หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ห้อง (รอบตอบปัญหา ห้อง IT 403) (การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ห้อง L 405) 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ครูปรินดา อินทสุวรรณ 091-7673686
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ห้อง (รอบตอบปัญหา ห้องประชุมประถมใจจิตร) (การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ห้อง L 501) 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ครูปรินดา อินทสุวรรณ 091-7673686
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ห้อง 333,334 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ครูพงค์นุช พูลสมบัติ 089-0865301
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ห้อง 336,337 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ครูพงค์นุช พูลสมบัติ 089-0865301
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 323,325 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ครูสุรัชนี ภัทรเบญจพล 086-7797038
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 321,331 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ครูสุรัชนี ภัทรเบญจพล 086-7797038
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามบาส 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ครูจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ 087-2215282
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี หอประชุมใหญ่ 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ครูจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ 087-2215282
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ห้อง 911,912 วันที่ 18 ธ.ค.59 ห้อง 327 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ครูสุรเชษฐ พัฒใส 089-9358023 /
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ห้อง 326,327 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ครูสุรเชษฐ พัฒใส 089-9358023
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โรงยิม 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ครูเอกชัย เปี่ยมวิมล 080-6345351
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โรงยิม 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ครูเอกชัย เปี่ยมวืมล 080-6345351
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ห้อง วันที่ 17 ธ.ค.59 ห้องประชุมประถมใจจิตร / วันที่ 18 ธ.ค.59 สนามบอล 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ครูสุวิทย์ โพธิจักร 085-6821950


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]