สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สอนทรง
 
1. นางสาวสายสมร  ชุตินันท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กหญิงพรชิตรา  มาแขม
 
1. นางธวัลรัตน์  พิทักษ์ศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกฤตพร  -
 
1. นางสาวพรนิดา  นะวงรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงวาสิตา  แหลมภู่
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สืบไทย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงชนาภา  สินสร้อย
 
1. นางสาวนริสรา  เจริญผล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ฉัตรชาญมงคล
 
1. นางอุรุยา  คีรีมาศทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอนไธสง
 
1. นางรักษนาภร  เมตตาหมู่
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงธัญชนก  จิตรีถิน
 
1. นางสาวกอบแก้ว  ดียิ่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรกันยา  นิโกรถะ
 
1. นางกิ่งกมล  เพียราช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปั้นเสือ
 
1. นางเบญจวรรณ  วรรณสมบูรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  สิทธิโสภา
 
1. นางอุทุมพร  สุขสมบูรณ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นพวงค์
 
1. นางเพชรรัตน์  สุวรรณภูมิ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 13 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงอรจิรา  บุญอาสา
 
1. นางสาวเพชรินทร์  พรหมเสนา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงจิดาภา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางอัญชณา  รุจิอาจ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 15 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โชไชย
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สุวภิญโญภาส
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรณิศา  ขจรภัย
 
1. นางษมาภรณ์  ภาคอินทรีย์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกันตินันท์  วิบูลย์มงคล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภูบาล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงณกานต์  ไผ่ป้อง
 
1. นางสาวอังสุทร  อ่อนสำลี
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 19 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กชายจาตุรงค์   อารีเอื้อ
 
1. นางสุนีวรรณ   วดีศิริศักดิ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นวลจันทร์
 
1. นางสาวฉันทิพา  รอดมีบุญ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงกัญยา  นิน
 
1. นางสาวสุมล  คงธนะ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เพ็ชรมณี
 
1. นางสาวณัฐณรินทร์  จันดาวงศ์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดดาวเรือง 1. เด็กหญิงธาริณี  แสนโคตร
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศรีจันทร์นิล
 
1. นางดวงมณี  แก้วกระจ่าง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 20 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  นิลสาลิกา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ฉลาดเชิงค้า
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดโคก 1. เด็กชายติวานนท์  พลนาดี
 
1. นางอรรัตน์  พุ่มกาหลง
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 27 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงกชกร  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาววารี  นาคคงคำ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 28 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พบอาชา
 
1. นายประวิทย์  ภู่สมใจ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีดา
 
1. นางจรรยาพัชร์  กิตติกาญจนาพร
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 28 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงกิติกาญน์  ประเรียน
 
1. นางบุญธรรม  อิ่มทอง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 28 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนลาดลี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศิริจรูญเรือง
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 28 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  อุณหบุตร
 
1. นางอัจฉรา  ฤกษ์เนตรี
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 28 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 1. เด็กหญิงธัญพร   เสมสกุล
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสงน้ำ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 28 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายจิรายุ  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวพรรณี  แปงคำ
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงรัญญาภรณ์  กองกลาง
 
1. นางสาวนริศรา  อนุเวชวรางค์กูล
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 35 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลบไพลิน
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 37 โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กชายศิรวงศ์  วนขจรไกร
 
1. นางสาวเยาวภา  บุญมาก
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 37 โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงวราพิทย์  เมืองแพน
 
1. นางสาวทิวา  สุงห้างหว้า
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 37 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิมลนันท์  เฉลิมพันธ์
 
1. นางอัษฎาภรณ์  ฉอ้อนโฉม
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 37 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กชายพีรพัฒน์   อานน้อย
 
1. นางสาวณัชชา  เพทไสย
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 41 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คำชวด
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรศรีจันทร์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 42 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  งอนเพชร
 
1. นางเสาวลักษณ์  มุสิเกิด
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 43 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงเขมจิรา  กะตะศิลา
 
1. นางสาวปัณณพร  เขตตรง
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 44 โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อินทะ
 
1. นางวรรณา  พรกระจ่าง
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 45 โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กหญิงอนัดดา  ทางกรณ์
 
1. นางสาวกุสุมา  แย้มเทศ
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิเศษฤทธิ์
 
1. นางสุภาพ  ปัญจมณี
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 46 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายธีระเดช  ประธาน
 
1. นางสาวมินตรา  สัมมา
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สายลาม
 
1. นางอุมากร  อ้อยตาล
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 46 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงฮารูกะ  คัมบายาชิ
 
1. นางสาวสายชล  ปัญญามี
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 46 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จรกา
 
1. นางสาวบังอร  ฉ่ำสันเทียะ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 46 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชกร  วิสาทา
 
1. นางสาวธัชชา  จิ๋วเชื้อพันธ์ุ
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 52 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงโศรดา  อิ่มเย็น
 
1. นางสาวภัคภิสุทธิ์  อภิชัยวิกุล
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 52 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  ป้อมภู่
 
1. นางสาวสุภาวดี  พุทธศรี
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 54 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 1. เด็กหญิงจารุภัทร  นาคเขียว
 
1. นางสาวสสิมาธร  ซือเอียว
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กชายวงศกร  งามผล
 
1. นายธานัน  เขมะวานิช
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายธนภัทร  จารัตน์
 
1. นางสาวสุรินทร์  ชมภู
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงอินทิราพร   วิบูลย์ธนากร
 
1. นางกัญญา  มหาพิรุณ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสมมารถ  จักปั่น
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กชายประสิทธิ์  ยิ้มใหญ่หลวง
 
1. นายลอยแก้ว  บุดดีเหมือน
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  มากสาย
 
1. นางสาวเกศสุดา  แดงปง
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 61 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 1. เด็กหญิงธนกมล  เตียวสวัสดิ์
 
1. นางมณี  เขียวบุษบง
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 62 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ไทยเขียว
 
1. นางสาววิภาวรรณ  กล่ำช้าง
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 62 โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงรุ่งรวิน   บัวรัตน์
 
1. นางชวนพิศ   ศิรินาม
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 62 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 1. เด็กหญิงอรไพลิน  เทียนทอง
 
1. นางสาวญาณิศา  ชาญวิริยะ
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 65 โรงเรียนปัญญวิทย์ 1. เด็กหญิงธีรดา  คล้านสอน
 
1. นางสุรีลักษณ์  ชัยคำภา
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 66 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สืบกลับ
 
1. นางสาวนภกช  นิลประดับ
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 67 โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง 1. เด็กหญิงรสรินทร์  ภู่งาม
 
1. นางสาวอิงชล  พนาจันทร์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงพิลิสา  ดีรักษา
 
1. นางจตุพร  หริ่งกัน
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 67 โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอนุพร  แก้วมาก
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำอินทร์
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 70 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  น้อยสว่าง
 
1. นางสาวนันทนา  แตงอ่อน
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 70 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายกรวิก  สุขสำราญ
 
1. นางสาวเลอลักษณ์   คุ้มประยูร
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 70 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  ปหะกิจ
 
1. นางสาวณัฐชยา  อินทร์สุข
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 73 โรงเรียนคลองลากค้อน 1. เด็กหญิงนันทิชา  ด้วงน้อย
 
1. นางสาวจินตนา  เจิมแป้น
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 74 โรงเรียนสาธิตปทุม 1. เด็กหญิงภิชชากร  ว่องวชิราพาณิชย์
 
1. นางสาวปาริชาติ  นักสาม
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 74 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงอรัญญา  กำหนดนับ
 
1. นางประพิน   บุญศิริ
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 74 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 1. เด็กชายวงศกร  ดอกเงิน
 
1. นางมยุรี  พินจงสกุลดิษฐ
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนคลองพระอุดม 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  โกเลือน
 
1. นางสาวศิริสุข  เทียนเล็ก
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดฉาง 1. เด็กหญิงดวงกมล  อิ่มพร
 
1. นายนที  กอบการนา
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงวรนุช  วงศ์ชา
 
1. นางอรวรรณ   ปานจำรูญ
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนิดา  ขวัญเกตุ
 
1. นางจิณห์นิช  เจริญปิยะสุวรรณ
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงกฤตยาพร  แพรกระทุ่ม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ฉลาดเชิงค้า
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยุทธวิธี
 
1. นางมณฑิรา  พุ่มรัตน์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงภควรรณ  ทองรักษ์
 
1. นางสาวกอบแก้ว  ดียิ่ง
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชัยฤทธิ์
 
1. นางอัญชลี  พิมพาภรณ์
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสมพร  ศรีสวัสดิ์
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงณัฐินันท์  เสือลาย
 
1. นางสาวนงเยาว์  ก๋ามี
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ่อนเรือง
 
1. นายสุขสันต์  เมียมขุนทด
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กหญิงมีนนา   จันทนะภาพ
 
1. นางสาวปรีญา  บุญไพโรจน์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เฉลิมพันธ์
 
1. นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงนัยนา  ดิษฐมา
 
1. นายเสนอ  เจริญธรรม
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดฉาง 1. เด็กหญิงพัชรพร  สอนแสง
 
1. นายนที  กอบการนา
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ภู่หงส์
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงพิมพิศา  พุทธพงษ์
 
1. นางอรุณรัตน์  จันทร์แจ้ง
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนคลองลากค้อน 1. เด็กหญิงมัทณา  อุนารักษ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  มีลา
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กิจเจริญ
 
1. นางสาวเลอลักษณ์   คุ้มประยูร
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ปัญญาสุข
 
1. นางศิวพร  แสงพลาย
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายวรพล  สุขหล้า
 
1. นายชุติชัย  นิชาญกลาง
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   แก้วดวงตา
 
1. นายวีรพงศ์  เพิ่มมี
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนวัดโคก 1. เด็กหญิงดวงตา  โปร่งใจ
 
1. นายสุจิตร  โยนกลอง
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กชายกฤติภัทร  เข็มทอง
 
1. นางภัทรพร  นวลใย
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  พลทะกลาง
 
1. นางรำพึง  ไวพนิชการ
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดดาวเรือง 1. เด็กหญิงสโรชา  เนียมไทย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เวชกามา
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงบัวเงิน  ตอนะ
 
1. นางบุญรัตน์  บุญยศ
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจจะดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พินิจมาลา
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประไพบูลย์
 
1. นางสุพนิดา  ทับทิมใส
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวลัดดา  ผาดไพบูลย์
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 1. เด็กหญิงอภิญญา   ภาวงศ์
 
1. นางสาวฉันทิพา  รอดมีบุญ
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงทักษิณา  จันทร์สอน
 
1. นางสุรางค์  แสงนัย
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วดวงใจ
 
1. นางสาวภัทรภร  ศิริรุ่งพันธ์
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนสาธิตปทุม 1. เด็กหญิงอลีณา   ธนิยเขมากร
 
1. นางสาวปาริชาติ  นักสาม
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 1. เด็กชายเพชรพัสสน  เพชรวิจิตร
 
1. นางสาวกานต์มณี  ราชเสนา
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงศรัณยา  เซ็ก
 
1. นางสาวบังอร  ฉ่ำสันเทียะ
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 1. เด็กชายสิริโชค  บุญริด
 
1. นางสาววันวิสา  ทองสระคู
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงอดามาส  แสงมณี
 
1. นางกรวิภา  กล่อมสุนทร
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงฟ้าพราว   ทองเหลือ
 
1. นางสาวเครือวัลย์   ทองคำ
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงนัทชา  ถึงคุณ
 
1. นางสาวสราญจิต  อินอุ่นโชติ
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงนนทิยา  จันทร์แก้วมา
 
1. นางสาววิบูลพร  ประเสริฐสุข
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชวัลนุช  ทันพานิช
 
1. นายสมพร  คำแหน
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วันแอเลาะ
 
1. นางสาวสำเนียง  นิมา
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายธนาวุฒิ  นิยม
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สุขประสม
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 1. เด็กชายณัฏฐ์  ศิริลาวัลย์
 
1. นางสาวเรียม  ปิ่นวรสาร
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดบ่อทอง 1. เด็กหญิงรมิตา  จุลพันธ์
 
1. นางพิศมัย  ขวัญดี
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนคลองพระอุดม 1. เด็กหญิงอารยา  แสงขุรัง
 
1. นางมานิตย์  จันทร์แจ่ม
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงอรวรินทร์  โนรี
 
1. นางอรวรรณ  ชัยมูลวงค์
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงสุธาสินี  เหมือนรักษา
 
1. นายสมบัติ  สนธิ
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีคร้าม
 
1. นางนฤมล  ปรีชานุกูล
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กหญิงธาริณี  ห้วยหงทอง
 
1. นางสาวบุญธิชา  โพธิ์ศรี
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 49 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงบุญฑิตา  สุดาจันทร์
 
1. นางสาวพรัชนก  มอญพูด
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 49 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนพร  จันทวงษ์
 
1. นางถนอมกิจ  พรมเมือง
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 51 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กหญิงวิรัลยา  คงดั่น
 
1. นางจิตรอารีย์   มรกตศรีวรรณ
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 51 โรงเรียนสามวาวิทยา 1. เด็กหญิงมาริกา  ปั้นรูป
 
1. นางสาวชลาลัย  ชัยมงคล
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 53 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงนิญาดา  ฉาไธสง
 
1. นางสาวสุนันทา  บึงจันทร์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 53 โรงเรียนปัญญวิทย์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สมัครไทย
 
1. นางสุรีลักษณ์  ชัยคำภา
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 53 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กชายศราวุธ  บานเย็น
 
1. นางสาวนฤมล  จิตรรัตนพฤกษ์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภา  มีเจริญ
 
1. นางสาววราภรณ์  ตุ่นยอด
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 57 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ฤทธิ์รุ่ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  พารา
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 58 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กชายกฤษณะ  โกศลศักดิ์สกุล
 
1. นางจรัลศรี  รุ่งเรือง
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 59 โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  พรหมมาสุข
 
1. นางสายเรือง  ผิวหอม
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 59 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงจิราภา  จินดาคำ
 
1. นางลัดดา  พวงยานี
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 61 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงญาณี  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาวอัมพร  พละโพธิ์
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 61 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ซาตะนัย
 
1. นางนิรัศรา  ชากลาง
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 63 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงพิยดา  สิมวิเศษ
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  อุปคง
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 63 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงภรณ์พิชชา  ปราบสกุล
 
1. นายอรวรรณ  ปานจำรูญ
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 65 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กหญิงอภัชญา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางอุบล  เดชขำ
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 65 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กหญิงพัขราพร  วิสิพรรณ
 
1. นางสาวทิพย์สิตา  อัครสุขภิรมย์
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 65 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงขวัญลดา   เกาะสมบัติ
 
1. นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 68 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 1. เด็กชายธนพล  แสนชา
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ช้างลอย
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 68 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธัญญาโภชน์
 
1. นางสาวมณีพร  บุญสุข
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 68 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงพิกุล  รอดพงษ์
 
1. นางกฤษณา  ฉิมฉาย
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 68 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทับขำ
 
1. นางสาวเกศสุดา  แดงปง
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 68 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงโยสิตา  แสงวิมาน
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 73 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงธัญชกรณ์  ต่อสกุล
 
1. นางสาวปวีณา  แสวงใจ
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 73 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำเกิงพันธ์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  กล่ำช้าง
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 73 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กหญิงสุนันทา  บุญพันธุ์
 
1. นายวีระชัย  หลักชัย
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 73 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ขุนอินทร์
 
1. นางสาวปนิตา  สมานเมือง
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 77 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงธมกร  วรพันธุ์
 
1. นางอรัญญา  บุญชุ่ม
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 77 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เปรมสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัติการ   ขันคำนันต๊ะ
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 77 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงกชกร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 77 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 1. เด็กหญิงอารดา  มะหะหมัด
 
1. นางสาวสสิมาธร  ซือเอียว
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 77 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อาดำ
 
1. นางสาวพัชรี  เกียรติสมชาย
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 82 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เชนยพาณิชย์
 
1. นางกันตรัตน์  สุจิตวนิช
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 82 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1. เด็กหญิงวณิชา  ศิริมหานิล
 
1. นางจอมมณี  รัตนปราณี
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 82 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงศศินิภา  โยธาเทคนิค
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  ขำโคม
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 82 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงวิชญาพร  บุญอยู่
 
1. นางกาญจนา  วงษ์รัตน์
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 86 โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง 1. เด็กชายวิวัฒน์  กิตติธาดา
 
1. นางกันยา  ชลศรานนท์
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 86 โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงปพิชญา  กรัดทาน
 
1. นางสาวจุฑาธิปต์  ล่ำสัน
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 86 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กชายศิวกร  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันที
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 86 โรงเรียนวัดเชิงท่า 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวสุรัชชา  เต็มจิตร
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 1. เด็กหญิงกานต์สุดา  ยืนยง
 
1. นางนฤมล  ทองนัด
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. นางสาวขวัญสุดา  เพียสา
 
1. นางปิ่นแก้ว  ปรีชาธีรศาสตร์
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงสุภัค  กรมภักดี
 
1. นางสาวเพชรินทร์  พรหมเสนา
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงอุทุมพร  หงษ์กำเนิด
 
1. นางกฤษณา  ฉิมฉาย
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงจันทภา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวนิภา  โควัง
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. นางสาวณีรนุช  เจริญ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วังโย
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงณิชา  สาดสี
 
1. นายทรงพร  บุญประสงค์
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงนาเดีย  เซ็ก
 
1. นางสาวประภาศรี  ปานฮวบ
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายภาคภูมิ  ยศดา
 
1. นางสาวสราญจิต  อินอุ่นโชติ
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงจิระดา  สร้อยเพชร
 
1. นางสาวเพียงหทัย  แก้วดวงงาม
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  งามล้น
 
1. นายชุติชัย  นิชาญกลาง
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ด้วงขาว
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงอณิชา   ทองคำตอน
 
1. นางสาวภัทธีมา  ชัยมงคล
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  เจือจันทร์
 
1. นางชนัญญา  ศิริวุฒิ
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ไพโรจน์
 
1. นางสาวกฤษดาพร  อินทร
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายครรชิต  มะหะหมัด
 
1. นายสุกรี  อาดำ
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วพิศดาร
 
1. นางสาวสุมลวดี  โชติพานิช
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงฐิตาภา   ชำนิเขตกิจ
 
1. นางปิยะดา  วงษ์รอง
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  ทองราษฎร์
 
1. นายอัครวิทย์  โพธิ์ไทร
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  กำหนดนับ
 
1. นางสาวภัณภิศา  วรชินา
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูจำปี
 
1. นางสาวมัตติกา  ผาลี
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงชลิตา  เคลือบคนโท
 
1. นายสมเกียรติ  จิตรโชติ
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ผลส้ม
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ธาระกูล
 
1. นางสาวสายสมร  บินหะยีอาวัง
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เกษนาค
 
1. นางมณี  เขียวบุษบง
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดาวเรือง 1. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ส้มเพ็ชร
 
1. นางสมมารถ  จักปั่น
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงศรัญยา  พรมวร
 
1. นายพีรพงษ์  น้อยสร้อย
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กชายภูวเนตร  นิสาย
 
1. นางสุนันท์  แพทย์เจริญ
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงสิริกัลยารัตน์  ทองธรรมชาติ
 
1. นางสาววิจิตรา  นะวงศ์
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กหญิงสุนิสา  หมึยอ
 
1. นางสาวเกศสุดา  แดงปง
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายกรินทร์  นนท์เดชกูล
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ฉาดเส็น
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงปณิสรา  หงันเปี่ยม
 
1. นางสาวฟาตีมุ๊  มาราวี
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงฉัตตญาณี  ธนูศร
 
1. นางกาญจน์สุดา  รัตนวิจิตร์
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กชายกานตพงศ์  เกษี
 
1. นางสาวเยาวภา  บุญมาก
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสโรชา  ชัยมงคล
 
1. นางสาวธัชชา  จิ๋วเชืื้อพันธุ์
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กหญิงณิชกานต์   แก้วประสิทธิ์
 
1. นางสาวณัชชา  เพทไสย
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงปิยากรณ์  พรประสิทธิ์
 
1. นางสาวปัณณพร  เขตตรง
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายดนุวัศ  คณะรัฐ
 
1. นายเอกพงษ์  นามบุรี
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงณัฐสินี  ปานประเสริฐ
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  ดิษฐนิล
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดบางนา 1. เด็กหญิงลักษมี  ผลอาหาร
 
1. นายพุฒินันท์  แสงสิริวัฒน์
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงณลาณีย์  บุญวัง
 
1. นางภัทรดา  วงษ์นาม
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงวริศรา  อำไพ
 
1. นางสาวอโนชา  ว่าบ้านพลับ
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 1. เด็กหญิงสุภสสร  ผ่องผุด
 
1. นางสุภาพ  ปัญจมณี
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 21 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กชายสิริภัทร์  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ฉลาดเชิงค้า
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงกิตติพร  สมประสงค์
 
1. นางวัฒนา  มะลิทอง
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงกชกร  เลิศล้วน
 
1. นางอรวรรณ  ปานจำรูญ
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  อารีรักษ์
 
1. นางบัณฑิตาภรณ์  ศรีคำภา
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กหญิงสุพัชชา  ราษฎรนิยม
 
1. นางนุสรินทร์  อังคสิงห์
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงอริศรา  ไวยวารี
 
1. นางบุญธรรม  อิ่มทอง
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  ขำสุด
 
1. นางเพ็ญผกา  กรวยทอง
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสาธิตปทุม 1. เด็กชายธนพัฒน์  เบญจชิวัฒน์
 
1. นางสาวพิชญ์ชญานันท์  ศรีสวัสดิ์
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงศุภศจี  วรนาม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภูบาล
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 30 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงทัชชา  มณีศรี
 
1. นายสุทธิชัย  ใจคุ้มเก่า
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงวาริดา  อินทรรัตน์
 
1. นางสาวปรมาพร  สว่างแก้ว
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ใจดี
 
1. นางสาวภัคภิสุทธิ์  อภิชัยวิกุล
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายกิติภัทร์  เพชรพิรุณ
 
1. นางสาวบุษยา  ไผทจินดาโชติ
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสุข
 
1. นางอำนวย  บำเริบ
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กชายไกรวิชญ์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สุวภิญโญภาส
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงชวาลณิช  แสนอุ่น
 
1. นางสาวกิติยา  มารศรี
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เสาะหายิ่ง
 
1. นางเกศริน  รอดพล
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กชายอภิญญาเดช  โพธิ์อยู่
 
1. นางอุทุมพร  สุขสมบูรณ์
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 40 โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญลาภ
 
1. นางสาวทิวา  สูงห้างหว้า
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กหญิงมัทณีญา  มาระศรี
 
1. นางสาวใหม่  กระดีแดง
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 42 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายรอฮานา  ยิ่งนิยม
 
1. นางสมจิตร  บุญใจใหญ่
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กชายรพีภัทร  อาดำ
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กชายศรัณยพงษ์  หาสีงาม
 
1. นายธานัน  เขมะวานิช
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  บุตรแสง
 
1. นางสาวนริศรา  อนุเวชวรางค์กูล
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กชายภูมิภาค  พันธุ์ไพโรจน์
 
1. นางวรรณา  พรกระจ่าง
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพอเพียง  นิติปัญญาธรรม
 
1. นางนำสุข  หว่างเพียร
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กหญิงสิรวินันต์  สังข์อนันต์
 
1. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 49 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญผูก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรศรีจันทร์
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  เจริญสุข
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สืบไทย
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 50 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงณฐมล  สังวาลย์
 
1. นางสาวฟารีดา  มะหะหมัด
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 52 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อรรถวิจิตต์
 
1. นางสาวสาริณี  อาษา
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 52 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงศศิธร  พึ่งทอง
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  วิชิตพันธ์
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 54 โรงเรียนวัดเชิงท่า 1. เด็กชายชัยณรงค์  เทพธรณี
 
1. นายชัยพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 54 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  วรรณยัติ
 
1. นางเสาวลักษณ์  มุสิเกิด
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 56 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เรี่ยวแรง
 
1. นางสาวณัฐณรินทร์  จันดาวงศ์
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 57 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายชนัญชิต  หอมเกษร
 
1. นางอัญชัน  นัยสถิตย์
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 58 โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนกร  ศรีคร้าม
 
1. นายขวัญอนันต์  ครัวกลาง
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายกรกฎ  สุรพีร์
 
1. นางสุภาพร  จินดาแสน
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงอรปรียา  เรืองสมบัติ
 
1. นางวนัสพร  สำนักดีวงศ์
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม    
253 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  โคตตะคุ
 
1. นายสมพร  คำแหน
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สมสุข
 
1. นางสาวกานต์มณี  ราชเสนา
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายสรวิศ  ธงชัย
 
1. นางอรัญญา  บุญชุ่ม
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงลักษมี  จันทร์พงษ์
 
1. นางจิณห์นิช  เจริญปิยะสุวรรณ
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดดาวเรือง 1. เด็กหญิงณัชชา  ปานรุ่ง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สำรวม
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1. เด็กหญิงเก็จกัญญาภรณ์  รินทอง
 
1. นางจอมมณี  รัตนปราณี
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เปรืองปราช
 
1. นายกิตติชัย  ศรีทองอินทร์
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงณัฐริญา  พงษ์พรรณา
 
1. นางสาวนงเยาว์  ก๋ามี
 
261 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงสุรภา  แสงศรี
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ศรีเจริญธรรม
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงกิตติพร  พุกกะมาน
 
1. นางสาวภัทรา  นพคุณ
 
263 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญสวัสดิ์
 
1. นางสาวนฤมล  จิตรรัตนพฤกษ์
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1. เด็กหญิงศุภัสสร  แท่นขำ
 
1. นางสมบัติ  จงศิริ
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา   เดชกุล
 
1. นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ยินไธสง
 
1. นางเพ็ญผกา   กรวยทอง
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ประจงมูล
 
1. นางสาวมณีพร  บุญสุข
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กหญิงธัญญ์นรี  อัครโชครุ่งรัศมี
 
1. นางสาวภัทรภร  ศิริรุ่งพันธ์
 
269 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงรัตนาพร  เผือกทอง
 
1. นางโสภิต  เกิดผล
 
270 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงพัชริน  รอดนุช
 
1. นางพรรณราย  พุดซ้อน
 
271 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  สูนพยานนท์
 
1. นางสาวพรัชนก  มอญพูด
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เนาว์ประโคน
 
1. นางสาวอัมพร  พละโพธิ์
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 20 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงแพรวา  ขุนนอก
 
1. นางจีรพร  จั่นอุไร
 
274 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงระลิฬภรณ์   กาฝากทอง
 
1. นางสาวศิริพร  แสวงชัย
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดบ่อทอง 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุญส่ง
 
1. นางพิศมัย  ขวัญดี
 
276 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงวิริญญา  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  อุปคง
 
277 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดฉาง 1. เด็กหญิงพรรวษา  อุ่นใจ
 
1. นายนที  กอบการนา
 
278 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงคีตรภัทร  เปรมปราคิน
 
1. นางสมพร  ศรีสวัสดิ์
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงอธิชา  นิมา
 
1. นางสาวสำเนียง  นิมา
 
280 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ถิ่นแก้ว
 
1. นายเสนอ  เจริญธรรม
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงอุไรพร  ปราบหนองบัว
 
1. นางกฤษณา  ฉิมฉาย
 
282 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กหญิงวิศรุตา  ดำสาคร
 
1. นางสาวใหม่  กระดีแดง
 
283 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  เรืองพู
 
1. นายอับดุลเลาะห์  มะหะหมัด
 
284 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายดนุเดช  ปาแก้ว
 
1. นางสาวลัดดา  ผาดไพบูลย์
 
285 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงธยาวีร์  แท่นหิน
 
1. นางผุสดี  จึงเกรียงไกร
 
286 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราภา  เสียงแจ๋ว
 
1. นายฉลอง  พันธ์เนตร
 
287 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  แสงพรหมมา
 
1. นางมาลินี  อินทร์ประสิทธิ์
 
288 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  แจ้งพิมาย
 
1. นางสาวอภิญญา  ภู่นพคุณ
 
289 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดเชิงท่า 1. เด็กหญิงณัชชา  ทองไพรวัน
 
1. นายนิคม  บำรุงวงศ์
 
290 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กชายสิรภัทร  ศรีจันทร์อยู่
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
291 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงพิริษา  จันทศิลา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พินิจมาลา
 
292 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 39 โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มะลิต้น
 
1. นางสายเรือง  ผิวหอม
 
293 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จีนสุกแสง
 
1. นางสาวสาริณี  อาษา
 
294 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองปะนะ
 
1. นางสาววราภรณ์  ตุ่นยอด
 
295 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 42 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 1. เด็กชายอนันตชัย  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวอุบล  พัวพันธ์
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 44 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายสุรยุทธ  จันทร์โชติ
 
1. นางสาวอโนชา  ว่าบ้านพลับ
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดบางนา 1. เด็กหญิงธัญพิชา  หอมหวล
 
1. นายพุฒินันท์  แสงสิริวัฒน์
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 46 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงชมปัทมาภรณ์  ตั้งสกุลเดิม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วฝ่ายนอก
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 47 โรงเรียนคลองพระอุดม 1. เด็กชายปรีชา  สังเขป
 
1. นางเปรมจิต  เจริญลาภ
 
300 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงหม่อนไหม  สายสกุลภิญโญ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  กล่ำช้าง
 
301 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 47 โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงปณิชา  ไชยยะ
 
1. นางสาวสุธีรา  ก้งทอง
 
302 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 47 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงอิงอร  บุตรเทพ
 
1. นางสาวพรพิมล  หอมไกรลาศ
 
303 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 51 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงสุธาวี  ถนอมงาม
 
1. นางสาวรัติการ   ขันคำนันต๊ะ
 
304 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปพิชญา  แพ่งสภา
 
1. นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค
 
305 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 53 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กหญิงดาวรินทร์  ปั้นกระจ่าง
 
1. นางชบา  ต้นรัง
 
306 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 54 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กหญิงสุชามาศ  ผดุงนานนท์
 
1. นายวีระชัย  หลักชัย
 
307 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 54 โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  อินทรพรหม
 
1. นางวรรณา  พรกระจ่าง
 
308 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 54 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กหญิงธัญเรศน์  จันอินน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  พารา
 
309 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 57 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา   มะหะหมัด
 
1. นางสาวเมตตา  คลังคำภา
 
310 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 57 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงชมพู่  ปรีกราน
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
 
311 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 59 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ผ่องแสง
 
1. นางสาวสุนันทา  บึงจันทร์
 
312 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 60 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงเสาวภา  ใจมั่นกล้า
 
1. นางสาวภัคจิรา  นรสาร
 
313 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 61 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงมูนีเราะห์  มะหะหมัด
 
1. นางสาวกรระวี  ธนารัตน
 
314 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 61 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กหญิงดวงพร   วงค์สุวรรณ
 
1. นางสุนีวรรณ   วดีศิริศักดิ์
 
315 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 63 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงเพชรแพรวา  ประจันตะเสน
 
1. นางอรุณรัตน์  จันทร์แจ้ง
 
316 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 63 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 1. เด็กชายวชิรวิทย์  รุ่งเรื่อง
 
1. นางสาววันวิสา  ทองสระคู
 
317 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 63 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงช่อตะวัน  ธรรมพิดา
 
1. นางรัตนา  ระหัสทอง
 
318 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 66 โรงเรียนสาธิตปทุม 1. เด็กหญิงพรลภัส  ธนิยเขมากร
 
1. นางสาวพิชญ์ชญานันท์  ศรีสวัสดิ์
 
319 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 66 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงบุญสิตา  วงศ์กองแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  มั่นจิตร
 
320 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 66 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงน้อยนา  เสือเล็ก
 
1. นางกาญจนา  วงษ์รัตน์
 
321 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 69 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กชายธนโชติ  ภูมิลาย
 
1. นางสาวเกศสุดา  แดงปง
 
322 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 70 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แฝงกลิ่น
 
1. นางนิรมาน  มงคลสาร
 
323 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 71 โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กหญิงอารียา  สรรพวุธ
 
1. นางสาวบุญธิชา  โพธิ์ศรี
 
324 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 71 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงลักษิณา  แสงทอง
 
1. นางวาสนา  ฐิตะยารักษ์
 
325 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 71 โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนิตินาถ  วิฤทธิ์
 
1. นายขวัญอนันต์  ครัวกลาง
 
326 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 71 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงปาณิศา  ประดู่
 
1. นางจีรภัทร์  ทองย่น
 
327 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 75 โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงญาดาณัฐ   ตอรบรัมย์
 
1. นางสาวเครือวัลย์   ทองคำ
 
328 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 76 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   ใจมั่น
 
1. นางสาวปรีญา  บุญไพโรจน์
 
329 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ 1. เด็กชายวีรภัทร  ไกรมงคล
 
1. นางนฤมล  ปรีชานุกูล
 
330 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีปัตถา
 
1. นางกรวิภา  กล่อมสุนทร
 
331 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนคลองลากค้อน 1. เด็กหญิงไอรดา  สร้อยโสภา
 
1. นางรัชนี  เชี่ยวกสิกรรม
 
332 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กชายพีรณัฐ  พิณสนิท
 
1. นางอัญชลี  พิมพาภรณ์
 
333 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงปัทมา  วงษ์ปิ่น
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
 
334 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงนาดียะห์  สาแม
 
1. นางสาวประภาศรี  ปานฮวบ
 
335 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. นางสาวจริญญา  ขาวจุ้ย
 
1. นางปิ่นแก้ว  ปรีชาธีรศาสตร์
 
336 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงวิภาพร  อิมรอซิม
 
1. นายสุกรี  อาดำ
 
337 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายณัฐนนท์  ยุนสระน้อย
 
1. นางสาวเพียงหทัย  แก้วดวงงาม
 
338 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ทองขาวขำ
 
1. นางพิมพ์พร  ตระการจันทร์
 
339 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มั่นยิ่งยง
 
1. นางสาวนิภา  โควัง
 
340 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงสีไพร   กลิ่นมาลัย
 
1. นางสาวภัทธีมา  ชัยมงคล
 
341 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงพฤกษา  สุขอินทร์
 
1. นางสาวภัณภิศา  วรชินา
 
342 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปะนามะเท
 
1. นายทรงพร  บุญประสงค์
 
343 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุรยุทธ  คล้ายบุตร
 
1. นางสาวสุมลวดี  โชติพานิช
 
344 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. นางสาวสุฑามาศ  มงคลฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วังโย
 
345 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวมัตติกา  ผาลี
 
346 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงสุนิสา  ชุมแสง ณ อยุธยา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วฝ่ายนอก
 
347 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงกรองทอง  ไผ่ดม
 
1. นางสุชัญสินี  นเรนทราช
 
348 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงประภากร  ลอยเกตุ
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
349 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงใยบัว  คำแก้ว
 
1. นางสาวกฤษดาพร  อินทร
 
350 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงขวัญตะวัน  วุฒิผล
 
1. นายเกษม  คงเปี่ยม
 
351 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  มัทธุจัด
 
1. นางกฤษณา  ฉิมฉาย
 
352 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงอนัญชนา  มูลสมบัติ
 
1. นางปวีณา  ไชยทองศรี
 
353 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โกสัย
 
1. นางบุญรัตน์  บุญยศ
 
354 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงภคพร  ไวยนาคร
 
1. นางอรุณรัตน์  จันทร์แจ้ง
 
355 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กหญิงสุกันยา  ศรีนวล
 
1. นางสายเรือง  ผิวหอม
 
356 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปรุงวัฒนากร
 
1. นางสาวดารณี  อระไชย
 
357 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  ศรีโสภา
 
1. นายชุติชัย  นิชาญกลาง
 
358 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กหญิงกานดารัตน์   สุขประสงค์
 
1. นางจิตรอารีย์   มรกตศรีวรรณ
 
359 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เสาวกุล
 
1. นายวีระชัย  หลักชัย
 
360 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  เตชะเชี่ยวณรงค์
 
1. นางจอมมณี  รัตนปราณี
 
361 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1. เด็กหญิงอรรัมภา  อิ่มแผ้ว
 
1. นางสาวชนม์นิภา  ถุงวิชา
 
362 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงบุณณดา  อัคคมณี
 
1. นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน
 
363 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  กุมารสิทธิ์
 
1. นางสาวรัติการ   ขันคำนันต๊ะ
 
364 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงมนัสวี  จอกลอย
 
1. นางอัญชลี  พิมพาภรณ์
 
365 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรณิศ  อุดมศาสตร์พร
 
1. นางสาวจินตหรา  มีครองแบ่ง
 
366 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงพัสวี  พิลัยพงษ์
 
1. นางสาวลัดดา  ผาดไพบูลย์
 
367 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  รสสา
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  อุปคง
 
368 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กหญิงพิชา  สิทธิพูล
 
1. นางสาวบุญธิชา  โพธิ์ศรี
 
369 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงซินดาริน  ชาวชะไว
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  สมบุตร
 
370 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงสุภัทรา  อ่อนพุ่ม
 
1. นางสาวนงเยาว์  ก๋ามี
 
371 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงศุภนิจ  ภูมิธเนศ
 
1. นางอรัญญา  บุญชุ่ม
 
372 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงนภาวรรณ    แถบทอง
 
1. นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์
 
373 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงธีรพร  แสงพล
 
1. นางผุสดี  จึงเกรียงไกร
 
374 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอนเทพ
 
1. นางสาวนันทนา  แตงอ่อน
 
375 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงพจมาน  ไชยวารินทร์
 
1. นางโสภิต  เกิดผล
 
376 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลับรินทร์
 
1. นางสาวเมตตา  คลังคำภา
 
377 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 71 เงิน 26 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงนมิดา  ใจกล้า
 
1. นายสมศักดิ์  อัมพรวิสิทธิ์โสภา
 
378 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงอาภรณ์ภัทร์  ปานช้าง
 
1. นางสาวอภิญญา  ภู่นพคุณ
 
379 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ริสนิ
 
1. นางรำพึง  ไวพนิชการ
 
380 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสิริประภาพร  วงค์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  เนียมบุญเจือ
 
381 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงนฤมล  เหมเวียงจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล  จิตรรัตนพฤกษ์
 
382 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายกฤษณะ  สีราชระคานนท์
 
1. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
 
383 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วศรีทัศน์
 
1. นางสมพร  ศรีสวัสดิ์
 
384 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสน่ห์วงศ์
 
1. นางสาวมณีพร  บุญสุข
 
385 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงวริณธร  แย้มปิ๋ว
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
 
386 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กหญิงดวงดาว  สุขแจ่ม
 
1. นางวรรณา  พรกระจ่าง
 
387 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แซ่ตั๊ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  พารา
 
388 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงมินติญา  ศรีชัยภูมิ
 
1. นางสาวสราญจิต  อินอุ่นโชติ
 
389 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงศดานันท์  สุดดี
 
1. นางสาวจุฑาธิปต์  ล่ำสัน
 
390 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุขใส
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  ศรีกุดตุ้ม
 
391 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงเมรี่  โคตรหลักคำ
 
1. นางกรวิภา  กล่อมสุนทร
 
392 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กหญิงชาลิสา  รกรากทอง
 
1. นางสาววรางคณา  คล้ายฉิม
 
393 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 40 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวทิพย์สิตา  อัครสุขภิรมย์
 
394 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กหญิงอนันญา  พรรษา
 
1. นางสาวภัทรภร  ศิริรุ่งพันธ์
 
395 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดบ่อทอง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศิลา
 
1. นางพิศมัย  ขวัญดี
 
396 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 44 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  มั่นจิตต์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  กล่ำช้าง
 
397 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงดวงใจ  มาลัย
 
1. นางสาวสำเนียง  นิมา
 
398 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์   พวงศรี
 
1. นางสาวปรีญา  บุญไพโรจน์
 
399 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ถาดวิจิตร
 
1. นางสาวพนิดา  บุตรสุรีย์
 
400 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงพินธ์สุดา  พรมขรยาง
 
1. นางกฤษณา  ฉิมฉาย
 
401 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงพิมชนก  อนุภาพ
 
1. นางปิยะมาศ  เจริญวงศานนท์
 
402 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชญา  รื่นยุทธ์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  สุวรรณภูมิ
 
403 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายอานุภาพ  หางนาค
 
1. นายวีรพงศ์  เพิ่มมี
 
404 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จวรรณรินทร์
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
405 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวเพียงหทัย  แก้วดวงงาม
 
406 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตะเคียนทอง
 
1. นางกฤษณา  ฉิมฉาย
 
407 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงศรัญญา  นูระบ๊าฟ
 
1. นางสาววาสนา  ยานสาร
 
408 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงเปียรินทร์  คำกลั่น
 
1. นายชุติชัย  นิชาญกลาง
 
409 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ภู่เทศ
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
 
410 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงสิรินญา  หอมจันทร์
 
1. นายสุกรี  อาดำ
 
411 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงจินตภัทร์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางปิ่นแก้ว  ปรีชาธีรศาสตร์
 
412 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงสาวิตรี   จิราพงค์
 
1. นางสาวสราญจิต  อินอุ่นโชติ
 
413 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงพิยดา  ทองกลับ
 
1. นางสาวกฤษดาพร  อินทร
 
414 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ม่วงสุข
 
1. นางสาวนิภา  โควัง
 
415 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. นางสาวสุภัทรา  วุฒิวงค์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วังโย
 
416 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   มะหะหมัด
 
1. นางสาวประภาศรี  ปานฮวบ
 
417 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงณัฐจิราภรณ์  จำปาศรี
 
1. นางสาวมัตติกา  ผาลี
 
418 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สุกกล่ำ
 
1. นางสาวโสภิดา  ทองคำ
 
419 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ขุนไพร
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  วิชิตพันธ์
 
420 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงอัณยาภรณ์  จันทโชติ
 
1. นายสุทธิชัย  ใจคุ้มเก่า
 
421 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กหญิงปวีนา  ธัญญะเจริญ
 
1. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
 
422 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงจิราพัชร  รัตนะ
 
1. นางสาวนิภาพร  อุคำพันธ์
 
423 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงศิรดา  ศรีอำนวย
 
1. นางสาวพรพรรณ  ทันทะนะ
 
424 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กหญิงนภสร  รอดทอง
 
1. นายณัฐภัทร  แก้วบัวโฮม
 
425 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงพุทธาพิทักษ์  ฟุ้งสกุล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศิริจรูญเรือง
 
426 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงธนัชพร  สมณะ
 
1. นางจงกลนี  บุตรกระจ่าง
 
427 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงอลิศรา  สัจจานนท์
 
1. นางอรวรรณ   ปานจำรูญ
 
428 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สองเมือง
 
1. นางสาวสุมล  คงธนะ
 
429 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  วีระพันธุ์
 
1. นางอัษฎาภรณ์  ฉอ้อนโฉม
 
430 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงศรุตา  ค้าไม้
 
1. นางนิตยา  ธาตุมี
 
431 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กชายวีระชัย  บางหลวง
 
1. นางอุทุมพร  สุขสมบูรณ์
 
432 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ลาท่าทราย
 
1. นางวัฒนี  สังกรแก้ว
 
433 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กหญิงจิรัฐธิติกาล   อุบลอ่อน
 
1. นางนางจิตรอารีย์   มรกตศรีวรรณ
 
434 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงใจเอื้อ  แข็งขันธุ์
 
1. นางบุญธรรม  อิ่มทอง
 
435 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จำปาศรี
 
1. นางสุภาพ  ปัญจมณี
 
436 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุรมย์
 
1. นางสาวชูศรี  ศิริกุล
 
437 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงพลอย  ส้ม
 
1. นางอัญชณา  รุจิอาจ
 
438 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงอรษา  พ่วงพินิจ
 
1. นางสาวนริศรา  อนุเวชวรางค์กูล
 
439 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 21 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กชายวรินทร  รอดบาง
 
1. นางสาวกิติยา  มารศรี
 
440 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 23 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงทาณิชา  สูงทองจริยา
 
1. นางสาวศศินวภา  การะหงษ์
 
441 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 24 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงสุภัสสร  รถมณี
 
1. นางสาวธนิตา  สมใจ
 
442 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีริแวง
 
1. นางกาญจน์สุดา  รัตนวิจิตร์
 
443 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 25 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงอริศรา  อาซัน
 
1. นางปิยาภรณ์  โยธาประเสริฐ
 
444 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 27 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กชายพีรปรินทร  จิตสุวรรณ
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สุวภิญโญภาส
 
445 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 27 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายไพโรจน์  นิติธรรม
 
1. นางสาวทักษอร  พงษ์ศิริ
 
446 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 27 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กหญิงนันชพร  วิชาชอบ
 
1. นางพัชรินทร์  พวงบุบผา
 
447 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 27 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  อยู่โต๊ะ
 
1. นางอำนวย  บำเริบ
 
448 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงกชกร  พลอยเขียว
 
1. นางลำดวน  พิกุลเงิน
 
449 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีพุฒ
 
1. นางสาวสำเนียง  นิมา
 
450 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  สมณะ
 
1. นางสาวนภกช  นิลประดับ
 
451 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 1. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  เสริมสิน
 
1. นางมณี  เขียวบุษบง
 
452 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรกนก  อิ่มทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรศรีจันทร์
 
453 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  มีเฉย
 
1. นางสมมารถ  จักปั่น
 
454 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงสุนิรมล  แก้ววงษา
 
1. นางอุมากร  อ้อยตาล
 
455 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงสกุณา  ขำจิตต์
 
1. นางเบญจวรรณ  วรรณสมบูรณ์
 
456 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงนพพร  แก้วผลึก
 
1. นางเบญจมาศ  ครุฑนวม
 
457 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงธนนันท์  ดาฬวัฒน์
 
1. นางสาวทิวา  สูงห้างหว้า
 
458 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงสิรินารินทร์  มีถม
 
1. นางสุรางค์  แสงนัย
 
459 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดดาวเรือง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แย้มนาก
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
 
460 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงรุจิรา  เกิดศรีเพ็ง
 
1. นางสาวภานุมาศ  พูลบุญธรรม
 
461 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กหญิงพัชรี  ผลงาม
 
1. นางกาญจนา  มณีวงค์
 
462 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 45 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิลลา
 
1. นางสาวณัฐณรินทร์  จันดาวงศ์
 
463 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญสมญา
 
1. นางพนัสวรรณ  สมบูรณ์
 
464 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 47 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาวิเศษ
 
1. นางสาวสายสมร  บินหะยีอาวัง
 
465 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 48 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองน้อย
 
1. นางจรรยาพัชร์  กิตติกาญจนาพร
 
466 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 48 โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   แจ่มสว่าง
 
1. นางชวนพิศ   ศิรินาม
 
467 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  คำมานิตย์
 
1. นางบังอร  ชัยศรี
 
468 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 51 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงกรชนก  ฉิมสน
 
1. นางจริยาภรณ์  นุ่นปุย
 
469 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 1. เด็กหญิงสุไอดา  เลาะหมัด
 
1. นางสาวสริสา  ศิริสม
 
470 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 53 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงวนิดา  ฐานวิเศษ
 
1. นางสาวบุษยา  ไผทจินดาโชติ
 
471 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 53 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กล่อมบางละมาด
 
1. นางมยุรี  พินจงสกุลดิษฐ
 
472 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 55 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวณิชาภัทร  รันทม
 
473 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 55 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงพรสุภัค  เนื่องมัจฉา
 
1. นางสาวปัณณพร  เขตตรง
 
474 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 57 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  ทิมสุข
 
1. นางสาวอังคนาง  หมอกชัย
 
475 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 58 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กหญิงศศิผกา  ชิณกะธรรม
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันที
 
476 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงทักษพร  รัตนเจริญ
 
1. นางกันตยา  วงศ์ไทย
 
477 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ 1. เด็กหญิงแพรวริน  ม่วงน้อย
 
1. นางพัชรา  จึงสวัสดิ์เมธา
 
478 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนคลองลากค้อน 1. เด็กชายอชิระ  เซ็มสมพร
 
1. นางจันทร์ฉาย  เพชรเรือง
 
479 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กหญิงอชิภา  คุณสวัสดิกูล
 
1. นางสาวเยาวภา  บุญมาก
 
480 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีกลัด
 
1. นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค
 
481 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงชญานิล  หนองหลวง
 
1. นางสุวรี  วิชยานุวัติ
 
482 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดีอินทร์
 
1. นางสาวกอบแก้ว  ดียิ่ง
 
483 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายพงศภัค  พรมสาสน์
 
1. นางสาวปนิตา   สมานเมือง
 
484 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงกชกร  ดวงกระโทก
 
1. นางวรพร  ทองคำภัชเจริญ
 
485 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงนัทมล  ประสูตร
 
1. นางกรวิภา  กล่อมสุนทร
 
486 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เกสทอง
 
1. นางวาสนา  ฐิตะยารักษ์
 
487 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กหญิงธีร์วรา  ธิเขียว
 
1. นางสายเรือง  ผิวหอม
 
488 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดาศรี
 
1. นางสาววิภาวัลย์  นบนอบ
 
489 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กหญิงพรชนก   นรอินทร์
 
1. นางจิตรอารีย์   มรกตศรีวรรณ
 
490 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สว่างภพ
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  อุปคง
 
491 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รุ่งอำไพ
 
1. นางวัฒนี  สังกรแก้ว
 
492 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงสุภาพร  เกิดพงษ์
 
1. นางสมพร  ศรีสวัสดิ์
 
493 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ประดิษฐจา
 
1. นายสุรพันธ์  เปรมปรีดิ์
 
494 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กชายธีรนัย  พิลาพันธ์
 
1. นางสาวอภิญญา  ภู่นพคุณ
 
495 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงดลยา  ภูษาทอง
 
1. นางศศิธร  ไทยประยูร
 
496 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กชายทักษดนัย  กระแสโสม
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ศรีวิเศษ
 
497 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงภณิดา  ปานปิ่น
 
1. นายชาญณรงค์  ยุ่นสมาน
 
498 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ปานพรหม
 
1. นางพิรม  ภู่สอง
 
499 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงรติกร  วันทนีย์วรกุล
 
1. นางสาวสมรัก  ปราบพยัคฆ์
 
500 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กชายพิสิษฐ์  นพคุณ
 
1. นางพรรณราย  พุดซ้อน
 
501 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงนันทพร  ประเสริฐลาภ
 
1. นางพรพิมล  หอมไกรลาศ
 
502 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 23 โรงเรียนสามวาวิทยา 1. เด็กหญิงอิศริยา  มิงสะเมาะ
 
1. นางสาวชลาลัย  ชัยมงคล
 
503 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 24 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภูวนัตน์  ศรีฮัดฮาด
 
1. นางสาวจินตหรา  มีครองแบ่ง
 
504 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 24 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงอมิตา  ภู่สว่าง
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ศรีเจริญธรรม
 
505 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 24 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงรัตนมณี  กองแก้ว
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
 
506 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 24 โรงเรียนนภสร 1. เด็กชายรัชพล  มาลัย
 
1. นางสาวจุฑาธิปต์  ล่ำสัน
 
507 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงกันตพัฒน์  ศิรวรารักษ์สกุล
 
1. นางสุกัลยา  รสชุ่ม
 
508 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 29 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กชายจิรพันธ์  บุญสนธิ
 
1. นายวีระชัย  หลักชัย
 
509 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 30 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กหญิงจรัสศรี  ประทุมแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  พารา
 
510 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อ่ำนาเพียง
 
1. นางสาวลัดดา  ผาดไพบูลย์
 
511 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทิมวร
 
1. นางมณฑิรา  พุ่มรัตน์
 
512 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  กระจ่างเย้า
 
1. นายสมศักดิ์  อัมพรวิสิทธิ์โสภา
 
513 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ชัยยอง
 
1. นายกิตติชัย  ศรีทองอินทร์
 
514 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  อาดำ
 
1. นางสาวพัชรี  เกียรติสมชาย
 
515 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงอัญมณี   อิสรานุกูล
 
1. นางกาญจนา  วงษ์รัตน์
 
516 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงอัญลดา  พรมทองคำ
 
1. นางสาวศิริพร  แสวงชัย
 
517 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1. เด็กหญิงสุทธินี  ตรงต่อกิจ
 
1. นางจอมมณี  รัตนปราณี
 
518 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราภา  ปลื้มประสิทธิ์
 
1. นางสาวอังคนาง  หมอกชัย
 
519 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ 1. เด็กหญิงสายป่าน  อินทพิหงษ์
 
1. นางพัชรา  จึงสวัสดิ์เมธา
 
520 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สายวงศ์
 
1. นางสุพรรณนิภา  ทองมอญ
 
521 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายกาจบัณฑิต  พลสินพยัคฆ์
 
1. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
 
522 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิสา  รักษาแผน
 
1. นายณรงค์  ขจรคติมา
 
523 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 1. เด็กหญิงภัสสร  ดุลยกุล
 
1. นางสุพนิดา  ทับทิมใส
 
524 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 44 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญครอง
 
1. นางสาวภัคจิรา  นรสาร
 
525 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กหญิงอาทิตตา  เข็มทอง
 
1. นางสาวเกศสุดา  แดงปง
 
526 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีลาชัย
 
1. นายวีรพงศ์  เพิ่มมี
 
527 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทักษิณ
 
1. นางอรวรรณ  ปานจำรูญ
 
528 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 49 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชัยรักษา
 
1. นางสาวปรีญา  บุญไพโรจน์
 
529 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวัดบ่อทอง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  กันตะบุตร
 
1. นางพิศมัย  ขวัญดี
 
530 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 51 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จงจิตร
 
1. นางสาวนฤมล  จิตรรัตนพฤกษ์
 
531 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 52 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงวนัญญา   มะหะหมัด
 
1. นางสาวเมตตา  คลังคำภา
 
532 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พูลสวัสดิ์
 
1. นางไพรจิตร  ภิญโญ
 
533 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงประภัสสร  ฉิมเกิด
 
1. นางพิมพ์พร  ตระการจันทร์
 
534 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงเกตน์ศิรี  บุญตา
 
1. นางสาวชลิดา  นาโพธิ์
 
535 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายชนาธิป  อินพรม
 
1. นางสุกัลยา  ธีวีระปัญญา
 
536 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กชายอังศุชวาล  นันต๊ะน้อย
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันที
 
537 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองโสภณ
 
1. นางสาวพรัชนก  มอญพูด
 
538 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ    
539 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนคลองลากค้อน 1. เด็กหญิงพัชราภา  วาแสนดี
 
1. นางรัชนี  เชี่ยวกสิกรรม
 
540 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กหญิงศิริญากรณ์  ศิริรัตน์
 
1. นางอุบล  เดชขำ
 
541 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กหญิงทิชาภรณ์  สุริยะ
 
1. นางสาวชลธิชา  บุบผา
 
542 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทโรจน์
 
1. นางเพชรรัตน์  สุวรรณภูมิ
 
543 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ใจแสน
 
1. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
 
544 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงเมธาวี  อุตโพธิ์
 
1. นางปิยาภรณ์  พรหมสำโรง
 
545 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อิ่มรส
 
1. นางสาวมัตติกา  ผาลี
 
546 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. นางสาวศิรภัสสร  แสงสุน
 
1. นางปิ่นแก้ว  ปรีชาธีรศาสตร์
 
547 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงชลธิชา  พัฒนคล้าย
 
1. นายอัครวิทย์  โพธิ์ไทร
 
548 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงนัชชา  อาดำ
 
1. นายสุกรี  อาดำ
 
549 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ประดับศรี
 
1. นางกฤษณา  ฉิมฉาย
 
550 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยุพเรศ
 
1. นางสาวสุมลวดี  โชติพานิช
 
551 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงสมิตานัน  ริสนิ
 
1. นางสาวกฤษดาพร  อินทร
 
552 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายณรงค์ชัย  อยู่สังข์
 
1. นางพิทยาภรณ์  เจริญศิริจตุพล
 
553 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. นางสาวเจนจิรา  อำไพร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วังโย
 
554 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรหมนารถ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรชื่นชูวงศ์
3. เด็กชายภาคิน  ธรรมกิตติยา
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ฉาดเส็น
 
555 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  ชมพิกุล
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เขียวน้อย
3. เด็กหญิงวันสุข  จำเริญ
 
1. นายสุทธิชัย  ใจคุ้มเก่า
2. นางสาวพรนิดา  นะวงรัมย์
 
556 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกลอยทิพย์  บู่สังข์
2. เด็กชายจิรายุ  สงวนพวก
3. เด็กหญิงวศิลษา  แย้มชื่่น
 
1. นายชัยวิทย์  บรรจงจิตต์
 
557 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงธิติมา  บุญจอม
2. เด็กหญิงพิชญานันท์  ตะนุเรือง
3. เด็กหญิงสุวพิชชา  ครองแห้ง
 
1. นางสาวฟาตีมุ๊  มาราวี
2. นางโสภิต  เกิดผล
 
558 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 5 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจตรง
2. เด็กหญิงภัทรภร  สมประสงค์
3. เด็กหญิงเพียงพอ  ศิลสุนทร
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  ดิษฐนิล
2. นางอรุณรัตน์  จันทร์แจ้ง
 
559 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายบวรนันท์  น้ำเต้าทอง
2. เด็กหญิงวริษฐา  โคแสงรักษา
3. เด็กหญิงเปมิกา  เกาะพลับ
 
1. นางประพิน  บุญศิริ
2. นางเพ็ญผกา  กรวยทอง
 
560 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงชัญญณัฐ  วรรณภาส
2. เด็กชายสิทธา  หวังผล
3. เด็กหญิงสุพาติญา  เหิกขุนทด
 
1. นางบุญธรรม  อิ่มทอง
2. นายวิฑูรย์  จันทะไพร
 
561 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลลดา  คงสมทอง
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  ราชสัก
3. เด็กชายภูวสิษฎ์  ลอยทะเล
 
1. นางอัษฎาภรณ์  ฉอ้อนโฉม
2. นางภาณุมาส  กล่ำอยู่สุข
 
562 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายนราธิป  บัวหลวง
2. เด็กชายนาโร  อิงติง
3. เด็กหญิงพิลัยวัลย์  ทรัพย์สุข
 
1. นางสาวอโนชา  ว่าบ้านพลับ
 
563 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจตุพร  อุ้มญาติ
2. เด็กหญิงชลลดา  คล้ายเชียงราก
3. เด็กหญิงรชมน  แสงเทียน
 
1. นางสาวกมลเนตร  มียอด
2. นางสาวสายฟ้า  อาชีวะประดิษฐ
 
564 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  แดดแท่ง
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุปะทัง
3. เด็กหญิงรัชณีกร   กลิ่นเดช
 
1. นางอัจฉรา  ฤกษ์เนตรี
2. นางอำนวย  บำเริบ
 
565 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วิเศษพันธ์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พรมโพธิ์
3. เด็กชายนันทวัฒน์  เกณพล
 
1. นางเกศริน  รอดพล
 
566 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงญาดา  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  พาพันธ์
3. เด็กหญิงออมสิน  ประเสริฐศุภกิจ
 
1. นางน้ำเพชร  ทรัพย์เทมา
 
567 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงธินัดดา  เรียนกิรติกรณ์
2. เด็กหญิงนิมมานรดี  วังหอม
3. เด็กชายปรมี  นาลี
 
1. นายพีรพงษ์  น้อยสร้อย
2. นางสาวประภาภรณ์  สมงาม
 
568 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบุษยรังสี  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงปารมี  อ่อนบัว
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พรมทา
 
1. นางนำสุข  หว่างเพียร
2. นางสาวประนอม  ศรีดี
 
569 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงดวงชนก  ศรีทุมมา
2. เด็กหญิงพรพิจิตรา  พุฒิวรากร
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  ยอดประทุม
 
1. นางสาวพิศพร  กล้าแข็ง
 
570 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกชกร  ทองสระ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์เจริญ
3. เด็กชายพรหมมินทร์  สาลีผล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรศรีจันทร์
2. นางรจนา  เจษฎษงกูล
 
571 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงฟารีดา  จตุรพรไพบูลย์
2. เด็กหญิงรตินันท์  ศรีตานนท์
3. เด็กหญิงศิริพร  สำโรง
 
1. นางสาวทักษอร  พงษ์ศิริ
2. นางสุภาพร  จินดาแสน
 
572 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กชายธีรเดช  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงนันธิชา  เจริญศรี
3. เด็กชายวีรภัทร  โกละบุญ
 
1. นางอุทุมพร  สุขสมบูรณ์
2. นายเกรียงไกร  อิ่มสำราญ
 
573 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สาแก้ว
2. เด็กหญิงมนฤดี  ลอยพูน
3. เด็กหญิงสุจิรา  พิมพงษ์ต้อน
 
1. นางวัฒนา  มะลิทอง
2. นางสาวสุนิตา  ความคุ้นเคย
 
574 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ชินโคตร
2. เด็กชายสุทธิกานต์  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงอนุชนาฏ  เขียวเขิน
 
1. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
2. นางสุนทรี  พลายพันธ์ุ
 
575 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงนิรภัฏ  แก้วแดง
2. เด็กหญิงพัชรพร  เพิกจร
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไคลสาลี
 
1. นางสุนันท์  แพทย์เจริญ
 
576 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงชุติมา  ทัศนา
3. เด็กหญิงพชรพร  อุมญาติ
 
1. นางสาวณัชชา  เพทไสย
2. นางสาวรสรินทร์  คงใจมั่น
 
577 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 24 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยอดฉัตร
2. เด็กชายปิยวัฒน์  วรพจน์
3. เด็กชายภัทรพล  ชาวบ้านเกาะ
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สุวภิญโญภาส
2. นางสาวญาณ์นภัส  ฤกษ์อ่ำ
 
578 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ครบถ้วน
2. เด็กหญิงภูริชญา  อาชาไนย
3. เด็กชายยศกฤต  บัวจำนงค์
 
1. นายธานัน  เขมะวานิช
2. นางพัชรินทร์  พวงบุบผา
 
579 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โวหาร
2. เด็กหญิงดวงพร  ศรีแม้น
3. เด็กหญิงนภัสสร  นพวงค์
 
1. นายลอยแก้ว  บุดดีเหมือน
2. นางสาวสำเนียง  นิมา
 
580 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงพรสินี  หนูสี
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญธรรม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ประสงค์ศรี
 
1. นางจงกลนี  บุตรกระจ่าง
 
581 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69    
582 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงจริยา  โคตาลุด
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เสือม่วง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  มูลราช
 
1. นายสุขสันต์  เมียมขุนทด
 
583 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญน้อย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สำเภาทอง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  โพธิ์แย้ม
 
1. นางสาวภัณภิศา  วรชินา
2. นางสาวรัตใจ  เย็นลับ
 
584 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  สีลาสม
2. เด็กหญิงนภัสรา  เฟื้องฟู
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แก้วรัตน์
 
1. นางอำนวย  บำเริบ
2. นายสามารถ  นาคทอง
 
585 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กหญิงชัญพัช  ศรีลาคำ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  รุ่งสันเทียะ
3. เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์ไทย
 
1. นางสาวทิพย์สิตา  อัครสุขภิรมย์
2. นางสาวชลธิชา  บุบผา
 
586 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงชีวาพร  อ่อนเนตร
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุโภ
3. เด็กชายวสุธา  เฉลิมสุข
 
1. นางสาวศิริพร  แสวงชัย
 
587 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างประโคน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เซ็งเพรียว
3. เด็กหญิงแพรวา  ครองสินบุญมา
 
1. นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค
2. นางสาวสุรีรัตน์  เนียมบุญเจือ
 
588 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญมาก
2. เด็กหญิงภัทรลภา  เปียเนตร์
3. เด็กหญิงสิรินยา  นาหนองตูม
 
1. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วฝ่ายนอก
 
589 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ไตรสุนทร
2. เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  สารวิก
3. เด็กหญิงรัตนกร  วุฒิตะสาร
 
1. นายชูชาติ  ตากิ่มนอก
2. นางสมพร  ศรีสวัสดิ์
 
590 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75.5 เงิน 9 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงธนชนก  เดชอุดม
2. เด็กหญิงนลิน  อินทร์นอก
3. เด็กหญิงสโรชา  ยานิวงค์
 
1. นางสาวนฤมล  จิตรรัตนพฤกษ์
2. นายจักรกฤษณ์  ขุนหนังสือ
 
591 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75.5 เงิน 9 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงนันทิชา  แก้วแหวน
2. เด็กหญิงวรัญญา  ป้อมทรัพย์
3. เด็กหญิงสุภาพร  มะปะโม
 
1. นางกฤษณา  ฉิมฉาย
2. นางศศิธร  ไทยประยูร
 
592 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75.5 เงิน 9 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่จิว
2. เด็กหญิงณัชชา  เจริญพร
3. เด็กหญิงสาริณี  บุญรอด
 
1. นางสาวลัดดา  ผาดไพบูลย์
2. นางสาวกมลชนก  เนตวัน
 
593 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  วิจิตรวรกาญจน์
2. เด็กหญิงชนิศา  ทวีสิน
3. เด็กหญิงอัญญาฤทธิ์  จินดามนต์
 
1. นางกรวิภา  กล่อมสุนทร
 
594 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงชลิตา  สายทอง
2. เด็กหญิงศรินทร์รา  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงสิรินยา  ใจหมั้น
 
1. นางอรุณรัตน์  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวชลิดา  นาโพธิ์
 
595 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กหญิงชลธิชา   แดงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   สินเจริญ
3. เด็กหญิงปาริชาติ   มงคลชัย
 
1. นางเจริญศรี   สุพรรณสาร
2. นางสาวผาสุข   ดาวมาศรัศมี
 
596 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปานไม้
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ทวีธรากุล
3. เด็กหญิงสุพิชญาย์  ภาสดา
 
1. นายสงกรานต์  มั่นจิตร
2. นางมณฑิรา  พุ่มรัตน์
 
597 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73.5 เงิน 15 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงฉันทิกา  ภูพันนา
2. เด็กหญิงมลธกาญจน์  ทรงศักดิ์ผล
3. เด็กหญิงเภริตา  ปัณณกนกโชติ
 
1. นายสมศักดิ์  อัมพรวิสิทธิ์โสภา
2. นายวิฑูรย์  จันทะไพร
 
598 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายกัญจน์  จิรกิตติยากร
2. เด็กหญิงฐิติชญา  บัณฑิตพุฒ
3. เด็กหญิงบุญรักษา  หงส์ทอง
 
1. นางสาววิจิตรา  ทองพูน
 
599 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72.5 เงิน 18 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงศศิญา  เทียนเล็ก
2. เด็กหญิงสุชาดา  น้อยปลา
3. เด็กหญิงอรัญญา  บุญรอด
 
1. นายชาญณรงค์  ยุ่นสมาน
2. นางสาวสำเนียง  นิมา
 
600 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  ชุ่มน้อย
2. เด็กหญิงธนารีย์  เบี้ยทอง
3. เด็กหญิงศศิธร  เจิมราช
 
1. นางสาววราภรณ์  ตุ่นยอด
2. นางเพชรรัตน์  สุวรรณภูมิ
 
601 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71.5 เงิน 20 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงนันทิยา  สร้อยธรรมมา
2. เด็กหญิงรมิตา  ธาระจักร
3. เด็กหญิงสุวิชา  เขี้ยวงา
 
1. นางสาวอโนชา  ว่าบ้านพลับ
 
602 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทะนาข่า
2. เด็กหญิงพนิดา  กิตติสากล
3. เด็กหญิงพิมลพัชร  สีนิล
 
1. นางพรพิมล  หอมไกรลาศ
2. นางวาสนา  ศริจำปา
 
603 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1. เด็กหญิงชวิศา  เรืองทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ธะนะภาษี
3. เด็กหญิงวริศรา  ลายคราม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  พลนิกาย
2. นายชญานนท์  ชมดี
 
604 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ว่องไว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โยวะราช
3. เด็กชายมหินธานุวัฒน์  บางบ่อ
 
1. นางสาวกิ่งดาว  สายสีสด
2. นางสาวพัชรี  ทานะพรม
 
605 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 24 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มะหะหมัด
2. เด็กหญิงอริษา  มะหะหมัด
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สนามทอง
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  สมบุตร
2. นายอัษฎาวุธ  โมคำ
 
606 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กหญิงจิรพรรณ   บุญคำ
2. เด็กหญิงนภาวรรณ   แก้วละมุล
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สายดง
 
1. นางสาวปรีญา  บุญไพโรจน์
2. นายณัฐภัทร  แก้วบัวโฮม
 
607 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กชายกาจพล  จิณรักษ์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ตาราช
3. เด็กชายสุพัฒน  จงกลณี
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันที
 
608 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  เชียรโคกกรวด
2. เด็กหญิงศิริพร  องค์ประเสริฐ
3. เด็กชายศุภมงคล  ใจเทียมศักดิ์
 
1. นางสาววรางคณา  คล้ายฉิม
 
609 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เบี้ยเลี่ยม
2. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  อ่อนนวล
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  อินทร์ยิ้ม
 
1. นางสาวภัทรภร  ศิริรุ่งพันธ์
2. นางสุภาพร  แสงวุธ
 
610 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 29 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กหญิงปัจจพร  สะสีการ
2. เด็กหญิงวนิดา  หมายนาค
3. เด็กหญิงอำพร  มุ่งทุ่งกลาง
 
1. นางสาวสุกัญญา  พารา
2. นางสาวโสภา  ศรีวงษ์
 
611 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงบุญณิศา  บัวภิบาล
2. เด็กหญิงวันวิสา  พึ่งมา
3. เด็กหญิงแพรวา  ปิ่นทอง
 
1. นางรำพึง  ไวพนิชการ
2. นางสาวภัคจิรา  นรสาร
 
612 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงปาราวี  สุขชม
2. เด็กหญิงสุธาสีนี  กิจเหมาะ
3. เด็กชายเบญจพล  บุญหาร
 
1. นางสาวรำไพ   แก่นพุทธา
2. นางปิยะมาศ  เจริญวงศานนท์
 
613 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ภาคบุบผา
2. เด็กชายฐานัส  ไขแสงสังข์
3. เด็กชายธนกรณ์  โพธิคำ
 
1. นายสมพร  คำแหน
 
614 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ธัญญะ
2. เด็กหญิงธิยากร  คนรู้
3. เด็กชายอมรเทพ  ศรีสุข
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
2. นายสวง  แสงเทศ
 
615 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจีรวรรณ  จูเผื่อน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  นาบำรุง
3. เด็กหญิงพรนภา  สมเพ็ช
 
1. นางสาวสุมลวดี  โชติพานิช
 
616 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สนเล็ก
2. เด็กหญิงมนัสพร  ธนูศร
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทองอุ่น
 
1. นางสาวมัตติกา  ผาลี
2. นางวาสนา  ฐิตะยารักษ์
 
617 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีฤทธิ์
2. เด็กหญิงปิยนุช  สำนักนิตย์
3. เด็กหญิงอาภาศิริ  สุขเจริญ
 
1. นางพิมพ์พร  ตระการจันทร์
 
618 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  บุระเนตร
2. เด็กหญิงฟาตีมะห์  ถนอมรัก
3. เด็กหญิงไพลิน  อาดำ
 
1. นายสุกรี  อาดำ
2. นางสาววราภรณ์  แนวน้อย
 
619 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้วดวงใจ
2. เด็กหญิงอริษา  เย็นทรวง
3. เด็กหญิงอริสรา  งาเวียง
 
1. นางปิยาภรณ์  พรหมสำโรง
2. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
620 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงนริศรา  ขาวงาม
2. เด็กหญิงอมิตา  รอดศัตรู
3. เด็กหญิงอินทิรา  คงสวัสดิ์
 
1. นางกฤษณา  ฉิมฉาย
2. นางศศิธร  ไทยประยูร
 
621 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงรัตณ์ติกาล  งามเนตร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญประสพ
 
1. นางกรวิภา  กล่อมสุนทร
 
622 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงภัทรพร  สายรัตน์
2. เด็กหญิงสุธางศ์ุรัตน์  สุริยวรรณ
 
1. นางสาววิภาพร  วิเศษนคร
2. นางสาวกอบแก้ว  ดียิ่ง
 
623 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามวาวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวังกา
2. เด็กชายมาโนช  เงินงาม
 
1. นางสาวชลาลัย  ชัยมงคล
2. นางสมพิศ  นิยม
 
624 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ยุวเดชกุล
2. เด็กชายสิรภพ  บัวอ่อน
 
1. นายสมพร  คำแหน
 
625 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงพิชชา  ตรีเลิศมาลา
2. เด็กหญิงภาวิดา  สุวรรณพฤกษ์
 
1. นางสุดารัตน์  สากิยะ
 
626 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงฐิติพร  ธรรมพันทา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิ่นลาย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วฝ่ายนอก
2. นายชุติชัย  นิชาญกลาง
 
627 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงสิริยากร  อ้อยตาล
2. เด็กชายเมธัส  ทรัพย์ใหญ่
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
2. นายสวง  แสงเทศ
 
628 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์  วงษ์สิริพันธ์ุโสภา
2. เด็กหญิงวรันธร  ทิมจาด
 
1. นายสมชาย  หมวกไสว
 
629 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงธนพรรณ  โสสุด
2. เด็กหญิงไหมแก้ว  วรรณภูมิ
 
1. นางสาวแสงเทียน  จิตรโชติ
2. นางสาวสุนันทา  บึงจันทร์
 
630 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงรัชดา  แว่นกลาง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ฝนคำ
 
1. นางอรวรรณ  ปานจำรูญ
2. นายยงยุทธ  นุชบัว
 
631 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงพรนัชชา  จันทร์อยู่สุข
2. เด็กชายสุธีวัฒน์  กวางทอง
 
1. นางสมพร  ศรีสวัสดิ์
 
632 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงพราวพิชชา  ชาญสิทธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงไปรยา  บุญนาม
 
1. นางสาวรัติการ   ขันคำนันต๊ะ
2. นางสาวอลิษา  สืบสิงห์
 
633 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กหญิงธวัีลรัตน์  ประสงงค์
2. เด็กหญิงธันยมัย  จรรโลงศิลป์
 
1. นางสาวทิพย์สิตา  อัครสุขภิรมย์
2. นางสาวชลธิชา  บุบผา
 
634 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงนฤมล  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พรมมา
 
1. นายสมศักดิ์  อัมพรวิสิทธิ์โสภา
2. นายวิฑูรย์  จันทะไพร
 
635 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กิริชี
2. เด็กหญิงวรางคณา  แซ่ผู่
 
1. นางสาวปนิตา  สมานเมือง
 
636 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  กระจับนาค
2. เด็กหญิงชลธิชา  นัยบุรุษ
 
1. นายวีรพงศ์  เพิ่มมี
2. นางพิชชา  อัมระปาล
 
637 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงนาตาชา  ภูมีสุข
2. เด็กหญิงแพรวา  มะหะหมัด
 
1. นางสาวกรระวี  ธนารัตน
2. นางสาวพัชรี  เกียรติสมชาย
 
638 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนคลองพระอุดม 1. เด็กหญิงทิพเกสร  ปัตถานัง
2. เด็กหญิงอรดี  พึ่งทอง
 
1. นางมานิตย์  จันทร์แจ่ม
2. นางสาวศิริสุข  เทียนเล็ก
 
639 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณิชา  ยังศรี
2. เด็กหญิงสุชานาถ  กองคำ
 
1. นางจิณห์นิช  เจริญปิยะสุวรรณ
 
640 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิมลมณี  มาลีบำรุง
2. เด็กหญิงอโนชา  เนียมบุญเจือ
 
1. นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค
2. นางสาวสุรีรัตน์  เนียมบุญเจือ
 
641 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บูรณะ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ฤทธิ์มาก
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  ศรีกุดตุ้ม
2. นางสาวธัชชา  จิ๋วเชื้อพันธุ์
 
642 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงยุวดี  กลิ่นดี
 
1. นางสาววราภรณ์  ตุ่นยอด
2. นางเพชรรัตน์  สุวรรณภูมิ
 
643 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงดีจริยา  ภัคดีชาติ
2. เด็กหญิงสุวพิชชา  ขาวแดง
 
1. นางสาวพูนผล  มาโทโทม
 
644 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พึ่งเนตร
2. เด็กหญิงศรแก้ว  เล็กแข
 
1. นางสาวนฤมล  จิตรรัตนพฤกษ์
2. นายจักรกฤษณ์  ขุนหนังสือ
 
645 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงธันยพร  สงเปรื่อง
 
1. นางรำพึง  ไวพนิชการ
2. นางสาวภัคจิรา  นรสาร
 
646 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เดชบำรุง
2. เด็กหญิงรัชฎา  พญาสุด
 
1. นางจอมมณี  รัตนปราณี
 
647 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พรมจู
2. เด็กหญิงอรปรียา  คล้ายบุญมี
 
1. นางสาวจินตหรา  มีครองแบ่ง
2. นางสาวตติยา  โคทังคะ
 
648 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  บุญทับ
2. เด็กหญิงมลฑิกานต์  บุดชาดา
 
1. นางบุญรัตน์  บุญยศ
2. นายสังวรณ์  เดชมัด
 
649 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สร้อยวิทยา
2. เด็กหญิงปุณยาพร  บุยปก
 
1. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
2. นางสาวรุ่งนภา  วังโย
 
650 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กหญิงศิวพร   แสงลุ่ม
 
1. นางเจริญศรี   สุพรรณสาร
2. นางสาวผาสุข   ดาวมาศรัศมี
 
651 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศรอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐิดา  ทับเฉย
 
1. นางอัญชลี  พิมพาภรณ์
2. นางสุนันทา  ทองสกุล
 
652 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายชยธร  ชื่นเพ็ชร
2. เด็กหญิงนภัทร  วงศ์สกุลชื่น
 
1. นางสาววิจิตรา  ทองพูน
 
653 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  พัชรอัญชลี
2. เด็กหญิงศิริพร  เครือเถื่อน
 
1. นางปิยะมาศ  เจริญวงศานนท์
2. นางสาวมาริษา  สุเพ็งคำ
 
654 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  อาดำ
2. เด็กหญิงซารีนา  สายแสน
 
1. นางสาวเมตตา  คลังคำภา
2. นางศิริขัวญ  แก้วสังวาลย์
 
655 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามขุนทอง
2. เด็กชายธนาพร  พวงแก้ว
 
1. นายวีระชัย  หลักชัย
 
656 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ร่มไทรทอง
2. เด็กหญิงนิษาพร  อ่างทอง
 
1. นางสาวสายเรือง  ผิวหอม
 
657 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  ฉันทลักษณ์สุข
2. เด็กชายโชติพัฒน์  ไหมสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุธีรา  ก้งทอง
2. นางสาวจุฑาธิปต์  ล่ำสัน
 
658 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แมงทอง
2. เด็กหญิงพฤษา  ทองสุข
 
1. นางสาวเพียงหทัย  แก้วดวงงาม
2. นางสาวจิดาภา  เทพอำพันธุ์
 
659 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงนันทพร  สร้อยสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุคนธา  โรจน์ภิรมย์
 
1. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วฝ่ายนอก
 
660 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  หวังพิทักษ์
2. เด็กหญิงราโมน่า  มะหะหมัด
 
1. นายสุกรี  อาดำ
2. นางสาวณัฐชานันท์  โชตินิรันตนานุกูล
 
661 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงทิพย์ภาดา  สำเร็จดี
2. นางสาวอรทัย  ใครบุตร
 
1. นางสาวปิ่นแก้ว  ปรีชาธีรศาสตร์
2. นางสาวรติพร  โตหนองหว้า
 
662 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กหญิงทัตพิชา  สีใหม่
2. เด็กหญิงสุภาพร  ยอดชมภู
 
1. นางชนัญญา  ศิริวุฒิ
 
663 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงเปมิกา  มีศิลป์
2. เด็กหญิงใหม่พิมล  นิลนนท์
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
 
664 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ครคง
2. เด็กหญิงอติพร  บูรณประเสริฐกูล
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วังโย
2. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
 
665 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยา  วงธัญการ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กรมเวช
 
1. นางสาวสุมลวดี  โชติพานิช
 
666 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหมือนมี
2. เด็กหญิงอนุสรา  เพ็ชรพวง
 
1. นางพิมพ์พร  ตระการจันทร์
 
667 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงญาณิภา  เป้ามงคล
2. เด็กหญิงปวรรณา  อินทองหลาง
 
1. นางสาวกฤษดาพร  อินทร
 
668 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วมาเกิด
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วงษา
 
1. นายทรงพร  บุญประสงค์
 
669 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงจิราพร  เทพภิบาล
2. เด็กหญิงนาราฑ   ยิ่งตระการณ์
 
1. นางสาวมัตติกา  ผาลี
2. นางวาสนา  ฐิตะยารักษ์
 
670 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุชัญญา  เตยอ่อน
 
1. นางสาวกาญจนา  มะลิลา
 
671 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงญาณิศา   นิติวิวัฒน์วรกุล
 
1. นางสาวจิราพร  บัวบาลบุตร
 
672 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กชายพงษ์พันธุ์  แสงรุศุ
 
1. นางสาวชลธิชา  ทองเที่ยง
 
673 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1. เด็กหญิงสุชัญญา  เอี่ยมสมบูรณ์
 
1. นางอุมาพร  สุขอินทรีย์
 
674 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายพงศกร  สินกลาง
 
1. นายอุดมศักดิ์  ชาติศรี
 
675 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนกฤต  ขันธนิธิ
 
1. นางสมพงษ์  กลิ่นขจร
 
676 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนนภสร 1. เด็กชายศรัณยพงศ์  จันปัญญา
 
1. นางสาวเปมิกา  สุขสมร
 
677 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายนภัสกร  ศรีสุข
 
1. นางดวงพร  ว่องสุนทร
 
678 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  วรรณแสวง
 
1. นางสาวปัทมาพร  คัมภีระ
 
679 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤษณวรรณ  มัฆนาโส
 
1. นางสาวพัชรียา  บัวเผื่อน
 
680 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงพนิดา  เกษสถล
 
1. นางสาวสุดใจ  ขันงาม
 
681 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  ศิริวัฒนโภคิน
 
1. นางสาวภัทรวดี  ผิวเพ็ง
 
682 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  อินธูป
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ล้วนงาม
 
683 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กชายธนพล  ชูวงศ์
 
1. นายธานัน  เขมะวานิช
 
684 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญมาก
 
1. นางสาวกาญจนา  โชติช่วง
 
685 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กชายพีรดนย์  อินทรประสิทธิ์
 
1. นางน้ำผึ้ง  ฮ้อเจริญทรัพย์
 
686 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงธีราพร  สังพาลี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เหลืองธานี
 
687 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กชายตุลาพงษ์  ชมบุญ
 
1. นางสุนันท์  แพทย์เจริญ
 
688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กหญิงภัทราพร  นิลอร่าม
 
1. นางสาวสมถวิล  เสริมศรี
 
689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กชายพิชญ์พงษ์  ศรีษาพุทธ
 
1. นางบัณฑิตาภรณ์  ศรีคำภา
 
690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กชายครรชิตพล  วรนาม
 
1. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
 
691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กชายธีรภัทร  แนบทางดี
 
1. นางสาวจิระพันธุ์  ปากวิเศษ
 
692 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงลักษิกา  แซ่ลอ
 
1. นางปวรรัตน์  เด่นดวงไพโรจน์
 
693 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายปัญจพล  ชื่นวัฒนกุล
 
1. นางสาวศศินวภา  การะหงษ์
 
694 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 24 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงณัฏฐกมล  กิมหงวน
 
1. นายชัยยา  บุญโต
 
695 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 26 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงมนัญชยา  แก้วเล็ก
 
1. นางสาวสุธาวัลย์   จิตรแจ้ง
 
696 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพันธ์ทิพา  โคตตะคุ
 
1. นางปาจรีย์  รูปคม
 
697 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กหญิงนภาลัย  ไพรฑูรย์
 
1. นางปาริชาติ  วิจิตสุขุม
 
698 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 29 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงวาสนา  สุทธิเสน
 
1. นางสาวนริสรา  เจริญผล
 
699 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยะกาล
 
1. นางดวงมณี  แก้วกระจ่าง
 
700 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงณัฐมน  พันธุระ
 
1. นางสาวภัณฑรา  ชนะมาร
 
701 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงฐาณิชญา  นาคเสน
 
1. นางสาวมณีวรรณ  แหวนหล่อ
 
702 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 1. เด็กชายรัชพรรณ  รักชาติ
 
1. นางเสาวลักษณ์  มุสิเกิด
 
703 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำวิจารณ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทะนิต๊ะ
 
704 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  เชื้อชา
 
1. นางสาวแสงเทียน  จิตรโชติ
 
705 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดดาวเรือง 1. เด็กชายสมพร  บัวยะ
 
1. นางสาวภิญทุตา  อินเตสะ
 
706 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เฟืองคำ
 
1. นายชยานนท์  กอกจำเริญ
 
707 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สายสีดา
 
1. นางปัทมาภรณ์  คล่องดี
 
708 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายรัตนสยาม  สนใจแท้
 
1. นางอำนวย  บำเริบ
 
709 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทากัน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  กลิ่นอุบล
 
710 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงไอศิกา  เลิศเกษมผล
 
1. นางสาวเฉลิมรุ่ง  หลักสี่
 
711 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กชายภาสกร  ยืนยง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  รวมธรรม
 
712 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กหญิงณัชชา  กิตติพลางกูล
 
1. นายชัยยุทธ  ทองคำดี
 
713 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดโคก 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุษบา
 
1. นายสุจิตร  โยนกลอง
 
714 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงสุธิดา  กตัญญู
 
1. นางกรณิกา  คุ้นกลาง
 
715 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 46 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงฐิตาภา  อาดำ
 
1. นางสาวมินตรา  สัมมา
 
716 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงแพรวา  กิ่งไทร
 
1. นางวัฒนา  มะลิทอง
 
717 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงนีน่า  ไชยาลาด
 
1. นางสาวสุพรรษา  ค่อมบุญ
 
718 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 49 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงนัทธมน  จงโปร่งกลาง
 
1. นางสาวอลิษา  สืบสิงห์
 
719 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงนราพร  บรรเทา
 
1. นางสุธีรา  สุขเจริญ
 
720 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 50 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุธิดา  อาดำ
 
1. นางปิยาภรณ์  โยธาประเสริฐ
 
721 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 52 โรงเรียนปัญญวิทย์ 1. เด็กชายธัญเทพ  ทิมหอม
 
1. นางสาวมณีนุช  คำเพียร
 
722 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กหญิงมณฑิตา   แก้วสาคร
 
1. นางสาวณัชชา  เพทไสย
 
723 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้    
724 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปกิตตา  อ่อนอาจ
 
1. นางวนิดา  ตั้งเตชานนท์
 
725 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ
 
1. นางสุรินทร์   จันทร์เปรม
 
726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จิวรรจนะโรดม
 
1. นางสาวจรัสศรี  เวฬุวรรณ
 
727 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายต้นกันย์ เสกขุนทด  ณ ถลาง
 
1. นางสาวสำนวน  คุณพล
 
728 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤช  สอนทรัพย์
 
1. นายมนต์ชัย  คมสาคร
 
729 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอภิภู  ศิริฟ้า
 
1. นางสาวพัชรียา  บัวเผื่อน
 
730 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงกชมน  เลี้ยงเจริญ
 
1. นางสาวสุวิมล  ของมี
 
731 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร  เจริญชอบ
 
1. นางสาววรรณี  สำเภาทอง
 
732 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรพันธ์  นอบน้อม
 
1. นางสาวสายฝน  ขันแก้ว
 
733 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายปฏิกาญจน์  ศิลพิพัฒน์
 
1. นางสุภาวดี  ตั้นสกุล
 
734 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กชายจีรภัทร  ดอกจันทร์ภิรมย์
 
1. นายมารุต  มหาสุชลน์
 
735 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 1. เด็กหญิงวริษฐา  สนสมบัติ
 
1. นายสุทธิพร  พงษ์จันทร์
 
736 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กชายนิติพล  หนูสมจิตร
 
1. นางสาววรรณพร  มุลตองคะ
 
737 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงพันธ์ฐญา  ลัภนาเคนทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  รวมธรรม
 
738 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กชายอนุติ  โตรัตน์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ค่อมบุญ
 
739 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  ฉัตรอินทร์
 
1. นางสาวจิรนันท์  ปัททุม
 
740 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายนภัส  หุ่นดี
 
1. นางพิชชา  อัมระปาล
 
741 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายณัฐนันท์  ศรีสังวาลย์
 
1. นางสาวบัญจบ  จารโพธิ์
 
742 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายธีรภัทร์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวขวัญละมัย  ใจสุข
 
743 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายธนัตถ์  ทับขันธ์
 
1. นายสถาพร  บุญเรือง
 
744 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชูสกุล
 
1. นางสาวสมยงค์  หงษ์ศรีจันทร์
 
745 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุวรา  จันครา
 
1. นางกฤติยา  นาสมภักดิ์
 
746 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มากผ่อง
 
1. นางสาวอรษา  เกมกาแมน
 
747 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายณกร  มงคลบายศรี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อุ้ยนอง
 
748 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไกรสิงสม
 
1. นางสาววันดี  พลบุรี
 
749 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 25 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กชายชณากร  คำอยู่
 
1. นางสาวพรสุดา  เนาวรัตน์
 
750 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  นาดวง
 
1. นางสาวพัชรี  เชื้อปู่
 
751 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงเขมาพร  อังกุลดี
 
1. นางสุพรรณ  ใจมั่น
 
752 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง 1. เด็กหญิงปรียา  แซ่เตีย
 
1. นายฉลอง  พันธ์เนตร
 
753 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงณิชากร  กลิ่นมณี
 
1. นางสาวชลธิชา  ทองเที่ยง
 
754 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กชายสหพล  สัมฤทธิ์
 
1. นางนิภาพรรณ  พันพิบูลย์
 
755 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กชายอัครพงษ์  โพธิ์งาม
 
1. นายชำนาญ  จิตรโชติ
 
756 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 32 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงทยากร  ชัยมนตรี
 
1. นางสาวอลิษา  สืบสิงห์
 
757 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 32 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายอุสะมะ  ฮูเซ็น
 
1. นางสาวรภัทร  ชัยวรธนิน
 
758 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  มาประสพ
 
1. นางสาวพิชชานันท์  จันทร์โสม
 
759 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 35 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงสุวรรณ
 
1. นายภานุวัฒน์  โพธิ์ชัยแสน
 
760 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  นรเอี่ยม
 
1. นางสาววิลาวรรณ   บุพเต
 
761 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายพิชญุุชม์  โคตรชมภู
 
1. นางสาวภัทรวดี  ผิวเพ็ง
 
762 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดโคก 1. เด็กหญิงจิดาภา  จำปาฉิม
 
1. นายสุจิตร  โยนกลอง
 
763 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 39 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กหญิงบุศรีนทร์  อุไรอำไพ
 
1. นางสาวกนกรัตน์  แจ่มประทีป
 
764 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายภูผา  หวังวิชา
 
1. นายปพน  คลาฤทธิ์
 
765 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กชายณฐพัฒน์  พุทธรุณ
 
1. นางสาวเกศริน  มาดลย์
 
766 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงอลิศรา  บุญมาก
 
1. นางสุธีรา  สุขเจริญ
 
767 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 43 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายกชกร  จำเริญรักษ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  เสนาจักร์
 
768 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงศุภัชญา  จันทสร
 
1. นางสาวแพรวรุ่ง  ศรีประภา
 
769 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  โพธิ์มะณี
 
1. นางสาวทิพย์อาภา  เชื้อพรมมา
 
770 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 46 โรงเรียนปัญญวิทย์ 1. เด็กหญิงณัชฐาวรนุช  เนียมตะเคียน
 
1. นางสาวมณีนุช  คำเพียร
 
771 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 47 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงพิมธิชา  จำปาทอง
 
1. นางสาวสุธาวัลย์   จิตรแจ้ง
 
772 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กชายรัชชานนท์  พิทักษ์ศิลป์
 
1. นายทศวรรษ  เกิดติ๋ง
 
773 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 49 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เปียนาค
 
1. นางสนอง  กัสนุกา
 
774 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 49 โรงเรียนนภสร 1. เด็กชายสินมหันต  โรจน์รักษกุล
 
1. นางสาวเปมิกา  สุขสมร
 
775 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 51 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กหญิงนฤมล  สากร
 
1. นางสาวรัตติยา   นามปัญญา
 
776 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 52 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงอัยนี  อาดำ
 
1. นางสาวสุกมล  ไกรวารีย์
 
777 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 53 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงพจนีภรณ์  กมลาสน์บูชา
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  สิงห์หาญ
 
778 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 53 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กชายกุลพัชร  ไทยศรี
 
1. นางปาริชาติ  วิจิตสุขุม
 
779 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กชายจิรพันธุ์   บุญสนธิ
 
1. นางจุทามาศ  ตระการฤทธา
 
780 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ชื่นกมล
 
1. นางฐานิษตา  สีหนาท
 
781 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  ม่วงขำ
 
1. นางสาวเมขลา  ถิ่นวิมล
 
782 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษฎา  ขุนทอง
 
1. นางขวัญทนา  กอแก้ว
 
783 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญนุ่ม
 
1. นางปาริชาติ  วิจิตสุขุม
 
784 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 4 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรวาปี
 
1. นายการะเวก  แสงเทศ
 
785 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายธีรเชษฐ์  ผลบริบูรณ์
 
1. นางสาววรรณวิสาข์  ปิติไหว
 
786 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวภิบาล
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  พุ่มพวง
 
787 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงวรยา  สุทร
 
1. นางสาวสุพรรษา  ค่อมบุญ
 
788 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สินธำรงรักษ์
 
1. นางสาวอรทัย  ปะกิราเค
 
789 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 8 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงฮุสนา  อาดำ
 
1. นายกฤตยชญ์  ยืนยงกุล
 
790 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายชินดนัย  ตรุวิทยาคม
 
1. นายจักรพันธ์  คงเจริญ
 
791 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  พงศ์อุดมจินดา
 
1. นางรัตนา  พรมลา
 
792 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ลาภวนารักษ์
 
1. นายธวัชชัย  ประมวล
 
793 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  รัตนภักดี
 
794 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงวนิดา   สว่างใจ
 
1. นายกำพล  ประคุปตานนท์
 
795 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง    
796 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิตา  นีราเกียรติธนา
2. เด็กหญิงศศิธร  สว่างศรี
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ภู่เพ็ชร
 
1. นายประภัสสร  ทวีการ
2. นางสาวพรนภา  บุตรสมบูรณ์
 
797 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วิสาคำ
2. เด็กหญิงวาราดา  บุญสิทธิ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  จิตหนักแน่น
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ปัญญา
2. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
 
798 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงณัฐพร  สองสีจำปา
2. เด็กหญิงธัญมาส  ทองเจริญ
3. เด็กหญิงปพิชญา  ชานุชิต
 
1. นางสาวสมยงค์  หงษ์ศรีจันทร์
2. นางสาวอิศรา  บูชาบุญ
 
799 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชัยเดช  เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เจนใจ
3. เด็กหญิงอรนลิน  สะท้านธรณินทร์
 
1. นางสาวบังอร  กระจะจ่าง
2. นางกฤติยา  นาสมภักดิ์
 
800 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมมณี
3. เด็กหญิงโสภิดา  สุดตาสอน
 
1. นางสาวพิกุล  จอดนอก
2. นางสาวสกาวเดือน  ศรีแสนตอ
 
801 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดฉาง 1. เด็กหญิงปริศนา  ทับละออ
2. เด็กชายอนิวัติ  ศรีทวีกาศ
3. เด็กชายเนติพงษ์  พานทอง
 
1. นางสาวนัดดา  นาทันรีบ
2. นางสาวกานดา  ปานอ่อน
 
802 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกัลยา  อสิพงษ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สัญวงษ์
3. เด็กหญิงวราพร  วัดเมือง
 
1. นางสาวทักษพร  เรียงรุ่งโรจน์
2. นางสาวจุรีพร  กำหอม
 
803 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงรุจิราพร  สว่างแจ้ง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  มีจิตร์
 
1. นางสุมินทร  ทรัพย์ผล
2. นายธวัชชัย  ประมวล
 
804 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  กัณหาวราห์
2. เด็กหญิงสนธิชา  เนียมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเมธาพร  บรรพตสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ  วรรณชัย
2. นายวันชนะ  เกิดบัว
 
805 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยุดดร
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปทุมถาวรสกุล
3. เด็กหญิงวริศรา  ศิริกิจ
 
1. นางสาวกาญจนา  มะลิลา
2. นางประภาพร  โชคชื่น
 
806 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ  แก้ววิศิษฎ์
2. เด็กหญิงภราภรณ์  ม่วงพุฒ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทองด้วง
 
1. นางสาวพัชรียา  บัวเผื่อน
2. นางสาวสุภัสสร  วงค์หลัง
 
807 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายณัชพล  พิศเพ็ง
2. เด็กหญิงสุนันท์  น้ำแก้ว
3. เด็กหญิงหอม  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวบัญจบ  จารโพธิ์
2. นายสุทธิพงษ์  สดชื่น
 
808 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เป้ดทิพย์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ราชบุรี
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  ดนขุนทด
 
1. นางรดีวันต์  ปิ่นแก้วเกียรติ
2. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
 
809 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงธนิตา  ทองอุ่น
2. เด็กหญิงปทุมพร  บุญประเคน
3. เด็กหญิงปัทมาพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางนิภาพรรณ  พันพิบูลย์
2. นางกานต์รวี  ศรีนานอก
 
810 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงปรียาภา  ทวีเจริญธรรม
2. เด็กหญิงวันวิสา  ประจำวงษ์
3. เด็กชายวิธนนท์  จิตรักมั่น
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แหลมคม
2. นางสุภาพร  คำน้อย
 
811 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงอรัญญา  แสงอร่าม
3. เด็กหญิงอริสา  ประสพคำ
 
1. นายเอกดนัย  เบ็ญจชัย
2. นางสาวกิติยา  มารศรี
 
812 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมมณี
3. เด็กหญิงโสภิดา  สุดตาสอน
 
1. นางสาวพิกุล  จอดนอก
2. นางสาวสกาวเดือน  ศรีแสนตอ
 
813 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีพันธ์
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  พิลาศาสตร์
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  แผลงศาสตรา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  รวมธรรม
2. นางสาวดาวรุ่ง  อุปคง
 
814 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงชนกนันท์  พิมชัย
2. เด็กชายญาณพัฒน์  หาญพละ
3. เด็กหญิงไอสุริยา  ผลม่วง
 
1. นางสาวสุกัญญา  มุ่งจันทร์
2. นางสนอง  กัสนุกา
 
815 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สะเดาว์
2. เด็กหญิงลักษณ์นารา  ศิริสม
3. เด็กหญิงสุนิสา  จรรยา
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  สิงห์หาญ
2. นางสาวอภิญญา  ปลาทอง
 
816 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงนารี  เกษรบัว
2. เด็กหญิงปัญญพร  โต๊ะทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  มณีอินทร์
 
1. นางอนงค์  เที่ยงตรง
2. นางสาวสุดใจ  ขันงาม
 
817 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พูนทอง
2. เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  ยางงาม
3. เด็กหญิงนันทนัช  สันติกร
 
1. นางวันเพ็ญ  มาลาศรี
 
818 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดฉาง 1. เด็กหญิงนงนภัส  จังอินทร์
2. เด็กชายอนิวัต  ศรีทวีภาศ
3. เด็กชายเนติพงษ์  พานทอง
 
1. นางสาวกานดา  ปานอ่อน
2. นางสาวนัดดา  นาทันรีบ
 
819 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงปวิตรา  วุฒาพิทักษ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สายแก้ว
3. นางสาวมีนตรา  สามาอาพัฒน์
 
1. นางสาวจิรนันท์  ใยเพ็ง
2. นางสาวสุธาวัลย์   จิตรแจ้ง
 
820 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายณัฐภัทร  แอร์สุวรรณ์
2. เด็กชายธนดล  คำภาพันธ์
3. เด็กชายอริญชย์  แสงทวี
 
1. นายสราวุฒิ  นระดี
 
821 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงณวตา  พุฒพินิจ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วเทศ
3. เด็กหญิงมลนิชา  แป้งใส
 
1. นางสาวโสภิต  เอการัมย์
2. นางสาวสุภาภรณ์  อุ้ยนอง
 
822 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วังดอน
2. เด็กหญิงอริษาวดี  เทพณรงค์
3. เด็กหญิงโยษิตา  หากวี
 
1. นางสาวอรทัย  ปะกิราเค
2. นางสาววรัญญา  อัครโคตร
 
823 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายกรวิชญ์  ประจันตเสน
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  บงกชโอฬาร
3. เด็กหญิงษิษิตตา  เทียมเพ็ชร
 
1. นางสาวสำนวน  คุณพล
 
824 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงธนาภา  พุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงนาตาลี  มะหะหมัด
3. เด็กหญิงอธิตยา  ละแมสะอัด
 
1. นางฐานิษตา  สีหนาท
2. นางธนิดา  แผนสุพรรณ
 
825 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วิสาคำ
2. เด็กหญิงวาราดา  บุญสิทธิ์
3. เด็กชายศุภณัฐ  คล้ายทอง
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
2. นางสาวทิพย์สุดา  ปัญญา
 
826 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงกฤษณา  มาลีเมาะ
2. เด็กหญิงวรินดา  ลอยเกตุ
3. เด็กชายสมยศ  แสนทวีสุข
 
1. นายอนันต์  ภารสุวรรณ์
2. นางสาวเมขลา  ถิ่นวิมล
 
827 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   นูระบ๊าฟ
2. เด็กหญิงนัสรี  ชื่นกมล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ญาติพิมล
 
1. นางฐานิษตา  สีหนาท
2. นางปิยาภรณ์  โยธาประเสริฐ
 
828 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายภัคพล  ชูสุทธิ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คล้ายมาตย์
3. เด็กหญิงหทัยกานต์  โสมาบุตร
 
1. นางรัตนา   พรมลา
2. นายศิวะ  ทองขันธ์
 
829 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1. เด็กชายทักษิณ  อินทรปัญญา
2. เด็กชายพิสิทธิ์  ถีระแก้ว
 
1. นางสาวพิมพร  สามารถตรา
 
830 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายก้องกฤตมุข  รัตน์ฉัตร
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  กุลกัลยาดี
 
1. นางสาวเรืองศิริ  เรียงขัน
2. นางสาวขนิษฐา  จงใจดี
 
831 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  เม็กขุนทด
2. เด็กหญิงธันยาภัทร์  สิโรจน์ตันติกร
 
1. นางสาวจิรนันท์  ใยเพ็ง
2. นางสาวสุธาวัลย์   จิตรแจ้ง
 
832 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดฉาง 1. เด็กชายศักดฺิ์สิทธิ์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายเฉลิมชัย  มาตจันทึก
 
1. นางสาวนัดดา  นาทันรีบ
2. นางสาวกานดา  ปานอ่อน
 
833 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายนภ  ประจักษ์ธรรม
2. เด็กชายรหัท  ประจักษ์ธรรม
 
1. นางสาวสำนวน  คุณพล
 
834 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โม้แก้ว
2. เด็กชายศิริชัย  เฉลิมพันธุ์
 
1. นางสาววีรวรรณ  กุลมา
2. นายวัชโร  บุญนาค
 
835 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กชายพลวัฒน์  บัวบานพร้อม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  หวังดี
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
2. นางสาวทิพย์สุดา  ปัญญา
 
836 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ชื่นพอใจ
2. เด็กชายศศลักษณ์  โชติช่วง
 
1. นางสาวอรษา  เกมกาแมน
2. นายสุทธิรักษ์  ธัมมะปัดโต
 
837 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 59.2 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงธนัชพร  อนุอัน
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  หาดเคลือบ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มุ่งจันทร์
2. นางสนอง  กัสนุกา
 
838 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58.8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงลินดา  บุญเสริม
2. เด็กหญิงวริสรา  สีกาลัง
 
1. นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง
2. นายศุภฤกษ์  ปักกาโว
 
839 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายพลวรรธน์  ขวัญรัมย์
2. เด็กชายพีรัชชัย  สืบสิงห์
 
1. นายวิรุธ  สุวรรณทอง
 
840 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กชายธราธร  พัฒนพวงสิทธิ์
2. เด็กชายพยัคฆ์ภูมิ  แสงสินฉาย
 
1. นางนิภาพรรณ  พันพิบูลย์
2. นางกานต์รวี  ศรีนานอก
 
841 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กหญิงกมลเนตร  หวังสุขเจริญ
2. เด็กชายกฤติน  สีแดง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์แกม
2. นางสมหมาย  วัฒนธำรงค์
 
842 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กหญิงปทิตตา  เพ็งคุณ
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรีคำภา
 
1. นายไชโชติพฤทธิ์  ภูฆัง
 
843 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53.75 เข้าร่วม 15 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงญานิศา  สุนะพรม
2. เด็กหญิงพิยดา  นนทชัย
 
1. นางสิรินยา  พ้นภัย
2. นางสาวสุวรรณี  สงสันเทียะ
 
844 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายภัควา  ชลวัฒนาคินทร์
2. เด็กชายวรพล  กระหาร์
 
1. นายสุทธิพงษ์  สดชื่น
2. นางสาวบัญจบ  จารโพธิ์
 
845 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52.2 เข้าร่วม 17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   คำป้อม
2. เด็กชายธนวัตร  สนศรี
 
1. นางสาวสมยงค์  หงษ์ศรีจันทร์
 
846 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43.2 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายธนวิชญ์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมจิตร
 
1. นางสาวณัฐพร  แก้วเก่ง
2. นางยมนา  อรุณไพร
 
847 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42.25 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กชายพรชัย  สุพรรณเนียม
2. เด็กหญิงอารียา  หลานวงษ์
 
1. นางสาวโยษิตา  มุขแก้ว
 
848 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกวีพจน์  เปล่งสุขเจริญศรี
2. เด็กหญิงนริศรา  ยิ่งเจริญ
 
1. นางสาวสายฝน  ขันแก้ว
 
849 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 30.8 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กชายชยพล  เหมือนนาค
2. เด็กชายธีรเทพ  ดอนชัย
 
1. นางสาวแพรวรุ่ง  ศรีประภา
2. นางสาวจิระพันธุ์  ปากวิเศษ
 
850 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 23.2 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงนิพิมัย  เดชราช
2. เด็กหญิงไอยดา  เกิดโภคา
 
1. นายสุรไกร  ธรรมกุล
 
851 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายพศิน  เงินปาน
2. เด็กชายสิรภพ  พูนคล้าย
 
1. นางสาวโสภิต  เอการัมย์
2. นางสาวสุภาภรณ์  อุ้ยนอง
 
852 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายวัฒนา  กันตะมา
2. เด็กหญิงสุภัชชา  มีฤาสาร
 
1. นายการะเวก  แสงเทศ
2. นางสาวพรพรรณ  เสนาจักร์
 
853 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  อยู่ศรีสุข
2. เด็กชายวิรสิทธิ์  เขียวแก่
 
1. นางสาวณัฐพร  แก้วเก่ง
2. นายสำราญ  พุทธอินทร์
 
854 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงกาบกมล  พิพัฒกุล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ปิ่นทอง
 
1. นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง
2. นายจาวิกร  วงค์ภักดี
 
855 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายธนา  จันทจร
2. เด็กหญิงพัชราภา  บำรุงนอก
 
1. นายธวัชชัย  ประมวล
2. นางสุมินทร  ทรัพย์ผล
 
856 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายยมนา  อินทร์ตา
2. เด็กชายศุภลักษณ์  เครือบุญ
 
1. นางสาววนิดา  ศรีปัญญา
2. นางสาวมณีรัตน์  สุดเต้
 
857 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนากาญจน์  บุญเติม
2. เด็กชายดุลยพล  สุริวงศ์
 
1. นางขวัญทนา  กอแก้ว
 
858 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สรสิทธิ์
2. เด็กหญิงอภิสมัย  แพงสมศรี
 
1. นางสาวสุพรรษา  ค่อมบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  เจริญสุข
 
859 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายชยธร  สุขสมบูรณ์
 
1. นายพิชญพงษ์  สมบุญ
 
860 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  พวงพันธ์
 
1. นายชัยยา  บุญโต
 
861 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายจิรทีปต์  ใจแสน
 
1. นางจุฑารัตน์  มงคล
 
862 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 71 เงิน 4 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์  สารารัตน์
 
1. นางสาวเกตุ  ศรีนวน
 
863 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 71 เงิน 4 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 1. เด็กหญิงสโรชา  สินสงวน
 
1. นางสาวรัตนาลักษญ์  พันจักร
 
864 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 71 เงิน 4 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กชายชนินทร์  เบ็ญชา
 
1. นางวงเดือน  คล้ายบุญมี
 
865 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญประคม
 
1. นางสาวมณีวรรณ  แหวนหล่อ
 
866 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายอัมรินทร์  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เหลืองธานี
 
867 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษณะ  ยาดอ
 
1. นางสาวสายฝน  ขันแก้ว
 
868 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก   สุทธิทรัพย์
 
1. นางสาวณัชชา  เพทไสย
 
869 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กชายกิตติโชค  บินไธสง
 
1. นางกรณิกา  คุ้นกลาง
 
870 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  บำเรอ
 
1. นางสาวสุธาวัลย์   จิตรแจ้ง
 
871 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายกิตติกร  ราชบุรี
 
1. นางเขมิกา  อารีญาติ
 
872 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงธนัชพร  ผันสนาม
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  สิงห์หาญ
 
873 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กชายทินกร  จิ๋วคล้าย
 
1. นางสาวจิระพันธุ์  ปากวิเศษ
 
874 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายระพีพงศ์  ชมวิหก
 
1. นายวัชโร  บุญนาค
 
875 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  รัตนศิริ
 
1. นางสาวแสงเทียน  จิตรโชติ
 
876 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กชายภาคภูมิ  แสนคำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยสอน
 
877 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายชาลี  สมบูรณ์
 
1. นางดวงมณี  แก้วกระจ่าง
 
878 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายปณิธาน   ชัยมณีการเกษ
 
1. นางสาวเกศกนก  หงษาหลวง
 
879 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญลัก
 
1. นางสาวสุพรรษา  ค่อมบุญ
 
880 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายน้ำมนต์  ศรีวรมย์
 
1. นางสาวอรทัย  ปะกิราเค
 
881 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนสามวาวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัน  รัตวรรณ์
 
1. นางกาญจนา  บุญเทียน
 
882 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กชายภูวดล  คล้อยเอี่ยม
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ล้วนงาม
 
883 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายเอกภพ  สืบสาย
 
1. นางปาจรีย์  รูปคม
 
884 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายวีรพงษ์  วิพิธกาญจน์
 
1. นางสมใจ  ธาดาสวัสดิ์ สิ่วลือ
 
885 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายภีรภัทร  ทองล้วน
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มูลมณี
 
886 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กชายบุญรอด  เดชทะสอน
 
1. นางบัณฑิตาภรณ์  ศรีคำภา
 
887 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงอัญญาณี  ทองอันตัง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  รวมธรรม
 
888 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนนภสร 1. เด็กชายไกรวิชญ์  เตียวพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไก่แก้ว
 
889 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูโต
 
1. นางอัจฉรา  ฤกษ์เนตรี
 
890 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายพรธวัฒน์  ศกุณะสิงห์
 
1. นางสาววลาพร  อินอยู่
 
891 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1. เด็กหญิงลภัสรดา  อยู่รวม
 
1. นางอุมาพร  สุขอินทรีย์
 
892 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายอนุสิทธิ  สินธุไพร
 
1. นางสาวขวัญละมัย  ใจสุข
 
893 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายปิติวัฒน์  สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาวภัณฑรา  ชนะมาร
 
894 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กชายศักดิ์นนท์  นามปัญญา
 
1. นางวันดี  สังข์ทอง
 
895 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายอาทิวัฒน์   ฉันทนาตระกูล
 
1. นางสาวมินตรา  สัมมา
 
896 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนคลองลากค้อน 1. เด็กชายจารุวัฒน์  รักเดช
 
1. นางสาวจินตนา  เจิมแป้น
 
897 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายภัทรพล  ภมรสูตร
 
1. นางพรพิมล  พรสิงห์
 
898 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กชายธนาคิม  แนมขุนทด
 
1. นางน้ำผึ้ง  ฮ้อเจริญทรัพย์
 
899 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  โชติกูล
 
1. นางสาวกาญจนา  โชติช่วง
 
900 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบางเตยใน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รับเงิน
 
1. นางสาวอรทัย  อาพัดนอก
 
901 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงศศิธร  พงษ์บุตร
 
1. นางสาวทิฆัมพร  ชายะพันธ์
 
902 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายชวลิต  เดชแก้ว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  กลิ่นอุบล
 
903 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 1. เด็กหญิงอรัญญา  รัตนศิลป์
 
1. นางสาวปิยะนาฎ  อินตะ
 
904 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนปัญญวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มไทร
 
1. นางสาวมณีนุช  คำเพียร
 
905 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดดาวเรือง 1. เด็กชายศุภกฤต  เชื้อวงศ์
 
1. นางสาวภิญทุตา  อินเตสะ
 
906 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เพ็ญประทุม
 
1. นางสาวราวดี  ปิตะฝ่าย
 
907 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายธนภัทธ์  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางสาวอลิษา  สืบสิงห์
 
908 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศินิภา  บุรวัตร์
 
1. นางสาวพัชรียา  บัวเผื่อน
 
909 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายศิวกร  พุกะนัดด์
 
1. นางสาวเรืองศิริ  เรียงขัน
 
910 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กชายวิชญภณ  ผองขำ
 
1. นางวงเดือน  คล้ายบุญมี
 
911 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายฐตินนท์  ยงเยี่ยงพันธ์
 
1. นางสาวเอมอร  เขียนขยัน
 
912 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายมานะพงศ์  ศรีธวัชพงศ์
 
1. นางสาวสมยงค์  หงษ์ศรีจันทร์
 
913 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงสิริรัชช์  วงษ์ชมภู
 
1. นางสาวพรสุดา  เนาวรัตน์
 
914 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กชายธนกร  กล่อมสวน
 
1. นายไชโชติพฤทธิ์  ภูฆัง
 
915 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กชายวชิรศักดิ์   พันธุ์ปัญญา
 
1. นางอำไพ  ธนสวัสดิ์
 
916 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายลัทธมล  โพนทองถิ่น
 
1. นางสาวทิพย์อาภา  เชื้อพรมมา
 
917 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงฑีฏนารี  สิทธิบุญ
 
1. นางสาวขวัญละมัย  ใจสุข
 
918 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงนันท์นพิน  มารุดเกล้า
 
1. นางสาววรัญญา  อัครโคตร
 
919 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทีวะรัตน์
 
1. นายวัชโร  บุญนาค
 
920 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กหญิงภควดี  เกาะโพธิ์
 
1. นางสาวอรษา  เกมกาแมน
 
921 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กชายรชานนท์  หงส์สุริยา
 
1. นางสาวพิชชานันท์  จันทร์โสม
 
922 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงชวิศา  พลบุตร
 
1. นางสาววิจิตรา  โคกมา
 
923 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงภวิกา  สังสะนา
 
1. นางกานต์รวี  ศรีนานอก
 
924 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธวัชพงศ์  แซ่ซัว
 
1. นางสาวบังอร  กระจะจ่าง
 
925 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภู่ทอง
 
1. นายสุทธิพงษ์  สดชื่น
 
926 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงศ์อนุ
 
1. นายชำนาญ  จิตรโชติ
 
927 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายถิรธนา  เหลืองรุ่งทรัพย์
 
1. นางสมศรี  วิไลศรี
 
928 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กชายธันยบูรณ์  เลิศวิริยะกุล
 
1. นางสาววรรณี  สำเภาทอง
 
929 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  แสงทอง
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
 
930 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายมนัญชัย  แสงเจริญ
 
1. นางสาวอัญชลี  พิเคราะห์
 
931 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงณัฐมน  จรัสกาย
 
1. นางสาวอลิษา  สืบสิงห์
 
932 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายปัญญกร  ศรีหะทัย
 
1. นางสาวเกศกนก  หงษาหลวง
 
933 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนปัญญวิทย์ 1. เด็กชายอธิบดี  พรมกุล
 
1. นางสาวมณีนุช  คำเพียร
 
934 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พูนยศ
 
935 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงดลยา  ขาวเมฆ
 
1. นางเพ็ญผกา  กรวยทอง
 
936 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายวทัญูญู  ช่อประพันธ์
 
1. นายพิชญพงษ์  สมบุญ
 
937 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 30 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายกฤษณพล  อาดำ
 
1. นางสาวสุกมล  ไกรวารีย์
 
938 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวีรวัฒน์  อารีชม
 
1. นางสาวสายฝน  ขันแก้ว
 
939 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 32 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายนวพล  มีพัฒน์
 
1. นางสาวรภัทร  ชัยวรธนิน
 
940 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1. เด็กชายณัฐดนัย  พรมาลัยรุ่งเรือง
 
1. นางสาวจรัสศรี  เวฬุวรรณ
 
941 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายธนวัฒน์  บรรเทา
 
1. นางสุธีรา  สุขเจริญ
 
942 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กชายอภิวัฒน์  รวงทอง
 
1. นายทศวรรษ  เกิดติ๋ง
 
943 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รัตนสิงห์
 
1. นายมนต์ชัย  คมสาคร
 
944 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงกชกร  เทพธนสร
 
1. นางสาวสุพรรษา  ค่อมบุญ
 
945 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กชายณัฐนนท์   โพล้งอยู่
 
1. นางสาวณัชชา  เพทไสย
 
946 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายสรรค์นิธิ  หอมกลิ่น
 
1. นางสาวอัมพร  พละโพธิ์
 
947 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายปุณณัตถ์  วัฒนกุล
 
1. นางสาวสำนวน  คุณพล
 
948 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แย้มเอิบศิลป์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  รวมธรรม
 
949 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กชายอภิรักษ์  ซารัมย์
 
1. นางสาวแพรวรุ่ง  ศรีประภา
 
950 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดบางเตยใน 1. เด็กชายสุเมธ  นินสีนวล
 
1. นางสาวอรทัย  อาพัดนอก
 
951 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กหญิงชุติมา  สันทะทรัพย์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์แกม
 
952 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  มิงสะเมาะ
 
1. นางสาวปิยะนาฎ  อินตะ
 
953 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  นานรัมย์
 
1. นางสาวสารินี  สาตราภัย
 
954 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 47 โรงเรียนนภสร 1. เด็กชายเทพแทนไท  เผือกสวัสดิ์
 
1. นางสาวเปมิกา  สุขสมร
 
955 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงพิยดา  คำป้อม
 
1. นางสาวจุรีพร  กำหอม
 
956 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 47 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงทัศนียา  แซ่หยาง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ใยเพ็ง
 
957 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กชายศิวกร  สอนชัย
 
1. นางติภาพร  พัชรานุกูลการ
 
958 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดโคก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พิมพิรัตน์
 
1. นายสุจิตร  โยนกลอง
 
959 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กหญิงวาสนา  อยู่รัมย์
 
1. นางสาวรัตติยา  นามปัญญา
 
960 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศรียันต์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มูลมณี
 
961 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายคณุตม์  เลิศลิมชลาลัย
 
1. นางสาวโสภิต  เอการัมย์
 
962 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กชายธนวัฒน์  มโนศิลป์
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  สิงห์หาญ
 
963 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงพรประภา  แดงสาง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ใจถา
 
964 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกุลญามล  เข็มทิพย์
 
1. นางสาวณัฐพร  แก้วเก่ง
 
965 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กชายชานนท์  ศิริสุข
 
1. นางสาวเกศกานดา  ดวงใจ
 
966 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสามวาวิทยา 1. เด็กหญิงนุริญา  หุบทอง
 
1. นางสาวณัฐาศิณี  ทองเภา
 
967 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดฉาง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  อี้ทอง
 
1. นางสาวนัดดา  นาทันรีบ
 
968 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กชายวาสิน  จันทร์ปรุง
 
1. นางสาวพัชรี  เชื้อปู่
 
969 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กชายสิริบูรณ์  โตเจริญวิวัฒน์
 
1. นายสมศักดิ์  เปล่งรัตน์
 
970 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กชายจ่อโทหน่าย  โกศลดอย
 
1. นางสาวมุกดามณี  ศรีพงษ์เพริศ
 
971 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ 1. เด็กชายศักดิ์สุริยา  คำวัน
 
1. นางสาวพรพรหมสมร  อ่อนศรีน้อย
 
972 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนคลองลากค้อน 1. เด็กชายธัชนันท์  ดิษฐสอน
 
1. นางสาวจินตนา  เจิมแป้น
 
973 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนคลองพระอุดม 1. เด็กชายธรรม์ชัย  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวศิริสุข  เทียนเล็ก
 
974 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กชายสราวุธ  กางกองจับ
 
1. นายประสงค์  รามสิทธิ์
 
975 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กชายเมธัส  ทรัพย์ใหญ่
 
1. นางวิจิตรา  ทะริสุข
 
976 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายศิวกร  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวเอมอร  เขียนขยัน
 
977 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ทิพย์สาร
 
1. นางสาววาริศา  นูโพนทอง
 
978 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กชายธนพล  คันทะโรรส
 
1. นายเวณุ  ศรีรัตนกูล
 
979 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 1. เด็กหญิงกชกร  เรียบร้อย
 
1. นางสาวสุวรรณา  ราชคู
 
980 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  พรหมยาลี
 
1. นางวิจิตรา  ทะริสุข
 
981 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายรพีภัทร  บัวบรรจง
 
1. นางสาวณัฐพร  แก้วเก่ง
 
982 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายกรณ์กฤต  อาจคำ
 
1. นางสุมินทร  ทรัพย์ผล
 
983 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงปานศิริ  ปานน้อย
 
1. นางสาวสุพรรษา  ค่อมบุญ
 
984 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายภัทรกร  พวงพลี
 
1. นางสาววรัญญา  อัครโคตร
 
985 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายกฤษณ์  เฉลิมญาติ
 
1. นางสาวทักษพร  เรียงรุ่งโรจน์
 
986 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงอริสรา  ทองพรม
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  รัตนภักดี
 
987 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 12 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บำรุงพงค์
 
1. นายกฤตยชญ์  ยืนยงกุล
 
988 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงวันทนา  อังคศรี
 
1. นางสาววนิดา  ศรีปัญญา
 
989 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายณัฐพล  เอมกริช
 
1. นางสาววรรณวิสาข์  ปิติไหว
 
990 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง    
991 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกุลพัชร  แก่นโพธิ์
2. เด็กหญิงบัวคำ  ตอนะ
3. เด็กหญิงวิภาดา  ประทุมลัย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทะนิต๊ะ
 
992 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคัชรินทร์  อึ้งสำราญ
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  คุปตภากร
3. เด็กหญิงยลภัทร  เทพวงษ์
 
1. นางผ่องศรี  เครือกลัด
 
993 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 1. เด็กหญิงวัธนพร  งอกคำ
2. เด็กชายวีรชาติ  กลั่นงิ้ว
3. เด็กชายอชิศิวัฒน์  เผือกฟัก
 
1. นางสาวจิราพร  ปราบนอก
2. นางสาววันเพ็ญ  ถาวรกุล
 
994 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงธารินันท์  จูมทอง
2. เด็กหญิงพิชชาภัทร  ทองนพสิทธิ์
3. เด็กหญิงเดือนธันวา  ธนกิจเจริญกุล
 
1. นางอัสณีย์  ตันศิริสุข
 
995 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เดชปรีชา
2. เด็กหญิงศตพร  ทิพยรัตน์พรทวี
3. เด็กหญิงเอมมิกา  พิมพ์เพราะ
 
1. นางกนกวรรณ  ธรรมเจริญ
 
996 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตพร  สมพรเจริญ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ควรคำนวน
3. เด็กชายเอกพิภพ  คำตา
 
1. นายเชาวพงษ์  ทีวะรัตน์
2. นางจุฑามณี  เมยมงคล
 
997 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กชายธามนิธิศ  ฉัตรสง่า
2. เด็กชายภฤศ  มณีสาร
3. เด็กชายวิชยุตม์  ปริชาหาญ
 
1. นางสาวกวินธิดา  สนเผือก
 
998 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสาธิตปทุม 1. เด็กชายกฤติธี  ดีมาก
2. เด็กหญิงรชต  นกน่วม
3. เด็กชายเมธา  ธำรงค์จตุพงษ์
 
1. นางสาวเกศแก้ว  อยู่เจริญ
2. นายณัฐวุฒิ  ชุนลิ้ม
 
999 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงจูลี่  วอง
2. เด็กชายอภิมงคล  แก้วเมือง
3. เด็กชายโมไนย  รัตนผล
 
1. นางสาวปิยะพร  เกิดศักดิ์
2. นายสุรัตน์  กำลังเลิศ
 
1000 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กชายกะทา  สรวง
2. เด็กชายวาสนา  สรวง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ฉิมพลี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ก้อนใส
2. นายภูรีภัทร  พงษ์หนู
 
1001 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายชาคริต  กรเกษม
2. เด็กชายธนโชติ  เกิดประเสริฐ
3. เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีตะลาลัย
 
1. นางสาวรชฏพร  ตะวงค์
2. นางสาวสุชาดา  ศิลปพันธ์
 
1002 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สัพวรรณ
2. เด็กหญิงพีรดา  ธรรมพิรานนท์
3. เด็กชายภูบดินทร์  รื่นอารมย์
 
1. นางณัฐชยา  รื่นอารมย์
 
1003 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤติพงศ์  บัวติ๊บ
2. เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ชวนชอบ
3. เด็กหญิงไหมแก้ว  สุทธิประภา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ศักดิ์ธรรมเจริญ
2. นางสาวจันจิรา  ดาเลิศ
 
1004 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงปภาดา  คันธะเสน
2. เด็กชายพสุธร  ชูช่วย
3. เด็กชายภูริชญา  ม่วงศรี
 
1. นางสาวศิวปรียา  สิมโนนม่วง
 
1005 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 14 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงพลอยชนก  พามา
2. เด็กหญิงศุภจิรา  ดีรัศมี
3. เด็กหญิงเพชรวี  อรุณศรี
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ทองสุข
2. นางสาวกาญจนา  แก้วเรือง
 
1006 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กหญิงจันทิมา  ตรีขันธ์
2. เด็กชายปรเมศวร์  จันทพันธ์
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  วงศา
 
1. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน
2. นางสาวดวงเดือน  ผัดขัน
 
1007 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยลาภ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิงห์โต
3. เด็กหญิงอรรัมภา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวสุกัญญา  สายลอด
2. นางสาวใบเฟิร์น  ปุราชะทำมัง
 
1008 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กหญิงทัศนียวรรณ  ไชยวงค์
2. เด็กชายธนกฤต  แสนอ่อน
3. เด็กชายสามารถ  ฉายกี่
 
1. นางสาวนิภาพร  เพ็งสา
2. นางสาวอรษา  เกมกาแมน
 
1009 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 17 โรงเรียนปัญญวิทย์ 1. เด็กชายภูวไนย  ทินสมุทร
2. เด็กชายศุภกรณ์  ภู่ช้าง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ปัญญาสวัสดิ์
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรคุปต์
2. นางสาวพิลัยพร  ใยนนท์
 
1010 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ช้างเปีย
2. เด็กชายธีรชัย  พูลสุข
3. เด็กหญิงศิวพร  คุ้มเมือง
 
1. นายวรวุฒิ  พงษ์สมศักดิ์
2. นางสาวประภานิดา  แก้วศรีนวม
 
1011 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เพ็ชรจินดา
2. เด็กชายณัฐกิตต์  พรหมบัณฑิตกุล
3. เด็กชายเขษมศักดิ์  มีศรี
 
1. นายจีรศักดิ์  ทาต่อย
2. นางภัทราพร  โคตรวงศ์
 
1012 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 20 โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายภูวิช  ปิติวราเมธา
3. เด็กชายเจษฎา  ศรีอยู่สุข
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ศรีเจริญ
2. นางสาวสุดารัตน์  พรมสถาน
 
1013 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 23 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มพวง
2. เด็กชายอรรถกร  แกละมงคล
3. เด็กหญิงอัญชิฐา  ศรีสุดโต
 
1. นางสาวมลิวัลย์  ประยูรหาญ
2. นางสาวสำอาง  พรมบุตร
 
1014 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 23 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายชาคริต  สะอาด
2. เด็กชายวีรชน  อาดำ
3. เด็กชายเก่งการ  มะหะหมัด
 
1. นายพงศวัฒน์  สีลาดเลา
2. นายอัษฎาวุธ  โมคำ
 
1015 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พาครุฑ
2. เด็กชายศักดิพงศ์  ชุ่มดี
3. เด็กชายโสภณ  ปานเสียง
 
1. นางถนอมวงศ์   ชุ่มดี
2. นางสาวอรทัย  ขาวละเอียด
 
1016 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 23 โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กหญิงปพิชญา   ทองสุก
2. เด็กหญิงพิจิตรา  มนตรี
3. เด็กหญิงวันดี   แสงสุข
 
1. นางสาวกุสุมา   แย้มเทศ
2. นางสาวชุติรัตน์  ประสงค์มณี
 
1017 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 23 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงนภัสกร  แสงอร่าม
2. เด็กชายภูชิต  พิมพ์เวียง
3. เด็กหญิงเทียนหอม  ใจปทุม
 
1. นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ
 
1018 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสามวาวิทยา 1. เด็กหญิงธิญาดา  ดีสะเมาะ
2. เด็กหญิงนัฐธิชา  หุบทอง
3. เด็กหญิงภูลิษา  ไตรทรัพย์
 
1. นางสาววราภร  เรืองน้อย
2. นางกาญจนา  บุญเทียน
 
1019 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กชายธนพล  เปียมิน
2. เด็กชายธรรมธัช  นาดสำแดงฤทธิ์
3. เด็กชายธีรเมธ  วงษ์เจริญ
 
1. นางสาวอชิรศา  แสงกระจ่าง
 
1020 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กชายธนภัทร  กาฬสิงห์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศิลธรรม
3. เด็กชายสุทิวัส  ปัดทุมวรรณ
 
1. นางสาววรัญญา  พรมแดง
 
1021 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 31 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทะวงษา
2. เด็กชายสมใจ  มะลิซ้อน
3. เด็กชายอนุสร  การะเกษ
 
1. นางสาวลลิตา  ดำแต้
2. นางสาวโสรญา  ใจเอื้อ
 
1022 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดบางนา 1. เด็กหญิงกัลยา  น้ำนวล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วสายทอง
3. เด็กชายนฤดม  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางพัชราภรณ์  เพ็งสกุล
2. นายกันย์  วงษ์พานิช
 
1023 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 31 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายณฐกร  อินทรวาทิน
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  หอมทรัพย์
3. เด็กชายศรราม  ขำจิตร์
 
1. นางสาวสุธิดา  หงษ์สุวรรณ
2. นางสาวสุนิษา  คำนวนศักดิ์
 
1024 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายกันต์กวี  รัตนสาขา
2. เด็กชายนภัสรพี  บุญศิริ
3. เด็กหญิงอัญชสา  หรดี
 
1. นางจุฑารัตน์  เสนางคนิกร
 
1025 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  เหมือนดอกไม้
 
1. นางสาววันดี  พลบุรี
 
1026 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีทะรัง
2. เด็กชายอนุชา  มาโชติ
3. เด็กหญิงอรกัญญา  แก้วสว่าง
 
1. นางเกษรา  วุ่นเหลี่ยม
 
1027 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เลิศเมือง
2. เด็กชายเจษฎา  สอนมั่งมี
3. เด็กหญิงเมธาพร  จรจรัส
 
1. นางวันทนา  แก้วเนตร์
2. นางสาวกาญจนา  คามิค
 
1028 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงจิตรชญา  สุระภี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปลาวาฬ
3. เด็กหญิงอาทิตญา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวพจนา  ยาตำ
2. นางสาวพิมลพรรณ  พิมพ์ศิริ
 
1029 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายณัฐนันท์  นัยสถิตย์
2. เด็กหญิงวิภาวี  ยันตรปกรณ์
3. เด็กหญิงเนติมา  จันทร์ตรี
 
1. นางสาวจันทรกานต์  ไหมพรหม
2. นางรจนา  เจษฎางกูล
 
1030 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เข็มนางรอง
2. เด็กหญิงภาวิณี  ภายอุ้ม
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรียัน
 
1. นางสุชีลา  พรรณหาญ
2. นางสาววารี  นาคคงคำ
 
1031 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายจิรยุทธ  ทำงาม
2. เด็กชายพชร  ยนต์อยู่
3. เด็กชายอัจฉริย  มีโชคชัย
 
1. นางสาวกมลพร   เบ้าคำ
2. นางสาวนิภาพร  ตาลพวง
 
1032 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษ์มณี
2. เด็กชายธนกฤต  สีสม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุไรรัตน์
 
1. นางสาวดวงกมล  บริบูรณ์พานิช
 
1033 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ฉิมมา
2. เด็กชายศุภกิจ  พ่ายผา
3. เด็กหญิงโชติรัตน์  คงมนต์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ชิดโคกสูง
2. นางสาวนันทวรรณ  มีอนันต์
 
1034 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 43 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  กิ่งประโคน
2. เด็กชายปุณณวิชญ์  เพริศพรรณราย
3. เด็กชายภูบดินทร์  พวงเพชร
 
1. นางนันทนัช  แถมจำรัส
2. นางสาวนัดดา  สวาศรี
 
1035 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญบรรจง
2. เด็กหญิงญาดา  เพชรจันทึก
3. เด็กหญิงวรกานต์  สุริยะทา
 
1. นางสาวบังอร  วิเศษชาติ
2. นางสาวพิชามญช์  สุขกำเนิด
 
1036 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกิตติยา  พุ่มแพ
2. เด็กชายปัจวีย์  ดิษฐ์บรรจง
3. เด็กชายอานนท์  สมบัติวงค์
 
1. นางสาวมารยาท  จินดาชวลิตกุล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วกอง
 
1037 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  แย้มโอษฐ์
2. เด็กชายประธาน  เพียรเก็บ
3. เด็กชายเปรมกรณ์  โสดา
 
1. นางสาวศิริพร  แสวงศรี
2. นางสุกัลยา  ธีวีระปัญญา
 
1038 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กหญิงชุติมา   ใจน้ำ
2. เด็กหญิงยุวรรณา   ชมโฉม
3. เด็กหญิงสาวิตรี   สุทธิทรัพย์
 
1. นายชูศักดิ์  ชัยวิชู
2. นางสาวณัชา  เพทไสย
 
1039 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 49 โรงเรียนวัดเชิงท่า 1. เด็กชายภูผา  เสมอใจ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงอารียา  สุวัสดิ์สถาพร
 
1. นายนิคม  บำรุงวงศ์
2. นายเกรียงไกร  ประจักษ์จิตร
 
1040 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพัชร์  แก้วตุมกา
2. เด็กหญิงธารทิพย์  เรืองเวช
3. เด็กหญิงปิยะนุช  เกาะพลับ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรพล  ทวี
2. นายขวัญอนันต์  ครัวกลาง
 
1041 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 51 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กหญิงกิตติมา  กิตติกาขจร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณทอง
3. เด็กหญิงทิพปภา  สอนลูน
 
1. นางสาวสุมาลี  เมยมงคล
2. นางสาวศิริญา  บ่อชล
 
1042 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 52 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เหมือนสอาด
2. เด็กหญิงบัวชมพู  มนต์ทอง
3. เด็กหญิงอังคนา  ทองมี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เสนามาตย์
 
1043 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 1. เด็กชายคิมหันต์  เรืองแก้ว
2. เด็กชายชาติชาย  คำอ้อ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สุดสังข์
 
1. นายวินัย  คำทิพย์
2. นายกิตติธัช  แจ้งสว่าง
 
1044 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายภัคพล  จอกลอย
2. เด็กชายภูตะวัน  พันคำภา
3. เด็กชายวัชราวุฒิ   เปียเนตร์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ  แมลงภู่
 
1045 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายดำรงพล  แซ่เจีย
2. เด็กหญิงภษรินทร์  หุ่นเที่ยง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองหล่อ
 
1. นางสาวสถาพร  สัมโย
2. นางชุลีพร   จันทร์อนุรักษ์
 
1046 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวัชรวิทย์  กันสุข
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  พวงบุรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กรมเวช
 
1. นางขนิษฐา  แก้วโลก
2. นางสาวกมลชนก  ขะมาตย์
 
1047 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงคณิตา  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงบุญณรัตน์  แสงเดช
3. เด็กหญิงอาทิตยา   กล่อมจิตต์
 
1. นางสาวสถาพร  ภูทองก้าน
2. นางนงลักษณ์  แทนบุญ
 
1048 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.1 ทองแดง 5 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงงามฤดี  แซ่ย่าง
2. เด็กชายนิธิวัต  แก้วอุไร
3. เด็กชายพีรพัฒน์  รู้ปัญญา
 
1. นายอัมพร  ภูกองไชย
2. นางสาวรุจาภา  คนขยัน
 
1049 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กชายสิทธิชัย  เกสทอง
2. เด็กชายอนุชา  ปานปูน
3. เด็กหญิงอภิตา  ภิรมย์เอี่ยม
 
1. นางสาวอนุษรา  หาญกุดตุ้ม
2. นางสาวปรีชาภรณ์  วันศรี
 
1050 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีกุลคร
2. เด็กหญิงชลธิชา  ภาสอน
3. เด็กชายวรวิทย์  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางรัตติยาภรณ์  ไวยุพัฒนธี
2. นางสาวนัทธมน  หอมหวน
 
1051 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์อินตา
2. เด็กชายศิลปชัย  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  โปรยเจริญ
 
1. นางสาวศิริพร  แสวงศรี
2. นางสาวอังคณา  แก้วคำมา
 
1052 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญชาติ
2. เด็กหญิงปานระพี  อบอวล
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  สรโยธิน
 
1. นางสาวรัฎชา  ศิลมั่น
2. นางสาวมลฤดี  ทวีมา
 
1053 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  เผือกดี
2. เด็กชายปารเมศ  สาคร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พวงจาริทย์
 
1. นางสาวลลิตา  ดำแต้
2. นางสาวเดือนรัตน์  เฉลียวกิจ
 
1054 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญสร้าง
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  จันทร์สูรย์
3. เด็กชายสิทธิชัย  คำแสง
 
1. นางสาวนัดดา  สวาศรี
2. นางนันทนัช  แถมจำรัส
 
1055 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กชายจักรพงษ์  จงดีซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เจนไพร
3. เด็กหญิงพัชราภร  รัตนะวัน
 
1. นางสาวรัตนาพร  กาฬพันธ์
2. นายสุพจน์  สุระเพิ่ม
 
1056 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายกฤษดา  หกเหลี่ยม
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ลายศิลา
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  อาดำ
 
1. นางสาววราภรณ์  แนวน้อย
2. นายสุกรี  อาดำ
 
1057 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงชนิสรา  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงธณัฐสา  เตจ๊ะ
3. เด็กหญิงพิชยาภรณ์   ขันติธรรมาภรณ์
 
1. นางพรทิพย์  แตงโสภา
2. นางสาวจิราพร  ศาสนา
 
1058 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง    
1059 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมทอง 1. เด็กชายปวิณ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายวีรพล  โตบัวงาม
3. เด็กชายสมชาย  อุ่นอก
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สุอารี
2. นางรัตนาภรณ์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1060 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญพามา
2. เด็กชายศุภกร  บัวเรือง
3. เด็กชายอชิญพัฒน์  ปิยะภานุกูล
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  สงสระน้อย
2. นางสาวสุกัญญา  สายลอด
 
1061 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายกรกฎ  หาญคำภา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงน้อยเจริญ
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ครองไกรเวช
 
1. นางสาวอมรัชญา  ชินศรี
2. นายบวรเดช  ยอดเพชร
 
1062 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะหะหมัด
2. เด็กหญิงสรัญญา  อาดำ
3. เด็กหญิงอสมา  อาดำ
 
1. นางสาววิกาญดา  เครือมาศ
2. นางสาวเมตตา  คลังคำภา
 
1063 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กชายทินภัทร   อภัยนอก
2. เด็กชายภาคย์พงษ์  เตชะเถลิงพล
3. เด็กหญิงวิชญดา  สิงหนาม
 
1. นางกมลพรรณ  วิรุณหะ
2. นางสาวธนาภรณ์  สายทอง
 
1064 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ชินศรี
2. เด็กหญิงนภสร  เข็มทอง
3. เด็กหญิงอนัญญา  มาไกล
 
1. นายณัฐพล  ศรีใสคำ
2. นางสาววิชญาดา  มีเค้า
 
1065 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.4 เงิน 7 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงยามี  นายี
2. เด็กหญิงศศิธร  ใจเย็น
3. เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณทา
 
1. นางสาวภัควรันธร  ภูอาศัย
2. นายพงษ์ศักดิ์  วงกลม
 
1066 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.8 เงิน 8 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กหญิงพรมงคล  นุ่มโต
2. เด็กหญิงมะปราง  บุญพันธ์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตั้งพิมาย
 
1. นางมิ่งขวัญ  โพระดก
 
1067 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดโคก 1. เด็กหญิงกันยกร  ถาวรกุล
2. เด็กชายวิสุทธิ์โท  สว่างอารมณ์
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  ไทยประโคน
 
1. นางสาวปวีณา  โรจนบวร
2. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
1068 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงกรชนก  ฉัตรแก้ว
2. เด็กหญิงจันทิมา  ใจหมายดี
3. เด็กหญิงศิวาการ  เรืองโรจน์
 
1. นางรัชดา  เบ้าทอง
2. นางสาวดาวรุ่ง  อุปคง
 
1069 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงปติณญา   จันทโชติ
2. เด็กชายปัญญากร  อภิชาติเจริญชัย
3. เด็กหญิงสุนิสา  รักษาทรัพย์
 
1. นางจุฑารัตน์  เสนางคนิกร
 
1070 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เจริญไชย
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองฉิม
3. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธนากุลชีวารัตน์
 
1. นางสาวปิยะพร  เกิดศักดิ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สืบสำราญ
 
1071 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 13 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กีดคำ
2. เด็กหญิงนลินภัส  พรสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  กันทะวงค์
 
1. นางสาวกาญจนา  แก้วเรือง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ทองสุข
 
1072 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 14 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กหญิงวริญดา  เหม็นโสะ
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  สวัสดี
3. เด็กหญิงอาริสา  นวลละออ
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สุวภิญโญภาส
2. นางสาวสุมาลี  เมยมงคล
 
1073 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กหญิงณัฐฌา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชินพิมาย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เขยนอก
 
1. นายวีระชัย  ทนทาน
 
1074 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เพิ่มพงศ์อารี
2. เด็กหญิงพิชญ์ภรณ์  สาตร์สูงเนิน
3. เด็กหญิงอภิสรา  มาดา
 
1. นางสาวศิวปรียา  สิมโนนม่วง
2. นางสาวสุนิสา  ทองขาว
 
1075 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63.6 ทองแดง 17 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงณิชา  จุลเหลา
2. เด็กหญิงปรินทร  แสนโภชน์
3. เด็กชายอรรถพล  ศรีศิริเล็ก
 
1. นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ
 
1076 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63.2 ทองแดง 18 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงกัญญลักษณ์  กุลลิ้มรัตน์ชัย
2. เด็กหญิงนันนลิน  สวัสดิเกียรติ
3. เด็กหญิงภภัสสร  เสถียรสวัสดิ์
 
1. นางวริยากร  อัศววงศานนท์
 
1077 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายศุภณัฐ  ปองดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ปองดี
3. เด็กชายเฮียงจันทร์  วันกูดี
 
1. นางสาวทักษอร  พงษ์ศิริ
2. นางสุภาพร  จินดาแสน
 
1078 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคเอี่ยม
2. เด็กหญิงบุณญาพร   มาบ้านโส้ง
3. เด็กชายภาณุวัฒน์   แซ่ลี้
 
1. นางสาวรัตนาลักษญ์  พันจักร
2. นางนงนุช  อุดมพันธ์
 
1079 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 56.6 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กงเดิน
2. เด็กหญิงบุษราคัม  วงค์เหลา
3. เด็กหญิงวริศรา  ปัญญาแก้ว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ชิดโคกสูง
2. นางชนธัญ  เอี่ยมอนันต์เจริญ
 
1080 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 55.8 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  คงทะเล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขามรัฐ
3. เด็กหญิงอริษฏา  เหวี่ยงสกุล
 
1. นางสาวดวงตะวัน  ใจหมั่น
2. นางสาวอาภาภรณ์  วรนาม
 
1081 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 55.4 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงกรณิศ  ปิ่นภู่
2. เด็กหญิงปิยพร  นิลสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  สนธิสายทอง
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  แสนมุข
 
1082 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 53.4 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  รื่นเวช
2. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  วรโชติภัทรพงศ์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เสือสกุล
 
1. นางศิริลักษณ์  สุขประเสริฐ
2. นางพนิดา  ณ นคร
 
1083 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 52.2 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กชายณัฐกฤต  ศิริภาพ
2. เด็กหญิงทักษพร  อักษรพาลี
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ทิวเกษม
 
1. นางสาววรัญญา  พรมแดง
2. นางสาวอุมาพร  กุลสำโรง
 
1084 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 51.4 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  แป้นสุข
2. เด็กหญิงบุนสิตา  เขตกัน
3. เด็กหญิงสรัณญา  วงคำอุด
 
1. นายวันเฉลิม  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวอัญชลี  หัดนครอินทร์
 
1085 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงนิปัจการ  ปานรุ่ง
2. เด็กหญิงนิสิตธิดา  นราศรี
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  อ่อนฤทธิ์
 
1. นางสาวปิ่นมณี  ละอองศรี
2. นางสาวสุภัทรี  ไพศาล
 
1086 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงชลธิชา  สำเนียงแจ่ม
2. เด็กหญิงพรสิริ  แสงรายเรือง
3. เด็กชายสิทธิ์นนท์  จูสนิท
 
1. นางพรทิพย์  แตงโสภา
2. นางสาวจิราพร  ศาสนา
 
1087 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงนัฐพร  ทิมประทุม
2. เด็กหญิงภาทวี  ผิวอ่อน
3. เด็กหญิงอรยา  บุญชาติ
 
1. นางสาวรัฎชา  ศิลมั่น
2. นางสาวมลฤดี  ทวีมา
 
1088 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงนริศรา   มะหะหมัด
2. เด็กหญิงฟารีดา   ยิ่งนิยม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ญาติพิมล
 
1. นางสาวสุจิตรา  สุณา
2. นางสาววิกาญดา  เครือมาศ
 
1089 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.5 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงปนัดา  พิมปาน
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ช้างกร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โสนามิตร
 
1. นายอัมพร  ภูกองไชย
2. นางสาวดีนิรีนดร์  ผิวขำ
 
1090 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.25 เงิน 5 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ครุธสนธิ
2. เด็กหญิงอนัดชา  ศิริแพงมา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ชุมนุมชาติ
 
1. นางรัตติยาภรณ์  ไวยุพัฒนธี
2. นางสาวนัทธมน  หอมหวน
 
1091 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1. เด็กหญิงพฤกษา  ขำแป้น
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ภัทรปิติชินพัฒน์
 
1092 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงชญาดา  เพ็ชรปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  หิรัญสุวรรณกิจ
3. เด็กชายพริษฐ์  วิจิตรวัฒนานนท์
 
1. นายบวรเดช  ยอดเพชร
2. นางสาวอมรัชญา  ชินศรี
 
1093 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กหญิงปัญลักษณ์  ก้านขาว
2. เด็กหญิงพรรณราย  แสงจีน
3. เด็กหญิงเมธินี  ฉายอรุณ
 
1. นายณัฐพล  ศรีใสคำ
2. นางสาววิชญาดา  มีเค้า
 
1094 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงวริศรา  ธงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรี  แสบรัมย์
3. เด็กชายเอกนัฐ  นรเดชานนท์
 
1. นางสาวศิวปรียา  สิมโนนม่วง
2. นางสาวนงลักษณ์  สมสุข
 
1095 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงญาณิน  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วนวม
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีกุลคร
 
1. นางสาวสุธิดา  หงษ์สุวรรณ
2. นางสาวปราณี  ลือนาม
 
1096 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กชายณัฐดนัย  กลางถิ่น
2. เด็กชายนาคินทร์  สกุลแสง
3. เด็กชายภากร  ตานันชัย
 
1. นางรัศมี  ทัพวงศ์
2. นางสาวนวลจันทิรา  ศรทอง
 
1097 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กชายชญานิน  รักบุตร
2. เด็กชายพลทัต  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
3. เด็กชายพีรวัส  แซ่อึ๊ง
 
1. นางมิ่งขวัญ  โพระดก
 
1098 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงกรชนก  บุญครุฑ
2. เด็กหญิงวรัญญา  วิชาสุ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ถูกจิตต์
 
1. นายจีรศักดิ์  ทาต่อย
2. นางสาวพรพรรณ  ทันทะนะ
 
1099 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงกะพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทะนาข่า
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีบุญ
 
1. นางสาวพจนา  ยาคำ
 
1100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงกชกร  บังเกิด
2. เด็กชายนัฐพนธ์  คำจุมพล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  รอบรู้
 
1. นางสุชีลา  พรรณหาญ
2. นายไพรวัลย์  ดิษฐ์เล็ก
 
1101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กชายวันจักร  ตุ้มทอง
2. เด็กชายสิรภพ  เรือนทอง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  โล้สุวรรณกุล
 
1. นางสาวประภานิดา  แก้วศรีนวม
2. นายวรวุฒิ  พงษ์สมศักดิ์
 
1102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา  จันทร์เกษม
2. เด็กหญิงรจชรินทร์  พรมลี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สำรวมรัมย์
 
1. นางสาวบังอร  วิเศษชาติ
2. นางสุภาพร  จินดาแสน
 
1103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงชญาดา  ศรีทำมา
2. เด็กหญิงปนิตตา  ผ่องกาไสย
3. เด็กหญิงสิริรัชช์  วงษ์ชมภู
 
1. นางสาวจิราพร  จำปาเทศ
 
1104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงปริตา  สุทธิจิระชาติ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ไชยสุข
3. เด็กชายรักษ์พล  ยอดรักษ์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  แสนมุข
 
1105 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงกัญญาณาฐ  จันทวี
2. เด็กหญิงกัณฐมณี  สว่างแจ้ง
3. เด็กหญิงนฤภร  มณีชัยมงคล
 
1. นางสาวสาวิตรี  เติมวุฒิ
2. นางสาวจันทิมา  ครอบกระโทก
 
1106 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสอน
2. เด็กชายอนัญฐพันธ์  ลัภนาเคนท์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สีลาดเลา
 
1. นายเอกพันธ์  ขันธม่วง
2. นางรัชดา  เบ้าทอง
 
1107 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายคมกฤช  สุวรรณเลิศ
2. เด็กหญิงภัคภิญญา  พัทภักดิ์
3. เด็กชายสัชฌะ  คุ้มบุดดี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  จอดนอก
 
1108 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายภาวัต  กลิ่นผล
2. เด็กชายวรธรรม  สะราคำ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ฉิมคง
 
1. นางจุฑามณี  เมยมงคล
2. นางอัญชลี  โคตรนิยา
 
1109 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายทยุทธ  สุระกนิตย์
2. เด็กชายธัญนพ  วารีวัฒนศักดิ์
3. เด็กชายฟ้าใหม่  รัตนธนมงคล
 
1. นางวริยากร  อัศววงศานนท์
2. นางวริยากร  อัศววงศานนท์
 
1110 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงจณิตา   สีหะวงษ์
2. เด็กชายธนากร   ตรีเดช
3. เด็กหญิงเมทินี    มูลเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ  แมลงภู่
2. นางสาวน้ำค้าง  ย่ีสุ่นซ้อน
 
1111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ธรรมประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐชา  นวมจิตต์
3. เด็กหญิงบุญธิชา  ยูฮันเงาะ
 
1. นางสาวใบเฟิร์น  ปุราชะทำมัง
2. นางบุญเยี่ยม  พงษ์สระพัง
 
1112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายธนดล  กันทะสร
2. เด็กหญิงปภาวี  สุทธินันท์
3. เด็กหญิงภูริชญา  ลายชีว
 
1. นางสาวกาญจนา  แก้วเรือง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ทองสุข
 
1113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงจันทิมา  มีชัย
2. เด็กหญิงพิไลพร  ขัติยะ
3. เด็กหญิงยลรดี  รุ่งแจ่ม
 
1. นางสาวรชฏพร  ตะวงค์
2. นางสาวอัจฉรา  ดีสูงเนิน
 
1114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.6 เงิน 4 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชแนว  บอทรา
2. เด็กหญิงณิชนันท์  บัวอินทร์
3. เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายกฤษดา  ขวาแซ้น
2. นางธนภรณ์  หงษ์ทอง
 
1115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 5 โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กหญิงจีระพร  ลาล้ำ
2. เด็กหญิงธนพร  เป็กกันใจ
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พยัฆศรี
 
1. นางสาวชุติรัตน์  ประสงค์มณี
2. นางสาวกุสุมา  แย้มเทศ
 
1116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.2 เงิน 6 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กหญิงจิรชยา  สิงหรา
2. เด็กหญิงวรัชยา  ชูทุ่งยอ
3. เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อเจริญ
 
1. นางมิ่งขวัญ  โพระดก
 
1117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77.35 เงิน 7 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถวายพุ่ม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ทองสุก
3. เด็กชายออมทรัพย์  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ
 
1118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.6 เงิน 8 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ภูกิ่งนา
2. เด็กชายนวพล  ทองศรี
3. เด็กหญิงลลิตา  อาทร
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทีเหมาะ
2. นางสุวรรณี  ปัญญาเสน
 
1119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.4 เงิน 9 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 1. เด็กหญิงชวัลญา  จิตประพัตร์
2. เด็กหญิงนภัส  พูลหอม
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีเหลือง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ถาวรกุล
2. นางสาวรัตนาลักษญ์  พันจักร
 
1120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงพรพิมล  คิดประทุม
2. เด็กชายมนต์ชัย  สืบแสง
3. เด็กหญิงศิริทิพย์  พัดสบาย
 
1. นางสาวพจนา  ยาตำ
2. นางสาวพิมลพรรณ  พิมพ์ศิริ
 
1121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.2 เงิน 11 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงกีรัตยา  โกมลศิริ
2. เด็กหญิงอติวัณณ์  อุไรรัตน์
3. เด็กหญิงอรัญชยา  คงเพ็ชร
 
1. นางวริยากร  อัศววงศานนท์
 
1122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72.8 เงิน 12 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อุปพงศ์
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  มาดี
3. เด็กหญิงอมาวดี  รอดเกษม
 
1. นางเยาวลักษณ์  ฉัตรมาศ
2. นางสาวจารุวรรณ  งามขำ
 
1123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายธนดล  ภูปรางค์
2. เด็กหญิงนฤมล  เตยกุญชร
3. เด็กหญิงฟ้าใหม่  ยวนคง
 
1. นางสาวปิ่นมณี  ละอองศรี
2. นางสาวพนิดา  เสริมศรี
 
1124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายกันตพัฒน์  จันทร์ละออง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  กลยะนี
3. เด็กชายอภิวุฒิ  สวัสดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สิงนาแพง
 
1125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70.2 เงิน 15 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสง่า
2. เด็กหญิงปิ่นมาดา  โกมุกแดง
3. เด็กหญิงอุรัสยา  สัตย์ชื่อ
 
1. นางสาวปุญญิศา  ผุสิตธโนดม
2. นางสาวพรพิมล  ยศแสน
 
1126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 16 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เดชบำรุง
2. เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์วิทูไท
3. เด็กหญิงอภิญญา  ขวัญเมือง
 
1. นางณัฐชยา  รื่นอารมย์
 
1127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 17 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สอนสนาม
2. เด็กชายชนาธิป  หล้าดี
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทองนาค
 
1. นายกิตติพงษ์  อันทะจิตต์
2. นางสาวนันทวรรณ  มีอนันต์
 
1128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 18 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงกิมฮาย  ดวงมณี
2. เด็กหญิงนารินทร์  ประดิษฐ์
3. เด็กชายวีรยุทธ์  นามวงษ์
 
1. นางสาวบังอร  วิเศษชาติ
2. นางสาวทักษอร  พงษ์ศิริ
 
1129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กหญิงนิรมล  แย้มกลีบ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสงกล่อม
3. เด็กชายวิทยา  โยมทอง
 
1. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน
2. นางสาวดวงเดือน  ผัดขัน
 
1130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 61.4 ทองแดง 20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีกระทุม
2. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ฤทธิเดช
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรีประชา
 
1. นางสาวสุวิมล  ธีรภาพ
2. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
1131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายภานุภณ  ประภาสัย
2. เด็กชายสรวิชญ์  เทพสกุล
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์   ไพรัตน์
 
1. นายวันเฉลิม  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวอัญชลี  หัดนครอินทร์
 
1132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 21 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายกัน  กองการ
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  มูนิคม
3. เด็กชายสุพัฒตรา  อาดำ
 
1. นางสาวขวัญตา  หล้าบา
2. นายพงศวัฒน์  สีลาดเลา
 
1133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 57.4 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงภคพร  ชักจูง
2. เด็กหญิงวารุณีย์  ซารัมย์
3. เด็กหญิงวาฤทธิ์  ยุบลชิต
 
1. นายวงศกร  แสงบุดดี
2. นางสาวกิตติยาพร  ตันเจริญ
 
1134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กชายบุญลือ  ธรรมกิโล
2. เด็กชายสุทธิพร  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายเจษฏา  ศรีนวลสุข
 
1. นายประสิทธิ์  นิมา
2. นายนันทนัช  แถมจำรัส
 
1135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โคตรวิชัย
2. เด็กหญิงสิริพร  ช่างคิด
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  พึ่งเทียน
 
1. นางสาววิมลพรรณ  ดาวดาษ
2. นางจีรนันท์  ม่วงพิณ
 
1136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจีราภา  ประกาาตะนันท์
2. เด็กชายพิศณุ  พันธวารี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทรัพย์สมรวย
 
1. นางขนิษฐา  แก้วโลก
2. นางสาวกมลชนก  ขะมาตย์
 
1137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงกนกพร  สกุลรัง
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เสือเดช
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บัวแดง
 
1. นางสาวมลฤดี  ทวีมา
2. นางสาวรัฎชา  ศิลมั่น
 
1138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงธนาพร  ทองแดงสุข
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จุทธะสิงห์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วงค์คลอง
 
1. นางสาวดีนิรันดร์  ผิวขำ
2. นายอัมพร  ภูกองไชย
 
1139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงรัตนา  ยศศิริ
2. เด็กชายวัชระ  บัวขาว
3. เด็กหญิงอารยา  คงสำราญ
 
1. นางสาวรัตนาพร  กาฬพันธ์
2. นางสาวรติพร  โตหนองหว้า
 
1140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง    
1141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กชายดลฤทธิ์  หมั่นกิจ
2. เด็กชายพีรภัทร  ยิ้มแย้ม
3. เด็กชายวทัญญู  เอี่ยมกาย
 
1. นางนันทนัช  แถมจำรัส
2. นางสาวนัดดา  สวาศรี
 
1142 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กหญิงณัฐชา  ไม้ดี
2. เด็กชายธนกฤต  สุขมี
 
1. นายณัฐพล  ศรีใสคำ
 
1143 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายสรอรรถ  ตรีนุสนธิ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญพานิช
 
1. นางชุติมา  อัมพุนันทน์
 
1144 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พูนเพิ่ม
2. เด็กหญิงสุชาดา  บับภาเอก
 
1. นางสาวอัจฉรา  ดีสูงเนิน
 
1145 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายชัยธวัช  วงศ์มะเซาะ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วิลา
 
1. นายเทพศิรินทร์   วุฒิยางกูร
 
1146 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายทักษิโณทัย  นิกุลกาญจน์
2. เด็กหญิงผลิตา  มะลิซ้อน
 
1. นางสาวนิตยา  จำปา
 
1147 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงชิดชนก  สิทธิถาวร
2. เด็กชายนภนต์  วิสุทธิผล
 
1. นางวริยากร  อัศววงศานนท์
 
1148 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กชายปาณวัฒน์  กิตติกมลพันธุ์
2. เด็กหญิงวรรณกร  จรัสเศรษฐสิริ
 
1. นางสาวจิราพร  จำปาเทศ
 
1149 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมน  เหลืองพีระชัย
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ชาญกสิกรณ์
 
1. นางสาวบังอร  วิเศษชาติ
 
1150 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายณัชพล  บุญศิริ
2. เด็กชายเป็นหนึ่ง  ศิลาภัย
 
1. นางสาวนุษรา  มกดา
 
1151 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอนศิริ
2. เด็กหญิงณัฐพร  สมแก้ว
 
1. นายวรวุฒิ  พงษ์สมศักดิ์
 
1152 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงพิชามญธุ์  จงสกุลศิริ
2. เด็กหญิงภัคนันท์  นิลวงศ์
 
1. นางสาวสุวิมล  ธีรภาพ
 
1153 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลาแสง
2. เด็กชายธนากร  สุวรรณชนะ
 
1. นายเอกพันธ์  ขันธม่วง
 
1154 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายศักฎากร  บุญกรี
2. เด็กชายเดชาวัต  พูลเพิ่ม
 
1. นางพรทิพย์  แตงโสภา
 
1155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายธงชัย  ซื่อหมื่อ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ซื่อหมื่อ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทะนิต๊ะ
 
1156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กชายกฤษฎา  โชติช่วง
2. เด็กชายอ๋าว  -
 
1. นายสุทธิรักษ์  ธัมมะปัดโต
 
1157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงพรวิไล  ไชยฮาต
2. เด็กชายวสุธร  หอมเจริญ
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีเฉลิม
 
1158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กชายจามร  ดวงดาว
2. เด็กชายชาวี  ปานเก่า
 
1. นางมิ่งขวัญ  โพระดก
 
1159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 1. เด็กชายนวพล  ดอกไม้
2. เด็กชายศราวุฒิ  บริสุทธิ์
 
1. นางไพรจิตร  ภิญโญ
 
1160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กชายญาณาธิป  โยมา
2. เด็กชายศุภกฤษฎิ์   บุญประคอง
 
1. นางสาววารุณี  เงินดี
 
1161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 1. เด็กชายกิตตธัช  รุ่งเรือง
2. เด็กชายภีรภัทร  ขันสันเทียะ
 
1. นายวินัย  คำทิพย์
 
1162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 1. เด็กชายฐิตินันท์  แก้วสว่าง
2. เด็กชายพลพัฒน์  คงเขียว
 
1. นางถนอมวงศ์   ชุ่มดี
 
1163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตินัทธ์  บุญมี
2. เด็กชายภัทรพล  ป้อมพฤกษ์
 
1. นางุจุฑามณี  เมยมงคล
 
1164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายชนาธิป  ศาสตร์สาระ
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  เจิ่มทรัพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  ยอดวิชา
 
1165 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงรุจิรา  กำลังเหลือ
2. เด็กชายเดชานนท์  แก้วแหวน
 
1. นางสาวกัลยา  พิศดู
 
1166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สะเดา
2. เด็กชายวัชรากร  แซ่อึ้ง
 
1. นางเมตตา  ภัทรธำรง
 
1167 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสิรภพ  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กชายเขมเศฏฐ์   อัครเมธาทิพย์
 
1. นางสาวภัทรธิดา  ค้ำชู
 
1168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายถิรศักดิ์  สิงหะรา
2. เด็กชายพิพัฒน์  ก้อนใส
 
1. นางสาวเกตุ  ศรีนวน
 
1169 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กชายณัฐภูมิ   ศรีทรง
2. เด็กชายวรโชติ  สุธารัมย์
 
1. นางสาวอนุษรา  หาญกุดตุ้ม
 
1170 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดฉาง 1. เด็กชายประวันวิทย์  อกอารี
2. เด็กชายปิยชนม์  สมยา
 
1. นางสาวกานดา  ปานอ่อน
 
1171 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายชยณัฏฐ์  สุนทรทัศน์
2. เด็กชายพุทธมนต์  พรหมวิหาร
 
1. นางสาวนุศรา  เผ่าคง
 
1172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายณภัสกรณ์  ชูสว่าง
2. เด็กชายณัฐภัทร  มรรคผล
 
1. นายประจักร์  ลาขุมเหล็ก
 
1173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายณัฐนนท์  เนื่องนุช
2. เด็กชายธนา  มาเต็ง
 
1. นางสาวอำพร  ขาวละเอียด
 
1174 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายชินดนัย  เกลี้ยงเกิด
2. เด็กชายธนกิต  หงษ์ทอง
 
1. นางสายหยุด  กิจสุวรรณ์
 
1175 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กชายธีระวุธ  จันทร์เห็ม
2. เด็กชายอติวุทธ  ขอบังกลาง
 
1. นายภูรีภัทร  พงษ์หนู
 
1176 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายณรัณ  โม่หิน
2. เด็กชายรชฏ  กิจประเสริฐ
 
1. นายกิตติพงษ์  อันทะจิตต์
 
1177 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดปทุมทอง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองเปรม
2. เด็กชายวรธน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สุอารี
 
1178 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายธนสิน  ปิดภยันต์
2. เด็กชายเชษพัทธ์  แสงทอง
 
1. นางสาวชนัญฎา  คำเกตุ
 
1179 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กชายชนาธิป  ยอดคู่
2. เด็กชายวรวิช  ทวีการไถ
 
1. นางสาวดวงพร  บุญโพธิ์
 
1180 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กชายกฤติพงศ์  เกตุประดิษฐ์
2. เด็กชายสุภกฤต  ตามลิขิต
 
1. นางสาวดวงตะวัน  ใจหมั่น
 
1181 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดถั่วทอง 1. เด็กชายชุติพนธ์  เปลี่ยนแปลง
2. เด็กชายธีรเมธ  จันทร์หอม
 
1. นายคมสันต์  ชาชัย
 
1182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายภูวเดช  พินิจนารถ
2. เด็กชายรพีพัทร  อาดำ
 
1. นายประเสริฐ  อาดำ
 
1183 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ    
1184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ชมบุญ
2. เด็กชายยศกร  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวสุณี  ชาตะสิงห์
 
1185 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กชายนรินธร  สุขสนตรี
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ฉิมน้อย
 
1. นายจิรวัฒน์  บุญทวี
 
1186 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงดวงพร  ศรีแม้น
2. เด็กชายวัชรินทร์  วชิรมณี
 
1. นายอาคม  พุทโธวาท
 
1187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนคลองพระอุดม 1. เด็กชายธนพล  เกาะทอง
2. เด็กชายภรัญยู  กงพาน
 
1. นางสาวศิริสุข  เทียนเล็ก
 
1188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายจีรวัฒน์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายศรายุทธ  มุ่งสุข
 
1. นายประจักร์  ลาขุมเหล็ก
 
1189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.02 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กชายชีวิน  ปิ่นพาณิชกุล
2. เด็กชายณัฐวุุฒิ  นันทเสนีย์
 
1. นายสุทธิรักษ์  ธัมมะปัดโต
 
1190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.53 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดาวเรือง 1. เด็กชายดรัณภพ  ดวงกำ
2. เด็กชายธนภัสสร์  สุทธิแย้ม
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
 
1191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.88 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กชายสรวิชญ์  วิเศษการ
2. เด็กชายเนติพน  พุทธาพร
 
1. นางนันทนัช  แถมจำรัส
 
1192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กชายตะวัน  คำสูง
2. เด็กชายมานพ  สุโพธฺ์
 
1. นายนิพนธ์  ชุมสุด
 
1193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายอัครเดชา  บัวสุวรรณ
2. เด็กชายโยธิน  ขันจำนงค์
 
1. นางสาวศิวปรียา  สิมโนนม่วง
 
1194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายพรชัย  จิตรีวาสน์
2. เด็กชายศักรินทร์  อ้วนเตี้ย
 
1. นางสาววิมลพรรณ  ดาวดาษ
 
1195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดผลาหาร 1. เด็กชายณัฐพล  แย้มนัดดา
2. เด็กชายภาคิน  แก่นเพ็ชร
 
1. นางสาวยุพิน  แก้วสีหา
 
1196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กูลรัตน์
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  กลิ่นสอน
 
1. นางสาวลลิตา  ดำแต้
 
1197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.18 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายนวมินทร์  คำฝึกฝน
2. เด็กชายนันทพัฒน์  วงษ์สีดา
 
1. นางศิริรัตน์  สีสันต์
 
1198 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 49.15 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  เดชแพง
2. เด็กชายนัฐพงษ์  การสมบัติ
 
1. นายวรรลบ  โควินทสุด
 
1199 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.97 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดปทุมทอง 1. เด็กชายธนกร  แดงชาติ
2. เด็กชายนวพล  เนืองแก้ว
 
1. นายวีระชัย  สินธ์ุประสิทธิ์
 
1200 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.82 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายธิติวุฒิ  เกตุเนียม
2. เด็กชายพฤทร์  จันทโชติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สายลอด
 
1201 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.72 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายสุรเสกข์  ศรีมั่นคง
2. เด็กชายเนติพงษ์  เลี้ยงจำปา
 
1. นายวันเฉลิม  สุวรรณพันธ์
 
1202 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 45.63 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายนวัตกร  พิศเพ็ง
2. เด็กชายอภิชาต  สังข์ทรัพย์
 
1. นายสุธีร์  ขจรภัย
 
1203 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.3 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดฉาง 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ทิพย์พรหม
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  เรืองสุวรรณ
 
1. นางสาวกานดา  ปานอ่อน
 
1204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.11 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กชายธนพัฒน์  เพียพล
2. เด็กชายภานุเมศ  คำภา
 
1. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน
 
1205 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายจีรัฐติกุล  ทองรัตน์
2. เด็กชายอภิศักดิ์  เส้นแก้วใส
 
1. นายกิตติพงษ์  อันทะจิตต์
 
1206 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.17 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายนวพล  บุญทุม
2. เด็กชายไกรวุฒิ  บังเกิด
 
1. นางสาวกมลพร  เบ้าคำ
 
1207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 41.49 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กชายต้นหนาว  อ่วมอาจ
2. เด็กชายสราวุฒิ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ก้อนใส
 
1208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 41.35 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กชายสัชฌุพงศ์  จั่นคำ
2. เด็กชายอาณัติ  ตามระงับ
 
1. นางสาวอัญชุลี  รัตนพร
 
1209 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.02 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายนนท์ทนัด  พุทธวงศ์
2. เด็กชายนรบดี  ศรีมาตย์
 
1. นางสาวบังอร  วิเศษชาติ
 
1210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 39.81 เข้าร่วม 23 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายพงศกร  เปรมโปรย
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ชาลีนิวัตร
 
1. นางสาวสำอาง  พรมบุตร
 
1211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 39.71 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายวรวุฒิ  พานิช
2. เด็กชายเกษมสันต์  มาระศรี
 
1. นางรจนา  เจษฎางกูล
 
1212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 39.43 เข้าร่วม 25 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายอภินันท์  บุญเจริญ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สิมมาวงษ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เสนามาตย์
 
1213 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กชายคณวิชช์  กลีบบัว
2. เด็กชายสหรัฐ  คาคีสุข
 
1. นางสาวลำดวน  เทียนรุ่เรือง
 
1214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.31 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายวีระพงศ์  รังษีบุตร
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อุทรดัน
 
1. นางชุลีพร  จันทร์อนุรักษ์
 
1215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.94 เข้าร่วม 28 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายก้องภพ  ภูมิดิษฐ์
2. เด็กชายชัดเจน  จิตรบำรุง
 
1. นางสาวกาญจนา  แก้วเรือง
 
1216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.57 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายกฤตพล  พันธุ์ฟัก
2. เด็กชายพัชรพล  ศรเดช
 
1. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
1217 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.47 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 1. เด็กชายธีรภัทร  พาครุฑ
2. เด็กชายภาคิน  ช้างใหญ่
 
1. นางถนอมวงศ์   ชุ่มดี
 
1218 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36.91 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ฉิมมี
2. เด็กชายมาโนช   แสงกล่อม
 
1. นายชูศักดิ์  ชัยวิชู
 
1219 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 34.6 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุญรอด
2. เด็กชายเพชรพิรุณ  แก้วอุ่นเรือน
 
1. นางสาวกมลชนก  เนตวัน
 
1220 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 34.39 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 1. เด็กชายอาณัติ  โต๊ะวัง
2. เด็กชายอารกร  เต๊ะดอเลาะ
 
1. นางไพรจิตร  ภิญโญ
 
1221 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 34.11 เข้าร่วม 34 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 1. เด็กชายธีระ  เข็มเพชร
2. เด็กชายสมปอง  ทองกระจ่าง
 
1. นายวินัย  คำทิพย์
 
1222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 34.11 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กชายธวัชชัย  ปราบมนตรี
2. เด็กชายอภิชิต  ตรงดี
 
1. นางสาวปรีชาภรณ์  วันศรี
 
1223 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 34.11 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กชายวรพล  ศรีสุขินา
2. เด็กชายสหภาพ  เจนจบ
 
1. นางสุชีลา  พรรณหาญ
 
1224 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 31.58 เข้าร่วม 37 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กชายจิรเดช  อะมะรักษ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  รุ่งอรุณ
 
1. นางสาวกัลยา  พิศดู
 
1225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 31.49 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็งเขียว
2. เด็กชายอิศวะ  วงศ์ประทุม
 
1. นางสาวดวงกมล  บริบูรณ์พานิช
 
1226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 31.3 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กชายคุณากร  ศรีเพชร
2. เด็กชายนพพล  สายสะเกษ
 
1. นางมิ่งขวัญ  โพระดก
 
1227 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 30.46 เข้าร่วม 40 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กชายธนวรรธห์  เหล่าทรัพย์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ไชยวงษ์
 
1. นางสาวนิ่มนวล  ดวงใจ
 
1228 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดถั่วทอง 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  เขียวนิล
2. เด็กชายสุรพงษ์  สิทธิปัญญา
 
1. นายคมสันต์  ชาชัย
 
1229 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายทรงชัย  วงศ์เสนา
2. เด็กชายศิริวิทย์  นาคทัต
 
1. นางสาวจิตตรา  ตุธรรมมา
 
1230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 29.25 เข้าร่วม 43 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายศรายุธ  อาดำ
2. เด็กชายอาณัติ  อาจหาญ
 
1. นางสาววิกาญดา  เครือมาศ
 
1231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 29.06 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายจักรภัทร  หาพิพัฒน์
2. เด็กชายศรันยู  คุ้มบุดดี
 
1. นายวรวุฒิ  ศิลาวรรณ
 
1232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26.54 เข้าร่วม 45 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายก๊อฟฟารี่  มะหะหมัด
2. เด็กชายปรัชญา  มหาสมุทร
 
1. นายพงศวัฒน์  สีลาดเลา
 
1233 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26.54 เข้าร่วม 45 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์   เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์รอด
 
1. นางสาวสุมาลี  เมยมงคล
 
1234 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26.35 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดเชิงท่า 1. เด็กชายธนพนธ์  ดาวหาง
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ครบอยู่
 
1. นายเกรียงไกร  ประจักษ์จิตร
 
1235 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 25.98 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กชายจักรรินทร์  กิ่งมาลา
2. เด็กชายศราวุธ  ปัดภัย
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทีเหมาะ
 
1236 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 25.42 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนพจรส  วิหงสกุล
2. เด็กชายภานุ  อาชาไนย
 
1. นายอิสระพงศ์  เศวตพงศ์ไพโรจน์
 
1237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 22.89 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสามวาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ชนแดง
2. เด็กชายสราวุฒิ  วรารักษ์
 
1. นางสาววราภร  เรืองน้อย
 
1238 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 51 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์น้อย
2. เด็กชายอโนชา  จิตต์ดี
 
1. นายชาญวุฒิ  ภูยาธร
 
1239 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 51 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กชายธนาธร  นงค์นุ่ม
2. เด็กชายมนต์มนัส  แก้วอบเชย
 
1. นายณัฐพล  ศรีใสคำ
 
1240 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 51 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงพนัชกร  กองพรม
2. เด็กหญิงรัตนาพร  กาญจนเลขา
 
1. นางสาวกันต์สินี  อภิโชติธนาวงษ์
 
1241 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 51 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กชายณัฐพล  พาสุวรรณ์
2. เด็กชายภควัต  มังอินสา
 
1. นางสาวดวงพร  บุญโพธิ์
 
1242 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิริเขตรกรณ์
2. เด็กชายแป้ง  ตาจัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรพล  ทวี
 
1243 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  โยมยอด
2. เด็กชายเทพทัต  ปัญญานุรักษ์
 
1. นายจุติพงษ์  พุ่มประดล
 
1244 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 10.46 เข้าร่วม 57 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายชาญชัย  ทองแดง
2. เด็กชายปิยะพงษ์  มิ่งขวัญ
 
1. นายสุธิเดช  สุวรรณลา
 
1245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 9.81 เข้าร่วม 58 โรงเรียนวัดบางนา 1. เด็กชายกวิน  โพธิ์มั่น
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีคัชชะ
 
1. นายกันย์  วงษ์พานิช
 
1246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กชายธนพล  นนทะลุน
2. เด็กชายวจนะ  งามรูป
 
1. นางสาวอัจฉรา  ยาสี
 
1247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  แปรสันเทียะ
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  จิตพานิชย์
 
1. นางสาวพิชชาภา  คามบุศย์
 
1248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองพระอุดม 1. เด็กชายปรีชา  สังเขป
2. เด็กชายมนัสวิน  มีใย
 
1. นายวิโรจน์  สุวภิญโญภาส
 
1249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายสรยุทธ  วงศ์ทวี
2. เด็กชายอภิชาติ  แก้วปัญญา
 
1. นายประจักร์  ลาขุมเหล็ก
 
1250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.48 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามวาวิทยา 1. เด็กชายนรบดี  บุญยม
2. เด็กชายเอกรินทร์  ฟักทอง
 
1. นางสาววราภร  เรืองน้อย
 
1251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กชายปัณณวรรธ  พรหมทอง
2. เด็กชายพรหมมินทร์  เนตรวงศ์
 
1. นายจิรวัฒน์  บุญทวี
 
1252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 4 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สวยที่สุด
2. เด็กชายณัฐพล  บัวลอย
 
1. นายวันเฉลิม  สุวรรณพันธ์
 
1253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.86 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดดาวเรือง 1. เด็กชายจตุภัทร  บุญนาค
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  เยี่ยมจรรยา
 
1. นางสุธิสา  แจ่มจักษุ
 
1254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.22 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กชายปฏิพัทธ์   ศักดาเดช
2. เด็กชายอรัญวัฒณ์   ชัยมานิตย์
 
1. นางสาวดาราวรรณ   กล่อมเกลี้ยง
 
1255 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กชายภานุพงษ์  บุญมาก
2. เด็กชายอานัส  มีศาลา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แสงมิ
 
1256 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.79 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กชายรังสรรค์  เกิดศรี
2. เด็กชายวีรภัทร  พานทองคำ
 
1. นางสาวปรีชาภรณ์  วันศรี
 
1257 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.9 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  เพ็งภาค
2. เด็กชายวิสากร  พงษ์สังข์
 
1. นางสาวบังอร  วิเศษชาติ
 
1258 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45.72 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กชายจีเติ้น  -
2. เด็กชายปฏิภาณ  สีระวงศ์
 
1. นางสุชีลา  พรรณหาญ
 
1259 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.66 เข้าร่วม 11 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กชายปรเมษฐ์  อะมะรักษ์
2. เด็กชายศุภกร  อู๋เถื่อน
 
1. นางสาวกัลยา  พิศดู
 
1260 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.2 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดฉาง 1. เด็กชายติยังกูร  สะตะ
2. เด็กชายสมศักดิ์  สะตะ
 
1. นางสาวกานดา  ปานอ่อน
 
1261 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43.22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายธนกร  ผมทำ
2. เด็กชายมนตรพล  ประสพผล
 
1. นางสาวสุกัญญา  สายลอด
 
1262 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 39.66 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กชายธนโชติ   สุวรรณศรีหา
2. เด็กชายพีรสัคค์   หมุนลี
 
1. นายชูศักดิ์  ชัยวิชู
 
1263 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38.3 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปรัชญา  อยู่ยืน
2. เด็กชายสรศักดิ์  สายแวว
 
1. นางสาวภัทรธิดา  ค้ำชู
 
1264 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38.15 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กชายธนกิตต์  นุ่มภา
2. เด็กชายรัตน์ตมน  คำภิมาบุตร
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทีเหมาะ
 
1265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 37.39 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กชายรณชัย  เอี่ยมเกิด
2. เด็กชายอมริทร์  สมบุญ
 
1. นายณัฐพล  ศรีใสคำ
 
1266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35.73 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายปิยะพันธุ์  บัวเนียม
2. เด็กชายพีรวัส  ธนพรมงคลชัย
 
1. นายวรวุฒิ  ศิลาวรรณ
 
1267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34.44 เข้าร่วม 19 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กชายปารเมศ  ป้อมสาหร่าย
2. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  เปลี่ยนผลัด
 
1. นางสาวสุมาลี  เมยมงคล
 
1268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34.29 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายทูช  สุเพียก
2. เด็กชายศิวกร  ถนอมมิตร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เสนามาตย์
 
1269 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34.21 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายธนพงศ์  ขาวขำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ตุ้มทอง
 
1. นางสาวกมลพร  เบ้าคำ
 
1270 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32.62 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดปทุมทอง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หลาบมาลา
2. เด็กชายปิยะพงษ์  สกุลพงษ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สุอารี
 
1271 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 31.94 เข้าร่วม 23 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  เอี่ยมโหมด
2. เด็กชายอดิศักดิ์  จันนอก
 
1. นายวินัย  คำทิพย์
 
1272 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29.75 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายพัณณกร  ศรเดช
2. เด็กชายพีรวิชญ์  พันธรักษ์
 
1. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
1273 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29.53 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดบางนา 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีพงษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงมะหม้อ
 
1. นายกันย์  วงษ์พานิช
 
1274 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29.37 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายจีระศักดิ์  จันทร์บัว
2. เด็กชายนนทนันท์  นุขุนทด
 
1. นางสาวกมลชนก  เนตวัน
 
1275 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 28.69 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กชายนครินทร์  อรรถวิเชียร
2. เด็กชายปุริมปรัชญ์  ธรรมสะดวก
 
1. นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน
 
1276 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 28.08 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายปกรเกียรติ์  อั้นตุ่น
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขวัญเมือง
 
1. นางสาววิมลพรรณ  ดาวดาษ
 
1277 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 27.78 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายจิรพนธ์  ศรีชอุ่ม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสายเงิน
 
1. นางสาวศศิธร  บุญสอาด
 
1278 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 27.4 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วงษ์พินิจ
2. เด็กชายวรุตม์  พึ่งศรี
 
1. นางสาวดวงกมล  บริบูรณ์พานิช
 
1279 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 27.17 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายณัฐพัชร  เอี่ยมศรี
2. เด็กชายศักดิ์สกุล  สังข์สวัสดิ์
 
1. นายกิตติพงษ์  อันทะจิตต์
 
1280 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 26.72 เข้าร่วม 32 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายสุรพงษ์  มะหะหมัด
2. เด็กชายอะหมัด  ซูกองปาน
 
1. นางสาววิกาญดา  เครือมาศ
 
1281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.81 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กชายธีรวุฒ  โกฏหอม
2. เด็กชายพรพงศ์  บำรุงผล
 
1. นางสาวดวงพร  บุญโพธิ์
 
1282 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.51 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กชายสุพวัต  สายสะเกษ
2. เด็กชายหรรษา  จรรยา
 
1. นางมิ่งขวัญ  โพระดก
 
1283 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.51 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ฤทธิ์บัณฑิตย์
2. เด็กชายนิธิกร  มาจิตร์
 
1. นางสาวอัญชุลี  รัตนพร
 
1284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 24.98 เข้าร่วม 36 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีสัน
2. เด็กชายปิยวัฒน์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวสำอาง  พรมบุตร
 
1285 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 22.78 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 1. เด็กชายนภัส  นาคูณ
2. เด็กชายอลงกรณ์  ผ่องศรี
 
1. นางถนอมวงศ์   ชุ่มดี
 
1286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 22.1 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดถั่วทอง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พรรณรินทร์
2. เด็กชายเชาว์นินทร์  ไวทยาชีวะ
 
1. นายคมสันต์  ชาชัย
 
1287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 21.19 เข้าร่วม 39 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กชายนปนต  เล็กเจริญสุข
2. เด็กชายพศวัต  อ่อนละออ
 
1. นางสาวนิ่มนวล  ดวงใจ
 
1288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 20.89 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายวีรภัทร  นาหนองตูม
2. เด็กชายอนุชา  ดิ้นสวัสดิ์
 
1. นางวิไลรัตน์  ปึ้งผลพูล
 
1289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 20.59 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชาติทหาร
2. เด็กชายประกาสิทธื์  สภาพการ
 
1. นางรจนา  เจษฎางกูล
 
1290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 20.51 เข้าร่วม 42 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เผ่าล้วนงาม
2. เด็กชายวรวิชญ์  ผ่อนสวน
 
1. นายวชิระ  พรมเสนา
 
1291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 19.83 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนากร  สิงห์จันทึก
2. เด็กชายสุกรี  สวัสดิ์รักษา
 
1. นายอิสระพงศ์  เศวตพงศ์ไพโรจน์
 
1292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 17.71 เข้าร่วม 44 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายวิรนนท์  จิตรักมั่น
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เด่นชัยภูมิ
 
1. นางนุชจรินทร์  ต่อสกุล
 
1293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 17.43 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายณัฐพล  คำละมูล
2. เด็กชายธิติวุฒิ  คำวิโส
 
1. นางสาวชนัญฎา   คำเกตุ
 
1294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 17.41 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กชายปัณณวิทย์  อินชู
2. เด็กชายอติกานต์  อินโต
 
1. นายชาญวุฒิ  ภูยาธร
 
1295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 16.8 เข้าร่วม 47 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายชัดเจน  จิตรบำรุง
2. เด็กชายณัฐดนัย  เย็นลับ
 
1. นางสาวกาญจนา  แก้วเรือง
 
1296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 15.66 เข้าร่วม 48 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายลิขิต  เสดสูงเนิน
2. เด็กชายสุวินัย  นพรัตน์
 
1. นายวรรลบ  โควินทสุด
 
1297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14.08 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพฤทธิ์  อ่อนสะเดา
2. เด็กชายอาทิตย์  มีศิลป์
 
1. นางจุฑามณี  เมยมงคล
 
1298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 13.02 เข้าร่วม 50 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายพศวีร์  ปรีชานุกูล
2. เด็กชายภิญโญ  ราชประสิทธิ์
 
1. นางชุลีพร  จันทร์อนุรักษ์
 
1299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 12.49 เข้าร่วม 51 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กชายจักรี  เงาะงาม
2. เด็กชายบุญลือ  ธรรมกิโล
 
1. นางนันทนัช  แถมจำรัส
 
1300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 6.43 เข้าร่วม 52 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายณัฐนรินทร์  งามกระโทก
2. เด็กชายธนวัตร  สนศรี
 
1. นางสาวจิตตรา  ตุธรรมมา
 
1301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายกรรณชัย  แสนมา
2. เด็กชายณภัทร  สว่างเถื่อน
 
1. นางอรวรรณ  ปรีชาชาญ
 
1302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายกิตติทัช  สวดมาลัย
2. เด็กชายเศรษฐา  รัตนพิทักษ์
 
1. นายสุธีร์  ขจรภัย
 
1303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดผลาหาร 1. เด็กชายณัฐพล  แย้มนัดดา
2. เด็กชายภาคิน  แก่นเพ็ชร
 
1. นางสาวยุพิน  แก้วสีหา
 
1304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กชายธัญยธรณ์  ดุลยปวีณ
2. เด็กชายลาภิศ  แป้นแก้ว
 
1. นายวรวุฒิ  พงษ์สมศักดิ์
 
1305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กชายณัฐพล  แก่งหลวง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองบุญชู
 
1. นางสาวอัจฉรา  ยาสี
 
1306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนคลองลากค้อน 1. เด็กชายธัชนนท์  ดิษฐสอน
2. เด็กชายธัชนันท์  ดิษฐสอน
 
1. นายอุดมศักดิ์  ผานัด
 
1307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กชายธนเดช  ตั้งคณานนท์
2. เด็กชายอาทิตย์  วงษ์หมั่น
 
1. นางสาวพิชชาภา  คามบุศย์
 
1308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนคลองพระอุดม 1. เด็กชายสุทิวัส  ธรรมรส
2. เด็กชายเอกภพ  แก้วน้ำ
 
1. นายวิโรจน์  สุวภิญโญภาส
 
1309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชนะชัย  ปานฉาย
2. เด็กชายธนวัฒน์  รอดเทศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรพล  ทวี
 
1310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายชัชวาล  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายศศิเทพ  ครบอยู่
 
1. นางสาวรุจาภา  คนขยัน
 
1311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 52.07 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายธนกร   เอียดนุช
2. เด็กชายพงศกร  เขียวนิล
 
1. นางสาวน้ำค้าง  ยี่สุ่นซ้อน
 
1312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33.45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายนราพัฒน์  อ่อนละออ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  กองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวกมลพร  เบ้าคำ
 
1313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 4.15 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายคมสันต์  สมอาจ
2. เด็กชายอนุชัย  มีแย้ม
 
1. นางรจนา  เจษฎางกูล
 
1314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์ทอง
2. เด็กชายเทพทัต  มูลธิ
 
1. นายสุธีร์  ขจรภัย
 
1315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายวรวุฒิ  ช่างต่อ
2. เด็กชายวิทยา  ภูนาโคก
 
1. นางสาววิมลพรรณ  ดาวดาษ
 
1316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายนันทภพ  อาดำ
2. เด็กชายบุญยามีน  ยิ่งนิยม
 
1. นางสาววิกาญดา  เครือมาศ
 
1317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายนัฐฤพงษ์  วรรณศิริ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ถีสูงเนิน
 
1. นางสาวสถาพร  สัมโย
 
1318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายทักษิณ  อินทรจุ่น
2. เด็กชายสุรเกียรติ  มาลี
 
1. นางรัตติยาภรณ์  ไวยุพัฒนธี
 
1319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายกิตติพันธ์   นภาดล
2. เด็กชายพีรพัฒน์   กันภัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ  แมลงภู่
 
1320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57.59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายก้องภพ  อิทธิประเสริฐกุล
2. เด็กชายชินวัตร  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวรุจาภา  คนขยัน
 
1321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 36.51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  ม่วงขำ
2. เด็กชายอนันต์   คงบริสุทธิ์
 
1. นางเนตรชนก  บุญเฮ้า
 
1322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 18.25 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายฐากูร  รอดพงษ์
2. เด็กชายวัชรพล  ป้อมทรัพย์
 
1. นางรจนา  เจษฎางกูล
 
1323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไตรบุตร
2. เด็กชายพัสกร  สีหาราช
 
1. นายสุธีร์  ขจรภัย
 
1324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายปฏิภาณ  มะหะหมัด
2. เด็กชายปรัชญา  มะหะหมัด
 
1. นางสาววราภรณ์  แนวน้อย
 
1325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายกฤษฎา  น้ำเต้าทอง
2. เด็กชายธนากร  กลัดจำปี
 
1. นางสาวสถาพร  ูภูทองก้าน
 
1326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงพรพิมล  เอี่ยมเอิบ
2. เด็กชายสาธิต  คล้ายคลึง
 
1. นางสาวกมลพร  เบ้าคำ
 
1327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายจุลจักร  อยู่ศรีสุข
2. เด็กชายอมรเทพ  คำทัศน์
 
1. นางสาววิมลพรรณ  ดาวดาษ
 
1328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กชายบัญชา  ลออเอี่ยม
2. เด็กชายวัชรากร  เข็มศร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แสงมิ
 
1329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายรชานนท์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภกร  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาววิกาญดา  เครือมาศ
 
1330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายพงษ์ธร  มีพลอย
2. เด็กชายวัชรากร  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวสถาพร  สัมโย
 
1331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายวีรภัทร  นุ่มหอม
2. เด็กชายสมโภช  ศาลาศัย
 
1. นางสาวสุนิษา  คำนวนศักดิ์
 
1332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กชายชัยวัฒน์   นวลแจ้ง
2. เด็กชายธีรวุฒิ   นางวงศ์
 
1. นายสมคะเน   ดาษดา
 
1333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงกรรณ์ญาณัฐษ์  โยธารัตน์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  อ้นฟ้อง
3. เด็กหญิงยศวดี  มีโชคชัย
4. เด็กหญิงสาทรวรรณ  ชัยธวัฒน์กุล
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปานพรม
 
1. นางวริยาพัชร  วรภัสร์สรกุล
2. นางวิชญานี  จำปาศรี
 
1334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  คุ้มบุญ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  นามวงษา
3. เด็กหญิงปริยากร  ยงเพชร
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บรรลือ
5. เด็กหญิงศรันย์พร  ทาทอง
 
1. นายชัยวิทย์  บรรจงจิตต์
2. นางธมลวรรณ  ธรรมศักดิ์เกษม
 
1335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงชมพู่  ใจคง
2. เด็กหญิงชลทิชา  บุดสี
3. เด็กหญิงณัฐชยา  รูปโปร่ง
4. เด็กหญิงนพวรรณ  ช่างเกวียน
5. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วอ่อน
 
1. นางสาวจิราพร  ศาสนา
2. นางสาวนิสา  ทรงความเจริญ
 
1336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กชายชานนท์  ถ้ำเหม
2. เด็กหญิงนฤมล  สายทอง
3. เด็กหญิงนิภาสิริ  ผ่องใส
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  บรุณพันธ์
5. เด็กชายสงกรานต์  สุนทรปัญญา
 
1. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
2. นายสำเริง  พันธ์เผือก
 
1337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  มาลัยนาค
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ศรีประสงค์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สะอาดเมือง
4. เด็กหญิงบุณยวีร์  นันทะแพง
5. เด็กหญิงแพรวไพลิน  ตะนุมาศ
 
1. นางปัทมาภรณ์  คล่องดี
2. นางสาวเสาวนีย์   พิฉินทธรี
 
1338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กหญิงธันยรัศมิ์  วงศ์คำมี
2. เด็กหญิงนันทกร  รจนา
3. เด็กหญิงปริมศิริ  คำดี
4. เด็กหญิงปาลิตา  คำดี
5. เด็กหญิงวิภาวี  น้อยสว่าง
 
1. นายสมบัติ  บุตรแสนคม
 
1339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายพงศกร  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  อุภัยพรหม
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  เผ่าอ้าย
4. เด็กชายศตรรฆ  จันสุตะ
5. เด็กหญิงไมย์  ฮาเซกาวา
 
1. นางสาวศลิษา  ปานทรัพย์
 
1340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ช่วยทอง
2. เด็กหญิงทัตพิชา  พูลขันธ์
3. เด็กหญิงธันชนก  จำปา
4. เด็กหญิงผดุงพร  นวลผ่อง
5. เด็กหญิงหทัยรัก  ประจันทร์แดง
 
1. นายชัยวิทย์  บรรจงจิตต์
2. นางทองทวี  นพคุณ
 
1341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงคณิสรา  พันธุ์ยาง
2. เด็กหญิงณญาดา  เพ็งสุข
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวจะมะ
4. เด็กหญิงเกวลิน  พิกุล
5. เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิรักษ์
 
1. นางกัณญพัสตร์  กิจศิลป์
2. นางสาวพรนิดา  นะวงรัมย์
 
1342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สิทธิรส
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  แสนกรุง
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  แสงมาศ
4. เด็กหญิงวิชิราภรณ์  แพจันทร์
5. เด็กหญิงอนิสสยา  ชูนิยม
 
1. นางณภัทรารัตน์  ศรีเจริญ
2. นางสาวจิรนันท์  ปัททุม
 
1343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  การภักดี
2. เด็กหญิงดวงกมล  ชมภูงาม
3. เด็กหญิงนภัส  ธรรมธร
4. เด็กหญิงนฤมล  เหมือนใจ
5. เด็กหญิงละอองเทียน  ขันติรมย์
 
1. นางวริยาพัชร  วรภัสร์สรกุล
2. นางสาวจุฬารัตน์  บาริศรี
 
1344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทิพชัย
2. เด็กหญิงธนัชญา  พลขุนทด
3. เด็กหญิงศรินพร  จันทร์มีชัย
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  พิวิชัย
5. เด็กหญิงสิริกานต์  ปู่กลิ่น
 
1. นางกาญจนา  คล้ายพุฒ
2. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
 
1345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  พินิจทรัพย์
2. เด็กหญิงปริยาภัทร์  ดอนดี
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจแข็ง
4. เด็กหญิงศิริพร  วงศรีลา
5. เด็กหญิงอัมรา  ปุ่นจุ่น
 
1. นางสาววรรณิศา  ศรีบรรเทา
2. นางสาวจุฑามาศ  รัตนพันธ์
 
1346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.3 เงิน 7 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  มุกภาษา
2. เด็กชายชยุตพงศ์  ทองเพ่งพิศ
3. เด็กหญิงณพรรษา  เขียวหวาน
4. เด็กหญิงธนัชพร  ทองครุฑ
5. เด็กหญิงนิโรบล  ไตรพื้น
 
1. นายศิริชัย  กลีบโกมุท
 
1347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คลองบ่อ
2. เด็กหญิงธิติมา  เชื้อดี
3. เด็กหญิงนรินธรทิพย์  วงสุวัน
4. เด็กหญิงปวีณ์กร  อุดมสุข
5. เด็กหญิงวนุสรา  พรมษา
 
1. นางสาวศิริมา  ไชยทองพันธ์
 
1348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนคลองสระ 1. เด็กหญิงณัฐชา  จัดนอก
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  เกิดเพียร
3. เด็กหญิงนฤมล  พรหมลิขิต
4. เด็กหญิงนาตาชา  มะหะหมัด
5. เด็กหญิงพรสินี  ใจขำ
 
1. นางชะม้อย  เครือโชติ
 
1349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 1. เด็กชายปีติพล  ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงพัชรี  แปลงทุน
3. เด็กหญิงมีนดา  หาญเชิงชัย
4. เด็กหญิงยุวดี  ศรีจูม
5. เด็กหญิงอิรวรรณ  วรรณคง
 
1. นางสาวพินท์  เพ็รชพินิจ
2. นายพินท์  เพ็ชรพินิจ
 
1350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กชายกฤษฎา  คานงาม
2. เด็กหญิงกันตพร   แสงสุธา
3. เด็กชายทวีชัย   คีรีคามสุข
4. เด็กหญิงนันทิพร  วิโรจน์สกุล
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พุ่มไทร
 
1. นางสาวปัญญา  ด้วงท้วม
2. นางสาวณัฐภัส  ทองสีสังข์
 
1351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กหญิงญาณิศา  เจษฎางกูล
2. เด็กหญิงธัชอร  บัวพา
3. เด็กหญิงมัชณิมาย์  มังกรไพร
4. เด็กหญิงยศวดี  สุมณฑา
5. เด็กหญิงรติมาต  โฆษะพรหมกุล
 
1. นายสมบัติ  บุตรแสนคม
 
1352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ใยคง
2. เด็กหญิงวันวิสา  มหาเมฆ
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พลายแก้ว
4. เด็กหญิงสุภัค  สิทตรีสอาด
5. เด็กหญิงสุภัทตา  โพธิ์ถวิล
 
1. นางทองสุข  เชาวันกลาง
 
1353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายกวินทรา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงกาญจนา  แตงไทย
3. เด็กชายณัฏฐชัย  อัครนิจสิทธิโชค
4. เด็กชายธนกฤต  โสภา
5. เด็กหญิงพีรชญา  ป่วนเทียน
 
1. นางสาวศลิษา  ปานทรัพย์
2. นางสาววรรณภา  เนียมสา
 
1354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญนาค
2. เด็กหญิงปนัดดา  เอี่ยมศรี
3. เด็กหญิงปริญญาภัทร์   วิจิตรโชติ
4. เด็กหญิงวาสนา  ยอดกระโทก
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทับศิริ
 
1. นางสาวยุวภรณ์  แสนจำหน่าย
2. นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน
 
1355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงนพมาศ  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงพรทิตา  ทรัพย์มาก
3. เด็กหญิงวรัชยา  ศรีวงศ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เครือทอง
5. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สุ่มน้อย
 
1. นางกาญจนา  คล้ายพุฒ
2. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
 
1356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   จุลเวศ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เป็นสุข
3. เด็กหญิงนิชา  บัณฑิตษร
4. เด็กหญิงวนิดา  ถ้ำแก้ว
5. เด็กหญิงสุทิชา  ศรีนาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  เจริญสุข
2. นางสาวสุกัญญา  สุขสุแพทย์
 
1357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคนวล
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เรืองภู
3. เด็กหญิงศิริกานต์  เรืองภู
4. เด็กหญิงศุจีภรณ์  น้อยคง
5. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ทองบุบผา
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  เชื้อคำฮด
2. นางสาวรัตนาพร  กาฬพันธ์
 
1358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงจัษมิน  อับดุลฟาก๊ะ
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  นูระบ๊าฟ
3. เด็กหญิงจิรัชยา  สอนดี
4. เด็กหญิงณัฐริกา  เจ๊ะเซ็น
5. เด็กหญิงตีรชา  อาดำ
 
1. นางสมจิตร  บุญใจใหญ่
2. นางสาวสุจิตรา  สุณา
 
1359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงชญานิศ  คงพรหม
2. เด็กหญิงฐิตาพร  กิตตินาคหิรัญ
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  กระแจ่ม
4. เด็กหญิงปวีณา  โคตรทอง
5. เด็กหญิงอรนุช  คุ้นเคย
 
1. นางวริยาพัชร  วรภัสร์สรกุล
2. นางวิชญานี  จำปาศรี
 
1360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กชายณภัทร  บุญชัย
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  อยู่ชัย
3. เด็กหญิงพักธมล  อังคะสี
4. เด็กหญิงรวิศรา  รุงพิทยานนท์
5. เด็กชายสาระวิน  สารไชย
 
1. นายจิรวัฒน์  บุญทวี
2. นางชะโลม  คุ้มวงษ์
 
1361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ทา
2. เด็กหญิงชลธิชา  แพหิรัญ
3. เด็กหญิงศิริพร  สำโรง
4. เด็กหญิงอรธิชา  ใจกล้า
5. เด็กหญิงอลิษา  ศรีวิชัย
 
1. นางชัชญามล  แสงสุวรรณ
2. นายพยับ  ปิ่นแก้ว
 
1362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ละคำมา
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สุวรรณเศวต
3. เด็กหญิงปาริษา  ศิระเมธาการ
4. เด็กหญิงพิมพิสา  พรเพิ่มพูน
5. เด็กชายพุฒิเมธ  เล็กสุวรรณกุล
 
1. นางสาวศลิษา  ปานทรัพย์
 
1363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงขวัญกัลยา  ศรีหิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงดมิสา  ศรียานงค์
3. เด็กชายบารมีย์  มานัสสถิตย์
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มุ่งทวีพงษา
5. เด็กชายปองคุณ  สุจิตวนิช
 
1. นางลาวัณย์  สมิธ
2. นางสาวสายชล  ปัญญามี
 
1364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงบัณฑิตาภรณ์  ลาภเกิน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ภู่ระหงษ์
3. เด็กหญิงปาลิตา  อยู่โต
4. เด็กหญิงรันย์ชนก  แย้มทัศน์
5. เด็กหญิงสุชานาถ  คำพันธ์
 
1. นางศศิธร  ไทยประยูร
2. นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญ
 
1365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมโพธิ์
2. เด็กหญิงณัชชา  สุกุมาร
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  กลิ่นบัวขาว
4. เด็กชายฤทธิกัณ  จุ้ยพันธ์
5. เด็กชายวายุภักษ์  ละออศรี
 
1. นางเกศริน  รอดพล
2. นายประสิทธิ์  นิมา
 
1366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายกรินทร์  ศรีเสริมโภค
2. เด็กชายณพรรฒ  ศิริสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนัญชยา  ตันติศิริอนุสรณ์
4. เด็กชายปรัชญ์  ช้างชู
5. เด็กหญิงปัถยา  กองจันทรา
 
1. นางปฐมาภรณ์  แก่นใจเด็ด
 
1367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชญภรณ์  ชะวาเขต
2. เด็กหญิงวนิดา  แก้วทิพย์
3. เด็กชายวัชรพล   บุตยาพงษ์
4. เด็กหญิงสุทัตตา   ทัพทอง
5. เด็กหญิงเบญญาภา  พรมพิทักษ์
 
1. นางจุฑามณี  เมยมงคล
2. นางอัญชลี  โคตรนิยา
 
1368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อิ่มแก้ว
2. เด็กหญิงจีระพร  กริบทอง
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  โพธิบัลลังก์
4. เด็กหญิงณิชมน  หมั่นประสงค์
5. เด็กหญิงรัตนศิริ  หนองแก้ว
 
1. นางสมศรี  วิไลศรี
2. นางณภัทรารัตน์  ศรีเจริญ
 
1369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.75 ทอง 4 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายกันต์  มะหะหมัด
2. เด็กชายจิรภัทร  พรหมชื่น
3. เด็กชายซัยนุ้ล  มะหะหมัด
4. เด็กหญิงมารีณา  เรืองปราชญ์
5. เด็กหญิงแคทรีน   เนื่องบุญมา
 
1. นางฐานิษตา  สีหนาท
2. นางธนิดา  แผนสุพรรณ
 
1370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.8 เงิน 5 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงชุติภา  พลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนิดา  พันธ์ตุไลย์
3. เด็กหญิงวาสนา  สุดมุข
4. เด็กชายสุรวีย์  สร้อยขุนทด
5. เด็กชายเจษฎา  เวชกามา
 
1. นางชะโลม  คุ้มวงษ์
2. นายจิรวัฒน์  บุญทวี
 
1371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงธนาภา  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  จักษุจินดา
3. เด็กหญิงมาริสา  รอดนิ่ม
4. เด็กชายสุวิชชา  กัญจน์กุลวัส
5. เด็กหญิงเพชรธาดา  รุ่งอรุณแสงนภา
 
1. นางสาววรรณิศา  ศรีบรรเทา
2. นางเดือนเพ็ญ  ศรีวิเศษ
 
1372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 7 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงกันทิมา  ดีปัญญา
2. เด็กหญิงจริยา  ทรัพย์ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงณฐกมล  แสงแก้วสุข
4. เด็กหญิงณัฐพร  จาวะนา
5. เด็กชายอานนท์ชัย  โพระกัน
 
1. นางธนิดา  วังวารี
2. นางวริยาพัชร  วรภัสร์สรกุล
 
1373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.8 เงิน 8 โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กหญิงนาตาลี  กาตาราโน
2. เด็กหญิงปาณิสรา  พิมพรรณ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  หมั่นการ
4. เด็กชายเทพทัต  มงคลนำ
5. เด็กหญิงแคทรีน่า  กาตาราโน
 
1. นางกำไล  ปานม่วง
2. นางจันทร์ฉาย  บุรพลชัย
 
1374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.2 เงิน 9 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อิ่มศิลป์
2. เด็กหญิงปุณยาพร  พันธุ์ศรีเพชร
3. เด็กหญิงวีรญา  กาวี
4. เด็กหญิงศศิกานต์  แดงทอง
5. เด็กหญิงอรชุมา  แก้วจรูญ
 
1. นายพีรยุทธ  แจ่มสะอาด
 
1375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.75 เงิน 10 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผิวอินทร์
3. เด็กหญิงชุฎามนฑ์  เครือถาวร
4. เด็กหญิงธีริศรา  พิมพ์ต้น
5. เด็กชายอรัญ  สิงห์คำ
 
1. นางสาวดวงกมล  บริบูรณ์พานิช
 
1376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 11 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มะลิ
2. เด็กชายนฤดล  อาดัม
3. เด็กหญิงพิชชาดา  หอมบุญ
4. เด็กหญิงวรนุช  ตรงดี
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  โกสินันท์
 
1. นางสาววรัญญา  ศิริอุดม
2. นางจิรรัชฎ์  เขียดน้อย
 
1377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 12 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายพิชญะ  อุดแก้ว
3. เด็กชายภูตะวัน  มุ้ยแก้ว
4. เด็กหญิงศุภัสสร  นุสอนรัมย์
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ดีพร้อม
 
1. นางรัศมี  ทัพวงศ์
2. นางสาวประภา  สาลีภัทรกุล
 
1378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 62.4 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงชมพู่  -
2. เด็กหญิงณัฐชา  ตามวงค์
3. เด็กหญิงภักดิ์จิรา  แก้วหัวไกร
4. เด็กหญิงสุธาสินี  สีหมอก
5. เด็กหญิงสุภลักษณ์  แฟงเอม
 
1. นางทองสุข  เชาวันกลาง
2. นางสาวสุธิดา  เฉลิมจิรารัตน์
 
1379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 56.8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงนภาภัทร  ทองมา
2. เด็กชายปูรณัช  เอี่ยมผ่อง
3. เด็กชายพยุงศักดิ์  วรชาติเสนา
4. เด็กชายพีรภัทร์  วงตา
5. เด็กชายศุภกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวศลิษา  ปานทรัพย์
 
1380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  กำจัดโจร
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วเอี่ยม
3. เด็กหญิงนบพรดา  โสทรพรหมรังสี
4. เด็กชายพงศกร  ตะเคียนทอง
5. เด็กหญิงเกศรา  สิงห์น้อย
 
1. นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญ
2. นางศศิธร  ไทยประยูร
 
1381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะหะหมัด
2. เด็กชายมนตรี  เที่ยงแท้
3. เด็กชายรณชัย  มะหะหมัด
4. เด็กหญิงวราภรณ์  วรรณมหินทร์
5. เด็กหญิงอรัญญา  เซ็ก
 
1. นางสาววาสนา  สุขอนันต์
2. นางสาวขนิษฐา  วรพันธ์
 
1382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ศรีเรือนสร้อย
2. เด็กชายดนัย  ลีลาธรรมสัจจะ
3. เด็กชายดนุชา  แย้มพราย
4. เด็กชายทิวากร  แก้วอัมพวา
5. เด็กชายพีรณัฐ  พานิจ
 
1. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
2. นางสาวกนกรัตน์  ฤทธิไชยกูล
 
1383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงวารินทิวา  นาคประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ชมชื่น
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  จันดา
4. เด็กหญิงอรนุช  บุญมอญ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ถมปิก
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
2. นางสาวสถาพร  สัมโย
 
1384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เฮงเจริญเขตขันธ์
2. เด็กหญิงประภาพร  วงศ์อนุ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เกิดหนองสังข์
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้ววรรณจักร์
5. เด็กชายอรรถพล  ตรีสิน
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  โชติศิริ
2. นางสาวนันทวรรณ  มีอนันต์
 
1385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ประเสริฐกุล
2. เด็กชายสราวุธ  ประธาน
3. เด็กหญิงสิรารมย์  ริยาพันธ์
4. เด็กหญิงอรพรรณ  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงอริศรา  ยิ่งปรางค์
 
1. นายกิตติธัช  แจ้งสว่าง
2. นางสาวปาริชาติ  ประเดิมวงศ์
 
1386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 21.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายจอมพล  บัวลอย
2. เด็กหญิงวาสนา  ผลพิบูลย์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญมาก
4. เด็กชายอภิลักษ์  พัชรานุ
5. เด็กหญิงอลิศรา  บุญมาก
 
1. นายสุธิเดช  สุวรรณลา
2. นางสาวศศิธร  บุญสอาด
 
1387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดมูลเหล็ก    
1388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ไข่อ่อน
2. เด็กชายชนกันต์  จิตรเหี้ยม
3. เด็กหญิงธนัชชา  บุญครอบ
4. เด็กชายวันชัย  ทองสระ
5. เด็กหญิงอรรถมาวดี  นิลสุวรรณ์
 
1. นางศศิธร  ไทยประยูร
2. นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญ
 
1389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์ธรรม
2. เด็กชายณัฐภูมิ  นิลรัศมี
3. เด็กชายธนกร  สิงห์เส
4. เด็กชายภานุพงษ์  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
5. เด็กชายอนวัช  ส่องแสง
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาววิลาวรรณ  โคตมะณี
 
1390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงกรนิศ  นักผูก
2. เด็กหญิงจิรนันท์  น้อยแก้ว
3. เด็กชายชวลิต  ทวีการไถ
4. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  วิเคียน
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ฝนคำ
6. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์งาม
7. เด็กหญิงธิดา  บุญมาก
8. เด็กหญิงนภัสนันท์  นามราช
9. เด็กชายปัณณทัต  เศรษฐพงษ์
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นารถสกุล
11. เด็กหญิงพิณลออ  พรรณวิเชียร
12. เด็กชายมนันศักดิ์  แจ้งกระจ่าง
13. เด็กหญิงลักขณา  ทิมหา
14. เด็กหญิงวิชญาดา  กองเกิน
15. เด็กชายสุกฤษ  สุภาผล
16. เด็กชายอนุตร  เขตรกรณ์
17. เด็กหญิงอนุรดี  อินระรัญ
18. เด็กชายอภิสิทธฺ์  เต็กจินดา
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พุฒซ้อน
20. เด็กชายไพลิน  บุญนาค
 
1. นายยงยุทธ   นุชบัว
2. นายใหม่   เคลือบมณี
3. นางอรวรรณ  ปานจำรูญ
4. นางดุษณีย์  ปลั่งกลาง
5. นางสาวอรวรรณ  พุดมอญ
 
1391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  บัวทอง
2. เด็กหญิงชาริณีย์  เกตุหอม
3. เด็กชายฐิติวัฒน์  เอี่ยมอาจ
4. เด็กหญิงทรรศนีย์  กองเกิน
5. เด็กชายธนนันท์  แม้นศรี
6. เด็กหญิงบุษยา  เล็กกระโทก
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ซองทอง
8. เด็กชายพิชิตพงศ์  บงแก้ว
9. เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  อุทัยฤกษ์
10. เด็กหญิงภูมรินทร์  ฤทธิ์ชื่นชม
11. เด็กชายรพีภัทร์  ปานดี
12. เด็กชายวีรภัทร์  พิมพ์มาก
13. เด็กชายสนธยา  ประเสริฐรัมย์
14. เด็กหญิงสาวิตรี  กลิ่นเดช
15. เด็กชายสิทธิพงษ์  เตรียมโพธิ์
16. เด็กหญิงสุภัชตรา  วีระศักดิ์
17. เด็กหญิงหทัยรัตน์  หลวงศรี
18. เด็กชายอภิชาติ  เรือนขำ
19. เด็กชายอรรถพร  สาดส่าง
20. เด็กหญิงเมษิณี  พันธุรัตน์
 
1. นางจุฑารัตน์  สังข์เพ็ชร
2. นางสาววรัญญา  ศิริอุดม
3. นางจิรรัชฎ์  เขียดน้อย
4. นางสาวเบญจวรรณ  บุตรลุน
5. นายชำนาญ  ศีลี
 
1392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงกานต์รวี  บุญเสริม
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ปงเสด
3. เด็กหญิงขวัญชนก  ขวัญขจร
4. เด็กหญิงชลดา  ใยวันนา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เผ่าบ้านฝาง
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  บางขันธ์
7. เด็กชายธัีรพงค์  พงเจริญ
8. เด็กหญิงบุศรินทร์  ยาตรา
9. เด็กหญิงปาริฉัตร  หลวงน้อย
10. เด็กชายปุณณพัฒน์  เกินพา
11. เด็กชายพงศ์ณุชิต  สุพรรณ์
12. เด็กหญิงพิมพลอย  ภูมิไสว
13. เด็กหญิงภัทราวดี  สายสุด
14. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร์นะสา
15. เด็กชายวงศกร  รุจิฉาย
16. เด็กหญิงวราภรณ์  เขียวคำรพ
17. เด็กหญิงวิลาวัลย์  กุลชาติ
18. เด็กชายอนุเดช  ภูบานชื่น
19. เด็กหญิงอาริสา  ชมภูวงษ์
20. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญยืน
 
1. นางสาวทิพย์ภา  จิตต์ประทุม
2. นายพีรยุทธ  แจ่มสะอาด
3. นางสาวเรวดี  จันทะยานี
4. นางภัทธิภา  อุ่นละม้าย
5. นางสมพร  ศรีสวัสดิ์
 
1393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กชายกรดดนัย  อนันต์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยบุบผา
3. เด็กชายกิตติภพ  อาวะลี
4. เด็กชายชาคริสต์  วิทยาวงศ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิลัยชื่น
6. เด็กชายดนัย  ลอดซอง
7. เด็กชายธนพร  นวลปันใย
8. เด็กชายธีรนัย  พะวา
9. เด็กชายนันทวัฒน์  เหมือนทรัพย์
10. เด็กหญิงนารีรัตน์  จองคำ
11. เด็กชายนำโชค  ภักดีนอก
12. เด็กหญิงนิศามณี  สาที
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุแค
14. เด็กชายพีระพล  พะวา
15. เด็กชายรพีภัทร  สังเงิน
16. เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์คำ
17. เด็กชายราวิน  ทาห้วยหว้า
18. เด็กชายศิลา  ลาบุญตา
19. เด็กชายสุธิพร  อินทร์ไทย
20. เด็กชายอรรถวุฒิ  พระธรรมมา
 
1. นายยงยุทธ   นุชบัว
2. นางสาวศิรประภา  ธาตุดี
3. นางสาวจิระพันธุ์   ปากวิเศษ
4. นางชฎาพร   เจนชัย
5. นางสาวแพรวรุ่ง  ศรีประภา
 
1394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงอังศุมาลิน  คงไทย
 
1. นางสาวพัดสญา  พูนผล
 
1395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  แจ้งถิ่นป่า
 
1. นางสาวขวัญข้าว  ชุ่มเกสรกูลกิจ
 
1396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงธนิดา  เหมือนสร้อย
 
1. นางสาวพรนิดา  นะวงรัมย์
 
1397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐสินี  แสงพินิจ
 
1. นางกาญจนรัตน์  วงษ์สมาจารย์
 
1398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทะสวัสดิ์
 
1. นางเสาวรส  สังข์ศิริเวชธาดา
 
1399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงอาทิตญา  วาระโยธา
 
1. นางสาวศศิมา  ศรีสวัสดิ์
 
1400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงรวีนัส  มีศาลา
 
1. นายทินกร  มาตผุด
 
1401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.67 ทอง 7 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงสุฑารัตน์  ทวีสิน
 
1. นางชะโลม  คุ้มวงษ์
 
1402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 1. เด็กหญิงนฤภร  วงษาไชย
 
1. นางรัตนา  ไตรทาน
 
1403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงสุชานรี  กุลอ่อน
 
1. นางสาวศลิษา  ปานทรัพย์
 
1404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.67 ทอง 11 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงธนิชา  สุดสระ
 
1. นางสาวโสมสุดา  ชื่นงาม
 
1405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.33 ทอง 12 โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงเฮร่า เพเนโลเป้  การุณย์
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  ศักดิ์เกียรติขจร
 
1406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.33 ทอง 12 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภู่พันธ์
 
1. นางสาวชัญญานุช  ชาญชัย
 
1407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงณัฎฐรดา  ศรีสัจจะลักษณ์
 
1. นางอษุดา  อังกูรวิบูลย์
 
1408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.67 ทอง 15 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงเปมิกา  พินเผือก
 
1. นางสาววรรณิศา  ศรีบรรเทา
 
1409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.33 ทอง 16 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงอะตอม  ทรัพย์ผ้าพับ
 
1. นางสาวทักษอร  พงษ์ศิริ
 
1410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.33 ทอง 16 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กหญิงจังคณิภา  พิมปาน
 
1. นางสาวลัดดา  แจ้งเขตร์
 
1411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 18 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กหญิงสริญญา  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ล้วนงาม
 
1412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงพิชาทา  บารมี
 
1. นางสาวนุลดา  โอรสรัมย์
 
1413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.67 ทอง 20 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายภควัต  สีพุทธา
 
1. นางอัษฎาภรณ์  ฉอ้อนโฉม
 
1414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.67 ทอง 20 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อุ่นฤดี
 
1. นายยงยุทธ   นุชบัว
 
1415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.33 ทอง 22 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงเพชรา  พวงนุ่น
 
1. นางสาวพัณณิตา  ตุ้มนิลกาล
 
1416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.33 ทอง 22 โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กหญิงอนันตยา  วิเศษดี
 
1. นางพิชญ์สินี  แสงอรุณ
 
1417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 24 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงชนัญทิดา  อภัยโส
 
1. นางสายใจ  วงศ์ต่อเกียรติ
 
1418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.33 เงิน 25 โรงเรียนปัญญวิทย์ 1. เด็กหญิงเมษญา  จักษุกัน
 
1. นางนวลศรี  สุดจิตพร
 
1419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 26 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงเตชินี  สาผุยทำ
 
1. นางจิรรัชฎ์  เขียดน้อย
 
1420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.33 เงิน 27 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เต็งเติมวงศ์
 
1. นางบุญรัตน์  บุญยศ
 
1421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  ชาญสุวรรณ
 
1. นางสาวเรวดี  กิจพัฒนาสมบัติ
 
1422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.33 เงิน 29 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงไอรินทร์  ลี
 
1. นางลาวัณย์  สมิธ
 
1423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.33 เงิน 30 โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงศศิธร  พูนเกษร
 
1. นางกันตยา  วงศ์ไทย
 
1424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 31 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  อาดำ
 
1. นางสาวฟารีดา  มะหะหมัด
 
1425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 32 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  งามสนอง
 
1. นายเด่น  ชาบุญเรือง
 
1426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 62.33 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงสุนิตา  พลสิน
 
1. นางรัตนา  ธนะคำดี
 
1427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กชายภูรินทร์  มีรักษ์
 
1. นางสาววิภาวดี  สุภาภาพ
 
1428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดผลาหาร 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เทียนไธสง
 
1. นางสาวสุดา  สูคีรี
 
1429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดปทุมทอง 1. เด็กหญิงจันทริกา  นิลฤทธิ์
 
1. นางสาวกฤติยา  ปะวะขัง
 
1430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายพัชพล  ประดับเพ็ชร์
 
1. นางสาวพรนิดา  นะวงรัมย์
 
1431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงณวิภา  เมฆทับ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณรัตน์
 
1432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ขำสุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรี  อิ่มบุญ
 
1433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.67 ทอง 4 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงธวัลพร   ภู่พุ่ม
 
1. นางสาวชุติมา  ตะคอนรัมย์
 
1434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  รวยทรัพย์
 
1. นางสาวนิภาพร  ตาลพวง
 
1435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กหญิงดรุณี  ติ๊ปหน่อ
 
1. นางสาวโยษิตา  มุขแก้ว
 
1436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงดาริกา  แซ่จึง
 
1. นางชะโลม  คุ้มวงษ์
 
1437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.67 ทอง 8 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงธัญย์ชนก  รบศึก
 
1. นางสาววรรณิศา  ศรีบรรเทา
 
1438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.67 ทอง 8 โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางจันทร์ฉาย  บุรพลชัย
 
1439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 10 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สระทองแซว
 
1. นายสามารถ  นาคทอง
 
1440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 10 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มูลตา
 
1. นางนันทพร  นันทวรรธนะ
 
1441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สุริยาสัย
 
1. นางปนัดดา  วิระวัฒน์
 
1442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงวัชรมน  ปัญสิงห์
 
1. นางสาวกนกภรณ์  เขื่อนรอบเขต
 
1443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงรัชฎา  บุญเกิดบัณฑิต
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  ศักดิ์เกียรติขจร
 
1444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงณวกุล  ภาชนะพูน
 
1. นางสาวศิริมา  ไชยทองพันธ์
 
1445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 1. เด็กหญิงอโรชา  แก้วธรรม
 
1. นางสุดธิมา  ทองบุญ
 
1446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  ชัยบุรินทร์
 
1. นางปทุม  แสงแดง
 
1447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.33 เงิน 18 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปพิชญา  รัตนเสวก
 
1. นางสาวจริยา  พานทอง
 
1448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.33 เงิน 18 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายกฤติน  ทับสวัสดิ์
 
1. นายธวัชชัย  บัวแก้ว
 
1449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงณัฐรัมภา  ลี้สกุล
 
1. นายยงยุทธ   นุชบัว
 
1450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.33 เงิน 21 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงจิราเจต  เทพโอทา
 
1. นางสาวพัดสญา  พูนผล
 
1451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.3 เงิน 22 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายณเดชณ์  ประไพตระกูล
 
1. นางสาวศลิษา  ปานทรัพย์
 
1452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.33 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 1. เด็กชายมรุพงศ์  ทับทิมเทศ
 
1. นางมยุรี  พินจงสกุลดิษฐ
 
1453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.67 เงิน 24 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงปภัสสร  โมกกราน
 
1. นายทินกร  มาตผุด
 
1454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.67 เงิน 24 โรงเรียนวัดปทุมทอง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เสน่หา
 
1. นางสาวกฤติยา  ปะวะขัง
 
1455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.67 เงิน 24 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงชนิตาภา  เตนากุล
 
1. นางวริยาพัชร  วรภัสร์สรกุล
 
1456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 27 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์ภู่
 
1. นางภัทธิภา  อุ่นละม้าย
 
1457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.33 เงิน 28 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายกระต่าย  มังกร
 
1. นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์
 
1458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.67 เงิน 29 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เปรมปรี
 
1. นางสุภาพร  แสงวุธ
 
1459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.66 เงิน 30 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กชายอภิรักษ์  แก้วบังเกิด
 
1. นางสาวอรทัย  เจริญชีพ
 
1460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.67 เงิน 31 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วอัดฮาด
 
1. นางสาวอรษา  เกมกาแมน
 
1461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงวาริน  ขันทองคำ
 
1. นางสุมาลี  แสงสว่าง
 
1462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน 1. เด็กหญิงจิดาภา  มูลสามารถ
 
1. นายเด่น  ชาบุญเรือง
 
1463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.66 เงิน 34 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  บัวแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งฤดี   เอี้ยวสุวรรณ
 
1464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.33 เงิน 35 โรงเรียนปัญญวิทย์ 1. เด็กหญิงรสธร  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาวนุสรา  นิลเทียม
 
1465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.66 เงิน 36 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ใจเอิบ
 
1. นางสายใจ  วงศ์ต่อเกียรติ
 
1466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงอามีนะ  หมัด
 
1. นางสาวลัดดา  อิ่มอกใจ
 
1467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงปุณยนุช  โชควินิจ
 
1. นางสาวเพชรศิรินทร์  พจนศิลป
 
1468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดดาวเรือง 1. เด็กหญิงนฤนาท  อาจสำอางค์
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สำรวม
 
1469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายทรงพล  ชาวพิจิตร
 
1. นางสาวรัตนา  เฉลียว
 
1470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงสิดาพร  อินหันต์
 
1. นางสาวนุจเรศ  ศาลางาม
 
1471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนคลองลากค้อน 1. เด็กหญิงพัชราภา  วาแสนดี
 
1. นางสาวจินตนา  เจิมแป้น
 
1472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงหยกผกา  สอนผา
 
1. นายชาญณรงค์  ยุ่นสมาน
 
1473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กกสันเทียะ
 
1. นางสาวโสมสุดา  ชื่นงาม
 
1474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงธัญมาส  ทองเจริญ
 
1. นายพรสวรรค์  อสุชีวะ
 
1475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จารุตัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรพล  ทวี
 
1476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริวันสาณฑ์
 
1. นางสาวจิณหธาน์  อุปาทัง
 
1477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. นายวันชนะ  กิจนาที
 
1. นางปทุม  แสงแดง
 
1478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อาดำ
 
1. นางวิไลวรรณ  ผมทา
 
1479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิ่นคำ
 
1. นางมนทกานติ์  ไตรย์ลักษณ์
 
1480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงพรทิพย์   แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร
 
1481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ปั้นเงิน
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
 
1482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงปวีณา  นาคบุญธรรม
 
1. นางสายใจ  วงศ์ต่อเกียรติ
 
1483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงจินดา  เดือนเป็ง
 
1. นายจุมจินต์  สลัดทุกข์
 
1484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 1. เด็กชายธีรพล  คุ้มทรัพย์
 
1. นางสาวพัชรา  จำรัสบรรณ
 
1485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงปิยะมน  วัจนมาลา
2. เด็กชายวัฒนพงษ์  โชคชื่น
 
1. นางพิมลมาศ  คงศิริ
2. นางมาลี  ปราศจาก
 
1486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายณัฐนนท์  ซาสันเทียะ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  รสหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุชาวดี  ขาวขำ
 
1487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงพิชสิณีย์   ขัดชมา
2. เด็กชายพีรวิชญ์   ดอนคงมี
 
1. นางสาวดาราวรรณ   กล่อมเกลี้ยง
2. นางชวนพิศ   ศิรินาม
 
1488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กชายธีรโชติ  แย้มประเสริฐ
2. เด็กหญิงอลิษา  แก้วตา
 
1. นางอุไรรัตน์  สกุลชีพ
2. นางอุทุมพร  สุขสมบูรณ์
 
1489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายพรชัย  เจียมตน
2. เด็กหญิงลักษณา  จงประสพโชคชัย
 
1. นางไพรวัลย์  อ่อนพลัด
2. นางสาววรรณรัตน์  ทองชมภูนุช
 
1490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงชนินาถ  ขัติยะ
2. เด็กชายวรพล  ศรีสุดโต
 
1. นางสาวปิยะพร  พัชรานุ
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  หลอดอ่อน
 
1491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายธรรธาดา  สิงห์สถิต
2. เด็กหญิงอภิชญา  มุกดาวรรณกร
 
1. นางรัตนา  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวพัฒนีวรรณ  เพ็ชรชุมพร
 
1492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  มาลากุล ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศิริ
 
1. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
2. นางอัษฎาภรณ์  ฉอ้อนโฉม
 
1493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กชายชิษณุชา  วงษ์แสง
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  โคสุวรรณ
 
1. นางกำไล  ปานม่วง
2. นางพิชญ์สินี  แสงอรุณ
 
1494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายชัยกฤต  จิพยัคฆ์
2. เด็กหญิงนันทนัช  ทองมุกข์
 
1. นางรุ่งทิวา  คงปรีชา
2. นางสาวจุฑามาส  ภิรมย์ศรี
 
1495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กชายวัณณุวรรธน์  เหลือลอย
2. เด็กหญิงสิดาพร  สินสว่าง
 
1. นางวัฒนา  หวังพัฒน์
 
1496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.5 ทอง 12 โรงเรียนวัดบางนา 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ดอกนาค
2. เด็กชายพชร  ช้างเย็นฉ่ำ
 
1. นางปราณี  นวลละออ
2. นายนิรันดร์  ดอกดี
 
1497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  น้อยโสภณ
2. เด็กหญิงทิพย์ภาศุชาวดี  ศรเสนา
 
1. นายสุรดิษ  สุวรรณลา
 
1498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.5 ทอง 14 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงกมลพัชร  อินจำปา
2. เด็กชายเตวิช  ธิทำมา
 
1. นางสุภาพ  ตันจิตติวัฒน์
2. ว่าที่ร้อยตรีธนารักษ์  ชาญชัยสิทธิ์
 
1499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคตรชมภู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีโชติ
 
1. นางสมหมาย  วัฒนธำรงค์
2. นางพัชรินทร์  พวงบุบผา
 
1500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายกนิฐ  อรรคมะเสาร์
2. เด็กหญิงกัลณิกา  สิทธิลิต
 
1. นางพัฒนา  โพธิ์ศรี
2. นางดุษฎี  แก้วพุกผา
 
1501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พันธ์เสน
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  ทวีคูณ
 
1. นางจิตะราภรณ์  ศรีวงษา
2. นางธวัลรัตน์  พิทักษ์ศิลป์
 
1502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 1. เด็กชายจิรพนธ์  ดุจนนทพันธ์
2. เด็กหญิงสิริกัลยา  สว่างจันทึก
 
1. นางจินดา  ศรีวิลัย
 
1503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงปริมประภา  แน่นอุดร
 
1. นางสาวเรวดี  จันทะยานี
2. นางภัทธิภา  อุ่นละม้าย
 
1504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 1. เด็กหญิงปวริศา  ช่างต่อ
2. เด็กชายอรรคพล  เฉลิมวัฒน์
 
1. นางสาวอำพรรณ  เฮ้าเส็ง
2. นางสาวปาริชาติ  ประเดิมวงศ์
 
1505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.5 ทอง 21 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายคณิศร  ปัญญานาค
2. เด็กหญิงทักษอร  คล้ายแพร
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  อินอร
2. นางสาวจิราวรรณ  พิมล
 
1506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 22 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 1. เด็กหญิงอนัญปภา  แซ่ลี้
2. เด็กชายเมธาวี  รัตนวราหะ
 
1. นางศิริภรณ์  ท่าหาญ
 
1507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 22 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณปพร  สวัสดิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  บุตรคำ
 
1. นางอร่าม  เจริญลาภ
2. นางเพชรรัตน์  สุวรรณภูมิ
 
1508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 22 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1. เด็กชายกฤษฎา  อาจโนนเปลือย
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  แสงไกร
 
1. นางวัฒนี  สังกรแก้ว
 
1509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 25 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุนนานค
2. เด็กชายวรินทร  วงจำปา
 
1. นายทินกร  มาตผุด
2. นางนิตยา  ช่วยนา
 
1510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กหญิงกิตติมา  ประมาณ
2. เด็กชายศักดิ์ดา  วงศ์ญาติ
 
1. นางสาววรรณพร  มุลตองคะ
2. นางนิตยา  วันมี
 
1511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.5 เงิน 27 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  เล็กกระโทก
2. เด็กหญิงอภิสรา  โพล้งกล่ำ
 
1. นางอัจฉรา  ฤกษ์เนตรี
2. นางอำนวย  บำเริบ
 
1512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กชายคุโนดม  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  นาคบาง
 
1. นางสาวศิวพร  ลอยนภา
 
1513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 28 โรงเรียนวัดบ่อทอง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงสุชาวลี  ทิวแพ
 
1. นางสาวอำพรพันธุ์  แสงจันทร์
2. นายศิริพงษ์  เชื้อดี
 
1514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.5 เงิน 30 โรงเรียนปัญญวิทย์ 1. เด็กชายกุรุวินท์  แตงเกิด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรมย์ศรี
 
1. นางนวลศรี  สุดจิตพร
2. นางสุรีลักษณ์  ชัยคำภา
 
1515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 31 โรงเรียนวัดปทุมทอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หลาบมาลา
2. เด็กชายสิทธินันท์  อนันต์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นายวีระชัย  สินธ์ุประสิทธิ์
 
1516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 32 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงมีนา  ศิริพงษ์
2. เด็กชายวรรณชัย  วาริน
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  ดินรัมย์
2. นายอัษฎาวุธ  โมคำ
 
1517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 33 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  ไวยสัจจา
2. เด็กชายอดิกานต์  ปิยะธาราธิเบศร์
 
1. นางสาวอังคนาง  หมอกชัย
2. นางสาวปัณชญา  สมใจ
 
1518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 33 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ปาลรัตน์
2. เด็กชายศิวัช  สุขพรหม
 
1. นางสาวสุพัตรา  คำโพธิ์
 
1519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.5 เงิน 35 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  เปรมสมิทธิ์
2. เด็กหญิงอิสรีย์  โกวะประดิษฐ์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ชูรัตนไชย
 
1520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.5 เงิน 35 โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  เทศทอง
2. เด็กหญิงธนัชชา  ตุการ
 
1. นางพัชรา  จึงสวัสดิ์เมธา
2. นางอัญฑิการ์  จันไพบูลย์
 
1521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 37 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กชายธนโชติ   นราทอง
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   ต้นรัง
 
1. นางสาวอรุณี  ศรีตระเวร
2. นางสาวรสรินทร์  คงใจมั่น
 
1522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 37 โรงเรียนวัดดาวเรือง 1. เด็กหญิงจิราภา  บัวขำ
2. เด็กชายณฐกร  สองพล
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  รักงาม
2. นางสาวภิญทุตา  อินเตสะ
 
1523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 39 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงจิดาภา    ชัยปัญญา
2. เด็กชายปิติภัทร   กลิ่นเดช
 
1. นางรุ่งทิพย์  กองศิริ
2. นางสาวสุกัญญา  สุขสุแพทย์
 
1524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 39 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่วยศรี
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สุขสงวน
 
1. นางศรีรัตน์    จันทร
2. นางอรวรรณ    ปานจำรูญ
 
1525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 41 โรงเรียนคลองสระ 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ปันท่าเรือ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  พรมมา
 
1. นางสาวศิวาพร  มงคลขันธ์
 
1526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 41 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 1. เด็กชายณัฐพล  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  จำรัสบรรณ
 
1. นายสราวุฒิ  นิ่มราศรี
2. นางสุภัชชา  จันทร์สว่าง
 
1527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 41 โรงเรียนวัดถั่วทอง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมสกุล
2. เด็กชายอภินันท์  ทำนอง
 
1. นางสาวเกศรา  ศิริจันทร์
2. นายคมสันต์  ชาชัย
 
1528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 41 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายวีระภาพ  ป้อมทรัพย์
2. เด็กหญิงเขมนิจ  เกิดมั่งมี
 
1. นางมุกดาวัลย์  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญ
 
1529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายปฏิพล  อรุณชัยรัตน์
2. เด็กหญิงพิชญานิน  พยัฆษา
 
1. นางเพ็ญผกา  กรวยทอง
2. นางสุกัญญา  เจียรสถิตย์
 
1530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  น้อยนานนท์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  แย้มพราย
 
1. นางฝนธิวา  บุญกระโทก
2. นางสาวสายฟ้า  อาชีวะประดิษฐ
 
1531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ภิญโญกุลธาวิน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทรขันตี
 
1. นางสาวอรพินท์  แพทย์เจริญ
2. นางสาวศศิมา  ศรีสวัสดิ์
 
1532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 48 โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงภัทรณัฐ  พินิจ
2. เด็กชายอาชวิน  เบญจพรพงศ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ประจงพร
2. นางสาวอัจฉราวดี  ศักดิ์เกียรติขจร
 
1533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 49 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงนิพาดา  เนินสวัสดิ์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สาลี
 
1. นายชาญณรงค์  ยุ่นสมาน
2. นางนันธิดา  ภูมิฐานนท์
 
1534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 49 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กชายณัฐพันธ์  มัครมย์
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  สังขพิชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  แก้วรัตนะสกุล
 
1535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 49 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กชายฉัตรชัย  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  ตาลาว
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ล้วนงาม
2. นางอุดมศรี  กุลวัฒโน
 
1536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 49 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายภัทรพล  ชัยรินทร์
2. เด็กหญิงเจตปรียา  ทองอยู่
 
1. นางสาวอำพร  ขาวละเอียด
2. นางสาวทิฆัมพร  ชายะพันธ์
 
1537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 53 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  จันทร์เพ็ชร
2. เด็กชายพงศกร  กระแสร์สินธุ์
 
1. นางปณิชา  รุ่งแสงศรี
2. นางสาวอริสรา  ศรีงาม
 
1538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 53 โรงเรียนปากคลองสอง 1. เด็กชายชนะ  วันสีหา
2. เด็กหญิงอรนภา  ขาวสะอาด
 
1. นางศิริกาญจน์  ฮวดสามเสน
2. นางปรานี  อัมระปาล
 
1539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 53 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กชายณัฐนิช  เอื้อนไธสง
2. เด็กหญิงพิมพร  แสงแพง
 
1. นางสมบัติ  พลอยศรี
2. นางสาวเบญจพร  บุตะไมล์
 
1540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 53 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน 1. เด็กชายจักรินทร์  คลังชำนาญ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์บัว
 
1. นายเด่น  ชาบุญเรือง
2. นางสาวจิราวรรณ  แก้วกาง
 
1541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 57 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กชายนนทภูมิ  ธรรมบุญเรือง
2. เด็กหญิงบุณยนุช  ผดุงกิจ
 
1. นางวันดี  สังข์ทอง
2. นางจตุพร  หริ่งกัน
 
1542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 58 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ล้อมฉิมพลี
2. เด็กชายพีรพล  มรกต
 
1. นางสาวรำพึง  พิงผักแว่น
2. นางสาวสุรินทร์  ชมภู
 
1543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 58 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่วงศรี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  เอี่ยมนิ่ม
 
1. นายถวิล  สุพัฒฑา
2. นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง
 
1544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 60 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายปรเมศวร์  นวลแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ผ่านพินิจ
 
1. นางสาวชไมพร  รัตนสังข์
2. นางสาวจิดาภา  เทพอำพันธุ์
 
1545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 60 โรงเรียนวัดเชิงท่า 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  กันเกษ
2. เด็กชายนนทพัทธ์  นิลประพันธ์
 
1. นางสาวสุรัชชา  เต็มจิตร
2. นางสาวทัศนีย์  มาตย์โค้ง
 
1546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 60 โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ฉาย
2. เด็กหญิงอัญติมาภรณ์  โพธิ์ขำ
 
1. นางสุกัลยา  ธีวีระปัญญา
2. นางภัทรจาริน  พัฒน์พันธุ์
 
1547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 63 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่เลี่ยง
2. เด็กชายนัทพล  ลีน้อย
 
1. นางสาวกัณฐมณี  ทองเชื้อ
 
1548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 64 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สายพิมพ์ทอง
2. เด็กชายสุวัตน์  เมืองนาคิน
 
1. นางสาวรจนา  วงศ์ดี
 
1549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 65 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายภาสกร  เจริญมาก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  พันธุ์แตง
 
1. นายยุทธการ  ขวัญวรากุล
 
1550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 65 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กชายณัฐภัทร  นันทะบุตร
2. เด็กหญิงไพลิน  ศรีเงิน
 
1. นางวัฒนา  มะลิทอง
2. นางสาววารี  นาคคงคำ
 
1551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 67 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงดั่งฝัน  ช่วยเงิน
2. เด็กชายอติวิชญ์  ดอกคำ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  แก้วสง่า
 
1552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 68 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กชายธณพัฒ  สุยะนา
2. เด็กหญิงลีโอนี - มารี  อ๊อค เทนดุง
 
1. นายสรศักดิ์  บุญเลิศ
2. นายประภาศ  ซื่อดี
 
1553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 68 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  อ่อนอึ่ง
2. เด็กชายเตวิช  วันโพธิ์
 
1. นางจีรนันท์  ม่วงพิณ
2. นางยมนา  อรุณไพร
 
1554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 68 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงบูรณิมา  บุตรดี
2. เด็กชายอภิวิชญ์  แหยมเจริญ
 
1. นายเทียนชัย  ชาลีวรรณ์
2. นางสาวรัญชญา  แก้วอยู่
 
1555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 56.5 เข้าร่วม 71 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สุขหนองโปร่ง
2. เด็กหญิงยุภาวรรณ  จันทร์ผ่อง
 
1. นางรัตนา  ธนะคำดี
 
1556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 72 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายเตชทัต  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงเปมิกา  ทองพันธ์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ชำนาญเอื้อ
2. นางสาวศิริวิมลธา  วงศ์ทิมารัตน์
 
1557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 73 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชินกร  เชิงหอม
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  น้อยเมล์
 
1. นางจิราพร  พึ่งความสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  กะริยะ
 
1558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 52.5 เข้าร่วม 74 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายวริกร  ปัดภัย
2. เด็กหญิงโจลิน  โค
 
1. นางสมใจ  ธาดาสวัสดิ์ สิ่วลือ
 
1559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 75 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 1. เด็กหญิงรุ่งจนา  บัวบุตรดี
2. เด็กชายวรายุส  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสุริยา  แก้วลาย
 
1560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 76 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โพธิ์ไพร
2. เด็กชายธีรภัทร์  คล้ายจันทร์
 
1. นางสาวนันทพัทธ์  สุธาเรืองสิทธิ์
 
1561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 77 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  กาญจนเลขา
2. เด็กหญิงเขมินทรา  คำขุลี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ช้างลอย
 
1562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 78 โรงเรียนสาธิตปทุม 1. เด็กหญิงกวิตา  สุดตาธิคุณ
2. เด็กชายอณชา  โรจน์สกุลวงศ์
 
1. นางสาววรรณิดา  วงชารี
2. นางสาวปานใจ  อู่วิเชียร
 
1563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 79 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เชื้อคำสี
2. เด็กหญิงณัฐากาญจน์  แดงนิ่ม
 
1. นางสาวณัฐนันท์  โพธิ์ไขย์
2. นางอษุดา  อังกูรวิบูลย์
 
1564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรภัทร  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงรัชนี  อารักคิด
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำอินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรพล  ทวี
 
1565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิรุณพันธ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชุพรัตน์
 
1. นางสุภาภรณ์  ทับทิมแดง
2. นางสาวดลฤดี  เพ็ชร์ชะ
 
1566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนคลองพระอุดม 1. เด็กหญิงมันทนา  ทองมี
2. เด็กชายเสกสรร  หอมจิตร
 
1. นางสาวศิริสุข  เทียนเล็ก
2. นางสาวเตือนใจ  มีพูล
 
1567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยังสมุทร
2. เด็กชายธีรโชติ  แววมณี
 
1. นางไพรวัลย์  อ่อนพลัด
2. นางสาววรรณรัตน์  ทองชมภูนุช
 
1568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงตรีมุก  ฉายสุริยะ
2. เด็กชายศุภณัฐ  พรมจิตร
 
1. นางปณิชา  รุ่งแสงศรี
2. นางสาวรุ้งชยาธรณ์  ชัยฤกษ์
 
1569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายยุคลธรณ์  เหลาทอง
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ป้องเขต
 
1. นางจีรนันท์  ม่วงพิณ
2. นางยมนา  อรุณไพร
 
1570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กหญิงฐิยดาภร  แซ่เจี่ย
2. เด็กชายลาภิศ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปิยะมาศ   รอดรัตน์
2. นางสาวปนิตา  สมานเมือง
 
1571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงกณิการ์  เสมอศรี
2. เด็กชายจิตรกร  รวยทรัพย์
 
1. นางสาวนิภาพร  ตาลพวง
 
1572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 1. เด็กชายก้องฤทธิ์  ห่อเหี้ยม
2. เด็กหญิงจรรยพร  ไกรษี
 
1. นางศิริภรณ์  ท่าหาญ
 
1573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  มะลิเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  บรรเทิง
 
1. นางสาววิลัยวัณย์  ชูบาล
2. นางภัชราภรณ์  หลิมศิริวงษ์
 
1574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กชายกรกริช  ยุติธรรมพิทักษ์
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  ขำแจ่ม
 
1. นางสาวศิวพร  ลอยนภา
 
1575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง 9 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายพีรณัฐ  แก้วนวม
2. เด็กหญิงเกวลิน  หอมหวล
 
1. นางนิชุลฎา  โอภาสสุริยะ
 
1576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 1. เด็กชายเทิดทูล  ทลคร
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  แซ่ฉั่ว
 
1. นางจินดา  ศรีวิลัย
 
1577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.3 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายนรุตม์  ยังศิริกุล
2. เด็กหญิงศิริมา  นภชัยเศรษฐ
 
1. นางจุไรรัตน์  เมืองคำ
2. นางสาวพัชริดา  เมืองคำ
 
1578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สุขสำราญ
2. เด็กชายเฉลิมชนม์  ปามา
 
1. นางสาวอริศรา  รัตนกำพล
 
1579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.67 ทอง 13 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงภัททิยา  อินดวง
2. เด็กชายไพโรจน์  รอดหอม
 
1. นางสาวภูษณิษา  ม่วงเกษม
2. นางสมศรี  วิไลศรี
 
1580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายธีรเมช  แสงวุธ
2. เด็กหญิงพลอยชล  ชาญสิทธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวปิยะพร  พัชรานุ
2. นางจุฑารัตน์  มงคล
 
1581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.68 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กชายวิรัชสัณห์  แก้วกาญจน์
2. เด็กหญิงอชิรญา  อาบใจ
 
1. นางโสภาวดี  พุทโธวาท
2. นายปัญญา  รอดพล
 
1582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.68 ทอง 15 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายยศกร  บัวสิงห์
2. เด็กหญิงวรัชยา  สุดครบ
 
1. นางกาญจนรัตน์  วงษ์สมาจารย์
2. นางพิชชาภัสส์  สามาอาพัฒน์
 
1583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.67 ทอง 17 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 1. เด็กหญิงตรีเพชร  อาจอุดม
2. เด็กชายปัญญา  นิธิธนิโยปกรณ์
 
1. นางสุภัชชา  จันทร์สว่าง
2. นายสราวุฒิ  นิ่มราศรี
 
1584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.5 ทอง 18 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงชญาณิน   ภู่พรามณ์
2. เด็กชายณัฐพล   สุทธวรรณชัย
 
1. นางศยามล  ฐิตะยารักษ์
2. นางสาวสินีนาฏ  ทองวัฒนา
 
1585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กหญิงธนพร  บุญพิลึก
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ผักกูด
 
1. นางสาววรรณพร  มุลตองคะ
2. นางสมคิด  พรหมสูงวงษ์
 
1586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.33 ทอง 20 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กชายชัยกิจ  อักษร
2. เด็กหญิงเมย์ญาวี  นุชนาบี
 
1. นางสาวนางสาวศิริญา  บ่อทอง
2. นางสาวโสภา  ศรีวงษ์
 
1587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1. เด็กชายคมสัน  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงธนพร  ทับทิมดี
 
1. นางวัฒนี  สังกรแก้ว
 
1588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.67 ทอง 22 โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงอภัสสร   ชุมทอก
2. เด็กชายเรวัตร   สมานมิตร
 
1. นางมัณฑนา   อินทวงษ์
 
1589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.67 ทอง 22 โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  ชัดใจ
2. เด็กหญิงณิชากมล  ความคุ้นเคย
 
1. นางสาวนิภาพร  แพงวงษ์
 
1590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.67 ทอง 22 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 1. เด็กชายศุภากร  นุ้ยบรรพต
2. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  รักธัญการ
 
1. นางสาวอำพรรณ  เฮ้าเส็ง
2. นายกิตติธัช  แจ้งสว่าง
 
1591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 25 โรงเรียนปากคลองสอง 1. เด็กชายจิรายุทธ  พงศาวดาร
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ผลคำ
 
1. นางศิริกาญจน์  ฮวดสามเสน
2. นางปรานี  อัมระปาล
 
1592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 25 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงกฤษณา  นุชชัยภูมิ
2. เด็กชายอัศนัย  ปิดตาทะโน
 
1. นายสุรพล  ไกยเดช
2. นางสาวเบญจพร  บุตะไมล์
 
1593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 27 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชาอ่อน
2. เด็กชายศุภชัย  ดำคล้ำ
 
1. นางอุไรวรรณ  เกลี้ยงสอาด
 
1594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.67 ทอง 28 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กชายภาณุวัตร  คุ้มด้วง
2. เด็กหญิงศิริประภา  กะการดี
 
1. นายชาญณรงค์  ยุ่นสมาน
2. นางนันธิดา  ภูมิฐานนท์
 
1595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.67 ทอง 28 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงธันยพร  โนนพุดซา
2. เด็กชายอภินันท์  กันพ่วง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คำโพธิ์
 
1596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง 30 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  บางจริง
2. เด็กชายชญตว์  สาผุยทำ
 
1. นางอัจฉรา  ฤกษ์เนตรี
2. นางอำนวย  บำเริบ
 
1597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง 30 โรงเรียนวัดถั่วทอง 1. เด็กหญิงนาตาลี  เข็มทอง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พรรณรินทร์
 
1. นางสาวเกศรา  ศิริจันทร์
2. นายคมสันต์  ชาชัย
 
1598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 32 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   โนนทอง
2. เด็กหญิงสโรชา   เรืองไข
 
1. นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์
2. นางจำรัส  แจ่มประทีป
 
1599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 32 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ตราชู
2. เด็กหญิงนิภาพร  บางชวด
 
1. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
2. นางอัษฎาภรณ์  ฉอ้อนโฉม
 
1600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 32 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กหญิงวรชนก  ศรีไกรไทย
2. เด็กชายสุรพล  สันติสุข
 
1. นางจิตะราภรณ์  ศรีวงษา
2. นางธวัลรัตน์  พิทักษ์ศิลป์
 
1601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายสิทธิโชค  อ้นเนียม
2. เด็กหญิงสิราริณี  มุ่งลวงกลาง
 
1. นางสาวกนกภรณ์  เขื่อนรอบเขต
2. นางสาวศิริรัตน์  สายใจ
 
1602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 32 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 1. เด็กชายธนดล  สนจิตร์
2. เด็กหญิงวริษฐา  มีจินดา
 
1. นางลักขณา  สุ่มเจริญ
 
1603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.67 ทอง 37 โรงเรียนปัญญวิทย์ 1. เด็กหญิงสิดาพร  ศรีนาวา
2. เด็กชายเว็นเชล คงคา  ลิม
 
1. นางนวลศรี  สุดจิตพร
2. นางสาวนุสรา  นิลเทียม
 
1604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.67 ทอง 37 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กชายภควัต  คร้ามใจ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ชูรัตนไชย
 
1605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.67 ทอง 37 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายจักรพรรดิ  เกษมาลี
2. เด็กหญิงนวิยา  แก้วมา
 
1. นางสาวพนิตนันท์  ดวงดำ
2. นายสมชัย  พันธ์กง
 
1606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.67 ทอง 37 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กชายสราวุธ  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทา
 
1. นางวัฒนา  หวังพัฒน์
 
1607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.33 ทอง 41 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายด.ช.กวินทร์  ศรีเสริมโภค
2. เด็กหญิงแพรชมภู  แปลกตู้
 
1. นางปฐมาภรณ์  แก่นใจเด็ด
 
1608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.33 ทอง 41 โรงเรียนจารุศรบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หวลคิด
2. เด็กชายวันเฉลิม  ไชยภูมิ
 
1. นางกำไล  ปานม่วง
2. นางชฎาพร  เจนชัย
 
1609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.33 ทอง 41 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายสุนทรีย์   สัมภวะมนตรี
2. เด็กหญิงอชิรญา  พรรณมณี
 
1. นางรุ่งทิวา  คงปรีชา
2. นางสาวจุฑามาส  ภิรมย์ศรี
 
1610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.33 ทอง 41 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  พวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ราชสมบูรณ์
 
1. นางสาวอังคนาง  หมอกชัย
2. นางสาวปัณชญา  สมใจ
 
1611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 45 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายณพนธ์   ทองกุลศิริ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร   ไตรบัญญัติกุล
 
1. นางสาวชนัญชิดา  แก้วสง่า
 
1612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.67 ทอง 46 โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  พุทธเสน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ตรีบัว
 
1. นางสุกัลยา  ธีวีระปัญญา
2. นางสาวกัญนิกา  พิมพ์โคตร
 
1613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.67 ทอง 46 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อุนชะสม
2. เด็กชายธนโชติ  วงษ์ไทย
 
1. นางพิชณัท  อ่ำมิดเอิบ
2. นายนที  ชนะชัย
 
1614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 48 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กชายธนสรณ์  ลาภเจริญไพบูลย์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  พรมริบุตร
 
1. นายสรศักดิ์  บุญเลิศ
2. นายประภาศ  ซื่อดี
 
1615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 48 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มลใสกุล
2. เด็กชายวชรพล  ปิ่นแก้ว
 
1. นายยุทธการ  ขวัญวรากุล
 
1616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 48 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงฐานิสา  ถานันท์ตะ
2. เด็กชายภูริพัฒน์  อุ่นทวง
 
1. นางสาวพรทิพย์  แก้วรัตนะสกุล
 
1617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 48 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 1. เด็กหญิงขนิษฐา   แดงศิริ
2. เด็กชายนพรัตน์   พวงเพชร์
 
1. นางสาวอรุณี  ศรีตระเวร
2. นางสาวรสรินทร์  คงใจมั่น
 
1618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 48 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายจาตุรงค์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงวิไลพร  มูลหา
 
1. นายสุรดิษ  สุวรรณลา
 
1619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 48 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สร้อยสน
2. เด็กชายคชา  สร้อยประทุม
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  อินอร
2. นางสาวจิราวรรณ  พิมล
 
1620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 54 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิติพงษ์  เกิดเอี่ยม
2. เด็กหญิงฉัตรพร  ขาวขำ
 
1. นางฝนธิวา  บุญกระโทก
2. นางสาวกมลเนตร  มียอด
 
1621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 54 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  แป้นจันทร์
2. เด็กชายณัฐพล  บุญทรัพย์
 
1. นางเพ็ญผกา  กรวยทอง
2. นางสุกัญญา  เจียรสถิตย์
 
1622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.67 ทอง 56 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงญาณิสา  สุภาสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิเดช  พูนทอง
 
1. นางทองสุข  เชาวันกลาง
2. นางอรุณรัตน์  จันทร์แจ้ง
 
1623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.67 ทอง 56 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงฐิติมา  รู้บุญ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  แซ่เตียว
 
1. นางรุ่งทิพย์  กองศิริ
2. นางสาวสุกัญญา  สุขสุแพทย์
 
1624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.67 ทอง 56 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 1. เด็กหญิงนฤมล  สังอยุธ
2. เด็กชายวิชชาบูรณ์  ไกรสุข
 
1. นางสุริยา  แก้วลาย
 
1625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.67 ทอง 56 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กชายรัตนกร  ลองกระแชง
2. เด็กหญิงวาณิดา  สิงห์เทพ
 
1. นายถวิล  สุพัฒฑา
2. นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง
 
1626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.5 ทอง 60 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงชุติภา  อาจวงษ์
2. เด็กชายไขแสงชัย  วาริน
 
1. นายอัษฎาวุธ  โมคำ
2. นายศักดิ์นรินทร์  ดินรัมย์
 
1627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.33 ทอง 61 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงขัตติยา  เรืองมะเริง
2. เด็กชายปิยะชาติ  สลางสิงห์
 
1. นางสาวอิศรา  บูชาบุญ
 
1628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.33 ทอง 61 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายณัฐพล  หนูน่วม
2. เด็กหญิงทวิพร  ทองแลบ
 
1. นางสาวอำพร  ขาวละเอียด
2. นางสุธีรา  เจริญสุข
 
1629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.33 ทอง 61 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงจิรวรรณ์  คำสาวงศ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางศรีรัตน์   จันทร
2. นางอรวรรณ   ปานจำรูญ
 
1630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.3 ทอง 64 โรงเรียนวัดบางนา 1. เด็กชายชัชวาล  วงษ์จำปา
2. เด็กหญิงเบญจพร  ช้างเย็นฉ่ำ
 
1. นางปราณี  นวลละออ
2. นายนิรันดร์  ดอกดี
 
1631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 65 โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ 1. เด็กชายปุญญาพัฒน์  สงคราม
2. เด็กหญิงภาศิณี  รักสุนทรพจน์
 
1. นางพัชรา  จึงสวัสดิ์เมธา
2. นายอัญฑิการ์  จันไพบูลย์
 
1632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 65 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อนันตภูมิ
2. เด็กชายปุณณวิช  เปี่ยมเต็ม
 
1. นางสาวพัดสญา  พูนผล
2. ว่าที่ร้อยตรีธนารักษ์  ชาญชัยสิทธิ์
 
1633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 65 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายพงศกร  ค่องหิรัญ
2. เด็กหญิงพรทิวา  มีชูเชาว์
 
1. นางมุกดาวัลย์  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญ
 
1634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.67 เงิน 68 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กชายกฤษฎา  อุบลเม้า
2. เด็กหญิงปิ่นลัดดา  ศิลป์วิบูลย์กิจ
 
1. นางสาวโยษิตา  มุขแก้ว
2. นางสาวรัตติยา  นามปัญญา
 
1635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.67 เงิน 68 โรงเรียนวัดบ่อทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประทุมแก้ว
2. เด็กชายวัลลพ  ทำแนบ
 
1. นางสาวอำพรพันธุ์  แสงจันทร์
2. นายศิริพงษ์  เชื้อดี
 
1636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.33 เงิน 70 โรงเรียนวัดดาวเรือง 1. เด็กชายนภัทร  เครือทอง
2. เด็กหญิงปฐวรรณ  ช่อผกา
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สำรวม
2. นางสาวธิดารัตน์  เวชกามา
 
1637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 71 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุตรรัตน์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พลรักษา
 
1. นางดุษฎี  แก้วพุกผา
2. นางพัฒนา  โพธิ์ศรี
 
1638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 71 โรงเรียนสาธิตปทุม 1. เด็กหญิงชิดชนก  เนตรคุณ
2. เด็กชายรัตนกร  เคียเรเวีย
 
1. นางสาววรรณิดา  วงชารี
2. นางสาวปานใจ  อู่วิเชียร
 
1639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.67 เงิน 73 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาร์ทอง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ขำแจ้ง
 
1. นางสาวนภาภรณ์   หอมอ่อน
2. นางอัญชัน  นัยสถิตย์
 
1640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.67 เงิน 73 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมบุตร
2. เด็กชายณัฐนันท์  ธาราชา
 
1. นางสาวศิริมา  ไชยทองพันธ์
 
1641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.67 เงิน 73 โรงเรียนคลองสระ 1. เด็กชายธีรภัทร  กิจสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรรณดี  เพิ่มคำ
 
1. นางสาวศิวาพร  มงคลขันธ์
 
1642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.33 เงิน 76 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กชายปฏิญญา   ศิลปี
2. เด็กหญิงภัทรภร  มีศิลป์
 
1. นางสาวปัญญา  ด้วงท้วม
2. นางสาวณัฐภัส  ทองสีสังข์
 
1643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.33 เงิน 76 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงจู หลิง  วอง
2. เด็กชายธนพัฒน์  หทัยธีร
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  อินทร์อ่อน
2. นางสาวนิตยา  เมืองการ
 
1644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.33 เงิน 76 โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงธัญปภัทร  นิ่มนวล
2. เด็กชายภูสิทธิ  เพียรชอบ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ประจงพร
2. นางสาวอัจฉราวดี  ศักดิ์เกียรติขจร
 
1645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.33 เงิน 79 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงกชกร  แย้มยิ้ม
2. เด็กชายบูณยภู  สิงคเวหน
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ศรีวิเศษ
 
1646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.33 เงิน 80 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยวรรณ
2. เด็กชายภัทร  เสือสุ่ม
 
1. นางสาวนุจเรศ  ศาลางาม
2. นางสาวสุนิตา  ความคุ้นเคย
 
1647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.67 เงิน 81 โรงเรียนวัดปทุมทอง 1. เด็กหญิงกัลยา  สุทธิประภา
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นายวีระชัย  สินธ์ุประสิทธิ์
 
1648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.67 เงิน 81 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 1. เด็กชายธนภัทร  ธรรมทันตา
2. เด็กหญิงศศินันท์  ชื่นชม
 
1. นางจิราวรรณ  ช้างลอย
 
1649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.33 เงิน 83 โรงเรียนวัดเชิงท่า 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สวยเอี่ยม
2. เด็กชายภรากร  สายสุนีย์
 
1. นางสาวสุรัชชา  เต็มจิตร
2. นางสาวทัศนีย์  มาตย์โค้ง
 
1650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 84 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กลางเมืองพล
2. เด็กชายพงศ์พัฒน์  สายเสพ
 
1. นางสาวเรวดี  จันทะยานี
2. นางภัทธิภา  อุ่นละม้าย
 
1651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 85 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงศุภชัญญา  สถิตย์ภูมิ
2. เด็กชายอติกร  คงถาวร
 
1. นางปราณี  ชำนาญกิจ
 
1652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71.33 เงิน 86 โรงเรียนคลองพระอุดม 1. เด็กชายปธาณิน  พึ่งอาจเอี่ยม
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ใสแจ่ม
 
1. นายวิโรจน์  สุวภิญโญภาส
2. นางเปรมจิต  เจริญลาภ
 
1653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70.67 เงิน 87 โรงเรียนวัดฉาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงศรี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  อกอารี
 
1. นายนที  กอบการนา
2. นางทัศนีย์  สุเนตรวรกุล
 
1654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69.67 ทองแดง 88 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงณัฐมลธกานต์  ทรัพย์ผ้าพับ
2. เด็กชายบวรทัต  กรุดปทุม
 
1. นายทินกร  มาตผุด
2. นางนิตยา  ช่วยนา
 
1655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69.33 ทองแดง 89 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กชายสมศักดิ์  คูณทอง
2. เด็กหญิงแพรวา  กางยางใย
 
1. นางสาวอารมณ์  อนุมาศ
2. นางศิรินาถ  อินทร์แก้ว
 
1656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 90 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน 1. เด็กหญิงพรรณณษา  สุขวารี
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ชื่นจินดา
 
1. นายเด่น  ชาบุญเรือง
2. นางสาวจิราวรรณ  แก้วกาง
 
1657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 91 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กชายปิติภููมิ  บุญโม
2. เด็กหญิงวาสิตา  โทสวนจิตร
 
1. นางสมหมาย  วัฒนธำรงค์
2. นางสุภาพร  แสงวุธ
 
1658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายจักรพงศ์  ศรีวิรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  หอสูงเนิน
 
1. นางรุ่งทิวา  คงปรีชา
2. นางสาวจุฑามาส  ภิรมย์ศรี
 
1659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงธิติยา  สุขเมือง
2. เด็กชายปิยวัตร  ลี
 
1. นางนิชุลฎา  โอภาสสุริยะ
 
1660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงพรธิดา  รุ่งบาง
2. เด็กชายอดิเทพ  แย้มเมืองไชย
 
1. นางวัฒนา  หวังพัฒน์
 
1661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง 4 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงวนิดา  ปอยป้าว
2. เด็กชายอัมรินทร์  สุดงาม
 
1. นางสาวปิยะพร  พัชรานุ
2. นางสาววิไล  พันโท
 
1662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงอลิสรา  บุ้งกระโทก
2. เด็กชายอิทธิพล  แก้วเกิด
 
1. นางรุ่งทิพย์  กองศิริ
2. นางสาวสุกัญญา  สุขสุแพทย์
 
1663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายวรากร  สอนทอง
2. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์สุพรรณ
 
1. นางสาวฎาปกรณ์  ทรงธรรม
2. นางสาวเสาวนีย์  ธีระบุญ
 
1664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แก้วประทุม
2. เด็กหญิงเมธิณี  จันทกรี
 
1. นางภคพร  ศรีดาวเดือน
 
1665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายธนกร  คล้ายวงศ์
2. เด็กหญิงเรืองฤทัย  คำมูล
 
1. นางยุพา  อ่อนขาว
 
1666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายธนกฤต  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงปิยะดา  กองสัมฤทธิ์
 
1. นางธันยากานต์  ศรีเรืองโห้
2. นางณิชรี  ประเดิมรัตนกุล
 
1667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายปัญญา  ปฏิทิน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนสนธิ์
 
1. นางชนัญญา  ศิริวุฒิ
 
1668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 11 โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายศุภโชค  เพราะชม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงสกุล
 
1. นางสุกัลยา  ธีวีระปัญญา
2. นางสาวสุชาวดี  กัณหา
 
1669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงกาญจณี  หงษ์วิไล
2. เด็กชายสุขสวัสดิ์  พึ่งแก้ว
 
1. นางสุรีรัตน์  จีระตระกูล
2. นางปทุม  แสงแดง
 
1670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ไกรญา
2. เด็กชายพัชรพล  รัตนศิริ
 
1. นายทินกร  มาตผุด
2. นางนิตยา  ช่วยนา
 
1671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 14 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 1. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายอุดมเดช  หนองสูง
 
1. นางสาวพัชรา  จำรัสบรรณ
2. นางเดือนเพ็ญ  สายฟ้า
 
1672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แทนบุญ
2. เด็กชายปิยะภัทร  หะสิตะเวช
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
 
1673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 16 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงกัญญา  ศิลพรม
2. เด็กชายเสกสรรค์  ภมรศิริ
 
1. นางวิไลวรรณ  ผมทา
2. นางสาวทินนภา  วัฒนะเหลา
 
1674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายวรวัฒน์  ครุจิรัมย์
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  คร่ำดี
 
1. นางมุกดาวัลย์  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญ
 
1675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงกนกรดา  อินทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงขจีวรรณ  ชัยโชติจิรบูรณ์
3. เด็กหญิงชนากานต์  หุ่นดี
4. เด็กหญิงชาลิสา  หุ่นดี
5. เด็กหญิงตีรณา  เสือผ่อง
6. เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีสุวรรณ
7. เด็กหญิงวรวรรณ    อินกว่าง
8. เด็กหญิงวาสนา  เจริญจิต
9. เด็กหญิงสวิตตา  ลาวเนือง
10. เด็กหญิงสิรินยา  พอใจ
 
1. นางสุขประเสริฐ  สถิตไชยนนท์
2. นายดำเนิน  คำดา
3. นางสุนันทา  ทองสกุล
 
1676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  เอี่ยมอร่าม
2. เด็กหญิงพรรณวดี  เพ็งสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชมบุญ
4. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ระวังภัย
5. เด็กหญิงรวรินทร์นิภา  ศรีจำปา
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  จันทร์แก้ว
7. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สลักคำ
8. เด็กหญิงอนุธิดา  หมั่นประกอบ
9. เด็กหญิงเขมิกา  พลอยมุข
10. เด็กหญิงเพชรไพลิน  องอาจ
 
1. นางกัณญพัสตร์  กิจศิลป์
2. นางเบ็ญจา  สมประกอบ
3. นางสาวปิยะพร  พัชรานุ
 
1677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกันตวรรณ  เสนาะจำนงค์
2. เด็กหญิงธนพร  พิมพ์ครบุรี
3. เด็กหญิงบุณยวีย์  บางน้อย
4. เด็กหญิงรับขวัญ  หอมชื่น
5. เด็กหญิงวริศรา  จิรรัชวณิช
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุตรวงศ์โสภา
7. เด็กหญิงศิรประภา  นระบุตร
8. เด็กหญิงศุภิสรา  เสถียรฐิติพงษ์
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  ดอกสี
10. เด็กหญิงอรกัญญา  กวีธนกุล
 
1. นายศิรสิทธิ์  ศิลป์โสภา
2. นายวสันต์  ทองสุคนธ์
3. นางรัชฎาภรณ์  คุณารักษ์
 
1678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  วัฒนะกิจ
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  แตงเผือก
3. เด็กหญิงนัฐติกาล  โพกพาน
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุคนธ์สังข์
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผ่องโสภณ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  สาคร
7. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ทองดี
8. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  สรรสุพรรณ์
9. เด็กหญิงลัดดาวงค์  เสือเพชร
10. เด็กหญิงสุภัสสร  จันทร์เจริญ
 
1. นางภาณุมาส  กล่ำอยู่สุข
2. นางอัษฎาภรณ์  ฉอ้อนโฉม
3. นายสมโภชน์  สีกะโดน
 
1679 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  อุ่นอก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไวว่อง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองหล่อ
4. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  บัวคลี่
5. เด็กหญิงปัณชญา  โยธาคุณ
6. เด็กหญิงภณิดา   สุรนิยม
7. เด็กหญิงรักษิณา   มั่นจิตร
8. เด็กหญิงสารสินญ์  จันทร์ทรัพย์
9. เด็กหญิงอริศรา  วิบูลย์ศิลป์
10. เด็กหญิงอัมภิกา  ขวัญเมือง
 
1. นางประไพ  บุตรโพธิ์
2. นางสาวถวิล  โพธิไทร
3. นางธันยากานต์  ศรีเรืองโห้
 
1680 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ดีประวี
2. เด็กหญิงธนนันท์  รอดภัย
3. เด็กหญิงธัญญพร  หวานฉ่ำ
4. เด็กหญิงปรัญญา  สระทองใจ
5. เด็กหญิงปัญญาภา  ศรีสงกราน
6. เด็กหญิงปาริสา  แตงทอง
7. เด็กหญิงวรัญญา  กุลฉวะ
8. เด็กหญิงศิริประภา  จันทร์ดล
9. เด็กหญิงศิริรักษ์  แตงนวลจันทร์
10. เด็กหญิงอโรชา  ท้วมปาน
 
1. นายณรงค์  ขจรคติมา
2. นางอัจฉรา  ฤกษ์เนตรี
3. นางจุฑารัตน์  สังข์เพ็ชร
 
1681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงชุติมา  อึงฤทธิเดช
2. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายธีรยุทธ  เศษจัตุรัส
4. เด็กหญิงภัครมัย  ครายานนท์
5. เด็กชายภูผา  พลอยจันทึก
6. เด็กหญิงมนัสวี  รุจิเทศ
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แปรงเพ็ชร์
8. เด็กหญิงวรรณวรี  เดี่ยวไธสง
9. เด็กชายอนุภัทร  เสนะจำนงค์
10. เด็กชายอิทธิพัทธ์  มะกรูดอินทร์
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  อุปคง
2. นางสาวสุดารัตน์  รวมธรรม
3. นางรัชดา  เบ้าทอง
 
1682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ไกรสมภาค
2. เด็กหญิงทิพธัญญา  ราหุล
3. เด็กหญิงธุวพร  พรรณอาราม
4. เด็กหญิงปณิดา  คงบุรี
5. เด็กหญิงปนิดา  สะวิสัย
6. เด็กหญิงประภานิช  คงบุรี
7. เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  จันทร์แจ่ม
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่เย็น
9. เด็กหญิงสุทธิดา  เพี้ยพรมมา
10. เด็กหญิงไอยลดา  สังข์วงศ์
 
1. นายยงยุทธ   นุชบัว
2. นายวงศกร   แสงบุดดี
3. นางสาวกิตติยาพร   ตันเจริญ
 
1683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ภูนาเถร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูนาเถร
3. เด็กหญิงจิตตา  ชูเงิน
4. เด็กหญิงชิดชนก  สายกาล
5. เด็กหญิงธัญญา  ปราด
6. เด็กหญิงปทุมมาศ  เจียรประภาดำรงค์
7. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เข็มทอง
8. เด็กหญิงมัญฑิตา  แย้มใส
9. เด็กหญิงสุภัสสร  สายพรหม
10. เด็กหญิงเนตรฤมล  ชมบุญ
 
1. นางสุภาพร  แสงวุธ
2. นางสาวมัทนา  จงเทพ
3. นางพัชรินทร์  พวงบุบผา
 
1684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรทัศน์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทิพย์สุข
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขทวี
4. เด็กหญิงนิชา สุณัฏฐา  สุมทอง
5. เด็กหญิงพิชชาสินี  พรมดี
6. เด็กหญิงวิเนตา  ภู่สุวรรณ
7. เด็กหญิงศศิร์อร  ธรรมนู
8. เด็กหญิงสวรส  หล้าปวงคำ
9. เด็กหญิงสุชัญญา  แจ่มแจ้ง
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พวงมาลัย
 
1. นางสาวศลิษา  ปานทรัพย์
2. นางสาวชนัญชิดา  แก้วสง่า
3. นางสาวภัทรวดี  ผิวเพ็ง
 
1685 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายกฤษนันท์  ลิ้มสุวรรณ
3. เด็กชายกิตติ  เกตกราย
4. เด็กชายชยภัทร  พิรัตนกุล
5. เด็กชายพงศ์พรรณ  รุ่งเรืองวิรัช
6. เด็กชายพัชรพล  สิงสอน
7. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  คำแดงไสย์
8. เด็กชายสถาพร  พบวันดี
9. เด็กชายเทพมงคล  เขียวสะอาด
10. เด็กชายเพชรมงคล  วงษ์นาม
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  เชื้อคำฮด
2. นางสาวเพชรศิรินทร์  พจนศิลป
3. นายสุพจน์  สุระเพิ่ม
 
1686 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปัญญวิทย์ 1. เด็กหญิงกชกร  มูลผล
2. เด็กหญิงกัญญาภัชร  ฉิ่งทอง
3. เด็กหญิงชนาพร  บุตรดีศรี
4. เด็กหญิงชมพูนุท  เกิดผล
5. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  อ่อนยิ่ง
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  ช่อจันทร์
7. เด็กหญิงพาขวัญ  สังขะวรรณ
8. เด็กหญิงพิมพ์พร  เรืองสุรัตน์
9. เด็กหญิงสรัลพร  สุขทัศน์
10. เด็กหญิงเพชรลดา  ช่างนำ
 
1. นางช้องมาศ  กลิ่นแก่นจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  แจ่มใจหาญ
3. นางสาวนุสรา  นิลเทียม
 
1687 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แหลมภู่
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงธนพร  นวมกระจ่าง
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เรืองศรี
5. เด็กหญิงนภสร  ขำขนิษฐ์
6. เด็กหญิงนัฐดา  เบี้ยอ่อน
7. เด็กหญิงพิมลัดดา  ปักษา
8. เด็กหญิงศศิกานต์  เบี้ยแก้ว
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยินดีสิทธิ์
10. เด็กหญิงสายธาร  จันทร์สอน
 
1. นางธันยากานต์  ศรีเรืองโห้
2. นางณิชรี  ประเดิมรัตนกุล
3. นายปฏิภาณ  พรมชัย
 
1688 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  วันอยู่
2. เด็กชายชยุตม์  สมบูรณ์
3. เด็กชายชัชชัย  สุธนมา
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพตะกะ
5. เด็กชายปกรณ์  พรมณี
6. เด็กหญิงปิยะภรณ์  สุดเอก
7. เด็กหญิงพัชรัตน์  สวดมาลัย
8. เด็กหญิงพัชรี  ลินทอง
9. เด็กชายพุฒิเมธ  รุ่งมี
10. เด็กชายสิทธิกร  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวยุวภรณ์  แสนจำหน่าย
2. นายสุพจน์  ไหมสมบุญ
3. นางสาวชาลินี  ลาพัน
 
1689 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงจรรยา  แซ่ตัง
2. เด็กหญิงชลเดือน  ใยสามเสน
3. เด็กหญิงทิตย์ภาดา  สำเร็จดี
4. เด็กหญิงนาริกานต์  ดิษฐ์สมบูรณ์
5. เด็กหญิงนิโลบล  จินดามัย
6. เด็กหญิงนุชนาฎ  รูปเหลี่ยม
7. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สนเขียว
8. เด็กหญิงภัทรพร  อ่างเอย
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  ข้อยุ้น
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โพธิ์สุข
11. เด็กหญิงสายธาร  วงษ์สุวรรณ
12. เด็กหญิงสุชาดา  คะแก้ว
13. เด็กหญิงเนตรชนก  ผลพิกุล
14. เด็กหญิงเบญญาภา  ศาสตร์สุโข
15. เด็กหญิงไพลิน  สมบูรณ์
 
1. นางสาวรติพร  โตหนองหว้า
2. นางปิ่นแก้ว  ปรีชาธีรศาสตร์
3. นางสาวรัตนาพร  กาฬพันธ์
4. นางสาวนิภาวรรณ  รัตนภักดี
 
1690 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศาลาพัน 1. นางสาวกมลรัตน์   ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงครีมมา   พรชัย
3. เด็กชายชัยวัฒน์   นวนแจ้ง
4. เด็กหญิงประภัสสร   อร่ามคำ
5. นางสาวยาใจ   ผอบทอง
6. เด็กชายรัชชานนท์   นามครบุรี
7. เด็กชายรัชพากษ์   แว่นกลาง
8. เด็กหญิงวนิดา   สว่างใจ
9. เด็กชายวันชนะ   อิ่มนุ้ย
10. เด็กชายสหรัค   คำโคตรสูญ
11. นายอธิบดี   ไชยราช
12. เด็กชายอนุชา   มงกุฏแก้ว
13. เด็กหญิงอภิรดี   มุ่งลายกลาง
14. เด็กชายเกรียงศักดิ์   แสนพรม
15. เด็กชายเหมรัศม์   เข็มเพ็ชร์
 
1. นายสมคะเน   ดาษดา
2. นางอารมณ์   คำสวัสดิ์
3. นางสาววรวรรณ์   จิตต์ผ่อง
4. นายกำพล   ประคุปตานนท์
 
1691 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงทอง
2. เด็กหญิงกมลชนก  รอดแพ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วโวหาร
4. เด็กหญิงชวพร  พรนิมิตรเทพ
5. เด็กหญิงชัชมล  หงษ์ทอง
6. เด็กหญิงชัชริญา  แตงอ่อน
7. เด็กหญิงธีตารีย์  วารี
8. เด็กหญิงนาราการต์  แซ่อัง
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  อ่อนทองหลาง
10. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์รุ่ง
11. เด็กหญิงปิยพร  แฟงภิรมณ์
12. เด็กหญิงพันนิตรา  อ่ำเอกผล
13. เด็กหญิงวริญศิริ  รอดแพ
14. เด็กหญิงสิริญากรณ์  นิสาย
15. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  สุกคต
 
1. นางกมลพรรณ  วิรุณหะ
2. นางสุรินทร์  วงศ์วัฒนวรรณ
3. นางมนพร  นุ่มนก
 
1692 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงกนกอร  โพธิ์น้ำเที่ยง
2. เด็กหญิงจิตตรา  เกษสาคร
3. เด็กหญิงชลธิชา  เมืองใหญ่
4. เด็กหญิงณัชฐา  กาญจนานุช
5. เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  รุ่งแจ้ง
6. เด็กหญิงณัฐริกา  วงษ์คำ
7. เด็กหญิงดาราวดี  ทับพันธ์
8. เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ธารีรัตน์
9. เด็กหญิงปิยศิริ  ฤทธิระแหง
10. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โสพันธ์
11. เด็กหญิงพิมลศิริ  จันทร์ไตรย์
12. เด็กหญิงสุชาดา  ปะสุข
13. เด็กหญิงสโรชา  สุนทรวิจารณ์
14. เด็กหญิงอรัญรัตน์  จันทิมา
15. เด็กหญิงอลิสลา  เกิดโพธิ์ชา
 
1. นางระวีวรรณ  นระสิงห์
2. นางนาฏศิลป์  การรัมย์
3. นางสุพิศ  ทับอุดม
 
1693 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงกรชนก  เดชประทุม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจหาญ
3. เด็กหญิงกานต์  บุญเตา
4. เด็กหญิงจามีกร  เหมือนมี
5. เด็กหญิงญาณิศา  วัดแผ่นลำ
6. เด็กหญิงธันชนก  จำเริญใจ
7. เด็กหญิงนริสรา  สมใจ
8. เด็กหญิงฟ้าอรุณ  ยลพันธ์
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ชื่นอารมณ์
10. เด็กหญิงภัทราพร  ภู่เกต
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ช่างดี
12. เด็กหญิงภัสพร  กรอบชัย
13. เด็กหญิงมฑิตา  อินทรีย์วงศ์
14. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กล่ำโพธิ์
15. เด็กหญิงอารียา  ทองยืน
 
1. นางสาวเสาวนีย์  พิฉินทธารี
2. นางสาวเปรมยุดา  สุดจำ
 
1694 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญเปี่ยม
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ทองอุ่น
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีลาศักดิ์
5. เด็กหญิงณิชกานต์  จูมนา
6. เด็กหญิงปภัสรา  หริตภักดี
7. เด็กหญิงปาณิศา  อินทร์ด้วง
8. เด็กหญิงพรวนัช  แซ่เจ็ง
9. เด็กหญิงพาขวัญ  ขอบคุณ
10. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สามาอาพัฒน์
11. เด็กหญิงภัทราพร  นูมหันต์
12. เด็กหญิงยศวดี  ชนะศักดิ์
13. เด็กหญิงอริสรา  มีชาลือ
14. เด็กหญิงเบญญาภา  มีสิงห์
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  คำอ่อนศรี
 
1. นางพลอยงาม  พะลายานนท์
2. นางสาวพรพรหมสมร  อ่อนศรีน้อย
3. นางสาวอังคณา  บุตรพรม
4. นายพีระพงษ์  เรืองทอง
 
1695 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงจัสมิน  อาดำ
2. เด็กชายณัชชานนท์  อาดำ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  พุทธพงศ์
4. เด็กหญิงตัสนีม  อาดำ
5. เด็กชายธนาวุฒิ  อาดำ
6. เด็กหญิงนัสรียา  หอมจันทร์
7. เด็กหญิงนาวาร่า  อาดำ
8. เด็กหญิงลานนา  อาดำ
9. เด็กหญิงอนัญพร  สัจจาเจริญชัย
10. เด็กชายอนิรุตติ์  คำปน
11. เด็กหญิงอริญา  กองสอน
12. เด็กหญิงอริสรา  อาดำ
13. เด็กหญิงอัยมี  มะหะหมัด
14. เด็กหญิงอาทิตยา   หลีอินทร์
15. เด็กชายอานัฐชัย  ศรลอย
 
1. นางจุฑามาศ  เกื้อเสนาะ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  จันทร์แก้ว
3. นายอนุรักษ์  วงษ์ศิลป์
4. นางสาวกรระวี  ธนารัตน
 
1696 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  โมหา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ไม้หอม
3. เด็กหญิงธัญญธิดา  ปัญญาภา
4. เด็กหญิงนรินธารา  สุกาทร
5. เด็กหญิงปลายเงิน  วงษ์สมศรี
6. เด็กหญิงยุวดี  ทิพย์สุข
7. เด็กหญิงรุจิษยา  พินะพงษ์
8. เด็กหญิงลลิชดา  แซ่ลิ้ม
9. เด็กหญิงวารินทิพย์  พูดจา
10. เด็กหญิงศศิชา  กันตา
11. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ชาติศรี
12. เด็กหญิงอภิชญา  ควรหาเวช
13. เด็กหญิงอังศุนิตย์  มุ่งเคียงกลาง
14. เด็กหญิงอุ้มรัก  ทับมะเมีย
15. เด็กหญิงไอริสา  ทิมินกุล
 
1. นางสาวสุพรรษา   กุศล
2. นางสาวสุธาสินี  กล่อมแก้ว
 
1697 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กหญิงกชมน  เม่นงาม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์ผิว
3. เด็กหญิงขนิษฐา  คงไพริน
4. เด็กหญิงคนิศร  เสาศิริ
5. เด็กหญิงณภัทร  ทับสี
6. เด็กหญิงดวงสมร  ดวงเจริญ
7. เด็กหญิงตะวัน  สมมาสมดี
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีเทพ
9. เด็กหญิงวินรดา  ตระกูลพันธ์
10. เด็กหญิงวีระญา  เรืองขจร
11. เด็กหญิงสาธิต  แข็งนอก
12. เด็กหญิงสุญาดา  เด็ดดวง
13. เด็กหญิงสุธิดา  บุญพลอย
14. เด็กหญิงเปรมกมล  แฟงแย้ม
15. เด็กหญิงเพชรชมพู  ชาญนรา
 
1. นางจันทนา  อันพันธ์
2. นางสาวประวีณา  สัญญะภูมิ
 
1698 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ไสท้ายดู
2. เด็กหญิงกฤติยา  วิไลรัตน์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ดีเหนาะ
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไสท้ายดู
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  จำปาสี
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  กองทา
7. เด็กหญิงธิติพร  ตาลดง
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองอุราฬ
9. เด็กหญิงพัทธนันท์  รอดภัย
10. เด็กหญิงรัตน์ติกานต์  ภาชีสง
11. เด็กหญิงลลิตา  ตะกรุดเพชร
12. เด็กหญิงวริศรา  ค้นสำเนา
13. เด็กหญิงวันเพ็ญ  รอดประเสิริฐ
14. เด็กหญิงวิภาวัลย์  วรรณทอง
15. เด็กหญิงวิภาวี  วรรณทอง
 
1. นายวันเฉลิม  สุวรรณพันธ์
2. นายเทอดพงษ์  เพชรจันทึก
3. นางสาวอัมพร  พละโพธิ์
4. นางสาวนุจรี  พรมสถิต
 
1699 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงฐานภา  ตรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงณภัทร  วนาสงบสุข
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พิมพ์แสง
4. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กระแสสืบ
5. เด็กหญิงธรรมพร  แก้วเต่า
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองจรินทร์
7. เด็กหญิงปณารีย์  พงษา
8. เด็กหญิงปรียา  ทับเถื่อน
9. เด็กหญิงปวริศา  มั่นสน
10. เด็กหญิงพิชญ์พิชา  พฤกษะริตานนท์
11. เด็กหญิงศิริวิมล  ชนนิยม
12. เด็กหญิงศุทธาอร  เอี่ยมทะนัง
13. เด็กหญิงสุจารี  วิริยะประสาท
14. เด็กหญิงสุจิรา  สุวรรณชาติ
15. เด็กหญิงสุพรรณสิริ  อุ่นวงศ์
 
1. นายสมเกียรติ  สมาคม
 
1700 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงนันทกา  เวียงสิมา
2. เด็กหญิงปทุมรักษ์  ธรรมมืด
 
1. นางกาญจนา  โสนิกร
2. นายสมพอ  ภู่โกสีย์
 
1701 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  บัวขาว
2. เด็กหญิงอลิสา  เลิศเกษมผล
 
1. นายอำนาจ  อึ๊งทอง
2. นายจุติพงษ์  พุ่มประดล
 
1702 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงพัชริดา  หินประกอบ
2. เด็กหญิงพีรดา  สายคำศร
 
1. นางสาวชุติมา  ตะคอนรัมย์
 
1703 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงชญาภา  บุญประดิษฐ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  วิสารทวิศิษฎ์
 
1. นายสุนทร  เทศถนอม
 
1704 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายพีรวัส  แป้นมุข
2. เด็กหญิงวรินทร์ธร  ทีทา
 
1. นางเพียงตา  บุตรมาตร
2. นายสมพงษ์  เครือโชติ
 
1705 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทัยมา
2. เด็กหญิงนลินี  พันเริง
 
1. นางสาวจันทิมา  อดทน
2. นางสาวเปรมยุดา  สุดจำ
 
1706 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงพรนภา  ไตรเพิ่ม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประมูลมาก
 
1. นางสุรินทร์  วงศ์วัฒนวรรณ
2. นางสาวธิดารัตน์  ทันวัน
 
1707 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  อ่อนศิลา
2. เด็กหญิงชัญญา  ศิริเดชมงคลกุล
 
1. นางสาวฉลวย  รอบคอบ
2. นายสมพร  สมทบ
 
1708 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกนกพร  ประกอบกสิการ
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ชุติเดชากูล
 
1. นายสังวรณ์  เดชมัด
2. นางบุญรัตน์  บุญยศ
 
1709 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิติสินชูชัย
2. เด็กหญิงณัฐการณ์  ชูกันหอม
 
1. นายวีนัส  สุขนิล
 
1710 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กหญิงพรสุดา  จิตรสง่าวงษ์
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สันติกุล
 
1. นายกิติกร  หงษ์ห้อม
 
1711 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงพรตะวัน  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรพร  สุขมนต์
 
1. นางสาวธารารินทร์  ประจันทร์นวน
2. นางสาวศิริรัตน์  บางขัน
 
1712 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงวัลวลี   แสงเทศ
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   อุบลแย้ม
 
1. นางเบญจา  สมประกอบ
2. นายวิชฉริยะ  พิมพ์เขตต์
 
1713 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กชายกิตติพงค์  แย้มโสพิศ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ด้วงทอง
 
1. นายฐนาทิจจ์  ภิญโญวิศาล
 
1714 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายณัฐพัทธ์  อภิสารธนรักษ์
2. เด็กชายรัฐนันทร์  คนองศิลป์
 
1. นายศักดิ์สินาม  พึ่งจินดา
 
1715 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กชายพิมพ์พิชชา  โพธิ์พัตรา
2. เด็กหญิงเมธาวี  แย้มใย
 
1. นายเฉลิมชัย  หวังดี
2. นายธนภัทร  ท้วมทอง
 
1716 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ฟ้ากระจ่าง
2. เด็กหญิงชญาดา  เสวก
 
1. นายณัฐกูล  แสนทวีสุข
 
1717 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กหญิงรุจิลัดดา  ไชยเกตุ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  โพธิ์สูง
 
1. นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง
2. นายถวิล  สุพัฒฑา
 
1718 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดดาวเรือง 1. เด็กหญิงกิตติพร  กล่อมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงญดาพร  สุโพธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  เนียมไทย
2. นางสาวภิญทุตา  อินเตสะ
 
1719 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงนภาลัย  รัตนศิริ
2. เด็กหญิงปวีณา  โนวงค์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แสงมิ
 
1720 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ม่วงเนย
2. เด็กหญิงชุติมา  ลิศรี
 
1. นายชัยยะ  ฐิตะยารักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  เจริญสุข
 
1721 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เกษียรธาดานนท์
2. เด็กหญิงอรปรียา  อินโต
 
1. นายปานะพันธ์  อินทร์อ่ำ
 
1722 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนคลองสระ 1. เด็กชายศุภเดช  อุทัย
2. เด็กชายแสงชัย  ภูครองหิน
 
1. นายวิฑูรย์  กล้าแข็ง
 
1723 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนปัญญวิทย์ 1. เด็กหญิงชลนิภา  วรรณสิริ
2. เด็กหญิงธนัยนันท์  กาญจนพิบูลย์
 
1. นายธนกฤษ  ชิษณุญาณโชค
2. นางสาวศิรินทร์นา  เนตรวงค์
 
1724 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงพินธุ์สุดา  พรมขรยาง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมจัด
 
1. นายธีรธัช  อนันตรังสี
2. นายสุทธิพงศ์  โพธิรังสกุล
 
1725 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สร้อยประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพิมพิศา  เอียดเเก้ว
 
1. นายกรินทร  เกิดผล
 
1726 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 27 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รองรัตน์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยกิจตระกูล
 
1. นางสาวสุชีวา  กุดแถลง
2. นางวิกุลวรรณ  วุฒิโภค
 
1727 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 27 โรงเรียนคลองลาดช้าง 1. เด็กหญิงชญานี  มาตยาขัน
2. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  สวัสดี
 
1. นางสาวศิริญา  บ่อชล
2. นางสาวโสภา  ศรีวงษ์
 
1728 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 27 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กชายธนกฤติ  บุบผารัตน์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ทาสี
 
1. นายสนธยา  ช่างเพ็ชรผล
 
1729 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 30 โรงเรียนคลองลากค้อน 1. เด็กหญิงพัชราภา  วาแสนดี
2. เด็กหญิงไอรดา  สร้อยโสภา
 
1. นายอุดมศักดิ์  ผานัด
2. นายพงศธร  วรรณสอน
 
1730 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีตองอ่อน
2. เด็กชายศตพร  ปานเสียง
 
1. นายขวัญอนันต์  ครัวกลาง
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรพล  ทวี
 
1731 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 30 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทับทวี
2. เด็กหญิงธัญชนก  ปุผาทา
 
1. นางสาววาสนา  สุขอนันต์
2. นางสาวขวัญแก้ว  นุ่มปั่น
 
1732 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ชุมภู
2. เด็กหญิงสุกษมา  จันทร์ลอย
 
1. นายยงยุทธ  วังแดง
2. นางกันยา  ชลศรานนท์
 
1733 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 1. เด็กหญิงธัญญาพร  คำภิโรชัย
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ยิ้มประเสริฐ
 
1. นายวรนิตย์  ลือชา
 
1734 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายอดิเทพ  สังข์สำราญ
2. เด็กชายเชาว์วัฒน์  จันทร์ทอง
 
1. นางจิรรัชฎ์  เขียดน้อย
2. นางสาวอัมพร  พละโพธิ์
 
1735 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ทรัพย์มาก
2. เด็กหญิงณัฐชา  พงษ์เพ็ชร
 
1. นางสาวดวงกมล  บริบูรณ์พานิช
 
1736 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงจิดาภา  อ่วมสิงห์
2. เด็กหญิงอภัสรา  เพชรศรี
 
1. นายวิฑูรย์  วรรณจิตร
2. นางสาวอรพินท์  แพทย์เจริญ
 
1737 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 38 โรงเรียนคลองพระอุดม 1. เด็กชายกฤษดา  พระเดิม
2. เด็กหญิงสิริพร  จันทร์โท
 
1. นายวิโรจน์  สุวภิญโญภาส
2. นางเปรมจิต  เจริญลาภ
 
1738 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ไชยล้อม
2. เด็กหญิงรินรดา  ตางาม
 
1. นายธงชัย  สุวรรณประทีป
 
1739 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดฉาง 1. เด็กชายณครินทร์  สารมณฐี
2. เด็กหญิงอุษา   ศรีทาดี
 
1. นางสาวจีระภรณ์   สำเนียงเสนาะ
2. นางสุมิตรา  สรรพศรี
 
1740 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อินทรตั้ง
2. เด็กชายณัฐพล  ครุฑทา
 
1. นายเมธา  ตั้งเจริญสุข
 
1741 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หลวงพาโล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีแก้ว
 
1. นายณัฐกานต์  ธงภักดิ์
2. นายจำเรียง  ไวยโรจน์
 
1742 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสามวาวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  แสงเทียน
2. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีสุข
 
1. นายพงศกร  สิบแอง
2. นางสาวนภา  วันแอเลาะ
 
1743 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กหญิงพนิตา  ทองพุ่ม
2. เด็กหญิงพีรญา  ปัญญาศรี
 
1. นายสิริวุฒิ  พวงมาลัย
 
1744 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงนภัสสร  เกษรา
2. เด็กชายอัครพล  บุญรอด
 
1. นายอาคม  พุทโธวาท
 
1745 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 46 โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงพิชญภรณ์  พระสว่าง
2. เด็กหญิงอภิชญา  หอมนาน
 
1. นายสมพร  หอมมะลิ
2. นายทรงพล  จันผะกา
 
1746 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดบางนา 1. เด็กชายณรงศักดิ์  เกตุแก้ว
2. เด็กชายพงศกร  นราทอง
 
1. นายพุฒินันท์  แสงสิริวัฒน์
2. นายนิรันดร์  ดอกดี
 
1747 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ &n