หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระทุ่มราย 3 8 4
2 002 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 14 25 19
3 003 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 11 22 17
4 004 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 23 47 35
5 005 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 3 8 6
6 006 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 17 28 23
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 4 10 5
8 008 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 54 181 85
9 019 โรงเรียนบ้านชะไว 4 5 5
10 020 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง 7 12 9
11 021 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 6 12 10
12 022 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 7 19 13
13 024 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 0 0 0
14 025 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 39 92 59
15 026 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 0 0 0
16 027 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 8 28 17
17 023 โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 2 2 2
18 028 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 22 40 26
19 029 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 10 19 14
20 032 โรงเรียนวัดกำแพง 2 2 2
21 036 โรงเรียนวัดขุมทอง 1 1 1
22 035 โรงเรียนวัดข่อย 1 5 2
23 037 โรงเรียนวัดคลองพูล 1 2 2
24 038 โรงเรียนวัดคลองสำโรง 4 4 4
25 039 โรงเรียนวัดคำหยาด 5 9 6
26 042 โรงเรียนวัดงิ้วราย 7 12 11
27 045 โรงเรียนวัดจันทราราม 0 0 0
28 043 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 2 2 2
29 044 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 3 5 3
30 046 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 4 10 4
31 049 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 24 75 41
32 054 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 4 17 8
33 055 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 8 34 15
34 053 โรงเรียนวัดต้นทอง 1 2 1
35 057 โรงเรียนวัดถนน 16 31 20
36 058 โรงเรียนวัดทองกลาง 7 13 11
37 059 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 0 0 0
38 061 โรงเรียนวัดทางพระ 6 30 13
39 067 โรงเรียนวัดทำนบ 1 1 1
40 066 โรงเรียนวัดท่า 0 0 0
41 062 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 31 81 53
42 063 โรงเรียนวัดท่าตลาด 3 11 6
43 065 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 4 6 6
44 060 โรงเรียนวัดท่าโขลง 2 4 3
45 064 โรงเรียนวัดท้ายย่าน 0 0 0
46 071 โรงเรียนวัดนางชำ 14 33 20
47 072 โรงเรียนวัดนางเล่ว 17 39 22
48 070 โรงเรียนวัดน้อย 1 6 3
49 073 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 31 69 40
50 074 โรงเรียนวัดบางจักร 0 0 0
51 082 โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 1 1 1
52 081 โรงเรียนวัดบุญเกิด 0 0 0
53 076 โรงเรียนวัดบ้านป่า 37 62 48
54 077 โรงเรียนวัดบ้านพราน 10 34 18
55 079 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 0 0 0
56 080 โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 0 0 0
57 078 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 11 23 16
58 075 โรงเรียนวัดบ้านแก 8 36 14
59 087 โรงเรียนวัดปลดสัตว์ 8 10 10
60 088 โรงเรียนวัดป่ามุนี 3 7 5
61 093 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 3 11 5
62 102 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 11 14 13
63 104 โรงเรียนวัดมหาดไทย 3 5 4
64 105 โรงเรียนวัดมหานาม 4 9 4
65 106 โรงเรียนวัดมะขาม 43 92 68
66 107 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 0 0 0
67 103 โรงเรียนวัดม่วงคัน 21 50 33
68 108 โรงเรียนวัดยาง 1 1 1
69 109 โรงเรียนวัดยางช้าย 10 15 10
70 110 โรงเรียนวัดยางทอง 6 12 9
71 111 โรงเรียนวัดยางมณี 0 0 0
72 112 โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 16 30 22
73 114 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 1 1
74 115 โรงเรียนวัดรางฉนวนฯ 6 12 6
75 116 โรงเรียนวัดราชปักษี 0 0 0
76 117 โรงเรียนวัดราชสกุณา 0 0 0
77 118 โรงเรียนวัดรุ้ง 4 4 4
78 119 โรงเรียนวัดละมุด 3 5 3
79 120 โรงเรียนวัดลั่นทม 4 6 4
80 121 โรงเรียนวัดลาดเค้า 11 37 19
81 122 โรงเรียนวัดลาดเป็ด 2 4 3
82 123 โรงเรียนวัดลานช้าง 1 5 4
83 124 โรงเรียนวัดลิ้นทอง 13 30 20
84 125 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 2 7 4
85 126 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 8 23 11
86 127 โรงเรียนวัดวันอุทิศ 13 18 15
87 128 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 1 3 2
88 129 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 0 0 0
89 130 โรงเรียนวัดศาลาดิน 2 6 3
90 131 โรงเรียนวัดสนธิธรรม 1 3 2
91 133 โรงเรียนวัดสว่าง 0 0 0
92 135 โรงเรียนวัดสามขาว 3 8 5
93 136 โรงเรียนวัดสามประชุม 17 36 19
94 134 โรงเรียนวัดสามโก้ 3 7 4
95 137 โรงเรียนวัดสิทธาราม 10 32 17
96 138 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 23 91 34
97 139 โรงเรียนวัดสี่ร้อย 5 7 6
98 140 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 26 50 34
99 141 โรงเรียนวัดหนองกร่าง 0 0 0
100 142 โรงเรียนวัดหนองยาง 26 63 43
101 143 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 2 5 4
102 144 โรงเรียนวัดหลวง 0 0 0
103 145 โรงเรียนวัดหลักแก้ว 29 50 31
104 148 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 7 13 11
105 149 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 9 15 12
106 146 โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 1 2 1
107 147 โรงเรียนวัดห้วยโรง 7 12 9
108 151 โรงเรียนวัดอบทม 24 58 38
109 152 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 0 0 0
110 033 โรงเรียนวัดเกษทอง 0 0 0
111 048 โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 0 0 0
112 052 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 11 39 24
113 113 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 0 0 0
114 153 โรงเรียนวัดเอกราช 4 30 11
115 034 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 20 49 33
116 089 โรงเรียนวัดแปดแก้ว 4 10 6
117 040 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 14 34 18
118 041 โรงเรียนวัดโคศุภราช 0 0 0
119 086 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
120 083 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 1 3 2
121 084 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) 7 16 12
122 085 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร) 13 21 19
123 094 โรงเรียนวัดโพทูล 1 1 1
124 098 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 9 19 16
125 100 โรงเรียนวัดโพธิ์ 0 0 0
126 096 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 1 1
127 097 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 3 9 6
128 099 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 0 0 0
129 095 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 4 10 7
130 101 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 26 57 45
131 150 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 2 5 2
132 050 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 0 0 0
133 051 โรงเรียนวัดไชโย 57 110 81
134 056 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 0 0 0
135 068 โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 2 4 3
136 069 โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม 2 2 2
137 090 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1 1 1
138 091 โรงเรียนวัดไผ่วง 6 14 11
139 092 โรงเรียนวัดไผ่แหลม 0 0 0
140 156 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 2 4 2
141 157 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก 5 20 10
142 162 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 35 65 48
143 163 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ 3 11 5
144 164 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 80 232 137
145 160 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 2 3 2
146 165 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 27 52 39
147 159 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 0 0 0
148 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 2 3 3
149 030 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0
150 031 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 5 14 10
151 132 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 5 11 8
152 154 โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ 0 0 0
153 155 โรงเรียนสนิทวิทยา 8 10 9
154 158 โรงเรียนอนุบาลพูนสุข 0 0 0
155 161 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 0 0 0
156 166 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 19 58 35
157 014 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 3 8 5
158 009 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 0 0 0
159 010 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุธาวาส 0 0 0
160 011 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 23 40 29
161 015 โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร 0 0 0
162 017 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน 1 3 2
163 012 โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง 0 0 0
164 016 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข 3 4 2
165 013 โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ 0 0 0
รวม 1305 3060 1946
5006

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โทร. ๐๘ ๖๗๘๓ ๓๖๘๔
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]