ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ฯ
1. แข่งขันระดับเครือข่ายการศึกษา
  1.1 คัดเลือกตัวแทน อันดับ 1-3 เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  1.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ ต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
  1.3 เครือข่ายแจ้งผลการแข่งขันเป็นลายลักษณ์อักษรที่เขตพื้นที่ (กลุ่มนิเทศฯ)
  1.4 เครือข่ายกรอกข้อมูลตัวแทนและครูผู้ฝึกซ้อม ระดับเครือข่ายในระบบออนไลน์     
ภายในเดือนตุลาคม 2559
 
2. เขตพื้นที่ฯ รับสมัครผู้บริหาร- ครู เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
ระหว่างวันที่ ภายในตุลาคม 2559
 
3. เขตพื้นที่ฯแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ เปิดให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ       
ภายใน 7 พฤศจิกายน 2559
 
4. แข่งขันระดับเขตพื้นที่ ฯ
  4.1 คัดเลือกตัวแทน อันดับ 1 เข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
  4.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันระดับภาคต้องมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 80
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559
 
5. เขตพื้นที่โอนข้อมูลสู่ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ก่อน  
ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
 
6. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค       
ระหว่างวันที่ 21-23พฤศจิกายน2559
 
7. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค         
ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน2559
 
8. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค       
ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559
 
9. พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          
ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2559
 
10. การแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 14:36 น.