หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 บงกช พูลเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
2 นางลัดดา ชลายนวัฒน์ ที่ปรึกษา โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
3 นางสุนันท์ ชวาลารัตน์ ประธานกรรมการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
4 นางกำไล เรืองจรูญ รองประธานกรรมการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
5 นางนันทกานต์ สมันสุข กรรมการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
6 นางวรรณา เพิ่มผล กรรมการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
7 นายวัฒนา หงษาพล กรรมการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
8 นางสาวปิยะพร ปัททุม กรรมการ โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
9 นางอภิญญา จันขยาย กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
10 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา เมธากุล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
11 นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]