สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 40 2 4 0 46
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 25 10 8 2 43
3 วัดดอนยอ 18 7 4 0 29
4 วัดบ้านพริก 16 4 5 4 25
5 วัดสุนทรพิชิตาราม 14 5 6 3 25
6 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 12 7 2 2 21
7 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 12 4 2 3 18
8 บ้านดงวิทยาคาร 12 2 1 4 15
9 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 9 4 1 1 14
10 วัดหนองรี 8 4 3 0 15
11 บ้านโคกสว่าง 8 3 0 1 11
12 วัดเข็มทอง 8 1 3 3 12
13 วัดพรหมเพชร 8 0 1 1 9
14 บ้านเขาส่องกล้อง 7 4 4 1 15
15 บ้านคลอง14 7 3 3 2 13
16 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 7 3 3 2 13
17 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 5 8 4 0 17
18 วัดศรีจุฬา 5 6 0 0 11
19 วัดโพธิ์แทน 5 3 1 0 9
20 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 5 3 0 1 8
21 วัดพราหมณี 5 1 0 0 6
22 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 5 0 2 0 7
23 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 5 0 0 2 5
24 วัดสันตยาราม 4 12 8 1 24
25 วัดท่าด่าน 4 3 0 0 7
26 วัดพิกุลแก้ว 4 2 5 1 11
27 วัดทองจรรยา 4 2 2 0 8
28 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 4 2 0 7 6
29 บ้านคลองใหญ่ 4 1 2 1 7
30 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 4 0 0 0 4
31 วัดหนองทองทราย 3 3 3 1 9
32 วัดวังไทร 3 3 0 0 6
33 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 3 2 0 0 5
34 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 3 1 1 1 5
35 บ้านคลอง1 3 1 0 0 4
36 ชุมชนวัดป่าขะ 3 0 5 1 8
37 วัดสุตธรรมาราม 3 0 1 1 4
38 วัดวังปลาจีด 3 0 0 1 3
39 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 3 0 0 0 3
40 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 3 0 0 0 3
41 เหลียนหัว 2 7 2 2 11
42 บ้านหัวหมอน 2 3 1 1 6
43 วัดปากคลองพระอาจารย์ 2 2 0 0 4
44 มาลาสวรรค์พิทยา 2 1 4 4 7
45 วัดสบกเขียว 2 1 2 2 5
46 บ้านคลองหกวา 2 1 0 1 3
47 ชลนายกสงเคราะห์ 2 1 0 0 3
48 วันครู2504 2 0 1 1 3
49 เทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 2 0 1 0 3
50 บ้านคลอง31 2 0 0 0 2
51 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1 4 1 1 6
52 บ้านคลอง33 1 3 0 0 4
53 บ้านเขาหัวนา 1 2 3 1 6
54 วัดโพธิ์ 1 2 2 2 5
55 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1 2 1 0 4
56 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1 1 4 2 6
57 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 1 1 1 0 3
58 วัดนาหินลาด 1 1 1 0 3
59 วัดเกาะพิกุล 1 1 0 1 2
60 บ้านเขาเพิ่ม 1 1 0 0 2
61 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1 1 0 0 2
62 โพธิวัฒน์พิทยา 1 0 2 1 3
63 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 1 0 2 0 3
64 บ้านดอนเจริญ 1 0 1 1 2
65 วัดคีรีวัน 1 0 1 1 2
66 วัดกุฎีเตี้ย 1 0 1 1 2
67 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 1 0 1 1 2
68 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1 0 1 0 2
69 บ้านปากคลอง31 1 0 1 0 2
70 วัดวังยายฉิม 1 0 1 0 2
71 วัดโคกสว่าง 1 0 1 0 2
72 วัดศรีสุวรรณ 1 0 0 1 1
73 บ้านชวดบัว 1 0 0 0 1
74 บ้านกลางคลอง30 1 0 0 0 1
75 วัดประสิทธิเวช 1 0 0 0 1
76 บ้านเขาไม้ไผ่ 1 0 0 0 1
77 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 1 0 0 0 1
78 บ้านช่องตะเคียน 1 0 0 0 1
79 วัดบางปรัง 0 3 2 1 5
80 วัดโบสถ์เจริญธรรม 0 3 1 2 4
81 บ้านดงแขวน 0 3 1 1 4
82 วัดทวีพูลรังสรรค์ 0 3 1 0 4
83 บ้านปากคลอง17 0 2 3 2 5
84 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 0 2 2 0 4
85 สาริกา 0 2 1 2 3
86 วัดคลองโพธิ์ 0 2 0 4 2
87 วัดแหลมไม้ย้อย 0 2 0 0 2
88 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 0 1 3 2 4
89 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 1 1 1 2
90 วัดเกาะกา 0 1 1 1 2
91 บ้านหนองกันเกรา 0 1 1 0 2
92 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 0 1 0 1 1
93 วัดท่าชัย 0 1 0 1 1
94 หัวเขาแก้ว 0 1 0 0 1
95 วัดลำบัวลอย 0 0 1 2 1
96 วัดอรุณรังษี 0 0 1 2 1
97 อนุบาลอำเภอปากพลี 0 0 1 1 1
98 วัดอารีราษฎร์ 0 0 1 0 1
99 บ้านกำแพงเศียร 0 0 1 0 1
100 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 0 0 1 0 1
101 วัดกุดตะเคียน 0 0 1 0 1
102 วัดบางหอย 0 0 1 0 1
103 วัดพลอยกระจ่างศรี 0 0 1 0 1
104 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 0 0 1 0 1
105 วัดเนินหินแร่ 0 0 1 0 1
106 บ้านบุ่งเข้ 0 0 0 1 0
107 วัดจันทร์เรือง 0 0 0 1 0
108 นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 0 0 0 0 0
109 วัดหนองเคี่ยม 0 0 0 0 0
รวม 352 180 148 96 680