รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  ธงรัตนะ
 
1. นางโชติกา   ประณตนันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุขประสงค์
 
1. นางโชติกา   ประณตนันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นายณัฐนันท์  คงดี
 
1. นางวันทนีย์  วังเวชช์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  ตรีเนตร์
 
1. นางรัตนาภรณ์  แจ่มดวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวธนขวัญ  จันดี
 
1. นางรัตนาภรณ์  แจ่มดวง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชชญา  โสจันทร์
 
1. นายธีระศักดิ์  นามบุรินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวชนานันท์  ศรีมงคล
 
1. นางอรพิน  โสภา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายปราวณา  บุญมี
2. นางสาวสุชีรา  ฉลาดถ้อย
3. เด็กชายสุเทพ  ศรศรี
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
2. นางสาววนิดา  อยู่เย็น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายณัฐพล  หมื่นเท
2. นางสาวภัทรมน  กริ่มใจ
3. นางสาวเสาวรส  อินทชิต
 
1. นางสาวอธิศา  สังฆสุบรรณ์
2. นายปัณณทัต  อ่องทับน้ำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เต่าทอง
 
1. นางสาวดลพร  คำรักษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวปราณวี  อยู่ผาสุข
2. นางสาวภาณิตา  ปิ่นทอง
 
1. นายวัลลภ  นวกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสรัล  มิสา
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ทองดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวสุจีรา  จิตอารีรัตน์
 
1. นางประภาวรินทร์  ภิรัตน์สุภาศิริ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตราพร  สตาภรณ์
2. เด็กชายณัฐชนน  พวงภู่
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  ประคุปตานนท์
 
1. นางบุษรา  ปะนามะสา
2. นางสาวณัฐภัสสร  โสภา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายธนายุทธ  โด่งดัง
2. นางสาวบุษบาวรรณ  มะลิทอง
3. นายอธิวัฒน์  เรืองรองธรรม
 
1. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
2. นางนพรัตน์  ทวีทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ศร
2. เด็กหญิงวรรณชนก  ทองอร่าม
3. เด็กหญิงวรรณภา  สิมัยนาม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อินอิว
2. นางกฤษณา  บำรุงกิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายชิษณุพงศ์  กีรติผจญ
2. นางสาวสิรภัทร  รุ่งเรืองบูรณะกุล
3. นางสาวอัญยริญย์  หาญณรงค์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อินอิว
2. นางอำนวย  รัศมี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุรัตน์
2. เด็กหญิงปริญรัตน์  จิตรสะอาด
 
1. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
2. นายสิทธิชัย  พรมประเสริฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธนาศิริ  มหาทรัพย์
2. นางสาวอนัญญา  พรมชัย
 
1. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
2. นางสาวนฤมล  พิมมณี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขชื่น
 
1. นางสาวเพ็ญวดี  ปัตนัย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายพัศปัณฑ์  นิรัติสัยไตรรัตน์
2. เด็กชายอภิลาภ  เผ่าวณิชย์
3. นางสาวอิสราภรณ์  อินทรประเสริฐ
 
1. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ
2. นางสาวสุมาลี  ม่วงงาม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายวิธวินท์   ห.เพียรเจริญ
2. นางสาวเพชรแพรวพราว  พร้อมมูล
3. นายแทนไท  จันทเขต
 
1. นายธีรวุฒิ  กฤตยานวัช
2. นายปรีชา  กนกวรรณากร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงกันติชา  พลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสุข
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  มั่นคง
 
1. นายวันชัย  นราวงษ์
2. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวชกามาศ  วนเทียน
2. นางสาวเกศินี  พืชเพียร
3. นางสาวเปมิกา  ชนะมาร
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  กวีวัจน์
2. นายนพดล  แกมเพชร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายจุลจักร  ห่อคำ
2. เด็กชายชนาธิป  ดีเสียง
3. เด็กชายเกียรติไกร  ดุษฎีธรรม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  สุสม
2. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวยศวดี  สมจิตร
2. นายศรัณย์  เจริญขำ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ดวงจิตร
 
1. นางสาวปัทมาพร  จ่าโนนสูง
2. นางสาวทัศน์ชกรานต์  ปานสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวจิราวรรณ  ภู่ผึ้ง
2. นายวัฒนศักดิ์   กิตติวาณิชวงศ์
3. เด็กหญิงสุมิตตา  นกสกุล
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
2. นายวันชัย  นราวงษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายธีรวุฒิ  มุขดา
2. นางสาวปิยะธิดา  หงษ์ทรง
3. นางสาวสุภาพร  เกตุศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  คุ้มวงษ์
2. นางศรีผกา  จันทร์ศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ธานี
2. เด็กหญิงวรางคณา  หวังสุข
 
1. นางสาวศภิสรา  กรุษวงษ์
2. นางประวิทย์  ขุนหาญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกีรติ  พัดชา
2. นางสาวจุฬารัตน์  ศรีแก้ว
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนไชย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายพชรพล  แสงอินทร์
2. เด็กชายภูริ  มีมั่งคั่ง
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพล  คงอินทร์
2. เด็กชายปณวัตร์  วังช่วย
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นายตรัยรัตน์  ดำคลองตัน
2. นายธนกร  แก้วประพันธ์
3. นายสันดุษิต  รอดวัด
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ชาญวนิชชากุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉันทกุล
3. เด็กหญิงสวิตตา  เปลี่ยนศรี
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒนศิริ
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขวัญพะวุ้น
 
1. นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
2. นางกรวรรณ  จิตรโสภา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกรรณิการ์  พันธ์ชมภู
2. นางสาวนภัสกร  จุนทะเส
3. นางสาวสุกานดา  แพงศรี
4. นางสาวสุทธิดา  แสงทอง
5. นางสาวอนุวรรณ  สมศรี
 
1. นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
2. นางกรวรรณ  จิตรโสภา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงคนิสร์ถา  พละไกร
2. เด็กหญิงลักษ์ชฎากรณ์  เข็มศักดิ์
3. เด็กหญิงสมัชญา  กองสุจิตร์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ลาภจิตร
5. เด็กหญิงอิศริยา  เครื่องทิพย์
 
1. นางสาวณิชชากร  สังข์ทองโรจน์
2. นางสาวน้ำค้าง  แปลงกาย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกุลวรางค์  เทพรักษ์
2. นายณัฐภูมิ  ทาดา
3. นางสาวพรนภัส  อยู่นุช
4. นางสาววรกานต์  ทองประไพ
5. นายเกียรติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางจันทร์ประภา  สิทธิพรหม
2. นายสิทธิโชค  อนุจันทร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธนาศิริ  มหาอุดมทรัพย์
2. นายพัณฑกานต์  เชยชื่น
3. นางสาวสิรินพร  พันธ์เพิ่มพูน
4. นายอนุวัฒน์  มะลิลา
5. นายอภิสิทธิ์  รูปสม
 
1. นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
2. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกนกรัตน์  เสมี
2. นางสาวกัณฑมาศ  ลิ่มเงิน
3. นางสาวกีรติ  คุ้มภัย
4. นายจิรภัทร  ใจยงค์
5. นางสาวจิราพร  แก้วโมรา
6. นางสาวดวงกมล  เกตุแย้ม
7. นางสาวดารารัตน์  ป่าไพร
8. นางสาวนราทิพย์  คำเวียงจันทร์
9. นายนวภูมิ  กุลเกียรติประเสริฐ
10. นางสาวนวรัตน์  นามบุญศรี
11. นางสาวมนสิยา  วงษ์แสง
12. นางสาวรุ่งณภา  ศรีนาค
13. นางสาววริศรา  กุลเสือ
14. นางสาววิภาภรณ์  หงษ์ทัพ
15. นายวุฒิกร  เฉลิมวิริยะ
16. นางสาวศิริกานต์  ซิเซ็ง
17. นางสาวสุณัฐชา  เหมรา
18. นางสาวอนัตตา  กระจ่างรัตน์
19. นางสาวเบญจพร  กุสลาศรัย
20. นายเริงณรงค์  สุขกลัด
 
1. นายพิชัย  ผ่องจิต
2. นางสุวิมล  อารีจิตร
3. นายณรงค์ชัย  โล่ชัยยะกูล
4. นางจันทร์ประภา  สิทธิพรหม
5. นายสมบูรณ์  พันเคลือ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาพร  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวสุภาธินี  ชนะมาร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวสิราวรรณ  มิ่งมา
 
1. นางสาวสุภาธินี  ชนะมาร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  กิตติธเนศวร
2. เด็กชายนราวิชญ์  ปรีสมัย
 
1. นางพิทยาภรณ์  สิทธิสงวนไทย
2. นายฐานพัฒน์  พรมทา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ทองประสม
2. นายณัฐพนธ์  โพธิ์กุล
 
1. นางพิทยาภรณ์  สิทธิสงวนไทย
2. นายฐานพัฒน์  พรมทา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  นวลจันทร์
2. นางสาวกรชนก  สารการ
3. นางสาวพรพิมล  กฤตสัมพันธ์
4. นางสาวพัชราภรณ์  ต้ออาษา
5. นางสาวพิชชาพร  พวงประเสริฐ
6. นางสาวพิชาภพ  โพธิสาขา
7. นางสาวรุ่งฤดี  ผึ้งแก้ว
8. นางสาววริศรา  ธนูศิลป์
9. นางสาวเสาวรัตน์  จำปา
10. นางสาวแพรพลอย  พรหมสวัสดิ์
 
1. นายสมบูรณ์  พันเคลือ
2. นางสุวิมล  อารีจิตร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใสวิจิตร
2. เด็กหญิงญาดา  สมานราษฎร์
3. เด็กหญิงนภา  จ๋ายเจริญ
4. นางสาวปวันรัตน์  ภู่โต๊ะยา
5. นางสาวพุ่มพวง  การสมเพียร
6. เด็กหญิงมลฑาทิพย์  แจ่มแจ้ง
7. นางสาวรัตนา  เปรมปรีดา
8. เด็กหญิงฤดีรัตน์  วงษ์ยาแดง
9. นางสาววิกัญญา  สุวรรณธาดา
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  อู่รักษ์
11. เด็กหญิงสนธยา  สอาดพลอย
12. นางสาวสุดารัตน์  นิ่มเรือง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาประเสริฐ
14. เด็กหญิงสุนิสา  อุปถัมภ์
15. นางสาวอภิชญา  เข็มทอง
 
1. นางรัชนี  วิจิตรโท
2. นางสาวจันทิมา  ปะกำแหง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายธนเมธา  ศรีแสน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สกุลสุลักขณา
 
1. นายประสิทธิชัย  เกตุไทย
2. นายฉัตรชัย  อู่ตะเภา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายชัชวาลย์  สุตนนท์
2. นางสาวพัทรินทร์  นิพพาน
 
1. นายธราธร   ประณตนันต์
2. นายพิชัย  ปิ่นทอง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์  นาชัยเพชร
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายบริพัฒน์  จำสัตย์
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เกียรติสูงส่ง
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวศิรประภา  ทองอินทร์
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวชนัญชิดา  บุรีวงษ์
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวสุปราณี  ชมชื่น
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ประทุมเลิศ
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวนัฐธาดา  เหล่าพิเชียรพงษ์
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิราภร  สารพจน์
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จารย์ลี
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
2. นายภาคภูมิ  พรหมชา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  เพ็ชรเอี่ยม
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธีรพร  เฉลิมเกตุ
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายชาติพงษ์  เกาะกาเหนือ
2. เด็กชายธีระเทพ  โชติชื่น
3. เด็กชายพีรณัฐ  ไชโย
 
1. นายบารมี  ซุ้ยวงค์ษา
2. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวคชาภรณ์  ชินวร
2. นางสาวณฐชา  อินทร์จันทร์
3. นางสาววรินธร  สมานมิตร
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1. เด็กชายนวกาย  นาฬิกา
 
1. นายพีรภณ  จันดา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายรัชชานนท์  กรรณิการ์
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายมณต์มนัส  ลือชัย
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายแทนกมล  อรรถกมล
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายธีรกานต์  สาวิสิทธิ์
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำวัจนัง
 
1. นายกร  ท่ากลาง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายวสุธา  จั่นเพ็ชร
 
1. นายกร  ท่ากลาง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธ  มั่งคั่ง
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นายณัฐนันท์  คงดี
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงคณาพร  สำเนียงประเสริฐ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  พุทธา
3. นายณัฐนันท์  คงดี
4. เด็กหญิงนลินนิภา  ทองประจำ
5. เด็กชายปพนธีร์  ทองอิ่ม
6. เด็กหญิงวาทินี  คงกระพันธ์
7. เด็กหญิงสุพรรณวิกา  จันทร์แจ้ง
8. เด็กหญิงอารดา  ทัพดี
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวณัฐณิชา  จำปาแดง
2. นายธนรัตน์  ประกอบแก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เอี่ยม
4. นายปรเมธ  กันเขียว
5. เด็กหญิงปุณฑริก  พอกพูล
6. เด็กชายพนธกร  คงชุ่ม
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำวัจนัง
8. เด็กหญิงมัณฑนา  บุญมี
9. นางสาวรติ  รุ่งกลิ่น
10. นางสาวศศิธร  เสวยสุข
11. นางสาวสุนิสา  สร้อยระย้า
12. นางสาวอนุสรา  อ่อนนิ่ม
13. เด็กชายอัษฎาวุธ  เวียงจันทร์
14. นายเกรียงไกร  เปรมปรีดิ์
15. เด็กชายเจษฎาพร  รงค์นคร
 
1. นายกร  ท่ากลาง
2. นางสาวเสาวณีย์  ไตรยอรุณ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ปาจันทร์
2. เด็กหญิงคณาพร  สำเนียงประเสริฐ
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เรืองเทศ
4. เด็กชายฉัตรมงคล  พุทธา
5. เด็กชายณภัทร  เนตรเจริญ
6. เด็กชายณัฐนันท์  ทัศนียรัตน์
7. นายณัฐนันท์  คงดี
8. เด็กหญิงธนพร  กัณหา
9. เด็กชายธีรเทพ  เหนือเกาะหวาย
10. เด็กหญิงนลินนิภา  ทองประจำ
11. เด็กชายปพนธีร์  ทองอิ่ม
12. เด็กหญิงวาทินี  คงกระพันธ์
13. เด็กชายศาสวัติ  จันสีทอง
14. เด็กหญิงสุทิดา  บุญมา
15. เด็กหญิงสุธาสินี  หอมดอกไม้
16. เด็กหญิงสุพรรณวิกา  จันทร์แจ้ง
17. เด็กหญิงสุวรรณา  ซองาม
18. เด็กชายอนุพงษ์  ขันเหลา
19. เด็กหญิงอาทิตยา  บรรทัด
20. เด็กหญิงอารดา  ทัพดี
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นายธนพล  สมบัติธนวัฒน์
2. นายภัครพงษ์  เต็มสอาด
3. นายสรศักดิ์  เห่งแจ้ง
4. นายอลงกรณ์  รอดเฉย
5. นายเกียรติศักดิ์  พวงดอกไม้
6. นายเจษฎาภรณ์  จันทรวงษ์
 
1. นายธงไชย  ใจผดุงวงษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เรืองพิมาย
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นายเจนณรงค์  พัฒนสาร
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงภัทราพร  นุ่มเกิด
 
1. นายอภิวิชญ์  ดียิ่ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวสุนิสา  สร้อยระย้า
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นายเศรษฐศาสตร์  กลิ่นหวล
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 1. เด็กหญิงหญิงทรงพร  เจริญสุข
 
1. นางปรามา  รอดโต
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพลิน  มูลเชื้อ
 
1. นายศรัณย์ภัทร  จอโหล่
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายสมชาย  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงฮาวา  และลอย
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธนัญญา  มีศิริ
 
1. นางสาวอุษา  สรหงษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระวัฒน์  คงคา
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นายพันธกานต์  สีดำ
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 1. เด็กหญิงกฤษณา  เนตรโสภา
 
1. นางปรามา  รอดโต
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวพรรณธิภา  แสงทอง
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ท้วมลี้
2. เด็กหญิงชญาดา  เลาะหมัด
3. เด็กชายปาฎิหาริย์  จันทร์มีทรัพย์
4. เด็กชายปารเมศ  อินทะละ
5. เด็กชายอนล  พลถาวร
6. เด็กชายอรุณ  หอมดอกไม้
7. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีรุ้ง
8. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณแท้
9. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณแท้
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นายพงษ์พัฒน์  ประเสริฐสังข์
3. นางสาวการบูร  หงส์โชคทวี
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. นายกรวิชภ์  ภู่ดาย
2. นายคมกริช  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวจันทิมา  ขวัญสุข
4. นางสาวธัญรัตน์  เผ่าพงษ์
5. นายบัญชา  ดวงจิตร
6. นายพันธ์รักษ์  กิมสวัสดิ์
7. นางสาวภัณทิรา  โชติยเวชวัฒน์
8. นางสาวเกษณี  เบี้ยทอง
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นายพงษ์พัฒน์  ประเสริฐสังข์
3. นางสาวการบูร  หงส์โชคทวี
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  กล่องแก้ว
2. เด็กหญิงดารารัตน์  กล่องแก้ว
3. เด็กหญิงรัตติกาล  โกศิลทร์
4. เด็กหญิงสุธิศา  เอี่ยมไชย
5. เด็กหญิงสุภาวณี  ธงแถว
6. เด็กหญิงอารียา  มณีวงศ์
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นายพงษ์พัฒน์  ประเสริฐสังข์
3. นางสาวการบูร  หงส์โชคทวี
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกัลยาณี  กล้องแก้ว
2. นางสาวชนิตา  ศรีเกื้อกลิ่น
3. นางสาวธนาพร  ราษฎร์เจริญ
4. นางสาววิมลมณี  รัตนวิมล
5. นางสาวสุวนันท์  ขำโคกกรวด
6. นางสาวอริษา  มะลิบุญ
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยงทรัพย์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  เสาะแสวง
3. เด็กหญิงธนิตา  กล้องแก้ว
4. เด็กหญิงรุจาภา  เพาะบุญ
5. เด็กหญิงวนัสพร  จรุงศรี
6. เด็กหญิงวราภรณ์  เพาะบุญ
7. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศานติยุกต์
8. เด็กหญิงวัลลภา  เพาะบุญ
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นายพงษ์พัฒน์  ประเสริฐสังข์
3. นางสาวการบูร  หงส์โชคทวี
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวฉัตตาพัฒน์  ทองใบ
2. นางสาวฐาน์รวี  เพิ่มสุข
3. นางสาวนพวรรณ  เรืองฤทธิ์
4. นางสาวนฤมล  แก้วสุก
5. นางสาวประกายฟ้า  เพิ่มสุข
6. นางสาวปิยฉัตร  สนธิ
7. นางสาวศิริพร  สังข์ทอง
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นายพงษ์พัฒน์  ประเสริฐสังข์
3. นางสาวการบูร  หงส์โชคทวี
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. เด็กหญิงฌัชชา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐพร  ประดับแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐริกา  กาลวิเศษ
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  วิทยาศิลป์
5. เด็กหญิงธัญพร  พาศักดิ์
6. นางสาวนัยนา  ปานนอก
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  แพทย์ศิริ
8. เด็กหญิงปภัสศร  เกตุสุวรรณ์
9. เด็กหญิงปรางทิพย์  วงค์คำศักดิ์
10. เด็กหญิงพนัชกร  สุขมาก
11. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วบุญใส
12. เด็กหญิงวรรณา  เพ็ชรแก้ว
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาหร่าย
14. เด็กหญิงอภิชญา  คำพรม
 
1. นายบริรักษ์  กุศลส่ง
2. นางสาวจุฑามาศ  สายทิพย์วดี
3. นางมรกต  พงษ์ประเสริฐ
4. นางนงนุช  พรมณี
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวญดาพร  ทองคำสุข
2. นางสาวธนวรรณ  จันทร์เกิด
3. นางสาวพรรณภา  อ้วนตุ้ย
4. นางสาววิภาดา  วงษ์พระจันทร์
5. นางสาวเบญญา  ผ่องสอาด
6. นางสาวเสาวภา  บัวแสง
 
1. นางนงนุช  ศรีราษฎร์
2. นางสรัสนันยา  โพนสนิท
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกาญจนา  ธรรมทรัพย์
2. นายจีรวัฒน์  มูลเสถียร
3. นางสาวจุฑาธิป  จำเริญพร
4. นางสาวดวงธิดา  พันธุ์เมฆา
5. นายพงศธร  ชำนาญกิจ
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  จำเนียรพล
 
1. นางอัญชลีพร  วุฒิชาติ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  แซ่เอง
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชิตวรรณ  กวินทร์เฉลิม
 
1. นางอัญชลีพร  วุฒิชาติ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  สามารถ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
101 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวบวรลักษณ์  โท้ประยูร
2. นางสาวยลดารัตน์  นวมินตร์
3. นางสาววดี  วรรณา
4. นางสาวสัจจพรกุล  โพธิ
5. นายโชคชัย  พรหมาซุย
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวชนนีกานต์  รักหน้าที่
2. นางสาวอริสรา  รติธรรมานนท์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. เด็กชายนฤนาถ  ศรีวิเวก
2. เด็กชายนวพล  มูลสวัสดิ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  มูลสีดา
4. เด็กชายภัคพงษ์  สมบูรณ์
5. เด็กชายวรรณมงคล  ร่วมสุข
6. เด็กชายอับดลเลาะ  ขนานใต้
7. เด็กชายอิทธิพล  แสงสร
8. เด็กชายอเสข  ปั้นสิน
 
1. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
2. นายรัตนศักดิ์  เผ่าพงศ์กาญจน์
3. นายนราพงษ์  มาสแสง
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวชนากานต์  ทวีงาม
2. นายชลชนก  ศรีสวัสดิ์
3. นายธนพล  จันทร์ศิริ
4. นายพงศกร  ชื่นชอบ
5. นางสาวมัลลิกา  วัฒนภักดี
6. นายวรวิทย์  สิงหวิบูลย์
7. นายวรากร  พูลทรัพย์
8. นางสาวศุภรดา  ยิ่งประเสริฐ
9. นางสาวศุภรัตน์  จอมอ๊อด
10. นายอภิสิทธิ์  มณีมาตร
 
1. นายเทวินทร์  หาญวีรกุล
2. นางสาวเบญจวรรณ  ลอยประโคน
3. นางสาวนันทิกา  สระพรหม
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูกระเณร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แปลกสวัสดิ์
3. เด็กหญิงบุษราภรณ์  เปลี่ยนทับ
4. เด็กชายปฏิภาณ  รักสนิท
5. เด็กหญิงมนันยา  ตานี
 
1. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
2. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาวนพรัตน์  วงษ์ศรีเมือง
2. นางสาวพนิตา  สุมณฑา
3. นางสาวสุภัทรา  ภู่ศรี
4. นายอภิชาติ  เบะกิ
5. นายเจนณรงค์  พัฒนสาร
 
1. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
2. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงชุติกานต์  อิ่มเจริญ
2. เด็กหญิงนลธิชา  กุลศักดิ์
3. เด็กหญิงยุธิดา  ซันซี
 
1. นางสาวอำภา  แก้วภราดัย
2. นางสาวดลพร  คำรักษ์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวจุฑาธิป  จำเริญพร
2. นางสาวนันทวัน  พานเงิน
3. นางสาวเกษสริน  ทวีทรัพย์
 
1. นางศิริพร  ชาติทอง
2. นางสาวนภัสกุณ  จิบโคกหวาย
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงนันธากร  เทียนทอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  อนันต์ชัยวัตร
 
1. นางสาวอำภา  แก้วภราดัย
2. นางสาวบูญเรือน  กอบางยาง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แดงนวล
2. นายสุทธิพร  อุ่นผาง
 
1. นายนวพัฒน์  เก็มกาแมน
2. นางสาวฐิตินันท์  มิตรทวีสุข
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงวรชนก  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงอภิชญา  ปล้องไม้
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายธนานันต์  วรวงษ์วุฒิไกร
2. นายปฏิมากรณ์  แก้วสถิตย์
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงนวินดา  รุ่งเจริญ
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวปัญภัส   วงษ์สง่า
2. นางสาวรุจจิรา  ชมภู
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  อินทเศียร
2. เด็กชายประดิพัทธ์  ประยงค์
 
1. นางสาวศิริพร  พันธ์ธรรม
2. นางสาววรรณี  โคพิชัย
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ด้วงเงิน
2. เด็กชายฟ้าสีทอง  น้ำทิพย์
 
1. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
2. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  หมั่นมา
2. เด็กชายเนติพัฒน์  สุกใส
 
1. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
2. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายพิณัฐ  รุ่งวิทยกุล
2. นางสาววรนุช  บุญพิศน์
 
1. นายทวีวัฒน์  คณะวรรณ
2. นางสาวสุชิรา  มีอาษา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายกิตติคุณ  ปริญญาประเสริฐ
2. นายณัฐนนท์  สมานเพื่อน
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
2. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายกิตติภูมิ  กมลคร
2. นายจิรายุ  รุ่งเรือง
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
2. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  รักเมือง
2. เด็กหญิงภัฑราณิษฐ์  สงวนพวก
3. เด็กหญิงศมนีย์  สุขปลั่ง
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายวันชัย  แซ่เจี่ย
2. นายสัญญา  ผดุงนึก
3. นางสาวสุทธิดา  แตงโสภา
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายวิศิษฎ์ภูมิ  มหาโชค
2. นายโชดิวัต  ภู่เงิน
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
2. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงภัฑราณิษฐ์  สงวนพวก
2. เด็กหญิงศมนีย์  สุขปลั่ง
3. เด็กชายเนติพัฒน์  สุกใส
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายวันชัย  แซ่เจี่ย
2. นายศิริพงษ์  พึ่งทอง
3. นายอภิสิทธิ์  รูปสม
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
126 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายธนานันต์  วรวงษ์วุฒิไกร
2. นางสาวเพ็ญนภา  สุขเพ็ง
3. นายเศวต  ศรีเศวต
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์เทียน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อิ่มพร
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  โนมขุนทด
 
1. นางสำราญ  จันท้วม
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายจุติโชติ  โฉมเขียว
2. นายชนาธิป  กรมเกตุ
3. นายธนภัทร  ชื่นบาน
 
1. นายภิภพ  สุขประสงค์
2. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาวรสสุคนธ์  พดุงกิจ
2. นางสาววันวิสา  บ้านมะหิงษ์
3. นางสาวอรอนงค์  แก้วพวงษ์
 
1. นายอนันต์  แดงนวล
2. นางสาวอมรรัตน์  ใจไธสง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วันไชย
2. เด็กหญิงทักษิณา  ขันแสง
3. เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  สุนันทา
4. เด็กหญิงบุษกร  แสนดี
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  สงเคราะห์
6. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  เทพบรรทม
 
1. นางเสาวณีย์  อิ่มจิตต์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกนลรัตน์  โพธิ์ประเสริฐ
2. นายจิตรภานุ  ปั้นทอง
3. นางสาวชลฎา  พรรณเรณู
4. นางสาววรรณพร  เป้พุฒ
5. นางสาวสุภาพร  สุขมา
6. นางสาวอภิมุข  โสภณ
 
1. นางจามรี  ศรีถาพร
2. นางสาวจีรประภา  แจ้งเอี่ยม
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  พันสารี
2. เด็กชายธรรมภัทร  มีนวน
3. เด็กหญิงรังสิยา  รังใส
 
1. นางอรรคพร  ทับทิมทอง
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีไพฑูล
2. นางสาววราภรณ์  แสงสุรีศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  ลิ้มกุล
 
1. นางสาวสำรวย  เครือหอม
2. นางรัชนี  วิจิตรโท
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กชายคณิศร  แผนสะท้าน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดีระมี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สร้อยระย้า
 
1. นางวรรณภา  สมจิตต์
2. นางสาวมนัสชนก  คำรังษี
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวณัฎฐริดา  คุ้มกิจ
2. นางสาวศศิณา  ชูอาษา
3. นางสาวศุภวรรณ  ดวดกระโทก
 
1. นายธนภัทร  ดวงประชา
2. นางมณีรัตน์  ชูชีพ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกิจวิพัฒน์  ชาวนา
2. เด็กหญิงยศธร  บุญมานำ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ลีพรม
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นางจามรี  ศรีถาพร
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี   นวลโฉม
2. นางสาวภาวดี  อาษาคง
3. นายสุรพัศ  ผ่องผิว
 
1. นางวัลภา  อุ่นเรือน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงกัณป์ธิมา  จันตา
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทินนา
3. เด็กหญิงโชตนา  ดาราภูมิ
 
1. นางจิราภรณ์  แสวงดี
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงปริสา  คุดพูล
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  เสมี
3. เด็กหญิงสุพรรณิษา  วงศ์พระจันทร์
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นายเดชา  ตรีพรหม
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นางสาวนวรัตน์  คำฝอย
2. นางสาวพรเพ็ญ  แก้วโพธิ์
3. นางสาวสินีนาพร  มาทะ
 
1. นางสาวรัชนี  ธานินทราวัฒน์
2. นางสาวเพชรัตน์  เชียงดา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงมาลินี  เขียวหวาน
2. เด็กหญิงวาริณี  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงวารี  สืบวงษ์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  พันธ์วัฒนะ
2. นางสาววราพร  ขนันไทย
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ลอคำ
 
1. นางนงนุช  พรมณี
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นายปิยชนน์  ขันอาษา
 
1. นางเบญจมาศ  ชำนาญ