รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  จรเทศ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวบุษกร  ไชยหงษ์
 
1. นางสาวอำไพ  กรายทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิน  ชาญชัยพิชิต
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  วุฒิยานันท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายอนุสรณ์  หาเรือนสาน
 
1. นางสาวจันทิมา   ศรีวิรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลวดี  ทาแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐวี  สุนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนันทิดา  มิ่งสมร
 
1. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายศุภสิน  ครองยุทธ
 
1. นางบุญลือ  มากหลาย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาววิริยาภรณ์   หนูสอนศรี
 
1. นางลดาวัลย์  ช้างเนียม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนรมน   บุญมี
2. เด็กหญิงพิมลพร  นามพิมล
3. เด็กหญิงอนันตญา  จานสังคโลก
 
1. นางสาวพรรณราย  ธนสัตย์สถิตย์
2. นางสาวจิรนันท์  สาระเดช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายจิรวัฒน์  บทนอก
2. นายอภิเศรษฐ์  ณ ถลาง
3. นางสาวแคทริยา   ฐิตญาโณ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   สัมพันธ์อภัย
2. นางสาวจิรนันท์   สาระเดช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หงษ์วิจิตร
2. เด็กหญิงพัชรพร  สกุลอินทร์
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นางกาญจนา  ปิณฑวิหค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  มัชฌิมานันท์
2. นางสาวปภัสสร  ไชยหงส์ษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
2. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภทรพร  พงษ์พานิช
 
1. นางชนิดา  โล่ห์เงิน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายศิวัช  พงษ์พานิช
 
1. นางบุญปรุง  เค้าศรีวงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภิญญดา  กำลังเจริญ
2. เด็กหญิงวรินท์ประภา  ลิมป์ประเสริฐกุล
3. เด็กชายสิริกร  นิยมสุข
 
1. นายละออง  นิลทสุข
2. นางชุติมา  นิลทสุข
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  รัชตพฤกษ์
2. นางสาวอัมพิกา  ใจรื่น
3. นางสาวเมษนีย์  อุปถัมภ์
 
1. นางสาวสมหมาย  วิลาวรรณ์
2. นางสาวมณีรัตน์  ปิ่นวันนา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รินรัมย์
2. เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์กลัด
3. เด็กหญิงพวงผกา  ท้ายวัด
 
1. นางรภัสสรณ์  ช่วยบุญ
2. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกมลชนก  ต่อมแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพ  เปรมศิลป์
3. นางสาวมธุรส  พาทอง
 
1. นางอนงค์  อารีรักษ์
2. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เนื้อนิ่ม
2. เด็กหญิงวทัยพรรณ  สันติประชา
 
1. นางจารุณี  สีหนาท
2. นางสาวระวีวรรณ  คงพันปี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤษณัย  วงค์สุวรรณ์
2. นายณัฐกฤต  เลออนุฤต
 
1. นางดวงพร  ชาลีรัตน์
2. นางรัตนา  ศิริกมลทิพย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงสกุลณา  ศรีเนตร
 
1. นายพงศ์พล  สันโดษ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  ศาศวัต
 
1. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐฐาปกรณ์  อุดานนท์
2. เด็กหญิงปฐมจันทร์  จันทร์พงษ์ศรี
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ตักโพธิ์
 
1. นางสาวลำภู  บุญธรรม
2. นางสาวขวัญตา  กางแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายวรปรัชญ์  แซ่ล้อ
2. นายวรโชติ  งามรูป
3. นายศิรสิทธิ์  จันทร์เสน่ห์
 
1. นางวิลาสิณี  สกนธ์กำแหง
2. นางสาวปัณณกัญญาษถ์  ชีพพานิช
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กองวงค์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ไพสาลี
 
1. นางสาวปวีณา  สริมา
2. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐณิชา   สุขเกษม
2. นางสาวบุษราคัม  ประพัทธ์ศร
3. นายวัฒนชัย   บุญประภา
 
1. นางวิลาวรรณ   หิตาพิสุทธิ์
2. นางสาวประภัสสร   เศรษฐา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายณธรรศ  จรูญแสง
2. เด็กชายณัฐภัทร  ปานสีดา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ปราโมทย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายจิรภัทร  อ้ายซอง
2. นายทรงเกียรติ  รุ่งเรือง
3. นายเกรียงศักด์  สุดชะดา
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงธนิดา  วิญญชมภูนาท
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พามา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ชาวพม่า
 
1. นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวประภาพรรณ  วงษ์ศรี
2. นางสาวศุภิสรา  บัวดี
3. นายเฉลิมภพ  แท่นดี
 
1. นางสาวปวีณา  วรกำพล
2. นายภูกษิดิ์กิตติ์  ภูมินา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  เที่ยงอยู่
2. เด็กชายพัลลภ  มีบุญ
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์  หน่อคำ
2. นางสาวศศินา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กชายศิวกร  กองแก้วภูมิ
 
1. นางสาวภัทรศรี  พุ่มขจร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์  กานตรัชต์
2. เด็กชายอาทิตย์  ธำมรงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกิตติภพ  เสมอถุง
2. นายณฐภัทร  กบิลโรจน์
3. นายพสิษฐ์  คชฤทธาวุธ
 
1. นางชฎาพร  แสงศรีจันทร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงปนัดดา   สุนวรรณ์
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เชื้อคำ
4. เด็กหญิงรินรดา  เปี่ยมพืชนะ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขันแก้ว
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทัดเทียม
2. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
3. นางสาวภาวิณี  ชะชาตย์
4. นางสาววไลพร  พวงพา
5. นางสาวสุจิตรา  ปิ่นแก้ว
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  อารีย์สมบูรณ์
2. นายทักษ์ดนัย  ตั้งวงษ์อุทัย
3. นายธนพัฒ  ไพบูลย์
4. นางสาววิภาวรรณ  พรมพาน
5. นางสาวสุพิชญา  ปักแดง
 
1. นางปัณฑา  อัมรานนท์
2. นางปาริชาต  อุ่นจังหัน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกฤติมา   อินทรประเสริฐ
2. นายณัฐวัตร   วังมูล
3. นางสาวนภสร  สุขสนอง
4. นางสาวนุชรี   พันธ์ด้วง
5. นายรัตนวรรธก์  เบ้าตุ่น
 
1. นางพิมลภัทร  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอ้อมหทัย   เขียนพลกรัง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกนกกร  ยอดบุรุษ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์กระจ่าง
3. นางสาวกาญจนา  นางงาม
4. นางสาวจันทมาส  พยุหะ
5. นางสาวชิดชนก  เขียวหวาน
6. เด็กหญิงนรมณ  ครองบุญ
7. นางสาวปราณี  ลาวงษ์สา
8. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สวัสดี
9. เด็กชายภัคพล  เกตุบัว
10. นางสาวรภา  วงษ์น้อย
11. นางสาวรัตนาภรณ์  กลิ่นธูป
12. นางสาววนัดดา  พันธุ์เกตุ
13. เด็กชายศุภกร  ธรรมมะ
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุ่นแก้ว
15. นางสาวสุพรรษา  ควรคำนวน
16. เด็กหญิงอทิตยา  รามณู
17. นางสาวอภัสรา  แก้วสะ
18. นางสาวอารยา  เทศมหา
19. นางสาวอุดมลักษณ์  รัตนวิจารณ์
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื้อบาง
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
2. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
3. นางปราณี  มุขแจ้ง
4. นางวิภา  รอดเอียด
5. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญาภัค  หรั่งกิจ
2. นายกิตติเชษฐ์  ทองพู
3. นายชลธี  เจริญรื่น
4. นายทรงพล  สร้อยสน
5. นายธวัชชัย  อินทรวิเชียร
6. นายปฏิภาณ  ขุณารักษ์
7. นางสาวปนัดดา  สมศรี
8. นางสาวปัทมาภรณ์  คงเจริญ
9. นายพงศธร  คุ้มเงิน
10. นายรังสิมันต์  ดอนประทุม
11. นายวันเฉลิม  จินตะบุตร
12. นายวิชาฤทธิ์  แก้วอ่อน
13. นายสราวุฒิ  อ่อนศรี
14. นายสิทธิกร  วงษ์ศรี
15. นายสุริยา  งามประเสริฐ
16. นายอรรฆพร  ชัยพร
17. นางสาวอรัญญา  ผิวสุข
18. นายอลงกรณ์  พานทอง
19. นายอัษฎาวุฒิ  วงษ์คำจันทร์
20. นางสาวโสรญา  จันดา
 
1. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
2. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
4. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
5. นางสาวเตนรินทร์  หินอ่อน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์  เจริญวัย
 
1. นางสาวภัทรา   ยศยิ่ง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสาวรีย์  มูลลาว
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายณภัค  สุติยะ
2. เด็กหญิงวรกมล  กำปั่นทอง
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เตียสวีสดิ์
2. นางสาวอารดา  เล็กมณี
 
1. นายรัชพล  ลานตวน
2. นางสาวนิรมล  มณีคุ้ม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเศษ
2. นางสาวกมลทิพย์  แซ่ซิ้ม
3. เด็กหญิงกัญญามาศ  หรั่งกิจ
4. นางสาวกุลวดี  พิศพานต์
5. เด็กหญิงจีรนันท์  เอี่ยมลออ
6. นางสาวทักษพร  คันธนู
7. นางสาวปรางวลัย  วรรณุรักษ์
8. เด็กหญิงสายพิน  หอมอินทร์
9. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  เผือกแผ้วพงษ์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  กองคำฟู
 
1. นายรัชพล  บุตรดี
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ละลี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสุทัศน์
3. เด็กหญิงกันยาพร   ไตรสรณะพงษ์
4. เด็กหญิงจันทกานต์   โพธิ์แหน
5. เด็กหญิงจิรนันทร์   จันทบูรณ์
6. เด็กหญิงชลนิภา   ชาวชน
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์   สุขปรั่ง
8. เด็กหญิงพรทิตา   พรหมสาขา ณ สกลนคร
9. เด็กหญิงพรลภัส   มหาวงศ์น้อย
10. เด็กหญิงพลอยวรินทร์   จูมปัน
11. เด็กหญิงรัตน์ทภรณ์  ศรทอง
12. เด็กหญิงวรรณภา  แหยมสาสุข
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  จินตะบุตร
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์   อยู่เมือง
15. เด็กหญิงสุรัตนา   รังขัด
 
1. นายสมภพ  ไตรทอง
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีแป้น
3. นายขวัญชัย  มันทากาศ
4. นายจักรพงษ์  เกษสระบัว
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนากร   บังเกิดฤทธิ์
2. เด็กชายภราดร  บังเกิดฤทธิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์   บุดดาพันธ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายพัทธพล  สุวรรณสุขุม
2. นายรณกร   น้อยทรงค์
 
1. นางปัญณิดา   อัมพวัน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงภนัดดา  อิ่มไสว
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณัฐสุดา  ถมเถื่อน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีอภิญญาโยธิน
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวอารยา  มณีไพร
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายหาญณรงค์  อินเทียน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายชัยพร  ขุนพัตร์
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกันตภณ  ยอดนารี
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  ปุณณวานิชศิริ
2. เด็กหญิงอิงตะวัน  แตงจั่น
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
2. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายสรยุทธ  สุขอันเลิศ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนันทพร  เทียรทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐพนธ์  นาคเกิด
2. เด็กชายธนภัทร   เทียมรักษ์
3. เด็กชายสรศักดิ์   อรัญเพิ่ม
 
1. นายชานนท์   แก้วทอน
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวขวัญจิรา   เตสังข์
2. นางสาวฑิมพิกา  ยุวนิช
3. นายพงศ์พันธ์   ปานเทศ
 
1. นายชานนท์   แก้วทอน
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธา  โสรีกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอนุชา  ศรีวิชัย
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายเมธราสิทธิ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายธีรภัทร  บุญชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชยาวุธ  สีดาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกัลยาณี  พันธุ์วงศ์
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายนฤพนธ์  ปานแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายอุดม  สุขละม้าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกล้า
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาทะทอง
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  สว่างนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงวณิชญา  พันธ์สำโรง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาทะทอง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
3. นางสาวธัญชนก  ขุมทรัพย์
4. นางสาวนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
5. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกล้า
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  มะรุมกลาง
8. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
9. เด็กหญิงโซร์เฟียร์  แพรญาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏิ์  กิจวิเศษ
2. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์สวรรค์
3. เด็กชายชยาวุธ  สีดาคำ
4. เด็กหญิงณัชนันท์  สาทิพย์จันทร์
5. เด็กชายธรรมวิทย์  จิตไมตรี
6. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พานทองคำ
7. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
8. เด็กชายพงศกร  สว่างนวล
9. เด็กหญิงพงศ์สุภา  อิ่มสิน
10. เด็กหญิงพิยะดา  มะรุมกลาง
11. นางสาวมัณฑนา  กนิษฐสุต
12. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
13. เด็กชายศุภสรร  บุญกล่ำ
14. เด็กชายอธิบดี  แดงฉาน
15. เด็กชายเมธราสิทธิ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
4. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายธีรพงค์  ควรชม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
3. นายภัทรพล   หมื่นพหล
4. นางสาวมุทิตา  บัวหลวง
5. เด็กชายศุภชัย  ชาญเกษม
6. เด็กชายศุภสิทธิ์  ทีพันดุง
7. นายสุรเดช  สิงหะ
8. นายอดิศร  หวังปรุงกลาง
9. นายอนุชา  ศรีวิชัย
10. เด็กชายอภิชาญ  ทรงวิศิษฎ์
11. นายอันดา  แช่มชุรี
12. เด็กหญิงอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
2. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
3. นายศราวุธ  ดวงสว่าง
4. นายชัชวาล  สาธารณะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายกฤษดา  จิตตรีชัย
2. นายชรันดร์  กระแสร์สาย
3. นายชัยวัฒน์  โคมทอง
4. นางสาวณภารัตน์  ม่วงกรุง
5. นางสาวน้ำฝน  โพธิทอง
6. นายปรีดา  ภิรมย์เอม
7. นายพงศ์ธร  ทองบุญ
8. เด็กชายพีรพัฒน์  เรือนปัญญา
9. เด็กหญิงภาธีตา  เกตุขวง
10. นางสาวภานุมาส  ศรีวิลัย
11. นายภูวนารถ  ขาวสำลี
12. นายรณกร  วงษ์ถนอม
13. นางสาวรัตนาวดี  จันดา
14. นายวรวัฒน์  ทรัพย์เชาว์
15. นายวสันต์  เทียนทอง
16. เด็กชายวันโชค  จันทร์มีชัย
17. นางสาวศิริรัตน์  แก้วกัลยา
18. เด็กชายสานิตย์  ยิ้มอิ่ม
19. นางสาวอารียา  ทับทิม
20. นางสาวเพชรรัตน์  ศรศิลป์
21. นางสาวเยาวลักษณ์  คงทิพย์ปัญญา
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายการัณยภาส   เพชรพรหมรักษ์
2. เด็กชายญาณโรจน์   ผิวอ่อน
3. เด็กชายณัฐกานต์   มังคละกนก
4. เด็กชายวิชชากร   บัวแก้ว
5. เด็กหญิงศศิกานต์   อุ่นจิตร
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
3. นายวินัย  คัมพิรานนท์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกรพรหม  งามสมภาค
2. นายธงไท  บุญโสภณ
3. นางสาวนันทิยา  อุ่นเจริญ
4. นายวรวุฒิ  ศรีอำไพพร
5. นายอัษฎาพร  จันดาเบ้า
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
2. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
3. นายทนงศักดิ์  พันธุ์ชุม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกมลทิพพย์  ตันเรือง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ทัดเทียม
3. นายกานต์  ทองสาร
4. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
5. เด็กชายฉัตรชัย  ดวงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงชราธร  ธนาคุณ
7. เด็กหญิงชลญา  วันดี
8. นางสาวชลธิชา  จันทรสูต
9. เด็กหญิงชลธิชา  สนม
10. เด็กหญิงชลลดา  ธนาคุณ
11. นางสาวชลลดา  ห่อหุ้ม
12. นางสาวณัฐวิภา  พงษ์จันทร์
13. นายธนากร  ดวงไสว
14. เด็กชายธัชชัย  สีหานาม
15. เด็กชายบัณฑิต  คำพยา
16. นางสาวปฐมาวดี  ไม้สนธิ์
17. เด็กชายปรเมศร์  นิยะโสม
18. นางสาวปาหนัน  นามปัญญา
19. นายพงษ์นที  อุ้มมีเพชร
20. นางสาวพรณิภา  ประสาน
21. เด็กหญิงพรดา  ตันพุก
22. เด็กหญิงพุทธิษา  อุมานนท์
23. นางสาวภาวิณี  ชะชาตย์
24. เด็กหญิงภิญญาดา  สุโพธิ์
25. เด็กชายภูรินท์  บุราคร
26. เด็กหญิงมณีรัตนา  แหวนทอง
27. นางสาวมนทกานต์  พึ่งศิริ
28. นางสาววราภรณ์  สุธรรมา
29. นายวัชรากร  จุลแก้ว
30. นางสาววาสนา  คำภีระ
31. นายวีระยุทธ  วิมลโนช
32. นายวุฒิพงษ์  อรุณโน
33. นางสาววไลพร  พวงพา
34. เด็กหญิงศศิกานต์  รอสูงเนิน
35. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ฤทธิ์เมือง
36. นางสาวสุจิตรา  ปิ่นแก้ว
37. เด็กหญิงสุพิชญา  สืบด้วง
38. เด็กหญิงอรัญญา  สมบัติพรม
39. เด็กหญิงอารียา  กองเสนา
40. นางสาวเดือนนภา  โพธิ์คำ
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
4. นายศราวุธ  มีสัตย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายจตุพจน์  อินแหยม
2. นายจราวุฒิ  เถินมงคล
3. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์มณี
4. เด็กหญิงจุฬธิดา  โมรีรัตน์
5. เด็กหญิงชุธิดา  ย่นมรรคา
6. เด็กชายณัฐชัย  เภตรา
7. เด็กชายณัฐพล  ทองสูงเนิน
8. เด็กหญิงณัฐริกา  อยู่เจริญ
9. เด็กชายทิวากร  ทองจันทร์
10. เด็กชายธนดล  ประสพศักดิ์
11. เด็กชายธนภัทร  เต่าทอง
12. เด็กชายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
13. เด็กชายธนสิทธิ์  ทัพพระจันทร์
14. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์เกษม
15. เด็กชายนครินทร์  วิงทองดี
16. นายนพพล  พงษ์อินทร์
17. เด็กหญิงนุชนาฏ  ทองสุข
18. เด็กหญิงน้ำฝน  ได้พร
19. นายปริญญา  บุดดาวงศ์
20. เด็กชายปรเมศร์  เอี่ยมจ้อย
21. เด็กชายปิยะศักดิ์  บัวบาน
22. เด็กชายภูริภัทร์  ธนาคุณ
23. เด็กชายรัตนพล  รอดมณี
24. เด็กชายวรเทพ  ราวิชัย
25. เด็กชายวีรชัย  เสาร์คำ
26. นายวุฒิชัย  ใจเที่ยง
27. เด็กชายสิรภัทร  ดั่นวัฒนา
28. เด็กหญิงสุพรรษา  ชินทรักษา
29. เด็กหญิงอรปรียา  ภาคมนตรี
30. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
31. เด็กชายอิทธิพล  เฉลียวพงษ์
32. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เพ็ชรมณี
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
2. นายศักดา  วงษาเลิศ
3. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
4. นายวิศณุ  บุตรสา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายสรชัย  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงพรรณแพร  ทรงกัมพล
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวภัทราภรณ์   นาคสกุล
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายอิสระ  ทองบุญ
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงศศิกานต์  อุ่นจิตร
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายวิษณุ  พงษ์พัฒณ์
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายเมธาพัฒน์  สุขขีรัตน์
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงโชติรส   ทิพหา
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนัชชา  อ่อนจันทร์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายพชร  จำเนียรเจริญสุข
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวภัทราภรณ์   นาคสกุล
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  คีรี
2. นายจิรเมธ  กาญจนวิชานนท์
3. นายชนะชล  บำเพ็ญวัฒนา
4. นางสาวชนิสรา  พิศเพ็ง
5. นายชลวัฒน์  ทาศรี
6. นางสาวชลิตา  พูลวิทยกิจ
7. นางสาวณฤทัย  สิงหเสนี
8. นางสาวณัชชา  อร่ามชัย
9. นางสาวณัฎฐา  ปาละนันทน์
10. นางสาวณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
11. นางสาวณิชกานต์  ปล้องอ่อน
12. นางสาวณิชชา  ฉายพุทธ
13. นางสาวณิชารีย์  จูพานิชย์
14. นางสาวดลหทัย  หวัง
15. นายธนดล  หลังทอง
16. นางสาวธนภรณ์  วงษ์ไพศาล
17. นางสาวธนวรรณ  แพนไธสง
18. นายธนสิทธิ์  อยู่ประเสริฐ
19. นางสาวธนัญชน  อารมณ์ชื่น
20. นายนพรุจน์  หงษ์อุบล
21. นางสาวนัชชา  อ่อนจันทร์
22. นางสาวปณิดา  จันทร์กลิ่นหอม
23. นายปารินทร์  โสภิตลาภธนา
24. นายปุณณรัตน์  ต้นวงศ์
25. นางสาวพิชชาพร   ชนะสกุลนิยม
26. นางสาวพิชญาวี  รัศมีแจ่ม
27. นายภานุพงศ์  เปรื่องการ
28. นายภูรินทร์  แย้มอุทัย
29. นายรัฐภูมิ  อินทร์ชัย
30. นางสาวลักษิกา  สุกใส
31. นางสาวศมลวรรณ  ศรีวิลัย
32. นายสุชาครีย์  คงคะสุวรรณ
33. นางสาวสุพิชญา  กุลวิมล
34. นายสุภชัย  สุภรณ์
35. นายอณุพงษ์  เรณูหอม
36. นางสาวอาทิตยา  เทียนปัญจะ
37. นายอำพล  เวียงนนท์
38. นางสาวเพ็ญสิริ  บุญพิทักษ์
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
3. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
4. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
5. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
6. นายณัฐกมล  แดนไธสง
7. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
8. นางสาวจุฑามาส  พานอนันต์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเพ็ง
2. เด็กชายชาญณรงค์  ชมพรมราช
3. เด็กชายพัสกร  เรณูแย้ม
4. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร์สาลี
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พันแสง
6. เด็กหญิงวิชญาดา  บุศรา
7. เด็กชายศักรินทร์  นาดี
8. เด็กชายศุภกิจ  คลังมณี
9. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ป้อมเรือง
10. เด็กหญิงอภิญญา  ละออศรี
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
2. นางชมภูนุช  โคมลอย
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกนกวรรณ  ปักธงชัย
2. นางสาวชฎาพรรณ   ผาสุวรรณ
3. นายชลสิทธิ์   พานทอง
4. นางสาวนภัทร   ปุณยปรีดาพงศ์
5. นางสาวภูริชญา  โทบุราณ
6. นายวันชัย   สุ่มแก่น
7. นายวิทวัส  อุ้ยคำ
8. นายศุภวิชญ์   ปราโมทย์
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นายธนาภรณ์   สวัสดี
3. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พึ่งพราห์ม
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  คงดารา
3. เด็กหญิงฐิติมา  ทับภูมี
4. เด็กหญิงธนภรณ์  นะปินโน
5. เด็กหญิงนิโลบล  ปาริโชติ
6. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ธาระเนตร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
2. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
3. นางสาวจุฑามาส  พานอนันต์
4. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกุลยา  อินทร์นุช
2. นางสาวฐาปนีย์  พูลมา
3. นางสาวณัฏฐณิชา  หอมสนั่น
4. นายนุสรณ์  ประดับทอง
5. นางสาวอังคณางค์  สังข์สว่าง
6. นางสาวโชติกา  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
2. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  สีเหลือง
2. เด็กหญิงชุติมา  บุญทาบทอง
3. เด็กหญิงปานนิปัทม์  ผิวผ่อง
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทรงงาม
5. เด็กหญิงรัศมี  สั่งสี
6. เด็กหญิงศศิประภา  พวงเงิน
7. เด็กหญิงสันสนีย์  เหิมฮึก
 
1. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
2. นางสาวปภัสรา  ชำกรม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชลลดา   สุโข
2. นางสาวมินธาดา    คชานันท์
3. นางสาวรุ่งไพลิน   สุขเกษม
4. นางสาวรุ่งไพลิน   วงษ์ขนิษฐ์
5. นางสาวศุภิสรา   ไตรยวงค์
6. นางสาวอภิญญา   วรภาพ
 
1. นายธนาภรณ์   สวัสดี
2. นางกฤษณา  สุรวัตร
3. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  โทเดช
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โททำ
4. เด็กหญิงปนัดดา  จำมั่น
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  พูนทราย
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไตรพรหม
7. เด็กหญิงสุวนันท์  หงษา
8. เด็กหญิงอรษา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
2. นายคณัสนันท์  พูลประดิษฐ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญารัตน์  มูลมณี
2. นางสาวฐิติมา  เกตุสุวรรณ์
3. นางสาวณัฐณิชา  รักภูมิ
4. นางสาวธนวรรณ  จันลิบูรณ์
5. นางสาวปภาวิน  ศรีสุวรรณ
6. นางสาวพริสา  สุภาลักษณ์
7. นางสาวสุนิสา  แย้มครวญ
8. นางสาวสโรชา  เจือทอง
 
1. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
2. นางสาวปภัสรา  ชำกรม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  โทเดช
2. เด็กชายณัฐนนท์  เทพจันที
3. เด็กชายธีรเทพ  เลียบกระโทก
4. เด็กชายพงษธร  ทัดพิทักษ์
5. เด็กชายยุทธศักดิ์  ศรีทอง
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
2. นายคณัสนันท์  พูลประดิษฐ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลิ้มเจริญ
 
1. นางสาวบัณฑิตา   บุญธรรม
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรกนก  แก้วหอม
 
1. นางสาวชญานุตม์  สนพลอย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุญญิสา  ชวีกลกิจ
 
1. นางสาวชนะขนิษฐ  สุรมิตรไมตรี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายฐิติกร  นามผล
 
1. นางรุ่งศิริ  ทิพย์อักษร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนภัสถา  ชัยฤกษ์
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพชร  ทูลศิริ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายสรรพวิท  แป้นไผ่
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวศิวาพร  รัตนไชย
 
1. นายธีระ  วงษ์สง่า
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวอภิปกา  มาทา
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญมาประสิทธิ์
2. นางสาวจิราภรณ์  คัดสาย
3. นายธนดล  แสงกันยา
4. นางสาวปริชมน  ศรแก้ว
5. นางสาววรัมพร  รัตนอำนวยชัย
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
2. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนงนภัส  เกตุชีพ
2. นางสาววิภาดา  บรรณเภสัช
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
 
125 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์   กระพันธ์
2. นางสาวพิชชา  แสงมณี
 
1. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายจารุกิตต์  ขอนแก่น
2. เด็กชายจิรายุ  นิลแก้ว
3. เด็กชายธนากรณ์  กล้วยน้อย
4. เด็กชายประทักษ์  คุปติวิทยากุล
5. เด็กชายประทาย  คุปติวิทยากุล
6. เด็กชายปิยะณัฐ  แสงจันทร์
7. เด็กชายมหัทธน  ผู้พัฒน์
8. เด็กชายสรวิศ  พลเสน
 
1. นายประจักษ์  บุญเพิ่ม
2. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
3. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย  ศักดิ์เสรีกุล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกิตติพงษ์  จันทร์ตรี
2. นางสาวรัชนีกร  ชักนำ
3. นายวรายุส  มาแย้ม
4. นายสิทธิโชค  จรรยาศรี
5. นางสาวสุดารัตน์  จันทุมมา
6. นายอัมรินทร์  สวัสดิรักษ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ์  ละมุล
2. นางสาวนรินทร์  โพธิ
3. นางสาวปวีณา  วรกำพล
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธงไชย  บุญแก่น
2. นางสาวปนัดดา  ดอนฮี้
3. นางสาวประภัสสร  อนันตโรจน์
4. นายพงศธร  โพธิสาร
5. นางสาวพรนภัส  กันเพ็ชร
6. นายพีรพัฒน์  อินตาพวง
7. นางสาวมนัสวี  ศรีไชย
8. นางสาวมัชฌิมาย์  พฤษพาพร
9. นางสาวระพีพรรณ   แก้วกมล
10. นางสาวแคทริยา   ฐิตญาโณ
 
1. นายพัฒนะพตจ  วิมาโนพิรัฐ
2. นางภัคจิรา  มโนปราณีต
3. นายวราพล   เปรินกุล
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ลือดารา
2. เด็กหญิงนภัสสร  โทสาลี
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พักพินิจ
4. เด็กหญิงสุภัชชา  สุขสาสนี
5. เด็กหญิงเมธาวินี  โสประดิษฐ์
 
1. นายธนกฤต  สุภประเสริฐพง
2. นางสาวอภิญญาณ  เสือคง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกุลณิชา  ชีรนรวนิชย์
2. นางสาวจริญญา  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวภัคจิรา  สุวรรณไพรัช
4. นางสาวรักษ์  บัวชื่น
5. นางสาวสุพรรณิกา  มีพานทอง
 
1. นางชนาพร  วทัญญู
2. นางนวลใย  เชื้อบุญจันทร์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงณิชากานต์  เย็นเหลือ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ภูถมศรี
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
2. นายมณฑล   เทียมรักษ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกรปภา   ชื่นกลิ่น
2. นางสาวณัฐนรี   วรหิน
3. นางสาวอัยรินทร์   ประกิ่ง
 
1. นางรัชดา   ศรีรางกูล
2. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงคุณัญญา  เอื้อดำรงสิริ
2. เด็กหญิงชมพูนุท  เริงสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ตันเรือง
 
1. นางปุณณดา  ภู่พิชิต
2. นางกฤษณา  จูพานิชย์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายธนภัทร  เรืองคำ
2. นางสาวพัชรี  อาษากิจ
3. นางสาววิลาสินี  อินมอย
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวกมลทิพย์  ปั้นโฉม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายขจรยศ   มีแลบ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปองเกษม
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  คำภักดี
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  การะเวก
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางอารีย์  มิ่งภูษา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายชัยมงคล   พันพะม่า
2. นายศรุตม์  เสนวงษ์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายสุจิน  โมทะจิตต์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูริภัทร  เตชะลาภา
2. เด็กชายอรรถวัต  ดวงนิล
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชนิกา  ดวงแข
2. นายนันทวัฒน์  คำภา
 
1. นางอัจฉรัตน์   เกิดศิริ
2. นางขนิษฐา  พยับเมฆ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีสมโภชน์
2. เด็กหญิงณัฐนรีย์  ศรีมงคลปทุม
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐวุธ   ทิมสังข์
2. เด็กชายธีรเมธ   อินาลา
 
1. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค
2. นางสาวมลฤดี   วงษ์คำ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธเนศ  จุมภู่
2. เด็กชายพรพิชัย   ผารุธรรม
 
1. นางสาวมลฤดี   วงษ์คำ
2. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวพรชิตา  รอดโรคะ
2. นายสหชัย  สระแก้ว
 
1. นางอรอร  สาระฤทธิ์
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนพวรรณ  เกษามา
2. นายวรเมธ  ชาลีน้อย
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นายเกษม  พิมพ์เงิน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชานน  พนมรัตนรักษ์
2. นายอภิสิทธิ์  การุณประชา
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชยานันต์  เมทาด้วง
2. เด็กชายอดิภัทธ์   บุญเส็ง
3. เด็กหญิงเจนจิรา   อำภา
 
1. นายวรินทร   ตันติรัตน์
2. นางสุปราณี   อินทพิบูลย์
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติชัย  กระพันธ์เขียว
2. นางสาวดวงกมล   หมวกไสว
3. นางสาวสุภานันท์  นิลเกษ
 
1. นางสาวพิมพ์พร   เพ็ชอินทร
2. นายวรินทร   ตันติรัตน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสิร์นันทินี  ศรีรัง
2. นางสาวสุภาพร  บุณยืน
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายนวพล  ศรีชูวงศ์
2. เด็กชายรติกร   ทะวิมังสะ
3. เด็กชายเจษฏาพร   สิงห์คำ
 
1. นายสมิทธิ์  บุปผา
2. นายวรินทร   ตันติรัตน์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายภูชิต  คล้ายมณีหาร
2. นายวิชยุตม์  เชี่ยวชาญวัฒนา
3. นายศิริวัฒน์  จันทร์พิลา
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
 
151 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายณราวุฒิ   ละม่อม
2. นายพีรยุทธ์   บางศรี
3. นายสรวิช  มณัรัตน์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายวรินทร   ตันติรัตน์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจณิสตา  อินทโมรา
2. เด็กชายพงศกร  เมืองงาม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนะ
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายกิตติชัย  แจ้งพันธ์
2. นายภานุพงษ์  ชาลา
3. นายสุภัทร  ไทยมานิตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
2. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คำบาง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   หนูเล็ก
3. เด็กชายไพรวัลย์   สองวงษ์
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายทวี  ศรีเงินยวง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชุติมา   น่วมภักดี
2. นางสาวพิชญาภา  เมืองงาม
3. นายเศกสรรค์   บุญเล็ก
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายกำพล  จำปาเงิน
2. เด็กชายนนทกร  บัวลอย
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  มั่นใจจริง
4. เด็กหญิงปวันพัสตร์  การะเกตุ
5. เด็กหญิงวนัญญา  คำจิระ
6. เด็กชายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางณัจนา   สุขกรีด
2. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกุลจิรา   ภัทรนันท์ภูบดินทร์
2. นางสาวขวัญชนก   ทองเกตุ
3. นางสาวบุษกร  จะแจ้ง
4. นางสาวมณีรัตน์   ไตรรัตน์
5. นางสาวศศิกานต์   เจ๊กสูงเนิน
6. นางสาวศิริวรรณ  แสวงวาว
 
1. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
2. นางสาวกัลยารัตน์   จันทร์ขาว
3. นายจักริน  วรนุช
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  หมื่นมี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  รอดรักษา
3. เด็กหญิงบุญสิตา  พิศมัย
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญยมาลิก
2. นางสาวปิยาภรณ์  ช่อมะกอก
3. นางสาวภัทราภรณ์  สุวรรณลักษณ์
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  เรืองเดช
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพสุดตา
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เติมวิถี
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวทัศน์ศิกา  บุดดะกาศ
2. นางสาวธนธรณ์  ฤทธิยา
3. นางสาวนะทิตา  มาระสะ
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปนัสญา  ประดิษฐ์ชั้น
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็งรุ่ง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แปนาค
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวดวงตา  ขันทะชา
2. นางสาวเพชรา  งามสมโสตร์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปั้นลา
 
1. นางวิบูลย์ศรี  ศรีอุทัย
2. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินจร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   คัมภิระ
3. เด็กหญิงนันทัชพร   พึ่งแก้ว
 
1. นางพรทิพย์   หนุนทรัพย์
2. นางอุษา  ตันติโภคา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกนกพร   คชศิลา
2. นางสาวกรรณิการ์  ราชวงษ์
3. นางสาวเกศสิริภรณ์   พิมพา
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางอุษา  ตันติโภคา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกิติกาญจน์  ตุงคะเสรีรักษ์
2. เด็กชายชาคริต  บัวพันธุ์
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  ธีระทัศน์สิริพจน์
 
1. นางเยาวเรช   จิตต์ผูก
2. นางวรรณา  ศราวุฒิ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญ ธ ช่วย
2. นางสาวขวัญตา   พูลมา
3. นางสาวชลิตา   วาดไธสง
 
1. นางเยาวเรช   จิตต์ผูก
2. นางวรรณา  ศราวุฒิ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปักมาต
2. เด็กหญิงนัจนัน  ผลานิสงค์
3. เด็กหญิงสิริโสภา   เทียนสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนัฐลดา   หาญเพชร
2. นางสาวบุหลัน  คำแสน
3. นางสาวสิริยาพร   เชื้อคำ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญรอดดิษฐ
 
1. นางสาวณัฐสิมา  บัวสนธิ์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐชา  เล็กดา
2. เด็กชายอดิศร  เล็กดา
3. เด็กชายเมคินทร์  พุดเกตุ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  ซื่อตรง
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธารารัตน์   ใจแก้ว
 
1. นางพัชรี  พงษ์พานิช
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายวรนารถ  เอี่ยมวัชรินทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี   ทองฟัก
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายจารุกิตติ์   ศรีสุพัฒน์
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  สิงห์คำ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณิษา  เฉลิมบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวนัฐพร  เทียนเงิน
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอาทิตย์  อุทัยรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายรัฐพงค์  จันทรีย์
2. นายสุภโชค  ผามบุญ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี   ทองฟัก
 
181 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกัลยาณ  คะเชนทระภัค
2. นางสาวกาญจนา  นกเขา
3. นายกิตติชัย  ผดุงแพทย์
4. นางสาวจิตรัตน์  บุญญะสิทธิ์
5. นายชนะกานต์  เอี่ยมสุวรรณ์
6. นางสาวณัฐนิชา  อินจู
7. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
8. นายธีรพัฒน์  เสาโท
9. นายนราธิป  ด้วงทอง
10. เด็กหญิงปนัดดา  ยศยิ่ง
11. เด็กหญิงปานไพลิน  อึ้งติ๊ดใช้
12. เด็กหญิงฟ้าประธาร  กองพรต
13. นายมงคล  คำงาม
14. นางสาวมณีรัตน์  วงฬาก้อ
15. นางสาวรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
16. นางสาววัชราพร  วงษ์เมือง
17. นายวีระวัฒน์  อยู่เย็น
18. นางสาวศิริพร  โพธิ์หล้า
19. นายสมพร  แก้วมณีวงษ์
20. นายสินชัย  สมญาณ
21. นางสาวสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
22. นางสาวสุภนิดา  ทองลิ้ม
23. นายสุรเดช  เรืองฤทธิ์
24. นายอมรเทพ  สงฆ์ชาติ
25. นายอิทธิพล  ต่ายสิน
26. เด็กหญิงเกตุแก้ว  พรมศรีจันทร์
27. นางสาวเนตรนภา  สว่างศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
2. นางสาววนิดา  ธารนาถ
3. นายประยุทธ  ไทยกลาง
4. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
5. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
6. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
7. นางสาวปฏิมา  ปาลศรี