สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 28 5 0 1 33
2 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 25 16 4 6 45
3 วีรศิลป์ 20 4 2 1 26
4 บ้านห้วยน้ำขาว 19 12 7 13 38
5 บ้านนาสวน 19 6 8 8 33
6 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 18 10 5 2 33
7 วัดท่าน้ำตื้น 18 4 2 3 24
8 บ้านไทรทอง 18 3 1 2 22
9 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 16 7 2 4 25
10 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 16 6 3 5 25
11 ชัยจิตต์วิทยา 16 1 1 2 18
12 วัดวังศาลา 15 6 7 3 28
13 ถาวรวิทยา 14 6 0 0 20
14 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 14 4 2 0 20
15 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 14 3 6 2 23
16 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 14 2 5 0 21
17 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 13 0 3 2 16
18 บ้านวังลาน 12 9 2 4 23
19 อนุบาลกาญจนบุรี 12 9 1 1 22
20 บ้านท่าทุ่ม 12 5 3 3 20
21 บ้านพุเลียบ 12 4 2 6 18
22 เขาดินวิทยาคาร 11 4 1 5 16
23 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 11 1 4 2 16
24 บ้านห้วยตลุง 11 1 1 0 13
25 บ้านหนองเป็ด 10 4 8 1 22
26 วัดหนองพังตรุ 10 4 2 1 16
27 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 9 8 4 5 21
28 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 9 3 2 5 14
29 บ้านปากนาสวน 8 7 2 1 17
30 บ้านแก่งหลวง 8 5 5 6 18
31 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 8 5 0 2 13
32 บ้านหนองสองห้อง 8 4 1 2 13
33 บ้านหนองสามพราน 8 4 0 1 12
34 วัดศรีอุปลาราม 8 3 3 4 14
35 วัดชุกพี้ 8 3 0 2 11
36 วัดหนองตะโก 8 2 0 1 10
37 ลุ่มโป่งเสี้ยว 8 0 1 1 9
38 บ้านหนองหญ้าปล้อง 7 6 4 2 17
39 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 7 5 2 1 14
40 วัดท่าล้อ 7 1 0 1 8
41 บ้านดงเสลา 7 0 1 1 8
42 วัดจรเข้เผือก 6 11 4 2 21
43 วัดม่วงชุม 6 6 4 1 16
44 หนองบ้านเก่าสามัคคี 6 4 2 1 12
45 บ้านบนเขาแก่งเรียง 6 4 0 2 10
46 วัดศรีสุวรรณาราม 6 4 0 2 10
47 อนุบาลเมฆบัณฑิต 6 3 1 0 10
48 บ้านทุ่งนาคราช 6 3 0 1 9
49 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 6 1 4 3 11
50 ดรุณากาญจนบุรี 6 1 0 0 7
51 วัดหนองเสือ 6 0 1 1 7
52 ตลาดสำรอง 5 2 4 2 11
53 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 5 2 2 2 9
54 บ้านทุ่งนา 5 2 1 5 8
55 บ้านหนองผู้เฒ่า 5 2 1 3 8
56 บ้านหัวหิน 5 2 1 1 8
57 บ้านท่ามะเฟือง 5 2 1 0 8
58 บ้านหนองบัว 5 2 1 0 8
59 บ้านหนองสองตอน 5 1 4 1 10
60 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 5 1 0 3 6
61 วัดยางเกาะ 5 1 0 2 6
62 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 5 1 0 2 6
63 บ้านนากาญจน์ 4 5 5 3 14
64 ดิศกุล 4 4 4 4 12
65 บ้านวังด้ง 4 4 1 3 9
66 บ้านสามหลัง 4 3 3 3 10
67 วัดขุนไทยธาราราม 4 3 3 0 10
68 บ้านหนองไผ่ 4 2 1 2 7
69 บ้านพุประดู่ 4 2 0 0 6
70 บ้านท่าแย้ 4 1 0 0 5
71 บ้านหินแด้น 3 6 1 1 10
72 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 3 4 0 1 7
73 บ้านหนองปล้อง 3 2 0 0 5
74 บ้านเจ้าเณร 3 1 2 1 6
75 บ้านหนองปากดง 3 1 2 1 6
76 บ้านท่าพุ 3 1 1 1 5
77 บ้านโกรกตารอด 3 1 0 2 4
78 บ้านวังสารภี 3 1 0 0 4
79 บ้านหนองกลางพง 3 1 0 0 4
80 อนุบาลต้นกล้า 3 0 1 1 4
81 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 3 0 0 0 3
82 บ้านน้ำพุ 2 2 1 3 5
83 บ้านหนองตาบ่ง 2 2 1 3 5
84 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 2 1 2 2 5
85 วัดลำสำรอง 2 1 2 2 5
86 บ้านหนองสะแก 2 1 2 1 5
87 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 2 1 2 1 5
88 บ้านรางสาลี่ 2 1 1 2 4
89 วัดท่ามะขาม 2 1 1 0 4
90 บ้านเขาปูน 2 1 1 0 4
91 บ้านหนองกวาง 2 1 0 5 3
92 บ้านรางจิก 2 1 0 1 3
93 บ้านโป่งหวาย 2 1 0 0 3
94 วัดบ้านเก่า 2 1 0 0 3
95 บ้านหม่องกระแทะ 2 0 1 1 3
96 บ้านองหลุ 2 0 1 0 3
97 วัดท่าตะคร้อ 2 0 0 3 2
98 บ้านทุ่งศาลา 2 0 0 2 2
99 พัฒน์พงศ์ 2 0 0 0 2
100 บ้านต้นมะพร้าว 1 7 3 1 11
101 บ้านวังตะเคียน 1 5 0 0 6
102 บ้านแหลมทอง 1 3 3 0 7
103 บ้านน้ำมุด 1 2 3 0 6
104 บ้านท่าหวี 1 2 2 2 5
105 บ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 1 2 0 1 3
106 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1 2 0 1 3
107 บ้านจันอุย 1 1 4 3 6
108 บ้านรางสะเดา 1 1 2 1 4
109 อนุบาลท่าม่วง 1 1 1 1 3
110 วัดถ้ำองจุ 1 1 1 0 3
111 วัดไทยวิวัฒนาราม 1 1 0 3 2
112 บ้านท่าสนุ่น 1 1 0 0 2
113 วัดถ้ำมังกรทอง 1 1 0 0 2
114 วัดบ้านยาง 1 1 0 0 2
115 วัดวังขนายทายิการาม 1 0 3 1 4
116 บ้านหนองอีเห็น 1 0 1 0 2
117 บ้านท่าโป่ง 1 0 0 1 1
118 วัดถ้ำอ่างหิน 1 0 0 0 1
119 บ้านท่ามะนาว 1 0 0 0 1
120 บ้านกลอนโด 1 0 0 0 1
121 บ้านดอนคราม 1 0 0 0 1
122 บ้านท่าเสด็จ 1 0 0 0 1
123 ตชด.บ้านประตูด่าน 1 0 0 0 1
124 บ้านทุ่งยาว 1 0 0 0 1
125 วัดพุน้อย 1 0 0 0 1
126 วัดเขาน้อย 0 3 2 2 5
127 วัดหนองบัว 0 3 2 1 5
128 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 0 3 2 0 5
129 บ้านห้วยไร่ 0 1 5 2 6
130 บ้านห้วยน้ำโจน 0 1 2 0 3
131 บ้านสระเศรษฐี 0 1 1 1 2
132 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 0 1 0 1 1
133 ท่าพะเนียดกุญชร 0 1 0 0 1
134 บ้านวังเย็น 0 1 0 0 1
135 บ้านองสิต 0 1 0 0 1
136 วัดหนองตะครอง 0 1 0 0 1
137 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 0 1 0 0 1
138 จำรูญเนติศาสตร์ 0 0 2 0 2
139 บ้านตะเคียนงาม 0 0 2 0 2
140 บ้านหัวนา 0 0 1 1 1
141 บ้านหนองโสน 0 0 1 1 1
142 บ้านถ้ำ 0 0 1 0 1
143 บ้านวังปลาหมู 0 0 1 0 1
144 บ้านดงยาง 0 0 0 3 0
145 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 2 0
146 บ้านโป่งโก 0 0 0 1 0
รวม 758 353 222 225 1,558