สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีวิทยากบินทร์บุรี 17 3 1 21 24 3 1 1 28
2 บ้านโปร่งสะเดา 7 5 0 12 17 4 3 0 24
3 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 6 6 5 17 21 5 6 1 32
4 บ้านบุสูง 6 5 2 13 16 5 2 0 23
5 บ้านบุพราหมณ์ 6 1 7 14 17 8 5 1 30
6 บ้านแก่งดินสอ 5 2 1 8 10 6 0 1 16
7 บ้านตรอกปลาไหล 5 0 0 5 6 4 1 0 11
8 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 4 12 6 22 22 9 6 2 37
9 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 4 9 2 15 17 4 1 1 22
10 อนุบาลกบินทร์บุรี 4 4 3 11 13 8 4 0 25
11 บ้านราษฎร์เจริญ 4 3 4 11 12 3 0 0 15
12 บ้านไทยเจริญ 4 3 2 9 9 1 0 0 10
13 บ้านวังรี 4 1 1 6 7 0 0 0 7
14 สายมิตรศึกษา 4 1 0 5 6 0 2 0 8
15 บ้านพระปรง 3 4 5 12 17 12 2 4 31
16 วัดโคกอุดม 3 3 0 6 9 1 0 0 10
17 บ้านโปร่งใหญ่ 3 2 5 10 12 5 4 6 21
18 อนุบาลนาดี 3 2 1 6 8 3 2 3 13
19 วัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 3 2 1 6 6 5 0 1 11
20 วัดโคกป่าแพง 3 1 3 7 6 6 4 0 16
21 บ้านบุเสี้ยว 3 1 2 6 6 3 0 0 9
22 บ้านเขาด้วน 3 1 1 5 6 1 1 1 8
23 ชุมชนบ้านสำพันตา 3 0 0 3 8 0 0 0 8
24 บ้านเขาไม้แก้ว 2 4 1 7 8 2 1 2 11
25 บรรหารวิทยา 2 2 2 6 9 3 2 1 14
26 วัดศรีสวัสดิ์ 2 1 2 5 9 0 3 1 12
27 บ้านหนองอนามัย 2 1 0 3 4 2 3 1 9
28 วัดเกาะแดง 2 0 1 3 4 3 3 0 10
29 บ้านโคกสั้น 2 0 1 3 3 3 5 2 11
30 บ้านเขาปูน 2 0 1 3 3 3 0 0 6
31 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 2 0 0 2 3 3 2 0 8
32 บ้านวังบัวทอง 2 0 0 2 3 0 0 2 3
33 บ้านคลองมะไฟ 1 6 0 7 9 0 1 1 10
34 บ้านคลองหันแดง 1 3 2 6 8 0 1 1 9
35 บ้านหนองสองห้อง 1 3 1 5 6 3 1 4 10
36 บ่อทองวิทยา 1 3 1 5 5 2 2 1 9
37 บ้านโคกกระจง 1 3 1 5 4 2 0 0 6
38 บ้านหนองศรีวิชัย 1 2 6 9 9 4 2 0 15
39 บ้านกุงประชาสรรค์ 1 2 2 5 14 7 7 2 28
40 บ้านหินเทิน 1 2 2 5 5 1 1 6 7
41 บ้านหนองแหน 1 2 1 4 4 4 0 1 8
42 บ้านเขาถ้ำ 1 2 0 3 5 1 1 0 7
43 บ้านท่าสะตือ 1 2 0 3 3 2 2 1 7
44 บ้านโคกสว่าง 1 2 0 3 3 1 0 0 4
45 บ้านวังดินสอ 1 1 3 5 9 1 3 0 13
46 บ้านขุนศรี 1 1 2 4 4 4 1 0 9
47 บ้านโนนสะอาด 1 1 1 3 5 4 1 5 10
48 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 1 1 0 2 4 1 1 0 6
49 บ้านทับลาน 1 1 0 2 3 1 1 0 5
50 บ้านหนองบัว 1 1 0 2 2 6 1 2 9
51 บ้านคลองสิบสอง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
52 บ้านโนนแสนสุข 1 0 3 4 5 4 0 0 9
53 วัดรัตนชมภู 1 0 2 3 2 5 2 2 9
54 วัดวัฒนารังษี 1 0 1 2 3 0 1 0 4
55 วัดหาดสูง 1 0 1 2 2 1 0 1 3
56 บ้านวังกวาง 1 0 1 2 1 0 0 2 1
57 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 1 0 0 1 4 0 2 0 6
58 บ้านคลองอุดม 1 0 0 1 1 1 1 1 3
59 บ้านหนองนาใน 1 0 0 1 1 1 0 1 2
60 วัดตันทาราม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
61 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 เทศบาล1(กบินทร์ราษฎร์อำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดใหม่พรหมสุวรรณ 0 2 4 6 7 0 4 2 11
64 วัดปากแพรก 0 2 2 4 4 0 0 0 4
65 บ้านคลองร่วม 0 2 1 3 4 1 0 0 5
66 วัดราษฎร์รังษี 0 2 0 2 2 1 0 0 3
67 วัดวังหวาย 0 2 0 2 2 0 0 0 2
68 วัดสารวนาราม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
69 บ้านหนองจิก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
70 บ้านโนนสูง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
71 วัดโคกขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านปราสาท 0 1 0 1 1 0 0 1 1
73 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านหนองประดู่ 0 1 0 1 0 0 1 1 1
75 บ้านวังมะกรูด 0 0 4 4 3 2 0 0 5
76 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
77 เจียหมิน 0 0 2 2 2 2 1 0 5
78 บ้านหนองหอย 0 0 2 2 1 2 3 2 6
79 บ้านชำโสม 0 0 1 1 3 3 1 0 7
80 บ้านกม.๘๐ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
81 บ้านหนองตะแบก 0 0 1 1 1 0 0 1 1
82 บ้านนาคลองกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 วัดย่านรี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านโคกกระท้อน 0 0 0 0 2 3 1 1 6
85 บ้านคลองตาหมื่น 0 0 0 0 2 3 0 1 5
86 บ้านท่าอุดม 0 0 0 0 2 3 0 1 5
87 บ้านกระเดียง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
88 บ้านคลองตามั่น 0 0 0 0 1 5 2 1 8
89 วัดจันทรังษีถาวร 0 0 0 0 1 1 0 1 2
90 บ้านอุดมบรรพต 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
92 บ้านทุ่งแฝก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 บ้านหนองมันปลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 บ้านโคกหอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 วัดเนินสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านเขากระแต 0 0 0 0 0 2 2 1 4
98 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 0 2 2 0 4
99 บ้านคลองระกำ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
100 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 วัดปากน้ำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านคลองเจ้าแรง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
104 จันทร์กระจ่างศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 บ้านทด 0 0 0 0 0 0 0 3 0
107 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 155 135 113 403 511 213 121 79 845