สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีวิทยากบินทร์บุรี 24 3 1 1 28
2 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 23 9 6 2 38
3 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 23 4 1 1 28
4 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 21 5 6 1 32
5 บ้านโปร่งสะเดา 19 4 3 0 26
6 บ้านบุพราหมณ์ 18 8 5 1 31
7 บ้านพระปรง 17 12 2 4 31
8 บ้านกุงประชาสรรค์ 16 8 7 2 31
9 บ้านบุสูง 16 5 2 0 23
10 อนุบาลกบินทร์บุรี 13 8 4 0 25
11 วัดโคกอุดม 13 1 0 0 14
12 บ้านโปร่งใหญ่ 12 5 4 6 21
13 บ้านราษฎร์เจริญ 12 3 0 0 15
14 บ้านคลองมะไฟ 11 0 1 1 12
15 ชุมชนบ้านสำพันตา 11 0 0 0 11
16 บ้านแก่งดินสอ 10 6 0 1 16
17 บ้านวังดินสอ 10 1 3 0 14
18 บ้านวังรี 10 1 0 0 11
19 บ้านหนองศรีวิชัย 9 4 2 0 15
20 อนุบาลนาดี 9 3 2 3 14
21 บรรหารวิทยา 9 3 2 1 14
22 บ้านไทยเจริญ 9 1 0 0 10
23 วัดศรีสวัสดิ์ 9 0 3 1 12
24 บ้านเขาไม้แก้ว 8 2 1 2 11
25 บ้านคลองหันแดง 8 0 1 1 9
26 บ้านหนองสองห้อง 7 3 1 4 11
27 บ่อทองวิทยา 7 2 2 1 11
28 วัดใหม่พรหมสุวรรณ 7 0 4 2 11
29 วัดโคกป่าแพง 6 6 4 0 16
30 วัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 6 5 0 1 11
31 บ้านตรอกปลาไหล 6 4 1 0 11
32 บ้านบุเสี้ยว 6 4 0 0 10
33 บ้านเขาด้วน 6 1 1 1 8
34 สายมิตรศึกษา 6 0 2 0 8
35 บ้านโนนสะอาด 5 4 1 5 10
36 บ้านโนนแสนสุข 5 4 0 0 9
37 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 5 1 2 0 8
38 บ้านหินเทิน 5 1 1 6 7
39 บ้านเขาถ้ำ 5 1 1 0 7
40 บ้านขุนศรี 4 4 1 0 9
41 บ้านหนองแหน 4 4 0 1 8
42 วัดเกาะแดง 4 3 3 0 10
43 บ้านหนองอนามัย 4 2 3 1 9
44 บ้านโคกกระจง 4 2 0 0 6
45 บ้านคลองร่วม 4 1 0 0 5
46 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 4 0 2 0 6
47 วัดปากแพรก 4 0 0 0 4
48 บ้านโคกสั้น 3 3 5 2 11
49 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 3 3 2 0 8
50 บ้านคลองตาหมื่น 3 3 1 1 7
51 บ้านชำโสม 3 3 1 0 7
52 บ้านเขาปูน 3 3 0 0 6
53 บ้านท่าสะตือ 3 2 2 1 7
54 บ้านโนนสูง 3 2 1 0 6
55 บ้านวังมะกรูด 3 2 0 0 5
56 วัดราษฎร์รังษี 3 1 1 1 5
57 บ้านทับลาน 3 1 1 0 5
58 บ้านวังบัวทอง 3 1 0 2 4
59 วัดหาดสูง 3 1 0 1 4
60 บ้านโคกสว่าง 3 1 0 0 4
61 วัดสารวนาราม 3 1 0 0 4
62 บ้านหนองจิก 3 1 0 0 4
63 วัดวัฒนารังษี 3 0 1 0 4
64 บ้านกม.๘๐ 3 0 1 0 4
65 บ้านทุ่งแฝก 3 0 0 0 3
66 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 3 0 0 0 3
67 บ้านหนองบัว 2 6 1 2 9
68 วัดรัตนชมภู 2 5 2 2 9
69 บ้านโคกกระท้อน 2 4 1 1 7
70 บ้านท่าอุดม 2 3 0 1 5
71 เจียหมิน 2 2 1 0 5
72 วัดจันทรังษีถาวร 2 1 0 1 3
73 บ้านกระเดียง 2 1 0 0 3
74 บ้านคลองสิบสอง 2 0 0 0 2
75 วัดวังหวาย 2 0 0 0 2
76 บ้านคลองตามั่น 1 5 2 1 8
77 บ้านหนองหอย 1 2 3 2 6
78 บ้านคลองอุดม 1 1 1 1 3
79 บ้านหนองนาใน 1 1 0 1 2
80 วัดโคกขี้เหล็ก 1 1 0 0 2
81 บ้านอุดมบรรพต 1 1 0 0 2
82 วัดตันทาราม 1 0 1 0 2
83 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 1 0 2
84 บ้านวังกวาง 1 0 0 2 1
85 บ้านปราสาท 1 0 0 1 1
86 บ้านหนองตะแบก 1 0 0 1 1
87 บ้านหนองช้างลง 1 0 0 0 1
88 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) 1 0 0 0 1
89 เทศบาล1(กบินทร์ราษฎร์อำรุง) 1 0 0 0 1
90 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก 1 0 0 0 1
91 บ้านนาคลองกลาง 1 0 0 0 1
92 วัดย่านรี 1 0 0 0 1
93 บ้านหนองมันปลา 1 0 0 0 1
94 บ้านโคกหอม 1 0 0 0 1
95 วัดศรีสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
96 วัดเนินสูง 1 0 0 0 1
97 บ้านเขากระแต 0 2 2 1 4
98 บ้านวังตะเคียน 0 2 2 0 4
99 บ้านคลองระกำ 0 2 1 0 3
100 บ้านหนองปรือ 0 1 0 0 1
101 บ้านไผ่ 0 1 0 0 1
102 วัดปากน้ำ 0 1 0 0 1
103 บ้านคลองเจ้าแรง 0 0 2 0 2
104 บ้านหนองประดู่ 0 0 1 1 1
105 จันทร์กระจ่างศึกษา 0 0 1 0 1
106 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 1 0 1
107 บ้านทด 0 0 0 3 0
108 บ้านหนองโดน 0 0 0 1 0
รวม 550 218 124 80 892