สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตราด
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตราด 23 15 6 44 46 3 2 2 51
2 อนุบาลวัดคลองใหญ่ 18 5 4 27 27 3 1 2 31
3 คลองขวาง 11 4 8 23 25 4 4 1 33
4 บ้านคลองมะขาม 10 7 4 21 22 7 1 3 30
5 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 8 6 6 20 24 4 3 1 31
6 บ้านเนินตาล 7 4 4 15 22 5 4 4 31
7 บ้านคลองประทุน 7 3 4 14 13 7 4 4 24
8 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 7 3 1 11 14 8 5 4 27
9 บ้านสระใหญ่ 7 2 0 9 11 3 6 1 20
10 บ้านดอนสูง 7 0 3 10 17 5 2 3 24
11 บ้านคลองจาก 6 6 7 19 17 9 3 4 29
12 บ้านปะอา 6 5 0 11 13 0 1 2 14
13 บ้านหนองบอน 6 3 2 11 13 10 4 3 27
14 วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 6 3 1 10 11 9 7 3 27
15 บ้านโป่ง 5 8 5 18 18 5 3 5 26
16 บ้านคลองพร้าว 5 6 4 15 17 7 8 1 32
17 วัดสลักเพชร 4 6 4 14 12 6 5 2 23
18 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 4 5 0 9 12 2 2 1 16
19 ชุมชนวัดบ่อไร่ 4 4 3 11 10 3 1 5 14
20 บ้านจัดสรร 4 4 0 8 7 5 2 2 14
21 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 3 2 1 6 12 7 6 4 25
22 วัดวรุณดิตถาราม 3 1 1 5 5 1 2 1 8
23 บ้านหาดเล็ก 2 3 0 5 7 0 0 0 7
24 วัดฆ้อ 2 2 2 6 6 1 0 2 7
25 วัดพนมพริก 2 2 0 4 4 0 0 0 4
26 วัดสะพานหิน 2 1 1 4 5 0 1 4 6
27 บ้านเนินตะบก 2 0 3 5 4 3 3 2 10
28 วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 2 0 2 4 4 0 0 1 4
29 วัดวัชคามคชทวีป 2 0 0 2 2 1 0 2 3
30 บ้านเกษมสุข 1 4 4 9 12 9 2 3 23
31 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 1 3 2 6 9 4 2 1 15
32 มารดานุสรณ์ 1 2 1 4 5 5 1 2 11
33 ชุมชนบ้านตากแว้ง 1 2 0 3 7 1 2 0 10
34 บ้านคลองแอ่ง 1 2 0 3 5 0 2 0 7
35 บ้านคลองใหญ่ 1 2 0 3 4 3 0 0 7
36 สุนันทาวิทยา 1 2 0 3 4 0 0 2 4
37 ชุมชนบ้านเขาสมิง 1 1 5 7 9 5 3 1 17
38 ชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 1 1 3 5 5 3 1 2 9
39 บ้านหนองบัว 1 1 2 4 9 3 1 1 13
40 บ้านอ่างกะป่อง 1 1 2 4 2 5 3 3 10
41 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 1 1 1 3 6 1 0 0 7
42 วัดตาพลาย 1 1 1 3 4 2 3 0 9
43 เพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 1 1 1 3 4 2 2 1 8
44 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 1 1 1 3 3 3 2 1 8
45 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 1 2 3 4 1 3 8
46 บ้านเจียรพัฒนา 1 0 1 2 3 3 5 2 11
47 วัดไทรทอง 1 0 1 2 1 1 0 0 2
48 ชุมชนวัดแสนตุ้ง 1 0 0 1 4 2 3 3 9
49 บ้านแหลมพร้าว 1 0 0 1 4 2 0 0 6
50 บ้านบางปรง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
51 บ้านหนองม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 0 5 3 8 10 5 3 1 18
53 อนุบาลเกาะกูด 0 3 0 3 5 3 2 0 10
54 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 0 2 2 4 7 8 5 1 20
55 บ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 0 2 2 4 3 2 4 1 9
56 คีรีศรีสาครวิทยา 0 2 0 2 4 6 3 1 13
57 บ้านด่านชุมพล 0 1 3 4 2 5 1 3 8
58 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 0 1 1 2 4 2 2 7 8
59 วัดคลองสน 0 1 1 2 3 3 1 0 7
60 บ้านไร่ป่า 0 1 1 2 3 0 0 0 3
61 วัดเสนาณรงค์ 0 1 0 1 4 1 5 0 10
62 วัดบางปรือ 0 1 0 1 4 1 2 3 7
63 วิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 0 3 0 5
64 วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่ 100 0 1 0 1 1 3 1 0 5
65 วัดห้วงน้ำขาว 0 1 0 1 1 0 4 0 5
66 วัดแหลมกลัด 0 0 2 2 4 2 2 1 8
67 บ้านบางเบ้า 0 0 2 2 1 1 0 0 2
68 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 5 6 2 3 13
69 วัดคลองขุด 0 0 1 1 2 2 1 2 5
70 บ้านปะเดา 0 0 1 1 2 2 1 1 5
71 บ้านคลองเจ้า 0 0 1 1 1 4 0 5 5
72 วัดห้วงโสม 0 0 1 1 1 1 0 1 2
73 นคราศึกษา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
74 บ้านตาหนึก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
75 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 0 0 1 1 0 2 0 0 2
76 วัดประณีต 0 0 1 1 0 1 2 1 3
77 วัดหนองคันทรง 0 0 0 0 4 3 2 5 9
78 อัมพรจินตกานนท์ 0 0 0 0 4 1 3 1 8
79 วัดแหลมหิน 0 0 0 0 4 0 0 1 4
80 บ้านมณฑล 0 0 0 0 3 0 2 2 5
81 อนุบาลเกาะช้าง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
82 วัดท่าหาด 0 0 0 0 2 0 0 2 2
83 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
84 บ้านคลองมะนาว 0 0 0 0 1 4 0 0 5
85 วัดทองธรรมชาติ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
86 วัดช้างทูน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
87 ไสวนันทวิทย์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
88 วัดสลัก 0 0 0 0 1 0 3 0 4
89 บ้านอ่าวพร้าว 0 0 0 0 1 0 1 2 2
90 บ้านมะนาว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
91 กิตติวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 0 3 6 2 9
93 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
94 อนุบาลจุติพร 0 0 0 0 0 1 2 0 3
95 วัดบางปิดบน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 วัดอ่าวใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านอ่าวตาลคู่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99 บ้านเปร็ดใน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
100 บ้านนาเกลือ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
101 ไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
102 บ้านธรรมชาติล่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 เกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 บ้านทุ่งไก่ดัก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
105 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 ต.ช.ด.บ้านเขาฉลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 ชุมชนวัดอ่าวช่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 158 128 483 607 258 191 152 1,056