หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สนามโรงเรียนท่าใหม่ฯ 18 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สนามโรงเรียนท่าใหม่ฯ 17 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" ห้อง โสตทัศนศึกษา ฐิตพูลสวัสดิ์ 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 19 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 51
09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 08.45 น. (ส่งเอกสารฯ ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 59 ที่โรงเรียนท่าใหม่ ฯ เลขที่ 100 ถนนสัมปทาน ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ชงโคสตูริโอ (328) 16 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 08.45 น. (ส่งเอกสารฯ ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 59 ที่โรงเรียนท่าใหม่ ฯ เลขที่ 100 ถนนสัมปทาน ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ชงโคสตูริโอ (328) 17 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 08.45 น. (ส่งเอกสารฯ ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 59 ที่โรงเรียนท่าใหม่ ฯ เลขที่ 100 ถนนสัมปทาน ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" อาคาร 3 ห้อง สมุด 16 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 น.
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" อาคาร 3 ห้อง สมุด 17 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 น.
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง อาเซียน (235) 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 35

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 36 - 51
09.00 - 16.00 ลำดับที่ 1-16 รายงานตัว 07.30-08.30 น. แข่งขัน 09.00-12.00 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 17-35 รายงานตัว 12.00-13.00 น. แข่งขัน 13.00-16.00 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 36-51 รายงานตัว 07.30-08.30 น. แข่งขัน 09.00-12.00 น. ของวันที่แข่งขัน
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง อาเซียน (235) 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 19 - 51
09.00 - 16.00 ลำดับที่ 1-18 รายงานตัว 12.00-13.00 น. แข่งขัน 13.00-16.00 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 19-36 รายงานตัว 07.30-08.30 น. แข่งขัน 09.00-12.00 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 37-51 รายงานตัว 12.00-13.00 น. แข่งขัน 13.00-16.00 น. ของวันที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]