หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pte1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางเพ็ชรรัตน์ สุวรรณภูมิโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล หอมไกรลาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69ประธานกรรมการ
3. นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัยโรงเรียนคลองสองประธานกรรมการ
4. นายสุทธิชัย ใจคุ้มเก่าโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
5. นางสาวสุมล คงธนะโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ พินิจมาลาโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
7. นางสาวสมหมาย สมลักษณ์โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวภัณภิศา วรชินาโรงเรียนวัดบ่อเงินกรรมการและเลขานุการ
9. นางสุภาวดี ทองพลอยโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรี ทานะพรมโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางพอตา เลี่ยมรัตนวงษ์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ฐิตะยารักษ์โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองประธานกรรมการ
4. นางสาวเรียม ปิ่นวรสารโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนประธานกรรมการ
5. นางสาวปนิตา สมานเมืองโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
6. นางปิยาภรณ์ พรหมสำโรงโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
7. นางสาวจินตหรา มีครองแบ่งโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางสาวภัคจิรา นรสารโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
9. นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงค้าโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวถวิล โพธิไทรโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางภัทร์นรินทร์ ขุนทรงโรงเรียนวัดนาวงกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวภัทรภร ศิริรุ่งพันธ์โรงเรียนวัดบัวหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล หอมไกรลาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69ประธานกรรมการ
2. นางปิยะ ละมูลมอญโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ทองคำโรงเรียนศาลาพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวสุรีรัตน์ เนียมบุญเจือโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์มณี ราชเสนาโรงเรียนวัดไพร่ฟ้าประธานกรรมการ
3. นางบุญสม ศรีบ้านโรงเรียนปากคลองสองประธานกรรมการ
4. นายสุขสันต์ เนียมขุนทดโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
5. นางจินตนา ปรีชานุกูลโรงเรียนวัดลำมหาเมฆกรรมการ
6. นางลัดดา รัตโนดมโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามกรรมการ
7. นางสาวกฤษดาพร อินทรโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุมลวดี โชติพานิชโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววาสนา ยานสารโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางชไมพร ฉายเหมือนวงศ์โรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นางโสภิต เกิดผลโรงเรียนคลองสองประธานกรรมการ
3. นางภิรม ภู่สองโรงเรียนวัดกล้าชอุ่มประธานกรรมการ
4. นางสาวมณีพร บุญสุขโรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
5. นางสาวมัตติกา ผาลีโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
6. นางสาวปรีญา บุญไพโรจน์โรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการ
7. นางจันทร์ฉาย เพชรเรืองโรงเรียนคลองลากค้อนกรรมการ
8. นางสาวภัทรา นพคุณโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการและเลขานุการ
9. นางเพ็ญผกา กรวยทองโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
10. นางศิวพร แสงพลายโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวปรมาพร สว่างแก้วโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวินิตา สร้อยเพชรประภาโรงเรียนคลองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวอโนชา ว่าบ้านพลับโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
3. นายเกษม คงเปี่ยมโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางนิรมาน มงคลสารโรงเรียนวัดสว่างภพประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี สุพรรณสารโรงเรียนวัดรังสิตกรรมการ
3. นางเปรมจิต เจริญลาภโรงเรียนคลองพระอุดมกรรมการ
4. นางกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
5. นางเกศริน รอดพลโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ บำรุงกิจโรงเรียนวัดอู่ข้าวประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ เหมือนมีโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
3. นางสาวเพียงหทัย แก้วดวงงามโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอุไร สุนทรนันท์โรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญประธานกรรมการ
2. นางถนอมกิจ พรมเมืองโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ หมั่นป้อมโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
4. นางสาวสมทรง ร่มโพธิ์โรงเรียนคลองสระกรรมการ
5. นางสาวกรระวี ธนารัตนโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
6. นางมนพร นุ่มนกโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวทูลทิพย์ นาวาพนมโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการและเลขานุการ
8. นางสมจิตร บุญใจใหญ่โรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาววงเดือน กล้าแข็งโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ชูสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ จันทร์แจ้งโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
4. นางสุูธัญสินี นเรนทราชโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
5. นางสุพรรณนิภา ทองมอญโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
6. นางจิตรา จิตรโชติโรงเรียน ....กรรมการ
7. นางสาวประภาศรี ปานฮวบโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวลัดดา ผาดไพบูลย์โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
9. นายนที กอบการนาโรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุวรี วิชยานุวัติโรงเรียนวัดบางพูนประธานกรรมการ
2. นางมาลินี อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นายสุกรี อาดำโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางกชพร ดวงสุวรรณโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสมร บินหะยีอาวังโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นางธมลวรรณ ศรีบุญโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสุพัทรา ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
5. นายชุติชัย นิชาญกลางโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางบุญรัตน์ บุญยศโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แก้ววิเศษโรงเรียนวัดกลางคลองสามประธานกรรมการ
3. นางสาวสู่ขวัญ ตลับนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวรัฐพร ริดเนียมโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
5. นางสาวสินีนาฎ ทองวัฒนาโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาวัลย์ นบนอบโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมศรี บุญมากโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทนา เผ่าเพ็งโรงเรียนวัดกลางคลองสามประธานกรรมการ
2. นายวีรพงศ์ เพิ่มมีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา วังโยโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายทรงพร บุญประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ แก้วฝ่ายนอกโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางจิณห์นิช เจริญปิยะสุวรรณโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร นกบินศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ ใจมั่นโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ ขันงามโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
4. นางจุฑามาศ ตระการฤทธาโรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
5. นางษมาภรณ์ ภาคอินทรีย์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางอำไพ ธนสวัสดิ์โรงเรียนวัดรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร นกบินศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ พันพิบูลย์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ปะกิราเคโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นางจำรัส แจ่มประทีปโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
5. นายสุทธิพร พงษ์จันทร์โรงเรียนวัดกล้าชอุ่มกรรมการ
6. นางวนัสพร สำนักดีวงศ์โรงเรียนวัดสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ศรีทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร เขียนขยันโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางสาววาริศา นูโพนทองโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวบังอร กระจะจ่างโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวแพรวพรรณ พุ่มพวงโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
6. นางบุญนาค สุริสารโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายคงกฤช สว่างศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ มีอนันต์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางสาวนิอร อ้นวิมลโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
4. นางสาวปภาวรินทร์ สิงห์หาญโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
5. นางวรพร ทองคำภัชเจริญโรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
6. นางวงเดือน คล้ายบุญมีโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ศรีทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางยมนา อรุณไพรโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาววนิดา ศรีปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา ราชคูโรงเรียนวัดไพร่ฟ้ากรรมการ
5. นางสาวสมยงค์ หงษ์ศรีจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
6. นางราตรี ตรีพรหมโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายคงกฤช สว่างศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางดวงมณี แก้วกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นางสาวพรสุดา เนาวรัตน์โรงเรียนคลองสองกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ พูนศรีโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางขวัญทนา กอแก้วโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ศรีทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ประมวลโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ โคตมะณีโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
4. นางสุมินทร ทรัพย์ผลโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
5. นางสาวอิศรา บูชาบุญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
6. นางไพจิตร นุ่นสงโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายคงกฤช สว่างศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายทศวรรษ เกิดตึ๋งโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
3. นางสาวอรษา เกมกาแมนโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
4. นางสิรินยา พ้นภัยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นายสุภาพ บัวหอมโรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวโยษิตา มุขแก้วโรงเรียนวัดหว่านบุญกรรมการ
7. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์แกมโรงเรียนวัดบัวหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายคงกฤช สว่างศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ รักแผนโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
3. นางวิจิตรา ทะริสุขโรงเรียนวัดอู่ข้าวกรรมการ
4. นางสาวนัดดา นาทันรีบโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
5. นายการะเวก แสงเทศโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
6. นายปิยานนท์ แก้วแกมทองโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
7. นายวิชา ชำนาญวาดโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร นกบินศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสนอง กัสนุกาโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางสาวเรืองศิริ เรียงขันโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวชุติรัตน์ ประสงค์มณีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
5. นางสมถวิล เสรีเจริญกิจโรงเรียนวัดรังสิตกรรมการ
6. นางสาวนิภาวรรณ รัตนภักดีโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
7. นางเพ็ญผกา กรวยทองโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร นกบินศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร คัมภีระโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นายสุจิตร โยนกลองโรงเรียนวัดโคกกรรมการ
4. นายศิริพงษ์ เชื้อดีโรงเรียนวัดบ่อทองกรรมการ
5. นางรัชนี คูณขุนทดโรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวเรืองศิริ เรียงขันโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ รวมธรรมโรงเรียนวัดชินวรามรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ศรีทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวเมขลา ถิ่นวิมลโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
3. นางฐานิษตา สีหนาทโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
4. นางปาริชาติ วิจิตสุขุมโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวพงษ์ ทีวะรัตน์โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววรวรรณ์ จิตต์ผ่องโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
4. นางดวงกมล บริบูรณ์พานิชโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศิลปะพันธ์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
6. นายสมบัติ สนธิโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
7. นางสาวดาราวรรณ กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
8. นางสาวปรีชาภรณ์ วันศรีโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
9. นายอุดม ยี่สมบุญโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
10. นางสาวกุสุมา แย้มเทศโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
11. นางสาวรัตนาลักษณ์ พันจักรโรงเรียนวัดกล้าชอุ่มกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ มีอนันต์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ รัตนมงคลโรงเรียนวัดไพร่ฟ้าประธานกรรมการ
2. นางรัตติยาภรณ์ ไวยุพัฒนธีโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แตงโสภาโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์โรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
5. นายจุมจินต์ สลัดทุกข์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
6. นางสาวอนุษรา หาญกุดตุ้มโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
7. นางสาวมณฑา พิศวงศ์โรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
8. นางสาววราภรณ์ แนวน้อยโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
9. นางสาวอนุษรา หาญกุดตุ้มโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
10. นางสาววิมลพรรณ ดาวดาษโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวอมรัชญา ชินศรีโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรชฏพร ตะวงค์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นางสาวนัดดา สวาศรีโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
4. นางสาวลลิตา ดำแต้โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
5. นางนันทนัช แถมจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายอธิคม จิตประเสริฐโรงเรียนสี่แยกบางเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฎา ศิลมั่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวอัญชุลี รัตนพรโรงเรียนวัดอู่ข้าวกรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร กาฬพันธ์โรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ แมลงภู่โรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวราพร พงษ์ปลัดโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ เสนามาตย์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
3. นางจรรยา ทองน้อยโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรัชญา ชินศรีโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ แสงมิโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เสนามาตย์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
4. นางเนตรชนก บุญเฮ้าโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นางสาวสถาพร สัมโยโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางจุฑามณี เมยมงคลโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิชชาภัสส์ สามาอาพัฒน์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางกมลพรรณ วิรุณหะโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
4. นางสุชีลา พรรณหาญโรงเรียนวัดคุณหญิืงส้มจีนกรรมการ
5. นางสาวศรัณย์ภัทร ประทุมชาติโรงเรียนคลองห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ชุมสุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร จันทร์อนุรักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นางสาวนัดดา สวาศรีโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
4. นางสาวศิวปรียา สิมโนนม่วงโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางรจนา เจษฎางกูลโรงเรียนวัดมูลเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายมนต์ชัย จันทนะกูลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นมณี ละอองศรีโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางสาวสมใจ ก่อแก้วโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางวนิดา ตั้งเดชานนท์โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา คามบุศย์โรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
3. นายจุติพงษ์ พุ่มประดลโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวชุติรัตน์ ประสงค์มณีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ นิมาโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
6. นางถนอมวงศ์ ชุ่มดีโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย เอี่ยมองคตโรงเรียนวัดคุณหญิิงส้มจีนประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร นวลใยโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ อันทะจิตต์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ก้อนใสโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
5. นายสุธีร์ ขจรภัยโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายคมเดช พงษ์ไพจิตรโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ สายทองโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวจิตตรา ตุธรรมมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา สักดิวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
5. นางอัญชลี โคตรนิยาโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ชุมสุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นายสมคะเน ดาษดาโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์จันทร์ คนขยันโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
4. นางสาวกมลพร เบ้าคำโรงเรียนวัดบ่อเงินกรรมการ
5. นางเนตรชนก บุญเฮ้าโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมคะเน ดาษดาโรงเรียนศาลาพันประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชุมสุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์จันทร์ คนขยันโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
4. นางเนตรชนก บุญเฮ้าโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นางสาวกมลพร เบ้าคำโรงเรียนวัดบ่อเงินกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสประธานกรรมการ
2. นางปัญญาพัฒน์ วิรุณพันธ์โรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางสาวนุจเรศ ศาลางามโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวนุชนารถ ทาแท่งทองโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสัจวรณ์ เดชมัดโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
3. นายศิระ สวนพานิชโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางไพรวัลย์ อ่อนพลัดโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี เพ็ชรชะโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางกัณญพัสตร์ กิจศิลป์โรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวละเอียด ชื่นเงินโรงเรียนวัดเปรมประชากรประธานกรรมการ
2. นางทองทวี นพคุณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นายประทีป ทองพลอยโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปัญญา รอดพลโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ประธานกรรมการ
2. นายเสนอ เจริญธรรมโรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
3. นางวัฒนี สังกรแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการ
4. นางสาววาสนา สุขอนันต์โรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจีรนันท์ ม่วงพิณโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายจุมจินต์ สลัดทุกข์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวปิยะพร พัชรานุโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
4. นางสาวยุวภรณ์ แสนจำหน่ายโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกิติศักดิ์ เพ็งสกุลโรงเรียนวัดบางคูวัดประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร ชูติกุลังโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช ชายสวัสดิ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
4. นายสมไชย สถิตไชยนนท์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกิติศักดิ์ เพ็งสกุลโรงเรียนวัดบางคูวัดประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร ชูติกุลังโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช ชายสวัสดิ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
4. นายสมไชย สถิตไชยนนท์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางปทุม แสงแดงโรงเรียนชุมชนวัดบางขันประธานกรรมการ
2. นางประกอบ รอดรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
3. นางชวัลรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
4. นางบุปผชาติ พันธ์เนตรโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นางวันทนีย์ เดชมาโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางปทุม แสงแดงโรงเรียนชุมชนวัดบางขันประธานกรรมการ
2. นางบุปผชาติ พันธ์ุเนตรโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. นางประกอบ รอดรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
4. นางชวัลรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
5. นางวันทนีย์ เดชมาโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอารียา วุฒิยางกูรโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิดา นะวงษ์รัมย์โรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางจิราพร พึ่งความสุขโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางเกศรา ศิริืจันทร์โรงเรียนวัดถั่วทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา หวังพัฒน์โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงประธานกรรมการ
2. นางลักขณา สุ่มเจริญโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ สุเนตรวรกุลโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
4. นางภัทธิภา อุ่นละม้ายโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
5. นางศิริพร ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนบ้านคลองขวางบนกรรมการ
6. นางอาริยา ปานวงษ์โรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
7. นางธันยากานต์ ศรีเรืองโห้โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา จันทร์เงียบโรงเรียนวัดไพร่ฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา เฉลียวโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางสาวอำไพ เล็มเสนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
4. นางธนวรรณ วิชาพรโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางปราณี อัมรปาลโรงเรียนปากคลองสองประธานกรรมการ
2. นายนที กอบการนาโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางจิตะราภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
4. นางสาวเรียม ปิ่นวรสารโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนกรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ ศรีวิเศษโรงเรียนคลองสองกรรมการ
6. นางมัณฑนา อินทวงษ์โรงเรียนศาลาพันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางณัฏฐพัชร กาญจนพิพิธโรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ผมทาโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
3. นางเปรมจิต เจริญลาภโรงเรียนวัดบัวขวัญกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ บำรุงกิจโรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
5. นางปิยพร อึ้งอัมพรวิไลโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
6. นางสมศรี วิไลศรีโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา คำโพธิ์โรงเรียนวัดชินวรามรามกรรมการ
8. นางศยามล ฐิตะยารักษ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศลโรงเรียนวัดเพิ่มทานประธานกรรมการ
2. นางปราณี นวลละออโรงเรียนวัดบางนากรรมการ
3. นางบุญรัตน์ บุญยศโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
4. นางบุญตา พลบุบผาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางวิไลพร สายจันทร์ยูรโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศลโรงเรียนวัดเพิ่มทานประธานกรรมการ
2. นางศศกต ทองใบโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วกรรมการ
3. นางนิชุลฎา โอภาสสุริยะโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
4. นางกัญญกร คิดอยู่ข้าราชการบำนาญ(ร.ร.วัดนาวง)กรรมการ
5. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
6. นางวิลาวรรณ ฐีตะธรรมานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศลโรงเรียนวัดเพิ่มทานประธานกรรมการ
2. นางศศกต ทองใบโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วกรรมการ
3. นางนิชุลฎา โอภาสสุริยะโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
4. นางกัญญกร คิดอยู่ข้าราชการบำนาญ(ร.ร.วัดนาวง)กรรมการ
5. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
6. นางวิลาวรรณ ฐีตะธรรมานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสาคร ไปด้วยโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ไถ้เงินโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นายปรีดา ไกรวาสโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
4. นางสาวนนทนัฎดา ว่องประจันทร์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
5. นางสาวนิตยา มีใจสืบโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
6. นางกิ่งกมล เพียราชโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวเปรมยุดา สุดจำโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
8. นางบังอร ภัทรโกมลโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสาคร ไปด้วยโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ไถ้เงินโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นายปรีดา ไกรวาสโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
4. นางสาวนนทนัฎดา ว่องประจันทร์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
5. นางสาวนิตยา มีใจสืบโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
6. นางสาวเปรมยุดา สุดจำโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
7. นางกิ่งกมล เพียราชโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางบังอร ภัทรโกมลโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชาโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา อดทนโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นายเดชณรงค์ โสนิกรโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นายสมภพ ใสใหมโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวชุติมา ตะคอนรัมย์โรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
6. นางสาวภิญทุตา อินเตสะโรงเรียนวัดดาวเรืองกรรมการ
7. นางสุภาพ ปัญจมณีโรงเรียนบ้านคลองขวางบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชาโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยรัชต์ คงลาภโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
3. นายสมภพ ใสใหมโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
4. นายชุมศักดิ์ เหมวิภาคโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นายสุริยา จันทร์โอกุลโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
6. นายสุนทร เทศถนอมโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางวิภาดา แสงสุวรรณโรงเรียนวัดมูลเหล็กประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ วุฒิสารสุกิจโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางณัชธิิญา ปัทมทัตตานนท์โรงเรียนวัดอู่ข้าวกรรมการ
4. นางปิยะพร อิ้งอัมพรวิไลโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
6. นายวรรลบ โคอินทะสุดโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางวิภาดา แสงสุวรรณโรงเรียนวัดมูลเหล็กประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ วุฒิสารสุกิจโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไลโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
4. นางณัชธิิญา ปัทมทัตตานนท์โรงเรียนวัดอู่ข้าวกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
6. นายวรรลบ โคอินทะสุดโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิภาดา แสงสุวรรณโรงเรียนวัดมูลเหล็กประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ วุฒิสารสุกิจโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไลโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
4. นางณัชธิิญา ปัทมทัตตานนท์โรงเรียนวัดอู่ข้าวกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
6. นายวรรลบ โคอินทะสุดโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเทิดศักดิ์ เงินยวงโรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ทิพวารีโรงเรียนวัดมูลเหล็กกรรมการ
4. นางสาวชนิกา พันเพ่ิ่มสินโรงเรียนวัดนาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเทิดศักดิ์ เงินยวงโรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิวรรณ วสุธาผาภูมิโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ทิพวารีโรงเรียนวัดมูลเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเทิดศักดิ์ เงินยวงโรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นายสำรัตน์ คำพะอุโรงเรียนวัดกล้าชอุ่มกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ ชาลีโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ประภูสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
5. นางปิยมาศ เจริญวงศานนท์โรงเรียนวัดคุณหญิืงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกิตติพัฒน์ แก้วมาโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ประภูสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ ชาลีโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพัฒน์ แก้วมาโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองประธานกรรมการ
2. นายสุริิยา นิลพรมมาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นายวิฑูรย์ กองศิริโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุธี เชื้อไทยโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิตา ความคุ้นเคยโรงเรียนวัดคุณหญิิงส้มจีนกรรมการ
3. นางสาวชบา จันทร์นวลโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นายพชรพล ทินบุตรโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นายไพศาล ศรีเพชรโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวมารีมารถ กาดุโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
7. นางสาวพชรพรรณ รัฐภูมิโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
8. นางสาวปรมาพร สว่างแก้วโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
9. นายเจษฎา ซาตะนัยโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุธี เชื้อไทยโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิตา ความคุ้นเคยโรงเรียนวัดคุณหญิิงส้มจีนกรรมการ
3. นางสาวชบา จันทร์นวลโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นายพชรพล ทินบุตรโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นายไพศาล ศรีเพชรโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวมารีมารถ กาดุโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
7. นางสาวพชรพรรณ รัฐภูมิโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
8. นางสาวปรมาพร สว่างแก้วโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
9. นายเจษฎา ซาตะนัยโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุธี เชื้อไทยโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิตา ความคุ้นเคยโรงเรียนวัดคุณหญิิงส้มจีนกรรมการ
3. นางสาวชบา จันทร์นวลโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นายพชรพล ทินบุตรโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นายไพศาล ศรีเพชรโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวมารีมารถ กาดุโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
7. นางสาวพชรพรรณ รัฐภูมิโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
8. นางสาวปรมาพร สว่างแก้วโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
9. นายเจษฎา ซาตะนัยโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางไพผกา ผิวดำโรงเรียนคลองสองประธานกรรมการ
2. นางสาวอิษฎาภรณ์ นิยมวงค์โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
3. นางอัชฎาพร สมสอนโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
4. นางสาวแพรวพรรณ อังศุภานิชโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
5. นางสาวกานติมา นิ่มนวลโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
6. นายบุญเลิศ รอดทองโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เอี่ยมองคตโรงเรียนวัดคุณหญิิงส้มจีนกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
4. นางสาวอริยา ขุนแก้วโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
5. นางสาวศรีสำอางค์ มหาสุภาพโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวจารุชา สมศรีโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศกรรมการ
7. นายวิฑูรย์ กองศิริโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
8. นายรัฐพล สุนทรศิลปโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
9. นางสาวปาริชาติ ประเดิมวงศ์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศกรรมการ
10. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เอี่ยมองคตโรงเรียนวัดคุณหญิิงส้มจีนกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
4. นางสาวอริยา ขุนแก้วโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
5. นายศรีสำอางค์ มหาสุภาพโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวจารุชา สมศรีโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศกรรมการ
7. นายวิฑูรย์ กองศิริโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
8. นายรัฐพล สุนทรศิลปโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
9. นางสาวปาริชาติ ประเดิมวงศ์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศกรรมการ
10. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เอี่ยมองคตโรงเรียนวัดคุณหญิิงส้มจีนกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
4. นางสาวอริยา ขุนแก้วโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
5. นางสาวศรีสำอางค์ มหาสุภาพโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวจารุชา สมศรีโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศกรรมการ
7. นายวิฑูรย์ กองศิริโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
8. นายรัฐพล สุนทรศิลปโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
9. นางสาวปาริชาติ ประเดิมวงศ์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศกรรมการ
10. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายดิเรก อรรถกฤษณ์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายดิเรก อรรถกฤษณ์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายดิเรก อรรถกฤษณ์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พิณพาทย์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย กลีบโกมุทโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พิณพาทย์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย กลีบโกมุทโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พิณพาทย์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย กลีบโกมุทโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พิณพาทย์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย กลีบโกมุทโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นายฉัตรมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นายธำรงค์ หมอโอสถโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นายฉัตรมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นายธำรงค์ หมอโอสถโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ปานนิ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ปานนิ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ปานนิ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ปานนิ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พิณพาทย์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย กลีบโกมุทโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พิณพาทย์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย กลีบโกมุทโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พิณพาทย์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย กลีบโกมุทโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พิณพาทย์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย กลีบโกมุทโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ปานนิ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นายฉัตรมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นายธำรงค์ หมอโอสถโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นายฉัตรมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นายธำรงค์ หมอโอสถโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายดิเรก อรรถกฤษณ์นักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นายฉัตรมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นายธำรงค์ หมอโอสถโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสตกฤช วิชิตพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นายสันติสุข ไม้แก้วโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
3. นายสุรินทร์ อุดมประมวลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการ
4. นายพรสวรรค์ อสุชีวะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
5. นางสาวทิตย์อรุณ พุ่มพวงโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสตกฤช วิชิตพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นายสันติสุข ไม้แก้วโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
3. นายสุรินทร์ อุดมประมวลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการ
4. นางสาวทิตย์อรุณ พุ่มพวงโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)ประธานกรรมการ
2. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางสาววชิรา เชิดฉายโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
6. นายวิทยา บุตรมาตรโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
7. นายลือชัย เจริญผลโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
8. นางนิรมาน มงคลสารโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)ประธานกรรมการ
2. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางสาววชิรา เชิดฉายโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
6. นายวิทยา บุตรมาตรโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
7. นายลือชัย เจริญผลโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
8. นางนิรมาน มงคลสารโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)ประธานกรรมการ
2. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางสาววชิรา เชิดฉายโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
6. นายวิทยา บุตรมาตรโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
7. นายลือชัย เจริญผลโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
8. นางนิรมาน มงคลสารโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)ประธานกรรมการ
2. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางสาววชิรา เชิดฉายโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
6. นายวิทยา บุตรมาตรโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
7. นายลือชัย เจริญผลโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
8. นางนิรมาน มงคลสารโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพันธ์ทิพย์ จำปาโรงเรียนวัดสว่างภพประธานกรรมการ
2. นางวิชิตา ดุลยปวีณโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
3. นายอาคม พุทโธวาทโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
4. นางพิชชา อัมระปาลโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นายสุกิจ สรรพศรีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
6. นายประทีป ท้ายเมืองโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพันธ์ทิพย์ จำปาโรงเรียนวัดสว่างภพประธานกรรมการ
2. นายอาคม พุทโธวาทโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
3. นางพิชชา อัมระปาลโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายสุกิจ สรรพศรีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นายประทีป ท้ายเมืองโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพันธ์ทิพย์ จำปาโรงเรียนวัดสว่างภพประธานกรรมการ
2. นายอาคม พุทโธวาทโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
3. นางพิชชา อัมระปาลโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายสุกิจ สรรพศรีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นายประทีป ท้ายเมืองโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพันธ์ทิพย์ จำปาโรงเรียนวัดสว่างภพประธานกรรมการ
2. นายอาคม พุทโธวาทโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
3. นางสาวพิชชา พิรุณสุนทรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายสุกิจ สรรพศรีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นายประทีป ท้ายเมืองโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นายบุญสม แก้วกันยาโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
4. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นายบุญสม แก้วกันยาโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
4. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
2. นายบุญสม แก้วกันยาโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
4. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นายบุญสม แก้วกันยาโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
4. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ประเสริฐกุลโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ประเสริฐกุลโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ประเสริฐกุลโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ประเสริฐกุลโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายสตกฤช วิชิตพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ อุดมประมวลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการ
3. นายกรินทร เกิดผลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
4. นายประเสริฐ เจียจานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
5. นางสาวทิตย์อรุณ พุ่มพวงโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ประเสริฐกุลโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางสาววิลัยวัณย์ ชูบาลโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
4. นางปรียานุช อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางสาววิลัยวัณย์ ชูบาลโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
4. นางปรียานุช อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางสาววิลัยวัณย์ ชูบาลโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
4. นางปรียานุช อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางสาววิลัยวัณย์ ชูบาลโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
4. นางปรียานุช อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
2. นางสาวอรนุช สุขประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวปรวรรณรัตน์ พิมพรมโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
4. นางสาวธนชุดา ตันตรานุกูลโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
5. นายประวิทย์ ภู่สมใจโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
6. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
2. นางสาวอรนุช สุขประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวปรวรรณรัตน์ พิมพรมโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
4. นางสาวธนชุดา ตันตรานุกูลโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
5. นายประวิทย์ ภู่สมใจโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
6. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นางสาวธนชุดา ตันตรานุกูลโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นายชิษณุภูมิ หาญพละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นางสาวธนชุดา ตันตรานุกูลโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นายชิษณุภูมิ หาญพละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายไวพจน์ แก้วนามไชยโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางโสภิต เกิดผลโรงเรียนคลองสองกรรมการ
3. นายสถาพร เพ็ญสุริยะโรงเรียนวัดบางเตยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายโรมรัน แซ่ซีโรงเรียนรังสิตวิทยาประธานกรรมการ
2. Miss Zhang Jiaoโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางนิ่มนวล แซ่ลิ้มโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรรณิศา ศรีบรรเทาโรงเรียนคลองสองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประสาตร์ พันธุ์ขนุนโรงเรียนวัดชินวรารามประธานกรรมการ
2. นายเสนอ เจริญธรรมโรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จักรกรีนทร์โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนกรรมการ
4. นายสุภาพ บัวหอมโรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ กล้าแข็งโรงเรียนคลองสระกรรมการ
6. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
7. นายนิรันดร์ ดอกดีโรงเรียนวัดบางนากรรมการ
8. นางสาวจันจิรา บำรุงกลางโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
9. นายนพรัตน์ คำประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสถาพร เพ็ญสุริยะโรงเรียนวัดบางเตยนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวฎาปกรณ์ ทรงธรรมโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1กรรมการ
3. นายเสถียร จรชัยโรงเรียนวัดบ่อเงินกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ เหลืองธานีโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
5. นายสุธี บุดดางามโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
6. นายกมล รัตนาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
7. นายวัสสะ ช่อผกาโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทวี นิลวรรณโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสประธานกรรมการ
2. นายพรสวรรค์ อสุชีวะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวนฤมล จิตรรัตนพฤกย์โรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
4. นายโกเมศ อุบลแฉล้มโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
5. นางสาวจันจิรา บำรุงกลางโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวอารยา ปานุวงษ์โรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา จำรัสบรรณโรงเรียนวัดไพร่ฟ้ากรรมการ
3. นายชินกร แสนโสภาโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
4. นายมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
5. นางสาวเมขลา ถิ่นวิมลโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสาวอารยา ปานุวงษ์โรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา จำรัสบรรณโรงเรียนวัดไพร่ฟ้ากรรมการ
3. นายชินกร แสนโสภาโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
4. นายมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
5. นางสาวเมขลา ถิ่นวิมลโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา โควังโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ครุฑนวมโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวสายสมร บินหะยีอาวังโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
5. นางสาวพัชรี เกียรติสมชายโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ จิตรมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
7. นางจิณห์นิช เจริญปิยะสุวรรณโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ภู่นพคุณโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
3. นางสมศรี วิไลศรีโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
4. นางกาญจนา แก้ววิเศษโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
5. นางสาวดารัตน์ ยินดีพบโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
6. นายทรงพร บุญประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวรัศมี พวงผกาโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภร จิตรมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงค้าโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ภู่นพคุณโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางยุพดี เฉลิมลาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
6. นางวาสนา กล่ำอยู่สุขโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
7. นางสมศรี วิไลศรีโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวรัศมี พวงผกาโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภร จิตรมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงค้าโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
4. นางสาวิอภิญญา ภู่นพคุณโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางยุพดี เฉลิมลาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
6. นางสมศรี วิไลศรีโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชัยยงค์ สัมมเสถียรโรงเรียนวัดไพร่ฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ศิลปะพันธ์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ สังข์สำราญโรงเรียนคลองลาดช้างกรรมการ
4. นางสาวละมัย ดอนตะไนย์โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
5. นางสาวใจทิพย์ เสียงใสโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
6. นางสาวอนิสา สังข์เจริญโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางมนทกานติ์ ไตรย์ลักษณ์โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ การะดีโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางแสงตะวัน อาจละออโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางจริยาภรณ์ คุ้มพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
3. นางอรอนงค์ สากุลโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายทศพร พึ่งลือโรงเรียนวัดคุณหญิืงส้มจีนประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีกร อิศรภักดีโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสอนโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา วิวัฒนวานิชกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69ประธานกรรมการ
2. นายสุธิเดช สุวรรณลาโรงเรียนวัดบัวขวัญกรรมการ
3. นางสาวจิดาภา ศิริพรรณโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิศัลย์ บุญกันโรงเรียนวัดศิริจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งพิรุณ เสลากลางโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพรสุดา ชัยชมภูโรงเรียนวัดมูลเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกิติยา พรหมสอนโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา กสิณอุบลโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา บุตรใสโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวคนธ์ บรรดาศักดิ์โรงเรียนคลองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ บรรพตโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ คลื่นบรรเลงโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางบันฑิตา เศวตศักดิ์โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวภูษณิศา ม่วงเกษมโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
6. นางสาวกาญจนา เกษรโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายรัตน์ชนะ นพคุณโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญแก้ว นุ่มปั่นโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์โรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาววิมล สายทองมีโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล อำพันแสงโรงเรียนวัดรังสิตกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร แก้วดีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาศรี เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดกลางคลองสามประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี เสาวคนธ์โรงเรียนวัดกล้าชอุ่มกรรมการ
3. นางนิตยา มณีรัตน์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิชา ชำนาญวาดโรงเรียนวัดท้ายเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช ขายสวัสดิ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี เจริญพรโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมาโนช ประดับลายโรงเรียนวัดบางกุฎีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญทุตา อินเตสะโรงเรียนวัดดาวเรืองกรรมการ
3. นางสาวระรินนา เดชอุดมโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
4. นายธงชัย โพธิ์มงคลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ประดับลายโรงเรียนวัดบางกุฎีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวระรินนา เดชอุดมโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
3. นายธงชัย โพธิ์มงคลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมาโนช ประดับลายโรงเรียนวัดบางกุฎีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญทุตา อินเตสะโรงเรียนวัดดาวเรืองกรรมการ
3. นางสาวระรินนา เดชอุดมโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
4. นายธงชัย โพธิ์มงคลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ประดับลายโรงเรียนวัดบางกุฎีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวระรินนา เดชอุดมโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
3. นายธงชัย โพธิ์มงคลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายมาโนช ประดับลายโรงเรียนวัดบางกุฎีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญทุตา อินเตสะโรงเรียนวัดดาวเรืองกรรมการ
3. นายธงชัย โพธิ์มงคลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ประดับลายโรงเรียนวัดบางกุฎีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวระรินนา เดชอุดมโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
3. นายธงชัย โพธิ์มงคลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมาโนช ประดับลายโรงเรียนวัดบางกุฎีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญทุตา อินเตสะโรงเรียนวัดดาวเรืองกรรมการ
3. นางสาวระรินนา เดชอุดมโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
4. นายธงชัย โพธิ์มงคลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา นิธีจันทร์โรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางอารี อดิเรกโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสมใจ คนตรงโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ประภูสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา นิธีจันทร์โรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางอารี อดิเรกโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสมใจ คนตรงโรงเรียนสุุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นางสาวิีอัจฉรา ประภูสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แสงเทียนประไพโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางยุภา ปรีชานุกูลโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
4. นางสาวนภาลัย เรืองทองโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางสุุธาสินี สืบสิงห์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
6. นางสาวจารุชา สมศรีโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศกรรมการ
7. นางรัตติยา ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แสงเทียนประไพโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางยุภา ปรีชานุกูลโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
4. นางสาวนภาลัย เรืองทองโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางสุธาสินี สืบสิงห์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
6. นางสาวจารุชา สมศรีโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศกรรมการ
7. นางรัตติยา ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางงามเนตร เบ็ญมาศโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
2. นางกาญจนา วงษ์รัตน์โรงเรียนวัดคุณหญิืงส้มจีนกรรมการ
3. นางเอื้ออารีย์ ถินนอกโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
4. นางพจนา จิตต์ผ่องโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
5. นางวนิดา ชมพูโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางงามเนตร เบ็ญมาศโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วงษ์รัตน์โรงเรียนวัดคุณหญิืงส้มจีนกรรมการ
3. นางเอื้ออารีย์ ถินนอกโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
4. นางพจนา จิตต์ผ่องโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
5. นางวนิดา ชมพูโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา คล้ายพุฒโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางโกสุม แก้วประสิทธิ์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา กสิณอุบลโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ เหลืองธานีโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา คล้ายพุฒโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญประธานกรรมการ
2. นางสุวรี วิชยานุวัติโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
3. นายสมบัติ สนธิโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นายฉลอง พันธ์เนตรโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุงกรรมการ
5. นางชะบา จันทร์นวลโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพิส สวัสดีโรงเรียนวัดบางเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีมาศ สวัสดิ์ศรีโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางชวนพิศ ศิรินามโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
4. นายสุรศิษฐ์ เย็นฉ่ำโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นางวัฒนา มะลิทองโรงเรียนวัดคุณหญิิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิส สวัสดีโรงเรียนวัดบางเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีมาศ สวัสดิ์ศรีโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางชวนพิศ ศิรินามโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
4. นายสุรศิษฐ์ เย็นฉ่ำโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นางวัฒนา มะลิทองโรงเรียนวัดคุณหญิิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน อุบลเฉลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางมณี เขียวบุษบงโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วกรรมการ
4. นางอารมณ์ ลอยทะเลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นางศักดิ์ศรี พันธ์ุผักโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน อุบลเฉลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางมณี เขียวบุษบงโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วกรรมการ
4. นางอารมณ์ ลอยทะเลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นางศักดิ์ศรี พันธ์ุผักโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละมุน กุลจิตติสมพงษ์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นางจารุณี นาคคามโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
4. นายสุทัศน์ อิ่มสะอาดโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
5. นางประไพศรี พวงงามโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละมุน กุลจิตติสมพงษ์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นางจารุณี นาคคามโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
4. นายสุทัศน์ อิ่มสะอาดโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
5. นางประไพศรี พวงงามโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรัศมี พวงผกาโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ พินิจมาลาโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
3. นางสาวเลิศลักขณา อัมพรพืชโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงค้าโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
5. นางดลฤทัย จันทร์เชื้อโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรัศมี พวงผกาโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ พินิจมาลาโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
3. นางสาวเลิศลักขณา อัมพรพืชโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงค้าโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
5. นางดลฤทัย จันทร์เชื้อโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย นัยโมกข์โรงเรียนจารุศรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางรักษนาภร เมตตาหมู่โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางสาวอำพร พวงอ่อนโรงเรียนวัดปทุมทองกรรมการ
4. นางสาวรัฐพร ริดเรียมโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ ชาลีโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย นัยโมกข์โรงเรียนจารุศรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางรักษนาภร เมตตาหมู่โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางสาวอำพร พวงอ่อนโรงเรียนวัดปทุมทองกรรมการ
4. นางสาวรัฐพร ริดเรียมโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ ชาลีโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวิลาวัณย์ ฐีตะธรรมานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ประธานกรรมการ
2. นางเมธาวี อุดมทัศนีย์โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญรองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ หลงสีดาโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา อินทรกฤษณ์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
5. นางขวัญจิตร จริยวณิชชากรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
6. นางสาวธาริดา ศุภารัตน์โรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
7. นางละม้าย มะลิทองโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการ
8. นางฉวีวรรณ อยู่รักษาโรงเรียนบางโพธิ์เหนือกรรมการ
9. นางสาวยุกตนันท์ หวานฉ่ำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
10. นางกัลยา บุตรรักษ์โรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
11. นางณัฐนันท์ สุขสมโรงเรียนคลองสองกรรมการ
12. นางสาวณัชชารีย์ บวรธัญญาทรัพย์โรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
13. นางจิตลดา ศรีมาชัยโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
14. นางสุภาวดี สิทธิไกรวงษ์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นางสาววาสนา ทองเหง้าโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
16. นางสาวกาหลง ทัศนะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
17. นางสาวฐพัช สีแสงฉ่ำโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
18. นางสาวไอศวรรย์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนวัดคุณหญิิงส้มจีนกรรมการ
19. นางลัดดา นิลนามะโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อกรรมการ
20. นางสาวทัศนีย์ ลอยนภาโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุงกรรมการ
21. นางจรรยา ลิ้มทองโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
22. นางสาววนิดา ชาดีกรณ์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
23. นางสาววิไลลักษณ์ ผลฝรั่งโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการและเลขานุการ
24. นางสาวศิวพร แต้มคูโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรัชนี ไชยหาวงศ์โรงเรียนวัดบางพูนประธานกรรมการ
2. นางปราณี นวลละออโรงเรียนวัดบางนารองประธานกรรมการ
3. นางทักษิณา อยู่นานโรงเรียนวัดชินวรามรามกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ศรีภูมีโรงเรียนวัดบ่อทองกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เกิดปราชญ์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
6. นางสุปราณี รอดศรีโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา อาจวิชัยโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
8. นางดุษณีย์ ปลั่งกลางโรงเรียนวัดพืชนิมิตกรรมการ
9. นางนริศรา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดคุณหญิืงส้มจีนกรรมการ
10. นางสาวชวาลา สุรังษีโรงเรียนวัดกล้าชอุ่มกรรมการ
11. นางสาวณหทัย ชะอุ่มโรงเรียนชุมชนวัดบางกะดีกรรมการ
12. นางสุนันทา เกิดนาคโรงเรียนบางโพธิ์ใหม่กรรมการ
13. นางสาวเยาวลักษณ์ จำปาศรีโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
14. นางนวลศรี เผาจินดาโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
15. นางอนง วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
16. นางมลิวรรณ์ โพธิ์เชยโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
17. นางสาวอรนุช ธาระพุทธโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
18. นางสาวสุวรรณา เทพประสิทธิ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
19. นางทิพยวัลย์ ราษฎร์ดุษดีโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
20. นางสาวพัชรา มากโฉมโรงเรียนวัดหว่านบุญกรรมการ
21. นางสาวปรีมวาริชกรณ์ ดาโรจน์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
22. นางศิริพรรณ ไถ้เงินโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
2. นางแช่มช้อย หลักเพชรโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ หล่อบำรุงพงษ์โรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
4. นายทินกร มาตผุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
2. นางแช่มช้อย หลักเพชรโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ หล่อบำรุงพงษ์โรงเรียนวัดเพ่ิ่มทานกรรมการ
4. นายทินกร มาตผุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
2. นางแช่มช้อย หลักเพชรโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ หล่อบำรุงพงษ์โรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
4. นายทินกร มาตผุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกรวิภา กล่อมสุนทรโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
2. นางแช่มช้อย หลักเพชรโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ หล่อบำรุงพงษ์โรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
4. นายทินกร มาตผุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ปึกขาวโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสุมลมาลย์ เผือกบางนาโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
4. นายเทียนศักดิ์ นาคเมฆโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
5. นางภาณุมาส กล่ำอยู่สุขโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ปึกขาวโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสุมลมาลย์ เผือกบางนาโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
4. นายเทียนศักดิ์ นาคเมฆโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
5. นางภาณุมาส กล่ำอยู่สุขโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ปึกขาวโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสุมลมาลย์ เผือกบางนาโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
4. นายเทียนศักดิ์ นาคเมฆโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
5. นางภาณุมาส กล่ำอยู่สุขโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางชไมพร ฉายเหมือนวงศ์โรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นางอัญชณา รุจิอาจโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวอุบล พัวพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา บึงจันทร์โรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
5. นางสาวสู่ขวัญ ตลับนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชไมพร ฉายเหมือนวงศ์โรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นางอัญชณา รุจิอาจโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวอุบล พัวพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา บึงจันทร์โรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
5. นางสาวสู่ขวัญ ตลับนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินดา ศรีวิลัยโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช ชาญชัยโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
4. นางกำไล ปานม่วงโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
5. นางวิไลพร สายจันทร์ยูรโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินดา ศรีวิลัยโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช ชาญชัยโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
4. นางกำไล ปานม่วงโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
5. นางวิไลพร สายจันทร์ยูรโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธ์ุโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
6. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธ์ุโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
6. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีัโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธ์ุโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
6. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธ์ุโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
6. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธ์ุโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
6. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ พึ่งฉิมโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวัลย์ บุญยังโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางณัฎฐ์ สังข์สวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นายทินกร เกิดผลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายวัชโร บุญนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ พึ่งฉิมโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวัลย์ บุญยังโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางณัฎฐ์ สังข์สวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นายทินกร เกิดผลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายวัชโร บุญนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ พึ่งฉิมโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวัลย์ บุญยังโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางณัฎฐ์ สังข์สวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นายทินกร เกิดผลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายวัชโร บุญนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ พึ่งฉิมโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวัลย์ บุญยังโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางณัฎฐ์ สังข์สวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นายทินกร เกิดผลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายวัชโร บุญนาคโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชมนาท ลือภูเขียวโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบังอร อภัยพงษ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางนิรมาน มงคลสารโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ รวมทรัพย์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
5. นายวรเชษฐ์ เป็นสมรักษ์โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนัทนันท์ นพคุณโรงเรียนชุมชนวัดบางขันประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา ศิลากุลโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
3. นางอรอนงค์ สากุลโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
4. นางสาวศันสนีย์ พรมงามโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
5. นางสาวบงกชรัตน์ ศรีนารางโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนัทนันท์ นพคุณโรงเรียนชุมชนวัดบางขันประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา ศิลากุลโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
3. นางอรอนงค์ สากุลโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
4. นางสาวศันสนีย์ พรมงามโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
5. นางสาวบงกชรัตน์ ศรีนารางโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารมณ์ ลอยทะเลโรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นายสมพร สนธิิเพชรโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางปนัดดา วิระวัฒน์โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางปนัดดา ทีวะรัตน์โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสมภิศ ชาภักดีโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารมณ์ ลอยทะเลโรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นายสมพร สนธิิเพชรโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางปนัดดา วิระวัฒน์โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางปนัดดา ทีวะรัตน์โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสมภิศ ชาภักดีโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ ปรีเปรมโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสราภรณ์ วิชิตพันธ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางสาวนุชเนตร พันธ์โพคาโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา คำเนาโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวเฉลิมรุ่ง หลักสี่โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ ปรีเปรมโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสราภรณ์ วิชิตพันธ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางสาวนุชเนตร พันธ์โพคาโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา คำเนาโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวเฉลิมรุ่ง หลักสี่โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พรหมเดชโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองกาญจน์ สุขสมโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วิมล ทุเรียนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพิมลภรณ์ พงค์สุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
5. นางสาวกาหลง ทัศนะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พรหมเดชโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองกาญจน์ สุขสมโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วิมล ทุเรียนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพิมลภรณ์ พงค์สุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
5. นางสาวกาหลง ทัศนะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนลินจิตต์ วัฒโนภาสศิริโรงเรียนวัดศิริจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสุชัญสินี นเรนทราชโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ต่างประโคนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวเพชรี ซุยกระเดื่องโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนลินจิตต์ วัฒโนภาสศิริโรงเรียนวัดศิริจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสุชัญสินี นเรนทราชโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ต่างประโคนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวเพชรี ซุยกระเดื่องโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนพมาศ คลื่นบรรเลงโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภรณ์ จิตมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นายวิศัลย์ บุญกันโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนพมาศ คลื่นบรรเลงโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภรณ์ จิตมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นายวิศัลย์ บุญกันโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนพมาศ คลื่นบรรเลงโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภรณ์ จิตมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นายวิศัลย์ บุญกันโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัษฎาภรณ์ ฉอ้อนโฉมโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายูคธาวุธ คงพันธ์โรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นายสมโภชน์ สีกะโดนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพ่ิ่มศักดิ์ พานไพ่โรงเรียนวัดศิริจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก คานนิมโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ดี แสงเงินอ่อนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายสตกฤช วิชิตพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นายนที กอบการนาโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการ
4. นายมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางประทิน เย็นทรวง 089 796 0581 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]