หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
2 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
3 นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
4 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
5 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
6 นางลำพึง ศรีมีชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
7 นางพวงมณี ชัยเสรี ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
8 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
9 นายการุณ สกลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
10 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
11 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
12 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
13 นางลำพึง ศรีมีชัย นักวิชาการชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
14 นางพวงมณี ชัยเสรี ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
15 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
16 นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
17 นายสถาพร วิสามารถ ประธานกลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
18 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ประธานกลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 2 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
19 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
20 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
21 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
22 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ประธานกลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
23 นายสถาพร วิสามารถ ประธานกลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
24 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
25 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
26 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
27 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
28 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การพิเศษ เขตการศึกษา 6 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
29 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
30 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
31 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
32 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
33 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
34 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
35 นายนริศร นุชถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
36 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
37 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
38 นางสาวปนัดดา วงษ์จันดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
39 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
40 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.นครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
41 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
42 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
43 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จ.ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
44 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
45 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
46 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
47 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร จังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
48 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
49 นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
50 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
51 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
52 นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
53 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
54 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
55 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
56 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
57 นางสาวศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
58 นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
59 นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
60 นางพเยาว์ บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
61 นายรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
62 นายวิชัย สานคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
63 นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
64 นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
65 นายสำเริง กิปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
66 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
67 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
68 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
69 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพรปิยะมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
70 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
71 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
72 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
73 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
74 นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
75 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
76 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
77 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
78 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
79 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
80 นางจันทร์จิรา อนัตตาวิภาตนาวิน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
81 นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
82 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
83 นางสาวรัชนี จันทร์ทับทอง ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
84 นายอภิเดช พานเงิน ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
85 นางกมลมาศ แม้นเดช ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
86 นางสาวนพวรรณ คงทน ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
87 นางสาวพรปรีณัน พสุนธราธรรม ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
88 นางพรพิมล ศรีโมสาร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
89 นายโอภาวิทย์ จั่นพา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
90 นางสาวพิกุลกิตติ์ สิทธิ์สังข์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
91 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
92 นางอังคณา พลังกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
93 นางสาวสุพัตรา จันทเมือง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
94 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
95 นางสาวปรารถนา ศาลางาม ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
96 นายวรานันท์ คันธะอุริศ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
97 นางสาวนงลักษณ์ สงวนประเสริฐ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
98 นางสุธารัตน์ หมื่นสิทธิแพร่ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
99 นางพรรษรัตน์ บุญประกอบ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
100 นางณัฐกุล กาบตุ้ม ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
101 นางสาวณัฐนิช ขวัญเทศ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
102 นายเจตนันท์ สุขสำราญ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
103 นายอดุลย์ ทองทวี ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
104 ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา สาวะจันทร์ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
105 นายเทิดทูน บุญประกอบ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
106 นายชำนาญยุทธ อิ่มสรรพางค์ ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
107 นางสาวอัมพวัน กองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
108 นางสาวสุภาพร โลหากาศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
109 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
110 นางสาวพสุมนต์ มาทะวงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
111 นางสาวอัจฉรา อำไพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
112 นายสิทธิวัฒน์ จอมคำสิงห์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
113 นางสาวศิรินันท์ พรหมสวัสดิ์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
114 นางสาวสุกัญญา ธรรมวาจา พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
115 นายวชิรวิชญ์ หัตถวิจิตร พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
116 นางสาวชญาดา พิลาคลัง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
117 นางสาวมะลิษา บุญจริง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
118 นางสิรภัทร เพชรตาด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
119 นางศศิญดา กิตติพัฒนพงษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
120 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
121 นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
122 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
123 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
124 นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
125 นางจันทร์จิรา อนัตตาวิภาตนาวิน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
126 นายมงคล ภานิต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
127 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
128 นายกันดิศ บรรหารบุตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
129 นายเกียรติศักดิ์ ตราชู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
130 นายทัศนัย ขวนขวาย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
131 นายโอภาวิทย์ จั่นพา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
132 นายสมคิด จอน้อย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
133 นายธัญญพัฒน์ เจียรละม่อม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
134 นายณรงค์ รัตนเศียร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
135 นางสาวณัชชา ดาวกระจาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
136 นางอภิญญา หอมหวล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
137 นายธีระ คลังทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
138 นายอุทิศ นิลรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
139 นายสุเมธ ประวัติกล้า ครูโรงเรียนโสตปานเลิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
140 นายวิทยา คล้อยตาม ครูโรงเรียนโสตปานเลิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
141 นายวุฒิพงษ์ ร้วนทร พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
142 นายวชิรวิชญ์ หัตถวิจิตร ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
143 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
144 นายสายัณห์ พันธุ์ไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
145 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
146 นายสุริยา สายธนู ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
147 นางสาวจรินยา ณ จัตุรัส ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
148 นายอัทรินทร์ รัตนภาส ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
149 นางชนัญชิตา รัตนสมบัติ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
150 นายกิตติ บุญเรือง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
151 นางมนัญญา เบ็ญจธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
152 ว่าที่ ร.ต.ชัชชัย เขียวขจร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
153 นางสาวพิมพ์ชนก ออมทรัพย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
154 นางสาวธีมาพร ขุริมนต์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
155 นายวีรภัทร ขุริมนต์ ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
156 นายศิวพงษ์ บุญบำรุง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
157 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
158 นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
159 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
160 นางพรศรี อุชี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
161 นางสาวปรีชารณ์ ภุ่มรินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
162 นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
163 นางสาวจินตนา สุริยพงค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
164 นางพัทภา สารมะโน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
165 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
166 นางอภิญญา หอมหวล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
167 นางสุมนา ทองยิ้ม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
168 นางสาวณัชชา ดาวกระจาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
169 นางสาวกรวิการ์ ซื่อตรง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
170 นางสาวศิรินันท์ พรหมสวัสดิ์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
171 นางสาวศรัณรัชย์ คงคาวารี พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
172 นางสาวชญาดา พิลาคลัง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
173 นางสาววิจิตรา ยืนยง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
174 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
175 นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
176 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
177 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
178 นายเกียรติศักดิ์ ตราชู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
179 นายทัศนัย ขวนขวาย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
180 นางชนัญชิตา รัตนสมบัติ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
181 นายอานนท์ แสงสง่า ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
182 นายอุทิศ นิลรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
183 นายสายัณห์ พันธุ์ไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
184 นางสาวปวีณา พิเชษฐ์สินธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
185 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
186 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
187 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
188 นางสาวน้ำทิพย์ แสงหิรัญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
189 นางสาววิชสุดา มิ่งปรีชา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
190 นางสาวสายวลี ซื่อสัตย์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
191 นางมณเฑียร วงษ์วิทย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
192 นางสาวกาญจนา ชูรอด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
193 นางสาวอนงค์ภัทร วางโต ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
194 นางนันทิชา โสมนาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
195 นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรือง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
196 นางจันทร์จิรา อนัตตาวิภาตนาวิน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
197 นางสาวสาวิตรี โชคพิทักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
198 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
199 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร จังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
200 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
201 นางสาวสุกัญญา ธรรมวาจา พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
202 นางสาวศิรินันท์ พรหมสวัสดิ์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
203 นางสาววิจิตรา ยืนยง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
204 นางละเมียด กาญจนสมุทร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
205 นายธีระ คลังทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
206 นายอุทิศ นิลรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
207 นางสำอาง รัตนเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
208 นายศุภกิจ คงพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร จังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
209 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
210 นางสาวจรินยา ณ จัตุรัส ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
211 นางสาวกรวิการ์ ซื่อตรง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
212 นายโอภาวิทย์ จั่นพา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
213 นางสาวเอมอร จรัสพันธ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
214 นางพรรัตน์ ลักษณะโยธิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
215 นางสาวสุรี ขจรชีพ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
216 นางมะลิษา บุญจริง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
217 นางสมพร มั่นภักดี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
218 นายสายัณห์ พันธุ์ไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
219 นางสาวจีรภา กลัดทอง พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
220 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
221 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
222 นายสมคิด จอน้อย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
223 นางอภิญญา หอมหวล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
224 นางพรรัตน์ ลักษณะโยธิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
225 นางสาวพันธวดี เพชรางกูร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
226 นางสาวเอมอร จรัสพันธ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
227 นางสาวสุรี ขจรชีพ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
228 นางสาวอรัญญา นิลสนธิ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
229 นายณัชพล กระเบา พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
230 นางสาวจรรจิรา โพธิ์ตาด พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
231 นางสาวสถาพร จันทรา พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
232 นางสาวเบญจพรรณ นาควงค์ ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
233 นางจันทร์จิรา อนัตตาวิภาตนาวิน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
234 นางสาวดวงพร หวังอ้อมกลาง พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
235 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
236 นายวินัย กาญจนสมุทร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
237 นายปรีชา ลักษณะโยธิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
238 นายณรงค์ รัตนเศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
239 นายธีระ คลังทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
240 นายสดุดี ต่อกิจวัฒนกิจกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
241 นายภิญโญ โมลาเลิศ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
242 นายธานินท์ ขวนขวาย ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
243 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
244 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกุล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
245 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
246 นายวัชระ อินทนนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
247 นางสาวสุพัตรา แซ่กิม ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
248 นางสาวปนัดดา วงษ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
249 นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
250 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
251 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
252 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
253 นางสาวปนัดดา วงษ์จันดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
254 นางสาววัฒนาภรณ์ วงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
255 นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
256 นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
257 นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
258 นายสุนทร เพชรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
259 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
260 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
261 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
262 นางสาวปนัดดา วงษ์จันดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
263 นางสาววัฒนาภรณ์ วงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
264 นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
265 นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
266 นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
267 นายสุนทร เพชรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
268 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
269 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
270 นายสำเริง กิปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
271 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
272 นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
273 นายธีรชัย ไสยจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
274 นางประสิทธิ์พร สืบสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
275 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
276 นางวราภรณ์ จึงสุวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
277 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
278 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
279 นายสำเริง กิปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
280 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
281 นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
282 นายธีรชัย ใสยจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
283 นางประสิทธิ์พร สืบสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
284 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
285 นางวราภรณ์ จึงสุวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ  
286 นางศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
287 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
288 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
289 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
290 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
291 นางสาวภัทรียา คชหิรัญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
292 นายจวน วงษ์ปิ่น รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
293 นางดรุณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
294 นางสาววันเพ็ญ ศรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
295 นางศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
296 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
297 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
298 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
299 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
300 นางสาวภัทรียา คชหิรัญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
301 นายจวน วงษ์ปิ่น รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
302 นางสาววันเพ็ญ ศรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย  
303 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
304 นางสาววัลลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
305 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
306 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
307 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
308 นายศุภกิจ คงพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
309 นางนฤมล นามเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
310 นางพิมพ์ภักดิ์ ปล้องอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
311 นางสาวอัมพวัน กองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
312 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
313 นางวัลลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
314 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
315 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
316 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
317 นายศุภกิจ คงพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
318 นางนฤมล นามเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
319 นางพิมพ์ภักดิ์ ปล้องอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
320 นางสาวอัมพวัน กองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
321 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
322 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
323 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
324 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
325 นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
326 นายโอภาส มะลิวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
327 นายสุรัตน์ ชยธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
328 นางสาวขันทอง แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
329 นายสมชาย คำนวณศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
330 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
331 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
332 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
333 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
334 นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
335 นายโอภาส มะลิวัลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
336 นายสุรัตน์ ชยธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
337 นางสาวขันทอง แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
338 นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
339 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
340 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
341 นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
342 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
343 นายศุภกิจ ด้วงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
344 นายเชาวลิต รนขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
345 นางสาวจตุรพร รักษาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
346 นางสาวณัฐกฤตา ทองกิตติรัฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลพบุรี จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
347 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
348 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
349 นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
350 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
351 นายศุภกิจ ด้วงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
352 นายเชาวลิต รนขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
353 นางสาวจตุรพร รักษาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
354 นางสาวณัฐกฤตา ทองกิตติรัฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
355 นางเงาแข เดือดขุนท ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
356 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
357 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
358 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
359 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
360 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
361 ว่าที่ รต.หญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
362 นางสมใจ เพ็ชรสุกใส รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
363 นางสิรินนา ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
364 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
365 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
366 นางสาวภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
367 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
368 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพรปิยะมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
369 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
370 ว่าที่ ร.ต.หญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
371 นางสมใจ เพ็ชรสุกใส รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
372 นางสิรินนา ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
373 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
374 นายนริศร นุชถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
375 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
376 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
377 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
378 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
379 นายชนะชัย กาลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
380 นายธาดา อักษรชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
381 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
382 นายนริศร นุชถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
383 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
384 นางดำรงค์สิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
385 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
386 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
387 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
388 นายชนะชัย กาลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
389 นายธาดา อักษรชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
390 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
391 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
392 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
393 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
394 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
395 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
396 นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
397 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
398 นายวิรัช ภู่เล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
399 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
400 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
401 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
402 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
403 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
404 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
405 นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
406 นางสาวปวีณา พิเชษฐ์สินธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
407 นายวิรัช ภู่เหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
408 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
409 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
410 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
411 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
412 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
413 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
414 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
415 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
416 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
417 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
418 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
419 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
420 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
421 ศูุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
422 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
423 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
424 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
425 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
426 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
427 โรงเรียนธรรมิกวิทยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
428 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
429 โรงเรียนธรรมิกวิทยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
430 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
431 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
432 โรงเรียนประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
433 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
434 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
435 โรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
436 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
437 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
438 โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
439 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
440 โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
441 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
442 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
443 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
444 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
445 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
446 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
447 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
448 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
449 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
450 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
451 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
452 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
453 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
454 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
455 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
456 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
457 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
458 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
459 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙ จังหวัดตราด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
460 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
461 โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
462 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
463 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
464 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
465 โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
466 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
467 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
468 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
469 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  
470 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]