เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 พ.ย. 2559
9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  โรงเรียนสามารถดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว  8.50น. 21/11/2559  
 

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน (ดำเนินการระดับภาค)
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
ระยะที่ 1 วันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่(ที่โรงเรียนสังกัด)จะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล(โอนข้อมูลภายใน 24 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)
ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
- คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

 
   ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน
        รายการแข่งขันทุกรายการ หากมีรายการที่ต้องแก้ไข
        ให้แจ้งที่ สหวิทยาเขตชลบุรี 3  นายไกรสิทธิ์  พิริยะอรุณโรจน์ 086-5363461  
 ด่วน ! 
         เพื่อความพร้อมในการโอนข้อมูลไประดับภาค ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  

20/11/2559 (18.45น.)
 
  ******************ด่วนที่สุด**********************
ระบบได้เปิดให้ลงทะเบียนนักเรียน ครูฝึกสอน ในรายการที่ยังไม่ได้แข่งขันแล้ว
ระบบจะปิดภายในวันที่  16  พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น. (13.55 น. 11/11/2559)
 
  กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 3 เพิ่มเติม 13.50 (11/11/2559)  
  ****************ด่วนที่สุด******************
เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจการจัดกิจกรรม (เพิ่มเติม)ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ให้เปิดการแข่งขันในกิจกรรมที่งดทุกรายการ (13.35น.) 11/11/2559
 
  ด่วน!!!!!
แก้ไขเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  66 ปีการศึกษา 2559
สิ่งที่แนบมาด้วย  เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
16.20 (07/11/2559)
 
 
 
เรียนคุณครูผู้ประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่  66  ระดับสหวิทยาเขต  ให้นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
ให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชนแทนบัตรประจำผู้เข้าแข่งขัน โดยที่ไม่พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 
   (15.30น.07/11/2559)
 
  ***********คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน************
1.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปรเทศ (ดาวน์โหลดเอกสาร)


3.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และ การเเข่งขันหุ่นยนต์  (ดาวน์โหลดเอกสาร)


4.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

5.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

6.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

7.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

8.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

9.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

10.00 (07/11/2559)

 
 
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ชี้แจงเพิ่มเติม)
1.มีการแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ให้เปิดดูที่www.sillapa.net
2.โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน อย่าลืมนำเอกสารต่อไปนี้มายื่นในวันลงทะเบียนแข่งขัน
-บัตรประจำตัวนักเรียน
-ปพ.7/ใบรับรองการศึกษา
-ใบรับรองตามคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรายการโดยมีผู้บริหารโรงเรียนลงนาม(โดยดูข้อความจาก ข้อ 2 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน)

09.30 (26/10/2559)
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ขอแจ้งงดกิจกรรมการแข่งขัน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม)   09.20 (26/10/2559)


 
 
  ด่วน!!!!!!
เรียนหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศรับหนังสือเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่  66 ระดับเขต  ให้โรงเรียนที่สังกัดในระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 3 รับหนังสือได้ที่ช่องรังนกกระจอกของเขต 3 เพื่อเตรียมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม2559 เวลา14.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร ติดต่อสอบถาม นางพรทิพย์ สุวรรณพจน์  087-8134497  
(21.15 น.  10/10/2559) 
 
  ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ดำเนินการลงทะเบียนนักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว
หมายเหตุ  ใช้  ชื่อผู้เข้าใช้ และรหัสผ่านเดิม
6/10/1559 (22.20น.)
 
  ปฏิทินการดำเนินการแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่
 • รับลงทะเบียนนักเรียน / ครู ระดับเขตพื้นที่  => ถึงวันที่  วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. 2559 
 • ตรวจสอบรายชื่อ  แก้ไข  =>  ภายในวันที่  3  พ.ย. 2559
 • ระบบจะปิดลงทะเบียนนักเรียน / ครู => 3 พ.ย. 2559 เวลา 24.00 น.
 • จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  => 8 – 10 พ.ย. 2559
 • ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  => หลังจบการแข่งขัน
 • พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่................................เป็นต้นไป
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  => ภายใน  20  พ.ย.2559
 • ตรวจสอบรายชื่อ  นักเรียนครู ระดับภาค  => 21 – 23 พ.ย. 2559
 • แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24 – 30 พ.ย. 2559
 • ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1 – 4 ธ.ค. 2559
 • พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8 – 14 ธ.ค. 2559
 • การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16 – 18 ธ.ค. 2559
ระดับชาติ
 • การแข่งขันระดับชาติ  => 29 – 31 มกราคม  2560   
6/10/2559 (22.10น.)
 
  เรียนคุณครูผู้ประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่  66  ระดับสหวิทยาเขต  ให้นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
ให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชนแทนบัตรประจำผู้เข้าแข่งขัน    (12.15น.20/10/2559)
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 46
จำนวนทีม 1,311
จำนวนนักเรียน 2,959
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,817
จำนวนกรรมการ 923
ครู+นักเรียน 4,776
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,699
ประกาศผลแล้ว 174/174 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 5
สัปดาห์ที่แล้ว 3
เดือนนี้ 2
เดือนที่แล้ว 35
ปีนี้ 37
ทั้งหมด 123,174