หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายสมบัติ จันทร์มีชัย รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองประธานกรรมการ
3 นายวิโรจน์ ผลแย้ม รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองประธานกรรมการ
4 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองประธานกรรมการ
5 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองประธานกรรมการ
6 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองประธานกรรมการ
7 นายวินัย ยงเขตรการณ์ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองประธานกรรมการ
8 นายธาตรี ธารีเกษ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองประธานกรรมการ
9 นางพรทิย์ ศีตะโกเศศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ
10 นายสุทธิพงศ์ สุขะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
11 นางกอบขวัญ นิภากุล รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
12 นางเสาวคนธ์ เพชรนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ
13 นางพิมพ์ใจ กองช่าง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
14 นายชัชวาล ปลื้มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
15 นางลัดดา ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
16 นายสุวิทย์ พันธุ์ผัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
17 นางอินทิรา หิรัญสาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
18 นางลำเพย สนธิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
19 นายวิเชียร นกบิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
20 นางสาวอัจฉรา หอมหวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
21 นายประสิทธิ์ เสียงแจ๋ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
22 นายคงกฤช สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
23 นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
24 นางวราพร ขุนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
25 นางสุรัสวดี จันทรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
26 นางณัฐนันท์ หอมชื่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ
27 นายช่วง ขำมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ
28 นางนริศรา ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ
29 นางช่อลดา ทองผิว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
30 นางนิตย์รดี อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
31 นางสาวสมทรง รอดแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
32 นางสาววิไล ปัสนะจะโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
33 นายขวัญชัย คล้ายบุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
34 นางวราพร พงษ์ปลัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
35 นายนิพนธ์ โพธิ์มั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส กรรมการ
36 นายอภิสิทธิ์ กรีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ กรรมการ
37 นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ กรรมการ
38 นายสำเริง ทองมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว กรรมการ
39 นางงามเนตร เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ กรรมการ
40 นายเชาวพงษ์ ทีวะรัตน์ ครูโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ กรรมการ
41 นางสุภาวดี ตั้นสกุล ครูโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ กรรมการ
42 นางวิไลพร สายจันทร์ยูร ครูโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ กรรมการ
43 นางจุฑามณี เมยมงคล ครูโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ กรรมการ
44 นางสาวจิดาภา ศิริพรรณ ครูโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ กรรมการ
45 นางสาวไฉน ฉิมพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
46 นางสาวผกาวรรณ ไขว้พันธ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ กรรมการ
47 นางสาวปัณชญา สมใจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ กรรมการ
48 นางสุนิศา รักแผน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
49 นางสาวมาลี โภชนาทาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
50 นางสาวสมใจ แก้วเมตตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
51 นายสวรรค์ เจริญทัพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายการเงิน
52 นายอิทธิพล โถหินัง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน
53 นายบุญเลิศ ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรมการและเลขานุการ
54 นางสาวยุวดี วิวัฒนปฐพี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
55 นางประทิน เย็นทรวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางประทิน เย็นทรวง 089 796 0581 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]