
156 นางวชิราภรณ์ ธรรมลี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
157 นางฉวีวรรณ นันทารัมภ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
158 นางราตรี ทองเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดอบทม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
159 นางชุลีรัตน์ บุตรดาวงศ์ ครู โรงเรียนวัดอบทม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
160 นางสาววารี ต่อตระกูล ครู โรงเรียนวัดยางมณี กรรมการฝ่ายปฏิคม  
161 นางสาวชุติมา พึ่งกมล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดศาลาดิน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
162 นางสาวปวีรัตน์ รุ่งเรืองศรี ครู โรงเรียนวัดมะนาวหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
163 นางสาวพรทิพย์ เกิดแก้ว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดลาดเป็ด กรรมการฝ่ายปฏิคม  
164 นางสาวส่งศรี คชาศักดิ์ คร โรงเรียนวัดมะนาวหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
165 นางปวีณา สุขสุวรรณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดมะนาวหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
166 นางสาวสุมาลี นาคเกษม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดมะนาวหวาน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
167 นางปรานี แจ่มฟ้า ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
168 นางสาวรวิพันธุ์ ประยงค์แย้ม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
169 นางสาวอัญชลี พรหมเถื่อน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
170 นางสาวพรทิพย์ ทิพยานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
171 นางเพ็ญพร รักษาสัตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
172 นางนงลักษณ์ ดิษพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
173 นางวาสนา ม่ั่นประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
174 นางสาวยุพเยาว์ หลาบงาม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
175 นางนันทนา หุ่นทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
176 นางสาววารินทร์ เฉลิมชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
177 นางสาวขวัญเดือน มั่งทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
178 นางสาวสร้อยหทัย สระบัวทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
179 นางสาววาริทร์ เฉลิมชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
180 นางศรีนวล ศรีอ่ำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
181 นางชลธิชา พงศ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายการเงิน  
182 นางสาวอรุณี จึงสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน  
183 นางธัญญารัตน์ จันทร์แก้ว นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน  
184 นางสาวสุภา พงษ์หวั่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน  
185 นางอรนุช ชูเทียน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายการเงิน  
186 นางอัมพรรณ หอมกรุ่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน  
187 นางอังคนา อินสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายการเงิน  
188 นางสายสุนีย์ ควรมิตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายการเงิน  
189 นายประจวบ อุ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
190 นายจัตุรงค์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเป็ด กรรมการฝ่ายสถานที่  
191 นายบุญชู กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่  
192 นายพิพัฒน์ ขวัญมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด กรรมการฝ่ายสถานที่  
193 นายศุภนิตย์ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
194 นางพนิดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
195 นายภราดร นันทารัมภ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
196 นางเพ็ญพร รักษาสัตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
197 นางสาวประทินรัตน์ อัตตะสาระ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
198 นางสาวพรทิพย์ ทิพยานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
199 นางสาวยุพเยาว์ หลาบงาม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
200 นางชลธิชา นันทบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
201 นายศิววงศ์ รักซ้อน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
202 นายพงศ์สวัสดิ์ ศรีเมือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
203 นางมัลลิกา กาฬภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
204 นางสุภาพ แตงอ่อน ครู โรงเรียนวัดลาดเป็ด กรรมการฝ่ายสถานที่  
205 นางสุภาพ นาคพนม ครู โรงเรียนวัดน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่  
206 นางพรพิมล สังข์ทอง ครู โรงเรียนวัดมะนาวหวาน กรรมการฝ่ายสถานที่  
207 นายสันติ ศรีสุวรรณ นักการภารโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
208 นายสุรพล นันตะเสนีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
209 นางวัชรี ปัทมโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้  
210 นางสาวปราณี อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้  
211 นางวิภา สาธิตะกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้  
212 นางไพฑูรย์ จิตใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้  
213 นางเครือมาศ เจียรนัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้  
214 นางกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้  
215 ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนาม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้  
216 นางสาวอารีย์ บุญเสริม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้  
217 นางวรรณา อินทรัมพรรย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
218 นางดวงใจ กานต์กัมพล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
219 นายไพโรจน์ สวนศรี ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
220 นายประสาร จันทร์จรูญ ครู โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
221 นางสาววารินทร์ เฉลิมชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
222 นางสาวศิริลักษณ์ ปิ่นทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
223 นางสุกาญจนา เกษสังข์ ครู โรงเรียนวัดยางมณี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
224 นางเพ็ญพร รักษาสัตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
225 นางศิริรัชต์ ทนงศักดิ์วิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
226 นางสมหมาย ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดยางมณี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
227 นางวิชดา คงคา ครู โรงเรียนวัดอบทม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
228 นางวิบูลย์ นิลแสง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
229 นางกรกมล เหมทานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
230 นางสาวสาวิตรี ขวาซุย ครู โรงเรียนวัดยางมณี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
231 นางสุนันทา สุนทรเมฆินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
232 นางราตรี ทองเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดอบทม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
233 นางกงใจ สิทธิโชค ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
234 นางสาวจันทนา ใจกว้าง ครู โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
235 นายนิคม มานะดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
236 นางสมปอง ว่องไว ครู โรงเรียนวัดยางมณี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
237 นางสมปอง ว่องไว ครู โรงเรียนวัดยางมณี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
238 นางนงลักษณ์ ดิษพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
239 นายอุดม โพธิ์หอม ครู โรงเรียนวัดศาลาดิน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
240 นางนันทนา หุ่นทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
241 นางสำริต แววแก้ว ครู โรงเรียนวัดอบทม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
242 นางวาสนา ม่ั่นประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
243 นายรังสรรค์ ทันใจ ครู โรงเรียนวัดยางมณี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
244 นางสาวบุญยืน สร้อยทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
245 นางสาวลลิตา เรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยคล้า กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
246 นางณัฐนันท์ อยู่เกษม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
247 นางสาววรารุึตน์ ขอพึ่ง ครู โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
248 นางวัฒนาพร ทองกัญชร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
249 นางสาวชุติมา พึ่งกมล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดศาลาดิน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
250 นางสุรีพร เรืองสม ครู โรงเรียนวัดอบทม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
251 นางจินตนา ทองนาค ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
252 นางยุวดี ใจเฉื่อย ครู โรงเรียนบ้านห้วยคล้า กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
253 นายวัชระ ทองนิล ครู โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
254 นางวิบูลย์ นิลแสง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
255 นายมนตรี พึ่งเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
256 นางจินตนา ทนงศักดิ์วิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
257 นายนิมิต สุรวัตร์ ครู โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
258 นางสาวพนิตา เฉลิมชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
259 นางสาวสมพร จันทร์โพธิ์ ครู โรงเรียนวัดยางมณี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
260 นางสาววรรณเทพ สิทธิน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
261 นางประทุม จังจริง ครู โรงเรียนบ้านห้วยคล้า กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
262 นางสาวพรทิพย์ ทิพยานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
263 นายศิววงศ์ รักซ้อน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
264 นางนพวรรณ พงษ์เผือก ครู โรงเรียนวัดอบทม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
265 นางจันทร์ญา พุ่มขุน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
266 นางชลลดา รัตนศรีธาดา ครู โรงเรียนบ้านห้วยคล้า กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
267 นางจารี กาบเครือ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
268 นางพรประไพ คำชำนาญ ครู โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
269 นางพนิดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
270 นายสมพร ทองชันลุก ครู โรงเรียนวัดหลวง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
271 นายสุรพล นันตะเสนีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
272 นายสมศักดิ์ ทองโอภาส ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดมะนาวหวาน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
273 นายไพชยนต์ ดิษพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
274 นายเชิงกล งามปลอด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดตลาดใหม่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
275 นางสาวขวัญเดือน มั่งทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
276 นางสาวนริศรา ร่วมรักบุญ ครู โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
277 นางสาวอรชา ศิริประยูร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
278 นางสาวชญานิศ ญาณโกมุท ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดลาดเป็ด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
279 นางปรานี แจ่มฟ้า ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
280 นางสำรวล ปรีชามานุศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
281 นางสายพิน เจริญผล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
282 นางสาวสร้อยทิพย์ มั่นดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
283 นายชาติชาย เกิดธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
284 นายราเชนทร์ เปี่ยมทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดยางมณี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
285 นายกฤตภาส ทับทิมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
286 นายชัยชนัท ประภัสโรทัย ครู โรงเรียนวัดอบทม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
287 นางวชิราภรณ์ ธรรมลี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
288 นางปิรัญยา บุญศักดิ์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดอบทม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
289 นางสาวรวิพันธ์ ประยงค์แย้ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
290 นางวิมล นวลละออง ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
291 นายภราดร นันทารัมภ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
292 นายวรวัจน์ ปรีชามนะศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
293 นางสาวยุพเยาว์ หลาบงาม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
294 นางอรุชา โตสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดตลาดใหม่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
295 นางมาลี พลมาลา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
296 ว่าที่ ร.ต.เอก ชอบแก้ว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดหลวง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
297 นายชโลม ผิวผุด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
298 นายสุกิจ กิจรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยคล้า กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
299 นางณภัทร จารุสังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
300 นางจงกล สุทธิ์พงษ์ ครู โรงเรียนวัดอบทม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
301 นางสาวอัญชลี พรหมเถื่อน ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
302 นางสุภาพ นาคพนม ครู โรงเรียนวัดน้อย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
303 นางอัมพร บำเพ็ญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
304 นางสุนันท์ สระบัวทอง ครู โรงเรียนวัดน้อย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
305 นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์ชุบ ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
306 นางฉวี ประสงค์ศรี ครู โรงเรียนวัดลาดเป็ด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
307 นางสาวญรัตน์ภวัน เลิศชินรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยคล้า กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
308 นางคนึงนิจ แสงศรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
309 นายวินิจ โพธิ์ศรีนาค ครู โรงเรียนวัดยางมณี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
310 นายพงษ์สวัสดิ ศรีเมือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
311 นางนันทนา หุ่นทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
312 นางวิไล ขวัญสงค์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
313 นางศรีนวล ศรีอ่ำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
314 นางนงลักษณ์ ดิษพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
315 นางสมจิต อ่วมกลัด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
316 นางฐิติมา สีหมอก ครู โรงเรียนวัดหลวง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
317 นางสาวกฤษณา บุญสม ครู โรงเรียนวัดอบทม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
318 นางสาวประทินรัตน์ อัตตะสาระ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
319 นางสาวณัฐธิดา บุญมาทัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดอบทม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
320 นางกงใจ สิทธิโชค ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
321 นางชนิดาภา รอตเสียงล้ำ ครู โรงเรียนวัดตลาดใหม่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
322 นางดวงใจ กานต์กัมพล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
323 นายอดิศร เจิมมงคล ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
324 นายธงชัย นิดปรานี ครู โรงเรียนบ้านศาลาดิน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
325 นางทิพวรรณ ช้างต่อ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
326 นางสมหมาย ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดยางมณี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
327 นายศุภนิตย์ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
328 นายสุวิชัย มีสกุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดหลวง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
329 นายประจิต เทียนเทศ ครู โรงเรียนวัดตลาดใหม่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
330 นางสาวพิมพ์ลภัส จันทร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
331 นางสุมาลี นาคเกษม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดมะนาวหวาน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
332 นางสาววทันยา กฤตติกานนท์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
333 นางสมจิตร์ เพชรสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
334 นายวิทยา มีสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอบทม รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
335 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งโอภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
336 นางภทรพร สุธาพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
337 นางพนิดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายพิธีการ  
338 นางสาวรวิพันธุ์ ประยงค์แย้ม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายพิธีการ  
339 นายไพชยนต์ ดิษพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายพิธีการ  
340 นางณัฐนันท์ อยู่เกษม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ  
341 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งโอภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร  
342 นางสายพิน เจริญผล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายอาหาร  
343 นางจารี กาบเครือ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายอาหาร  
344 นางศรีนวล ศรีอ่ำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายอาหาร  
345 นางวชิราภรณ์ ธรรมลี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายอาหาร  
346 นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์ชุบ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายอาหาร  
347 นางกัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
348 นายประจวบ อุ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
349 นายณนพพล เสนาะดนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
350 นายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
351 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งโอภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
352 นางภทรพร สุธาพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
353 นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
354 นางสาวสมรัก ยวงเกตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
355 นางดาวรุ่ง บุญถนอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
356 นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
357 นางสมคิด คงมิยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
358 นางธัญญรัตน์ ผลแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
359 นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์กุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
360 นายวิเชียร เดชฟุ้ง ช่างสี ๔ โรงเรียนวัดสว่าง กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
361 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
362 นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โทร. ๐๘ ๖๗๘๓ ๓๖๘๔
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]