สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 15 12 3 30 41 16 4 6 61
2 เขาดินวิทยาคาร 8 3 2 13 19 4 1 5 24
3 อนุบาลกาญจนบุรี 8 3 2 13 13 9 1 1 23
4 วีรศิลป์ 7 6 3 16 20 4 2 1 26
5 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 7 3 0 10 14 3 6 2 23
6 วัดท่าน้ำตื้น 7 1 2 10 18 4 2 3 24
7 บ้านไทรทอง 6 6 3 15 20 3 1 2 24
8 บ้านนาสวน 5 3 6 14 19 6 8 8 33
9 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 5 2 5 12 18 10 5 2 33
10 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 5 1 2 8 14 0 3 2 17
11 บ้านห้วยน้ำขาว 4 6 5 15 19 12 7 13 38
12 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 4 4 3 11 19 7 2 4 28
13 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 4 3 5 12 15 8 4 5 27
14 วัดวังศาลา 4 3 2 9 15 6 7 3 28
15 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 4 1 2 7 9 3 2 5 14
16 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 3 8 6 17 28 5 0 1 33
17 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 3 5 4 12 16 6 3 5 25
18 บ้านพุเลียบ 3 4 3 10 13 4 2 6 19
19 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 4 0 7 7 6 4 2 17
20 วัดศรีอุปลาราม 3 3 0 6 8 3 3 4 14
21 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 3 2 2 7 16 4 2 0 22
22 บ้านหนองสองห้อง 3 2 2 7 8 4 1 2 13
23 บ้านห้วยตลุง 3 2 1 6 13 1 1 0 15
24 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 3 1 3 7 11 1 4 2 16
25 วัดชุกพี้ 3 1 1 5 8 3 0 2 11
26 บ้านทุ่งนาคราช 3 1 0 4 6 3 0 1 9
27 บ้านดงเสลา 3 0 0 3 7 0 1 1 8
28 อนุบาลต้นกล้า 3 0 0 3 3 0 1 1 4
29 ชัยจิตต์วิทยา 2 4 2 8 16 1 1 2 18
30 บ้านท่ามะเฟือง 2 2 1 5 5 2 1 0 8
31 วัดหนองเสือ 2 2 0 4 6 0 1 1 7
32 บ้านท่าแย้ 2 2 0 4 4 1 0 0 5
33 บ้านวังลาน 2 1 3 6 13 9 2 4 24
34 ลุ่มโป่งเสี้ยว 2 1 1 4 12 0 1 1 13
35 บ้านแก่งหลวง 2 1 1 4 9 5 5 6 19
36 บ้านหนองบัว 2 1 1 4 5 2 1 0 8
37 ดรุณากาญจนบุรี 2 1 0 3 6 1 0 0 7
38 บ้านเจ้าเณร 2 1 0 3 3 1 2 1 6
39 วัดท่าล้อ 2 0 0 2 7 1 0 1 8
40 วัดขุนไทยธาราราม 2 0 0 2 5 3 3 0 11
41 บ้านทุ่งนา 2 0 0 2 5 2 1 5 8
42 บ้านวังด้ง 2 0 0 2 4 4 1 3 9
43 บ้านรางจิก 2 0 0 2 2 1 0 1 3
44 บ้านหนองเป็ด 1 4 2 7 10 4 8 1 22
45 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 1 3 4 8 14 2 5 0 21
46 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1 3 2 6 9 5 2 1 16
47 บ้านนากาญจน์ 1 3 1 5 7 5 5 3 17
48 วัดจรเข้เผือก 1 3 1 5 6 11 4 2 21
49 ถาวรวิทยา 1 2 4 7 14 6 0 0 20
50 บ้านปากนาสวน 1 2 4 7 8 7 2 1 17
51 บ้านหินแด้น 1 2 1 4 5 6 1 1 12
52 บ้านหนองสองตอน 1 2 1 4 5 1 4 1 10
53 วัดหนองพังตรุ 1 1 1 3 10 4 2 1 16
54 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 1 1 3 9 1 4 3 14
55 วัดหนองตะโก 1 1 1 3 8 2 0 1 10
56 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 1 1 0 2 7 1 0 3 8
57 หนองบ้านเก่าสามัคคี 1 1 0 2 6 4 2 1 12
58 บ้านโกรกตารอด 1 1 0 2 3 1 0 2 4
59 อนุบาลเมฆบัณฑิต 1 0 2 3 6 3 1 0 10
60 บ้านหนองกวาง 1 0 2 3 3 1 0 5 4
61 บ้านหนองผู้เฒ่า 1 0 1 2 5 2 1 3 8
62 ดิศกุล 1 0 1 2 4 4 4 4 12
63 บ้านสามหลัง 1 0 1 2 4 3 3 3 10
64 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 1 0 1 2 3 4 0 1 7
65 บ้านหนองปล้อง 1 0 1 2 3 2 0 0 5
66 บ้านน้ำพุ 1 0 1 2 2 2 1 3 5
67 บ้านต้นมะพร้าว 1 0 1 2 1 7 3 1 11
68 วัดยางเกาะ 1 0 0 1 5 1 0 2 6
69 บ้านวังสารภี 1 0 0 1 3 1 0 0 4
70 บ้านหนองตาบ่ง 1 0 0 1 2 2 1 3 5
71 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1 0 0 1 2 1 2 2 5
72 บ้านหนองสะแก 1 0 0 1 2 1 2 1 5
73 บ้านโป่งหวาย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
74 วัดถ้ำอ่างหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านท่าทุ่ม 0 5 2 7 12 5 3 3 20
76 บ้านหนองสามพราน 0 4 1 5 8 4 0 1 12
77 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 0 2 3 5 8 5 0 2 13
78 บ้านบนเขาแก่งเรียง 0 2 2 4 6 4 0 2 10
79 บ้านพุประดู่ 0 2 0 2 4 2 0 0 6
80 วัดท่ามะขาม 0 2 0 2 2 1 1 0 4
81 บ้านองหลุ 0 2 0 2 2 0 1 0 3
82 บ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 0 1 3 4 5 2 0 1 7
83 บ้านหัวหิน 0 1 1 2 5 2 1 1 8
84 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
85 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 0 1 1 2 0 3 2 0 5
86 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 0 1 0 1 5 2 2 2 9
87 บ้านหนองปากดง 0 1 0 1 3 1 2 1 6
88 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 0 1 0 1 2 1 2 1 5
89 บ้านหม่องกระแทะ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
90 บ้านท่ามะนาว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านหัวนา 0 1 0 1 0 0 1 1 1
92 วัดม่วงชุม 0 0 2 2 6 6 4 1 16
93 บ้านหนองไผ่ 0 0 2 2 4 2 1 2 7
94 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 1 1 6 4 0 2 10
95 ตลาดสำรอง 0 0 1 1 5 2 4 2 11
96 บ้านท่าพุ 0 0 1 1 3 1 1 1 5
97 วัดบ้านเก่า 0 0 1 1 2 1 0 0 3
98 บ้านจันอุย 0 0 1 1 1 1 4 3 6
99 บ้านกลอนโด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 บ้านดอนคราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านท่าเสด็จ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 วัดหนองบัว 0 0 1 1 0 3 2 1 5
103 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 0 0 0 0 5 1 0 2 6
104 บ้านเขาปูน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
105 บ้านหนองกลางพง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
106 วัดลำสำรอง 0 0 0 0 2 1 2 2 5
107 บ้านรางสาลี่ 0 0 0 0 2 1 1 2 4
108 วัดท่าตะคร้อ 0 0 0 0 2 0 0 3 2
109 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 2 0 0 2 2
110 พัฒน์พงศ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 1 5 0 0 6
112 บ้านแหลมทอง 0 0 0 0 1 3 3 0 7
113 บ้านน้ำมุด 0 0 0 0 1 2 3 0 6
114 บ้านท่าหวี 0 0 0 0 1 2 2 2 5
115 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
116 บ้านรางสะเดา 0 0 0 0 1 1 2 1 4
117 อนุบาลท่าม่วง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
118 วัดถ้ำองจุ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
119 วัดไทยวิวัฒนาราม 0 0 0 0 1 1 0 3 2
120 บ้านท่าสนุ่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 วัดถ้ำมังกรทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 วัดบ้านยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 วัดวังขนายทายิการาม 0 0 0 0 1 0 3 1 4
124 บ้านหนองอีเห็น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 บ้านท่าโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
126 ตชด.บ้านประตูด่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 วัดพุน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 วัดเขาน้อย 0 0 0 0 0 3 2 2 5
130 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 1 5 2 6
131 บ้านห้วยน้ำโจน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
132 บ้านสระเศรษฐี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
133 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 ท่าพะเนียดกุญชร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านวังเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านองสิต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 วัดหนองตะครอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 จำรูญเนติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
140 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
141 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
142 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านวังปลาหมู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
145 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 0 0 2 0
146 บ้านโป่งโก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 193 165 137 495 825 353 222 225 1,400