หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ระหว่าง วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2559   13 พ.ย. 2559   14 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/1 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/2 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/3 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 101 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 102 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 103 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง วิทย์ประถม 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง วิทย์มัธยม 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 104 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 109 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง 101 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง 101 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 1 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 2 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 สพป.สิงห์บุรี SK Park 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
2 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 สพป.สิงห์บุรี SK Park 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
3 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร หน้าอาคาร 1 ชั้น ศาลาประประชาธิปไตย 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร หน้าอาคาร 1 ชั้น ศาลาประประชาธิปไตย 13 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 น.
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
6 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
7 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร บริเวณลานธรรม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
8 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร บริเวณลานธรรม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
9 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร บริเวณลานธรรม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องดนตรี 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ลานธรรม 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ลานธรรม 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเรียนมัธยม ห้อง ม.1 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเรียนมัธยม ห้อง ม.2 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงอาหาร ชั้น ล่าง 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงอาหาร ชั้น ล่าง 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงอาหาร ชั้น ล่าง 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
11 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
12 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
13 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) บริเวณโดม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
14 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) บริเวณโดม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
15 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) บริเวณโดม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
16 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) บริเวณโดม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
17 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) บริเวณโดม 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
18 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
19 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
20 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
21 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
22 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
23 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
24 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
25 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ห้องศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 13 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานหน้าห้องอนุบาล 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานป่าสัก 13 พ.ย. 2559 13.00-16.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สนามฟุตบอล 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ห้องเรียนอนุบาล 3 ขวบ 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ห้องเรียนอนุบาล 3 ขวบ 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สนามบาส 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สนามบาส 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
9 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โรงอาหาร 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
10 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โรงอาหาร 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
11 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โรงอาหาร 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
12 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โรงอาหาร 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
13 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารการงาน ชั้น ล่าง 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
14 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารการงาน ชั้น ล่าง 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
15 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ ชั้น มัธยม 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
16 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ ชั้น มัธยม 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]