รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ขุมทรัพย์
 
1. นางสาวฉันทนา  คำชำนาญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนพเก้า  จุไรรัตน์พร
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงมิตรสิณี  กรังพาณิชย์
 
1. นางศิริมา  บุญสืบพันธุ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวพิมวิไล  เนิบกระโทก
 
1. นางชุติมา  หาญเอี่ยม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวสุภาพร  สวนฉิมพลี
 
1. นางสุมาลี  ผดุงญาณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพรพิมล  ปานแดง
 
1. นางปนิดา  ชูแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงภูริตา  อรุณชาติ
 
1. นางอรพินทร์  เงาะจันทรา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 1. เด็กหญิงเสมิตา  สีเรือง
 
1. นางสาวนงนุช  โอศิริ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณฐมน  ศิริชล
 
1. นางสาวรัชวรรณ  พรมลี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวอภิสรา  ศรีสุระพรภิญโญ
 
1. นางสาวอุษา  เกตุหาร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายจักรี  ปานสมัย
 
1. นางสาวอรพรรณ  นันติ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวมธุรส  สุทธานันท์
 
1. นางสาววรรณรัฐ  ลิ้มละมัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงธนัญภรณ์  ชื่นนอก
 
1. นางสาวแก้วเกสร  อำสันเทียะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงเมธาพร  ทองนิล
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  บุญพันธ์
 
1. นางกันยารัตน์  ศรีเนตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสตรีรัตน์  กฤษ์บางพลัด
 
1. นางสาวสุดาวดี  ไพพิบูลย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวัทนพร  บุญชู
 
1. นางสุนีย์  มีศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวศุภวรรณ  เตียววิจิตรสกุล
 
1. นางเมธาวี  อู่เงิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงเพ็ญมณี  เอนกธรรมกุล
 
1. นางชมพิศ  เครือประสิทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร
 
1. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายบรรพต  มะโนสมบัติ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนนิกานต์  โพธิกิจ
 
1. นางสุภาพร  รัตนวิจารณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายวรายุทธ  บุตรดี
 
1. นางกนิษฐา  รื่นรมย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาววิริยาภรณ์   หนูสอนศรี
 
1. นางลดาวัลย์  ช้างเนียม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แพ่ง
2. เด็กชายปุณณวิช  ปัญสิงห์
3. เด็กชายวศิน  เอียงสวาท
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
2. นายสายชล  บุญชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายปราวณา  บุญมี
2. นางสาวสุชีรา  ฉลาดถ้อย
3. เด็กชายสุเทพ  ศรศรี
 
1. นางสาววนิดา  อยู่เย็น
2. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาริพันธ์
2. เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์สวรรค์
3. เด็กหญิงอรชพร  ปฐมกสิกุล
 
1. นางสาวปรารถนา  เลิศปิยะวรรณ
2. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายปิยะพล  เวชไชโย
2. นายสิรภัทร  วีระเดชะ
3. นายสุริยันต์  อนุพันธ์
 
1. นางสาวสุนิสา  ปริมาณ
2. นางวัชรี  แสงกล้า
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกันต์ณัฐสุชา  ทาเวียง
2. นางสาวลัทธวรรณ  สมจินดา
3. นายอนวัฒน์  แสงทอง
 
1. นางสาวดวงพร   อาชาศรัย
2. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกนกวรรณ  สังวรากรณ์
2. นางสาวชิดชนก  พูลสวัสดิ์
3. นายธนินทร์ธร  ช่างทอง
 
1. นางมัณฑนา   ทวีผล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกิตติพันธ์  บุบผานนท์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยสมิต
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หอมจันทร์
2. เด็กชายเมธาวี  ก้านแก้ว
 
1. นายวิษณุ  พุ่มสว่าง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  เพิ่มปัญญาทรัพย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเจริญ
 
1. นายอำนาจ  จุนวังโส
2. นางไขแสง  ตรีสาม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจิราพร  เณรธรณี
2. นายภูริทัต  หงษ์วิวัฒน์
 
1. นายอรรคราวุฒิ  ประชานันท์
2. นายณัฐพัชร์  เพ็ชรสิมาลัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวณัฐนิชา  ขุนทอง
2. นางสาวศุภิสรา  ยังดี
 
1. นางสาวประภีร์  ศรีพันลำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายทศพร  โพธิ์รัง
2. นางสาววันดี  น้ำจันทร์
 
1. นายกลวัชร  แสงจุ้ยวงษ์
2. นายฉลวย  อ่วมสุข
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายกอบชนม์  สิทธิธรรมโชติ
 
1. นายนายโสภณ  ไทยจีน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  สาระธนะ
 
1. นางธนาภรณ์  โคตรนารา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายปพณ  ละเภท
 
1. นางสุดใจ  พละศักดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายสิรวัจน์  สิริภาคย์ภิญโญ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตตนุสสรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายโรจนณัฐ  คุณากรโอภาส
 
1. นางสาวฉันทนา  มนต์วิเศษ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายพลพล  ลิมกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ศุภอักษร
 
1. นางจิรภา  นันทรัตน์กุล
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี  หลักกรด
2. เด็กหญิงสุจิรา  เพ็งหมื่น
3. เด็กหญิงเพลงภัสสร  ผ่องสิริ
 
1. นางสาวกาญจนา  กลับเป็นสุข
2. นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยยันต์
2. เด็กชายณัฐกานต์  สายทอง
3. เด็กชายประเดิม  หลูเจริญ
 
1. นางสาวฐานะมาศ  เกตุแก้ว
2. นางสาวกิติยา  ธรรมลังกา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริญ
2. นายณภพ  ณ ระนอง
3. นายรัฐธีร์  ธีระเกียรติสกุล
 
1. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
2. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจิตราภรณ์  เนียมสุข
2. นางสาวณัฐมล  พลอยดี
3. นางสาวอริสา  จิระโภคิน
 
1. นางสาวนฤมล  ชักนำ
2. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐพร  แก่นจันทร์
2. นางสาววัลภา  เหลืองวัฒนวิไล
3. นางสาวแพรพลอย  ทับทิมไทย
 
1. นางสาววันดี  เพชรสหาย
2. นายสาธิต  อุตสาหะ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกัชบงกช  หมอทรัพย์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  เฮงจิตตระกูล
3. เด็กหญิงวิภาษิตา  วรวิทย์วัฒนะ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทิพย์สุข
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ขันจันทร์
2. เด็กหญิงบังอรรัตน์  ภูนาหลวง
3. เด็กหญิงโสดารัตน์  ราตรี
 
1. นางสาวสุทารัตน์  เงินคล
2. นางสาวอัญชลี  แจ้งดี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ทองศักดิ์
2. เด็กหญิงปณัดดา  มีสกุล
3. เด็กหญิงวริศรา  สวนทรัพย์
 
1. นางสาววรัญญา  หอมละม้าย
2. นางวรรณฤดี  เอี่ยมสุเมธ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายพนาธรรม  เวศร์ภาดา
2. นายภูริคุณ  รวงผึ้ง
3. นายศุภวิชญ์  มุ่งจงรักษ์
 
1. นายวีระชัย  แสนบัณฑิต
2. นางสาวชาลินีย์  แซ่ตั๊ง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายจิณณวัตร  ทับจันทร์
2. นางสาวรินรดา  บุญมี
3. นายศรัณยู  อินสว่าง
 
1. นางสาวกัญยาภรณ์  กิ่งไทร
2. นายประสิทธิ์  หะขุนทด
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพิชยากาญจน์  ชาญอุไร
2. นางสาวอรัญญา  อ่อนนอจันทร์
3. นายไทเกอร์หวัง  วงศ์มหาอัญมณี
 
1. นางศรีวรรณ  จุ้ยเตย
2. นายอร่ามเรือง  สุวรรณวาปี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายธนบูรณ์  ชัยชนะพงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  พรสิริรุ่ง
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ตั้งมั่น
2. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพงศกร  พึ่งแพง
2. เด็กชายสิรภัทร  โกฏิปภา
 
1. นางสาวกิติยา  สุวรรณรัตน์
2. นางรัตนา  ขวัญศิริมงคล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพีรดา  แสนสม
 
1. นางสาวผานิตย์  ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
2. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายญาณวร  ชื่นชม
2. นางสาวณฤดี  สีอ่อน
 
1. นางดวงใจ  โสภัณ
2. นางสาวจารุณี  วนิชย์ถนอม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฐชยา   ประสิทธินาวา
2. นางสาวศิรินาฏ   อานามวงษ์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์   สุขถาวร
2. นางปิยนุช  อรุณรัตนา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวพนารัตน์  พนานุสรณ์ศิลป์
2. นางสาวสุพิชชา  ธราธารกุลวัฒนา
 
1. นางสาวอภิรดา  ทั่นเส้ง
2. นางสาวปานปิติ   ภูศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายพิรพัฒน์  เศวตศิลป์
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายทรงพล  อินทนชิตจุ้ย
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ประเสิรฐทรัพย์
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายนนทวี  เพชรศาสตร์
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจร่มเย็น
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวธัญพิชชา  ขำปู่
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวนิมนต์  ฤกษ์มี
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธีริศรา  ศรวณีย์
2. เด็กชายพลภพ  รัตนะชโยโต
3. เด็กหญิงรินรดา  ตรีตรง
 
1. นางสาวดวงกมล  น้อยเอียด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายณภัทร  คีรีวรรณมาศ
2. เด็กชายธีรธัช  นันทไพฑูรย์
3. เด็กชายภากร  นันทอารี
 
1. นางสาวพรลภัส  เสวกะ
2. นางสาวขวัญฤดี  ฐิตาปุรเชษฐ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายณัฐนนท์  เด่นลำไพ
2. เด็กหญิงภูริชญา  สระมูล
3. เด็กชายอนุทัศน์  ธีรเวช
 
1. นางมนวิภา  อ่อนศรี
2. นายพิทยา  ทองเงิน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกสิน  แซ่ลิ้ม
2. นายธรรมสรณ์  เอี่ยมธนาภรณ์
3. นายปฏิญญ์  อินทร์แก้ว
 
1. นางรัตน์สุณี   สุขพณิชนันท์
2. นายปิยะพงษ์  กลางจอหอ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชิติพนธ์  สินสุวรรณ
2. นายธงไชย  กังวาล
3. นางสาวธนวันต์  จิรถาวรกุล
 
1. นางธีรนุช  สุพรรณสุด
2. นางสาวนายิกา  สันทารุนัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายจิรายุ  ผ่องรัตนนันท์
2. นายนิธิ  ตันติวิทยาพิทักษ์
3. นางสาวปภาณิน   อังกูรโชติบุตร
 
1. นางสุธาทิพย์  ผลไสว
2. นางสาวอลิสา  ถุงทรัพย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวกรรณิการ์  งาสุวรรณ์
2. นายณธกร  พาณิชวราห์
3. นางสาวปรียาภรณ์  คุ้มทรัพย์
 
1. นางอรพิน  อินทรโฆษิต
2. นางกัลญา  มณีแจ่ม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรดาว  ลาภงามเพียร
2. เด็กหญิงปพิชญา  เล็กพิทยา
3. เด็กหญิงพิมพ์รพี  สมสวย
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  บัวประคอง
2. นางสาวชนม์ชนก  เดือนฉาย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กองวงค์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ไพสาลี
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นางสาวปวีณา  สริมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวทศธร  งามนิธิพงศา
2. นางสาวปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล
3. นางสาววริยา   จันทร์เจียวใช้
 
1. นายวุฒิชัย  ศรีประไหม
2. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สอนพันธ์
2. นางสาวพัสตราภรณ์  ลิ้มศิริ
3. นายโสภณ  นากปัญโน
 
1. นางสาวอาริษา  ศรีดวงใจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวณิชากรณ์  เขียวขำ
2. นางสาวปรียาภรณ์  กันดี
3. นางสาวพิมพ์โพยม  สุดเจริญ
 
1. นายฉัตรชัย  พลเชี่ยว
2. นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงจุฑาพร  บัวผัน
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงนันท์มนัส  ปุณยพัฒน์
 
1. นางลำดวน  บุญรังษี
2. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงณชา  ใหญ่เมืองปัก
3. เด็กหญิงณนพวรรณ  บัวล้อมใบ
 
1. นางจุฬาวรรณ  หอยสังข์
2. นางวรรณิภา  โพธิ์ทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงบุตรี  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงปานฝัน  วงศ์วรกุล
3. เด็กหญิงภิญญดา  พูมหิรัญ
 
1. นางสาวทิชากร  สัตย์จริง
2. นายขุนทอง  คล้ายทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณัชฐ์ชญากัญจน์  มาศกสิน
2. นางสาวทิพย์สุดา  เนินริมหนอง
3. นางสาวแพรวา  บุญญาธิการ
 
1. นายจักรินทร์  บ้านเนิน
2. นายชาญ  เถาวันนี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวพัลลภา  บ่อกลม
2. นางสาวอัจฉราพร  กงพาน
3. นางสาวเบญญาทิพย์  ยวงสวัสดิ์
 
1. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
2. นายขุนทอง  คล้ายทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวณัฐชยา  เชียงสอน
2. นางสาวพัชรี  สุขเอี่ยม
3. นางสาวภัควดี  ศราภัยวานิช
 
1. นายมนัส  สิทธิโชคธรรม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ฉิมวาส
2. เด็กหญิงวรรณวลี  ช้างทอง
3. เด็กหญิงศิรประภา  ศักดิ์ขวา
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงธนัชพร  ล่ำสัน
2. นางสาวมัจฉา  จู
3. เด็กหญิงสโรชา  ศรีทองคำ
 
1. นางเบญจวรรณ  อานามนารถ
2. นายสินาถ  อานามนารถ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชัยธวัช  แซ่ลี้
2. เด็กชายณัฐนนท์  สุขพันธุ์
3. เด็กชายพีรณัฐ  เกตุมณี
 
1. นายอภิชาติ  ทองดอนน้อย
2. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวฐิติวรดา  พงษ์ไพร
2. นายรังสิมันต์  เสนาคำ
3. นางสาวอรพรรณ  เล้าเจริญ
 
1. นางวัชรี  ศรีภักดิ์
2. นายวินัย  ศรีภักดิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวจิระมณี  ดิษฐ์อ่วม
2. นายชาญนนท์  ศิลปะรายะ
3. นางสาวอภิชญา  ป้อมสูง
 
1. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  พงษ์พานิช
2. นางสาวภาพิมล  จิระยิ่งเจริญ
3. นายวรัญญู  เกียรติเรืองวัฒนา
 
1. นางสาวยุวรี  ช่วยอาษา
2. นางสาววัชราลักษณ์  ทองกระจ่าง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญจมาสน์  ช้างวัล
2. เด็กหญิงศิวนันท์  ภู่ระหงษ์
 
1. นายอัครพล  สุวรรณธัย
2. นางรัตนา  หิรัญโรจน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพีรดา  ตันติพันธุ์วดี
2. เด็กหญิงไรวินท์  สาดะระ
 
1. นายสิรวิชญ์  เตียงวัน
2. นางสาวสิริลักษณ์  สาระชาติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายบี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายปราย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีสังข์
2. นายอาทิตย์  ช้อยสามนาค
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวศุภรดา  ภัทรพงษาธิต
2. นายสรศักดิ์  พรหมดำ
 
1. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
2. นางสาวสุณี  ศรีสวาท
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายณัฐพงษ์  อยู่เต็มสุข
2. นายวศิน  เศรษฐโชดึก
 
1. นางพินรุ่ง  สอดศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายพงศกร  พรหมสาธร
2. นายพัชท์สยุทธ  มาวินนาคภักดี
 
1. นางอรพิน  อินทรโฆษิต
2. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายชินพัฒน์  หกขุนทด
2. เด็กชายอนุพงศ์  สีสมุทร
 
1. นายขวัญชัย  ศิริวรรณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายพชรพล  แสงอินทร์
2. เด็กชายภูริ  มีมั่งคั่ง
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนทร  กลิ่นชื่น
2. เด็กชายธนภัทร  ทับสาร
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  รักษ์บุญ
2. นายเดชสิทธิ์  อินทรปราง
 
1. นางดุจดาว   ทวีผล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปภัทสร  สะเดา
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  วุฒิเกตุ
 
1. นางสาวปาจรีย์  แก้วเจริญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายทรัพย์มณี  พลอยชาติตระกูล
2. เด็กชายธนพล  นิรันต์เรือง
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐนนท์  ศรีสด
2. นายปิยะวัฒน์  ประมวลทรัพย์
3. นายปิยะวัฒน์  มงคลพันธ์
 
1. นายสุวิทย์  โพธิจักร์
2. นายบริสุทธิ์  สะเดา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นายธนโชติ  โอ้โถง
2. นายรุ่งโรจน์  ชื่นเอี่ยม
3. นายสุรเดช  ดาวอุดม
 
1. นายธนพงศ์  อยู่ชา
2. นายประดิษฐ์  บุญเส็ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายธนพัฒน  จิตต์ดำรง
2. นายธนภัทร  จันทะรัก
3. นายอภิชัย  อยู่กล่ำ
 
1. นายอนุรักษ์  แสงงาม
2. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวจีรนันท์  วิชัยศิลป์
2. เด็กหญิงปัฐมกาญจน์  โอสถ
3. เด็กหญิงพัชรี  เฉลิมศรี
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิรากูลสวัสดิ์
5. นางสาวเบญจวรรณ  คำทาน
 
1. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม
2. นายธนพล  ชัยชนะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วงศ์รักษา
2. เด็กหญิงนนท์ธิชา  เคียวแก้ว
3. เด็กหญิงบุญญาดา  บุญจวง
4. เด็กหญิงปัญญภัค  ปุณณรัชช์
5. เด็กหญิงอทัยวรรณ  ตวงทอง
 
1. นายวุฒิชัย  ผลไม้
2. นางสาวสุพัตรา  เจริญสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  กมลศิลป์
2. เด็กหญิงบุศบง  ดีจิตร์
3. เด็กหญิงพฤศจิกา  ลิ้มทอง
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  สระหงษ์ทอง
5. เด็กหญิงสุภาสินี  สุธราพนากิจ
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  คงพากเพียร
2. นางกฤติกา  โชควัฒนชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกรพินธุ์  พิมพ์ศักดิ์
2. นางสาวจิรัชยา  พูลละผลิน
3. นางสาวมิ่งกมล  ศิริถิ่นพยัคฆ์
4. นางสาววิลาสิณีย์  เมืองโคตร
5. นางสาวสิราวรรณ  ศรีนารอด
 
1. นายภิญโญ  ขียา
2. นางสาวพลอยไพลิน  ก้อนใส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกนิษฐา  บางกะสร้อย
2. นางสาวนิชาภา  วิสิทธิวงค์
3. นางสาวศุภมาศ  พฤกษ์เจริญ
4. นางสาวสุธิกานต์  สะอาด
5. นางสาวเบญจวรรณ  อุปเวช
 
1. นางสาวรุจิลักษณ์  ปัทมนาวิน
2. นายธีรยุทธ์  นิจสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  รัตนวรลักษณ์
2. นางสาวพิมพ์ลดา  สินรุ่งพัฒนศิริ
3. นางสาวรสิตา  แย้มคล้าย
4. นางสาวศุภรัตน์  ทวีชัย
5. นางสาวอรอินทุ์  ทองไพรวรรณ
 
1. นายนนทะกาล  ทองบุราณ
2. นางพิมพ์ชนก  ทองบุราณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองไพจิตร
2. เด็กหญิงปริศนา  เดชาวาศน์
3. เด็กหญิงสายน้ำทิพย์  น่วมพิพัฒน์
4. นางสาวสิรีธร  เชาว์วันกลาง
5. เด็กหญิงแก้วตา  พรหมมะ
 
1. นางทัศนีย์  รุ่งสว่าง
2. นายอธิพันธ์  ศรีรุ่งกาญจน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจักรภัทร  เฉวียงภพ
2. เด็กชายนวพล  ญาดี
3. เด็กชายปัณณรุจน์  สิริวลีรัตน์
4. เด็กชายปัณณสิทธิ์  วรกุลพาณิชย์
5. เด็กชายศุภกร  ศิริวิชัย
 
1. นางเมลดา  ณ ปัตตานี
2. นางสาวอาภาพรรณ  ทองย้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิลปทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีนนท์
3. เด็กหญิงรวิสรา  หาญศิริสาธิต
4. เด็กหญิงศศิฉาย  สมเทพ
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  โตสมจิตร
 
1. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
2. นางประไพ   กลับไชย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ไกรสีห์
2. นางสาวณีรนุช  รุณเกษม
3. นายธนกร  แซ่อึ้ง
4. นายธนดล  แซ่อึ้ง
5. นางสาวพัชรี  นุสไพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช  สีดา
2. นางเตือนใจ  รสหวั่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายคมสัน  คุ้มสมบัติ
2. นายชินวัฒน์  เหลื่อมเพชร
3. นางสาวชุติมา  ขันทอง
4. นายทรงชัย  อินทร์สว่าง
5. นายวายุ  อภิเดช
 
1. นางประนารถ  ปิ่นทอง
2. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวจิดาภา  ทองสุข
2. นายพงษ์ศักดิ์  หาญเหี้ยม
3. นางสาวพิชชาภรณ์  ออมสิน
4. นางสาวสุพัตรา  เริ่มยินดี
5. นางสาวอุไรรัตน์  การะเวก
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นายชัชชาย  นิสสัยสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐพร  แตงเย็น
2. เด็กชายปราชญ์  เจริญกิจสุพัฒน์
3. เด็กหญิงปรีญากร  พรประสิทธิ์
4. เด็กหญิงภัณทิรา  ลาภตระกูล
5. เด็กหญิงภิรม  จุดประสงค์
 
1. นายสุุวิชัย  เวทย์โส
2. นางอำไพ  พรหมสุทธิรักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ขำทัพ
2. เด็กชายวรกันต์  เทพบรรทม
3. เด็กชายวุฒิภูมิ  วิชชุนิลุบล
4. เด็กชายอภิชน  ตุมา
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  นนทิวรรธน์เมธี
 
1. นางสาวปนัดดา  ไชยะมะณี
2. นางมลรัตน์  แสงกระจ่าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 1. เด็กหญิงบุษยา  ม่วงอุมิงค์
2. เด็กหญิงปทิตตา  กันพร้อม
3. เด็กหญิงมานิตา  ม่วงปราง
4. เด็กชายรักษิต  บุญส่ง
5. เด็กหญิงไหมทอง  หมัดหนัก
 
1. นายปกรณ์  บุญส่ง
2. นายประสาร  บุญส่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายทวีโชค  ผสม
2. นายพันธวัช  กาญจนภิญญโญ
3. นายภัทรเศรษฐ์  เจริญทองนิธิโชติ
4. นางสาวสรัลชนา  บุญชูกุศล
5. นายเฉลิมชัย  หนูอนงค์
 
1. นายธีรศักดิ์  ธีระขจรวิทย์
2. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวจิลมิกา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวนัฐชานันท์  น้อยพิทักษ์
3. นางสาววรรนิสา  รุ้งกสัตรา
4. นายวรวิทย์  วงษ์ศรีเมือง
5. นายศุภโชค  อดุลยรัตนพันธุ์
 
1. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
2. นายธนากร  ผิวนวล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นายกัญจน์  สมจริยา
2. นางสาวมัลลิกา  ธนวิจิตรพันธ์
3. นางสาววรัญญา  อยู่ชัยกิจ
4. นางสาววิภาดา  พูลพิทักษ์
5. นางสาวอรญา  ศรีสังวาลย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มานะธรากุล
2. นางสาวปนิตา  นุ่มดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจักรวาล  นาคปักษิณ
2. นางสาวจิราภร  วงษ์คำจันทร์
3. นายชาญชิต  วิเชียรปัญญา
4. นายณัฐพงศ์  เพิ่มขุนทด
5. นางสาวดวงกมล  กลิ่นจันทร์
6. นางสาวดวงมณี  กลิ่นจันทร์
7. นางสาวถศิตาภรณ์  ลือสมุทร
8. นายปัณณฑัต  ปริวัฒนศักดิ์
9. นายรติพงษ์  รักพงษ์
10. นางสาวรุจิรา  พรหมมา
11. นางสาววิลาวัณย์  ขอกลาง
12. นายศราวุธ  มูลอินทร์
13. นางสาวศิรภัสสร  นิ่มทอง
14. นางสาวสกาวใจ  แจ่มแจ้ง
15. นายสนธยา  พูลประเสริฐ
16. นายสิทธิโชค  เจริญธรรม
17. นางสาวสุดารัตน์  พันธุมิตร
18. นายอธิศักดิ์  ชมภูนุช
19. นายเมธาสิทธิ์  ศรีนาค
20. นายไกรพล  แสนบัวคำ
 
1. นางสาวผกามาศ  จันทนา
2. นางสาวสิรีธร  คล้ายมี
3. นายธัชนนท์  ระบิล
4. นางสาวจักษณา  บัวบาน
5. นางนิตยา  มีนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกุลนิตย์  แก่นแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีดี
3. นายธชาบดี  สุวรรณพูล
4. นายธัญญรัตน์  เสนสุวรรณ์
5. นายนันทชัย  งามเจริญ
6. นางสาวนิศากร  กลิ่นลำดวน
7. นายปิยศักดิ์  เกิดสมุทร
8. นายพงศธร  สีสด
9. นางสาวพัชรินทร์  ยาใจ
10. นางสาวรักษิกา  หลีประไพ
11. นางสาวราตรี  สุขประเสริฐ
12. นายศักดา  ชลวณิชย์กุล
13. นายศุภมิตร  สวยผักแว่น
14. นายสหภพ  โพธิ์ทอง
15. นางสาวสุกัญญา  เจ้ยทองศรี
16. นางสาวสุพัตรา  เพชรไพบูรณ์
17. นางสาวอภิญญา  ละวัลวงค์
18. นางสาวอรพิน  นุวงษ์
19. นายอุดรพันธ์  ต้นสกุล
20. นางสาวเมธาวี  แสงทอง
 
1. นายศิริพงษ์  แสนศิริภัทรพงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ   ควรระงับ
3. นายพรรษา  จรเขตต์
4. นายประกอบ  น่วมจิตร
5. ว่าที่ร้อยตรีธนัท  เล็กเภา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายกฤษดา   เอี่ยมทองคำ
2. นางสาวกัญญาภัทร  รอดแก้ว
3. เด็กชายกีรติ  จันทร์เพ็ง
4. เด็กชายฉัตรณรงค์  ดีพลา
5. เด็กชายณัชพล  ดิษฐ์ผดุง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ   เสมาทอง
7. เด็กหญิงธีรินทร์   นาคย้อย
8. เด็กชายปรัชญา   เดชกระจ่าง
9. นางสาวปรียาภรณ์   หอมหวน
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คาดหมาย
11. เด็กหญิงพิชญา  ปรากฎผล
12. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เก่งการณ์
13. เด็กหญิงมนัสชา   ภิญโญ
14. เด็กหญิงวนานันท์  กิจรันต์
15. เด็กหญิงศิริพันธ์   อุดรรุ่ง
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำก้อน
17. เด็กหญิงสิรินดา   สวนมะม่วง
18. เด็กหญิงเบญจพร   นาคย้อย
19. นายเมธา   เรืองฤทธิ์
20. นางสาวโสภิตนภา  บังเกิดฤทธิ์
 
1. นางสาวจิรายุ  ฉลาดทำ
2. นายศิริชัย  คชวงษ์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  รอตเจริญ
4. นางสาวกานต์สินี   พูลพิพัฒน์
5. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ปุณณโอภาส
2. นายชนวีร์  สัมฤทธิ์
3. นายณปภัช  อารีกิจธวัช
4. นายณพล  กุมผัน
5. นางสาวณัฏฐินันท์  ไพบูรณ์
6. นายธนนท์  ภู่ชัย
7. นายธนวัฒน์  กลางประพันธ์
8. นางสาวนัทชา  เหลืองอร่าม
9. นายบดีพล  ดวงรัศมี
10. นายปฏิภาณ  ฉุนขำ
11. นายปนิพันท์  ซิมประเสริฐ
12. นายพงษ์รวี  แหลมทอง
13. นางสาวพรศรันย์  แสงประชุม
14. นายภคนันท์  พิมพ์จุฬา
15. นางสาวภัทรปภา  แสงทอง
16. นายศุภกฤต  มูลคา
17. นายอานนท์  พรามฉิม
18. นายเกษมศักดิ์  เกิดอุดม
19. นายแทนทอง  ทองสุวรรณ
20. นายไตรทศ  ผลขาว
 
1. นายวรวุฒิ  สุขสถิตย์
2. นางสาวศจิดา  ฉายอรุณ
3. นายมัทนฉัตร  กล้าหาญ
4. นายวีรยุทธ  เข้าคลอง
5. นางทิพวรรณ  สุวัณณุสส์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกัลย์จากรณ์   สิงห์โห
2. เด็กชายจิตตพล   วงษ์พรม
3. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  กิติธรรม
4. นายทักษิณ  ภมร
5. เด็กชายธีรวัฒน์   ปิ่นสุวรรณ
6. เด็กชายนพณัฐ   กองทอง
7. นายนฤพนธ์  สำลีพันธ์
8. นายประสพโชค   อุทุมภา
9. เด็กชายพงศกร  เพ็งนิ่ม
10. เด็กหญิงพุทธธิดา   อ่อนนิ่ม
11. เด็กชายมนัสกรรณ  สินธุสุวรรณ
12. เด็กหญิงมานิตา   สารีกิจ
13. เด็กหญิงลักขณา  อิ่มวิบูลย์
14. เด็กหญิงวชิรธาร   ปานอุไร
15. นางสาววริศรา   นกหงษ์
16. เด็กชายศุภกฤษ  เพชรรักษ์
17. นายศุภโชค   สินอยู่
18. นายสหรัฐ   ฉิมทอง
19. นางสาวสุปาณี   สอนดงบัง
20. เด็กหญิงอรอนงค์   พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวปาจรีย์  เทียนดี
2. นายศิริชัย  คชวงษ์
3. นางจุฬาลักษณ์  รอตเจริญ
4. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
5. นางเยาวนาถ   ตรัยที่พึ่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกชกร  ขัติยะวงษา
2. นายกัมพล  กุรัมย์
3. นายจีรยุทธ  มงคลพิพัฒน์
4. นางสาวฉัตรวิภา  แหวนวิเศษ
5. นายชนสวัสดิ์  เอ้วะเม
6. นางสาวชลดา  เชิดวงค์สูง
7. นายชัยวัฒน์  ศรีระวรณ์
8. นางสาวณัฐวรรณ  ลิขิตนนท์
9. นายณัฐวุฒิ   สุกใส
10. นายดิลก  บุ่งนาม
11. นายธนพล  ผลสุข
12. นายธีรภัทธ์  ย่อยไธสง
13. นายนที  เปรมศรี
14. นายมนัสวี  เวี่ยงเฮง
15. นายลักษณะวงศ์  บัวศรี
16. นายวุฒิชัย  รสธรรม
17. นายสุรชัย  เจริญคุณ
18. นางสาวสุวีรยา  วงษ์แสน
19. นางสาวเมสินีย์  ยาวิชัย
20. นายโอบนิธิ  รักธัญกิจ
 
1. นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์
2. นายสุบิน  สุขเดช
3. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
4. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
5. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงปาณิตา  อาจเอื้อ
 
1. นางสร้อยแก้ว  บุญปก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรติมา  ทองบังใบ
 
1. นางสาวชลธิชา  ภูบาลเพ็ชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพาณิภัค  ธีระพงษ์
 
1. นางณัฐรินีย์  ทองพลาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวสิรวีร์   จันทร์ผลึก
 
1. นางนุตาวรรณ  พลสุจริต
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายเจริญพร  โคตรสินธ์
 
1. นายเชิดชาย  สารจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  เสายา
 
1. นายธนกฤต   นิลรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  เซ็งแซ่
2. เด็กชายอัครเดช   พิมใจใส
 
1. นางสาวชนิดา  ลิมป์รัชดาวงศ์
2. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เอมเจริญ
2. เด็กชายอโนชา  อยู่อินทร์
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณีรนุช  แข่งขัน
2. เด็กหญิงรัตนพร  ศรีสมพันธุ์
 
1. นางอโนมา  ขันพันธ์
2. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 99.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายธีรพงษ์  บุบผาราม
2. นางสาวเพ็ญศิริ  พลภูงา
 
1. นางศิริพรรณ  ทัศนิยม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนิกานต์  อุไรฤทธิพร
2. นายศิวกร  แสงพลสุข
 
1. นางสาวอารีวรรณ  พยัพพฤกษ์
2. นางบุญญาพร  พึ่งอวยผล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เตียสวีสดิ์
2. นางสาวอารดา  เล็กมณี
 
1. นางสาวนิรมล  มณีคุ้ม
2. นายรัชพล  ลานตวน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกรชนก  จะเชิญรัมย์
2. เด็กหญิงกฤษณา  ดำรงศิลป์ทวีพร
3. นางสาวฉัตรลดา  นาสวน
4. นางสาวชญาดา  จตุพร
5. เด็กหญิงชญานิน  มุขสาน
6. นางสาวณัฐริกา  วิทยานุกรณ์
7. เด็กหญิงนิชกานต์  นาแถมนาค
8. เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุขิโต
9. นางสาวอนัญญา  บ่อพลอย
10. เด็กหญิงเมษวีร์  ป้อมเด็ด
 
1. นางสาวลภัสพร  โคตรโสภา
2. นางทองใบ  สารจันทร์
3. นางสุจิตรา  เมฆเวียน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐาพัชร  เชื้อสุวรรณชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชัญญา  จึงธนะวัฒน์
3. เด็กหญิงนันทิญา  เป็กคำปา
4. นางสาวปดิวรดา  บุญเกิด
5. เด็กหญิงมนัญญา  สิทธิโสภณ
6. นางสาวระพีพรรณ  พุธน้อย
7. นางสาววรรณิกา  ทองสุขใส
8. เด็กหญิงสรัลชนา  อนันตสมบูรณ์
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  ลุ่มศักดิ์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แพงไพรี
 
1. นางเตือนใจ  อินโอภาส
2. นางพรพรรณ  ตอรบรัมย์
3. นางเข็มเพชร  มานะประดิษฐ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฝ่ายขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ธนภัทรไพบูลย์
3. เด็กหญิงณิชนันท์  จิวรรจนะโรดม
4. นางสาวนันท์นภัส  เชยประโคน
5. นางสาวพลอยพรรณ  โคตรพงษ์
6. เด็กหญิงพิมพ์  กาชัย
7. เด็กหญิงสรัลชนา  ศรีม่วง
8. นางสาวอรพิณ  มีบุญเอนก
9. เด็กหญิงเปรมณัฏฐา  เนียมเปรม
10. เด็กหญิงแทนใจ  พุทธงชัย
 
1. นางสาววิภา  วิชัยพรหม
2. นางสาวสุรภา  เพิ่มพูล
3. นางบุบผา  อุรบุญนวลชาติ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกัญญพัชร  วันเพ็ชร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  โตสิงห์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  คงอ่อน
4. เด็กหญิงณัฐวศา  สายด้วง
5. เด็กหญิงดารินทร์  สายชนะ
6. นายนภาเดช  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงนันทเลิศ  รักเย็น
8. เด็กหญิงปิยะภัทร  ภิรมย์คช
9. นางสาวรัชนก  การะเกด
10. นางสาววนิษา  ภิรมกิจ
11. นางสาวศศิตา  อ่อนศรี
12. นางสาวสายธาร  แย้มบุญ
13. นางสาวสิริวิมล  สงกรานต์
14. นางสาวอุมาพร  ตอพล
15. นางสาวเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางภาวนา   พ่วงหลาย
2. นายประสาน  ปิ่นนิล
3. นายเฉลิมพงษ์  พลอยแดง
4. นางลลิลลา  ธรรมานุชิต
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกิตติพร  เขตต์กรณ์
2. เด็กหญิงจันทร์วลัย  หมอนทอง
3. เด็กหญิงชนากานต์  สายทอง
4. เด็กหญิงณฐมน  บางน้อย
5. นางสาวธมนวรรณ  ฉลาดถ้อย
6. เด็กหญิงธาริณี  ดอกนาค
7. เด็กหญิงนภสร  ฤทธิ์วาปี
8. เด็กหญิงนภัสสร  บุญธรรม
9. เด็กหญิงนันทยา  ศรีทาพักตร์
10. เด็กหญิงบงกชพร  ตาลอ่อน
11. เด็กหญิงพรพรรณ  ภูมิเรศสุนทร
12. นางสาวพลอยณิชชา  ศิริมาลีวัฒนา
13. เด็กหญิงศิรินภา  ครองประยูร
14. เด็กหญิงสุพิชญา  สีเขียว
15. นางสาวเบญจมาศ  ทองบำรุง
 
1. นางสาวธารทิพย์  สุมณฑา
2. นายทิฐิ  สุจิมหันต์
3. นายอภินันท์  วันทา
4. นายธัญวิสิฐ  จันทร์ดุสิตขจร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงจันทิมา  สำเนียงแจ่ม
3. เด็กหญิงจิราพัช  ชำนาญกิจ
4. เด็กหญิงณิชกานต์  อักษร
5. เด็กหญิงดวงกมล  สุภาพ
6. นางสาวปวริศา  พันธุสุข
7. เด็กหญิงพรรษา  สีเรือง
8. นางสาววรัญญา  สุขไชยะ
9. เด็กหญิงวิสสุตา  เพ็งสวาง
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วันทอง
11. เด็กหญิงสุชาดา  ลำใย
12. เด็กหญิงสุพัตรา  เซี่ยงเห็น
13. เด็กหญิงอังคนางค์  วนากระสานติ์สุข
14. เด็กหญิงอินธิชา  โม่งเป้า
15. เด็กหญิงเกศราภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นายพีรสุต  ผ่องพิพัฒน์
2. นายสมเจต  บุญมี
3. ว่าที่ร้อยตรีเกษม  วรรณะ
4. นายประวิทย์  ไทยพุทรา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงพชรมน  มารคทรัพย์
 
1. นายธีระพงษ์  พงษ์จันโอ
2. นายณัฏฐ์ชานนท์  บุญเจริญปัญญา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายจิรภัทร  จุลประภา
2. เด็กหญิงเปรมปิติ  เลิศศรีมงคล
 
1. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข
2. นางวริษา  พุทธรักษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณวสา  กฎมัจฉา
2. เด็กหญิงพรรภษา  แจ้งศรี
 
1. นายเต็มยศ  แก้วแกมทอง
2. นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายธีรวัฒน์  ตาลเสี้ยน
2. นางสาวสิริยากร  ศิริรัตน์
 
1. นางสาววิภาวดี  เต็มพร้อม
2. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฝนดาว  สุวรรณเก
2. นางสาวสุวธิดา  วุฒิจารีเลิศสกุล
 
1. นายนเรศ  วันเชียง
2. นายธีระพงษ์  พงษ์จันโอ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายโสภณัฐ   สังพาลี
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  ภาชนะ
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวบุญธิดา  สุขหอม
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายปฏิพัทธ์  ทนงจิตต์
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นางสาวทัศนีย์  ทาเคน
 
1. นายวุฒินันท์  บุญสินธุ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายณัฎฐพล  ครองพื้นพิมาน
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงแพรทอง  พร้อมมูล
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงไอรดา  รุ่มนุ่ม
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายธนภูมิ  บัวกลิ่น
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธ์ุ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวเจณิกาพร  ปิยะรัตน์
 
1. นายวัชรสินธุ์  สอดศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นายวรกร  รัตนวิกร
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กชายวิภาส  ตันเจริญ
 
1. นายชัยบูรณ์  มะโหฬาร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสวิตตา  ศิรินาม
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  ศรีกรต
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายภัทรดนัย  เสริมดี
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกฤตยาพร  น้อยเกตุ
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวบุญฑริกา  คำฟัก
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัสร  ฉิมนาคบุญ
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์
 
1. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จังโส
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวน้ำเพชร  รัตนปัญญา
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวปวีณา  สระทองรัด
 
1. นายธรรมรงค์  เอียดรอด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายนรินทร์  นาครัตน์
 
1. นางสาวนุสบา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์พันธุ์
2. เด็กหญิงภาวิดา   ชิมชม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   รัตนวาร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อนันต์
 
1. นางสาววริศรา  สุขสุวรรณ
2. นายพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ตรีเกษม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มั่นแสง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โพรามาต
2. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงทานตะวัน  วัฒนะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายพงษ์เทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายสรยุทธ  สุขอันเลิศ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายสุธิวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายศุภกิจ  ทำความชอบ
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปพิชญา  รัตนกร
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  แท่นหิน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   กระตุดนาค
3. เด็กชายศักรินทร์  สาริยาหะชีวะ
 
1. นางสุปราณี   สุระชลภูมิ
2. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ถิ่นเจริญรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงธัญชนิดา  จานทอง
3. เด็กชายสรรเพชร  มางาม
 
1. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
2. นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรลักษม์  หิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงวิดาวรรณ  ก้อนคำ
3. เด็กชายศตพร  ชื่นศิริ
 
1. นางสาวนิติพร   เจริญแพทย์
2. นางวาสนา  วิสาโรจน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  อินทร์เอี่ยม
2. นางสาวประทุมรัตน์  สิทธิกัน
3. นางสาวสโรชา  ศิริวารินทร์
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
2. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายทศกรานต์  ปั่นสวัสดิ์
2. นางสาวมาลี  เจริญภูมี
3. นายสราวุติ  อินประเสริฐ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธงชัย  ตาติ๊ด
2. นายธนธรณ์  จ้อยสีดา
3. นางสาวพรรณิกา  แก้วรัตน์
 
1. นายชวลิต  ทัพเครือ
2. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายมงคล  ออกกิจวัตร์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายพลภัทร  บุญยาจิณ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายมนพ  จักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนกร   เกิดทรัพย์
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายธนายุทธ   กาญจนานุช
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายทวีป  ศรีสังข์
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายครองไทย  อยู่ดี
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภูสุรี  ภุมภัญ
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายนราชัย  นราแก้ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายณภัทร   สุรพันธ์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายวัชระ  นิลศิริ
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปัญจแก้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณัฐภัทร  รชตะนันทน์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญาเรศ   งามสมโสด
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายภีรยุต  พุ่มฉัตร
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายวีรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอวัง 1. นายกองทัพ  ทิปตานนท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายพีรทัต  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวปรีดาพร  อั๊งเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายอัครพล  จันทคล้าย
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงพรรณี  ลออทรัพยาภัทร
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายเอกรินทร์  เดชพิริยชัย
 
1. นายรังสฤษฎิ์  บุญชลอ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสสร  ตันบริภัณฑ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงทรรศญา  ตลับเพ็ชร
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงไอริณ   พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวโสภิตา   รัตนพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลพร  ทัศมาลา
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายทรรชณ  กฤษณ์สุวรรณ
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรวิพร  วงศ์สุคนธ์ชาติ
 
1. นายกฤตบุญ  ฉัตรบุรานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวกัลยกร  ธีระบุตร
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายสหภาพ  แก่นหิรันต์
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงนคนันทินี  ตันหงวน
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมัยกุล
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายสรวิศ  ครุฑพันธุ์
 
1. นางอุทุมพร  จิตรแสวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงประทุมทอง  พรมเกตุจันทร์
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายอัครชัย  สุชนรุจิระ
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายจุฑาภัทร  บุญศรี
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หอมลักษณะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณิชารีย์  สุวัฒนประดิษฐ์
2. นางสาวธัญญารัตน์   ป้องสงวน
3. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
4. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
5. นางสาวรุ่งทิวา   วิบุตร
6. เด็กหญิงสัณห์สินี   สักลอ
7. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
8. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
2. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวจิณณพัต  จันทรสุขา
2. นายณัฐวุฒิ  วิชัยวงค์
3. นายทรรชณ  กฤษณ์สุวรรณ
4. นายทวีป  ศรีสังข์
5. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
6. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
7. นางสาวสุดารัตน์  หนูเสน
8. นายเอกรินทร์  เดชพิริยชัย
 
1. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
2. นางกาญจนา  สุภารี
3. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญมี
2. เด็กชายจุฑาภัทร  บุญศรี
3. นายทศพล  พรหมแก้ว
4. นางสาวนลิน  คำภักดี
5. นายนันทวัฒน์  อนันต์จิระโชติ
6. นางสาวมรกต  แสงเพลิง
7. นายวรวุฒิ  อู่นอก
8. นายวุฒิชัย  เอี่ยมธนากุล
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
2. นางสาวจริยา  บุญเกิด
3. นางสาวกนกกาญจน์  หอมลักษณะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ   แก้วจินดา
2. นางสาวกมลรัตน์    สนธิ
3. นางสาวณิชารีย์   สุวัฒนประดิษฐ์
4. นางสาวธัญญารัตน์   ป้องสงวน
5. นางสาวปรางค์ชมภู   สุทธิจิตต์
6. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
7. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มธุรส
9. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
10. เด็กหญิงวณิศา   กองทอง
11. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
12. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
13. นางสาวอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
14. นางสาวอรทัย   พบบุบผา
15. เด็กหญิงอิสริยา   ฮัววานิช
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
3. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
2. นายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
3. นายธนพล  สายทอง
4. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
5. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
6. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
7. นายพัชรวีร์  เนียมนิล
8. นายพาสุข  แววศรี
9. นายภคดล  แถวเพีย
10. เด็กชายภวัต  บุญจันทร์
11. เด็กชายวีรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
12. นายศรัณญ์  ศานติวัตร
13. นายอธิพัชร์  พงศ์ศิริโภคิน
14. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
15. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   พิมพา
2. เด็กชายทัตพงศ์   เขียววิมล
3. เด็กชายธนกร   เกิดทรัพย์
4. เด็กหญิงธัทรพร   บำเพ็ญบุญ
5. นางสาวนงลักษณ์   บุญยืน
6. เด็กชายปรมินทร์   ภิญมิตร
7. นายปัญชยุต   เครือหมู
8. นายภานุมน   มีนิล
9. นายภูผา   สะแกคุ้ม
10. นายภูมิพัฒน์   จันทร์อ่อน
11. เด็กชายวรวิทย์   พงษ์ภมร
12. เด็กชายสรกัณ   ดวงทวีป
13. นายสรวิชญ์   มุสิการุณ
14. นางสาวสริตา   อุดบัววงค์
15. เด็กชายอรรถสิทธิ์   บัววิจิตร์
 
1. นายบุญธนา   จำพรต
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกรณัฐ   ผิวงาม
2. นายจิรายุทธ   ประสมสี
3. นายจิรเมธ   จันใด
4. เด็กชายชนะชัย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5. นายชิษณุ   แต้เจริญ
6. นายภัคภูดล   ยั่งยืน
7. นายวันชัย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
8. นายสิทธิเดช   พัทธเสมา
9. นายสิรภพ   รังไสว
10. นางสาวสโรชา   ศาสนนันท์
11. นายอิสริยะ   ไชยมนตรี
12. เด็กชายเกียรติพงษ์  พุฒผึ้ง
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีทศพล  เพียรดี
3. นายปิติ  ขาวปลื้ม
4. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชัชชานนท์   อุ่นเจริญ
2. นางสาวฐิติมา   รัชชุรัตน
3. นายณัฐพล   ชินประหัษฐ์
4. นายธนวัฒน์ทศพร   จันทร์อ่อน
5. นางสาวธัญญาเรศ   งามสมโสด
6. เด็กชายปภังกร   จำนงบุญ
7. นางสาวปวีณา   บุตกร
8. นายพงศกร   ใจเที่ยง
9. เด็กชายพิชทยาธร   วันดี
10. นายภูวเดช   ปั้นแพทย์
11. นายวัฒนา   พรรณโภชน์
12. เด็กชายสิทธินันท์   แจ้งใจ
 
1. นายบุญธนา   จำพรต
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายคมกฤต  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายครองไทย  อยู่ดี
3. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
4. นายจิรเมธ  ศุณะมาลัย
5. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
6. เด็กชายณัฐชัย  เจรวิริยะชีพกุล
7. นายนนทพัทธ์  แปลงรัตน์
8. นายนราชัย  นราแก้ว
9. เด็กชายพีรพงศ์  จงวัฒนาศิลป์กุล
10. เด็กชายมนตรี  เกตุแก้ว
11. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
12. นายโกเมศ  เชาวนะญาณ
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
3. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
4. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายจิตกร  ยุทธวิชัย
2. เด็กชายจิรภัทร  วาจาดี
3. นายชัยวัฒน์  ไชยพงษ์
4. นางสาวฐิตินันท์  จันทวีวัฒน์
5. เด็กหญิงดวงกมล  คงมั่น
6. เด็กชายธนภูมิ  เนินโพธิ์
7. เด็กหญิงนิษิตา  พรั่นกระโทก
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักนาค
9. เด็กชายภูมิดล  บุโรดม
10. เด็กชายรัชชานนท์  ทาระเวทย์
11. นางสาวราณี  หลีอวน
12. นางสาววนิดา  พรสุวรรณ
13. เด็กหญิงวรรณิสา  สนั่นน้ำหนัก
14. นางสาวศิริวรรณ  แน่นหนา
15. นางสาวสงกรานต์  บรรจงการ
16. นางสาวสุดารัตน์  คำวงษ์
17. เด็กหญิงอมลณัฐ  เพชรรักษา
18. เด็กหญิงอารียา  พุ่มผล
19. นางสาวอุทัยวรรณ  แดงบุญ
20. นางสาวเนื้อทอง  ทา
21. นางสาวเปรมกมล  พรสุวรรณ
 
1. นางสาวอัจฉรา  สาหุทัศ
2. นายสุรเทพ  โสภาพร
3. นายณรงค์  จันทะภา
4. นางนารี  ผิวงาม
5. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
6. นายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ   แก้วจินดา
2. นางสาวกมลรัตน์  สนธิ
3. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
4. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
5. นางสาวธัญญารัตน์    ป้องสงวน
6. นางสาวปรางค์ชมภู   สุทธิจิตต์
7. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
8. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์    มธุรส
10. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
11. เด็กหญิงวรธนา   สงวนทรัพย์
12. เด็กหญิงวศิณา   กองทอง
13. เด็กหญิงสัณห์สินี   สักลอ
14. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
15. เด็กหญิงสุดารัตน์   ยอดจักร์
16. เด็กหญิงสุทธิดา   แก้วคำมา
17. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
18. นางสาวอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
19. นางสาวอรทัย   พบบุบผา
20. นางสาวอิสริยา   ฮัววานิช
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
3. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
4. นายอภิรักษ์  ปานประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
2. นางสาวญาตาวี  เธียรสำราญ
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
4. นางสาวพรนภา  อุบลรัตน์
5. นางสาวพรรพสา  ม่วงทอง
6. เด็กหญิงพรรวษา  โพธิสิงห์
7. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
8. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กหญิงมนต์ธิรา  เข็มทอง
12. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
13. เด็กหญิงศิรประภา  นาคเกิด
14. นายศุภพิพัฒน์  โพธิ์สุวรรณ
15. เด็กหญิงสุพิชญา  เชื้อสกุล
16. นางสาวสุมาลี  รินทอง
17. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
18. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
19. เด็กหญิงอุษณา  ฟักแสง
20. เด็กชายเดชาธร  คงภักดี
21. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นายธนพล  โตอุตชนม์
2. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
3. นางกาญจนา  สุภารี
4. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่อนตรี
2. เด็กชายฐิติพงศ์  บุญรัตน์
3. เด็กชายทศธรรม  กระจาย
4. นายภูธิป  แสงวิเศษ
5. นายภูธิป  แสงวิเศษ
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  สมเสาร์
 
1. นายรัชตะ  ดาเตชะ
2. นายชูชัย  นาคปั้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนบดี  ยลระบิล
2. เด็กชายนัธทวัฒน์  ไทยสิทธิพงศ์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญวรรณ
4. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วสีเหลือง
 
1. นายต่อศักดิ์  กฤษดาโอภาส
2. นายประทาน  สระพลอย
3. นายชญานิน  คำสองสี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชินสถิต
2. เด็กชายพชร  สีหะเนิน
3. เด็กหญิงภัสพร  จูกุล
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธาตุอินจันทร์
5. เด็กชายศุภวิชญ์  จิตรีขันธ์
6. เด็กชายอัครชัย  นวลงาม
 
1. นายอุกฤต  เสมจันทร์
2. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
2. นายวรินทร์  ธงชัย
3. นายสวัสดิ์พงศ์  ภักดีพัฒนเจริญ
4. นายสหฤทธิ์  อภิสุทธิศิลป์
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
2. นายธนากร  อิ่นอ้าย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจันทรลักษณ์  บูรณถาวรสม
2. นายธีรธิติ  ยอแซฟ
3. นางสาวปาณิกา  ดีหลาย
4. นายศุภกร   เมฆินทร์อนุกูล
5. นางสาวอติญา   อรุณเนตร
6. นายอภิวิชญ์  วงศ์อนันต์ชัย
 
1. นายทศพร  ทัศนะ
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายกิตติพงศ์  ระดับแก้ว
2. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
3. นายศรันเลิศ  ชาวอุบล
4. นายศรายุท  ปัญญา
5. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
6. นายสหัสวรรษ  บุญไทย
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
2. ดร.นิวัฒน์  วรรณธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกรกนก  ศิริวัฒนาศิลป์
2. เด็กหญิงกิรณา  สุขเปรมจิตต์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ศุภกิตติปัทมา
4. นายจตุพร  ทองยอดเกลื่อง
5. นางสาวจิดาภา  มั่นคง
6. นายจิรายุ  นิ่มนวล
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ติ๊บลูน
8. นางสาวจุฑามาศ  บุญกล้า
9. นางสาวณัฐกานต์  คุณตง
10. นางสาวดวงกมล  อาจสาลี
11. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สกุลวงศ์
12. นายธนวิน  พรพนม
13. นายธเนตร  ธรรมแก้ว
14. นายนพพล  สารสุวรรณ์
15. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ชื่นตา
16. นางสาวปฐมาวดี  รูปเอี่ยม
17. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สกุลพิพัฒน์
18. นายปารเมศ  เกียยะ
19. นายพลพจน์  โบว์สุวรรณ
20. นายพัฒพงษ์  เคียงพิมาย
21. นางสาวพิลาสินี  สุขเปรมจิตต์
22. นายพิสิษฐ์  นิจศรีวงษ์
23. นางสาวภัณฑิรา  เอี่ยมละออ
24. เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วไกรวรรณ
25. นายภิวานนท์  จันทร์ชูช่วย
26. เด็กชายภูวดล  ทองทักษิณ
27. นายรักษิต  จันทศร
28. นางสาวรัตนา  อนุเวช
29. นางสาวลักษิกา  ชิดเชื้อ
30. นางสาววรรณษา  สิงห์หะ
31. นางสาววีรยา  แสงอินทร์
32. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กำปั่นทอง
33. นายอนพัทย์  ชะยะ
34. เด็กหญิงอนันตญา  อนุเวช
35. นางสาวอรณิศา  บุญรอด
36. นายอิทธิพงษ์  แสงกฤษเพ็ชร์
37. นางสาวเกศินี  จันทร์มณี
38. นายเป็นหนึ่ง  กล่อมสิงห์
39. นายเสรี  บุตรวงค์
40. นางสาวเสาวภา  ดิษฐชัยภูมิ
 
1. นางสาวอุไร  แก่นสัย
2. นางจริยาภรณ์  ศิริพร
3. นางสาวอัจฉริยา  นาคอ้าย
4. นายวิษณุ  ธิรามนต์
5. นายวิรัตน์  สินชู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  หนูน้ำ
2. เด็กหญิงกรองทอง  สว่างวโรรส
3. นายคณาธิป  ถาวรสุทธิวงศ์
4. เด็กหญิงจริยา  ทับทิม
5. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีขวัญ
6. เด็กหญิงจัสมิน  บางนารถ
7. นางสาวจุไรรัตน์  สัมมาพรต
8. เด็กหญิงญาณินนุช  การเหมือนญาติ
9. เด็กหญิงณัฐฐิฐา   จิตหาญ
10. เด็กชายธนาวัฒน์  ขันตรี
11. นายนนทวัฒน์  วงโสภา
12. เด็กชายนัฐพล  ขันตรี
13. นางสาวนันทิชา  แสนศรี
14. นางสาวปาลิตา  เชื้อสาวะถี
15. นางสาวปิยะธิดา  กัลย์วงศ์
16. นายพฤกษา  อิ่มประไพ
17. เด็กหญิงพินัน  ทำทอง
18. นายภัทรดิษฐ์  ประสาสนสิทธิ์
19. นายภานุวัฒน์  กลิ่นกลัด
20. เด็กชายภูริณัฐ  สองเมือง
21. เด็กชายรัชพล  โพธิ์เหลือ
22. เด็กหญิงลภัสรดา  เปียมิน
23. เด็กชายวีรยุทธ  เหมือนสิงห์
24. เด็กชายศรัญย์ภัทร  เครือเพชร
25. นางสาวศรัณยา  แดงสังวาลย์
26. เด็กชายศิลา  เหล็กเพชร
27. นางสาวศุภิสรา  สุขสมบูรณ์
28. เด็กชายศุภเสกข์  จันทน์มุข
29. นางสาวสิริยากร  แสนศรี
30. นายสุทธิ  แซ่ตั้ง
31. นายสุภกิตต์  ดีหนึ่ง
32. นางสาวสุภาพร  นิ่มเรือง
33. นายอนิทนันทน์  หริณเชษภิภัฏ
34. นางสาวอภิญญา  ตอนนอก
35. เด็กหญิงอัยเรศ  ครอบสุข
36. เด็กหญิงอุลัยรักษ์  บุญชาติ
37. นางสาวเฟิร์น  ธัญญธนานันท์
38. นางสาวแกมแก้ว  ตั้งมั่น
39. เด็กหญิงแพรทอง  ต้นสิน
40. นายโชคชัย  พันธ์จิตร
 
1. นางรชฏวรรณ  สารสุวรรณ
2. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์
3. นางสุนันทา  ปฐมนุพงศ์
4. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
5. นายณัฐวัฒน์  เทพสันทัด
6. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
7. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
8. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกัลยรัตน์  แสงแมงทับ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้อมลาย
3. นางสาวจิรัชญา  ทองดอนเหมือน
4. นางสาวจิราวรรณ  ฉิมรักษ์
5. เด็กหญิงญาณิศา  หัตถ์ชนะ
6. เด็กชายฐานันดร  แววมณี
7. เด็กชายณัฐนันท์  อินโต
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  สายรัตน์
9. นายณัฐพงศ์  ศรีมา
10. เด็กชายณัฐพล  ดนมินทร์
11. เด็กชายธนากร  คำแพง
12. นางสาวธนิกา  ท้าวศิริกุล
13. เด็กหญิงธัญวรัตม์  จ้อยจิตต์
14. นายธีระชัย  ขำกล่ำ
15. เด็กชายธีระยุทธ  สมพล
16. นางสาวนุชวรา  ถนอมรูป
17. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คมวิชายั่งยืน
18. นางสาวปิยนุช  เทพอาษา
19. นายปิยะ  แย้มสุวรรณ
20. นายพชรพฤกษ์  รวยลาภ
21. นายพรหมพิทักษ์  สำราญจิต
22. เด็กหญิงพิณทองแท้  ชนะวัฒน์
23. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  จันทิมา
24. นายภัทรพงศ์  ชัยคำ
25. นางสาวภัทรวดี  จันทร์ศรี
26. เด็กชายภูบดินทร์  หย่ำวิลัย
27. เด็กหญิงมัลลิการ์  จันทะนา
28. นายรัชพล  ชูอารมย์
29. นายวรพล  ชูเนียม
30. นายวัฒน  พันธมิตร
31. นายวันไทย  พานิคม
32. นางสาวศศพร  รานุรักษ์
33. นายศศพล  รานุรักษ์
34. นายศิรภพ  ไชยปัญหา
35. เด็กหญิงอภิญญา  ผานามอญ
36. นางสาวเบญญาภา  ชื่นพันธ์
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์
38. นางสาวใบเตย  ขำใจ
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นายโชคชัย  ไกรยศ
3. นางสาวกัญญกร  โปร่งใจ
4. นางสาวรุ่งนภา  เมืองสุข
5. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
6. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกวิน  สินธุุนาวา
2. นางสาวกวิสรา  ลาพิมพ์
3. นางสาวกัญญารัตน์  จำเนียรพืช
4. นางสาวคันธรัตน์  ขำเลิศ
5. นางสาวจงกลนี  วรรณเจริญ
6. นายจิณณวัตร  เนียรทะศาสตร์
7. นายชิษณุพงศ์  เทพศิริ
8. นายฐณะวัฒน์  ทุนบุญ
9. นายณัฐดนัย  แก้วผดุง
10. นายณัฐพงศ์  สายตรง
11. นายณัฐพงศ์  บุญเทียม
12. นายณัฐพงษ์  แสนสุข
13. นายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
14. นายตะวัน  บัวขม
15. นางสาวทัศวรรณ  หงษ์ทอง
16. นายทีฆทัศน์  แก้วแสง
17. นางสาวธณัฐชา  พงศ์วรศิริกุล
18. นายธวัชชัย  ใสชาติ
19. นายปณิธาน  จวงครุฑ
20. นางสาวปรายฟ้า  จำปาทอง
21. นางสาวพรรณพัชรา  เขียวชะอุ่ม
22. นางสาวยุพารัตน์  ปราบพาล
23. นายรัฐศาสตร์  ฉิมกุล
24. นางสาวรุ่งอรุณ  พันแสน
25. นายวงศธร  โพธิ์หอม
26. นางสาววราภรณ์  สืบศรี
27. นางสาววิจิตรา  ชิดชอบ
28. นายศิริวัฒน์  ภู่ระหงษ์
29. นางสาวสุชาลิณี  จุมพลหล้า
30. นายอติชาต  สุวรรณสม
31. นายอนาวิน  พามี
32. นายอนุรักษ์  พันธุ์วงษ์
33. นายอภินันท์  กลิ่นจันทร์
34. นางสาวอัจฉรา  ไม้ดัด
35. นายเจนวิทย์  ธนาพิตรพิบูลกุล
36. นายเจษฎา  เอื้อสลุง
37. นายเนติ  น้อยทิม
 
1. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
2. นางกัญจรัตน์   พรหมจรรย์
3. นายศราวุฒิ  ภูมิแกดำ
4. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
5. นายวรวิทย์  คำพลึก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกรกฤต   จันทร์ฤทธิ์
2. เด็กชายกรนารายณ์   มาภักดี
3. นายกิติศักดิ์   แก้วสุวรรณ์
4. เด็กหญิงกีรติกา   เดชพุ่มไสว
5. เด็กชายคณวัฒน์   ขวัญค้างพลู
6. นายคณัตน์   กลัดสุข
7. นายจิรายุ   เนียมสวน
8. เด็กชายชญช์ตะวัน   ล้อจงเฮง
9. นายชัยวัฒน์   พุกมาก
10. นางสาวชุติมณฑน์  วงษ์ศักดิ์ศรี
11. นายณภัทร   อุตตะมะ
12. เด็กชายณัฐนันท์   ชื่นชม
13. นายณัฐพล   รอดเผื่อน
14. นายณัฐสิทธิ์   บุญเสริม
15. เด็กชายทัศน์พล   นาครัตน์
16. เด็กหญิงธณิตสรา   สงใย
17. นายธนสิทธิ์   สายท่าเสา
18. เด็กชายนรวิชญ์   มุกแก้ว
19. นางสาวบัญฑิตา   ฤทธิเรืองเดช
20. นางสาวประภัสสร   ทำบุญ
21. เด็กชายปวริศ   บุญปั้น
22. นางสาวปิ่นมาตุ    อินทร์ธรรม
23. นายพงศกร  อุดมผล
24. เด็กชายพชร    จันทร์งาม
25. นางสาวพัชรมัย   เงินช้าง
26. นายพันธกานต์  จันทรบุตร
27. นายพิทักษ์   หมู่คนทา
28. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   เกษร
29. นายรอมาฎอน   การีมี
30. นายรัชพล   จันทร์ศิริ
31. นางสาววริษฐา   ใยสุข
32. เด็กชายวัชรากร  บุญผล
33. เด็กชายสมาธิ   มาแจ้ง
34. นางสาวสิรภัทร   เหลืองประมวล
35. นายสุวภาพ  โพธิ์ตุ่น
36. นางสาวอนัญญา  เนตร์นิยม
37. นายเจตน์ธิติ   แก้วเขียว
38. นายเมธา   สุขสิงห์
39. นายโยธวาทิต    สินอำพล
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
2. นายณฤดล    ชัยสิทธิ์
3. นายวิทยา  กุลมาตร์
4. นายพรเจตน์   ยอดนาค
5. นายวัลลภ  สินอำพล
6. นายพิเชษฐ์    ชี้แจง
7. นายกษม    บำรุงสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกรกรรณ  ไทยเจริญ
2. นายกฤต  สิริปา
3. เด็กชายจักรวาล  กล่ำบุญสวัสดิ์
4. นางสาวชนิสรา  อยู่อิ่ม
5. นายฐิติกร  โรยมณี
6. นายตติพล   กลั่นดาวลอย
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  เรียบร้อย
8. นางสาวธัญญาลักษณ์   นิลประดับ
9. นายธัญนุทัศน์  รอดมั่งคง
10. เด็กชายธีรทัศน์  นิวัฒน์
11. นายนพดล  เสงี่ยมจิตต์
12. นายนราธร  แซ่กัว
13. เด็กหญิงนริศรา   ยุทธนา
14. นางสาวนิลเนตร   วาณิชวิวัฒน์
15. นางสาวปนัฐดา   วงค์คำมา
16. นางสาวประกายวรรณ   พ่วงช่วงโชติ
17. นายปารณัท    ลีระสันทัดกุล
18. นายปุณกวิน  มหาวิริโยทัย
19. นายพงศธร  แจ่มกระจ่าง
20. นายพงษ์ศักดิ์   วัฒนศฤงฆาร
21. เด็กหญิงพรหมพร    รุ่งเจริญชนะชัย
22. นายพัสสน  เอื้อเฟื้อ
23. นายพุฒิพงษ์  วิเชียรน้อย
24. เด็กชายมีธรรศ    ไชยฤทธิ์
25. นางสาวยอแสง  เอิ้อเฟื้อ
26. เด็กชายยุทธพล  จันทรศร
27. นางสาวรามาวดี  โกปลด
28. นางสาวรินรดา  วิชา
29. นายวรกร  เจริญเตีย
30. นายวัชรพล  แจ้งประจักษ์
31. นายศุภวิชญ์   รวยสูงเนิน
32. นายสายชล  อุ่มเจริญ
33. เด็กชายสิรภพ  ปิยะวาทินทร์
34. เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วไชย
35. นายสุเทพ  จันทร์ชูผล
36. เด็กชายอดิศร   แดงเจริญ
37. นางสาวอาทิกา   เลิศศลารักษ์
38. นายเปมิกา  วิภาสิริกร
39. เด็กหญิงเมย์ศินี  จำเริญ
40. นางสาวเอเซีย  บุญชูเชาว์
 
1. นายชัยพร  หิรัญรักษ์
2. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
3. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
4. นายบุญญฤทธิ์  อ่ำขำ
5. นางกรกันยา  กสิกรรม
6. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
7. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
8. นายธวัชชัย  นิติการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายอาทิตย์  เผือกแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทสิทธิ์
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายน้องบิว  ขาวคง
 
1. นายชูชาติ  อุ้ยหา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นายศิริวัฒน์  ทองหน้าศาล
 
1. นางภาวิตา  อ่อนอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐลิณี  หมัดสมาน
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวบุษยา  เหมล้วน
 
1. นายอารักษ์  กำพุธ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวกนกพร  เวทวิทยากิจ
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวพรพนา  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กชายกฤดิ์สกุล  วิษณุรังสรรค์
 
1. นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายสรรค์ชัย  อัศวทวีโชค
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนินนาท   พุฒิกานนท์
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชนิตา  แดงสำราญ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวนาตยา  สุมาลย์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายภคพล  ชอบทำดี
 
1. นายธนกฤต  งามขำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายปุญญพัฒน์   สังข์รอด
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายชลธี  หามาลา
 
1. นางสาวณัฐนรี  แสวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปพิชญา   เอกยศสุพร
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพิชญนันท์   ศิราวิริยานนท์
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงปวีณ์กร   เถรแก้ว
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสวรรณ  วรรธนะอนันต์
 
1. นายชินวัฒน์  โพธิสาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวอภิชญา  วิวัฒน์ภัทรกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มีสัตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายศุภกร    ทศวัฒน์
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายธนัช  พันธวัน
 
1. นายธัญญา  ซอมแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายกรรชัย  แทนเกาะ
 
1. นางสาวสิราภรณ์  เทพสง่า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายธีรพัฒน์  โอ๋วเจริญ
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรินธร  ชยาสิริจิราภัค
 
1. นายณัฐพล  ศรีธงชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวลลิตา  ตะอินทร์
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาววลีพร  กิจเมฆ
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวภควดี  สุขวิจิตร
 
1. นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวชญาดา  ชาคริตนิรันดร์
2. นางสาวณัฐกร  บุญสวาสดิ์
3. นางสาวทิพพยะพร  ทิพวรรณ
4. นายธนวัฒน์  พ่วงหลาย
5. นายธรรณ์ธร  ศรเพชร
6. นายนราชิต  เทพา
7. นายนัทธวัฒน์   ดีจริง
8. นายนารัท  คลิมทอง
9. นายวัทธิกร  ดิปประโคน
10. เด็กชายสุภัค  นักฟ้อน
 
1. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
2. นายศรัณยู  ปรีชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกานต์  ทวีรัตน์
2. นายคมกฤต  สุริยะ
3. เด็กชายณรัฐกรณ์  อิสรการกิตินันท์
4. นายธนุพงศ์  คิดชอบ
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  มีสุขขี
6. นายภูริลาภ  โพธิราช
7. นายยรรยง  จันดา
8. นางสาววสุพร  รัตนสำราญ
9. นายศุภธัช  โชติยะปุตตะ
10. นายอิทธิกร  บุญชู
 
1. นายมณเฑียร  คุณวิเศษ
2. นายศิริชัย  พ่วงหลาย
3. นายวัชระพล  กันทพลหาญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายทักษวรรษ  วิเชียรเกื้อ
2. เด็กชายธงชัย  อ่วมฉิม
3. นายธีรวุฒิ  พรหมจินดา
4. นายพลเดช  นิลนาวี
5. เด็กชายภูริคร์  สุขเนตร
6. เด็กชายศุภฤกษ์  โพธิ์เงิน
7. เด็กชายศุภวุฒิ  แพร่แสงเอี่ยม
8. เด็กชายสรสิทธิ์  สุวรรณเศรฐ
9. นายอภิสิทธิ์  บัวบาง
10. นายเทพทัต  ลักษณะเกียรติ
 
1. นายจตุรงค์  ดุษฎี
2. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
3. นายเตชิต  เอกรินทรากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกนก  แจ้งจุล
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุขคร
3. เด็กชายคุณากร  รัตนเลิศรัศมี
4. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
5. เด็กชายณัฐกฤษ  ธาริธรรม
6. นายทฤษฎี  ชูเกียรติศิริ
7. เด็กหญิงทวิตา  สังข์สุวรรณ
8. เด็กชายธีรพงศ  เภรีทัศน์
9. เด็กชายธีรยุทธ  ชุมโคกกรวด
10. เด็กชายนันท์ชยศ  คงศิลป์
11. เด็กชายนาฏราช  นาฏกระสูตร
12. เด็กหญิงปวันรัตน์  เภตรานนท์
13. เด็กหญิงปุญญิศา  วัชรากร
14. เด็กชายพลภัทร  มั่นรอด
15. เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาตรา
16. เด็กหญิงพิชญธิดา  กันเกลา
17. เด็กหญิงพิรชา  มนต์ณัฐธร
18. เด็กชายภูรินทร์  ทรงอำนวยคุณ
19. เด็กหญิงวรรณะษา  วงค์น้อย
20. นายวศิน  กสิบุตร
21. เด็กหญิงวิยะดา  สมบูรณ์
22. เด็กหญิงศตรัศมิ์  เขียวสิงห์
23. เด็กหญิงศรัณย์พร  ภารา
24. เด็กหญิงศรุตา  แสงลุน
25. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิลป์ประกอบ
26. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  เสริฐสอน
27. เด็กหญิงสวรรยา  รอบุญ
28. เด็กหญิงสาริสา  เนตรสว่าง
29. เด็กหญิงสุชานาถ  คุ้มบุ่งคล้า
30. เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่เตียว
31. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  มีแจ้ง
32. เด็กหญิงอุบลทิพย์  บางสันเทียะ
33. เด็กหญิงเมธาวี  เหมแก้ว
34. เด็กหญิงแพรทอง  ควรมิตร
35. เด็กหญิงแพรพิไล  คันธี
 
1. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
2. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
3. นายอุดม  หาเลิศ
4. นายณัฐณรงค์   บุญณรงค์
5. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
6. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกชมณฑ์  บริจินดา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แข่งเพ็ญแข
3. เด็กหญิงกาญจน์นิชา  คล้อยสวาท
4. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  มรรคเจริญ
5. เด็กชายจอมปราชญ์  รักโลก
6. เด็กหญิงจันทรัสม์  พิริยะพงษ์พันธ์
7. เด็กหญิงจิรนันท์  เอกเผ่าพันธุ์
8. เด็กหญิงฉัตฏิกาญจน์  บุญน่วม
9. เด็กหญิงชนิภรณ์  ชิ้นฮะง้อ
10. เด็กชายชัยพิชิต  บัวโอภาส
11. เด็กหญิงชุตินธร  นิลเกาะ
12. เด็กหญิงฐิติพร   บุญปรีชา
13. เด็กชายณดล  ศรศรีวิชัย
14. เด็กหญิงณปภัช  วัฒนะพานิช
15. เด็กหญิงณัฐกานต์  มรรคเจริญ
16. เด็กหญิงณัฐนันท์  สวัสดี
17. เด็กชายตะวัน  เทาศรีดี
18. เด็กชายธนนนท์  สุริวัลย์
19. เด็กหญิงบุณยวีร์  เจียวเจริญ
20. เด็กหญิงบุศยรินทร์  อดุลยโพธิธรรม
21. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เฮง
22. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีเกษม
23. นางสาวปัญญาพร  เหลืองพลสินกุล
24. เด็กหญิงพรชิตา  พลอยดี
25. เด็กหญิงพรปวีณ์  พัฒนไพรสณฑ์
26. เด็กหญิงพิชญา  ขมประเสริฐ
27. เด็กหญิงภัททิรา  โจมฤทธิ์
28. นางสาวภัทรดา  ไสยวุฒิ
29. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีนาค
30. เด็กชายภาคภูมิ  วรรณวงศ์สิริ
31. เด็กชายภูดิศ  ฉัตรศิริวัฒนา
32. เด็กหญิงวณิชญา  พงศ์เนตรวิไล
33. เด็กหญิงวรัญญา  รัตนศรี
34. เด็กหญิงศรุดา  ไชยปรีชาวิทย์
35. เด็กชายศิริมงคล  บัวประเสริฐ
36. เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์ทองดี
37. เด็กชายศุภเศรษฐ์  จันทร์สมบูรณ์
38. เด็กหญิงสิตา  สิรโชติกุล
39. เด็กหญิงสุภาพร  วงค์โพธิ์ศรี
40. เด็กหญิงอริสรา  ดำคลองตัน
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
3. นายธนิต  พณิชยกุล
4. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
5. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
6. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
7. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
8. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงกนธิชา  บุญมี
2. เด็กหญิงกันติชา  กายสิทธิ์
3. เด็กหญิงกิตติภา  ศรีโกศล
4. เด็กหญิงชญานิศ   ฆ้องนอก
5. เด็กหญิงชฎาวีร์  พราหมเพชร
6. เด็กชายชยานันต์   ชุมมณเทียร
7. เด็กหญิงณัชชา  บุญใบ
8. เด็กชายณัฐยศ  สุคนธรัตน์
9. เด็กหญิงณิชา   มัธยมพงศ์
10. เด็กหญิงนภาพร  สีแดง
11. เด็กหญิงปัญญาพร  อินทร์ฤดี
12. เด็กหญิงพรนัชชา  โอภาสยล
13. เด็กหญิงพลอยปภัสสร์  รุจิธนพาณิช
14. เด็กหญิงภัทรวดี  ปุณญิสาภัส
15. เด็กชายภาณุพงศ์  จันโทศรี
16. เด็กชายภูดิศ  จีระประดิษฐ์
17. เด็กหญิงภูริชญา  สุกันตา
18. เด็กหญิงยธนา  พุ่มวิเศษ
19. เด็กชายรวิช  รัชตะสมภพ
20. เด็กชายวชิรวิทย์   จาลา
21. เด็กชายวรพจน์  ภักดีอุธรณ์
22. เด็กชายศุภณัฐ  นันทกังวาล
23. เด็กชายสรวิศ  ตั้งกุลพานิชย์
24. เด็กชายสิรดนัย  เหลืองอรุณ
25. เด็กหญิงสุภัชญา  จารุเพ็ง
26. เด็กหญิงเกลียวไหม   วิวัฒนานุกูล
27. เด็กหญิงเกศสุดา  ปัดภัย
28. เด็กหญิงเก็จตะวัน  จีนเท่ห์
29. เด็กหญิงไรนะห์   มูฮะหมัด
 
1. นายชาตรี  ตั้งตระกูล
2. นายปัญญา   เสน่ห์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกรนภา  ศรีเรือง
2. นางสาวกัลยรัตน์  อภัยสอน
3. นายกิตติทัต  การะกิจ
4. นายคมสัน  ใจบุญ
5. นางสาวจิราพร  ปาระมะ
6. นางสาวชลิตา  ศิลาเลิศ
7. นางสาวณัชฉรา  ภะวันเทา
8. นางสาวดารารัตน์  ทนุพันธ์
9. นางสาวทัศณวรรณ  จู้พันธ์
10. นางสาวทินมณี  การะกิจ
11. นางสาวธาวินี  ประถมภาส
12. นายนนทวัฒน์  เที่ยงผดุง
13. นายนัฐพล  เกตุสุวรรณ
14. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
15. นายปรมินทร์  สุดประเสริฐ
16. นางสาวปรีดาพร  สำอางค์อินทร์
17. นายปัญณคม  เทิบจันทึก
18. นายปัฐมพันธ์  โอสถ
19. นางสาวพรรณภัทร  รักกลิ่น
20. นางสาวพลอยไพริน  พรตเจริญ
21. นางสาวพิราภรณ์  แดนแก้ว
22. นางสาวภคพร  ผ่องศรีสุข
23. นายภูสิทธิ์  แก้วแหวน
24. นายวรรณกร  วงเวียนคำ
25. นายวรากร  ศรีประเสริฐ
26. นางสาววลัยรัตน์  อึ่งขาว
27. นางสาววันฟ้าใส  ใจกว้าง
28. นางสาววันวิสาข์  ศรีวัฒนะ
29. นางสาวศศิวิมล  เสนาดี
30. นายสานิตย์  จวบสุข
31. นางสาวสิริภาภรณ์  ทับแสง
32. นางสาวสิริวรรณ  เล่าทรัพย์
33. นางสาวสุพรรษา  สันหะรักษ์
34. นายอดิเทพ  ชูพันธุ์
35. นางสาวอริสา  ทิบรม
36. นางสาวอัลธิรารัตน์  นิลภา
37. นางสาวอาทิตยา  ศุภลักษณ์
38. นางสาวอาทิตยา  วงศ์บาตร
39. นางสาวเพ็ญรดี  การะกิจ
40. นางสาวเสาวลักษณ์  เทพนัด
 
1. นายกฤษฎา  ประจวบกลาง
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นายไพรัช  วัฒนกุล
4. นางพูลสุข  อินทนพ
5. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
6. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกฤตเมธ  มนเทียรกุล
2. นางสาวกัญญ์วรา  ทิมทอง
3. นายกัณฑ์ภูมิ  สาตรพันธุ์
4. นายกัณภพ  เทศสมบูรณ์
5. นางสาวกันต์ฤทัย  กิจสงวน
6. นางสาวจิรัชญา  พาณิชปฐมพงศ์
7. นายชนินทร์  ซีประเสริฐ
8. นายชลสิทธิ์  หมู่วิเศษ
9. นางสาวณัชชา  ยอดแก้ว
10. นางสาวณัฐณิชา  เกิดคล้าย
11. นายณัฐเกียรติ  เนตรประภา
12. นายธนกร  สุวรรณปา
13. นายธนชาต  อมรธำรงเวช
14. นายธนทรัพย์  โคตรคำ
15. นางสาวธัชชัญญา  วงศาชโย
16. นายนกร  นิสยันต์
17. นายปวริศ  มงคลธนตระกูล
18. นางสาวปาเจรา  ศรีวิสุทธิกุล
19. นางสาวพรจิรา  จรดล
20. นางสาวพรณภัทร  พรเลิศพงศ์
21. นางสาวพัฒนวดี  สรโยธิน
22. นายพิจักษณ์  ศฤงคารเจษฎา
23. นายภาสกร  เอี้ยงปาน
24. นางสาววรนิพิฐ  มะเริงสิทธิ์
25. นางสาววัชรี  เกิดศรีพันธ์
26. นางสาววันวิสา  คล้อสวัสดิ์
27. นายวิศวกร  อังศุภากร
28. นางสาวศิริวรรณ  ศรีประเสริฐ
29. นายสราวุฒิ  รัตนรักษา
30. นายสืบพงษ์  วงษ์สวรรค์
31. นางสาวสุขสมฤทัย  เด่นชลชัย
32. นางสาวสุพรรษา  ชูเจริญผล
33. นางสาวสุพิชชา  กงประดิษฐ์
34. นางสาวอรนุช  นรินทร์นอก
35. นายอรรถพล  ซื่อดี
36. นายอัครชัย  บุญเกิด
37. นางสาวอารียา  ฉิมกล่อม
38. นายเกรียงไกร  รุ่งมงคลชัย
39. นายเกียรติชัย  ลิ้มสงวน
40. นายเจตณัฐ  มีศิริ
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายธนิต  พณิชยกุล
3. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
4. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
5. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
6. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
7. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
8. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นายคมกฤษณ์  เกตุศิริ
2. นางสาวจตุพร  แสงสุริยา
3. นายชาญชล  เกิดในแก้ว
4. นายนนท์กฤษ  มหาหิงค์
5. นายนพรัตน์  ชื่นโพธิ์
6. นายนราศักดิ์  ถิระกุลธนพัฒน์
7. นางสาวนริศรา  ค้าข้าว
8. นางสาวนุชจรี  วันทุมมา
9. นายบุญอุ้ม  เดชคำ
10. นายปราโมทย์  จงชิดกลาง
11. นางสาวพิมพ์มาดา  นุชผดุง
12. นายภักดี  ขอสินกลาง
13. นางสาวรุ่งอรุณ  สว่าง
14. นางสาววนันดา  ทัศนปัญญา
15. นายศิขรินทร์  ชนะพจน์
16. นางสาวสรนรินทร์  พุมมา
17. นางสาวสายธาร  เลิศอาษาพงศ์
18. นายสุนันท์  คุณครอง
19. นางสาวสุนิษา  เร่งพิมาย
20. นางสาวสุรีรัตน์  ทองโนนไทย
21. นางสาวสุวภัทร  จงท่องกลาง
22. นางสาวเนตรนภา  จงเยือกกลาง
23. นางสาวเบญจมาศ  รุณสงฆ์
24. นางสาวเบญญาภา  ตะเภาน้อย
25. นางสาวเหมือนฝัน  อ่อนเสมอ
26. นางสาวโศรดา  เหลาศรี
 
1. นายวรกร  มาลาเล็ก
2. นายภูวนารถ  ไปนาวะดี
3. นางศมนวรรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงชนิดาภา   จันทร์สว่างรุ่ง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ทองจาด
3. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์
4. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
5. เด็กชายพายุ  กันลา
6. เด็กชายศุภสัณห์  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงอรุณี   สนิทกูล
8. เด็กชายอานุภาพ  โพธิ์เอก
9. เด็กชายอำพล  เข็มเพ็ชร
10. เด็กชายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
2. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
3. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายชญานนท์  บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงชนากานต์  ทับทิมสี
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทับทิมสี
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  วรรณศรี
5. เด็กชายธนบดี  เสือภูมี
6. เด็กชายนนทนันทน์  ดีรอด
7. เด็กชายวิทวัส  นิ่มมณี
8. เด็กหญิงศศิอุษา  ประเสริฐศิลป์
9. เด็กหญิงสุวพัชร  อุดมธรรม
10. เด็กชายไอศูรย์  วีระโชติคุณกิตติ
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายจีรพันธุ์  ฤทธิวัชร
2. นางสาวณภัทร  ลิ่มเชย
3. เด็กชายธีรวัสส์  ทุมมา
4. เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีแขก
5. นายภัทรพล  กัลยาณมิตร
6. นางสาวมาริษา  ทรัพย์สิน
7. เด็กหญิงวงษ์ลดา  ศรีวงษ์
8. เด็กหญิงศศิภา  หิรัญศรี
9. เด็กชายสัญญพงศ์  วิญญา
10. นางสาวสุดารัตน์  ชินวงษ์พรหม
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
2. นางสาวศิริญา  ป้อมเสมาพิทักษ์
3. นางจิตเกษม  ชื่นชม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวจุฑามาศ  เนียมพฤกษ์
2. นายธรรมนูญ  ขำทอง
3. นายธาดา  วัฒนวันยู
4. นางสาวภัสรา  นรชาญ
5. นางสาวมลชญา  วรรณเดชากุล
6. นายศุภณัฐ  ยินดีพจน์
7. นายสรภัส  นวลเกษร
8. นายสหัสวัต  เนื้อทอง
9. นางสาวอรอุมา  แจ่มฟ้า
10. นางสาวอิศริยา  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
2. นางกนกวรรณ  บุญปลูก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายกรกฏ  เอี่ยมทอง
2. นายกฤษณะ  กิ่งแล
3. นายจตุพล  ผิวชะอุ่ม
4. นายจักรกฤษณ์  นันท์จิรสิน
5. นางสาวจิราพัชร  กระทุ่มทอง
6. นางสาวชวัลรัตน์  พุทธชู
7. นางสาวชุติมา  ม่วงบังยุง
8. นายวีรพล  ทองจุล
9. นางสาวสุภาษิณี  ศรีสว่าง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  หมีน้ำเงิน
 
1. นางจันทร์วดี  รักษ์อาจ
2. นางจิตรลดา  ประชานิยม
3. นายคณิต  ชูลาภ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายจิรายุส  ปัญญารอด
2. นางสาวณัฐวรรณ  ชัยพรมงคล
3. นางสาวดวงหทัย  ยาใจ
4. นายตรีภพ  ขำพวง
5. นายนภสินธุ์  จันทร
6. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยพรมงคล
7. นายพิสิษฐ์  แสงงาม
8. นางสาวสุธิดา  จูงกลาง
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
2. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์
3. นางสาวพิมพ์จันทร์  อุ่นทะยา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา   รัตนภิญโญภาส
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
5. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
6. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
7. เด็กหญิงอติกานต์  สุภเดช
8. เด็กหญิงอารียา  โกฎหอม
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภณา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลเภา
3. เด็กหญิงณัฐมน  วงศ์ทอง
4. เด็กหญิงปทิตตา  โนรี
5. เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช
6. เด็กหญิงรวิภา  สกุลศุภเศรษฐ์
7. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
 
1. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
2. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
3. นายวีระยุทธ์  หนูคง
4. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงบัว  คงสอน
2. เด็กหญิงบุษกร  ภิรมย์คง
3. เด็กหญิงพัณณิดา  เทียนทอง
4. เด็กหญิงสิริวิมล  สิมมะลี
5. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ชมภูจันทร์
6. เด็กหญิงอรปรีญา  เล่าเรือง
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวกวินธิดา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวดาริน  คร้ามทิม
3. นางสาวนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
4. นางสาวพชรพร  บุญมี
5. นางสาวพรนัชชา  ตากภิรมย์
6. นางสาวรัตน์ตรีญา  กำลังวัย
7. นางสาวศุภาวีร์  อัครเธียรสิน
8. นางสาวอรนุช  คงคล้าย
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวฐิตารีย์  ลีลาบูรณพงศ์
2. นางสาวณัฐชา  อัศวเสนา
3. นางสาวทิพย์ภารัตน์  น่วมปรีชา
4. นางสาวนันทนา  ฮะโสด
5. นางสาวปลายชล  ณ สงขลา
6. นางสาวอภิญาพร  แสวง
 
1. นางสาวนัจกร  ผู้ทรงธรรม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวปาริชฐา  เรืองจันทร์
2. นางสาวพรรษชล  โพธิ์ทอง
3. นางสาวพิมพ์พิชชา  เพื่อตระกูล
4. นางสาวระพีพัฒน์  ดวงแก้ว
5. นางสาวฤทัยธนรรณ  หวังศรี
6. นางสาวสิรินดา  เปรมผล
7. นางสาวอภิชญา  ยงยืน
8. นางสาวอัญชสา  เถื่อนเล็ก
 
1. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
2. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
3. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงนภัสสร  สินเพ็ง
3. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
4. เด็กหญิงอภิสรา  ลอยลม
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
6. เด็กหญิงอัยรฎา  ฤกษ์เมือง
 
1. นางสาวศิริพร  พิมพ์ภูธร
2. นางสาวประกายมาศ  อมรฉัตร
3. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
4. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุขเสวต
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไวยนิยี
3. เด็กหญิงดุสิตา  จันทร์ศิริ
4. เด็กหญิงพรกนก  อินทร์สนอง
5. เด็กหญิงภาคิณี  นุดนา
6. เด็กหญิงยวิษฐา  ศิริรักษ์
7. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์สิงห์
8. เด็กหญิงอันนา  บรรจงวรอาจ
 
1. นางสาวทิพาดา  ลิมป์ประเสริฐกุล
2. นางอนันตภา  พิบูลย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชลิดา  พนังวิเชียร
2. เด็กหญิงณัฐนิธิ  ประเสริฐแท่น
3. เด็กหญิงธนสิริธร  ประเสริฐแท่น
4. เด็กหญิงนันชนก  เอี่ยมฉัตร
5. เด็กหญิงศิราภรณ์  จันทร์โปร่ง
6. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมพุทธา
 
1. นางนงลักษณ์  งามสูงเนิน
2. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
3. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
4. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกรกนก   อรุณโรจน์
2. นางสาวกัญญาณัฐ   ขาวงาม
3. นางสาวชลลดา  อภิบาล
4. นางสาวทัศนกัลย์   รัศมี
5. นางสาวบุณยานุช   เฉวียงภพ
6. นางสาวปรียาวัธน์   ทองน้อย
7. นางสาวปิยาพัชร  เข็มกลัด
8. นางสาวมัณยาภา  ศรีภา
 
1. นางสาวกมนนิษฐ์  สมรวิบูลย์
2. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ
3. นางสาวอรอนงค์  วรศรี
4. นายกิตติพงษ์  สุขศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชฎาพร  หว่านพืช
2. นางสาวชลธิชา  เหลือล้น
3. นางสาวชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
4. นางสาวณัฐฌา  จุลวรรคนานนท์
5. นางสาวประภัสสร  ช่างพานิช
6. นางสาวปรางทิพย์  พุทธโคตร
7. นางสาวอัจฉรา  หัสเดชา
8. นางสาวอัมรา  จงดี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
2. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
3. นายยุทธพันธ์  กาญจนะวิลัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกชกร  สุภาพ
2. นางสาวกุลณัฐ  จิณแพทย์
3. นางสาวญานิกา  ชื่นบาล
4. นางสาวณัฐฐา  กำแพงแก้ว
5. นางสาวนภัสวรรณ  ไกรทอง
6. นางสาวปพิชญา  ภูษณะพงษ์
7. นางสาวสุธินีย์  พงษ์ไพบูลย์
8. นางสาวเกศชริน  ศรีมูล
 
1. นางศิรินารถ  เหลืองสด
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
3. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
4. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภัส  ภัทรมนันต์
2. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
3. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
4. เด็กหญิงณดา  หวังชิงชัย
5. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
6. เด็กหญิงณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
7. เด็กหญิงปมณฑ์  เลาอโศก
8. เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
9. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
10. เด็กหญิงพิชญา  พรหมนิยม
11. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์
12. เด็กหญิงรมิตา  เทวหสกุลทอง
13. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
14. เด็กหญิงวีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
15. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
16. เด็กหญิงสมธิตา  เวชชยานนท์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นายกิตติศักดิ์  อร่ามเรือง
4. นายพงศ์วิทย์  เสวรส
5. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ห้วยนอก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    แซ่ติ้ง
3. เด็กหญิงชลธิชา    เลาเลิศ
4. เด็กหญิงฐิติชญา   ธรรมา
5. เด็กชายทัศพร  นิ่งกระโทก
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  พรหมอินทร์
7. เด็กชายธีรวัฒน์  สินน้อย
8. เด็กหญิงนารีรัตน์   นวลพงษ์
9. เด็กชายรัชพล  สายแก้ว
10. เด็กชายสิทธิชัย  ลายโถ
11. เด็กหญิงสุชัญญา    ชนแดง
12. เด็กหญิงอภัทชา   ห้วยนอก
13. เด็กหญิงอภิญญา   วงษ์วัฒนธรรม
14. เด็กหญิงอารียา   โสภา
15. เด็กชายอิทธิพล   เอนกนวล
16. เด็กชายเจษฐา  อาชญาทา
 
1. นางสาวยุพิน  พลนรา
2. นางรัชนี  อมรินทร์
3. นางสาวพัทธนันท์  ตันโห
4. นางสาวเขมจิรา  สนอุทา
5. นางนิศากร  เชิญนอก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีเอี่ยม
2. เด็กหญิงกิฤติมา  โสดา
3. เด็กหญิงฉัตรดา  ภูชัยผา
4. เด็กหญิงบุรพร  ศิริบุตร
5. เด็กหญิงบุศรินทร์  ฟักบาง
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  สยุมพร
7. เด็กหญิงพรพรรณ  เจริญธนวัต
8. เด็กหญิงพรรัตน์  สิทธิกุล
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ราชสันเทียะ
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสมโภชน์
11. เด็กชายภูริณัฐ  หอมชื่น
12. เด็กหญิงรักขณา  นิ่มเนตร
13. เด็กหญิงศรัญญา  เอี่ยมสำอางค์
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถึกจรูญ
15. เด็กหญิงอริสา  คชายุทธ
16. เด็กหญิงอาภัสรา  จันเปรม
 
1. นางเตือนใจ  คงสาย
2. นางสาวหทัยรัตน์  อุ่มอารมย์
3. นางจำรัส  ผ่องกัล
4. นายพงศภัค  ศรีสกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองเขียว
2. นางสาวจารุภา  ใจยาว
3. นางสาวณิชา  ธนาสนธิราช
4. นางสาวธัญชนก  ชูทุ่ง
5. นางสาวธัญญารัตน์  กรุณา
6. นางสาวปาณมิตา  อิ่มโอชา
7. นางสาวมาริษา  มะโนวงค์
8. นางสาวรัตนากร  ใบนิล
9. นางสาวศิริวิมล  ต่ายแสง
10. นางสาวสกุลหญิง  เฝ้ากระโทก
11. นางสาวสโรชา  พรหมพินิจ
12. นางสาวอารียา  พันทกัน
 
1. นายประเวช  ผสมงาม
2. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวจุฑาภา   บุญศิริชัย
2. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
3. นางสาวชนัญชิดา  รักพงษ์
4. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิสอาด
5. นางสาวถิราภรณ์  พจนดิลก
6. นางสาวปาณิสรา  จิตรตั้งตรง
7. นางสาวปารดา  รัชพันธุ์
8. นางสาวปิ่นขวัญ  คำเจริญ
9. นางสาวปิ่นทิพย์  คำเจริญ
10. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
11. นางสาวภคพร  รักชาติไทย
12. นางสาวรัชนีกร  มณีอินทร์
13. นางสาวรุจิรัฎฐ์  เพชรแสงใสสกุล
14. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
15. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
16. นางสาวแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
4. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
5. นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกัญชลิกา  ชื่นอารมย์
2. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วโยธา
3. นายกิตติพงษ์  คำเขียน
4. นางสาวจงลักษณ์  ประยูรไทย
5. นางสาวจันจิรา  ทนเถื่อน
6. นางสาวชนาภา  แพ่งยัง
7. นางสาวชนาภา  แพ่งยัง
8. นายชุติภาส  บัวคำ
9. นายณัฐวุฒิ  พัดชื่น
10. นางสาวมีนา  สุขเจริญ
11. นางสาวมีนา  สุขเจริญ
12. นางสาวรุจจิรา  พงษ์ประเสริฐ
13. นางสาวศรสวรรค์  ทรัพย์ธัญโชติ
14. นายศุภกร  เหมือนวงศ์
15. นายสยมภู  วิเศษสิงห์
16. นายสิทธิกรณ์  จันทนา
 
1. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายจักรกฤษ  หงษ์ทอง
2. นายธิปก  บางพรม
3. นายสหรัฐ  ศรีสุวรรณ
4. นายอภิสิทธิ์  เกตกำจร
5. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนลมูล
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
2. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายจิรวุฒิ  คงดี
2. นายชุติศรณ์  สุวรรณสนธิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์   ชอบทำดี
4. นายอภิวัฒน์  เชื้อรอด
5. นายอิศร  เอื้อเฟื้อพันธุ์
 
1. นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม
2. นายอุกฤษฏ์  ปานกลาง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวจารุวรรณ  พังคะลี
2. นายพัลลภ  ฉายงาม
3. นายศักดิ์ชัย  ทองนิตร
4. เด็กชายอัมรินทร์  วงค์คำคูณ
 
1. นายธเนธ  ภู่ทองดี
2. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายถิรวัฒน์  คงนุกูล
2. เด็กหญิงนวลนภวรรณ  ภูริภาคย์เรืองกุล
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
2. นางวาณี  ชูพิพัฒน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวลักษณพร  ถมยาแก้ว
2. นายสพล  จิรเจริญสกุล
 
1. นางลลิลรัตน์  สืบกระพัน
2. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ภาภิรมย์
2. นายธราเทพ  เถรแก้ว
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธินันท์   เถียนติธรรม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คชอาจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สาทพันธ์
 
1. MissFeng  Qiang
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์   พงษ์ต้น
 
1. Mr.Zhou   Sheng
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวนาถลดา   จิณณากฤษณ์
 
1. นางสาวประภัสสร   พันธุมัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวอัจฉริยา  อาจสันเทียะ
 
1. นางสาวธมกร  สุขวัฒนผล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายศุภกร  จิตรเจริญพร
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  บูรณวนิช
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงสวิตตา  หาญณรงค์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  กันหา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวรนิธิ  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชยุตรา  สุรนิรันดร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  จ่างูเหลือม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปุญณิศา  ไวยดารา
 
1. นางสาวญาณิศา  เกียรติสังวร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายอิทธิศักดิ์  โตสมภาพ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปริมิตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวพิชชาภา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เนียมงาม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. นางสาวแพรวา  จิตติมณี
 
1. นางสาวอรทัย  ธาดารัตนกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวมุทิตา  กาญจน์วีระโยธิน
 
1. นางสาวกอบเกื้อ  คชเสนี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวธัญชนก  มิ่งโสภา
 
1. MissHWAJONG  RYU
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศุภาพิชญ์  อินพรม
 
1. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวมนัสชนก  แพร่สำราญ
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  เมืองอุดม
 
1. นางสาวเนตรนภา  พะเดช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมมาดา  วรพันธ์
 
1. MissLong  Yuting
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายอินทัช  พระสุรัตน์
 
1. นางสาวสิริพรรณ  ถาวรจักร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายพสิษฐ์  ชัยงาม
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายรัชชานนท์  แตงอ่อน
 
1. Mr.Yu  Haifeng
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
 
1. MS.LIN  WEIZHEN
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐธิดา  บัวทอง
 
1. นางสาวญาดา  ชลารักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนากานต์  กัลปพฤกษ์
 
1. Mr.Toriumi  Yoshihiro
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธนธรณ์  วิเชียร
 
1. นางเซกะ  ผ่องสะอาด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชวัลกร  แจ้งสว่าง
 
1. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นายวรพล  กุนอก
 
1. นางสาวกันทิมา  พบจันอัด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวนันท์นภัส  พูลแย้ม
 
1. นางสาวณัฐสุดา  สุภารัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกรวีร์  ทองอินที
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. นางสาวชรัชชา  ศิลปวิลาวัณย์
 
1. นางสาวอรทัย  ธาดารัตนกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวญาดา  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวสิริวัลย์  ศรีบุญนาค
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวคุณัญญา  จันทร์วานิชสกุล
 
1. นางสาวพรสุชา  พงษ์เกิดลาภ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวฐาปนี  พึ่งธรรมจิตต์
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  ศรีสังข์
2. นายชิษณุพงศ์  ศิริคช
3. นายธนธรณ์  ทองบูรพา
4. นางสาวศศิพัชร์  เนื่องแก้วสิน
5. นางสาวอิสรีย์  เนื่องแก้วสิน
 
1. นางสาวสุมนา  เหลืองธีรนาท
2. MissZhao  Zhixiao
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวฉัตรอัมพร  แซ่จู
2. นางสาวปัณพร  สมยืน
3. นางสาวศิริวรรณ  โวหาญคล่อง
4. นางสาวสกาวรัตน์  วงศ์พรม
5. นางสาวเกศรินทร์  ชูสังข์
 
1. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
2. MissXu  Xiaojuan
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายจอนนี่  เกษมลักษณ์
2. นางสาวชิลิยา  จาง
3. นางสาวญาณิศา  เชียงจง
4. นางสาวบุษยมาศ  แสนวงศ์
5. นางสาวไอริณ  ปรางศรี
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษฎี  ศิริโวหาร
2. นายจรัญ  วงเวียน
3. นางสาวจิราพร  ธรรมโชติ
4. นายธีรนัย  มีก้าน
5. นางสาววิมลสิริ  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวณภัทร  สกุลเดช
2. นางสาวรัศมี  ขัดกันทะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายทรงชัย  ทีปกากร
2. นางสาวทักษพร  ลีเส็ง
3. นางสาวนฤภร  บุญเทียน
4. นางสาวบุษกร  จันทรราช
5. นางสาวพลอยไพลิน  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวจันทร์จรัส  อินทร์แป้น
2. นายประดิษฐ์  หอมหวาน
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายปพน  ลิมปเสนีย์
2. นางสาวพิมพกานต์  ภูครองทุ่ง
3. นางสาวสิปราง  เต็มบุญเกียรติ
4. นางสาวสุชานันท์  อาราเบีย
5. นายอาทิตย์  กมลธรรม
 
1. นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวทอฝัน  เสมอตระกูล
2. นางสาวพรศิริ  ผุดผ่อง
3. นายวัชรพล  วงสุวรรณ์
4. นายวุฒิเชษฐ์  เค็มฟ์
5. นางสาวสุวัจนา  แจ่มช้อย
 
1. นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย์
2. นายณัฐพล  ชนินพร
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณัชชา  พนมสุข
2. นายณัฐชนนท์  ทองใส
3. นางสาวพิริยา  กิมสวัสดิ์
4. นางสาวศุภาวีร์  ปาลิศรีโรจน์
5. นางสาวสาริสา  ทีฆตระกูล
 
1. นางสาวกอบเกื้อ  คชเสนี
2. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีอุบล
2. นางสาวณัฐวรรณ  ศิลส่ง
3. นางสาวธันย์ชนก  ทัศกุล
4. นางสาวรินรดา  พุทธพงษ์
5. นางสาวเบญญาภา  พุ่มพวง
 
1. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษณะ  มั่งมีสุข
2. นางสาวขวัญพิชชา  รักยงค์
3. นางสาวชนิสรา  สุขเอมโอฐ
4. นางสาวธนิษฐา  ลีโคตร
5. นางสาวนภสร  ฤกษ์รอด
 
1. MissHyerin  Kim
2. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกัญญาพัชร  กุลพาที
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชิดค้างพลู
3. นางสาววิชชุดา  ผงสินธุ์สุ
4. นางสาวสุนีย์  ท่าเกลือ
5. นางสาวแฮรัน  โซว
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวกาญจนา   ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัญชนก  อันงาม
3. นางสาวพีระพร  จักราบาตร
4. นางสาวสุธิดา   สัปดาห์
5. นางสาวเจนจิรา   ทมไพร
 
1. Mr.Eungi  Kwon
2. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายบุญญศักดิ์  บุญเงิน
2. นางสาววีรวรรณ  จันทรา
 
1. นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวนฤมล  รัศมี
2. นางสาวอาทิตยา  สุขะกาลนันท์
 
1. นายมงคล  จำปาแฝด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวสิรภัทร  โชคทิพย์อมรชัย
2. นางสาวอาทิตยา  เรืองศรี
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวมาริษา  สินปั่นจริต
2. นายวรฤทธิ์  ปิยวีรวงศ์
 
1. นางมินทร์ลดา  แสงโนรีฐิติกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนิฤมล  ช่างจักรดี
2. นางสาวพัชชรี  อรุณรัศมี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวณัฐวรรณ  โพธิ์งาม
2. นายภูมิแผ่นดิน  เกษเกษม
 
1. Dr.Tatsu  Tsuruishi
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวอาภาวรรณ  ไชยราช
2. นางสาวเพียงฟ้า  ชุมแวงวาปี
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภาวิณี  บุญยนต์
2. นางสาวรัสรินทร์  อนันต์กานต์รุจา
 
1. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายดณพ  ทองสุ่น
2. นายทัตเทพ  รัตนตั้งปฐพี
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 99.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  เชื้อคำเพ็ง
2. นายเกียรติพงศ์   อยู่เย็น
 
1. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  อะนันต์
2. นางสาวดาราวลี  ดวงเดือน
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวรัตนากร  ดอกละมุด
2. นางสาวอุษณิษา  ร้านพจน์
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายกรินทร์  จันทร์ส่อง
2. เด็กชายณัฐพล   พรมโคตร
3. เด็กชายดนุนันท์   สีชมภู
4. เด็กชายธรรมนูญ  สีบาดาล
5. เด็กชายธัญญพร  ปิติ
6. เด็กชายธีรภัทร  นพสาย
7. เด็กชายภูสิทธิ์   สุขเลิศ
8. เด็กชายหัสดินทร์  เทพโภชน์
 
1. นายถาวร  เที่ยงธรรม
2. นายณรงค์ศักดิ์  วะโร
3. นายชนะชัย  นาทสีทา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กชายชัชพงศ์  ฟูสกุล
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมัครสมาน
3. เด็กชายติณณภพ  อินทร์ฉ่ำ
4. เด็กชายพงศกร  ทองหล่อ
5. เด็กชายพงศกร  พูลผล
6. เด็กชายพิทยาธร  อิ่มวุฒิกุล
7. เด็กชายภควัต  วรรณศิริ
8. เด็กชายเทพ  จู
 
1. นางสาวปวีณา  มาลัยจิตต์
2. นางสาวชนิดา  ลาภบัว
3. นางสาววันดี  พูลนุช
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายกิตติธร  สอนสุข
2. เด็กชายฉัตรนัย  มั่นคง
3. เด็กชายนิติภูมิ  เพชรชื่น
4. เด็กชายพิเชษฐ์  มะลิซ้อน
5. เด็กชายราชัน  เกตุหอม
6. เด็กชายศุภกิต  สิงสนั่น
7. เด็กชายสิทธิกร  สุทธิสน
8. เด็กชายสุรศักดิ์  ยิงรัมย์
 
1. นายบุญญฤทธิ์  ระพันธ์
2. นายศิริชัย  ดวงอาจ
3. นายบรรจรงค์  วรเศรษฐสุขศิริ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายทินกร  สนองชาติ
2. นายธนกร  หลักเพชร
3. นายสมมาตร  -
4. นายเฉลิมชัย  รอดเพ็ชร
5. นายเชิดพงษ์  บุญตา
6. นายไพรัตน์  สวัสดิ์ชโลบลกุล
 
1. นางอรณิชชา  คชนา
2. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
3. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายคมสัน  สอนสี
2. เด็กชายชานนท์  ศรีทอง
3. เด็กชายนันทพงศ์  จันทนะโสตถิ์
4. นายปรัชญา  เอี่ยมแม้น
5. นายพีรยุทธ  ลาแก่นทราย
6. เด็กชายรพีพัฒน์  เครือเช้า
 
1. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายนิวัฒน์  ใจเรืองแก้ว
2. นายบุญช่วย  ไม่มีนามสกุล
3. นายมนต์ศักดิ์  บวรรัญจร
4. นายวันชนะ  ฉอ้อนลำ
5. นายสุรเดช  บุญพา
6. นายสุวัจชัย  ศรีจันทร์
 
1. นายสันติชัย  แจ่มศรี
2. นายจำรัส  คมขำ
3. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกพร   ทิมประเทือง
2. นางสาวกมนนิษฐ์   พิสิทธิ์เนติกุล
3. นางสาวธมน    เนตรวิเชียร
4. นางสาวธิดาพร    ศิลา
5. นางสาวมุฑิตา   อุ่นแก้ว
6. นางสาววัชรประภา   ชลศิริพงษ์
7. นายศรายุทธ   ศรีงาม
8. นางสาวสิมิลัน   จำนงค์ทอง
9. นางสาวอัญรินทร์    ณ ระนอง
10. นางสาวเจนจิรา   มงคลมุกดา
 
1. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
2. นางวิไลวรรณ  ปัญญวัฒนกิจ
3. นางสาวกนกกรณ์  ทองไพจิตร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวกนกวรรณ  เริงเกษตรกิจ
2. นายกันทรากร  บางแสง
3. นายกันนที   ใจแก้ว
4. นายชัยวัฒน์   อุณหนันทน์
5. นางสาวปนัดดา  แสงสิงห์
6. นายพีรวิชญ์  ชูประยูร
7. นางสาวพุฒิดา  สมศรี
8. นางสาวสุดาพร  มั่นการไถ
9. นางสาวสุพรรษา  บุญมาทัศ
10. นางสาวไพลิน  กล่องเนียม
 
1. นายพุทธิพงษ์  ศุภมัสดุอังกูร
2. นายสิทธิชัย   บุญนาค
3. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายปรวิทส์  แสงพลบ
2. นางสาวปาริมา  สืบสายดี
3. นายพงศ์ภัค  เกิดผล
4. นางสาวภัทรมน  พงษ์กิจการุณ
5. นางสาวศิริวรรณ  วิจิตรประชา
6. นางสาวสุภาวิลัย  ติงสะ
7. นางสาวอังคณาพร  แป้นโคตร
8. นายเจริญวงศ์  แก้วนุช
9. นางสาวเปมิกา  ศตพรชัย
10. นางสาวเยี่ยมนภา  เพ็ชรเฟื่อง
 
1. นางครุณี  คะวงษา
2. นางจารุชา  ไชยศร
3. นายสมบัติ  ไชยศร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ผกาชาติ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทุมสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สุธรรม
4. เด็กหญิงสุวพัชร  เซี้ยงลี้
5. เด็กหญิงอรอุมา  อุตะมะ
 
1. นางสาวสาริศา  สุกิน
2. นางสาวปิยะพร  แพ่งเกษร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี  โตทรัพย์
2. เด็กหญิงพิยดา  สระทองคำ
3. นายศิวกร  มีศักดิ์
4. เด็กหญิงสโรชา  บุญรักษา
5. นางสาวอัฐภิญญา  กล่ำทอง
 
1. นางภัสรัญ  สระทองนวล
2. นางพัชภ์รินทร์  ทองดอนเกรื่อง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธัญเทพ  สุขุมเจริญ
2. เด็กชายพีณัฐ  นนทะโย
3. เด็กหญิงภิรญา  โรจนคงอยู่
4. เด็กชายสุรกรินทร์  แก้วคำ
5. เด็กหญิงเกวลี  อุ่นศรีทรัพย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
2. นางสาวนิภาพร  ปิ่นโมรา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวจริยา  ทองคงโขน
2. นางสาวธัญลักษณ์  บรรดาดี
3. นายปารเมศ  ศรีษณะกุล
4. นางสาวภิชาพร  พุ่มเกตุแก้ว
5. นางสาวเข็มปภัสร  มานสะอาด
 
1. นายปิยะลาภ  เตียรธิติ
2. นางภัสรัญ  สระทองนวล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ทองมี
2. นางสาวฐนิชา  คนซื่อ
3. นางสาวภณิชชา  สมใจ
4. นายสามารถ  นาล้วน
5. นางสาวสุมิตา  คนสนุก
 
1. นางภัทรวรรณ  สกุณา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ดีพูล
2. นางสาวปรรัชน์  วิชาสุด
3. นางสาววรรณวิษา  เที่ยงธรรม
4. นางสาวสุธิตา  ลี้สุวรรณ์
5. นายสุพล  สว่างวงค์
 
1. นางสุภาวดี  กิจประเสริฐ
2. นางสาวเบญจวรรณ  บุญคลี่
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วัฒนาถาวรวงศ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  คำดี
3. เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณวุฒิ
 
1. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจริยา  นูแป
2. นางสาวนฤมล  วรรณวิจิตร
3. นางสาวพิมพ์ณิภา  บัวศรียอด
 
1. นายโชคพิสิฐ  สุดแท้
2. นางสาวนภัสนันท์  วรรณศิริ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาตรง
2. เด็กหญิงธนพร  เดชปั้น
3. เด็กหญิงอัจฉรา  บำรุงสุข
 
1. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
2. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวธนาภรณ์  สกุลปักษ์
2. นางสาวนริศรา  บุญมา
3. นางสาววชิรญา  คมศร
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชนิกานต์  คำวาง
2. นางสาวชนิตา  วงวิจิตร
3. นางสาวนริศรา  แก้วน้อย
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ขาวเผือก
2. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวชญานิศ  วรัญญานนท์
2. นางสาวพรรณดาว  ขยันสการ
3. นางสาวลลิตา  ใจอาษา
 
1. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
2. นางธัญญวรัตน์  รัตนาพรไพศาล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนิรันดา  สุขสยาม
2. เด็กหญิงปิยะมน  มั่นคง
3. เด็กชายวชิรวิทย์  พลกล้า
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  อุทธารนิช
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงศรี
2. เด็กหญิงพัชรียา  ส่งแสง
3. เด็กหญิงรินรดา  โฉมไธสง
 
1. นางอติภา  เจ็งประเสริฐ
2. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  อินทร์เพชร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจพรม
3. เด็กหญิงอภิรมย์  กระจายกลาง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  อ่อนศรี
2. นายสมพร  พิบูลย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวภิญญา  ภรณ์ธัญญา
2. นายภูมินทร์  พ่วงทอง
3. นางสาวแพรวพรรณ  นาคจีน
 
1. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
2. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวชนินาถ  เมฆพัฒน์
2. นางสาวนุจรี  รุ่งรือง
3. นางสาววรรณภา  ดำช่วย
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
2. นายอาทร  ไทยป้อม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวน้ำฝน  ขันลา
2. นางสาวสุวิมล  น้าวิลัยเจริญ
3. นางสาวอารยา  ทองอร่าม
 
1. นางสาวพรรษมนต์  อัครโชคอภิวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายณฤพล  ธรรมเกษตรศรี
2. เด็กชายวาสิน  สุขประเสริฐสิน
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายณัฐสรณ์  สืบวงษ์
2. เด็กหญิงนฤภัทร  บัวเบา
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนพัสร  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงศตพร  เวชทัพ
 
1. นางสาวชนิดาภา  สุวรรณแส
2. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายภูริวัชญ์  สว่างภพ
2. เด็กชายวนาดอน  คชสิทธิ์
 
1. นางปัญจรัตน์  อันชูนิ
2. นายวสุ  เกิดเจริญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จีบเจือ
2. เด็กชายนรินทร์โชติ  เผ่าวงค์
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นายวรุตม์  เลิศมงคล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลิศสิริกุล
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ไวยจิรา
 
1. นางสาวประภาพร  ธรรมรจน์
2. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณภัทร  อินทรักษา
2. นางสาวมุขสุดา  สิงห์ปฏิญญา
 
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นายศมานนท์  ปาลสุทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกพร  รวยพงศ์
2. นางสาวทัชชกร  พันสัน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
2. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายรัชพล  เเย้มคล้าย
2. นายอภิสิทธิ์  ทองขาว
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีหทัย
2. นางสาวนันท์ณรัตน์  เรืองรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภาคย์   จูสุวรรณศิริ
2. เด็กหญิงวรวรัญช์  ยาวิชัย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นายศราวุธ  กิจงาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายดนัยเดช  ระรื่นสุข
2. เด็กชายสิทธิกร  เฉลิมกิตติชัย
 
1. นายเอกชัย  ฤกษ์นิรันดร์
2. นางสาวสิริพร  พูลสวัสดิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายชยพล  หาญเสน่ลักษณ์
2. เด็กชายภูวเดช  นิยมเดชา
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายธนา  บุญชู
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายพัฒธนพงษ์  สมหงษ์
2. นางสาวหทัยภัทร  ช่างอบ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายวีรศิลป์  ฤกษ์เวียง
2. นางสาวสโรชา  หมั่นเขตกิจ
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายพิรชัช  ยุทธสิงห์
2. นางสาวเยาวรีย์  วลีเรืองฤทธิ์
 
1. นายธนากร  ไพบูลย์
2. นางสาววิลัยพร  วงศ์เชียงเพ็ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทะเขียน
2. เด็กชายพงศกร  สิริวรพันธ์
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยยุทธศาสตร์
2. เด็กชายเอกชนก  วรพันธ์
 
1. นางวิชยาภรณ์  ระจิตร
2. นางสาววาสนา  เเสงศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิยมสุข
2. เด็กหญิงอรวิลาสินี  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  พูลกสิ
2. นายสุริยัน  นุกูลกิจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงนรกมล  เชื้อธวัช
 
1. นางสาวฐิติมา  แทนกลาง
2. นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายธนกร  ปริยานนท์
2. เด็กชายปุณยวีร์  โพธิวรรณ์
 
1. นางณัชชา  บุญประไพ
2. นางสาววาสนา  แสงศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายนฤเบศร์  ภัทรสัญญา
2. เด็กชายอนาคินทร์  ธนัยนันท์ธา
 
1. นายณัฐพล  พุทธานุ
2. นางอุไรรักษ์  เปลี่ยนสุวรรณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงธัชพรรณ   วัฒนาวงศ์
2. เด็กชายพงษ์เพชร   จันทสิทธิ์
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ลิ้มทัศไนยกุล
2. เด็กชายปิยะพันธ์  ปานจันทร์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชนาธิป  ฉายแก้ว
2. เด็กหญิงอัญธิดา  เจริญฉิม
 
1. นางสาวมัณฑกา  โนนทะเสน
2. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวจิดาภา  ศรีประไพ
2. นางสาวนคนันทินี  จุลกศิลป์
 
1. นายปรีชา  กลิ่นหวล
2. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายทัสนัย  ศรีสวัสดิ์
2. นายศรัณย์  น้อยปรีชา
 
1. นายวัฒนสิทธิ์  สีหะชัย
2. นางสาวศริญญา  ผันอากาศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวดวงเดือน  รีเบี้ยว
2. นางสาวนัฐตยา  ภักดีมี
 
1. นายธนกร  รองสกุล
2. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐวัตร   สหวัฒนชัย
2. นายธนโชค  ใจสุข
 
1. นายพิทยา   ปฏิโค
2. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายปฐวี  เมธาฐิติกุล
2. นายภรภพ  สิริงามวรกุล
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีอ่ำดี
2. นางสาวณัฐนันท์   พงษ์ธนาวิสิฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายอคิราภ์  สีแสนยง
2. นายเก้าเกียรติ  เกิดดี
 
1. นายฤทธิพงศ์  คงอินพาน
2. นายนพล  สระแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวเกวลิน  เรืองวัฒนะโชติ
2. นายเขมรัฐ  บุณยะผลึก
 
1. นางประภากร  เชียงทอง
2. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายณัฎฐ์  ภิญโญ
2. นายเตชิต  จันผกา
 
1. นายชนารัตน์  คำอ่อน
2. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธนกฤต  วงษ์พฤกษา
2. เด็กชายวสวัตติ์  ใจพรหม
 
1. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
2. นายกำธร  ใช้พระคุณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายฐานัส    ศิริการ
2. เด็กชายณัฐ   มาฆะสิทธิ์
3. เด็กชายสุวิจักขณ์    โรจน์สวัสดิ์สุข
 
1. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
2. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธเนศวร  เทพสวัสดิ์
2. เด็กชายพัทธโรจน์  นิธิภูวรัศมิ์
3. เด็กชายเขมณัฐ  โพธิ์ประสิทธิ์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายสามารถ  จิตจรัส
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงศิริยากร  พุ่มขจร
2. เด็กหญิงเพ็ญพันธ์  ภาคีทรง
3. เด็กหญิงเมธาพร  สุขก้อน
 
1. นางสาววรรณรัตน์   ยิ่งยอม
2. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1. นายชยุต  ศรีสำอางค์
2. นายธนกฤต   ยืนยงพิสิฐ
3. นางสาวพชรอร  ชุมนุสนธิ์
 
1. นางสาวนภาพร  เทศขำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายปวริษ  วิริยะคุณากร
2. นายภูมิปรินทร์  มะโน
3. นายเกริกธัช  คุณานุปถัมภ์
 
1. นางสาวปาณิศา  เศรษฐศุภกูล
2. นางสาวปาริชาต  จันทร์วิบูลย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายจารุพงศ์  ปะจักโก
2. นายณัฐนนท์   สุขชู
3. นางสาวศิริลักษณ์  กิจวงศ์วัฒนะ
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นางชลิดา  การเพียร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายยศวรรธน์  รักษายศ
2. นายเกรียงรัตถ์   ติยะรังษีนกูล
 
1. นายสุธีร์  นาทร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวเบญญาภา  คุ้มนาน
2. นางสาวแพร  ทรัพย์เจริญกุล
 
1. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวประภาพร  บันเทา
2. นางสาวรสิกา  ล้วนหิรัญ
 
1. นางทิพย์สุดา  สรณะ
2. นายวธัญญู  ประทุมชาติ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงภัฑราณิษฐ์  สงวนพวก
2. เด็กหญิงศมนีย์  สุขปลั่ง
3. เด็กชายเนติพัฒน์  สุกใส
 
1. นางสาวภูณิศษา  วงค์ด้วง
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายณัฐวัตน์  จานุสังข์
2. เด็กชายราชพงษ์  สีลาดาลา
3. เด็กชายศรายุทธ  จานุสังข์
 
1. นายอุดม  พรทิพย์ศิริกุล
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายมายด์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิชัย  เนื่องอาโรย
3. เด็กชายอรุณชัย  สามล
 
1. นายปิติพงษ์  คำพระ
2. นายปกาสิต  เอี่ยวสกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายวันชัย  แซ่เจี่ย
2. นายศิริพงษ์  พึ่งทอง
3. นายอภิสิทธิ์  รูปสม
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชุติพงษ์   เปรมปิยศรี
2. นายณัทพงศ์   นามพริ้งพันธุ์
3. นายศิราวุฒิ   สุวจิตตานนท์
 
1. นางดาริกา   เรืองภักดี
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายฉัตรบดินทร์   ขำละม้าย
2. นายชาคริต  ทองสัมฤทธิ์
3. นายธนทัต   พรประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
2. นายพนาดร  แสนใจ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฉายน้อย
2. เด็กชายกฤษกร  ฉายน้อย
3. เด็กชายอิสระพงษ์  พงไพศาล
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายเรืองสิทธิ์  ปานกลาง
2. เด็กชายโสภณ  บัวตัน
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นางอังคณา  นาเจริญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณาทิศ  กิจประสงค์
2. เด็กชายภูริ  ทรงเลี่ยม
3. เด็กชายอัครโยธิน  มีนิล
 
1. นายจำนงค์  วงษ์วิไล
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธัชวิน  วิวัฒนโสภา
2. นายรัฐพล  รักษาราษฎร์
3. นายสรรเพชร  พลับใหญ่
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายณฤทธิ์  บรรเทาวงษ์
2. นายธนพล  เทพรัตน์
3. นายธราดล  บ้านเนิน
 
1. นายสุรินทร์  สุรรัตนากร
2. นายปวีณ  สุวรรณรัตน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายจิรายุส  ศรีธนู
2. นายภาณุวัฒน์  ปลอดทอด
3. นายอภิชิต  คำโพล้ง
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นางอังคณา  นาเจริญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
2. เด็กชายวีร์ษรุต  ชาวอบทม
3. เด็กชายศรายุทธ  สมบูรณ์
 
1. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
2. นางกนกพร  อินจันทร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงศ์  แก้วหิน
2. เด็กชายสุรกันต์  ช้างน้อย
3. เด็กชายอานนท์  เนรมิตร
 
1. นายสมพล  สกุลฮูฮา
2. นายศักดิ์นิรัญ  ภูวะลี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายชยาวุฒิ  สมบูรณ์ท้วม
2. นายพฤฒา  พุกสีดา
3. นายศราวุฒิ   โพธิรักษ์
 
1. นายสมภาร  ไชยเสนา
2. นายพัลลภ   ไชยเจริญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  จามจุรี
2. นายชาณิชธนา  ตากแสง
3. นายเอกชัย  พิมพาวัฒน์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โปปัญจมะกุล
2. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นายชาตรี  แก้วกันยา
2. นายณัฐวุฒิ  ฉุยฉาย
3. นายวีระวัฒน์  มั่นยืน
 
1. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายธนวินท์   วุฒิชัย
2. นายปารณัท   คูหาทอง
3. นายสิทธิศักดิ์    แซ่จึง
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นายพิทยา   ปฏิโค
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงชญาดา  ประสิทธิ์ผล
2. เด็กชายณภัทร  ปัทม์โรจน์
3. เด็กชายภานุพงษ์  สุขสี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายณฐกานต์  อุณหกานต์
2. เด็กหญิงพรนภา  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สุขมาก
2. นายจิตกร   อารีย์วงศ์สถิตย์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนลัทพร  คุณาลัย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมศรี
3. เด็กหญิงสิริกร  ธีระประภา
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
2. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายณฏฐพล  อินทร์สิงห์
2. นายพีระวิชญ์  พรหมสังข์
3. นายอภิวัฒน์   พันธุรัตน์
 
1. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
2. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายภาณุพงศ์  อรุณรัตน์
2. นายวิชยุตม์  กันภูมิ
3. นางสาวสิมิตา  ภู่เกิด
 
1. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
2. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกมลชนก  ศิริพจนาทิพย์
2. นางสาวสิริอำไพ  ศิริสวัสดิ์
3. นางสาวอัญชลี  โพธินันทวงศ์
 
1. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
2. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายวัฒนา  ศรีกวนชา
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กชายสุริยา  คงธันร์
 
1. นางวรรณา  กันตะโสพัตร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินหอคอย
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พรมเสนา
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจันทร์
2. นายสมศักดิ์  ออเพชร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ฤกษ์ศิลปงาม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพิ่มพูล
 
1. นายสราวุฒิ  กำลังแพทย์
2. นางอรุณี  กำลังแพทย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวณัฐพร  ใจประสงค์
2. นายตรีเพชร  โคตรหลักคำ
3. นายสุรทิน  ถนอมวงค์
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายณัฐวัตร  ศรีคำ
2. นายนิรันดร์  รอดรัตน์
3. นายอภิสิทธิ์  คงพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นายก้องนคร  สิงห์คำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นายกฤต  พวงภู่
2. นายนพพล  สุวรรณอ่อน
3. นายวีรศักดิ์  ทองนุ้ย
 
1. นางทิวาวรรณ  หล่ำวรัตน์
2. นายอรรถพร  แก้วบวร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงรินรดา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงสุทธิตา  สันเต
3. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางศิรินันท์  ยันอินทร์
2. นายสมบัติ  เสาวบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายกิตตินันท์  บุญรื่น
2. เด็กหญิงนิตยา  สุโพธิ์คำ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางเรวดี  ผูกเกษร
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คำบาง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   หนูเล็ก
3. เด็กชายไพรวัลย์   สองวงษ์
 
1. นายทวี  ศรีเงินยวง
2. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวชลาลัย  ผมงาม
2. นางสาววิลัยพร  ไพรมะรัตน์
3. นางสาวศิริวัลย์  ทองเกตุ
 
1. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
2. นายสมบัติ  เสาวบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวณัฐณิชา  สังข์พิชัย
2. นางสาววรรณธิดา  ศรีมงคล
3. นางสาวอนงค์รัตน์  โชดวัฒนพานิช
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาววาสนา  จำปาศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวญันนะฮ์  รักวงศ์
2. นางสาวดวงพร  เงางาม
3. นางสาวสุธามาศ  บุญญา
 
1. นางสาวศรีแพร  เพชรยะโส
2. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกัณฑ์ภัค  บุญประสาท
2. เด็กหญิงธนัชพร  อุระพนม
3. เด็กหญิงพรธิตรา  หมอนทอง
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ใจภักดิ์
5. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วเสริม
6. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงสุวรรณ
 
1. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
2. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
3. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ชมเพลินใจ
2. เด็กหญิงนิสรา  แดงพุก
3. เด็กหญิงบัวชมพู  บังน่าน
4. เด็กหญิงภาสุร  สิงห์ศุรัตน
5. เด็กหญิงวรินทร์ญา  เอี่ยมสมบูรณ์
6. เด็กหญิงศสิธร  แสงนาค
 
1. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
2. นางวราภรณ์  ตระยางค์กูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มากประยูร
2. เด็กหญิงนวพร  จันทร์ตรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  ขันสาคร
4. เด็กหญิงสโรชินี  พิไลกุล
5. เด็กหญิงอินทิรา  อินทรา
6. เด็กหญิงอุ่นไอรัก  จันทร์ตรี
 
1. นางสาวศุภวดี  มนต์เนรมิตร
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
3. นายพรนพเก้า  กุดแถลง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจิราพร  ศรศรี
2. นางสาวธาวินี  สายสังข์
3. นางสาวพรรษา  ขวัญยืน
4. นางสาวสโรชา  กลั่นมั่น
5. นางสาวอภิชญา  รัตนโสภา
6. นางสาวอุสาหะ  ตาดทอง
 
1. นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
3. นายพรนพเก้า  กุดแถลง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจุฑามาศ  สุดลาภา
2. นายณัฐพล  พรรณหาญ
3. นายธนวัติ  เจริญสัตย์
4. นางสาวปาณิษา  คำนุช
5. นางสาวภัคคินี  คนหลัก
6. นางสาววนิดา  นันทะเสน
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
2. นางสาวปวิตรา  มีชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายคมสิทธิ์  วงศ์ธีรภาพ
2. นางสาวมยุรา  ศิริธนารันดร์
3. นางสาววรินทรา  แซ่ว่าง
4. นางสาววริษา  แซ่ลี
5. นางสาวว้าง  แซ่เฮ่อ
6. นางสาวอภิษฎา  มั่นพัฒนาการ
 
1. นายอร่ามเรือง  เพ็งแจ่ม
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
3. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กหญิงฉัตรชยา  จิติวงศ์
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  เดชบุญ
3. นายสุพจน์  จันทร์อ่อน
 
1. นายอภัยภัทร  พัชราภา
2. นางยุวรีย์  สุธานนท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ธรรมเนียม
2. เด็กหญิงฐิติพร  รังวัด
3. เด็กหญิงสุจิรา  สุขสงค์
 
1. นางสาวสุธิษา  พึ่งสวัสดิ์
2. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  จันทร์ดำ
2. เด็กหญิงพัชรี  อู่อรุณ
3. เด็กหญิงภัทรพร  จันทวงศ์
 
1. นางสมรัก  พานิชวงษ์
2. นางปิยรัตน์  ยอดสุวรรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวจันทร์จิรา  นาคะยศ
2. นายศิริชัย  พยุงทอง
3. นางสาวสุภัทชา  หลีเจริญ
 
1. นางเขมรินทร์  โตแปลก
2. นางสาวกฤติยา  แม้นเหมือน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  แสนซื่อ
2. นางสาววรพร  กล้ากระโทก
3. นางสาวสุบาตา  อับดิน
 
1. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
2. นายสมบัติ  เสาวบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. นางสาวกนิษตา  แสงเสนา
2. นางสาวนันทิดา  แก้วมณี
3. นางสาวเกษศรินทร์   หมีทอง
 
1. นางสุปรีดา  เรืองพันธ์
2. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนุ  บุญรักษา
2. เด็กชายอนันต์  หงษ์วิเศษ
3. เด็กชายอภิชัย  ตะนาวศรี
 
1. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
2. นายมนัส  ถึกสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริเดช
2. เด็กหญิงอาเนาะ  -
3. เด็กหญิงเกศินี  ผาภูมิสุจิตร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  พุ่มเจริญ
2. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจีรพร  หุ่นไทย
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ทารสาน
3. เด็กหญิงธิติมา  วรรณเลิศ
 
1. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
2. นายประเมิน  โพธิ์หอม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นายณัฐวร  เทียนเบ็ญจะ
2. นางสาววรัญญา   วงษ์เม่น
3. นางสาวศรัณญา  สง่าเนตร
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
2. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจิตสุภา  ใจซื่อ
2. นายอิทธิพล  อินทร์โอภาส
3. นายเลิศชัย  ยังกองแก้ว
 
1. นางมารยาท  อ่องวงศ์
2. นายจำลอง  อ่องวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวศุภนิดา  พราหมณ์แก้ว
2. นางสาวสุวภัทร  เนียมพิบูลย์
3. นางสาวอริสา  มะลัยรินทร์
 
1. นางอัญชลี   นุชผดุง
2. นางอัญชลี  แก้วน้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  เดชเกิด
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจกล้า
3. เด็กหญิงปิยพร  สำแดงชัย
 
1. นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ์
2. นายธงชัย  ทุเรียนงาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  หอมกระจาย
2. เด็กหญิงวรพรรณ  สารบรรณ์
3. เด็กชายเจษฎา   ศรศรี
 
1. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
2. นางมยุุรา  หัสดินรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดวงพร  ไชยสอน
2. เด็กหญิงสุนิษา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คุยพัก
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวปรางค์มาศ  น้ำทิพย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกฤษณะ  แก้วเจริญ
2. นายกิติพงศ์  โพธิสุวรรณ
3. นายถิรวุฒิ  เปี่ยมสมบูรณ์
 
1. นางสาวพิมพ์มาศ  เพชรขาวช่วย
2. นางสาวอิสรีย์  อริยะวรชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี   นวลโฉม
2. นางสาวภาวดี  อาษาคง
3. นายสุรพัศ  ผ่องผิว
 
1. นางวัลภา  อุ่นเรือน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวกมลพรนภัส  ทรัพย์ปุณยาพร
2. นางสาวขนิษฐา  ศิวพรสกุล
3. นางสาวภัทรปณัช  สุนทรมัจฉะ
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นางพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  เชิดฉัน
2. เด็กหญิงณภัทร  แก้วสุโข
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จำเล
 
1. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
2. นางสมร  ฉายอรุณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนิธิวดี  เมษานุกรบุตร
2. เด็กหญิงปองทิพย์  เศรษฐบุตร
3. เด็กหญิงปิติพร  ช่อลำไย
 
1. นางวรรณี  นาคหาญ
2. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สิงห์อยู่
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขสวัสดิการ
3. เด็กหญิงนันทิชา  แน่งน้อย
 
1. นางนิธินันท์  โควินท์ทวีวัฒน์
2. นางสาวกาญนิกา  พรหมชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐธยาน์  สมสุขไพเราะ
2. นางสาวณัฐนรี  สมสุขไพเราะ
3. นางสาวภารดี  เฟื่องมะนะกูล
 
1. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
2. นายอดิเทพ  เรืองสม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  สุขบรรณ
2. นายสหัสวรรษ  คงเมือง
3. เด็กหญิงไปรยา  นิลแสง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นางบรรยาย  สุขสำราญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  อุ่มสะเดา
2. นางสาวจีรวรรณ  เงินเกลี้ยง
3. นายภานุวัฒน์  ฝาเทพ
 
1. นายคมสรรค์  มันทะราช
2. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทะพันธ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เเสงจั่น
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดิษฐรักษ์
 
1. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
2. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชมษร  วงษ์คล้อย
2. เด็กหญิงพฤกษา  บุญเส็ง
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เหล่าอุ่นอ่อน
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกฤษณา   จันทรอาภา
2. เด็กหญิงทศพร   กิ่งพุฒิ
3. เด็กหญิงนฤมล   ใยแก้ว
 
1. นางสาวธนพร   พุ่มพวง
2. นางภัทรพร   อาษาดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวดวงมณี  วรรณชนะ
2. นางสาวยอดขวัญ  ศรีแจ่ม
3. นางสาววาสนา  สิทธิ
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายพัฒนศักดิ์  ยกกระบัตร
2. นายศุภฤกษ์  เหลืองชัยพัฒนา
3. นางสาวหัชชนก  ผลรอด
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวนฤบล  นิ่มมะณี
2. นางสาวบุษบา  บุญนำพา
3. นายพิตตินันท์  เพชรดี
 
1. นางทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
2. นางศศิธร  อนุรักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  บางยาง
2. เด็กหญิงกานต์หทัย  กูเปี้ย
3. เด็กหญิงกุลภัทร  โตสงวน
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงจิตตมาส   แสนม้า
2. เด็กหญิงทัศนพรรณ   อาชาวัฒนกูล
3. เด็กชายนภัส   วิสุทธิกุลชัย
 
1. นางสาววิมลรัตน์    สีผึ้งทอง
2. นางพัชรี   สุขสบาย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปูคะทา
2. เด็กหญิงนภาพร  โพพริก
3. เด็กหญิงมัลลิกา  มหาวงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวมานิตา  ประสังกุล
2. นางสาวสิริลักษณ์  ศรีกระโทก
3. นางสาวสุกานดา  อุบลราชธานี
 
1. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
2. นายธีรพล   ยิ้มย่อง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปภัสรา  ทองสรวง
2. นางสาวสินารักษ์  ธงไพร
3. นางสาวอภิญญา  พ่อเกษ
 
1. นางออมสิน  สถาพร
2. นางออมสิน  สถาพร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวกาญจนา  สิงทอง
2. นางสาวจิรภัทร  ศรีวรรณ
3. นางสาวปริญญา  แย้มภู
 
1. นายพัสกร  พิทักษ์อมรพันธ์
2. นางรัชนี  อมรินทร์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายเจษฎาพร   สิงห์ชา
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์เนียม
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  พรมาก
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  จิตต์เจริญ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายอรุณรัก  บุตรนิล
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ภักดี
 
1. นางสาวสุชาดา  บรรณกิจ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ส่งสุข
 
1. นางสาวดวงดาว  ไวกุลเพ็ชร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  คำทา
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายภูริทัต  ศรีสาตร์
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายอนิรุตม์  กลั่นประเสริฐ
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  พรมมี
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายพงศกร  พลจันทร์
 
1. นางสาวลฎาภา  หลักคำพันธ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายณัชพล  เสถียร
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสนสัมพันธ์นพ
 
1. นางสาววรางคณา  อันเวช
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงวรางคณา  กองคำ
2. เด็กหญิงสุทัตตา  พงษ์พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปรัชญาบุญ
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อยู่รอด
2. เด็กหญิงวันรี  ต่ายทอง
3. เด็กชายอัมพร  เพิ่มสกุล
 
1. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
2. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายนิมิต  บัวไข
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เขียนโพธิ์
3. เด็กหญิงเอลิส  แกสคอยน์
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
2. นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายพรชัย  กิ่งจำปา
2. นางสาวอาภาภรณ์  บุตรดี
3. นายอิทธิกร  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
2. นายปรีดา  ศรีตำแย
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายณัฐภัทร  เขียวศรี
2. นายมงคลชัย  ผะอบทิพย์
3. นางสาวเฉลิมพร  โพธิ
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นางสาววิญาดา  ศรีเจริญ
2. นายสรวิศ  ทองทับ
3. นายไพรัช  สุริวงษ์
 
1. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
2. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  วงศ์พานิช
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  ปานรัตน์
 
1. นางวาสนา  โศภิตวจนะ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุภา  กิตติพฤทธิพงศ์
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  กำลังบุญ
 
1. นางอัญธริยามน  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายชัยอนันต์  ห้อยดอกหอม
 
1. นางอุบลรัตน์  ไกรวิเศษ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองชื่น
 
1. นางฟ้ารุ่ง  แก้วประกอบ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงเสาว์คนธ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงนิภาภัทร์  อ่วมอารีย์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายพณวรรธน์  ทองแสง
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงนภศร  ศรีสุริยะสวัสดิ์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิชญ์  รุ่งเช้า
 
1. นางสุภาพร  ม่วงอ่อน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายธีระเพชร  สารบูรณ์
 
1. นายเกียรติชัย  เดชวรรณ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายปุณยธร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงมนัสสินี  อังสุวิโรจน์
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายวุฒิพงษ์  ศิริป๋า
 
1. นายพูนโชค  สืบเนื่อง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายภานรินทร์  แซงคำ
 
1. นางพัชรียา  สุขดี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวชนกกมณฐ์  แสงสี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงแก้วนภา  คุชิตา
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  สิงห์คำ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฤทธิ์เรืองศักดิ์
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงสายธาร   วารีนิล
 
1. นายประเดิม  บรรจงพินิจ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณิษา  เฉลิมบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิมพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฎฐา  แซ่ลี้
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีไกรสุข
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายปฐมพงษ์  โรจน์กมลชัย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายสุวดนท์  สุดพุ่ม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นางรุ่งจรีย์  วงศ์เพชรอักษร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายศิวกร  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวสตรีรัตน์  คงกะพัน
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายอดิเทพ  พุ่มมะลิ
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นายปิยชนน์  ขันอาษา
 
1. นางเบญจมาศ  ชำนาญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายธราดล  ถูกธรรม
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  หิมพาน
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวณัฐภรณ์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสุพิศ  รนขาว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายวสันต์  โชติกูล
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวชุติพร  ศรประเสริฐ
 
1. นางสาวเปมิกา  ธนวนกุล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนรี  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายวิศรุต  จันทะดวง
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นางมะลิ  แสงสุข
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายชัยรินทร์  เหมหอมวงค์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายชนะชัย  ทิพย์จักร์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชญานนท์  เสน่ห์ราศรี
2. นายญาณวุฒิ  มณีอินทร์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายกิตติกรณ์  สุขดาษ
2. นายอภิรัฐ  ไม้โพธิ์
 
1. นางสาวประภาพร  วงษ์เย็น
2. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายกฤษฏาพงษ์  เพ็ชรรัตน์
2. นายวัชรพล  แสงทอง
 
1. นายสุขสันต์  สมานมิตร
2. นายปรีดา  ศรีตำแย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  คำทา
2. นายมนุพัศ  เพชรประยูร
 
1. นางสาวสุภิชา  บุญมา
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุณหะจิรังรักษ์
2. เด็กชายอัฑฒ์ชณัฏฐ์  เตชาธนสมบูรณ์
 
1. นางอารีรัตน์  เเก้วอินทร์
2. นางสาวชิดชนก  วันดี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายณัฐวรรธน์  ศิริคุณานนท์
2. นายแสงชัย  จอมเกาะ
 
1. นางณัฎฐนันท์  โล่ห์นารายณ์
2. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายรัฐพงค์  จันทรีย์
2. นายสุภโชค  ผามบุญ
 
1. นางสาวสุภาวดี   ทองฟัก
2. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นายณรงค์ฤทธิ์   กลิ่นเกษร
2. นายมงคล   ลือดาว
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ศรพรหม
2. นางสาวธีราพร  แสงบุญส่ง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายนันท์นภัส  อุทัยศรี
2. นายภูวดิษย์   ธัญโชติพิสุทธิ์
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์