สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 7 7 2 16 25 16 4 6 45
2 วีรศิลป์ 7 6 3 16 20 4 2 1 26
3 อนุบาลกาญจนบุรี 7 3 2 12 12 9 1 1 22
4 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 7 3 0 10 14 3 6 2 23
5 วัดท่าน้ำตื้น 7 1 2 10 18 4 2 3 24
6 บ้านไทรทอง 5 5 3 13 18 3 1 2 22
7 บ้านนาสวน 5 3 6 14 19 6 8 8 33
8 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 5 2 5 12 18 10 5 2 33
9 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 5 1 2 8 13 0 3 2 16
10 บ้านห้วยน้ำขาว 4 6 5 15 19 12 7 13 38
11 วัดวังศาลา 4 3 2 9 15 6 7 3 28
12 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 4 1 2 7 9 3 2 5 14
13 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 3 8 6 17 28 5 0 1 33
14 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 3 5 4 12 16 6 3 5 25
15 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 4 0 7 7 6 4 2 17
16 วัดศรีอุปลาราม 3 3 0 6 8 3 3 4 14
17 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 3 2 3 8 9 8 4 5 21
18 บ้านหนองสองห้อง 3 2 2 7 8 4 1 2 13
19 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 3 1 3 7 11 1 4 2 16
20 เขาดินวิทยาคาร 3 1 2 6 11 4 1 5 16
21 วัดชุกพี้ 3 1 1 5 8 3 0 2 11
22 บ้านทุ่งนาคราช 3 1 0 4 6 3 0 1 9
23 บ้านดงเสลา 3 0 0 3 7 0 1 1 8
24 อนุบาลต้นกล้า 3 0 0 3 3 0 1 1 4
25 บ้านพุเลียบ 2 4 3 9 12 4 2 6 18
26 ชัยจิตต์วิทยา 2 4 2 8 16 1 1 2 18
27 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 2 3 3 8 16 7 2 4 25
28 บ้านท่ามะเฟือง 2 2 1 5 5 2 1 0 8
29 วัดหนองเสือ 2 2 0 4 6 0 1 1 7
30 บ้านท่าแย้ 2 2 0 4 4 1 0 0 5
31 บ้านวังลาน 2 1 3 6 12 9 2 4 23
32 บ้านห้วยตลุง 2 1 1 4 11 1 1 0 13
33 บ้านแก่งหลวง 2 1 1 4 8 5 5 6 18
34 บ้านหนองบัว 2 1 1 4 5 2 1 0 8
35 ดรุณากาญจนบุรี 2 1 0 3 6 1 0 0 7
36 บ้านเจ้าเณร 2 1 0 3 3 1 2 1 6
37 วัดท่าล้อ 2 0 0 2 7 1 0 1 8
38 บ้านทุ่งนา 2 0 0 2 5 2 1 5 8
39 บ้านวังด้ง 2 0 0 2 4 4 1 3 9
40 บ้านรางจิก 2 0 0 2 2 1 0 1 3
41 บ้านหนองเป็ด 1 4 2 7 10 4 8 1 22
42 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 1 3 4 8 14 2 5 0 21
43 วัดจรเข้เผือก 1 3 1 5 6 11 4 2 21
44 ถาวรวิทยา 1 2 4 7 14 6 0 0 20
45 บ้านปากนาสวน 1 2 4 7 8 7 2 1 17
46 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1 2 2 5 14 4 2 0 20
47 บ้านหนองสองตอน 1 2 1 4 5 1 4 1 10
48 วัดหนองพังตรุ 1 1 1 3 10 4 2 1 16
49 วัดหนองตะโก 1 1 1 3 8 2 0 1 10
50 หนองบ้านเก่าสามัคคี 1 1 0 2 6 4 2 1 12
51 บ้านโกรกตารอด 1 1 0 2 3 1 0 2 4
52 อนุบาลเมฆบัณฑิต 1 0 2 3 6 3 1 0 10
53 บ้านหนองผู้เฒ่า 1 0 1 2 5 2 1 3 8
54 ดิศกุล 1 0 1 2 4 4 4 4 12
55 บ้านสามหลัง 1 0 1 2 4 3 3 3 10
56 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 1 0 1 2 3 4 0 1 7
57 บ้านหนองปล้อง 1 0 1 2 3 2 0 0 5
58 บ้านน้ำพุ 1 0 1 2 2 2 1 3 5
59 บ้านต้นมะพร้าว 1 0 1 2 1 7 3 1 11
60 วัดยางเกาะ 1 0 0 1 5 1 0 2 6
61 วัดขุนไทยธาราราม 1 0 0 1 4 3 3 0 10
62 บ้านวังสารภี 1 0 0 1 3 1 0 0 4
63 บ้านหนองตาบ่ง 1 0 0 1 2 2 1 3 5
64 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1 0 0 1 2 1 2 2 5
65 บ้านหนองสะแก 1 0 0 1 2 1 2 1 5
66 บ้านโป่งหวาย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
67 วัดถ้ำอ่างหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านท่าทุ่ม 0 5 2 7 12 5 3 3 20
69 บ้านหนองสามพราน 0 4 1 5 8 4 0 1 12
70 บ้านนากาญจน์ 0 3 0 3 4 5 5 3 14
71 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 0 2 3 5 8 5 0 2 13
72 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 0 2 2 4 7 5 2 1 14
73 บ้านบนเขาแก่งเรียง 0 2 2 4 6 4 0 2 10
74 บ้านพุประดู่ 0 2 0 2 4 2 0 0 6
75 วัดท่ามะขาม 0 2 0 2 2 1 1 0 4
76 บ้านองหลุ 0 2 0 2 2 0 1 0 3
77 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 0 1 1 2 6 1 4 3 11
78 บ้านหัวหิน 0 1 1 2 5 2 1 1 8
79 บ้านหินแด้น 0 1 1 2 3 6 1 1 10
80 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
81 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 0 1 1 2 0 3 2 0 5
82 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 0 1 0 1 5 2 2 2 9
83 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 0 1 0 1 5 1 0 3 6
84 บ้านหนองปากดง 0 1 0 1 3 1 2 1 6
85 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 0 1 0 1 2 1 2 1 5
86 บ้านหม่องกระแทะ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
87 บ้านท่ามะนาว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านหัวนา 0 1 0 1 0 0 1 1 1
89 วัดม่วงชุม 0 0 2 2 6 6 4 1 16
90 บ้านหนองไผ่ 0 0 2 2 4 2 1 2 7
91 บ้านหนองกวาง 0 0 2 2 2 1 0 5 3
92 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 1 1 6 4 0 2 10
93 ตลาดสำรอง 0 0 1 1 5 2 4 2 11
94 บ้านท่าพุ 0 0 1 1 3 1 1 1 5
95 วัดบ้านเก่า 0 0 1 1 2 1 0 0 3
96 บ้านจันอุย 0 0 1 1 1 1 4 3 6
97 บ้านกลอนโด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 บ้านดอนคราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 บ้านท่าเสด็จ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 วัดหนองบัว 0 0 1 1 0 3 2 1 5
101 ลุ่มโป่งเสี้ยว 0 0 0 0 8 0 1 1 9
102 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 0 0 0 0 5 1 0 2 6
103 บ้านหนองกลางพง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
104 วัดลำสำรอง 0 0 0 0 2 1 2 2 5
105 บ้านรางสาลี่ 0 0 0 0 2 1 1 2 4
106 บ้านเขาปูน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
107 วัดท่าตะคร้อ 0 0 0 0 2 0 0 3 2
108 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 2 0 0 2 2
109 พัฒน์พงศ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 1 5 0 0 6
111 บ้านแหลมทอง 0 0 0 0 1 3 3 0 7
112 บ้านน้ำมุด 0 0 0 0 1 2 3 0 6
113 บ้านท่าหวี 0 0 0 0 1 2 2 2 5
114 บ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 0 0 0 0 1 2 0 1 3
115 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
116 บ้านรางสะเดา 0 0 0 0 1 1 2 1 4
117 อนุบาลท่าม่วง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
118 วัดถ้ำองจุ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
119 วัดไทยวิวัฒนาราม 0 0 0 0 1 1 0 3 2
120 บ้านท่าสนุ่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 วัดถ้ำมังกรทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 วัดบ้านยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 วัดวังขนายทายิการาม 0 0 0 0 1 0 3 1 4
124 บ้านหนองอีเห็น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 บ้านท่าโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
126 ตชด.บ้านประตูด่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 วัดพุน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 วัดเขาน้อย 0 0 0 0 0 3 2 2 5
130 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 1 5 2 6
131 บ้านห้วยน้ำโจน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
132 บ้านสระเศรษฐี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
133 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 ท่าพะเนียดกุญชร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านวังเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านองสิต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 วัดหนองตะครอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 จำรูญเนติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
140 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
141 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
142 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านวังปลาหมู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
145 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 0 0 2 0
146 บ้านโป่งโก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 162 150 129 441 758 353 222 225 1,333