หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ อาคาร 90 ปี ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 541,543 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / นางสาวสุกัญญา พูลกสิ 087-9983652
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ อาคาร 90 ปี ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 541,543 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ลงทะเบียน 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางสาวสุกัญญา พูลกสิ 087-9983652
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ อาคาร 90 ปี ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521,531 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ลงทะเบียน 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางสาวสุกัญญา พูลกสิ 087-9983652
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ อาคาร 90 ปี ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 541,543 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-14.00 ลงทะเบียน 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางสาวสุกัญญา พูลกสิ 087-9983652
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ อาคาร 90 ปี ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521,531 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-14.00 ลงทะเบียน 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางสาวสุกัญญา พูลกสิ 087-9983652
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ อาคาร 90 ปี ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521,531 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ลงทะเบียน 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางสาวสุกัญญา พูลกสิ 087-9983652
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อาคาร 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521-522 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / นางสาวรัตนา กสิวัตร 087-1186747
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อาคาร 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521-522 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ลงทะเบียน 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนา กสิวัตร 087-1186747
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อาคาร 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 515,523 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล 089-5069477
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อาคาร 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 515,523 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล 089-5069477
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อาคาร 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 515,523 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล 089-5069477
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อาคาร 11 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นายสุนทร เรืองภักดี 081-4373088 /จัดส่งรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม และส่ง CD Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์ของโครงงานความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อาคาร 11 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นายสุนทร เรืองภักดี 081-4373088 /จัดส่งรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม และส่ง CD Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์ของโครงงานความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อาคาร 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521-522 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-14.00 ลงทะเบียน 07.00-08.00 น. / ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนา กสิวัตร 087-1186747


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]