รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงบุญเรือน  เชยสูงเนิน
 
1. นางสาวกนกจันทร์  เยสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวลลิตา   ทุมทอง
 
1. นางสาวลภัสรดา  ผลประทุม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายบรรณสรณ์  เวชศาสตร์
 
1. นางสาวอ้อย  ธัญญผล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวสลิลทิพย์  สุขโข
 
1. นางสาวอริศษรา  อุ่มสิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  ชูมี
 
1. นางสาวพิมพารัตน์  สมครอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวอรทัย  อุดมพงษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พานิชผล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงวาริศา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวกีญาดา  บุญญบุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาวนริศรา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวกีญาดา  บุญญบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงรินลดา  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ขวยไพบูลย์
 
1. นางลำดวน  จันทรารักษ์
2. นางสาวสมรักษ์  พรมโชติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นางสาวยลรดี  มานะศิริ
2. นางสาวรัชนีกร  ทองทิพย์
 
1. นางนัยนา  จันทมิตร
2. นางสาวอัญชุลีพร  วงศ์สาคร
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงลัคนา  แก้วกฤษฎางค์
2. เด็กหญิงสวรส  สิงหนาท
3. เด็กหญิงอภิชญา  เคยพุดซา
 
1. นางนัยนิจ  อันทรง
2. นายเอกพจน์  ปิ่นบาง
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  สำเภาวิจิตร
2. นางสาวณัฐทิฌา  สุรินทร์
3. นางสาวศศิณา  ทาวงค์
 
1. นางสาวธนัฏฐา  คุณสุข
2. นางสาวกาญจนา  จันทเสน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีสมบัติ
2. เด็กหญิงสุภาพร  มาลัย
3. เด็กหญิงหทัยชนก  กุลรัตน์
 
1. นางสาวจิรัฏฐิกานติ์  จันทร์แทน
2. นางพจมาลย์  วิเศษโวหาร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  แสงสว่าง
2. นางสาวพรพิมล  พรภักดี
3. นางสาวรุจีพร  เต่าทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์  ปลัดเซ็น
2. นายธะนา  ทินบุตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นายชัยรัตน์  ฉัตรเงิน
2. นายทวีศักดิ์  ควรสถาน
 
1. นางสาววรรณภา   ฐานธรรม
2. นางพจมาลย์  วิเศษโวหาร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายเสกสรร  จันทร์ภิรมย์
 
1. นางจุฑาภรณ์  นาคประวัติ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงบงกช  ชายหาด
2. เด็กหญิงลลิตา  จันทเลิศ
3. เด็กหญิงอรปรียา  ทองอาสน์
 
1. นายนิเวศ  แย้มศรี
2. นายศรายุทธ  ก่ำมา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกนกนิภา  เกตุเสมอ
2. นางสาวปรายฟ้า  แป้นแก้ว
3. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์ร่มเย็น
 
1. นางสาวนลิตา  ศรีพิลา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  จันทราวัฒน์
2. เด็กหญิงศศิธร  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิริการต์  มิตรวิเชียร
 
1. นางสาวรัชติกร  รามัญกิจ
2. นางณัฐสิริกาญจน์  โคตรมงคล
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  น้อยยุ่น
2. นางสาวพิมพ์ขวัญ  พุ่มเกตุ
3. เด็กหญิงสุทัตตา  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวรัชติกร  รามัญกิจ
2. นางณัฐสิริกาญจน์  โคตรมงคล
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไกรบาป
 
1. นางสาวปัทมา  ฮะยีบิลัง
2. นางสาวอัธยา  บุณยรัตเศรณี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  คำโท
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ป้อมสุวรรณ
3. นางสาวลักษมณ  เชื้อไพร
 
1. นางสาวพรรณวรท  เคนสีลา
2. นางสาวสุปรียาอร  สีสะแล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเดือนเด่น
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แสงยืน
3. เด็กหญิงวิชิตา  เปนะนาม
 
1. นางภาวิณี  เกษศิริ
2. นางสาวฐิติพร  บ้านด่าน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวกุลธิดา  คิดโปร่ง
3. นางสาวเจนจิรา  อุ่นคำ
 
1. นางสาวฐิติพร  บ้านด่าน
2. นางปัญชลีย์  แพทย์ชัยวงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายศิรภัสสร  ชนะวัตน์
2. เด็กชายหทัยชนก  สุภาพงษ์
 
1. นางสาวโสภา  พุมมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวนัทชา  สุขสวน
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  นุ่มทอง
 
1. นางสาวโสภา  พุมมา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกฤษตนัย  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายปภังกร  พานารถ
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงสิน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติราช  วงษ์จันทร์แดง
2. เด็กชายวงศธร  มานะทวี
 
1. นายวิษณุ  ชั้นบน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกุลวดี  ทองชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กฤษณา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  อารี
4. เด็กหญิงพรกนก  วงศ์ด้วง
5. เด็กหญิงรมิดา  บุญลาภสถาพร
 
1. นางมาลัย  สมพื้น
2. นายกิตติศักดิ์  วิรัชกุล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวชลณิชา  แดงชาติ
2. นางสาวชาลิสา  บุญธรรม
3. นางสาวมนวิภา  บัวขาว
4. นางสาวยศวดี  บุญโยประการ
5. นางสาววรรณรัตน์  บ่อพลอย
 
1. นางมาลัย  สมพื้น
2. นางสาวสมฤทัย  ยมรัตน์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กล่อมพลอย
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงภัททิยา  สุธรรมมา
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงสุชาดา  บำรุง
 
1. นางบานชื่น  มังกร
2. นางสาวสมฤทัย  ยมรัตน์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาพัชร  ตะมาแก้ว
2. นายจักรพันธุ์  เบญจพรม
3. นางสาวมาลี  มาตผุด
4. นางสาววีรภัทร  ระวิสิทธิ์
5. นายอนิรุทธ์  สีตะธนี
 
1. นางบานชื่น  มังกร
2. นายกิตติศักดิ์  วิรัชกุล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นางสาวชลธิชา  ค้าผล
2. นางสาวนริสรา  พลอยสิทธิ์
3. นางสาวนิพาดา  จันทร์แดง
4. นางสาวพิจิตรา  ละมูล
5. นางสาวอนัญญา  ราชสิน
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์
2. นางวีรนุช  กณิกนันต์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กชายณัฐเมธ  เงางาม
 
1. นางวีรนุช  กณิกนันต์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นายอาดุลย์  ผดุงทรพย์
 
1. นางวีรนุช  กณิกนันต์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงธันยชนก  เกตุการณ์
2. เด็กชายเลิศ  ฮุย
 
1. นายเสงี่ยม   รักร่วม
2. นางสาววรวรรณ  เจริญพันธ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายสุพสิน  ศรีอุดม
2. นางสาวอาทิตยา  จดจำ
 
1. นางสาวสมฤทัย  ยมรัตน์
2. นางมาลัย  สมพื้น
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชาญประโคน
2. นางสาวชนัญญา  เศียรเขียว
3. เด็กหญิงพิมพ์อารยา  หิรัญเจริญ
4. เด็กหญิงมนัสจรัส  จางวัฒนพงศ์
5. เด็กหญิงวฏาการ  งามชนะ
6. เด็กหญิงวีรดา  เติมแต้ม
7. นางสาวศิริณดา  ช่วงชัย
8. นางสาวศุภรัตน์  ปราศราคิน
9. เด็กหญิงสิริมา  อุดมสุข
10. นางสาวสุดารัตน์  ขำแก้ว
 
1. นางบานชื่น  มังกร
2. นางมาลัย  สมพื้น
3. นายชวลิต  อนุศัพท์
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ชำเกิด
2. นางสาวจิตมาส  ประพันธ์
3. นางสาวชัญญานุช  มุทาวัน
4. เด็กหญิงธัญพิมล  ทองไม้
5. เด็กหญิงบุญดา  นิ่มปั่นฝ้าย
6. นางสาววติยา  ธรรมกร
7. นางสาววรัญพร  คำผาด
8. เด็กหญิงวลีรัตน์  ภูคำฮัก
9. นางสาวสุชานันท์  ทิพย์คูนอก
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปีจัตุรัส
11. เด็กหญิงสุพิชชา  ผดุงพิพัฒน์
12. นางสาวสุภาวิดา  สุดประเสริฐ
13. นางสาวหทัยกาญจน์  ไพยสูตร
14. นางสาวหม่อมน้อย  อัษวงศ์
15. นางสาวโชติรส  สิงห์พา
 
1. นางสาววรรษมน  เฉียบแหลม
2. นางสาววัลลา  ยศตระกูล
3. นางสาวสุมัณฑนา  ทิมมณีฉาย
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวสัณห์สินี  ปานพลอย
2. นางสาวสุพัตรา  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวสมคิด  โยธี
2. นายพิทักษ์  พลล้ำ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงอโนชา  สุขขวัญ
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นายโกเมน  ห้าวหาญ
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์   จริตงาม
 
1. นายสัมพันธ์  ไพรเลิศ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวบุษยมาศ  บุญทับ
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายสมประสงค์   คล้ายฉ่ำ
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายศุภกิจ   กลิ่นห้าวหาญ
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กหญิงวีรญา  บุญนะ
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นายนวัตกรณ์  งามละมัย
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวสุชัญญา  จรูญกุล
2. นางสาวโชติรส   กำจัดภัย
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
2. นายกีรติ  สุขเกษม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินดาพร  นนทรัตน์
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิศรี  นพสาย
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ดังชัยภูมิ
2. เด็กชายอรุษ   วาสนาชอบ
3. เด็กหญิงอโนมา   แตงอ่อน
 
1. นายสัมพันธ์  ไพรเลิศ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายจิรวัฒน์  สุขสวน
2. นายชลวัฒน์  จันทีนอก
3. นายลิปปกร  บัวแก้ว
 
1. นายมานะ  ศรีผ่อง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงถนอมวรรณ  เซี่ยงโหล
 
1. นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายจิตกร  ยุทธวิชัย
2. เด็กชายจิรภัทร  วาจาดี
3. นายชัยวัฒน์  ไชยพงษ์
4. นางสาวฐิตินันท์  จันทวีวัฒน์
5. เด็กหญิงดวงกมล  คงมั่น
6. เด็กชายธนภูมิ  เนินโพธิ์
7. เด็กหญิงนิษิตา  พรันกระโทก
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักนาค
9. เด็กชายภูมิดล  บุโรดม
10. เด็กชายรัชชานนท์  ทาระเวทย์
11. นางสาวราณี  หลีอวน
12. นางสาววนิดา  พรสุวรรณ
13. เด็กหญิงวรรณิสา  สนั่นน้ำหนัก
14. นางสาวศิริวรรณ  แน่นหนา
15. นางสาวสงกรานต์  บรรจงการ
16. นางสาวสุดารัตน์  คำวงษ์
17. เด็กหญิงอมลณัฐ  เพชรรักษา
18. เด็กหญิงอารียา  พุ่มผล
19. นางสาวอุทัยวรรณ  แดงบุญ
20. นางสาวเนื้อทอง  ทา
21. นางสาวเปรมกมล  พรสุวรรณ
 
1. นายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล
2. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
3. นางนารี  ผิวงาม
4. นายณรงค์  จันทะภา
5. นายสุรเทพ  โสภาพร
6. นางสาวอัจฉรา  สาหุทัศ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายธนพงษ์  พละสุข
2. เด็กชายมหรรณพ  สงฆ์ประชา
3. เด็กชายวณัฐพงษ์  โพธิ์กาศ
4. เด็กชายวรภัทร  บำรุงศิลป์
5. เด็กชายวีระพล  เรืองช่อ
6. เด็กชายอิสเรศ  นินทำ
 
1. นายลำพอง  เทพอุดร
2. นายวิระชัย  เรืองช่อ
3. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายกมลศิลป์  ดาวเรือง
2. นายธนวัฒน์  ยิ้มใย
3. นายสหภพ  ภัทวงศ์
4. นายสุทธิพงษ์  ทองคำ
5. นายอัยยรัช  ลาดนาเลา
6. นายอาณาจักร  แสงอุไร
 
1. นายลำพอง  เทพอุดน
2. นายวิระชัย  เรืองช่อ
3. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  อ่วมฉิม
2. เด็กชายกฤษฎา  แก้วงาม
3. นางสาวจิราวรรณ  วงศ์จันทร์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธานีทอง
5. นายชาตรี  ขุนทอง
6. นายฑิชากร  หอมสมบัติ
7. นายณัฐอมร  อินทร์อ่อน
8. นางสาวทิพรดา  ทุมทอง
9. นายธนวัฒน์  ยิ้มใย
10. นายนพรัตน์  จุลวรรณ
11. นายนลธวัช  ทุมทอง
12. เด็กหญิงพีรดา  วิชัยกูล
13. นายพีระชัย  แสงสาลี
14. เด็กชายมหรรณพ  สงฆ์ประชา
15. นางสาวรภัส  มีครองธรรม
16. เด็กชายวีระพล  เรืองช่อ
17. นายศักรินทร์  ทรัพย์หนุน
18. นายสหภพ  ภัทวงศ์
19. นายสุทธิพงษ์  ทองคำ
20. นางสาวสุพัฒน์  แซ่อึ้ง
21. เด็กชายหิรัญ  ถ้วยชา
22. นายอัยยรัช  ลาดนาเลา
23. นายอาณาจักร  แสงอุไร
24. นายอาทิตย์  จันทร์กระจ่าง
25. นางสาวอารียา  ด้นประดิษ
26. นายเดชณรงค์  คุ้มหอม
 
1. นายวัชรลักษณ์  ตากใบ
2. นางสาวบังอร  เซ่งฮวด
3. นางสาวไพเราะ  ทองคำ
4. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
5. นายลำพอง  เทพอุดร
6. นายจิรายุ  เทียนเงิน
7. นายมานะ  ศรีผ่อง
8. นายวิระชัย  เรืองช่อ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. เด็กชายชินวัตร  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาววรรณวิภา  บัวบก
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายชลทิศ  คุณเขตต์
 
1. นางสาวณัชชา  สร้อยศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุศรี
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ปุริสา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวพรพนิต  ใหญ่ชุก
 
1. นางสาวณัชชา  สร้อยศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายชลทิศ  คุณเขตต์
 
1. นางสาวณัชชา  สร้อยศรี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตารัตน์  สิทธิศิรินันต์
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวสมฤทัย  พรมสี
 
1. นางสาวณัชชา  สร้อยศรี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กชายโชคอนันต์  นกครุฑ
 
1. นางสาวพรพิรุณ  พรมจรรย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายรังสิมันต์  ศรีดาพันธ์
 
1. นางอัจฉรา  ธัญญวิศิษฐ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงพีรดา  วิชัยกูล
 
1. นายเกษมกิตติ์  กูดซ้าย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวไปรยา  ผลบำรุง
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ปุริสา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กชายชานนท์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญชนก  แซ่ตั่น
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ปุริสา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาวณัฐชา  แก้วขาว
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วดี
2. เด็กชายพงศธร  พานทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  แก้ววิจิตร
4. เด็กชายวรายุทธ  พรธรรม
5. เด็กหญิงวรินธร  แก้วรอด
6. เด็กชายศรวัส  เดสูงเนิน
7. เด็กหญิงสมิตา  หาญชัย
8. เด็กชายอนุรักข์  บุญโฉม
 
1. นายวิระชัย  เรืองช่อ
2. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
3. นางสาวไพเราะ  ทองคำ
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  เที่ยงบุญ
2. นายดนัย  ต่ายเพ็ง
3. นายธนะพัฒน์  ตั้งตระกูลใหม่
4. นางสาวพินทุสร   สระทองลอย
5. นางสาวพิมพ์วรีย์  ประสงค์ผล
6. นายพุฒิพงศ์  เวฬุวนาทร
7. นางสาวสุภัตตรา   สง่าศรี
8. นายอรรฆย์พงศ์  ลุลาภ
 
1. นายวิระชัย  เรืองช่อ
2. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
3. นางสาวไพเราะ  ทองคำ
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สุรศัพย์
2. เด็กหญิงชลลดา  วะสิโน
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  ไตรธนสมบัติ
4. เด็กหญิงสัจจพร  จันทสิงห์
5. เด็กหญิงเปรมยุดา  เหมาะราษี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ไหลพิริยกุล
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวนฤมล  เอี่ยมศรีสุข
2. นางสาวปริยาภรณ์  แก้วหานาม
3. นางสาวอารีรัตน์  พรจันทร์
4. นางสาวเจณิสตา  จำปาจันทร์
5. นางสาวเดือนนภา  ช่วยรักษ์
 
1. นายวัชรลักษณ์   ตากใบ
2. นางสาวไพเราะ  ทองคำ
3. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
4. นางบังอร  เซ่งฮวด
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทะอ่อน
 
1. นางสาวจุฑามณี  แต้มทอง
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. นางสาวอารดา  โสพิมพ์
 
1. นางสาวพลอยจันทร์  สุขสบาย
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายกรินทร์  จันทร์ส่อง
2. เด็กชายณัฐพล   พรมโคตร
3. เด็กชายดนุนันท์   สีชมภู
4. เด็กชายธรรมนูญ  สีบาดาล
5. เด็กชายธัญญพร  ปิติ
6. เด็กชายธีรภัทร  นพสาย
7. เด็กชายภูสิทธิ์   สุขเลิศ
8. เด็กชายหัสดินทร์  เทพโภชน์
 
1. นายชนะชัย  นาทสีทา
2. นายณรงค์ศักดิ์  วะโร
3. นายถาวร  เที่ยงธรรม
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นายจักรวาล  สีลา
2. นายทิฆัมพร  ฤทธิรุดเร่งพล
3. นายธนพล  อุดจันทึก
4. นายปาล  ไสตะภาพ
5. นายภานุพงศ์  สุขเกษม
6. นายอาทิตยพันธ์  พันธุเดช
 
1. นางสาวกมลวรรณ  อนันต์
2. ว่าที่ร้อยโทสันติ  ชลาดี
3. นายศุภวัฒน์  บุตรกูล
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลับเหลี่ยม
2. เด็กหญิงดลยา  จันทเกษร
3. เด็กหญิงวรัชยา  จราสัณฑ์
 
1. นางสาวเชษินีร์  แสวงสุข
2. นางสาวพุดซา  นุสติ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายพีรพล  สุขสำราญ
2. นางสาวสุพรรษา  หาญเทศ
3. นางสาวหทัยชนก  แรกตั้ง
 
1. นางสาวเชษินีร์  แสวงสุข
2. นางสาวพุดซา  นุสติ
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สิขิวัฒน์
2. นางสาวณัฐฐิชา  รัศมี
3. นางสาวนุชรินทร์  ชาติเผือก
 
1. นางสาวอรษา  เหิกขุนทด
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายชนสรณ์  สุขใจ
2. เด็กชายยิ่งพล  คุณเขต
 
1. นางสาวปิ่นมณี  หอยสังข์
2. นายกิตติศักดิ์  เสาะสืบงาม
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายพุฒิชัย   พิมล
2. เด็กหญิงวริยา  ดิษธรรม
 
1. นายสุทธิพงษ์  บัวหอม
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวชนิดา  ทิพย์ประเสริฐ
2. นางสาวอริสา  พุทธศรี
 
1. นายสุทธิพร  พันธ์ชาติ
2. นายสามารถ  จิตณรงค์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   เพ็ญสว่าง
2. เด็กชายรังสิมันตุ์   บุพทักษิณ
 
1. นายสุทธิพงษ์  บัวหอม
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิสสุตา  บุตรแสง
2. เด็กหญิงอาทิยา  พาทีเที่ยง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาดี
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายปวริศ  ทวาเรศ
2. เด็กชายรัชชานนท์  กล้าแข็งทะเล
 
1. นายสุทธิพงษ์  บัวหอม
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพุทธิชา  นุชวงษ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวศรินณา  จันเสนา
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ลือพรม
2. นางสาวศิริวรรณ  แสนสุรินทร์
 
1. นายสิทธิโชค  จี๋คีรี
2. นายวันรบ  บุญนำ
 
92 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายธนพนธ์  สืบวงษ์ชัย
2. นายพชร  แซ่เตียว
3. นางสาวเขมภัสสณ์  กล่ำโพธิ์ศรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วรวัฒนะ
2. นายภาณุพัฒน์  แผ้วพลสง
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายคงเดช  เที่ยงทางธรรม
2. นายธีรภัทร์  มะลิผล
 
1. นางสาวปิ่นมณี  หอยสังข์
2. นายกิตติศักดิ์  เสาะสืบงาม
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1. นายจิรกิตต์  โพทัพ
2. นางสาวนัตถพร  อุดมศิลาชัย
3. นางสาวอริสา  พรรณมณีลักษณ์
 
1. นายธัญญพัฒน์  เจียรละม่อม
2. นางสิรภัทร  เพชรตาด
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1. นายสนธยา  แปลงศรี
2. เด็กชายอำพล  ธรรมกุล
3. เด็กชายเจษฎา  เข็มอ่อน
 
1. นายธัญญพัฒน์  เจียรละม่อม
2. นางสิรภัทร  เพชรตาด
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงจำปาศักดิ์  เฉลิมภาค
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เชิดฉาย
3. เด็กหญิงอาภากร  ธูปขุนทด
 
1. นางสาวสุนิสา  ทิพย์ประโคน
2. นางละออ  เพ็งจันทร์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นายธนวิชญ์  พวงกัน
2. นายนพัตธร  พรมมี
3. นายเสริมศักดิ์  พวงแก้ว
 
1. นางสาวจินตภัทร  ไชยวิศาล
2. นางสาววัลลา  ยศตระกูล
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  จันดี
2. เด็กหญิงนฤมล  สุขประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปภัสรา  วงษ์คำแสง
4. เด็กหญิงพรธิดา  ชัดเจน
5. เด็กชายพัณณกร  ชะเอมเทศ
6. เด็กหญิงอรทัย  พงษ์ทุมพระ
 
1. นางสาวลักษณาวดี  วีวัน
2. นางสุภจารี  เทพสุนทร
3. นางสาววาสนา  เสนาจันทร์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวกวินทิพย์  งามละมัย
2. นางสาวกานต์ตะวัน  สุรศัพท์
3. นางสาวมณฑาทิพย์  มั่งมี
4. นางสาววาสนา  หว่านพืช
5. นางสาววีรดา  แซ่เหลา
6. นางสาวสิริกร  ปิ่มใจ
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นางกิตติวรา  มะไหย์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชนันท์  ก้านมะลิ
2. เด็กหญิงชนัญญา  ศรีชำนาญ
3. เด็กหญิงธนัญญา  มงคลเอี่ยม
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นางสาวสุรัสวดี  ทีขะระ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นางสาวนุสรา  สุขสถิตย์
2. นางสาวพลอยไพลิน  จันทบาล
3. นางสาวเจนจิรา  แสงศรีจันทร์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาดี
2. นางสาวยศวดี  สังข์ปาน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สอนลัทธิพันธ์
2. เด็กหญิงนิรชา  หมุดปัน
3. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  แจ่มใส
 
1. นางสาววาสนา  เสนาจันทร์
2. นางสุภจารี  เทพสุนทร
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นางสาววิภาพร  สามัคคี
2. นางสาววิมลรัตน์  ป่ากว้าง
3. นางสาวสมใจ  หิรัญพูล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาดี
2. นางสาวยศวดี  สังข์ปาน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงสุกานดา   วิสุขะ
2. เด็กหญิงสุรีญา   สิทธิพันธ์
3. เด็กหญิงอโรชา   กฐินเทศ
 
1. นายอิทธิพล  พรมชัย
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  จันแก้ว
2. นางสาวเบญจรัตน์  จันทรัตน์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ไกรอ่อน
 
1. นางสุภจารี  เทพสุนทร
2. นางสาวลักษณาวดี  วีวัน
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดแก้ว
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงอรไพลิน  ประดิษฐ์วีรวงษ์
 
1. นางปฏิมา  ศุภกิจพัฒนา
2. นายนิกร  ดิษธรรม
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายธนพล  พงษ์ตะลุง
2. นายสุทธวีร์  อันทา
3. นายสุพจน์  เสริมวิเศษ
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญศรี
2. นางสาววารุณี  ศศะนาวิน
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงยลดา  อาปาท
2. เด็กหญิงศกลวรรณ  คลังทรัพย์
3. เด็กหญิงสุวัจนี  จงสวัสดิ์
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญศรี
2. นางสาววารุณี  ศศะนาวิน
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. นางสาวภรณ์กมล  ตั้งมั่น
2. นายวีระพล  รัตนัย
3. นางสาวสายวรุณ  แป้งนวล
 
1. นางปฏิมา  ศุภกิจพัฒนา
2. นางชิดชม  เรืองวัฒนา
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาริน  ขำวงษ์
2. เด็กหญิงพนิดา  เห็ดตุม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  โคบาล
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวกวินทิพย์  งามละมัย
2. นางสาวมนพร  ล้วนดี
3. นางสาววาสนา  หว่านพืช
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงอริสา  ผุยทา
 
1. นางสาววิภาวดี  บุญโยประการ
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  นาคจาก
2. เด็กหญิงวนัชพร  เกษรมาศ
3. เด็กหญิงวรรษมล  ขวัญทอง
 
1. นางสาววิภาวดี  บุญโยประการ
2. นางสาวชุตินันท์  แนวพระยา
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายชัยอนันต์  ห้อยดอกหอม
 
1. นางอุบลรัตน์  ไกรวิเศษ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายทนุธรรม  ธัญญผล
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิธร  รามัญกิจ
 
1. นายภัทรพล  ทองดี
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ศรีชนะ
 
1. นายชฎิล  ถนอมวัฒน์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายวสันต์  โชติกูล
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายกิตติศักดิ์  ชายหาด
2. นายภาคภูมิ  บุญส่ง
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
2. นางวิภาวดี  วิเศษฤทธิ์
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  เดชบุญ
2. เด็กชายจารุกิตต์  หาญพุฒ
 
1. นางอุษา  สืบอุดม
2. นางสาวอุไรพร  เศษวงค์