สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตราด
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตราด 46 3 2 2 51
2 อนุบาลวัดคลองใหญ่ 27 3 1 2 31
3 คลองขวาง 25 4 4 1 33
4 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 24 4 3 1 31
5 บ้านคลองมะขาม 22 7 1 3 30
6 บ้านเนินตาล 22 5 4 4 31
7 บ้านโป่ง 18 5 3 5 26
8 บ้านคลองจาก 17 9 3 4 29
9 บ้านคลองพร้าว 17 7 8 1 32
10 บ้านดอนสูง 17 5 2 3 24
11 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 14 8 5 4 27
12 บ้านหนองบอน 13 10 4 3 27
13 บ้านคลองประทุน 13 7 4 4 24
14 บ้านปะอา 13 0 1 2 14
15 บ้านเกษมสุข 12 9 2 3 23
16 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 12 7 6 4 25
17 วัดสลักเพชร 12 6 5 2 23
18 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 12 2 2 1 16
19 วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 11 9 7 3 27
20 บ้านสระใหญ่ 11 3 6 1 20
21 วัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 10 5 3 1 18
22 ชุมชนวัดบ่อไร่ 10 3 1 5 14
23 ชุมชนบ้านเขาสมิง 9 5 3 1 17
24 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 9 4 2 1 15
25 บ้านหนองบัว 9 3 1 1 13
26 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 7 8 5 1 20
27 บ้านจัดสรร 7 5 2 2 14
28 ชุมชนบ้านตากแว้ง 7 1 2 0 10
29 บ้านหาดเล็ก 7 0 0 0 7
30 วัดฆ้อ 6 1 0 2 7
31 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 6 1 0 0 7
32 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 5 6 2 3 13
33 มารดานุสรณ์ 5 5 1 2 11
34 อนุบาลเกาะกูด 5 3 2 0 10
35 ชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 5 3 1 2 9
36 วัดวรุณดิตถาราม 5 1 2 1 8
37 บ้านคลองแอ่ง 5 0 2 0 7
38 วัดสะพานหิน 5 0 1 4 6
39 คีรีศรีสาครวิทยา 4 6 3 1 13
40 บ้านเนินตะบก 4 3 3 2 10
41 วัดหนองคันทรง 4 3 2 5 9
42 บ้านคลองใหญ่ 4 3 0 0 7
43 ชุมชนวัดแสนตุ้ง 4 2 3 3 9
44 วัดตาพลาย 4 2 3 0 9
45 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 4 2 2 7 8
46 เพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 4 2 2 1 8
47 วัดแหลมกลัด 4 2 2 1 8
48 บ้านแหลมพร้าว 4 2 0 0 6
49 วัดเสนาณรงค์ 4 1 5 0 10
50 อัมพรจินตกานนท์ 4 1 3 1 8
51 วัดบางปรือ 4 1 2 3 7
52 สุนันทาวิทยา 4 0 0 2 4
53 วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 4 0 0 1 4
54 วัดแหลมหิน 4 0 0 1 4
55 วัดพนมพริก 4 0 0 0 4
56 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 3 4 1 3 8
57 บ้านเจียรพัฒนา 3 3 5 2 11
58 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 3 3 2 1 8
59 วัดคลองสน 3 3 1 0 7
60 บ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 3 2 4 1 9
61 บ้านมณฑล 3 0 2 2 5
62 บ้านบางปรง 3 0 0 0 3
63 บ้านไร่ป่า 3 0 0 0 3
64 บ้านอ่างกะป่อง 2 5 3 3 10
65 บ้านด่านชุมพล 2 5 1 3 8
66 วัดคลองขุด 2 2 1 2 5
67 บ้านปะเดา 2 2 1 1 5
68 วัดวัชคามคชทวีป 2 1 0 2 3
69 อนุบาลเกาะช้าง 2 1 0 0 3
70 วิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 2 0 3 0 5
71 วัดท่าหาด 2 0 0 2 2
72 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว 2 0 0 1 2
73 บ้านคลองเจ้า 1 4 0 5 5
74 บ้านคลองมะนาว 1 4 0 0 5
75 วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่ 100 1 3 1 0 5
76 วัดทองธรรมชาติ 1 1 3 1 5
77 วัดช้างทูน 1 1 1 1 3
78 ไสวนันทวิทย์ 1 1 1 0 3
79 วัดห้วงโสม 1 1 0 1 2
80 วัดไทรทอง 1 1 0 0 2
81 บ้านบางเบ้า 1 1 0 0 2
82 นคราศึกษา 1 1 0 0 2
83 วัดห้วงน้ำขาว 1 0 4 0 5
84 วัดสลัก 1 0 3 0 4
85 บ้านอ่าวพร้าว 1 0 1 2 2
86 บ้านมะนาว 1 0 1 0 2
87 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
88 บ้านตาหนึก 1 0 0 0 1
89 กิตติวิทยา 1 0 0 0 1
90 บ้านดงกลาง 0 3 6 2 9
91 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 0 2 1 0 3
92 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 0 2 0 0 2
93 วัดประณีต 0 1 2 1 3
94 อนุบาลจุติพร 0 1 2 0 3
95 วัดบางปิดบน 0 1 1 0 2
96 บ้านเนินดินแดง 0 1 0 0 1
97 วัดอ่าวใหญ่ 0 1 0 0 1
98 บ้านอ่าวตาลคู่ 0 0 2 0 2
99 บ้านเปร็ดใน 0 0 1 2 1
100 บ้านนาเกลือ 0 0 1 2 1
101 ไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) 0 0 1 2 1
102 บ้านธรรมชาติล่าง 0 0 1 0 1
103 เกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 0 0 1 0 1
104 บ้านทุ่งไก่ดัก 0 0 0 2 0
105 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 0 0 0 1 0
106 ต.ช.ด.บ้านเขาฉลาด 0 0 0 0 0
107 ชุมชนวัดอ่าวช่อ 0 0 0 0 0
รวม 607 258 191 152 1,056