สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. เด็กหญิงธนกานต์  รุ่งรังษี
 
1. นางสาวชิชา  คชรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ลักษณะพล
 
1. นายกิตติชนม์  แสงศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายจาตุรนต์  รุ่งเรืองศีล
 
1. นางสาวนิตยา  บุตรราช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จุบรรจง
 
1. นางสาวจีระนันท์  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาววราภรณ์  โชคชัยโยธินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงมินธาดา  เลิงฮัง
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  อินยิ้ม
 
7 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายพิสิฐ  ยกซิ้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
8 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงวิภาวี  พงษ์สมบัติ
 
1. นางวาสนา  สีเขียว
 
9 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา   ศรีมา
 
1. นางเบญจมาศ   อาดำ
 
10 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์   พันตา
 
1. นางสาววาสนา   ประยูรรัตน์
 
11 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวภาวนา  โสดากุล
 
1. นางสาวนภาวัลย์  กสิฤกษ์
 
12 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงศุภรักษ์  แนบสำโรง
 
1. นางบังอร  จำปาทอง
 
13 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันยวงแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
 
14 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์ภูมิ
 
1. นางสาวสุดคนึง  สวัสดี
 
15 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กหญิงวรดา  พลฤทธิ์
 
1. นายนคร  ปราบมนตรี
 
16 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวมริสา  ศรีสังข์
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
17 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายชาญณรงค์  หนองใหญ่
 
1. นางสาวนภาวัลย์  กสิกฤษ์
 
18 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรินภรณ์   ทองจำนงค์
 
1. นางวิไลลักษณ์   รอดแตง
 
19 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกันตพร  กลิ่นสวัสดิ์
 
1. นางบังอร  จำปาทอง
 
20 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวขวัญฤทัย  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวจิรัฐิพร  จีนสายใจ
 
21 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายคณาศักดิ์  สันติกรกุล
 
1. นายนคร  ปราบมนตรี
 
22 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวธนดาพร  เสมอหัตถ์
 
1. นางวาสนา  สีเขียว
 
23 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เชื้อดี
 
1. นางสาวสุดคนึง  สวัสดี
 
24 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวธัญญารัตน์   พูลชาติ
 
1. นางสายรุ้ง   มณีอินทร์
 
25 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวเกรียวทอง  ซื้อชูทอง
 
1. นางสาวสุดคนึง  สวัสดี
 
26 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่อึ้ง
 
1. นางจันทิมา  เรือนแก้ว
 
27 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
 
1. นางบังอร  จำปาทอง
 
28 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพีรดา    สุรไกรสร
 
1. นางวิไลลักษณ์   รอดแตง
 
29 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกนกพร   จันทร์ดวงศรี
 
1. นางสาววาสนา   ประยูรรัตน์
 
30 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวชัชชวี  ทองคงเหย้า
 
1. นางสาวนภาวัลย์  กสิกฤษ์
 
31 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายพรเทพ  ไกรทองสุข
 
1. นายนคร  ปราบมนตรี
 
32 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายณัฐวุฒิ  สาธิวรรณ์
 
1. นางสาวจิราพร  สาครอร่ามเรือง
 
33 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายเจษฎา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
34 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงนริศรา  พะโส
 
1. นางสาวนันทกา  ครุธฉ่ำ
 
35 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายธนกร  พงษ์มณีศิริรักษ์
 
1. นางพเยาว์  บังผล
 
36 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายภูวนาท  นามน้อย
 
1. นางสาวจิระนันท์  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
 
37 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงลดามณี  กล้าหาญ
 
1. นางสาวพิสมัย  น่วมจะโป๊ะ
 
38 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เค้นชัยภูมิ
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  โพธิ์เงิน
 
39 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพลพล  สังข์ทอง
 
1. นายเพ็งจันทร์  โคตรอ่อน
 
40 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายพัชร  วิไลพันธ์
 
1. นายจุมพล  บุญฉ่ำ
 
41 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายอมรวรรณ  นาคเงิน
 
1. นางพิมพ์ผกา  เอี่ยมละออ
 
42 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายหนุมาน  หลักมั่น
 
1. นางพเยาว์  บังผล
 
43 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปัณดิษฐโต
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
44 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ปัตโชติชัย
 
1. นางสาวสะกาย  ที่พัก
 
45 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. เด็กชายพิชญ์  หาญขุนทด
 
1. นางสาวดวงใจ  พรมรัตน์
 
46 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายกิตติเดช  รัตนวิจิตร
 
1. นางฌัชชา  ศักดิ์จารุดล
 
47 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนสิทธิ์  เทือกกอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  แสนแก้ว
 
48 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  อ้นวงษา
 
1. นางนางพิมม์กมน   ปุญยฤทธิ์วราวุฒิ
 
49 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายวราพงษ์  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
50 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
 
51 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐกานต์  เปรุณาวิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  แสนแก้ว
 
52 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาววลิสรา  สัจจะ
 
1. นางลัดดา  สุระชาติ
 
53 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายกัสมา  พรพินิจ
 
1. นางสาวจิรัชยา  นวมโคกสูง
 
54 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  เอมพันธ์
 
1. นางมาลินี  ศรีพรมมา
 
55 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงถิรดา  ขันทอง
 
1. นางสาวปาริชาต  สวยรูป
 
56 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายพัทธพล  แก่นวิจิตร
 
1. นางวรรณี  โพธิ
 
57 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวณัฐฌา  ศักดิ์รามินทร์
 
1. นางสาวจิรัชยา  นวมโคกสูง
 
58 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
 
1. นางพรนภา  ธนโชติหิรัญ
 
59 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายปฏิพัทธ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
60 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายโกมล  งามแสงแข
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  ดวงจันทร์
 
61 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายสมรักษ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภามาส  เชยล้อมขำ
 
62 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  เชยสิทธิ์
 
1. นางลัดดา  สุระชาติ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายสุรัตน์  ถาบุญเรือง
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  สุขจร
 
1. นางสาวพรมณี  ฮุยเกี๊ยะ
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางสาวทศมพร  ทองตระการ
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.67 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  งามดิษฐ์ใหญ่
 
1. นางสาวศุภวรรณ  เฮงประสาทพร
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายอิทธิพล   กิ่งไทรย์
 
1. นางสาวลัดดา   กระแสทรง
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.34 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงรัชชลี  พลอยใหญ่
 
1. นายกิตติพงษ์  วิศาลชัย
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.66 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนุศรา  เสนอใจ
 
1. นางสาวปรารถนา  แซ่ฮุ้น
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.01 ทอง 8 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดาวเรือง   บัวรอต
 
1. นางวิไลลักษณ์   รอดแตง
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล
 
1. นางศศิภาส์  บุญยเพ็ญ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพรนิภา  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวทศมพร  ทองตระการ
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่จาง
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายปรัชญา  รอดเกตุกุล
 
1. นางสาวปรารถนา  แซ่ฮุ้น
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายชยากร  สาครเสถียร
 
1. นายเฉลิมชัย  สารวิทยกุลชัย
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    รัศมี
 
1. นางสาวกนกพร   พรมไทย
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.99 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายจุลจักร   ตาลน้อย
 
1. นางสาววราภรณ์   อิ่มเมฆ
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายยสินทร  ก้องกาวัง
 
1. นางศศิภาส์  บุญยเพ็ญ
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายณัฐนันท์  จันทพันธ์
 
1. นางสาวปรารถนา  แซ่ฮุ้น
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวรัตนลักษณ์  เปี๊ยะภิรมย์
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายประดิษฐ์  ทับทิมทอง
 
1. นายเฉลิมชัย  สารวิทยกุลชัย
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวฤทัยวรรณ  อุทัยรัตน์
 
1. นางสาวทศมพร  ทองตระการ
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.33 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายชโยดม   ปลูกงาม
 
1. นางสาววราภรณ์   อิ่มเมฆ
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 74.34 เงิน 7 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวอารียา   พรมลา
 
1. นางสาวสุภาพร  ดรโชติ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายภูมินทร์  เพ็งกลัด
 
1. นางสาวภัคจิรา  แสนสุข
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. นางสาวราตรี  ทะวงษา
 
1. นางสาวนิตยา  บุตรราช
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชา  วรสกุล
 
1. นายพงษ์พัฒน์  วงกุฎ
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายภานุ  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวนูรไอนี  เกาะยาซี
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ลักษณะพล
 
1. นางสาวกมนนัทธ์  ศรีหะจันทร์
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาววราภรณ์  โชคชัยโยธินทร์
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. เด็กชายชัชวาลย์  ร้อยผึ้ง
2. เด็กชายดนุพร  สุขสม
3. เด็กชายธนกร  ฟักทับ
 
1. นายประครอง  บัวใหญ่
2. นายมนัส  กล่อมกูล
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายชาญณรงค์  หนองใหญ่
2. เด็กหญิงปริญาดา  มาตย์สาลี
3. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มจำรัส
 
1. นางพนมพร  ทองกรณ์
2. นางอนัณยฏา  มัชฌิโม
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายธงไชย  คุ้มหรั่ง
2. นายธีรศานต์  สีแสง
3. นายนิติพันธ์  ฉิมวัย
 
1. นางมยุรา  ดวงปัญญา
2. นางสาวกาญจนา  ภูจอมจิตร
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชัยพฤกษ์  ขวัญแก้ว
2. นายชัยยุทธ  เพ็งพิศ
3. นายศุภรักษ์  ชูรักษา
 
1. นางสาวนาตยา  อิ่มน้อย
2. นางสาวอุราวรรณ  ศรีสุข
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงลัลนา  ขวัญประเสริฐวารี
2. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  เจนเจริญ
3. นายอรรถพงศ์   ก่านพรมมา
 
1. นางสญามล  แสงดิษฐ์
2. นางสาวสินีนาถ  สัมฤทธิ์
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายชโยธร   จอมพงษ์
2. นายปณชัย   น้อยเขย
3. นายโชคชัย  ธีระกิจ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ผลมะม่วง
2. นายวิทยา  คล้อยตาม
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายจีราวัฒน์  ปลดห่วง
2. นายปิยทัศน์  หะมะ
3. นายเจษฎาภรณ์  เชื้อชัย
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  ดอนประศรี
2. นางสาวจันทิรา  พันธ์สิงห์
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนกานต์  แป้นทองคำ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  โอนรัมย์
 
1. นางสุนทรี  ปู่เถา
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชนะพร  พรายชมภู
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ชูเสน
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มากคช
2. เด็กชายศรัณย์  รุ่งระจิตร
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.66 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อ้วนพลี
2. เด็กหญิงปทิตตา  วงศ์จำปา
 
1. นางหทัยกาญจน์  เหล่าประเสริฐ
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.65 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงมีมีซู  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายโมแซด  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายกฤษดา   โสภา
2. เด็กหญิงธิติมา   นามแสง
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ปราบงูเหลือม
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.99 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำปั้น
2. เด็กชายอานุภาพ  เวที
 
1. นายวิรัช  ภู่เล็ก
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.98 ทอง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณ์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรไทย
 
1. นางสาวชนิดา  ศรีเมือง
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.32 ทอง 9 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิวซัน   ชาร์นเลีย
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   เฉลิมช่วง
 
1. นางบุณยวีร์   อ่ำเงิน
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.66 ทอง 10 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายพชร  หวังชม
2. เด็กหญิงอธิตยา  ไกลทุกข์
 
1. นางสุรีรัตน์  สุขี
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายพนมกร  ประตูคำ
2. นางสาวอิสราภรณ์  แนวดง
 
1. นางวรวรรณ  สมศรี
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายพงษ์พนิช  อินทรีย์
2. นางสาวอาทิตยา  บัวทอง
 
1. นางจินดา  รัตนชัยสิทธิกุล
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายนพรุจ  วรเดช
2. เด็กหญิงพรนิภา  บัญญัติ
 
1. นางสาวศรีสวัสดิ์  น่วมจะโป๊ะ
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวปิยะดา  ปุลายะโก
2. นายวิทวัส  แว่นแก้ว
 
1. นายชัยวัฒน์  ถุงเสน
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวปิยธิดา   สาครรัตน์
2. นายป๊อบ   ตั้งไพศาล
 
1. นางสาวอรอนงค์   นุเสน
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวธัญญารัตน์   พูลชาติ
2. นายวรวุฒิ   พุ่มทอง
 
1. นางสาวภาพิมล   สอาด
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แดงละอุ่น
2. เด็กชายชนาธิป  กาลนิยม
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่จาง
2. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  เจนเจริญ
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงชาลิณี  ใจกว้าง
2. เด็กชายธีรเจต  แซ่เอี้ยว
 
1. นางสุนทรี  ปู่เถา
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวพัชรีวัลย์  ภูวรณ์
2. นายเจษฎา  กลิ่นหอม
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวณชา  ธัญกานต์สกุล
2. นายยสินทร  ก้องกาวัง
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวเจตนิพิฐ   กาญทนะศักดิ์
2. นายเจษฎา   สิงหเสนี
 
1. นางสาวอรอนงค์   นุเสน
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.65 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายสุทัศน์  บุญวอน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โต๊ะทอง
 
1. นางสุวรรณา  สุนทรภักดี
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.32 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาววัชราภรณ์  แซ่ฮิว
2. นายศิริศักดิ์  บุญประสาน
 
1. นางอัญชลี  พูลเผ่า
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.32 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวธารธิดา  คำทำ
2. นายอรรถพงษ์  ก่านพรมมา
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.66 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายณัฐนันท์  จันทรพันธ์
2. นางสาวภูริชญา  บุญเสริม
 
1. นางวรวรรณ  สมศรี
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.33 ทอง 8 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายพีรณัฐ  คำกลิ่น
2. นางสาวแพรสญา  ยานาเจริญ
 
1. นางเสาวนีย์  โภคา
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83.99 ทอง 9 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายชินพัฒน์   เชื้อแถว
2. นางสาวณัฐพร   ผลพานิช
 
1. นางสาวเจนจิรา   แน่นเนือง
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ด่านจิระมนตรี
2. เด็กชายหรัณย์  เหลืองอร่าม
 
1. นางสาวนวพรรษ  อำพันธุ์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายณัฐกานต์  เปรุณาวิน
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ภาคานาม
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายปฏิพล  แสนลัม
2. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วเล็ก
 
1. นางสาวภคพร  จอมศรี
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เลียงศักดิ์
2. เด็กชายอมรวรรณ  นาคเงิน
 
1. นางพิมพ์ผกา  เอี่ยมละออ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.65 ทอง 5 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวรรค์เนียม
2. เด็กชายพงศธร  ไทรงาม
 
1. นางสาวสุวรรณภารัตน์  ยอดออน
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.31 ทอง 6 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสิริรุ่ง  ทรงพิมพ์
2. เด็กหญิงอร  สาน้อย
 
1. นายปิยะณัฐ  พ่อตาแสง
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.88 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายพงศธร  เพชรมณีแสงเงิน
2. เด็กหญิงศศิรัตน์  อ่วมเกิด
 
1. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.66 ทอง 8 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายรัตนชัย  สมอนา
2. เด็กหญิงสายทอง  แก้วศิริ
 
1. นางสาวอุดมพร  อุดมพงษ์
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.3 ทอง 9 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. เด็กชายพิชญ์  หาญขุนทด
2. เด็กหญิงสุนันทรา  อยู่รัมย์
 
1. นางทิวาพร  เถาว์ชาลี
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  ผาสุข
2. เด็กชายรัชพล  เกตุแจ้
 
1. นางหทัยกาญจน์  เหล่าประเสริฐ
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีคร้าม
2. เด็กหญิงศิวนาถ  ชาครตระกูล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฉ่ำสุขติ
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  เนืองแก้ว
2. นายพรศักดิ์  ศีพนมวรรณ์
 
1. นางสาวบังอร  พรายประทีป
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกฤษณ์  เจริญผล
2. เด็กหญิงธนารินทร์  เสนสร
 
1. นางธิวาพร  เพชรศรีลักษณ์
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพรชนก  โสมโสดา
2. นายอนุชิต  หิรัญ
 
1. นางสาวปิยะนุช  พัฒลักษณ์
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.92 ทอง 4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายนันทกร  ศรีวะวงศ์
2. นางสาวอาติมา  เชื้อเพ็ชร
 
1. นายณรงค์  ศรีวิลัย
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.99 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายปรัชทวี  อรุณ
2. เด็กหญิงสุุธาสินี  บุญจันทร์
 
1. นางสาวสุจินดา  อินทร์ปัญญา
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงมนสิชา  เทียมกระโทก
2. เด็กชายวิสรุต  พลีบัตร
 
1. นางสาวสุมาลี  จริวัฒถิรเดช
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายธงชัย  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงอนุศรา  อุทัยฉาย
 
1. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นายพงศธร  เกตุแก้ว
 
1. นายเชิดชัย  เกิดผล
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
2. นางสาวจีรพร  การปลูก
 
1. นางสมพร  อธิปัตยกุล
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายชัยวัฒน์  อดทน
2. นางสาวชุติมณฑ์  ภู่ฉลาด
 
1. นางสาวสุจินดา  อินทร์ปัญญา
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกสิดิส  สิทธิโท
2. นางสาวภาวดี  จันทร์อ่อน
 
1. นายเอกพันธ์  เพชรศรีลักษณ์
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายพิเชษฐ์  จีนอ่อน
2. นางสาวอุทุมพร  นิลพฤกษ์
 
1. นางรินลดา  เสนารายณ์
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวกมลวัลย์  ใจอดทน
2. นายชนินทร์เดช  อรภักดี
 
1. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ยี่รัมย์
2. นายกิตติศักดิ์  อ่อนเจริญ
3. นายจิระวิน  ทองทา
4. นางสาวณัฏฐณิชา  เอี่ยมนิ่ม
5. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ช้างดำ
6. นายธนกร  ศรีจำพันธ์
7. นายธนภัทร  เนยเอี่ยม
8. นายธนวัฒน์  คำปัน
9. นายมิแคล  บางแสงอ่อน
10. นางสาวยุพิน  ทองดอนเหมือน
11. นายศิริศักดิ์   บุญประสาน
12. เด็กชายสุรินทร์  ฟักเถื่อน
13. นายอาภากรณ์  สังข์ทอง
14. นายเอกราช  บัวเทศ
15. นายโกเมศ  น่านคงศักดิ์
 
1. นายธิติณัฏฐ์  บัณฑิตกฤตวิทย์
2. นางธัญยธรณ์  ธำรงกุลไพบูลย์
3. นางสกุลแก้ว  สารวิทยกุลชัย
4. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายก้องภพ    สุขสมศาสตร์
2. นางสาวชันษา   อันตะลาสีห์
3. นายชินพัฒน์    เชื้อแถว
4. นายธีระศักดิ์   คมสร
5. นายปฎิภาณ   เมืองทอง
6. เด็กชายพีรพัฒน์   แก้วทอง
7. เด็กชายภัทรพงษ์  ปัตตาแวว
8. เด็กหญิงภานุมาส    เยาวกุล
9. นายมณไพร  อินโท
10. นายวสัน    รื่นอุรา
11. เด็กชายศรัณญ์   สีลา
12. เด็กชายศราวิน   ภู่ระหงษ์
13. นางสาวศิริวรรณ   หนิมสุข
14. นายเก่งกาจ  กิ่งตาล
15. นายเมธี   นาคศรี
 
1. นางพรศิริ  ตันพัฒนา
2. นางสาวพาสุข   เกียรติ์อนันต์ชัย
3. นางสาววราภรณ์   อิ่มเมฆ
4. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายกิตติชัย  พานทอง
2. นายชลทิศ  นาเมืองรักษ์
3. นางสาวณชา  ธัญกานต์สกุล
4. นายธนพล  สุขมั่น
5. นายนันธวัฒน์  แซ่พ่าน
6. นางสาวบุญฑริกา  โคกทมชัย
7. นางสาวบุษยมาส  ศรีประสม
8. นางสาวปิยะภรณ์  เพชรเลิศ
9. นางสาวพรทิพย์  พันโม่
10. นายภูชิต  จำนงผล
11. เด็กหญิงมาริษา  สาระ
12. เด็กหญิงวรินดา  สุขยานันท์
13. นางสาววัชรี  แก้วสีดา
14. นางสาวศุทธินี  สมศักดิ์
15. นายสหพล  รถณรังษี
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
2. นางสาวสุพัตรา  แซ่คู
3. นางศศิภาส์  บุญยเพ็ญ
4. นายมานพ  จารีตนิเวศน์
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายขจรวิทย์  สุขศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหลืองอ่อน
3. นายฐิติพงษ์  ยิ่งรัมย์
4. นายณัฐวุฒิ  เชยสิทธิ์
5. นางสาวดรุณี  ปัญญาเรือน
6. เด็กชายธนพล  ศรีพนม
7. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินหมื่นไวย์
8. นายพงศกร  สร้อยทอง
9. นายพีรชา  ทองปลิว
10. เด็กหญิงรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
11. เด็กชายวรวุฒิ  ฉัตรกรด
12. นางสาววลิสรา  สัจจะ
13. นางสาวศิริพร  ไทยยันโต
14. เด็กหญิงสาวิตรี  ด่านจิระมนตรี
15. นางสาวสุพรรษา  สุวรรณสวน
 
1. นายพิทักษ์  สุระชาติ
2. นางสาวธัญวรัชย์  ศิลปวิสุทธิ์
3. นางสาวพาฝัน  นาคขุนทด
4. นายพงษ์ศักดิ์  พวงไม้
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนะภัย  บัณฑิต
2. นายชัยวัฒน์  มะค้า
3. เด็กหญิงฐิติพร  สวรรค์เนียม
4. นายณัฐวุฒิ  อิ่นคำ
5. นายธนะวัฒน์  รักมั่น
6. เด็กชายนนทวิทย์  แสงทอง
7. นางสาวพรชนก  โสมโสดา
8. นางสาวพรทิพย์  เจีนมเจริญ
9. เด็กชายพัชร  อาราเม
10. เด็กชายศุภกร  แก้วเจริญ
11. นางสาวสุกัญญา  จรัญวัฒน์
12. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมโสภา
13. เด็กชายเนตร  ไทยเจริญ
14. นายเอกชัย  เฮงมัก
15. เด็กชายโชคชัย  พลทา
 
1. นางสาววรรณวิภา  บัวไสว
2. นางสาวเชนิยา  สิงห์สาร
3. นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว
4. นายธเนศ  สุขประเสริฐ
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกฤษณ์  เจริญผล
2. นายกสิดิส  สิทธิโท
3. เด็กชายจิณณทัต  แก่นทองคำ
4. นายณัฐวุฒิ  บุญเฉย
5. เด็กชายธนเสฎฐ์  ศักดิ์ประมูล
6. เด็กชายธีรวุฒิ  เลิศปัญญา
7. เด็กชายนพพร  ฤดีวิโรจน์
8. นางสาวนริศรา  สุคำภา
9. เด็กหญิงนัชชา  ศรีแป๊ะบัว
10. เด็กชายปรีชา  บุญแก้ว
11. เด็กชายสุชาติ  พรหมทอง
12. นางสาวสุธัญญา  พิมเวียง
13. เด็กชายอภิชาติ  จันทรา
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดวงเจริญ
15. นางสาวโอ๋  พานแก้ว
 
1. นายพรพิชิต  อุยสาห์
2. นางมะลิ  ใจภักดี
3. นางวิลาวรรณ  ลาน้อย
4. นางสาวอารีย์  สุวรรณพรหม
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คำเฉลิม
2. นายจิรภาส  เพียรพานิช
3. นายณัฐกิตตื์  พรมชาตื
4. นายทศพร  บุญนะ
5. นายธนกฤต  ไกลทุกข์
6. นายธนพล  สายบุบผา
7. เด็กหญิงธนาวดี  แดงดี
8. นายธัญวุฒิ  ดวงแก้ว
9. นายวรินทร์  แสงภิรมย์
10. นายสราวุธ  แก่นวงษ์
11. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สืบอินทร์
12. นายโบ๊ท  จูพุก
 
1. นายบุญฤทธิ์  รัตนวิจิตร
2. นางสาวบุศดี  คุ้มบล
3. นางสาวกมลรัตน์  สิงห์ศักดา
4. นางสาวกัญญารัตน์  ชาติไทย
 
157 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร   วงศ์เสงี่ยม
2. นางสาวปัณฑิตา   นวลละออง
3. นางสาวภัทราภร   ประทุมเกษร
4. นายสหรัฐ   โสภี
5. นางสาวหัทยา  ภู่เชิด
6. นางสาวอัมพวัน   เสนาฤทธิ์
7. นายเอกภพ   หวนอาวรณ์
8. นายโรจน์ศักดิ์   สุขเจือ
 
1. นางสาวประกายกุล   พินิจบุตร์
2. นายฉัตรชัย  องอาจ
3. นางสาวสุกัญญา   นิลสิน
 
158 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวธารธิดา  คำทำ
2. นายนิติพล  สิทธิกูล
3. เด็กชายปัญญาวุฒิ  พุฒิตรีภูมิ
4. นางสาวพุธนาตย์  อยู่สถิตย์
5. นางสาวรัตนลักษณ์  เปี๊ยะภิรมย์
6. เด็กหญิงลัลนา  ขวัญประเสริฐวารี
7. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  เจนเจริญ
8. นายอรรถพงศ์   ก่านพรมมา
 
1. นางสญามล  แสงดิษฐ์
2. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
3. นางสาวสินีนาถ  สัมฤทธิ์
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงจันทกร  ใยเมือง
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ดาศรี
3. เด็กชายวรวิทย์  ทับทิมศรี
4. เด็กชายวรัญญู  ถนอมธีระนันท์
5. เด็กชายศิวพร  คุณพุทธา
6. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่ล้อ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สังขวร
8. เด็กหญิงสุวพัชร  อินต่าย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ราชเสน
2. นางสาวจิตรลดา  ทองพิทักษ์
3. นายกิตติพงษ์  วิศาลชัย
 
160 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียมอุบล
2. เด็กหญิงธัญญาวัลย์  วะโหรัมย์
3. เด็กชายพลนภัส  สุขแจ่ม
4. เด็กหญิงภีรดา  อ้นอินทร์
5. นางสาวยุพิน  ทองดอนเหมือน
6. นางสาวสุกัญญา  สาลีอรรถ
7. เด็กหญิงสุพรรณี  โอนรัมย์
8. เด็กหญิงอทิติยา  พุทธา
 
1. นายศุภวิชญ์  ล่องแพ
2. นางสาวบุษรินทร์  รอดสาย
3. นายสหรัฐ  เล่าทรัพย์
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายกัณวัฒน์  แซ่เฮง
2. เด็กหญิงชนารักษ์  แก้วนุช
3. นางสาวธนภร  ภาดลประเสริฐ์
4. เด็กชายธนากร  สุดใด
5. นายปรีดา  บุญภูมิ
6. นายปัณณวัฒน์  วันหวัง
7. นางสาววราภรณ์  โลจะยะ
8. นางสาวสุดารัตน์  ดีเสือ
 
1. นายสุพัฒนพงศ์  ดงแก้ว
2. นายณัฏฐกัลย์  ศรีสูงเนิน
3. นายชาญณรงค์  คุ้มทรัพย์
 
162 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกวีวัฒน์  ช้างศิลา
2. เด็กชายธนวัฒน์  พรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เสริฐศรี
4. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
5. เด็กหญิงรัชนี  อรุณศรี
6. นายวัลลภ  เจริญรวย
7. เด็กหญิงศุภภารัตน์  พานจันทร์
8. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  รุจิเสรี
2. นางรจนา  รอดเจริญ
3. นางวนิดา  ตรงตระกูลเจริญ
 
163 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. นางสาวกิตติยา  พูลศิริ
2. เด็กชายจิตรภานุ  ดีสุดที
3. เด็กชายชาคริต  ศูนย์จันทร์
4. นางสาวธัญวรรณ  ปานสุวรรณ
5. เด็กชายยอดรัก  ท่อมจันทึก
6. เด็กชายสมชาย  ปราบภัย
7. เด็กชายสิทธิพล  แสงสวัสดิ์
8. เด็กหญิงเปมิกา  ยาวะโนภาส
 
1. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
3. นางสาวศิวาภรณ์  รนขาว
 
164 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นายชาตรี  แซ่เบ้
3. เด็กชายณทวิทย์  แสงทอง
4. นายธนากร  ทองเที่ยง
5. เด็กชายนนทวิทย์  แสงทอง
6. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
7. นางสาววดี  นิลทะราช
8. เด็กชายโชคชัย  พลทา
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
2. นางสาวมาลัย  เที่ยงพุ่ม
3. นางธัญญ์รวี  วิถีเทพ
 
165 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นายจารุวิทย์  แสวงทรัพย์
2. เด็กชายณัฐกฤษฎา  ธงสิบเจ็ด
3. เด็กชายดุลยวัต  พันธุ์สง่า
4. นายธนวัฒน์  เปรี่ยมแสง
5. เด็กชายธราทิป  รัตนมณี
6. เด็กชายนนทกานต์  คงราษี
7. นายปัณณวัฒน์  ว.สิงหะคเชนทร์
8. นายสิรภัทร  ริยา
 
1. นายวรเดช  โชติพินิจ
2. นางจรรยา  เตชะโกมล
3. นายมาริช  สุรเสียง
 
166 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 5 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐชัย  เหลืองเรืองจรัส
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินหมื่นไวย์
3. เด็กชายปวัน  พราหมฤกษ์
4. เด็กชายภูริณัฐ  ภู่ระหงษ์
5. เด็กชายศิรชัช  ทายา
6. เด็กชายศิริโชค  เทพมาลี
7. เด็กชายสันติ  จันทบุตร
8. เด็กชายอาทิตย์  แจ่มทิม
 
1. นางสาวพาฝัน  นาคขุนทด
2. นางสาวณิชาภา  สุขเสอี่ยม
3. นางสาวรัชนี  จันทร์ทับทอง
 
167 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 6 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายนันทพงษ์  อ้นยะ
2. เด็กชายนีดิชญ์  ทองคำ
3. เด็กชายปรีชา  ณรงค์
4. เด็กชายพิเชษฐ  แก้วเก็บคำ
5. เด็กชายภัทรพล  แนวกิจ
6. เด็กชายมานะ  แจ้งประจักษ์
7. เด็กชายวิรัช  มะจันลา
8. เด็กชายอานุภาพ  ศรีกะสิกิจ
 
1. นายพงษ์รัฐ  กลัดทอง
2. นายกิตติศักดิ์  เย็นจัตุรัส
3. นายพิทยา  วงศ์คำมา
 
168 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 7 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สารพันธ์
2. เด็กชายจตุรงค์  บัวผาย
3. เด็กหญิงชลธิชา   หวั่นหวา
4. เด็กหญิงญาติกา  วัชวงศ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จำนงค์เวช
6. นางสาวธารทิพย์  ช่องจะโปะ
7. เด็กหญิงปาลิตา  รสหอม
8. เด็กชายไตรภพ  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวปรารถนา  ศาลางาม
2. นางวาทินี  กีรติศานติ์
3. นางสาวนฤมล  นาคศรี
 
169 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายกมล  สายจันทร์
2. เด็กชายกรกต  ไหมวิจิตร
3. เด็กชายดำรงศักดิ์  อินกอง
4. เด็กชายทศวร  ทวีทรัพย์
5. เด็กชายธีรเทพ  นุ่นขาว
6. นายภูชิต  อิงชัยภูมิ
7. นายสมประสงค์  ศรีวรรณคำ
8. เด็กชายเอกรวี  ขำยัง
 
1. นางสาวกลอยใจ  เทพประกอบ
2. นายอิทธิพล  พิมพ์ชัย
3. นางสาวทิพย์ภาพร  เนตรแก้ว
 
170 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายจตุพล  คำรังสี
2. เด็กหญิงจิรประภา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กชายนิพนธ์  บุญธรรมวัตร
4. เด็กชายภูผา  แซ่ซิ้ม
5. นางสาวราตรี  ทะวงษา
6. เด็กชายศรัญ  ทวีบุตร
7. เด็กชายสกัดเพ็ชร  พ่วงดี
8. นายเก่ง  ฤทธิ์เรือง
 
1. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
3. นางสาวศิวาภรณ์  รนขาว
 
171 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายกวินภพ  ดีซ้อน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปิ่นทอง
3. เด็กชายศุภกร  ธาตุศรี
4. เด็กหญิงสุริวิภา  เล็กสวาท
5. เด็กหญิงอุษมา  พวงสกุล
6. เด็กหญิงเก็จแก้ว  สรงวรรณ
7. เด็กหญิงแวววรรณ  สรงวรรณ
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
3. นางสาวโสมวิภา  พึ่งธรรม
 
172 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญชู
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงนุศรา  เสนอใจ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  มหตุุราฤกษ์
5. เด็กหญิงวาสนา  ชัยกลาง
6. เด็กหญิงศุภรักษ์  แนบสำโรง
7. เด็กหญิงอนันตพร  ทองลาด
 
1. นางสาวพจนีย์  หัวข้อ
2. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
3. นางดาลิน  รอดพันธ์
 
173 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์วิมล   เม่นน้อย
2. เด็กหญิงชนิษฐา   รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงนาตาชา   ตั้งกระจ่างจิตร
4. เด็กหญิงพัชรี  ทับสีรัก
5. เด็กหญิงวลีรัตน์   มหานิยม
6. เด็กหญิงศศิภา   ภู่ระหงษ์
7. เด็กหญิงอุทัยวรรณ   ผาสุขโอษฐ์
 
1. นางสาวบุษบา   หอมจันทร์
2. นางสาวภิธรา   พรหมบุญ
3. นางสาวเกตุมณี   เทศลงทอง
 
174 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวดวงใจ  ขาวเหลือง
2. นายทิวัตถ์   อักษร
3. นางสาวนภสร   เจริญสลุง
4. นายภัทรภณ   คัชฌากร
5. เด็กหญิงวลัยรักษ์  งามศรีขำ
6. นางสาวหัทยา   ภู่เชิด
7. นายเอกภพ   หวนอาวรณ์
 
1. นายกชกษิดิศ   ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช   เนียมหวาน
3. นางสาวสุกัญญา  นิลสิน
 
175 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธนกร  ศรีจำพันธ์
2. นางสาวพิริยา  ภักดีล้น
3. นายภาคภูมิ  แย้มใบนา
4. นางสาววัชราภรณ์  แซ่ฮิว
5. นางสาวศุภรัตน์  อินทร์หอม
6. นางสาวอทิตยา  เปรมปรี
7. นางสาวเขมิสรา  มีเพ็ญ
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
3. นางสาวโสมวิภา  พึ่งธรรม
 
176 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายณัฐนันท์  จันทพันธ์
2. นางสาวนันทวัน  จำปาละ
3. เด็กหญิงปภาวดี  รูไหม
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิ่นรัตน์
5. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
6. นางสาวศิวปรียา  คำไกร
7. นางสาวเนตรชนก  จันทา
 
1. นางสาวพจนีย์  หัวข้อ
2. นายธนรัชต์  พลานุสนธ์
3. นางสาววรนุช  กันทรวิชัยวัฒน์
 
177 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายณัฐนันท์  จันทพันธ์
2. นางสาวนันทวัน  จำปาละ
3. เด็กหญิงปภาวดี  รูไหม
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิ่นรัตน์
5. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
6. นางสาวศิวปรียา  คำไกร
7. เด็กหญิงสุภาวดี  หอมทรัพย์
8. นางสาวเนตรชนก  จันทา
 
1. นางสาวพจนีย์  หัวข้อ
2. นางไพศรี  อินทร์ทิพย์
3. นางสาวจันทิรา  พันธ์สิงห์
 
178 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวธารธิดา  คำทำ
2. นางสาวนันทนัส  สายสอิ้ง
3. นายนิติพล  สิทธิกูล
4. นางสาวพกามาศ  ฉลาดแย้ม
5. นางสาวพุธนาตย์  อยู่สถิตย์
6. เด็กชายยุทธนา   ลอดพึ่ง
7. นางสาวรัตนลักษณ์   เปี๊ยะภิรมย์
8. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  เจนเจริญ
 
1. นางสญามล  แสงดิษฐ์
2. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
3. นางสาวสินีนาถ  สัมฤทธิ์
 
179 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวดวงใจ   ขาวเหลือง
2. นางสาวนภสร   เจริญสลุง
3. นางสาวปัณฑิตา   นวลละออง
4. นางสาวภัทราภร   ประทุมเกษร
5. นางสาววลัยรักษ์  งามศรีขำ
6. นางสาววิภาดา   เกศโอภาส
7. นางสาวหัทยา   ภู่เชิด
8. นางสาวอัมพวัน  เสนาฤทธิ์
 
1. นายกชกษิดิศ   ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช   เนียมหวาน
3. นางสาวภิธรา   พรหมบุญ
 
180 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวนริศรา  เอกจีน
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันยวงแก้ว
3. นางสาวพิริยา  ภักดีล้น
4. นางสาววาสนา  สังข์คลุย
5. นางสาวศุภรัตน์  อินทร์หอม
6. นางสาวสุกัญญา  สาลีอรรถ
7. นางสาวอทิตยา  เปรมปรี
8. นางสาวเขมิสรา  มีเพ็ญ
 
1. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
2. นางสาวฐิตาภา  สังกะสี
3. นางสาวชิชญาญ์  เซิบกลาง
 
181 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  กล่อมบาง
2. นางสาวน้ำทิพย์  เสริฐศรี
3. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
4. เด็กหญิงรัชนี  อรุณศรี
5. นางสาววนิชชา  สว่างวงษ์
6. นางสาวศุภภารัตน์  พานจันทร์
7. นางสาวสุฑาทิพย์  แสงศักดิ์
8. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวจันทิมาพร  ฟักสุข
2. นางปราณี  ประคำนอก
3. นางวรินกาญจน์  พัชรอธิวัฒน์
 
182 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นายธนากร  ทองเที่ยง
3. เด็กหญิงนลินี  ด้านจันทา
4. นางสาววดี  นิลทะราช
5. นางสาวสุกัญญา  จรัญวัฒน์
6. เด็กหญิงสุภาพร  อร่ามจันทร์
7. นายอภสิทธิ์  ชาวน้ำ
8. นางสาวเจนจิรา  หงษ์บิน
 
1. นางสาววรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ
2. นางสาวสำเริง  มาปู่
3. นางสาววาสิฏฐี  มูลสุวรรณ
 
183 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหลืองอ่อน
3. นางสาวทัศน์วรรณ  ปิ่นตาคำ
4. นางสาวธนาภรณ์  หล่อหลง
5. นางสาววลิสรา  สัจจะ
6. นางสาวศิริพร  ไทยยันโต
7. เด็กหญิงสาวิตรี  ด่านจิระมนตรี
8. นางสาวสุพรรษา  สุวรรณสวน
 
1. นางสาววาสนา  โพธิ์ทอง
2. นางประยูน  ทับทิมอัด
3. นางสาวชลณิชา  ทองคำ
 
184 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  น้อยโพธิ์
2. นายก้องกิดากร  เทพพิชัย
3. นางสาวจุฑาทิพย์  เกตุพูนทอง
4. เด็กชายฐิตินันท์  วงค์ชาลี
5. นายธนวุฒิ  ศรีวงษ์
6. นางสาววณิชชา  บุญวิเศษ
7. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ศรีสมบัติ
8. นางสาวเพ็ญวิภา  มั่นคง
 
1. นางไพศรี  อินทร์ทิพย์
2. นางสาวสุกาญดา  วรพุฒ
3. นางสาวมัลลิกา  หมายปิดกลาง
 
185 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 5 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นายจารุวิทย์  แสวงทรัพย์
2. เด็กชายดุลยวัต  พันธุ์สง่า
3. เด็กหญิงธันยาภรณ์  สายเงิน
4. นางสาวปิยะนุช  กินเลศ
5. เด็กชายวรวัฒน์  พยุงวงษ์
6. นายสิรภัทร  ริยา
7. เด็กหญิงสุนันทรา  อยู่รัมย์
8. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทองโรจน์
 
1. นางอรนุช  ชัยพัฒน์
2. นางจรรยา  เตชะโกมล
3. นางสาวดวงใจ  พรมรัตน์
 
186 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปัญดิษฐโต
2. นางสาวกมลวัลย์  ใจอดทน
3. เด็กหญิงพัชราภา  เรืองพยุงศักดิ์
4. เด็กหญิงรวินท์ณิภา  ฉายะยันตะกะ
5. เด็กหญิงศศิรัตน์  อ่วมเกิด
6. นางสาวสายใจ  นุ่มจุ้ย
7. เด็กหญิงสุวรรณา   สุวรรณประเสริฐ
8. เด็กหญิงอนุศรา  อุทัยฉาย
 
1. นางอาภัสรา   กัญญาคำ
2. นางสาววีณา  จันทร์งาม
3. นางสาวจินดาพร  จิรวรรธยง
 
187 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 7 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวธนกฤตา  แดนไธสง
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  เลียงศักดิ์
3. นางสาวบุญอุมา  ปิ่นชูศรี
4. นางสาวปภัสสร  รักษามั่น
5. นางสาวพุทธรักษา  น้อยโพธิ์
6. นางสาวมาศนภา  บัวพลับ
7. นางสาวศศิธร  แสวงวงศ์
8. นางสาวศิริญญา  สุขมั่น
 
1. นายนเรศน์  อินทปัจ
2. นางพิมลพรรณ  สายกลาย
3. นายวีรชัย  สิงห์ลอ
 
188 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.5 เงิน 8 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวธารทิพย์  ช่องจะโปะ
2. นางสาวพัชรมัย  แว่นทอง
3. เด็กหญิงรัชนี  สุขถาวร
4. เด็กหญิงรุจิตา  คำทรัพย์
5. เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  มีศิริ
6. เด็กหญิงสมวรรณา  ศรีจันดี
7. เด็กหญิงสายทอง  แก้วศิริ
8. นางสาวสุชาดา  สุวรรณโสภา
 
1. นางสาวปรารถนา  ศาลางาม
2. นางสาวฉัตรอรุณ  สุวรรณวงษ์
3. นางสาวนฤมล  นาคศรี
 
189 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา   เหลืองสุวรรณ์
2. เด็กชายจิรายุ  อุดขาว
3. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนุช
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  อัมพวานนท์
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  ตรีทศ
6. เด็กชายอติวิชญ์  มาลาพล
7. เด็กหญิงอธิชนัน  กลิ่นเกษร
8. เด็กชายเทพอักษร  อาจวิชัย
 
1. นายพงษ์พัฒน์  วงกุฎ
2. นางสาวสุกันยา  สังฆรัตน์
3. นางสาวกชกมล  ทินันท์
 
190 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร   มอนเต๋
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
 
191 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายพีระพล  ขันสะอาด
 
1. นางสาวนิตยา  โสภารักษ์
 
192 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาทแก้ว
 
1. นางละเอียด  อัมพวะมัต
 
193 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.67 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงอรปรียา  กาญจนุรักษ์
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
194 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจิราภา  เขียวศรี
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
195 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  สิทธิธรรม
 
1. นางศศิภาส์  บุญยเพ็ญ
 
196 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.67 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวสุพินิจ  แสนรี
 
1. นางสาวสุมิตรา   แตงไทย
 
197 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79.67 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพลอยนิชา  ขอดทอง
 
1. นางสาวภัทรริญญา  พรมผอง
 
198 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวเสาวลักษณ์  โต๊ะทอง
 
1. นางเจริญศรี  เดชกำแหง
 
199 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวเสาวรส  อินทะเกตุ
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
200 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  พฤศชนะ
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
201 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวเกษร   ยอดใจเย็น
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
202 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.67 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายปณชัย   น้อยเขย
 
1. นางสาวสุมิตรา   แตงไทย
 
203 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.67 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายอนุชา  โมใหญ่
 
1. นางสาวภัทรริญญา  พรมผอง
 
204 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.67 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวุจุฑาทิพย์   เชื้อดี
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
205 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   สุริยะกำพล
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
 
206 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายอนุศิษฐ์  ชนะสุข
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
207 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอธิตยา  ไกลทุกข์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  บุญจันทร์
 
208 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 88.67 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายปรเมศวร์  เขียวหนู
 
1. นางสาวภัทรริญญา  พรมผอง
 
209 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 86.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธนิษฐา   คะบุตร
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
210 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 79.67 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงปริณดา  สายสุวรรณ
 
1. นางศศิภาส์  บุญยเพ็ญ
 
211 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงสุพินิจ   แสนรี
 
1. นางสาวสุมิตรา   แตงไทย
 
212 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจิตราภา   สมศรี
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
213 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธรรศ  อ่อนผุย
 
1. นางสาวภัทรริญญา  พรมผอง
 
214 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงศรันย์พร  ประดิษฐ์
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
215 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 77.33 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายวรัญญู   ยอดแย้ม
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
216 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 76.67 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญเบ้า
 
1. นางเจริญศรี  เดชกำแหง
 
217 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 68.34 ทองแดง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวณัฐธิดา  หงษ์มาลา
 
1. นางสาวเบญจา  รัตนอาภรณ์
 
218 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 66.34 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวรารัตน์  วิเศษสิงห์
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
219 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 64.66 ทองแดง 8 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายนายสรศักดิ์  เยาวยัง
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
220 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. นายอิทธินันท์  สกุณา
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
221 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายอัครภูมิ  สวนกุหลาบ
 
1. นางสาวจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
222 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวตรีทิพ  ปีกสันเที๊ยะ
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
223 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรจงกิจ
 
1. นายจักรพงศ์  ใหญ่โต
 
224 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายณัฐพล  ศรีโภคา
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
225 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวสโรชา  บุญดีมาก
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  จินดาวรรณ
 
226 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายอัครเดช  อิ่มทองคำ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาพร
 
227 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชีวานนท์  สุขพราว
 
1. นายจุมพล  บุญฉ่ำ
 
228 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายขจรวิทย์  สุขศรี
 
1. นายภูเบศวร์  คำปัน
 
229 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 6 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายชาคริต  ศูนย์จันทร์
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
230 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายสุฑาพัต  มะหะหมัดซอและ
 
1. นางสาวปพิณญา  เอี่่ยมเจริญศักดิ์
 
231 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายอนันต์  วรามิตร
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
232 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 9 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นายประธานพร  จันทะลุน
 
1. นางสาวรุทธิ์จิภรณ์  เฉยไธสง
 
233 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายนัครินทร์  แซ่กอ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาพร
 
234 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายทรงพล  คนยัง
 
1. นางสาวสุปราณี  เมฆขจร
 
235 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายภูดิศ  จารุแสงโชติ
 
1. นางสาววิริยา  ชิดดี
 
236 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.67 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพัสกร   จำปาทอง
 
1. นางสาวประกายกุล   พินิจบุตร์
 
237 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.34 ทอง 5 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณัฐกานต์  นิลกลัด
 
1. นายภูเบศวร์  คำปัน
 
238 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.67 ทอง 6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณราวุฒิ  อินทร์นอก
 
1. นางสาวอภิญญา  บุณยเกียรติ
 
239 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.33 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายรัฐพล  ประกอบผล
 
1. นางปัทมา  ยะหนัก
 
240 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายวชิระ  วัตถากูล
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
241 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายอลงกต  เริงหาญ
 
1. นายสถิตย์  เอกโชติ
 
242 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายยุทธพงษ์  ฮังจี้จู้
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  วิสามารถ
 
243 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวฌัฐกมล  แสงรุ้ง
 
1. นายภูเบศวร์  คำปัน
 
244 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.67 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกานต์  เต็มศิลป์
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
245 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.33 ทอง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายธัญยธรณ์  ชูสนุก
 
1. นายชนะ  ผลบุญ
 
246 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 73.33 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายเฉลิมลาภ   พรมนอก
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
247 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายภูวนาท  นามน้อย
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
248 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
249 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาวจินดา  จันทร์โพธิ์
 
250 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายพงษธร  ประชุมรัตน์
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
251 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายเนตร  ไทยเจริญ
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
 
252 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายศักรินทร์  ประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
253 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายพิเชษฐ  แก้วเก็บคำ
 
1. นายพรชัย  สุริยพรรณพงศ์
 
254 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพลพล  สังข์ทอง
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
255 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายพิชิตพล  นันทมาตร์
 
1. นางปราณี  ชินสุข
 
256 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายณัฐวิโรจน์  ประเสริฐสุด
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ศรสุวรรณ
 
257 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นายธนวัฒน์  เปี่ยมแสง
 
1. นายเถลิงเกียรติ  อาจหาญ
 
258 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายชาตรี  อยู่แสง
 
1. นายชะนก  ผลบุญ
 
259 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายสหรัฐ  จิตหาญ
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
260 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ดา  อุดมศักดิ์
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
261 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายพรศักดิ์  ศีพนมวรรณ์
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
262 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายศรัณย์  บำรุงพฤกษ์
 
1. นางสาวสุวิชา  พระมาลา
 
263 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพงษ์เกียรติ์  จันชุน
 
1. นายเฉลิมพล  กีรติศานติ์
 
264 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายวชิระ  วัตถากูล
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
265 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายวรวุธ  อยู่สุข
 
1. นายธวัชชัย  ตนภู
 
266 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายตนุภัทร  มูลทา
 
1. นายธวัชชัย  ตนภู
 
267 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอนุพงษ์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางปราณี  ชินสุข
 
268 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายพัฒนพงษ์  เรืองสุคนธ์
 
1. นางศุภาวรรณ  ทองศักดิ์
 
269 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายนครชัย  แก้วสุวรรณ
 
1. นายอนุวัฒน์  ม่วงมา
 
270 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 77.33 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายจิรวัฒน์  สุนทรวิภาต
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
271 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76.33 เงิน 6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายพงศธร  เกตุแก้ว
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
272 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวสุฑิตา   กาเหว่าลาย
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
273 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวเสาวรส  อินทะเกตุ
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
274 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธรรศ  อ่อนผุย
 
1. นางสาวภัทรริญญา  พรมผอง
 
275 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวสุภาวดี  พางกะสา
 
1. นางสาวเบญจา  รัตนอาภรณ์
 
276 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
277 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุภัทรา  รังษีภัทร
 
1. นางละเอียด  อัมพวะมัต
 
278 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายวรพจน์   บัวศรี
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
279 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายวัชรากร  ไชยอยู่
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
280 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายนฤดม   หาโล๊ะ
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
281 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวพรพิมล  รัศมี
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
282 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวเกรียวทอง  ซื้อชูทอง
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
283 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.99 ทอง 4 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวปานทิพย์   มงคลทรัพย์
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
284 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.98 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายภานุวัฒน์  หวานวาจา
 
1. นายอิบรอเฮง  สะนิ
 
285 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.99 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายยอดมณู  ครายานนท์
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
286 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.98 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวขวัญฤทัย  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวภัทรริญญา  พรมผอง
 
287 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาวประภัสสร  มั่นเขตกิจ
 
288 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 95.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายสมประสงค์  ศรีวรรณคำ
 
1. นายจตุรงค์  ถูสินแก่น
 
289 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีชาติ
2. เด็กหญิงวันวิสา  มาลาน
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
 
290 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายจักรวัฒน์  เพียรวิมุต
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันยวงแก้ว
 
1. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
 
291 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐพล   ภักดี
2. เด็กหญิงพัชรี  ทับสีรัก
 
1. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
 
292 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงชื่น
2. เด็กหญิงณัฐนารี  อินจะศร
 
1. นางสาวศิริโสภิดา  ฝ่นเรือง
 
293 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายณัฐนันท์  จันทพันธ์
2. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
 
1. นางสาวพจนีย์  หัวข้อ
 
294 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายประกอบ  สุดจร
2. นางสาวพิทยารัตน์  พูนผล
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
 
295 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวภัทราภร   ประทุมเกษร
2. นายองอาจ   จำปาทอง
 
1. นายกชกษิดิศ   ฟักนุช
 
296 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายภาคภูมิ  แย้มใบนา
2. นางสาวเขมิสรา  มีเพ็ญ
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
 
297 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวปรีดาพร  เอกวรรณัง
2. เด็กชายสรรพสิทธิ์  ดวงบุตร
 
1. นางศิรินุช  ชูกุศล
 
298 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสมชาย  ปราบภัย
2. เด็กหญิงเปมิกา  ยาวะโนภาส
 
1. นางสาวศิวาภรณ์  รนขาว
 
299 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐพนธ์  วงษาหาร
2. เด็กหญิงอารยา  นิลพฤกษ์
 
1. นางสาวทิพย์วารี  วัฒแสง
 
300 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นายจารุวิทย์  แสวงทรัพย์
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  สายเงิน
 
1. นางอรนุช  ชัยพัฒน์
 
301 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธรรมสรณ์  อรัญญภูมิ
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินหมื่นไวย์
 
1. นางสาวอรพรรณ  สระแก้ว
 
302 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายจิณณทัต  แก่นทองคำ
2. เด็กหญิงนัชชา  พัฒนบดินทร์
 
1. นางสาวปรัชญาพร  ซ่าอินทร์
 
303 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมโสภา
2. เด็กชายโชคชัย  พลทา
 
1. นางสาวสุภาพร  แก้วพงศา
 
304 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายณัฐพล  ฉลาดล้น
2. นางสาววรันธร  โชติกุล
 
1. นางสาวศิริโสภิดา  ฝ่นเรือง
 
305 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวสุกานดา  เพิ่มพูน
2. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
 
306 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวศิริพร  ไทยยันโต
2. นายเบียร์  มุงคุณ
 
1. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
 
307 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวดรุณี  กาญจนบรรจง
2. นายอนุพงษ์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศรีเชียงหวาง
 
308 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวณัฐริกา  กาศสกุล
2. เด็กชายพงษ์เกียรติ  จันชุน
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
 
309 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายจักฤกษ์   อ่ำสกุล
2. นายนฤดม   หาโล๊ะ
3. นายปฎิภาณ   สุขลักษณ์
 
1. นางสาวสุมิตรา   แตงไทย
2. นายอรรถพล   ศิริพันธ์ุ
 
310 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายยุทธนา  ลอดพึ่ง
2. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
3. นางสาวเกรียวทอง  ซื้อชูทอง
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
2. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
311 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายณตกมล  แพเรือนทอง
2. นายณัฐพงษ์  สมานมิตร
3. นายศุภณัฐ  ชีพสมุทร
 
1. นายยรรยง  ดวงมะยศ
2. นายวัชระ  อินทนนท์
 
312 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายจิระวิน  ทองทา
2. นายชัยวัฒน์  ไชยกุล
3. นายธนพล  สีดา
 
1. นายชุมชน  บุญปลูก
2. นายเดชชัย  เกิดน้อย
 
313 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายพงศกร  ดาดวน
2. เด็กชายพงสกรณ์  วิชิตะกุล
3. นายสุเมธ  เตขนันท์
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
2. นายอนุสรณ์  โลมปลา
 
314 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงการณ์ฉัตร  โพธิ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงชื่น
3. นางสาวจีรปรียา  นันทชัยศรี
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   สร้อยสลับ
5. เด็กหญิงณัฐนารี  อินจะศร
6. เด็กชายธรรมนูญ  ศรีวะรมย์
7. เด็กชายธันวา  เฮ้ารัง
8. เด็กชายอานัส  กันซัน
 
1. นายอภิวิชญ์  คามสุข
2. นางสาวณรัญภัสร์  นิธิโชคคุณารัตน์
3. นางสาวรติรัตน์  พรประทุม
 
315 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายชยากร  สังเวียนวงษ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  โตวิจารย์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  กลิ่นหอม
4. นายธีระศักดิ์  คมสร
5. เด็กหญิงพนิตพิชา  สาระวัน
6. เด็กชายอรรถพล  แก้วคูณ
7. นายเก่งกาจ  กิ่งตาล
8. นายเมธี  นาคศรี
 
1. นายอรรถพล   ศิริพันธ์ุ
2. นายนัฐพงษ์  แย้มทับ
3. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
 
316 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไม้ดัดพันธุ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  อินทวัฒน์
 
317 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  อินกอง
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีวงค์เพ็ชร
 
318 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสกัดเพ็ชร  พ่วงดี
 
1. นางสาวทัศนีย์  มาลาสินธุ์
 
319 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายวัชรพงศ์  หมื่นโฮ้ง
 
320 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายอภิวัฒน์  ชะนะฉันท์
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
 
321 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชา  วรสกุล
 
1. นางสุกันยา  สังฆรัตน์
 
322 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ลักษณะพล
 
1. นายพงษ์พัฒน์  วงกุฎ
 
323 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  เฮียงเฮ้ง
 
1. นางสาววริษา  ก่อดู
 
324 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายมานะ  แจ้งประจักษ์
 
1. นางพิมลพรรณ  สายกลาย
 
325 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายอัครพล  ปุ๊ดหนอย
 
1. นางสาวทัศนีย์  มาลาสินธุ์
 
326 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพชร  บุตรเสงี่ยม
 
1. นางสาววิกานดา  สุทธิผล
 
327 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.66 ทอง 5 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  เหล็กทอง
 
1. นายอภิเดช  พานเงิน
 
328 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.66 ทอง 6 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพชร  พึ่งรอด
 
1. นายธเนตร  ม่วงรื่น
 
329 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวซากุระ  นากามูระ
 
1. นางสาวศิริพร  เพชรเจริญ
 
330 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. เด็กชายภาณุดล  คงสิน
 
1. นางอรนุช  ชัยพัฒน์
 
331 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายวชิราวุธ  จันทรเสนา
 
1. นางพิมลพรรณ  สายกลาย
 
332 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายวราพงษ์  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวพัชรี  นิลแก้ว
 
333 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายสุชาติ  นิ่มคำแหง
 
1. นางสาวกฤติกา  ทะลิ
 
334 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวิจิตรา  พนมหอม
 
1. นายกิตติศักดิ์  กลิ่นสุวรรณ
 
335 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  หอมสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภรพร  ญาณประเสริฐ
 
336 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  เอมพันธ์
 
1. นางสนองเนตร  แสงพลบ
 
337 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายสุพีรพัศ  ซองการ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  นาคสิงห์
 
338 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายจิรวัฒน์  สุนทรวิภาต
 
1. นางสาวพัชรี  นิลแก้ว
 
339 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายตนุภัทร  ไชยมาศ
 
1. นางพิมลพรรณ  สายกลาย
 
340 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายนราธิป  พุ่มสุข
 
1. นางสาวผจงจิตต์  ธรรมคำ
 
341 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวภัณทิรา  จันทะสงเคราะห์
 
1. นายเชาว์วัฒน์  จิตรกล้า
 
342 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงณัฐฐิณี  ทัพสาวิกา
2. เด็กหญิงประภาวัลย์  โพธิ์พระคุณ
3. เด็กชายภานุกร  มงคลพันธ์
4. เด็กหญิงอรอนงค์  พรายแก้ว
5. เด็กหญิงเบญญา  อินทนิล
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
2. นางสาวอัญชลี  ใจกุศลดำรง
3. นายสมพงษ์  จีนชูแก้ว
 
343 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกานต์ชรินรัฏ  นาคสุวรรณ์
2. นางสาวทัศน์วรรณ  ปิ่นตาคำ
3. นางสาวธนาภรณ์  หล่อหลง
4. เด็กหญิงรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
5. นางสาววลิสรา  สัจจะ
 
1. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
2. นางสุวจี  พงษ์ก่อสร้าง
3. นางสาวสิริลักษณ์  ถมยา
 
344 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพจนีย์  พลสยม
2. นางสาววดี  นิลทะราช
3. นายวิโรจน์  สุขเจริญดี
4. นายสมหวัง  สุขเจริญดี
5. นางสาวสุกัญญา  จรัญวัฒน์
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวปุณยวีร์  ชนินทยุทธวงศ์
3. นางสาวกฤตยา  ประทุมทอง
 
345 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงปานประดับ  ดีกระจ่าง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงหา
3. เด็กหญิงอริสรา  กองร้าย
4. เด็กหญิงอริสา  ชาวเขาดิน
5. เด็กหญิงอารยา  นิลพฤกษ์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นายวรานันท์  คันธะอุริศ
3. นางสาวฉัตรอรุณ  สุวรรณวงษ์
 
346 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกตุมา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เสริฐศรี
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ภาคานาม
4. เด็กหญิงศุภภารัตน์  พานจันทร์
5. เด็กหญิงสายป่าน  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางสาวสรัญญา  มาลีบุตร
2. นายนิวัติ  มวยทองดี
3. นางสาวอังศุมา  ตาทอง
 
347 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  กล่อมบาง
2. นางสาววนิชชา  สว่างวงษ์
3. นางสาววราภรณ์  อ่อนพาณิชย์
4. นางสาวสุฑาทิพย์  แสงศักดิ์
5. นางสาวสุธัญญา  พิมเวียง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวอุทัยรัตน์  ผาสุข
3. นางภิตินันท์  กันภัย
 
348 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นายธนากร  ทองเที่ยง
3. นางสาวสุกานดา  เพิ่มพูน
4. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
5. นางสาวเจนจิรา  หงษ์บิน
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  วิสามารถ
3. นางสาวกฤตยา  ประทุมทอง
 
349 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกรกช  อุดมลาภ
2. นางสาวฐิตาพร  โพธิ์ทอง
3. นางสาวณัฐริกา  กาศสกุล
4. เด็กหญิงรุจิรา  รัตนวงศ์
5. นางสาวศิริวรรณ  มั่งมี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางสาวทิพย์วารี  วัฒแสง
3. นางวรรณี  โพธิ
 
350 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงลดามณี  กล้าหาญ
 
1. นางสิริพร  อุทัย
 
351 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายสุวัชร   เอื้อไพบูลย์
 
1. นางสาวนฤมล   สุวามิน
 
352 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชนะชัย  ปัทมเมธิน
 
1. นายปิโยรส  ปู่เถา
 
353 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณห้อย
 
1. นายรัฐเขต  จามรวรรณ
 
354 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายวิศรุต  ทรัพย์เพียรเลิศ
 
1. นายพิเชษฐ์  ศรีอนันต์
 
355 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 76.33 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายบุญมี   จีนเที่ยง
 
1. นางสาวภิธรา   พรหมบุญ
 
356 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 74.33 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวนันทนัส  สายสอิ้ง
 
1. นางสาวมลฤดี  สีโน
 
357 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เฉิดฉาย
 
1. นายสิริพร  อุทัย
 
358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวภรณ์ฉัตร  ทองงอก
 
1. นายรัฐเขต  จามรวรรณ
 
359 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวสโรชา  นาคขวัญ
 
1. นางสาวณัฐตญา  ครุฑสิงห์
 
360 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ประดิษฐ์วีรวงศ์
 
1. นางสาวมลฤดี  สีโน
 
361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 79.67 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวปัณฑิตา   นวลละออง
 
1. นางสาวสกัญญา  นิลสิน
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ทองจำนงค์
 
1. นางสาวนฤมล   สุวามิน
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 72.67 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายวิชชา  บุญรอด
 
1. นายวัชระ  อินทนนท์
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ประวัติร้อย
 
1. นางสาวศิริพร  อิ่มชื่น
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 67.33 ทองแดง 8 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายคณาศักดิ์  สันติกรกุล
 
1. นายดุลยภาส  อยู่ชัชวาล
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 64.67 ทองแดง 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายอภินัทธ์  เรืองหิรัญ
 
1. นายธนรัชต์  พลานุสนธ์
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายสันติ  สาขา
 
1. นางสาวมลฤดี  โมธารา
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวรภัทร  กระแสวาส
 
1. นางสาวภควันต์  พรมขลิบนิล
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายตันติกร  สว่างอัมพร
 
1. นางสาวศรัณยภัค  ธรรมภัคศรัณย์
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอิทธิพล  พยัฆศิริ
 
1. นางศิรประภา  ทิพย์โพธิ์
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายกิตติ  วงศ์แสงจันทร์
 
1. นางพรรษรัตน์  บุญประกอบ
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา   ศรีมา
 
1. นางปานจรี  เคนศรี
 
373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธนิษฐา  คะบุตร
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงทน
 
374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายเจษฎา  แป้งหอม
 
1. นางสาวบุญยืน  กันจิตร
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 74.33 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายจักรพงษ์  สมัยกุล
 
1. นายเสรี  รอดพันธ์
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65.66 ทองแดง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายบุรีรักษ์  บุญชุบ
 
1. นางสาวนิลุบล  เวบ้านแพ้ว
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงปริณดา  สายสุวรรณ
 
1. นายวัชระ  อินทนนท์
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 64.33 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายนะโม   รอดสุข
 
1. นางสาวภิธรา   พรหมบุญ
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายจิตรภูผา  ชราพก
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชาติไทย
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นายธนศานต์  คงมาลา
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสุธี  เหล็งศิริ
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายคมสันต์  เชนชาญ
 
1. นางสาวมลฤดี  โมธารา
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนชาติ   หุ่นมานะชัย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงเสน
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายฐิติพงษ์  ยิ่งรัมย์
 
1. นางสาวศรัณยภัค  ธรรมภัคศรัณย์
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายภัทรภณ  พวงทอง
 
1. นางสาวจินดาพร  จิรวรรธยง
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73.66 เงิน 4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายธีรกานต์  เชาว์โคราช
 
1. นางสาวพิชญาภา  กลิ่นหอม
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73.33 เงิน 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาววนิชชา  สว่างวงษ์
 
1. นายสุริยันต์  ซื่อสัตย์
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.66 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายกัสมา  พรพินิจ
 
1. นายอำพล  เหลืองอ่อน
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 7 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายภูวมินทร์  คำคง
 
1. นายนรากรณ์  พุทธวงศ์
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรชัย  ท้ายเมือง
 
1. นางสาวชมพู่  กุ้งทอง
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ   เชยสิทธิ์
 
1. นางสาวศรัณยภัค  ธรรมภัคศรันย์
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวสุพิศ  ทับอับสร
 
1. นายอนุวรรตน์  ช่างหล่อ
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายกิตติ  วงศ์แสงจันทร์
 
1. นายนรากรณ์  พุทธวงศ์
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายณัฐพล  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวพิชญาภา  กลิ่นหอม
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายศรัณยภัทร  ดาวเรือง
 
1. นายจารุวัฒน์  ทิพย์โพธิ์
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายชนินทร์เดช  อรภักดี
 
1. นางสาวจินดาพร  จิรวรรธยง
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายกฤษดา  โสภา
2. เด็กหญิงธิติมา  นามแสง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   อู่ผลเจริญ
 
1. นางสาวเกตุมณี   เทศลงทอง
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงการณ์ฉัตร  โพธิ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  นิลคงศักดิ์
3. เด็กชายธรรมนูญ  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวอานุ  พิมพ์คต
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร  มั่นเพียรจิตร์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ประสงค์เกื้อ
3. เด็กหญิงสิรินฑา  จิตกังวล
 
1. นางสาววัลลี  จันทร์แจ้ง
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายณภัทร  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงประภัสสร  สังขภัสสร
3. เด็กหญิงลักคณา  ไทรสังขสุขุม
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชยาดา   บุญชั้น
2. เด็กหญิงดาวเรือง   บัวรอต
3. เด็กหญิงปทิตตา   พลอยศรี
 
1. นางปานจรี  เคนศรี
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  วีฐีชัย
2. เด็กหญิงวรดา  พลฤทธิ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชูจันทร์
 
1. นางณัฐวดี  อมราพิทักษ์
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ห้วยใหญ่
2. เด็กชายธนวัต  บุญเย็น
3. เด็กชายสันต์ภพ  เหมกัง
 
1. นายกฤศ  ชุกลิ่นหอม
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐพล  กองมา
2. เด็กชายปัญญาวุฒิ   พุฒิตรีภูมิ
3. เด็กชายภานุพงศ์  เทียมผูก
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายก้องภพ  จิตพูลผล
2. นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล
3. นายประพจน์  แหไธสง
 
1. นายกฤศ  ชุกลิ่นหอม
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกัลยา  ภักดิ์ดีรัตน์
2. เด็กชายณรงค์ศักย์  ศรีสมพร
3. เด็กชายปรัชญา  รอดเกตุกุล
 
1. นางสาววราพร  ท่าหิน
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.99 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญงาม
2. เด็กชายสหรัฐ   โสภี
3. เด็กชายโรจน์ศักดิ์   สุขเจือ
 
1. นายสุเมธ  ประวัติกล้า
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83.32 ทอง 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ปุรณะ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ทองจำนงค์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   มังคละวงศ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   กันทะสอน
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82.32 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายชยพล  กฤษติยกาญกุล
2. นายปภาวิน  ทัศบุตร
3. เด็กชายปิยะรัฐ  แก้วจันทร์
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81.98 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายตติยะ  พรกฤษฎานันท์
2. นางสาวศุจิรัตน์  นิจจะยะ
3. เด็กชายอภิชาติ  รูปเลขา
 
1. นายทิวากร  อาจหาญ
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายชินพัฒน์  เชื้อแถว
2. นายอานัส  อำพันธ์
3. นายโชคชัย  ธีระกิจ
 
1. นายวิทยา  คล้อยตาม
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายนครินทร์  บุญฤทธิ์
2. นายพิสิษฐ์  วงษ์เมือง
3. นายเอกราช  บัวเทศ
 
1. นายมงคล  โคกแก้ว
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายนาวิน  ป้อมสีเขียว
2. นายวรเชฐ  รวมพล
3. นายสมาพล  รอดเกตุกุล
 
1. นางสาวเบญจา  รัตนอาภรณ์
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายจักรวาล  สามะกิจ
2. นายชลทิศ  นาเมืองรักษ์
3. นายชาญชัย  คำสี
 
1. นายกฤศ  ชุกลิ่นหอม
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83.82 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายนิติพล   สิทธิกูล
2. นายบู้เถ  ไม่มีนามสกุล
3. นายอรรถพงษ์  ก่านพรมมา
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83.32 ทอง 6 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาววรรณสิณี    ลิ่มหุ่น
2. นายสันติ  เสมเจริญ
3. นางสาวสุภาวดี   มาเที่ยง
 
1. นางสาววิชชุดา   แหล่งสนาม
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 82.65 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายญาติกิตต์  สิทธิผล
2. นายณัฐิวุฒิ  ชำนาญโต
3. นางสาวพิมพิไล  บัญชรบวรชัย
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกรกต  ไหมวิจิตร
2. เด็กชายทศวร  ทวีทรัพย์
3. เด็กชายประพันธ์  คันศร
 
1. นางสาวขันทอง  แสงสวัสดิ์
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  จรรยาดี
2. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  สังธรรม
 
1. นางสาวพิมพร  จันต๊ะ
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายกัลยา  เขียวไสว
2. นายพงษธร  ประชุมรัตน์
3. เด็กชายภานุ  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สังข์วร
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายคุณานนต์  พาจันทเนตร์
2. นางสาวพรพิมล  ยอดไสว
3. เด็กชายวรภัทร  กระแสวาส
 
1. นายพิเชฎฐ์  มหาวงศ์
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายณัฐดนัย  นนตานอก
2. นายอดิศักดิ์  เหมเกิด
 
1. นางรวิวรรณ   โดเคน
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายธนะพล  สุดใจ
3. เด็กชายวรวุฒิ  ฉัตรกรด
 
1. นางสาวปราณี  กังวานณรงค์กุล
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนสิทธิ์  เทือกกอง
2. เด็กหญิงวนิดา  พันธ์งอก
3. นางสาวศิริณทร  นิ่มนุช
 
1. นางสาวอริศรา  จิตต์ภักดี
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายบรรณกรต  โถแก้ว
2. เด็กชายวรวิทย์  รุ่งเรืองศิล
3. เด็กชายอดิศักดิ์  รุ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวอานุ  พิมพคต
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพาภรณ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงชูชาติ
3. เด็กชายหนุมาน  หลักมั่น
 
1. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายนันทวุฒิ  จำนงค์เวช
2. เด็กชายบัณฑิต  เพียรชำนาญ
3. เด็กหญิงสมวรรณา  ศรีจันดี
 
1. นายทิวากร  สงวนพวก
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายพัชร  วิไลพันธ์
2. เด็กชายภัสสยุ  ยันบัวพา
3. เด็กชายวันธงชัย  เกิดกลาง
 
1. นายจักรกฤษณ์  หนูมงกุฎ
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายปรีชา  ณรงค์
2. เด็กชายวิรัช  มะจันลา
3. เด็กชายสุทัศน์  สีพราย
 
1. นางสาวโสภิตา  อิ่มรักษา
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ปัณดิษฐโต
2. เด็กหญิงพัชราภา  เรืองพยุงศักดิ์
3. เด็กหญิงรวินทร์ณิภา  ฉายะยันตะกะ
 
1. นางสาวอาภัสรา   กัญญาคำ
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นายจิรายุส  โกษา
2. เด็กชายทรรศนัย  ม่วงเงิน
3. นายธนากร  สีคล้าย
 
1. นางแววตา  จอมศรี
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชุติภา  แผ่นสุวรรณ์
2. นายพีรชา  ทองปลิว
3. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
 
1. นางสาววรรณวิษา  กระจ่างฉาย
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายนฤบดินทร์  บุญนฤธิ์
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ผมพุ้ย
3. เด็กชายภัทรภพ  ขอนโคกสูง
 
1. นายสุวภัทร  สิงห์พรหม
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  อ่อนพร
3. นายสุรเดช  มนต์นรินทร์
 
1. นายกสิวัฒน์  มณีพงศ์
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายประสิทธิ์  แก้วศิลา
2. เด็กหญิงสายฝน  ภูพนม
3. เด็กหญิงเบญจพร  เส็งรอดรัตน์
 
1. นางสาวกชนิภา  ภานุรักษ์
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติพงษ์  คนใหญ่
2. เด็กชายจักรพรรดิ  สุกใส
3. นายณพสิทธิ์  เจริญสุข
 
1. นางสาวนุจารี  มณีชัย
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  ราชเดช
2. เด็กชายพงศกร  เทศสกุล
3. เด็กชายอภิชาติ  พระนุแสง
 
1. นายสมร  ใจภักดี
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกวีวัฒน์  ช้างศิลา
2. นายมงคล  วงศ์วัชรัตน์
3. นายอานนท์  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นายจรูญ  วิเศษโวหาร
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรกฤษณ์  แซ่อึ้ง
2. นายพงศธร  เกตุแก้ว
3. นางสาวอรุณพร  หนูเผือก
 
1. นางสาววีณา  ศรีเกียรติ
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายธนะวัฒน์  รักมั่น
2. นายแทนทอง  แก้วกล้า
3. เด็กชายไมตรี  จันทร์เลิศฟ้า
 
1. นายชาญเดช  อุปการะ
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายกรกช  พรหมมี
2. นายนฤนาท  โพธิ์ทอง
3. นายวัชระโรจน์  แช่มเสถียร
 
1. นางสาวแพรพิไล  เพ็งโพธิ์ทอง
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายณัฐวัฒน์  อมูลราช
2. นายตนุภัทร  มูลทา
3. นายศุภฤกษ์  จูสวัสดิ์
 
1. นายอนุวัฒน์  อินไธสง
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวกมลวัลย์  ใจอดทน
2. นายจิรวัฒน์  สุนทรวิภาต
3. นายปฏิพัทธ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวนุจารี  มณีชัย
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สัตยาธร
2. นายสุทธิพจน์   จีระวงศ์
3. นายเกริกชัย  หอมกลิ่นเทียน
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวนิรชา  ปั่นปี
2. นางสาวพกามาศ  ฉลาดแย้ม
3. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายทิวัตถ์   อักษร
2. นายบุญมี  จีนเที่ยง
3. นายปฎิภาณ   สุขลักษณ์
 
1. นางพรศิริ  ตันพัฒนา
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายทนงศักดิ์  พริ้งเพราะ
2. นางสาวนฤภร  กระดาษแก้ว
3. นายอรรคพล  อักษร
 
1. นายยงยุทธ  เกาซ้วน
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายพรเทพ  ไกรทองสุข
2. นางสาวสุพรรษา  ปะตังถาโต
3. นายอนุกูล  บุญถนอม
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวชลิดา  ชลดารัตน์
2. นายธนพล  สุขมั่น
3. นางสาวศศิประภา  สระเทียนทอง
 
1. นายวัชระ  อินทนนท์
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกวีวัฒน์  ช้างศิลา
2. นายวัลลภ  เจริญรวย
3. นายศุภชัย  สังขาว
 
1. นายเด่นชัย  มูลสวัสดิ์
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกรกนก  สุจารี
2. นางสาวชนาพร  ผิวอ่อนดี
3. นายโกวิท  โพธิ์ศรีสุวรรณ
 
1. นางสุธามาศน์  สุขเสพย์
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวบัวชมพู   ศรีวิรัช
2. นางสาวอรพิน  จันทร์อินทร์
3. นางสาวอัญญารัตน์   โพธิ์ทอง
 
1. นางฉวีวรรณ   สิทธิ์วิภูศิริ
2. นางสาวกนกพร   พรมไทย
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ประดิษฐ์วีรวงศ์
2. นางสาวพุทธนาตย์  อยู่สถิตย์
3. นางสาวรัตนลักษณ์  เปี๊ยะภิรมย์
 
1. นางกมลทิพย์  พุ่มดี
2. นางสญามล  แสงดิษฐ์
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวละอองดาว  อุดม
2. นางสาวสกาวเดือน  อุดม
3. นางสาวสุปราณี  สร้างการนอก
 
1. นางบุญรัตน์  ฐิตยานุวัฒน์
2. นางสาวอรอุมา  จันทนป
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวนิภาพร  กุหลาบ
2. นางสาวศุทธินี  สมศักดิ์
3. นายศุภเชษฐ์  พัดเกิด
 
1. นางวรรยา  บุญขวาง
2. นางเบญจวรรณ  ธรรมโชติ
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวขนิษฐา  ทองดี
2. นางสาวมัสยา   ชะโลมทิพย์
3. นายรัตนชัย  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ผลมะม่วง
2. นางสาววรรณา  เจริญสุข
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายนาวิน  ป้อมสีเขียว
2. นางสาวศิวปรียา  คำไกร
3. นายเจตนันท์  ชื่นชมน้อย
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศรีตะปัญญะ
2. นางสาวสุนันทา  ร้อยพวง
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรจงกิจ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เค้นชัยภูมิ
3. นายอดิศักดิ์  เหมเกิด
 
1. นางสาวเณศรา  วัฒนะโชติ
2. นางสาวธนัญญาภาสุ์  ปานแม้น
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  แม่นปืน
2. นายธนพล  ผุดผ่อง
3. นางสาวสุภาวรรณ์  แหยมพันธ์
 
1. นางอำนวย  หงษ์โต
2. นางสาววัฒนา  วงศ์ศรีชา
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
3. นางสาวศิริพร  ไทยยันโต
 
1. นางประยูน  ทับทิมอัด
2. นางสาววาสนา  โพธิ์ทอง
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
2. นางสาวปิยะนุข  ปานแสงขำ
3. นายสมพงศ์  หมื่นวิเศษ
 
1. นางจิราวัลย์  ธรรมโชติ
2. นางสาวอังคนา  สมใจเพ็ง
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวบุษบง  เบิกอรุณ
2. นายวัลลภ  เจริญรวย
3. นายอานนท์  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นางศิราณี  เรืองคง
2. นางสาววัชรี  แสงกุล
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.67 ทอง 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวปิยฉัตร  มั่งงาม
2. นางสาวพัชรมัย  แว่นทอง
3. เด็กหญิงรุจิตา  คำทรัพย์
 
1. นางศศิธร  คำนวนศักดิ์
2. นางกมลวรรณ  อิวปลา
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.34 ทอง 5 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายจิรายุส  สอนทรัพย์
2. นายธนาธิป  อำนวยการ
3. เด็กชายอมรวรรณ  นาคเงิน
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  เขื่อนปัญญา
2. นางสาวพันติชา  ประพันธมิตร
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87.01 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวกมลวัลย์  ใจอดทน
2. เด็กชายกิตติพงษ์  คนใหญ่
3. เด็กหญิงอนุศรา  อุทัยฉาย
 
1. นางกมลทิพย์  พุ่มดี
2. นางสาวสินีนาถ  สัมฤทธิ์
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทนุพันธ์
2. เด็กชายพรหมหิริยะ  นันทพรม
3. เด็กชายอธิธัช  ยินดีพจน์
 
1. นางสาวมะลิจันทร์  วงศ์สุจริต
2. นางสาวปรารถนา  บุทธิจักร
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวละอองดาว  อุดม
3. นางสาวเสาวณีย์  ศรีโนนยาง
 
1. นางดวงใจ  เอี่ยมศรีใส
2. นางสาวเบญจมาพร  ตุ้มทอง
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายจักรกฤษ   อ่ำสกุล
2. นางสาวมัสยา   ชะโลมทิพย์
3. นางสาววิภาดา   เกศโอภาส
 
1. นางสาวพาสุข   เกียรติ์อนันต์ชัย
2. นายธรรมรัตน์   พันธ์จบสิงห์
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายพงษ์พนิช  อินทรีย์
2. นางสาวศิรัญญา  สอนศิริ
3. นางสาวศิวาพร  พิมพ์ศรี
 
1. นางวรรยา  บุญขวาง
2. นางเบญจวรรณ  ธรรมโชติ
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายนิคม  สีหบุตร
2. นายปัณณวัฒน์  วันหวัง
3. นายพีรณัฐ  คำกลิ่น
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางสาวนันทนา  ลำเทียน
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายสมประสงค์  ศรีวรรณคำ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  พรายแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญา  อินทนิล
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เจริญรอด
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายณัฐดนัย  นนตานอก
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรจงกิจ
3. นายอดิศักดิ์  เหมเกิด
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์ศิริ
2. นางสาวกรรณิการ์  สายจีน
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายวิโรจน์  สุขเจริญดี
2. นางสาวอณัญญา  เปรรมมานะ
3. นางสาวเพ็ญสุดา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวสุภัค  สุริจันทร์
2. นางสาวพรพิมล  พูลชื่น
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายทักษิณ  สุธัญญรัตน์
2. เด็กชายธนพล  ศรีพนม
3. เด็กหญิงอรัญญา  ก้านเรือง
 
1. นางสาววิมล  พงษ์อินทราภรณ์
2. นางสาวดาวนภา  ถานผดุง
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายชลธาร  สุขประดิษฐ์
2. เด็กชายมานะ  แจ้งประจักษ์
3. นายยอดรัก  -
 
1. นายธานินท์  ขวนขวาย
2. นางสาวพิมพ์สุภัค  ดวงจันทร์
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวพรสุดา  สอดศรี
2. นางสาวพัชราวดี  สิมมาลา
3. นางสาวอรยา  นิจธากรณ์
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  พันธ์ฟัก
2. นางสาวกัญจน์ฐิตา  เจียมทะวงษ์
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวขนิษฐา   ทองดี
2. นางสาวณัฐกานต์   มนูญผล
3. นางสาวอัมพวัน   เสนาฤทธิ์
 
1. นางสาวสุมิตรา   แตงไทย
2. นางสาวเกตุมณี   เทศลงทอง
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวนุชนารถ  สมโฉม
2. เด็กชายพันศักดิ์  เปรมชัยวรกุล
3. นางสาวแพรสญา  ยานเจริญ
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางสาวนันทนา  ลำเทียน
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกฤษณา  กมลสิงห์
2. นางสาวณัฐวรรณ  กลิ่นมาลา
3. นายเจตนันท์  ชื่นชมน้อย
 
1. นางดาลิน  รอดพันธ์
2. นางศศิธร  วงศ์สุวรรณ
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายกิตติวัฒน์  หนูชูชัย
2. เด็กหญิงพันธวดี  สิวะอมรรัตน์
3. นายวรภพ  สมอดี
 
1. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
2. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายญาณวิทย์  เกียรติขุนทด
2. นางสาวทัศน์วรรณ  ปิ่นตาคำ
3. เด็กชายวันชัย  บางทับ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม
2. นางสาวชลณิชา  ทองคำ
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนยศ  แก่นนอก
2. นางสาวบุษบง  เบิกอรุณ
3. เด็กหญิงวราพัฒน์  อาดัม
 
1. นางวยุรี  การกระสัง
2. นางสาวมัทนา  ศรีโรย
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกพร  สุจารี
2. เด็กชายกรวิชญ์  ลักษณะสร
3. นายสมหวัง  สุขเจริญดี
 
1. นางรุ่งนภา  จันทร์ตรา
2. นางสุธามาศน์  สุขเสพย์
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงมินรดา  มีสูงเนิน
2. เด็กหญิงวิภาดา  จิตมั่น
3. เด็กชายอาดุลย์  บุตรศิริ
 
1. นางพรพัฒน์  ภาดี
2. นางสาวรัตนา  ทรัพย์ภารี
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาววิชุณี  เกาะแก้ว
2. นางสาวสุนิศา  สัจจะบรรยงกิจ
3. นายเฉลิมพล  มะลิวัลย์
 
1. นายวัชระ  หนูมงกุฎ
2. นางสาวยุวดี  จันทร์อิน
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณัฐพร  สินคง
2. นางสาวนิธิสา  อินสระ
3. นายพงศธร  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม
2. นางสาวปนัดดา  โพธิ์ไพจิตร
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  ยงประเสริฐ
2. นางสาวจินดารัตน์  กล่อมบาง
3. นายสำเภา  ไม่ลึกดี
 
1. นางสาวมัทนา  ศรีโรย
2. นางวยุรี  การกระสัง
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.67 ทอง 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวปพาพินท์  อร่ามโชคชัยสกุล
2. เด็กชายวีรพัฒน์  เขียวทอง
3. นางสาวเกวลิน  สุขแสวง
 
1. นางณัฐกุล  กาบตุ้ม
2. นางเอื้ออัชลี  กำปั่นทอง
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายสุชาติ  นิ่มคำแหง
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นายปรเมษฐ์  อะคะโล
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงบุญยาพร  ยี่สุ่นซ้อน
2. เด็กหญิงรุ่งฤดีพร  สาระเนตร
 
1. นางรัตติกาล  ศรีจันทร์
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายอัมรินทร์  สุขไพศาล
2. เด็กชายโอม  -
 
1. นางสาวสุดตา  ยิสารคุณ
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
2. นางสาววลิสรา  สัจจะ
 
1. นางแจ่มจันทร์  โชคลาภา
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายธันวา  นาคแท้
2. นางสาวสุนิศา  วีระนนท์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  พงษ์เขียว
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงภานุมาศ  จำเนียรทรง
2. เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  มีศิริ
 
1. นางสาวชุติมา  โพธิ์ดี
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
2. นางสาวสุธัญญา  พิมเวียง
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายจตุพล  เจริญศิริ
2. นางสาวฉัตรนภา  เกื้อกูล
 
1. นางสาวณัฐวิกา  ขุนพาสน์
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายธนาธิป  อำนวยการ
2. นายวงศธร  ดิ่งพุ่ม
 
1. นายศรีคำรุ้ง  จุฬะอาด
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณภัทร  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวภัณทิรา  จันทะสงเคราะห์
 
1. นายไพโรจน์  ศรีคง
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวศิริวรรณ  มั่งมี
2. นางสาวเกวลิน  สุขแสวง
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงประดิษฐ์
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายณิชพัฒน์  จันทพันธุ์
2. นางสาวสุพัตรา  มั่นคง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐ์ชัยกร  ทองปานพานิชกุล
 
501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. นายกาย  สุวิมลพันธุ์
2. นางสาวราตรี  ทะวงษา
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวนัชพร  แก้วกูล
2. นายอรรณพ  แย้มเพชร
 
1. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายรัตนชัย   ไชยรัตน์
2. นายอนิรุทธิ์   วงษ์นิ่ม
 
1. นายธรรมรัตน์   พันธ์จบสิงห์
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายประดิษฐ์  ทับทิมทอง
2. นางสาวสกาวเดือน  อุดม
 
1. นายวุฒิโชค  วงษ์ซื่อ
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวอรพรรณ   กาญจน์ธนกิจ
2. เด็กชายเจษฎา   สิงหเสนี
 
1. นางผุสดี   ลาเกลี้ยง
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายฐิตินันท์  ศรีวะโสภา
2. นายปิยวัช  ขุณิกากรณ์
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวรัตนลักษณ์  เปี๊ยะภิรมย์
2. เด็กหญิงสุรพัศ  แซ่เล้า
 
1. นางสาวน้ำเพชร  พงษ์เขียว
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพยม
2. นายเจตนันท์  ชื่นชมน้อย
 
1. นางสาววราพร  ท่าหิน
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายขวัญชัย   จิตวารีกุล
2. นายทรงกลด  สายแจ้ง
3. นายสุรศักดิ์  หมื่นรักษ์
 
1. นายจิตรชัย  ชูกุศล
2. นายเอกรินทร์  จำปา
 
510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่จาง
2. นายบู้เถ  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายภูชิต  เจริญทอง
 
1. นายพีระ  เจริญวงษ์ศา
2. นางสาวสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
511 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกฤษณา  กมลสิงห์
2. นางสาวอรญา  ภาวศิลป์
3. นายเจษฎาภรณ์  เชื้อชัย
 
1. นายธิปกิตติ์  สุดใจชื้น
2. นายศรีวิชัย  จอกเงิน
 
512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธนภัทร  เนยเอี่ยม
2. นายธนวัฒน์  คำปัน
3. นายศุภรักษ์  ชูรักษา
 
1. นายเอกรินทร์  จันทร์เฮง
2. นายเดชชัย  เกิดน้อย
 
513 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายจุลจักร   ตาลน้อย
2. นายชโยดม   ปลูกงาม
3. นายองอาจ   จำปาทอง
 
1. นายนภัสสร  ศรีพยัคฆ์
2. นายอานนท์  พุ่มขุน
 
514 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายณัฐพงศ์  สมานมิตร
2. นายณัฐพล  อบไข
3. นายภูชิต  จำนงผล
 
1. นายอนุชิต  วันสุข
2. นางนิรวรรณ  ทองระอา
 
515 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  ไกลทุกข์
2. เด็กชายนเรศ  บัวทอง
3. เด็กชายพีรพล  กลมอ่อน
 
1. นายเสาร์  นรมานิตย์
2. นางสาวพัสณี  สุขสาโรจน์
 
516 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วศรีงาม
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงศศิธร  แฝงนายาง
 
1. นางณัฐวดี  อมราพิทักษ์
2. นายชาญณรงค์  คุ้มทรัพย์
 
517 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายพงศ์ปรีชา  สุภาภิรมย์รักษ์
2. นายมงคล  วงศ์วัชรัตน์
3. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นายหัสดี  ผาสุกตรี
2. นางพรนภา  ธนโชติหิรัญ
 
518 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณภัทร  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายธนพล  ศรีพนม
3. เด็กชายวรวุฒิ  ฉัตรกรด
 
1. นายอำนาจ  กองทุ่งมน
2. นางสาวศตายุ  เมืองประทับ
 
519 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพรพรรณ  ล่ำสัน
2. นายอิสรีย์  พะยอม
3. นายเสรีวัฒน์  ประชาธนานุกิจ
 
1. นางเบญจวรรณ  โหสุวรรณ
2. นางสาวจุไรรัตน์  ขันทอง
 
520 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เซ็นเครือ
2. เด็กชายธันวา  นาคแท้
3. เด็กชายพงศธร  เพชรมณีแสงเงิน
 
1. นายพีระ  เจริญวงษ์ศา
2. นางสาวพัชรี  นิลแก้ว
 
521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายจักรภพ  ชัยเจริญ
2. นายธรพล  ชัยมาตย์
3. นายวิทยา  ภูวนาค
 
1. นายธิปกิตติ์  สุดใจชื้น
2. นางอรวรรณ  ปัตตานี
 
522 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายพัทธพล  แก่นวิจิตร
2. นายพีระภัทร  วงษ์สุวรรณ
3. นายสุรเชษฐ์  นิลพันธ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์   สงวนประเสริฐ
2. นางสาวสุณิสา  อินทร์สุข
 
523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 7 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นายธนากร  สีคล้าย
2. นายประธานพร  จันทะลุน
3. เด็กชายวรวิชญ์  คำมี
 
1. นางสาวอรรถยา  ธรรมจักร์
2. นางสาวแพร  พูลสวัสดิ์
 
524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 8 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  โสนาพูน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขเจริญ
3. นางสาวอารียา  สุขเรือง
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
 
525 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีรพงศ์  บุญสูงเนิน
2. เด็กชายประพันธ์  คันศร
3. เด็กชายภูวนาท  นามน้อย
 
1. นายสมพงษ์  จีนชูแก้ว
2. นายผดุง  หงษ์โต
 
526 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายณัฐดนัย  นนตานอก
2. นางสาวนุชนาฎ  เพ็งผล
3. นางสาวสุพัตรา  มั่นคง
 
1. นางสาวฐรัชญา  หมื่นหัส
2. นางสาวรัณย์ณภัทร  มากุญชร
 
527 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายภูผา  แซ่ซิ้ม
2. เด็กชายสุธี  เหล็งศิริ
3. เด็กชายอนุชา  นพเกิด
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
 
528 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ดนตรี
 
1. นางสาวดาราน้อย  จันดี
 
529 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายภูผา  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างศรี
 
530 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายเอกพันธ์  ทรงวิเชียร
 
1. นางสาวนิฤมล  ตู้แก้ว
 
531 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกิดพูล
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
 
532 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายพงศกร  ใจสุวรรณ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างศรี
 
533 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธีรธัช  ชาวชุมนุม
 
1. นางฌัชชา  ศักดิ์จารุดล
 
534 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 62.3 ทองแดง 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนะภัย  บัณฑิต
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
 
535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายคุณานนท์  ศรีชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา  สาวะจันทร์
 
536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอนันธพงษ์  แซ่วี
 
1. นายอำนาจ  ชอ้อนชม
 
537 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพรรษา  แพรเมือง
 
1. นายเจตนันท์  สุขสำราญ
 
538 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายเอกชัย  เฮงมัก
 
1. นางสาวสุปราณี  เมฆขจร
 
539 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนพพัสสร  เลิศโอสถ
2. เด็กชายอชิรวัฒน์  มงคลประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภิญญา  อ่อนคำ
2. นางรัญชน์วรัตถ์  ชินาวงศ์นปภา
 
540 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เถื่อนประสงค์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองสอน
 
1. นางสาวราตรี  มีชัย
 
541 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรัญญา   วีระวิชัย
2. เด็กหญิงโยษิตา   เอี่ยมภู่
 
1. นางสาวพนิดา  แสงหิรัญ
 
542 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 77 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายตรีจักร  แสงทอง
2. เด็กชายรัชชานนท์  สอนผิว
 
1. นายพจน์  คุ้มกลิ่นวงษ์
2. นางสาวชลิตตา  หนูเสน
 
543 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 75 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายพงศ์สิน  ทานา
2. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เพ็ชรกล้า
 
1. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
2. นางดาลิน  รอดพันธ์
 
544 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 73 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงชญาดา   คำรัตน์
2. เด็กหญิงชิตชนก   น้อยถนอม
 
1. นางสาววรรณา  เจริญสุข
2. นางสาวเข็มทอง   หรุ่นเลิศ
 
545 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 72 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  มาเที่ยง
2. เด็กชายธัญพฤกษ์  เขียวทอง
 
1. นางขนิษฐา  วุฒิพงศ์ปรีชา
2. นางฐานิตารัชต์  พุ่มช่วย
 
546 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 70 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายธีรพงศ์  สุวรรณวงศ์ทอง
2. เด็กหญิงสิริกร  บาตสุวรรณ
 
1. นางสาวอุตสาห์  เสมียะ
2. นางสาวจริน  โพธิ์ตาด
 
547 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 69 ทองแดง 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองสัน
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ว่องไว
 
1. นางรัชดา  เรืองปราชญ์
2. นางสาวนฤมล  สุดนาวา
 
548 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายอนันต์ยศ  ชูหนู
2. เด็กหญิงไปรยา  -
 
1. นางสาวศิริพร  ชุมแสง
 
549 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีพิบูลย์
2. เด็กชายศรัทธา  บัวไชยโย
 
1. นายอำนาจ  ชอ้อนชม
2. นางสาวนภัสสร  เสาร์ใส
 
550 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติ์กวิน  เฟรบ
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  พลายละหาร
 
1. นางสาววรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ
2. นางสาววรรณวิภา  บัวไสว
 
551 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายฐปนนท์  แก้วจรัสฉาย
2. เด็กชายธัญเทพ  ครุฑวัฒนา
 
1. นางสาวสุภาพร  มาแก้ว
2. นางธนัชพร  ยาวิราช
 
552 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายณัสจกรณ์  ลายบัวธนวัฒน์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ภู่เขียว
 
1. นางสาวสุภิญญา  อ่อนคำ
2. นางรัญชน์วรัตถ์  ชินาวงศ์นปภา
 
553 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายนนฐพัทร์  บัวชุม
2. เด็กชายนรัญจ์  สุขนาน
 
1. นางสาวอารยา  แก้วอร่าม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ  เกิดผล
 
554 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  นิลชาติ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  มีทรัพย์
 
1. นางวิไลรัตน์  ศรีนวลเอียด
2. นางสาวชริญธร  ผลบุญ
 
555 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 51 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายพีรชัย  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงอังคณี  ไทรสังขพรดำรง
 
1. นางรัชดา  เรืองปราชญ์
2. นางสาววิกานดา  สุทธิผล
 
556 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายพิพรรธ  จันทร์เศรษฐี
2. เด็กหญิงแพรวา  สุรัตนศิลป์
 
1. นางสุรีย์พร  วัฒนใย
2. นางเสาวลักษณ์  บุญโต
 
557 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีรเดช  ดิษยนันท์
2. เด็กชายอรร์ถโชค  แสวงกิจ
 
1. นางเงิน  สุทธาวาศ
2. นางณัฐรุจา  สีดาพันธ์
 
558 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงธวัลยา  พงศ์พศิน
2. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วเพชร
 
1. นายมีพร  ยังประภา
 
559 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายชินกร  วงศ์ประเทศ
2. เด็กชายบรรชา  นับเกิด
 
1. นางสาวจริน  โพธิ์ตาด
2. นางสาวแสงเดือน  ศรีมุกด์
 
560 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ผลทวี
2. เด็กชายพีรธณัฐ  ขำกล่อม
 
1. นางสาวหวาน  พรมเกตุ
2. นางสาวศิวพร  ตรีสูน
 
561 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปุญญิสา  พลอยแดง
2. เด็กหญิงศิญารัตน์  พงษ์โพธิ์
 
1. นายพจน์  คุ้มกลิ่นวงษ์
2. นางนงนุช  ชิตตันสกุล
 
562 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 83.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  มาเที่ยง
2. เด็กชายธัญพฤกษ์  เขียวทอง
 
1. นางขนิษฐา  วุฒิพงศ์ปรีชา
2. นางฐานิตารัชต์  พุ่มช่วย
 
563 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 81.99 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เถื่อนประสงค์
2. เด็กหญิงอริสรา  บุญเหาะ
 
1. นางสาวราตรี  มีชัย
2. นางสาวรัชนก  ปุยประเสริฐ
 
564 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 78.66 เงิน 6 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญานันท์   รัศมีโสภณ
2. เด็กชายศุภรากร   คำลอย
 
1. นางวชิราภรณ์   ้เศรษฐผล
 
565 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 78 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  โชคชัยมงคล
2. เด็กหญิงปานิศา  บุญถัง
 
1. นางสาวฐิติชญา  เจริญสุข
2. นางพิทยากร  โดดเจ็ดริ้ว
 
566 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 77.34 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   แก่นโพธิ์
2. เด็กหญิงศศินา   พุฒินาท
 
1. นางสาววรรณา  เจริญสุข
2. นางสาวเข็มทอง   หรุ่นเลิศ
 
567 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 53.34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายพงศ์สิน  ทานา
2. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เพ็ชรกล้า
 
1. นางดาลิน  รอดพันธ์
2. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
 
568 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 52.68 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองสัน
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ว่องไว
 
1. นางรัชดา  เรืองปราชญ์
2. นางสาวนฤมล  สุดนาวา
 
569 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มีศิริ
2. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  ยะราษฎร์
 
1. นางประภัสสร  ศรีเกื้อกูล
 
570 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายจักรพงศ์  ศรีพิบูลย์
2. เด็กชายสาธิต  บัวไชยโย
 
1. นางสาวปรัศนี  ฮองอุ้น
2. นางศิรญา  เหลืองอ่อน
 
571 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนพจิรา  นงสาร
2. เด็กหญิงนฤสรณ์  อ่อนเปรี้ยว
 
1. นางสาวหวาน  พรมเกตุ
2. นางสาวศิวพร  ตรีสูน
 
572 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 76.01 เงิน 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชาญณรงค์  จำรัส
2. เด็กชายศุภนันท์  ช่วยบำรุง
 
1. นางสาวอารยา  แก้วอร่าม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ  เกิดผล
 
573 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 74.67 เงิน 5 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชญานน  สุภา
2. เด็กหญิงภัทรพร  สีสุขสาม
 
1. นางสาวพรพรรณ  แสนแปงวัง
2. นางสาววาสิฏฐี  มูลสุวรรณ
 
574 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 72.67 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงประกายวรรณ  สองศรี
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ประวันโน
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  วงค์ก๋า
2. นางสาววาสนา  เกตุแก้ว
 
575 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 66.66 ทองแดง 7 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนกร  ภูทอง
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  บวรรัตนกุล
2. นางธนัชพร  ยาวิราช
 
576 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย -1 - โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกานต์จุรี   จำนงค์ศาสตร์
2. เด็กชายคณิน   เขียวงาม
 
1. นางสาวพสชนันท์  ประจำทอง
2. นางสาวสุภารัตน์  ผลมะม่วง
 
577 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายพิพรรธ  จันทร์เศรษฐี
2. เด็กหญิงแพรวา  สุรัตนศิลป์
 
1. นางสาวคัทลิญา  เสนารายณ์
2. นางสาวอภิญญา  ภะวะภูตา
 
578 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงจิรประภา  แซ่อึ๊ง
2. เด็กหญิงยุวรี  นิลประดับ
 
1. นางสาวสุปราณี  ปิ่นทอง
 
579 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกรกันต์  หิรัญเพิ่ม
2. เด็กหญิงปณิตตา  ดีจะมาลา
 
1. นางสาวธนวรรณ  ปิดฉายะ
2. นางสาวกฤตยา  อินทร์ปรางค์
 
580 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  มาเที่ยง
 
1. นางฐานิตารัชต์  พุ่มช่วย
 
581 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายยุทธพงศ์   แสงท้าว
 
1. นางวชิราภรณ์   เศรษฐผล
 
582 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองสอน
 
1. นางสาวราตรี  มีชัย
 
583 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 86 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เพ็ชรกล้า
 
1. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
 
584 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 84 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธันวา  ชูแก้วไม้
 
1. นายพจน์  คุ้มกลิ่นวงษ์
 
585 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 82 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายอัญเชิญ  วิชาจาร
 
1. นางสาวแสงเดือน  ศรีมุกด์
 
586 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 79 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงศศินา  พุฒินาท
 
1. นางสาวเข็มทอง  หรุ่นเลิศ
 
587 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 77 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายคุณานนต์  ไชยสัตย์
 
1. นางสาวฐติชญา  เจริญสุข
 
588 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 69 ทองแดง 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองสัน
 
1. นางรัชดา  เรืองปราชญ์
 
589 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณภา  ชุ่มหมื่นไวย
 
1. นางสาวอิชย์ญาดา  แกมขุนทด
 
590 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงทับทิม  จันดำ
 
1. นางฉันทนา  บูรพรรณ์
 
591 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกานต์จุรี   จำนงค์ศาสตร์
 
1. นางสาวพสชนันท์  ประจำทอง
 
592 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายณภัทร  เลี้ยงหทัยธรรม
 
1. นางสาวอนงค์  จำปานิล
 
593 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชาญณรงค์  จำรัส
 
1. นางสาวอารยา  แก้วอร่าม
 
594 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 79 เงิน 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายขจรศักดิ์  พรมเสนสา
 
1. นางสาวพิมพา  ขวัญเมือง
 
595 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 77 เงิน 6 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายฐปนนท์  แก้วจรัสฉาย
 
1. นางธนัชพร  ยาวิราช
 
596 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 69 ทองแดง 7 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายอภินันท์  สุขใส
 
1. นางสุธารัตน์  หมื่นสิทธิแพร่
 
597 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 67 ทองแดง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจิตวรรณ  อิ่มลา
 
1. นางรัชดา  เรืองปราชญ์
 
598 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พึ่งสำราญ
 
1. นางสาวอิชย์ญาดา  แกมขุนทด
 
599 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แซ่เอี้ยว
2. เด็กชายตรีจักร  แสงทอง
3. เด็กหญิงปุญญิสา  พลอยแดง
4. เด็กชายภาสกร  ภุมรินทร์
5. เด็กชายรัชชานนท์  สอนผิว
6. เด็กหญิงวันวิสาข์  วันทอง
7. เด็กหญิงศิญารัตน์  พงษ์โพธิ์
 
1. นางสาวชลิตตา  หนูเสน
2. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
3. นางธัญยธรณ์  ธำรงกุลไพบูลย์