รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายพีระพล  ขันสะอาด
 
1. นางสาวนิตยา  โสภารักษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงการณ์ฉัตร  โพธิ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงชื่น
3. นางสาวจีรปรียา  นันทชัยศรี
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   สร้อยสลับ
5. เด็กหญิงณัฐนารี  อินจะศร
6. เด็กชายธรรมนูญ  ศรีวะรมย์
7. เด็กชายธันวา  เฮ้ารัง
8. เด็กชายอานัส  กันซัน
 
1. นายอภิวิชญ์  คามสุข
2. นางสาวณรัญภัสร์  นิธิโชคคุณารัตน์
3. นางสาวรติรัตน์  พรประทุม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงการณ์ฉัตร  โพธิ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  นิลคงศักดิ์
3. เด็กชายธรรมนูญ  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวอานุ  พิมพ์คต
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายบรรณกรต  โถแก้ว
2. เด็กชายวรวิทย์  รุ่งเรืองศิล
3. เด็กชายอดิศักดิ์  รุ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวอานุ  พิมพคต
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนพพัสสร  เลิศโอสถ
2. เด็กชายอชิรวัฒน์  มงคลประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภิญญา  อ่อนคำ
2. นางรัญชน์วรัตถ์  ชินาวงศ์นปภา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ผลทวี
2. เด็กชายพีรธณัฐ  ขำกล่อม
 
1. นางสาวหวาน  พรมเกตุ
2. นางสาวศิวพร  ตรีสูน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนพจิรา  นงสาร
2. เด็กหญิงนฤสรณ์  อ่อนเปรี้ยว
 
1. นางสาวหวาน  พรมเกตุ
2. นางสาวศิวพร  ตรีสูน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา   เหลืองสุวรรณ์
2. เด็กชายจิรายุ  อุดขาว
3. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนุช
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  อัมพวานนท์
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  ตรีทศ
6. เด็กชายอติวิชญ์  มาลาพล
7. เด็กหญิงอธิชนัน  กลิ่นเกษร
8. เด็กชายเทพอักษร  อาจวิชัย
 
1. นายพงษ์พัฒน์  วงกุฎ
2. นางสาวสุกันยา  สังฆรัตน์
3. นางสาวกชกมล  ทินันท์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชา  วรสกุล
 
1. นางสุกันยา  สังฆรัตน์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ลักษณะพล
 
1. นายพงษ์พัฒน์  วงกุฎ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐกานต์  เปรุณาวิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  แสนแก้ว
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
 
1. นางพรนภา  ธนโชติหิรัญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายณัฐกานต์  เปรุณาวิน
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ภาคานาม
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกฤษณ์  เจริญผล
2. เด็กหญิงธนารินทร์  เสนสร
 
1. นางธิวาพร  เพชรศรีลักษณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกฤษณ์  เจริญผล
2. นายกสิดิส  สิทธิโท
3. เด็กชายจิณณทัต  แก่นทองคำ
4. นายณัฐวุฒิ  บุญเฉย
5. เด็กชายธนเสฎฐ์  ศักดิ์ประมูล
6. เด็กชายธีรวุฒิ  เลิศปัญญา
7. เด็กชายนพพร  ฤดีวิโรจน์
8. นางสาวนริศรา  สุคำภา
9. เด็กหญิงนัชชา  ศรีแป๊ะบัว
10. เด็กชายปรีชา  บุญแก้ว
11. เด็กชายสุชาติ  พรหมทอง
12. นางสาวสุธัญญา  พิมเวียง
13. เด็กชายอภิชาติ  จันทรา
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดวงเจริญ
15. นางสาวโอ๋  พานแก้ว
 
1. นายพรพิชิต  อุยสาห์
2. นางมะลิ  ใจภักดี
3. นางวิลาวรรณ  ลาน้อย
4. นางสาวอารีย์  สุวรรณพรหม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกวีวัฒน์  ช้างศิลา
2. เด็กชายธนวัฒน์  พรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เสริฐศรี
4. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
5. เด็กหญิงรัชนี  อรุณศรี
6. นายวัลลภ  เจริญรวย
7. เด็กหญิงศุภภารัตน์  พานจันทร์
8. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  รุจิเสรี
2. นางรจนา  รอดเจริญ
3. นางวนิดา  ตรงตระกูลเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  กล่อมบาง
2. นางสาวน้ำทิพย์  เสริฐศรี
3. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
4. เด็กหญิงรัชนี  อรุณศรี
5. นางสาววนิชชา  สว่างวงษ์
6. นางสาวศุภภารัตน์  พานจันทร์
7. นางสาวสุฑาทิพย์  แสงศักดิ์
8. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวจันทิมาพร  ฟักสุข
2. นางปราณี  ประคำนอก
3. นางวรินกาญจน์  พัชรอธิวัฒน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายณัฐพล  ศรีโภคา
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายภูดิศ  จารุแสงโชติ
 
1. นางสาววิริยา  ชิดดี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ดา  อุดมศักดิ์
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอนุพงษ์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางปราณี  ชินสุข
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวดรุณี  กาญจนบรรจง
2. นายอนุพงษ์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศรีเชียงหวาง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  เฮียงเฮ้ง
 
1. นางสาววริษา  ก่อดู
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายสุชาติ  นิ่มคำแหง
 
1. นางสาวกฤติกา  ทะลิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  กล่อมบาง
2. นางสาววนิชชา  สว่างวงษ์
3. นางสาววราภรณ์  อ่อนพาณิชย์
4. นางสาวสุฑาทิพย์  แสงศักดิ์
5. นางสาวสุธัญญา  พิมเวียง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวอุทัยรัตน์  ผาสุข
3. นางภิตินันท์  กันภัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอิทธิพล  พยัฆศิริ
 
1. นางศิรประภา  ทิพย์โพธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนสิทธิ์  เทือกกอง
2. เด็กหญิงวนิดา  พันธ์งอก
3. นางสาวศิริณทร  นิ่มนุช
 
1. นางสาวอริศรา  จิตต์ภักดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกวีวัฒน์  ช้างศิลา
2. นายมงคล  วงศ์วัชรัตน์
3. นายอานนท์  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นายจรูญ  วิเศษโวหาร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกวีวัฒน์  ช้างศิลา
2. นายวัลลภ  เจริญรวย
3. นายศุภชัย  สังขาว
 
1. นายเด่นชัย  มูลสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวบุษบง  เบิกอรุณ
2. นายวัลลภ  เจริญรวย
3. นายอานนท์  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นางศิราณี  เรืองคง
2. นางสาววัชรี  แสงกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนยศ  แก่นนอก
2. นางสาวบุษบง  เบิกอรุณ
3. เด็กหญิงวราพัฒน์  อาดัม
 
1. นางวยุรี  การกระสัง
2. นางสาวมัทนา  ศรีโรย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  ยงประเสริฐ
2. นางสาวจินดารัตน์  กล่อมบาง
3. นายสำเภา  ไม่ลึกดี
 
1. นางสาวมัทนา  ศรีโรย
2. นางวยุรี  การกระสัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายสุชาติ  นิ่มคำแหง
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นายปรเมษฐ์  อะคะโล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
2. นางสาวสุธัญญา  พิมเวียง
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายพงศ์ปรีชา  สุภาภิรมย์รักษ์
2. นายมงคล  วงศ์วัชรัตน์
3. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นายหัสดี  ผาสุกตรี
2. นางพรนภา  ธนโชติหิรัญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกิดพูล
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอนันธพงษ์  แซ่วี
 
1. นายอำนาจ  ชอ้อนชม
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีพิบูลย์
2. เด็กชายศรัทธา  บัวไชยโย
 
1. นายอำนาจ  ชอ้อนชม
2. นางสาวนภัสสร  เสาร์ใส
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายจักรพงศ์  ศรีพิบูลย์
2. เด็กชายสาธิต  บัวไชยโย
 
1. นางสาวปรัศนี  ฮองอุ้น
2. นางศิรญา  เหลืองอ่อน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายจาตุรนต์  รุ่งเรืองศีล
 
1. นางสาวนิตยา  บุตรราช
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายธนกร  พงษ์มณีศิริรักษ์
 
1. นางพเยาว์  บังผล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. นางสาวราตรี  ทะวงษา
 
1. นางสาวนิตยา  บุตรราช
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. นางสาวกิตติยา  พูลศิริ
2. เด็กชายจิตรภานุ  ดีสุดที
3. เด็กชายชาคริต  ศูนย์จันทร์
4. นางสาวธัญวรรณ  ปานสุวรรณ
5. เด็กชายยอดรัก  ท่อมจันทึก
6. เด็กชายสมชาย  ปราบภัย
7. เด็กชายสิทธิพล  แสงสวัสดิ์
8. เด็กหญิงเปมิกา  ยาวะโนภาส
 
1. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
3. นางสาวศิวาภรณ์  รนขาว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายจตุพล  คำรังสี
2. เด็กหญิงจิรประภา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กชายนิพนธ์  บุญธรรมวัตร
4. เด็กชายภูผา  แซ่ซิ้ม
5. นางสาวราตรี  ทะวงษา
6. เด็กชายศรัญ  ทวีบุตร
7. เด็กชายสกัดเพ็ชร  พ่วงดี
8. นายเก่ง  ฤทธิ์เรือง
 
1. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
3. นางสาวศิวาภรณ์  รนขาว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. นายอิทธินันท์  สกุณา
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายศักรินทร์  ประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสมชาย  ปราบภัย
2. เด็กหญิงเปมิกา  ยาวะโนภาส
 
1. นางสาวศิวาภรณ์  รนขาว
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสกัดเพ็ชร  พ่วงดี
 
1. นางสาวทัศนีย์  มาลาสินธุ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายอัครพล  ปุ๊ดหนอย
 
1. นางสาวทัศนีย์  มาลาสินธุ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสุธี  เหล็งศิริ
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. นายกาย  สุวิมลพันธุ์
2. นางสาวราตรี  ทะวงษา
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายภูผา  แซ่ซิ้ม
2. เด็กชายสุธี  เหล็งศิริ
3. เด็กชายอนุชา  นพเกิด
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายภูผา  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายพงศกร  ใจสุวรรณ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างศรี
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายอนันต์ยศ  ชูหนู
2. เด็กหญิงไปรยา  -
 
1. นางสาวศิริพร  ชุมแสง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงธวัลยา  พงศ์พศิน
2. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วเพชร
 
1. นายมีพร  ยังประภา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มีศิริ
2. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  ยะราษฎร์
 
1. นางประภัสสร  ศรีเกื้อกูล
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงจิรประภา  แซ่อึ๊ง
2. เด็กหญิงยุวรี  นิลประดับ
 
1. นางสาวสุปราณี  ปิ่นทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงทับทิม  จันดำ
 
1. นางฉันทนา  บูรพรรณ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายอมรวรรณ  นาคเงิน
 
1. นางพิมพ์ผกา  เอี่ยมละออ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายอัครเดช  อิ่มทองคำ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาพร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายนัครินทร์  แซ่กอ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาพร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายอลงกต  เริงหาญ
 
1. นายสถิตย์  เอกโชติ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายพิเชษฐ  แก้วเก็บคำ
 
1. นายพรชัย  สุริยพรรณพงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายตนุภัทร  มูลทา
 
1. นายธวัชชัย  ตนภู
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายมานะ  แจ้งประจักษ์
 
1. นางพิมลพรรณ  สายกลาย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายวชิราวุธ  จันทรเสนา
 
1. นางพิมลพรรณ  สายกลาย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายตนุภัทร  ไชยมาศ
 
1. นางพิมลพรรณ  สายกลาย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายชลธาร  สุขประดิษฐ์
2. เด็กชายมานะ  แจ้งประจักษ์
3. นายยอดรัก  -
 
1. นายธานินท์  ขวนขวาย
2. นางสาวพิมพ์สุภัค  ดวงจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายอัมรินทร์  สุขไพศาล
2. เด็กชายโอม  -
 
1. นางสาวสุดตา  ยิสารคุณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายธนาธิป  อำนวยการ
2. นายวงศธร  ดิ่งพุ่ม
 
1. นายศรีคำรุ้ง  จุฬะอาด
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายพัทธพล  แก่นวิจิตร
 
1. นางวรรณี  โพธิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวสโรชา  บุญดีมาก
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  จินดาวรรณ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายพัฒนพงษ์  เรืองสุคนธ์
 
1. นางศุภาวรรณ  ทองศักดิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐพนธ์  วงษาหาร
2. เด็กหญิงอารยา  นิลพฤกษ์
 
1. นางสาวทิพย์วารี  วัฒแสง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงปานประดับ  ดีกระจ่าง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงหา
3. เด็กหญิงอริสรา  กองร้าย
4. เด็กหญิงอริสา  ชาวเขาดิน
5. เด็กหญิงอารยา  นิลพฤกษ์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นายวรานันท์  คันธะอุริศ
3. นางสาวฉัตรอรุณ  สุวรรณวงษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกรกช  อุดมลาภ
2. นางสาวฐิตาพร  โพธิ์ทอง
3. นางสาวณัฐริกา  กาศสกุล
4. เด็กหญิงรุจิรา  รัตนวงศ์
5. นางสาวศิริวรรณ  มั่งมี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางสาวทิพย์วารี  วัฒแสง
3. นางวรรณี  โพธิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายนฤบดินทร์  บุญนฤธิ์
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ผมพุ้ย
3. เด็กชายภัทรภพ  ขอนโคกสูง
 
1. นายสุวภัทร  สิงห์พรหม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพรรษา  แพรเมือง
 
1. นายเจตนันท์  สุขสำราญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จุบรรจง
 
1. นางสาวจีระนันท์  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงมินธาดา  เลิงฮัง
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  อินยิ้ม
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายภูวนาท  นามน้อย
 
1. นางสาวจิระนันท์  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงลดามณี  กล้าหาญ
 
1. นางสาวพิสมัย  น่วมจะโป๊ะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายภูมินทร์  เพ็งกลัด
 
1. นางสาวภัคจิรา  แสนสุข
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายภานุ  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวนูรไอนี  เกาะยาซี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายกมล  สายจันทร์
2. เด็กชายกรกต  ไหมวิจิตร
3. เด็กชายดำรงศักดิ์  อินกอง
4. เด็กชายทศวร  ทวีทรัพย์
5. เด็กชายธีรเทพ  นุ่นขาว
6. นายภูชิต  อิงชัยภูมิ
7. นายสมประสงค์  ศรีวรรณคำ
8. เด็กชายเอกรวี  ขำยัง
 
1. นางสาวกลอยใจ  เทพประกอบ
2. นายอิทธิพล  พิมพ์ชัย
3. นางสาวทิพย์ภาพร  เนตรแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายอัครภูมิ  สวนกุหลาบ
 
1. นางสาวจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวตรีทิพ  ปีกสันเที๊ยะ
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายภูวนาท  นามน้อย
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายพงษธร  ประชุมรัตน์
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 95.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายสมประสงค์  ศรีวรรณคำ
 
1. นายจตุรงค์  ถูสินแก่น
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  อินกอง
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีวงค์เพ็ชร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายอภิวัฒน์  ชะนะฉันท์
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงณัฐฐิณี  ทัพสาวิกา
2. เด็กหญิงประภาวัลย์  โพธิ์พระคุณ
3. เด็กชายภานุกร  มงคลพันธ์
4. เด็กหญิงอรอนงค์  พรายแก้ว
5. เด็กหญิงเบญญา  อินทนิล
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
2. นางสาวอัญชลี  ใจกุศลดำรง
3. นายสมพงษ์  จีนชูแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงลดามณี  กล้าหาญ
 
1. นางสิริพร  อุทัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เฉิดฉาย
 
1. นายสิริพร  อุทัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายสันติ  สาขา
 
1. นางสาวมลฤดี  โมธารา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายคมสันต์  เชนชาญ
 
1. นางสาวมลฤดี  โมธารา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกรกต  ไหมวิจิตร
2. เด็กชายทศวร  ทวีทรัพย์
3. เด็กชายประพันธ์  คันศร
 
1. นางสาวขันทอง  แสงสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายกัลยา  เขียวไสว
2. นายพงษธร  ประชุมรัตน์
3. เด็กชายภานุ  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สังข์วร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  แม่นปืน
2. นายธนพล  ผุดผ่อง
3. นางสาวสุภาวรรณ์  แหยมพันธ์
 
1. นางอำนวย  หงษ์โต
2. นางสาววัฒนา  วงศ์ศรีชา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายสมประสงค์  ศรีวรรณคำ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  พรายแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญา  อินทนิล
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เจริญรอด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายกิตติวัฒน์  หนูชูชัย
2. เด็กหญิงพันธวดี  สิวะอมรรัตน์
3. นายวรภพ  สมอดี
 
1. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
2. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวนัชพร  แก้วกูล
2. นายอรรณพ  แย้มเพชร
 
1. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีรพงศ์  บุญสูงเนิน
2. เด็กชายประพันธ์  คันศร
3. เด็กชายภูวนาท  นามน้อย
 
1. นายสมพงษ์  จีนชูแก้ว
2. นายผดุง  หงษ์โต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ดนตรี
 
1. นางสาวดาราน้อย  จันดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายเอกพันธ์  ทรงวิเชียร
 
1. นางสาวนิฤมล  ตู้แก้ว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีรเดช  ดิษยนันท์
2. เด็กชายอรร์ถโชค  แสวงกิจ
 
1. นางเงิน  สุทธาวาศ
2. นางณัฐรุจา  สีดาพันธ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกรกันต์  หิรัญเพิ่ม
2. เด็กหญิงปณิตตา  ดีจะมาลา
 
1. นางสาวธนวรรณ  ปิดฉายะ
2. นางสาวกฤตยา  อินทร์ปรางค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาววราภรณ์  โชคชัยโยธินทร์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงนริศรา  พะโส
 
1. นางสาวนันทกา  ครุธฉ่ำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เค้นชัยภูมิ
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  โพธิ์เงิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรจงกิจ
 
1. นายจักรพงศ์  ใหญ่โต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาวจินดา  จันทร์โพธิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาวประภัสสร  มั่นเขตกิจ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไม้ดัดพันธุ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  อินทวัฒน์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายวัชรพงศ์  หมื่นโฮ้ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวรภัทร  กระแสวาส
 
1. นางสาวภควันต์  พรมขลิบนิล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นายธนศานต์  คงมาลา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  จรรยาดี
2. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  สังธรรม
 
1. นางสาวพิมพร  จันต๊ะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายณัฐดนัย  นนตานอก
2. นายอดิศักดิ์  เหมเกิด
 
1. นางรวิวรรณ   โดเคน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรจงกิจ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เค้นชัยภูมิ
3. นายอดิศักดิ์  เหมเกิด
 
1. นางสาวเณศรา  วัฒนะโชติ
2. นางสาวธนัญญาภาสุ์  ปานแม้น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายณิชพัฒน์  จันทพันธุ์
2. นางสาวสุพัตรา  มั่นคง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐ์ชัยกร  ทองปานพานิชกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายณัฐดนัย  นนตานอก
2. นางสาวนุชนาฎ  เพ็งผล
3. นางสาวสุพัตรา  มั่นคง
 
1. นางสาวฐรัชญา  หมื่นหัส
2. นางสาวรัณย์ณภัทร  มากุญชร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายพิพรรธ  จันทร์เศรษฐี
2. เด็กหญิงแพรวา  สุรัตนศิลป์
 
1. นางสุรีย์พร  วัฒนใย
2. นางเสาวลักษณ์  บุญโต
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายพิพรรธ  จันทร์เศรษฐี
2. เด็กหญิงแพรวา  สุรัตนศิลป์
 
1. นางสาวคัทลิญา  เสนารายณ์
2. นางสาวอภิญญา  ภะวะภูตา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายพัชร  วิไลพันธ์
 
1. นายจุมพล  บุญฉ่ำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพรชนก  โสมโสดา
2. นายอนุชิต  หิรัญ
 
1. นางสาวปิยะนุช  พัฒลักษณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
2. นางสาวจีรพร  การปลูก
 
1. นางสมพร  อธิปัตยกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนะภัย  บัณฑิต
2. นายชัยวัฒน์  มะค้า
3. เด็กหญิงฐิติพร  สวรรค์เนียม
4. นายณัฐวุฒิ  อิ่นคำ
5. นายธนะวัฒน์  รักมั่น
6. เด็กชายนนทวิทย์  แสงทอง
7. นางสาวพรชนก  โสมโสดา
8. นางสาวพรทิพย์  เจีนมเจริญ
9. เด็กชายพัชร  อาราเม
10. เด็กชายศุภกร  แก้วเจริญ
11. นางสาวสุกัญญา  จรัญวัฒน์
12. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมโสภา
13. เด็กชายเนตร  ไทยเจริญ
14. นายเอกชัย  เฮงมัก
15. เด็กชายโชคชัย  พลทา
 
1. นางสาววรรณวิภา  บัวไสว
2. นางสาวเชนิยา  สิงห์สาร
3. นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว
4. นายธเนศ  สุขประเสริฐ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นายชาตรี  แซ่เบ้
3. เด็กชายณทวิทย์  แสงทอง
4. นายธนากร  ทองเที่ยง
5. เด็กชายนนทวิทย์  แสงทอง
6. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
7. นางสาววดี  นิลทะราช
8. เด็กชายโชคชัย  พลทา
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
2. นางสาวมาลัย  เที่ยงพุ่ม
3. นางธัญญ์รวี  วิถีเทพ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นายธนากร  ทองเที่ยง
3. เด็กหญิงนลินี  ด้านจันทา
4. นางสาววดี  นิลทะราช
5. นางสาวสุกัญญา  จรัญวัฒน์
6. เด็กหญิงสุภาพร  อร่ามจันทร์
7. นายอภสิทธิ์  ชาวน้ำ
8. นางสาวเจนจิรา  หงษ์บิน
 
1. นางสาววรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ
2. นางสาวสำเริง  มาปู่
3. นางสาววาสิฏฐี  มูลสุวรรณ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายทรงพล  คนยัง
 
1. นางสาวสุปราณี  เมฆขจร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายยุทธพงษ์  ฮังจี้จู้
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  วิสามารถ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายเนตร  ไทยเจริญ
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายศรัณย์  บำรุงพฤกษ์
 
1. นางสาวสุวิชา  พระมาลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวสุกานดา  เพิ่มพูน
2. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายสุพีรพัศ  ซองการ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  นาคสิงห์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพจนีย์  พลสยม
2. นางสาววดี  นิลทะราช
3. นายวิโรจน์  สุขเจริญดี
4. นายสมหวัง  สุขเจริญดี
5. นางสาวสุกัญญา  จรัญวัฒน์
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวปุณยวีร์  ชนินทยุทธวงศ์
3. นางสาวกฤตยา  ประทุมทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นายธนากร  ทองเที่ยง
3. นางสาวสุกานดา  เพิ่มพูน
4. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
5. นางสาวเจนจิรา  หงษ์บิน
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  วิสามารถ
3. นางสาวกฤตยา  ประทุมทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนชาติ   หุ่นมานะชัย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงเสน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรชัย  ท้ายเมือง
 
1. นางสาวชมพู่  กุ้งทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  อ่อนพร
3. นายสุรเดช  มนต์นรินทร์
 
1. นายกสิวัฒน์  มณีพงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายธนะวัฒน์  รักมั่น
2. นายแทนทอง  แก้วกล้า
3. เด็กชายไมตรี  จันทร์เลิศฟ้า
 
1. นายชาญเดช  อุปการะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกรกนก  สุจารี
2. นางสาวชนาพร  ผิวอ่อนดี
3. นายโกวิท  โพธิ์ศรีสุวรรณ
 
1. นางสุธามาศน์  สุขเสพย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
2. นางสาวปิยะนุข  ปานแสงขำ
3. นายสมพงศ์  หมื่นวิเศษ
 
1. นางจิราวัลย์  ธรรมโชติ
2. นางสาวอังคนา  สมใจเพ็ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายวิโรจน์  สุขเจริญดี
2. นางสาวอณัญญา  เปรรมมานะ
3. นางสาวเพ็ญสุดา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวสุภัค  สุริจันทร์
2. นางสาวพรพิมล  พูลชื่น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกพร  สุจารี
2. เด็กชายกรวิชญ์  ลักษณะสร
3. นายสมหวัง  สุขเจริญดี
 
1. นางรุ่งนภา  จันทร์ตรา
2. นางสุธามาศน์  สุขเสพย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาววิชุณี  เกาะแก้ว
2. นางสาวสุนิศา  สัจจะบรรยงกิจ
3. นายเฉลิมพล  มะลิวัลย์
 
1. นายวัชระ  หนูมงกุฎ
2. นางสาวยุวดี  จันทร์อิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงบุญยาพร  ยี่สุ่นซ้อน
2. เด็กหญิงรุ่งฤดีพร  สาระเนตร
 
1. นางรัตติกาล  ศรีจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายจตุพล  เจริญศิริ
2. นางสาวฉัตรนภา  เกื้อกูล
 
1. นางสาวณัฐวิกา  ขุนพาสน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพรพรรณ  ล่ำสัน
2. นายอิสรีย์  พะยอม
3. นายเสรีวัฒน์  ประชาธนานุกิจ
 
1. นางเบญจวรรณ  โหสุวรรณ
2. นางสาวจุไรรัตน์  ขันทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายเอกชัย  เฮงมัก
 
1. นางสาวสุปราณี  เมฆขจร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติ์กวิน  เฟรบ
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  พลายละหาร
 
1. นางสาววรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ
2. นางสาววรรณวิภา  บัวไสว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายณภัทร  เลี้ยงหทัยธรรม
 
1. นางสาวอนงค์  จำปานิล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพลพล  สังข์ทอง
 
1. นายเพ็งจันทร์  โคตรอ่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ด่านจิระมนตรี
2. เด็กชายหรัณย์  เหลืองอร่าม
 
1. นางสาวนวพรรษ  อำพันธุ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  เนืองแก้ว
2. นายพรศักดิ์  ศีพนมวรรณ์
 
1. นางสาวบังอร  พรายประทีป
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นายพงศธร  เกตุแก้ว
 
1. นายเชิดชัย  เกิดผล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายขจรวิทย์  สุขศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหลืองอ่อน
3. นายฐิติพงษ์  ยิ่งรัมย์
4. นายณัฐวุฒิ  เชยสิทธิ์
5. นางสาวดรุณี  ปัญญาเรือน
6. เด็กชายธนพล  ศรีพนม
7. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินหมื่นไวย์
8. นายพงศกร  สร้อยทอง
9. นายพีรชา  ทองปลิว
10. เด็กหญิงรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
11. เด็กชายวรวุฒิ  ฉัตรกรด
12. นางสาววลิสรา  สัจจะ
13. นางสาวศิริพร  ไทยยันโต
14. เด็กหญิงสาวิตรี  ด่านจิระมนตรี
15. นางสาวสุพรรษา  สุวรรณสวน
 
1. นายพิทักษ์  สุระชาติ
2. นางสาวธัญวรัชย์  ศิลปวิสุทธิ์
3. นางสาวพาฝัน  นาคขุนทด
4. นายพงษ์ศักดิ์  พวงไม้
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหลืองอ่อน
3. นางสาวทัศน์วรรณ  ปิ่นตาคำ
4. นางสาวธนาภรณ์  หล่อหลง
5. นางสาววลิสรา  สัจจะ
6. นางสาวศิริพร  ไทยยันโต
7. เด็กหญิงสาวิตรี  ด่านจิระมนตรี
8. นางสาวสุพรรษา  สุวรรณสวน
 
1. นางสาววาสนา  โพธิ์ทอง
2. นางประยูน  ทับทิมอัด
3. นางสาวชลณิชา  ทองคำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวฌัฐกมล  แสงรุ้ง
 
1. นายภูเบศวร์  คำปัน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายพรศักดิ์  ศีพนมวรรณ์
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวศิริพร  ไทยยันโต
2. นายเบียร์  มุงคุณ
 
1. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกานต์ชรินรัฏ  นาคสุวรรณ์
2. นางสาวทัศน์วรรณ  ปิ่นตาคำ
3. นางสาวธนาภรณ์  หล่อหลง
4. เด็กหญิงรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
5. นางสาววลิสรา  สัจจะ
 
1. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
2. นางสุวจี  พงษ์ก่อสร้าง
3. นางสาวสิริลักษณ์  ถมยา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายตันติกร  สว่างอัมพร
 
1. นางสาวศรัณยภัค  ธรรมภัคศรัณย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายฐิติพงษ์  ยิ่งรัมย์
 
1. นางสาวศรัณยภัค  ธรรมภัคศรัณย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ   เชยสิทธิ์
 
1. นางสาวศรัณยภัค  ธรรมภัคศรันย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายธนะพล  สุดใจ
3. เด็กชายวรวุฒิ  ฉัตรกรด
 
1. นางสาวปราณี  กังวานณรงค์กุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชุติภา  แผ่นสุวรรณ์
2. นายพีรชา  ทองปลิว
3. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
 
1. นางสาววรรณวิษา  กระจ่างฉาย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรกฤษณ์  แซ่อึ้ง
2. นายพงศธร  เกตุแก้ว
3. นางสาวอรุณพร  หนูเผือก
 
1. นางสาววีณา  ศรีเกียรติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
3. นางสาวศิริพร  ไทยยันโต
 
1. นางประยูน  ทับทิมอัด
2. นางสาววาสนา  โพธิ์ทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายทักษิณ  สุธัญญรัตน์
2. เด็กชายธนพล  ศรีพนม
3. เด็กหญิงอรัญญา  ก้านเรือง
 
1. นางสาววิมล  พงษ์อินทราภรณ์
2. นางสาวดาวนภา  ถานผดุง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายญาณวิทย์  เกียรติขุนทด
2. นางสาวทัศน์วรรณ  ปิ่นตาคำ
3. เด็กชายวันชัย  บางทับ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม
2. นางสาวชลณิชา  ทองคำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณัฐพร  สินคง
2. นางสาวนิธิสา  อินสระ
3. นายพงศธร  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม
2. นางสาวปนัดดา  โพธิ์ไพจิตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณภัทร  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายธนพล  ศรีพนม
3. เด็กชายวรวุฒิ  ฉัตรกรด
 
1. นายอำนาจ  กองทุ่งมน
2. นางสาวศตายุ  เมืองประทับ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา   ศรีมา
 
1. นางเบญจมาศ   อาดำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรินภรณ์   ทองจำนงค์
 
1. นางวิไลลักษณ์   รอดแตง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวเจตนิพิฐ   กาญทนะศักดิ์
2. นายเจษฎา   สิงหเสนี
 
1. นางสาวอรอนงค์   นุเสน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร   มอนเต๋
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   สุริยะกำพล
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจิตราภา   สมศรี
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวสุฑิตา   กาเหว่าลาย
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายสุวัชร   เอื้อไพบูลย์
 
1. นางสาวนฤมล   สุวามิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา   ศรีมา
 
1. นางปานจรี  เคนศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวบัวชมพู   ศรีวิรัช
2. นางสาวอรพิน  จันทร์อินทร์
3. นางสาวอัญญารัตน์   โพธิ์ทอง
 
1. นางฉวีวรรณ   สิทธิ์วิภูศิริ
2. นางสาวกนกพร   พรมไทย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวอรพรรณ   กาญจน์ธนกิจ
2. เด็กชายเจษฎา   สิงหเสนี
 
1. นางผุสดี   ลาเกลี้ยง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรัญญา   วีระวิชัย
2. เด็กหญิงโยษิตา   เอี่ยมภู่
 
1. นางสาวพนิดา  แสงหิรัญ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายยุทธพงศ์   แสงท้าว
 
1. นางวชิราภรณ์   เศรษฐผล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวเกรียวทอง  ซื้อชูทอง
 
1. นางสาวสุดคนึง  สวัสดี
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายวราพงษ์  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายสุรัตน์  ถาบุญเรือง
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่จาง
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวรัตนลักษณ์  เปี๊ยะภิรมย์
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวธารธิดา  คำทำ
2. นายนิติพล  สิทธิกูล
3. เด็กชายปัญญาวุฒิ  พุฒิตรีภูมิ
4. นางสาวพุธนาตย์  อยู่สถิตย์
5. นางสาวรัตนลักษณ์  เปี๊ยะภิรมย์
6. เด็กหญิงลัลนา  ขวัญประเสริฐวารี
7. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  เจนเจริญ
8. นายอรรถพงศ์   ก่านพรมมา
 
1. นางสญามล  แสงดิษฐ์
2. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
3. นางสาวสินีนาถ  สัมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวธารธิดา  คำทำ
2. นางสาวนันทนัส  สายสอิ้ง
3. นายนิติพล  สิทธิกูล
4. นางสาวพกามาศ  ฉลาดแย้ม
5. นางสาวพุธนาตย์  อยู่สถิตย์
6. เด็กชายยุทธนา   ลอดพึ่ง
7. นางสาวรัตนลักษณ์   เปี๊ยะภิรมย์
8. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  เจนเจริญ
 
1. นางสญามล  แสงดิษฐ์
2. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
3. นางสาวสินีนาถ  สัมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวเกรียวทอง  ซื้อชูทอง
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายยุทธนา  ลอดพึ่ง
2. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
3. นางสาวเกรียวทอง  ซื้อชูทอง
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
2. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายวราพงษ์  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวพัชรี  นิลแก้ว
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายจิรวัฒน์  สุนทรวิภาต
 
1. นางสาวพัชรี  นิลแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ประดิษฐ์วีรวงศ์
 
1. นางสาวมลฤดี  สีโน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธนิษฐา  คะบุตร
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงทน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายภัทรภณ  พวงทอง
 
1. นางสาวจินดาพร  จิรวรรธยง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐพล  กองมา
2. เด็กชายปัญญาวุฒิ   พุฒิตรีภูมิ
3. เด็กชายภานุพงศ์  เทียมผูก
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวนิรชา  ปั่นปี
2. นางสาวพกามาศ  ฉลาดแย้ม
3. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ประดิษฐ์วีรวงศ์
2. นางสาวพุทธนาตย์  อยู่สถิตย์
3. นางสาวรัตนลักษณ์  เปี๊ยะภิรมย์
 
1. นางกมลทิพย์  พุ่มดี
2. นางสญามล  แสงดิษฐ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่จาง
2. นายบู้เถ  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายภูชิต  เจริญทอง
 
1. นายพีระ  เจริญวงษ์ศา
2. นางสาวสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายชาญณรงค์  หนองใหญ่
 
1. นางสาวนภาวัลย์  กสิกฤษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล
 
1. นางศศิภาส์  บุญยเพ็ญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายยสินทร  ก้องกาวัง
 
1. นางศศิภาส์  บุญยเพ็ญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายชาญณรงค์  หนองใหญ่
2. เด็กหญิงปริญาดา  มาตย์สาลี
3. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มจำรัส
 
1. นางพนมพร  ทองกรณ์
2. นางอนัณยฏา  มัชฌิโม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มากคช
2. เด็กชายศรัณย์  รุ่งระจิตร
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายพงษ์พนิช  อินทรีย์
2. นางสาวอาทิตยา  บัวทอง
 
1. นางจินดา  รัตนชัยสิทธิกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวณชา  ธัญกานต์สกุล
2. นายยสินทร  ก้องกาวัง
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายกิตติชัย  พานทอง
2. นายชลทิศ  นาเมืองรักษ์
3. นางสาวณชา  ธัญกานต์สกุล
4. นายธนพล  สุขมั่น
5. นายนันธวัฒน์  แซ่พ่าน
6. นางสาวบุญฑริกา  โคกทมชัย
7. นางสาวบุษยมาส  ศรีประสม
8. นางสาวปิยะภรณ์  เพชรเลิศ
9. นางสาวพรทิพย์  พันโม่
10. นายภูชิต  จำนงผล
11. เด็กหญิงมาริษา  สาระ
12. เด็กหญิงวรินดา  สุขยานันท์
13. นางสาววัชรี  แก้วสีดา
14. นางสาวศุทธินี  สมศักดิ์
15. นายสหพล  รถณรังษี
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
2. นางสาวสุพัตรา  แซ่คู
3. นางศศิภาส์  บุญยเพ็ญ
4. นายมานพ  จารีตนิเวศน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงจันทกร  ใยเมือง
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ดาศรี
3. เด็กชายวรวิทย์  ทับทิมศรี
4. เด็กชายวรัญญู  ถนอมธีระนันท์
5. เด็กชายศิวพร  คุณพุทธา
6. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่ล้อ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สังขวร
8. เด็กหญิงสุวพัชร  อินต่าย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ราชเสน
2. นางสาวจิตรลดา  ทองพิทักษ์
3. นายกิตติพงษ์  วิศาลชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวเสาวรส  อินทะเกตุ
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงศรันย์พร  ประดิษฐ์
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวเสาวรส  อินทะเกตุ
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายณตกมล  แพเรือนทอง
2. นายณัฐพงษ์  สมานมิตร
3. นายศุภณัฐ  ชีพสมุทร
 
1. นายยรรยง  ดวงมะยศ
2. นายวัชระ  อินทนนท์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายก้องภพ  จิตพูลผล
2. นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล
3. นายประพจน์  แหไธสง
 
1. นายกฤศ  ชุกลิ่นหอม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายพงษ์พนิช  อินทรีย์
2. นางสาวศิรัญญา  สอนศิริ
3. นางสาวศิวาพร  พิมพ์ศรี
 
1. นางวรรยา  บุญขวาง
2. นางเบญจวรรณ  ธรรมโชติ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายชินกร  วงศ์ประเทศ
2. เด็กชายบรรชา  นับเกิด
 
1. นางสาวจริน  โพธิ์ตาด
2. นางสาวแสงเดือน  ศรีมุกด์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่อึ้ง
 
1. นางจันทิมา  เรือนแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชัยพฤกษ์  ขวัญแก้ว
2. นายชัยยุทธ  เพ็งพิศ
3. นายศุภรักษ์  ชูรักษา
 
1. นางสาวนาตยา  อิ่มน้อย
2. นางสาวอุราวรรณ  ศรีสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนกานต์  แป้นทองคำ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  โอนรัมย์
 
1. นางสุนทรี  ปู่เถา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ยี่รัมย์
2. นายกิตติศักดิ์  อ่อนเจริญ
3. นายจิระวิน  ทองทา
4. นางสาวณัฏฐณิชา  เอี่ยมนิ่ม
5. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ช้างดำ
6. นายธนกร  ศรีจำพันธ์
7. นายธนภัทร  เนยเอี่ยม
8. นายธนวัฒน์  คำปัน
9. นายมิแคล  บางแสงอ่อน
10. นางสาวยุพิน  ทองดอนเหมือน
11. นายศิริศักดิ์   บุญประสาน
12. เด็กชายสุรินทร์  ฟักเถื่อน
13. นายอาภากรณ์  สังข์ทอง
14. นายเอกราช  บัวเทศ
15. นายโกเมศ  น่านคงศักดิ์
 
1. นายธิติณัฏฐ์  บัณฑิตกฤตวิทย์
2. นางธัญยธรณ์  ธำรงกุลไพบูลย์
3. นางสกุลแก้ว  สารวิทยกุลชัย
4. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายกวินภพ  ดีซ้อน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปิ่นทอง
3. เด็กชายศุภกร  ธาตุศรี
4. เด็กหญิงสุริวิภา  เล็กสวาท
5. เด็กหญิงอุษมา  พวงสกุล
6. เด็กหญิงเก็จแก้ว  สรงวรรณ
7. เด็กหญิงแวววรรณ  สรงวรรณ
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
3. นางสาวโสมวิภา  พึ่งธรรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธนกร  ศรีจำพันธ์
2. นางสาวพิริยา  ภักดีล้น
3. นายภาคภูมิ  แย้มใบนา
4. นางสาววัชราภรณ์  แซ่ฮิว
5. นางสาวศุภรัตน์  อินทร์หอม
6. นางสาวอทิตยา  เปรมปรี
7. นางสาวเขมิสรา  มีเพ็ญ
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
3. นางสาวโสมวิภา  พึ่งธรรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธรรศ  อ่อนผุย
 
1. นางสาวภัทรริญญา  พรมผอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธรรศ  อ่อนผุย
 
1. นางสาวภัทรริญญา  พรมผอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายจักรวัฒน์  เพียรวิมุต
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันยวงแก้ว
 
1. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชนะชัย  ปัทมเมธิน
 
1. นายปิโยรส  ปู่เถา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร  มั่นเพียรจิตร์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ประสงค์เกื้อ
3. เด็กหญิงสิรินฑา  จิตกังวล
 
1. นางสาววัลลี  จันทร์แจ้ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายนครินทร์  บุญฤทธิ์
2. นายพิสิษฐ์  วงษ์เมือง
3. นายเอกราช  บัวเทศ
 
1. นายมงคล  โคกแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวละอองดาว  อุดม
2. นางสาวสกาวเดือน  อุดม
3. นางสาวสุปราณี  สร้างการนอก
 
1. นางบุญรัตน์  ฐิตยานุวัฒน์
2. นางสาวอรอุมา  จันทนป
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวละอองดาว  อุดม
3. นางสาวเสาวณีย์  ศรีโนนยาง
 
1. นางดวงใจ  เอี่ยมศรีใส
2. นางสาวเบญจมาพร  ตุ้มทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวพรสุดา  สอดศรี
2. นางสาวพัชราวดี  สิมมาลา
3. นางสาวอรยา  นิจธากรณ์
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  พันธ์ฟัก
2. นางสาวกัญจน์ฐิตา  เจียมทะวงษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายประดิษฐ์  ทับทิมทอง
2. นางสาวสกาวเดือน  อุดม
 
1. นายวุฒิโชค  วงษ์ซื่อ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปุญญิสา  พลอยแดง
2. เด็กหญิงศิญารัตน์  พงษ์โพธิ์
 
1. นายพจน์  คุ้มกลิ่นวงษ์
2. นางนงนุช  ชิตตันสกุล
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แซ่เอี้ยว
2. เด็กชายตรีจักร  แสงทอง
3. เด็กหญิงปุญญิสา  พลอยแดง
4. เด็กชายภาสกร  ภุมรินทร์
5. เด็กชายรัชชานนท์  สอนผิว
6. เด็กหญิงวันวิสาข์  วันทอง
7. เด็กหญิงศิญารัตน์  พงษ์โพธิ์
 
1. นางสาวชลิตตา  หนูเสน
2. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
3. นางธัญยธรณ์  ธำรงกุลไพบูลย์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงวิภาวี  พงษ์สมบัติ
 
1. นางวาสนา  สีเขียว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  สุขจร
 
1. นางสาวพรมณี  ฮุยเกี๊ยะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายธงไชย  คุ้มหรั่ง
2. นายธีรศานต์  สีแสง
3. นายนิติพันธ์  ฉิมวัย
 
1. นางมยุรา  ดวงปัญญา
2. นางสาวกาญจนา  ภูจอมจิตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายนพรุจ  วรเดช
2. เด็กหญิงพรนิภา  บัญญัติ
 
1. นางสาวศรีสวัสดิ์  น่วมจะโป๊ะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คำเฉลิม
2. นายจิรภาส  เพียรพานิช
3. นายณัฐกิตตื์  พรมชาตื
4. นายทศพร  บุญนะ
5. นายธนกฤต  ไกลทุกข์
6. นายธนพล  สายบุบผา
7. เด็กหญิงธนาวดี  แดงดี
8. นายธัญวุฒิ  ดวงแก้ว
9. นายวรินทร์  แสงภิรมย์
10. นายสราวุธ  แก่นวงษ์
11. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สืบอินทร์
12. นายโบ๊ท  จูพุก
 
1. นายบุญฤทธิ์  รัตนวิจิตร
2. นางสาวบุศดี  คุ้มบล
3. นางสาวกมลรัตน์  สิงห์ศักดา
4. นางสาวกัญญารัตน์  ชาติไทย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาทแก้ว
 
1. นางละเอียด  อัมพวะมัต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวเสาวลักษณ์  โต๊ะทอง
 
1. นางเจริญศรี  เดชกำแหง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอธิตยา  ไกลทุกข์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  บุญจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณห้อย
 
1. นายรัฐเขต  จามรวรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวภรณ์ฉัตร  ทองงอก
 
1. นายรัฐเขต  จามรวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธีรธัช  ชาวชุมนุม
 
1. นางฌัชชา  ศักดิ์จารุดล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
 
1. นางบังอร  จำปาทอง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวณัฐฌา  ศักดิ์รามินทร์
 
1. นางสาวจิรัชยา  นวมโคกสูง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายณัฐนันท์  จันทพันธ์
 
1. นางสาวปรารถนา  แซ่ฮุ้น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายพนมกร  ประตูคำ
2. นางสาวอิสราภรณ์  แนวดง
 
1. นางวรวรรณ  สมศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายปฏิพล  แสนลัม
2. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วเล็ก
 
1. นางสาวภคพร  จอมศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายชัยวัฒน์  อดทน
2. นางสาวชุติมณฑ์  ภู่ฉลาด
 
1. นางสาวสุจินดา  อินทร์ปัญญา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญชู
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงนุศรา  เสนอใจ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  มหตุุราฤกษ์
5. เด็กหญิงวาสนา  ชัยกลาง
6. เด็กหญิงศุภรักษ์  แนบสำโรง
7. เด็กหญิงอนันตพร  ทองลาด
 
1. นางสาวพจนีย์  หัวข้อ
2. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
3. นางดาลิน  รอดพันธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายณัฐนันท์  จันทพันธ์
2. นางสาวนันทวัน  จำปาละ
3. เด็กหญิงปภาวดี  รูไหม
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิ่นรัตน์
5. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
6. นางสาวศิวปรียา  คำไกร
7. นางสาวเนตรชนก  จันทา
 
1. นางสาวพจนีย์  หัวข้อ
2. นายธนรัชต์  พลานุสนธ์
3. นางสาววรนุช  กันทรวิชัยวัฒน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายณัฐนันท์  จันทพันธ์
2. นางสาวนันทวัน  จำปาละ
3. เด็กหญิงปภาวดี  รูไหม
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิ่นรัตน์
5. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
6. นางสาวศิวปรียา  คำไกร
7. เด็กหญิงสุภาวดี  หอมทรัพย์
8. นางสาวเนตรชนก  จันทา
 
1. นางสาวพจนีย์  หัวข้อ
2. นางไพศรี  อินทร์ทิพย์
3. นางสาวจันทิรา  พันธ์สิงห์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายณัฐนันท์  จันทพันธ์
2. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
 
1. นางสาวพจนีย์  หัวข้อ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวสุพิศ  ทับอับสร
 
1. นายอนุวรรตน์  ช่างหล่อ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกัลยา  ภักดิ์ดีรัตน์
2. เด็กชายณรงค์ศักย์  ศรีสมพร
3. เด็กชายปรัชญา  รอดเกตุกุล
 
1. นางสาววราพร  ท่าหิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายนาวิน  ป้อมสีเขียว
2. นายวรเชฐ  รวมพล
3. นายสมาพล  รอดเกตุกุล
 
1. นางสาวเบญจา  รัตนอาภรณ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกฤษณา  กมลสิงห์
2. นางสาวอรญา  ภาวศิลป์
3. นายเจษฎาภรณ์  เชื้อชัย
 
1. นายธิปกิตติ์  สุดใจชื้น
2. นายศรีวิชัย  จอกเงิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวนุชนารถ  สมโฉม
2. เด็กชายพันศักดิ์  เปรมชัยวรกุล
3. นางสาวแพรสญา  ยานเจริญ
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางสาวนันทนา  ลำเทียน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  มาเที่ยง
 
1. นางฐานิตารัชต์  พุ่มช่วย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายก้องภพ    สุขสมศาสตร์
2. นางสาวชันษา   อันตะลาสีห์
3. นายชินพัฒน์    เชื้อแถว
4. นายธีระศักดิ์   คมสร
5. นายปฎิภาณ   เมืองทอง
6. เด็กชายพีรพัฒน์   แก้วทอง
7. เด็กชายภัทรพงษ์  ปัตตาแวว
8. เด็กหญิงภานุมาส    เยาวกุล
9. นายมณไพร  อินโท
10. นายวสัน    รื่นอุรา
11. เด็กชายศรัณญ์   สีลา
12. เด็กชายศราวิน   ภู่ระหงษ์
13. นางสาวศิริวรรณ   หนิมสุข
14. นายเก่งกาจ  กิ่งตาล
15. นายเมธี   นาคศรี
 
1. นางพรศิริ  ตันพัฒนา
2. นางสาวพาสุข   เกียรติ์อนันต์ชัย
3. นางสาววราภรณ์   อิ่มเมฆ
4. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร   วงศ์เสงี่ยม
2. นางสาวปัณฑิตา   นวลละออง
3. นางสาวภัทราภร   ประทุมเกษร
4. นายสหรัฐ   โสภี
5. นางสาวหัทยา  ภู่เชิด
6. นางสาวอัมพวัน   เสนาฤทธิ์
7. นายเอกภพ   หวนอาวรณ์
8. นายโรจน์ศักดิ์   สุขเจือ
 
1. นางสาวประกายกุล   พินิจบุตร์
2. นายฉัตรชัย  องอาจ
3. นางสาวสุกัญญา   นิลสิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์วิมล   เม่นน้อย
2. เด็กหญิงชนิษฐา   รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงนาตาชา   ตั้งกระจ่างจิตร
4. เด็กหญิงพัชรี  ทับสีรัก
5. เด็กหญิงวลีรัตน์   มหานิยม
6. เด็กหญิงศศิภา   ภู่ระหงษ์
7. เด็กหญิงอุทัยวรรณ   ผาสุขโอษฐ์
 
1. นางสาวบุษบา   หอมจันทร์
2. นางสาวภิธรา   พรหมบุญ
3. นางสาวเกตุมณี   เทศลงทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวดวงใจ  ขาวเหลือง
2. นายทิวัตถ์   อักษร
3. นางสาวนภสร   เจริญสลุง
4. นายภัทรภณ   คัชฌากร
5. เด็กหญิงวลัยรักษ์  งามศรีขำ
6. นางสาวหัทยา   ภู่เชิด
7. นายเอกภพ   หวนอาวรณ์
 
1. นายกชกษิดิศ   ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช   เนียมหวาน
3. นางสาวสุกัญญา  นิลสิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวดวงใจ   ขาวเหลือง
2. นางสาวนภสร   เจริญสลุง
3. นางสาวปัณฑิตา   นวลละออง
4. นางสาวภัทราภร   ประทุมเกษร
5. นางสาววลัยรักษ์  งามศรีขำ
6. นางสาววิภาดา   เกศโอภาส
7. นางสาวหัทยา   ภู่เชิด
8. นางสาวอัมพวัน  เสนาฤทธิ์
 
1. นายกชกษิดิศ   ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช   เนียมหวาน
3. นางสาวภิธรา   พรหมบุญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายนฤดม   หาโล๊ะ
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐพล   ภักดี
2. เด็กหญิงพัชรี  ทับสีรัก
 
1. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวภัทราภร   ประทุมเกษร
2. นายองอาจ   จำปาทอง
 
1. นายกชกษิดิศ   ฟักนุช
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายจักฤกษ์   อ่ำสกุล
2. นายนฤดม   หาโล๊ะ
3. นายปฎิภาณ   สุขลักษณ์
 
1. นางสาวสุมิตรา   แตงไทย
2. นายอรรถพล   ศิริพันธ์ุ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายกฤษดา  โสภา
2. เด็กหญิงธิติมา  นามแสง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   อู่ผลเจริญ
 
1. นางสาวเกตุมณี   เทศลงทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายชินพัฒน์  เชื้อแถว
2. นายอานัส  อำพันธ์
3. นายโชคชัย  ธีระกิจ
 
1. นายวิทยา  คล้อยตาม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายทิวัตถ์   อักษร
2. นายบุญมี  จีนเที่ยง
3. นายปฎิภาณ   สุขลักษณ์
 
1. นางพรศิริ  ตันพัฒนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายจักรกฤษ   อ่ำสกุล
2. นางสาวมัสยา   ชะโลมทิพย์
3. นางสาววิภาดา   เกศโอภาส
 
1. นางสาวพาสุข   เกียรติ์อนันต์ชัย
2. นายธรรมรัตน์   พันธ์จบสิงห์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวขนิษฐา   ทองดี
2. นางสาวณัฐกานต์   มนูญผล
3. นางสาวอัมพวัน   เสนาฤทธิ์
 
1. นางสาวสุมิตรา   แตงไทย
2. นางสาวเกตุมณี   เทศลงทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายรัตนชัย   ไชยรัตน์
2. นายอนิรุทธิ์   วงษ์นิ่ม
 
1. นายธรรมรัตน์   พันธ์จบสิงห์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกานต์จุรี   จำนงค์ศาสตร์
 
1. นางสาวพสชนันท์  ประจำทอง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายพิสิฐ  ยกซิ้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวมริสา  ศรีสังข์
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางสาวทศมพร  ทองตระการ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพรนิภา  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวทศมพร  ทองตระการ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชนะพร  พรายชมภู
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ชูเสน
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวพัชรีวัลย์  ภูวรณ์
2. นายเจษฎา  กลิ่นหอม
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  พฤศชนะ
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายอนุศิษฐ์  ชนะสุข
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวพรพิมล  รัศมี
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีชาติ
2. เด็กหญิงวันวิสา  มาลาน
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายประกอบ  สุดจร
2. นางสาวพิทยารัตน์  พูนผล
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวปรีดาพร  เอกวรรณัง
2. เด็กชายสรรพสิทธิ์  ดวงบุตร
 
1. นางศิรินุช  ชูกุศล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวสโรชา  นาคขวัญ
 
1. นางสาวณัฐตญา  ครุฑสิงห์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายเจษฎา  แป้งหอม
 
1. นางสาวบุญยืน  กันจิตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สัตยาธร
2. นายสุทธิพจน์   จีระวงศ์
3. นายเกริกชัย  หอมกลิ่นเทียน
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายขวัญชัย   จิตวารีกุล
2. นายทรงกลด  สายแจ้ง
3. นายสุรศักดิ์  หมื่นรักษ์
 
1. นายจิตรชัย  ชูกุศล
2. นายเอกรินทร์  จำปา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เถื่อนประสงค์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองสอน
 
1. นางสาวราตรี  มีชัย
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองสอน
 
1. นางสาวราตรี  มีชัย