สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 40 2 4 0 46
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 23 9 7 2 39
3 วัดบ้านพริก 16 4 5 4 25
4 วัดดอนยอ 15 7 3 0 25
5 วัดสุนทรพิชิตาราม 14 5 6 3 25
6 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 12 4 2 3 18
7 บ้านดงวิทยาคาร 12 2 1 4 15
8 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 9 4 1 1 14
9 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 8 6 2 2 16
10 บ้านโคกสว่าง 8 3 0 1 11
11 วัดเข็มทอง 8 1 3 3 12
12 บ้านเขาส่องกล้อง 7 4 4 1 15
13 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 7 3 3 2 13
14 วัดพรหมเพชร 7 0 1 1 8
15 วัดศรีจุฬา 5 6 0 0 11
16 วัดโพธิ์แทน 5 3 1 0 9
17 บ้านคลอง14 5 1 3 2 9
18 วัดสันตยาราม 4 12 8 1 24
19 วัดหนองรี 4 3 3 0 10
20 วัดท่าด่าน 4 3 0 0 7
21 วัดพิกุลแก้ว 4 2 5 1 11
22 วัดทองจรรยา 4 2 2 0 8
23 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 4 2 0 7 6
24 บ้านคลองใหญ่ 4 1 2 1 7
25 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 3 7 4 0 14
26 วัดหนองทองทราย 3 3 3 1 9
27 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 3 2 0 1 5
28 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 3 2 0 0 5
29 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 3 1 1 1 5
30 ชุมชนวัดป่าขะ 3 0 5 1 8
31 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 3 0 2 0 5
32 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 3 0 0 2 3
33 วัดวังปลาจีด 3 0 0 1 3
34 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 3 0 0 0 3
35 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 3 0 0 0 3
36 เหลียนหัว 2 7 2 2 11
37 บ้านหัวหมอน 2 3 1 1 6
38 วัดวังไทร 2 2 0 0 4
39 วัดปากคลองพระอาจารย์ 2 2 0 0 4
40 มาลาสวรรค์พิทยา 2 1 4 4 7
41 วัดสบกเขียว 2 1 2 2 5
42 บ้านคลองหกวา 2 1 0 1 3
43 วัดพราหมณี 2 1 0 0 3
44 วัดสุตธรรมาราม 2 0 1 1 3
45 เทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 2 0 1 0 3
46 บ้านคลอง31 2 0 0 0 2
47 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1 4 1 1 6
48 วัดโพธิ์ 1 2 2 2 5
49 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1 2 1 0 4
50 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1 1 4 2 6
51 บ้านเขาหัวนา 1 1 2 1 4
52 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 1 1 1 0 3
53 วัดนาหินลาด 1 1 1 0 3
54 วัดเกาะพิกุล 1 1 0 1 2
55 บ้านเขาเพิ่ม 1 1 0 0 2
56 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1 1 0 0 2
57 บ้านคลอง1 1 1 0 0 2
58 บ้านคลอง33 1 1 0 0 2
59 โพธิวัฒน์พิทยา 1 0 2 1 3
60 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 1 0 2 0 3
61 บ้านดอนเจริญ 1 0 1 1 2
62 วัดคีรีวัน 1 0 1 1 2
63 วันครู2504 1 0 1 1 2
64 วัดกุฎีเตี้ย 1 0 1 1 2
65 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 1 0 1 1 2
66 บ้านปากคลอง31 1 0 1 0 2
67 วัดวังยายฉิม 1 0 1 0 2
68 วัดโคกสว่าง 1 0 1 0 2
69 วัดศรีสุวรรณ 1 0 0 1 1
70 บ้านกลางคลอง30 1 0 0 0 1
71 วัดประสิทธิเวช 1 0 0 0 1
72 บ้านเขาไม้ไผ่ 1 0 0 0 1
73 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 1 0 0 0 1
74 บ้านช่องตะเคียน 1 0 0 0 1
75 วัดบางปรัง 0 3 2 1 5
76 บ้านปากคลอง17 0 2 3 2 5
77 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 0 2 2 0 4
78 สาริกา 0 2 1 2 3
79 บ้านดงแขวน 0 2 1 1 3
80 วัดทวีพูลรังสรรค์ 0 2 1 0 3
81 วัดคลองโพธิ์ 0 2 0 4 2
82 วัดแหลมไม้ย้อย 0 2 0 0 2
83 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 0 1 3 2 4
84 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 1 1 1 2
85 วัดเกาะกา 0 1 1 1 2
86 วัดโบสถ์เจริญธรรม 0 1 0 2 1
87 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 0 1 0 1 1
88 วัดท่าชัย 0 1 0 1 1
89 ชลนายกสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
90 หัวเขาแก้ว 0 1 0 0 1
91 วัดลำบัวลอย 0 0 1 2 1
92 วัดอรุณรังษี 0 0 1 2 1
93 อนุบาลอำเภอปากพลี 0 0 1 1 1
94 วัดอารีราษฎร์ 0 0 1 0 1
95 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 0 0 1 0 1
96 บ้านกำแพงเศียร 0 0 1 0 1
97 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 0 0 1 0 1
98 บ้านหนองกันเกรา 0 0 1 0 1
99 วัดกุดตะเคียน 0 0 1 0 1
100 วัดบางหอย 0 0 1 0 1
101 วัดพลอยกระจ่างศรี 0 0 1 0 1
102 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 0 0 1 0 1
103 วัดเนินหินแร่ 0 0 1 0 1
104 บ้านบุ่งเข้ 0 0 0 1 0
105 วัดจันทร์เรือง 0 0 0 1 0
106 นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 0 0 0 0 0
107 บ้านชวดบัว 0 0 0 0 0
108 วัดหนองเคี่ยม 0 0 0 0 0
รวม 312 164 144 96 716