หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุนทร เรืองภักดี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
2 นายอิทธิพล เจริญเมือง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
3 นางดาริกา เรืองภักดี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
4 นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอด ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
5 นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
6 นายพิทยา ปฏิโค ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
7 นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
8 นางสาวรัตนา กสิวัตร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
9 นายปฏิพันธ์ วิรุญจิตร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
10 นายปรเมศ ผลอุดม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
11 นายวิวัฒน์ หนูสิทธิ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
12 รศ.ธีระศิลป์ ทุมวิภาต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
13 นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน
14 นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
15 นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
16 นางสาวบงกช พูลเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
17 นางสาวปิยวรรณ เกิดเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
18 นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
19 นางสาวอัจฉรา สาหุทัศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
20 นายไพฑูรย์ เจริญพวก ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
21 นางฉวีวรรณ เขตต์สาคร ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
22 นางสาววรวรรณ เจริญพันธ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
23 นางสาววไลพร สุขใส ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกคะแนน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
24 นางสาวรุ่งนภา กองเกิด นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกคะแนน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
25 นายเกียรติศักดิ์ เล็กวงษ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกคะแนน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
26 นางสาวสุกัญญา พูลกสิ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกคะแนน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
27 นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและบันทึกคะแนน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
28 นายอนุชา โสพรรณา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
29 นางสาวจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
30 นางสาวขวัญเรือน ปริ่มกมล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
31 นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
32 นางสาวกันตพร ปุสสเทพ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
33 นางอรอนงค์ มกระธัช ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
34 นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
35 นายสุริยัน นุกูลกิจ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (หุ่นยนต์ - คอมพิวเตอร์)
36 นางกาญจนา สุนทร เจ้าหน้าที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม (คอมพิวเตอร์)
37 นายธนกร ทองใบ เจ้าหน้าที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ (คอมพิวเตอร์)
38 นางบุษบา แย้มศรี ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
39 นางสาวสุวรรณี อยู่หาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
40 นางสาวเพ็ญนภา วิเศษฤทธิ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
41 นางสาวสุจิรา โพธิปัดสา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
42 นางจินตนา อินทุประภา ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
43 นายชวินวัตร จิระมณี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
44 นายณรงค์ ขาวนวล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
45 นายสารัช นางสีคุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
46 นายสามารถ สุพรรณสุด ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
47 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสุข ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
48 นางสาวชุลีพร จันทรเทพ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
49 นายธงไชย ชายหาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
50 นายภูวนาท คำมูล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
51 นายศรายุทธ ก่ำมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
52 นายทักษ์ดนัย หมื่นคีรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
53 นางวิภาวดี วิเศษฤทธิ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
54 นายสถาพร เสนีรัตน์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
55 นางสาวประยงค์ กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
56 นายปัญญา เชิดชูศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
57 นางสาวสุขฤทัย จันทร์ทรงกรด ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
58 นางสาวสุนิสา สติมั่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
59 นายยงยุทธ บุญเกตุ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
60 นางฉวีวรรณ เขตต์สาคร ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
61 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวเหลือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
62 นายภาธรณ์ สิรวรรธกุล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
63 นางสาวกิตติยา รัตนนิกร ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
64 นางพิสมัย วงศ์วิทยอนันต์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
65 นางสาววรรณวิภา ผลสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
66 นายปิยพงษ์ ผลอนันต์ ครูโรงเรียนพลิ้ว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
67 นายไพฑูรย์ เจริญพวก ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
68 นางสุวนันท์ แจบไธสง ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
69 นางนารี ผิวงาม ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
70 นางพิสมัย วงศ์วิทยอนันต์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
71 นางเสาวลักษณ์ อินทโชติ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
72 นางสาวอ้อย ธัญญผล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
73 นางสาวปิ่นมณี หอยสังข์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
74 นายณรงค์ จันทะภา ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
75 นายสุรเชษฐ์ ประมงศิลป์เจริญ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
76 นายธีรชัย สุขผล ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
77 นายจักรกรี โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
78 นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
79 นางสาวเต็มตา พูลทวี ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
80 นางสาววรรณวิภา ผลสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
81 นางสาวทัณฑิกา พิริยนนทกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
82 นายกฤตภาส เสียงหาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
83 นางสาวสมลักษณ์ ไชยพงษ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
84 นางสาวอรอนงค์ แก้วขาว นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
85 นางสาวศศิวิมล สายกองทอง นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
86 นางสาวสุจิตรา สฤษดิ์ไพศาล นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
87 นางสาวภาวินี กอบธรรม นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
88 นางสาววิภาดา บุ้งทอง นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
89 นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐผล นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
90 นางสาวธนาภรณ์ หารกิจ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
91 นางสาวนัทธมน ธัญญสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
92 นางปิยนุช แหลมหลัก พนักงานธุรการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
93 นายนิเวศ แย้มศรี ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
94 นายยงยุทธ บุญเกตุ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
95 นายสุรเทพ โสภาพร ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
96 นายนิเวศ แย้มศรี ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
97 นายไชยณรงค์ ถนอมสิน ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
98 นายเสงี่ยม รักร่วม ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
99 นายวิธนาการ สุขเกษม นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
100 นายศุทธวีร์ อาจสารมนต์ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
101 นายธีรศักดิ์ วงษ์มณี นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
102 นายณัฐพงษ์ คำมามุง นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
103 นายชวัลณัฐ ธัญญภูมิ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
104 นายวีระพงษ์ สรรเสริญ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
105 นายณัฐพงศ์ สมัครพันธ์ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
106 นายนราธิป สุขใจ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
107 นายสิทธินันท์ พลกิจ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
108 นายศราวุฒิ บุญลา นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
109 นายสิทธินนท์ พลกิจ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
110 นายรัชชานนท์ ปิตาคุณ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
111 นายพงษ์ปรีชา รัตนสร้อย นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
112 นายสุเทพ ผิวงาม ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
113 นางสาวสุมัญญา พวงเขียว ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
114 นางนันทวรรณ นามวงษ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
115 นางจรรยา จึงตระกูล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
116 เด็กหญิงจุฑามาศ กลมเกลี้ยง นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
117 เด็กหญิงชาลิสา วงรักษ์ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
118 เด็กหญิงประภากร ท่าพริก นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
119 เด็กหญิงมาริสา บุญชู นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
120 เด็กหญิงวนัสนันท์ พรตเจริญ นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
121 เด็กหญิงอารียา ฉลองชัยสว่าง นักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
122 นางราศิณี วุฒิวิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
123 นางบุษบา แย้มศรี ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
124 นางสุพาพร คำผัน ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
125 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วศรี พนักงานธุรการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
126 นางจงกล บุญเกตุ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
127 นางสาวอรพิน ศรีสุข ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
128 นางสาววรวรรณ เจริญพันธ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
129 นายกิตติศักดิ์ เสาะสืบงาม ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
130 นายทฤษศวรรษ วรฉัตร ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
131 นางสาวสิริพันธุ์ บ้านเนิน ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
132 นางสาวอัจฉรา สาหุทัศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
133 นางสาวสุขฤทัย จันทร์ทรงกรด ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
134 นางจินตนา อินทุประภา ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
135 นายสุเทพ ผิวงาม ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
136 นายสุรเทพ โสภาพร ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
137 นายสามารถ สุพรรณสุด ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
138 นางสุชาดา ระบุผล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
139 นางนันทวรรณ นามวงษ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
140 นายสาธิต ใจคง ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
141 นายภูวนาท คำมูล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
142 นายณรงค์ ขาวนวล ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
143 นายเสงี่ยม รักร่วม ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
144 นายณรงค์ จันทะภา ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
145 นางสาววรวรรณ เจริญพันธ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
146 นางสาวสิริพันธุ์ บ้านเนิน ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
147 นางสาววรรณวิภา ผลสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
148 นายปัญญา เชิดชูศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
149 นายกฤตภาส เสียงหาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
150 นายชวินวัตร จิระมณี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
151 นายทักษ์ดนัย หมื่นคีรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
152 นายธงไชย ชายหาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
153 นางสาวสุนิสา สติมั่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
154 นางสาวทัณฑิกา พิริยนนทกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
155 นางสาวสุวรรณี อยู่หาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
156 นายพิสิทธิ์ ตันอุตม์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
157 นายสรศักดิ์ สงวนพันธ์ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
158 นายประพันธ์ สัทธยาสัย นักการภารโรงโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
159 นายชัชชัย สัทธยาสัย นักการภารโรงโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
160 นายวิฑูรย์ ธัญญผล นักการภารโรงโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
161 นายประสิทธิ์ ศรีสุข ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
162 นายวัชชิรชาติ ราชภักดี ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ศิลปะ-ดนตรีไทย)
163 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา เมธากุล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
164 นางสาวนาถยา คงขาว ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
165 นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
166 นางสาวภาริณี จันทร์แสง ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
167 นางสาวจารุวรรณ ณีระจันทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
168 นางสาวณิชชากร สร้อยระย้า ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
169 นางอัจจิมา สุ่มอินทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
170 นางกฤษณา วงษ์สำราญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
171 นายธกนศักดิ์ ชิงดวง ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
172 นางวันธณีย์ คมขำ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
173 นางสาววีรินทร์ ทำสวน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
174 นางจรรยา โสภาจารีย์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
175 นางสาววัจนา สุวรรณภาพ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
176 นางจุฬาลักษณ์ บุญคุ้ม ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
177 นางณัฐฐินันท์ สังวาลย์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
178 นายอภิเดช แสงหงษ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
179 นางสาวอรัญญา ผลจิตต์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
180 นางสาวบุษยา จันทร์ขจร ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
181 นางสาวธนาวรรณ เอี่ยมสอาด ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
182 นางสาวชญาณิกานต์ ขันธ์เพชร ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
183 นายวัลลภ พัฒนผล ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
184 นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
185 นางสาวสุมัณฑนา ทิมมณีฉาย ครูโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
186 นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์ ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
187 นายศุภวัชญ์ โฉมเฉิด ครูโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
188 นางสาวสุทธิพร สนเสริฐ ครูโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
189 นางสาววีณากร ประทุม ครูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
190 นายนพรัตน์ ศรีงาม ครูโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
191 นางอัจฉรา ธัญญวิศิษฐ์ ครูโรงเรียนสอยดาววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
192 นางสาวจุฑามณี แต้มทอง ครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
193 นางอเทตยา สาวงษ์ ครูโรงเรียนนายายอามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
194 นางสาวพลอยจันทร์ สุขสบาย ครูโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
195 นางสาวรัตนาภรณ์ พรประศาสน์สุข ครูโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
196 นางสาวณัฏฐ์คนันท์ พัดศรี ครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
197 นางสาวจิราวดี โคตรภูมี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
198 นางสาวปราณี ชุ่มจิตต์ ครูโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
199 นายธนาธิป ประสาร ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
200 นางสุภาภรณ์ พุ่มพวง ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
201 นางหทัยรัตน์ เจริญผล ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
202 นางสาวณิชาภา ชนะชัยรุ่งกมล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
203 นางสาวสุฆลธา อินทเจริญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
204 นางกัญยารัตน์ พลอยศิริภูริช ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
205 นางสาวสุทญา อร่ามรัตน์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
206 นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดช ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
207 นางสายใจ ชำนาญเท ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
208 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
209 นางสาวนุสรา พึ่งนุสนธ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
210 นางสาวบุษยา บำเพ็ญทาน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
211 นายภัทรพงษ์ โรจน์สวัสดิ์สุข ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
212 นางสาวธันยภรณ์ วงษ์ษา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
213 นางสาวพิชญ์สินี นิจสุข ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
214 นายจุมพล คำรอต ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
215 นางสาวคมขำ ชมภูคำ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
216 นางนฤมล ปักการะโถ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
217 นางสาวลภัสพร โคตรโสภา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
218 นางธนาวิชญ์ สุขวัฒนะ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
219 นางสาวรัชนี แสนสุข ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
220 นางสาวอุษา ภิบาลวงษ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
221 นางใกล้รุ่ง เจิมสุวรรณ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
222 นางธนิษฐ์นันท์ ภัทรพงศ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
223 นางสุจิตรา เมฆเวียน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
224 นางสาวปาจรีย์ แก้วเจริญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
225 นางสาวรุจิลักษณ์ ปัทมนาวิน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
226 นางสาวพรทิวา ตรีตุนา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
227 นางสาวศิรินภา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
228 นางสาวอุบลวรรณ สัจจาสัย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
229 นางทองใบ สารจันทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
230 นางสาวจารุวรรณ สิทธิโชค ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
231 นางสาวมานิดา พูลวงษ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
232 นางสาวสุภาวดี หนูชู ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
233 นางสาวจันทิมา ภูครองตา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
234 นางสาวมณฑิยา ปาณศรี ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
235 นางสาวสวัญญา ประจำเรือ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
236 นางสุทธิลักษณ์ ฉัตรเงิน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
237 นางพเยีย โพธิเกษม ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
238 นายเชิดชาย สารจันทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
239 นางสาวศศิวัณย์ ยินดีเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
240 นางวราภรณ์ พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนตกพรมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
241 นายกฤษดา ชนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
242 นางอมรรัตน์ นัดดาหลง ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
243 นางรัตน์ดา สุขเหลือ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
244 นางปัทมพร มั่นศิลป์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
245 นางสาวสุรีรัตน์ ร่วมญาติ ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
246 นางสาวชิรินทรา พัฒนกุลเดช ครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
247 นางสุรัสวดี ทีขะระ ครูโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
248 นางสาวพิมพ์เพ็ญ โล่กันภัย ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
249 นางปรญา เรือนเงิน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
250 นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
251 นางสาวสุกัญญา หวังครกลาง ครูโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
252 นางสาวผาณิตา ผาสุข ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
253 นางสาวสมฤทัย เจริญกุล ครูโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
254 นางอารีรัตน์ ลพทองคำ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
255 นางสาวแพรว บุณพร้อมอาษา ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
256 นางสาวอำภาภรณ์ ธรรมวรางกูร ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
257 นางสาวสิริกาญจน์ จิระสาคร ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
258 นางสาวคุณากร เทาศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
259 นางสาวลลิตา อารีโรจนาภรณ์ ครูโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
260 นางสาวเสาวภา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
261 นางสาวเยาวลักษณ์ กระจ่างศรี ครูโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
262 นางสาวอารยา ผลประพฤติ ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
263 นางวรรณวิไล แดงเพ็ง ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
264 นายสุทธิชัย อาจฤทธิ์ ครูโรงเรียนปทุมคงคา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
265 นางสาวลดาวัณย์ เจริญกิจ ครูโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
266 นางสาวอุลิตา ทีเกาะ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
267 นางสาวนงศมน กำเนิดเกาะ ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
268 นางชมพูนุช โพธิจักร ครูโรงเรียนตกพรมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
269 นายสุรเชษฐ์ ประมงศิลป์เจริญ ครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
270 นางสาวยุวดี แก้วสอน ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
271 นางกัญญาภัคร ครุวรรณ์ ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
272 นางสุวรรณา ชูเกียรติ ครูโรงเรียนบ่อวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
273 นางสุนันท์ หัตถโก ครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
274 นางสาวพิมพ์ชนา พาณิชย์กุล ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ภาษาต่างประเทศ)
275 นายจักรกฤษณ์ วรรณพยัญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
276 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา เมธากุล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
277 นายทรงศักดิ์ คำพะแย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
278 นายธีรยุทธ์ นิจสุข ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
279 นายเอกสิทธิ์ วงษ์ษา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
280 นายณรงค์ชัย รอดอยู่ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
281 นายชัยพฤกษ์ ชำนาญเท ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
282 นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
283 นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
284 นางรัศมี เนตรสมานนท์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
285 นางสาวกวิตา เจริญเมือง ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
286 นายพุทธชาติ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล การแข่งขันประจำศูนย์จัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
287 นางกรวิกรานต์ เจริญพวก ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน (คณิตศาสตร์)
288 นายประชง วัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
289 นายกฤตภัค จันทเหี้ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
290 นายสมหมาย โอภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
291 นางสาวสุมาลี นิตย์จินต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
292 นายสมเดช พยัคฆ์สังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
293 นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
294 นายพัฒน์ธนัย จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
295 นางณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
296 นางสาวสุรภา เอื้อนไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
297 นางระย้า ชาญกิจ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
298 นายทรงฤทธิ์ ชาญกิจ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
299 นางเพ็ชรดา คงทรัตน์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
300 นางจิราภรณ์ ธัญญศรี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
301 นางปัญจรัตน์ แสนสุข ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
302 นางสาวดารณี ไชยวิศาล ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
303 นางสาวรสสุคนธ์ ชูเดช ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
304 นายเนติพงษ์ เที่ยงตรง ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
305 นางสาวปวีณา มาลัยจิตต์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
306 นางสาวกัญญารัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
307 นางสาวกุลิสรา ศิริสุวรรณวงษ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
308 นายสุเมธ เชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
309 นางสาวมินตา ชนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
310 นายกฤษฎา มาลาทอง ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
311 นางลาวัณย์ กิจพิบูลย์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
312 นางสาวสุภิญญา สามารถ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
313 นางสาววันดี พูลนุช ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
314 นางสาวขวัญใจ วรรณสุข ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
315 นางสาวทองจันทร์ แก้วสิมมา ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
316 นางสาวจิราพร สามัญ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
317 นางสาวจิรา ยังเหลือ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
318 นางสาวศศิธร ชำนาญย้อม ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
319 นางสาวกัลญารัตน์ เทพบุตร ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
320 นายบัณฑิต วินิจธรรม ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
321 นางสาวรัชนี ชาวสวน ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
322 นางนฤมล สุทธิฉันท์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
323 นางสาววัชรี สิทธิบุศย์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
324 นางนิตยา อานามนารถ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
325 นางสาววิภาวรรณ เพชลีฬหะ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
326 นางสาวดวงนภา ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
327 นายสินาถ อานามนารถ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
328 นางเบญจวรรณ อานามนารถ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
329 นางสุตินันท์ ธนาภรณ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
330 นางสาวทิพวัลย์ อัตถาหาร ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
331 นางประนอม กาญจนพันธ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
332 นางสมฤทัย ลาภทวี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
333 นางสาวณัฐพร จตุรัส ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
334 นางสาวบุศรินทร์ สุขพัฒน์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
335 นางสาวปาลิฎากร พินิจ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
336 นางสาวบุษยมาศ สิทธิพันธ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
337 นางสาวไพลิน ผลแจ้ง ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
338 นางสาวสุนิสา จากพิทาน ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
339 นายทักษยศ พินิจคุณ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
340 นางแตงอ่อน สมบัตินิมิตร ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
341 นางสาวสมปรารถนา ทองนาค ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
342 นายมนตรี ศรีจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
343 นายศักดา สมัครสมาน ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
344 นางวันทนา วรารักษ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
345 นางสาววรรณพร แกล้วกล้า ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
346 ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี การบุญ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
347 นายจารึก ฐานธรรม ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
348 นายชรินทร์ ดวงเดือน ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
349 นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
350 นายอนุพล มุลานนท์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
351 นางทิพย์สุดา สรณะ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
352 นายสมพงษ์ แพทย์รังษี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
353 นางสุชาดา บุญชาญ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
354 นายวธัญญู ประทุมชาติ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
355 นายอรรคพร จอมคำสิงห์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
356 นางเมลดา สมณะรัชกร ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
357 นางสาวอุษารัตน์ พุ่มไม้ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
358 นายสัมพันธ์ เชาะจอหอ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
359 นางขวัญใจ บ้านไร่ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
360 นางอารีรัตน์ ลพทองคำ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
361 นางสาวอมรรัตน์ วรสาร ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
362 นางสุนันทา คงดี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
363 นางดวงพร แพทย์รังษี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
364 นางสุภาพร เขียวมรกต ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
365 นางสาวปรานี นาพรหม ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
366 นางวาสนา การบุญ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
367 นายกฤษดา ชนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
368 นางสาวเสาวภา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
369 นางสาวอนงค์ สุวรรณคดี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
370 นางสาวจิราวดี โคตรภูมี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
371 นายพิทักษ์ ขันคำ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
372 นางสาคร ฐานธรรม ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
373 นางสาวอนงค์ ฉัตรเงิน ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
374 นางสาวธนพร เจนการ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
375 นางสาวนิตยา ประวาสี ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
376 นางสาวอังคณา บำรุงสุข ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
377 นางสุกัญญา ตันติสันติสม ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
378 นางสาวชนิดา ลาภบัว ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
379 นายปัญจศร ศรีใส ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
380 นายศรัณวัชร์ สุขศิริปานรัชต์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
381 นางสาวสุนิสา จิตวิมลนิมิต ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
382 นางปัทมพร มั่นศิลป์ ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
383 Mr.Gavin Peter Clarke ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
384 Miss Jobelle O. Majhen ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
385 Miss Hazel D.Dumagan ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
386 Miss Kim juyeon ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
387 Mrs.Sreyneth Nov ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
388 Miss Zhu jia ครูโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
389 นายปิยะนัฐ บุญรอดรักษ์ ครูโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
390 นายดนัย นาชัยดี ครูโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
391 นายนวนันท์ ดวงปิง วิทยากรลูกเสือโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
392 นายตะวัน ห่วงดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
393 นางสาวพชรพรรณ ทองสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
394 นางสาวจันนิภา บ้านเนิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
395 นางสาวปานจรีย์ ภักสวาท นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
396 นายนราศักดิ์ ผิวตะศาสตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
397 นายวิศวะ แสงมณี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
398 นางสาวจินตนา ชำนาญชล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
399 นายชาติสยาม บุญไทย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
400 นางสาวพรรณนิภา ธัญญพืช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
401 นายสมชาย กันภัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
402 นายอมรเทพ เสนตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
403 นางสาวสุนัยนา ขุนจิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
404 นายวิศรุต เลขการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
405 นางสาวเสาวรส ครองศักดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
406 นางสาวลักขณาภรณ์ บุญเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
407 นายทรงธรรม ทิพย์ศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
408 นางสาวขวัญบุรี สุขคเทพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
409 นางสาววิลาสินี ขุนหมื่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
410 นางสาวกมลวรรณ นรากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
411 นางสาวพัชรี เวชประสิทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
412 นางสาวพิราวรรณ เจนจัดการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
413 นางสาวอรอนงค์ ผ่องมณี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
414 นางสาวชนาพร ปักครึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
415 นางสาวฐิติรัตน์ กายา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
416 นางเปรมฤดี นาคบริสุทธิ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
417 นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
418 นายโสภณ คงเพิ่มวงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
419 นางสาวสินีนาฏ ศิลาพลอย ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
420 นางทิวาพร ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
421 นายเอกภพ ขุนพิจิตร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
422 นางอรทัย ขาวพล ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
423 นางทฤฒมน ขุนสุนทร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
424 นายชาลี เต็มปรีชา ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
425 นางสุนันท์ ชวาลารัตน์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
426 นางกำไล เรืองจรูญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
427 นายชลอ พูลทรัพย์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
428 นางธาระณี จันทโสฬส ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
429 นายอาดุน ช้างแก้วมณี ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
430 นางวิชุดา ช้างแก้วมณี ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
431 นางวรรณา เพิ่มผล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
432 นางกรวิกรานต์ เจริญพวก ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
433 นางวรรลา ศรีศรทอง ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
434 นางรัศมี เนตรสมานนท์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
435 นางสาวสุกัญญา หอมเจริญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
436 นางวิลาวัลย์ ศุภพร ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
437 นายยอดรัก เชียงใหม่ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
438 นางสาวดวงกมล เอี่ยมสกุล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
439 นางนันทกานต์ สมันสุข ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
440 นางสาวอัมรา แดงตนุ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
441 นางสาวพัชรี แถวเนิน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
442 นางสาวมนัทยา สายบัว ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
443 นางสาวทิพวัลย์ วัชรกุลศิริศักดิ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
444 นางอภิญญา จันขยาย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
445 นายทรงศักดิ์ คำพะแย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
446 นายวัฒนา หงษาพล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
447 นางสาวสุภาภรณ์ กุฎีพันธ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
448 นายพุทธชาติ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
449 นางสาววาสนา บุญเฒ่า ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
450 นางสาววาสนา พันธษา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
451 นางสาวเทวรัตน์ ศรแสง ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
452 นางสาวปภัสรา แก้วศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
453 นางสาวภารดา ลอยเลื่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
454 นางสาวปวีณา ทั่งทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
455 นางสาวกาญติมา ตันไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
456 นางสาวฆนาการ ศิริแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
457 นางสาวปานวาด แมนมาศวิหค ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
458 นางสาววันทนี กุลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
459 นางสาวเพชรประภาร์ ชุมสาย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
460 นายประสพ สุขสบาย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
461 นางสาวสุนันทา โภชเจริญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
462 นางสาวชลธิชา เฉลิมบุญ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)
463 นายสมัย เพิ่มผล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
464 นายพรศักดิ์ สิทธิฤทธิ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
465 นางมณี พูลทรัพย์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
466 นายสิงขร สมันสุข ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
467 นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
468 นางสาววารินทร์ พูลกิจ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
469 นายชัยพฤกษ์ ชำนาญเท ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
470 นายโชคพิสิฐ สุดแท้ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
471 นางอุบลวนา วงเวียน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
472 นายประสิทธิ์ สุนา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
473 นางอำพร ศรีครินทร์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ)
474 นางรัตนาวดี ฉายวิเศษพล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
475 นางสาวปิยะชนก นามทอน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
476 นางสาวสุพรรษา โพธิมณี ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
477 นางสุวลักษณ์ บุญยัง ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
478 นางอรอนงค์ มกระธัช ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
479 นางสินีพรรณ วานิชเจริญธรรม ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
480 นางสาวกันตพร ปุสสเทพ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
481 นางกมลทิพย์ จันทราวดี ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
482 นางสาวช่อผกา จันทรากร ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
483 นายอนุชา โสพรรณา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
484 นางสาวรุ่งนภา กองเกิด ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
485 นางสาวรุ้งระวี อังคะนาวิน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
486 นางวิไลรัตน์ เสนารักษ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
487 นางจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
488 นางสาวสุรีย์ สระมณี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
489 นางผ่องศรี เกลื้อนรัตน์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
490 นางเสาวลักษณ์ เสือสูงเนิน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
491 นายสุรศักดิ์ ปักการะโถ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
492 นายธนูน้อย วิสุทธิ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
493 นายจักรินทร์ บ้านเนิน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
494 นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)
495 นางกชกร มิ่มกระโทก ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]