สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 41 16 4 6 61
2 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 28 5 0 1 33
3 วีรศิลป์ 20 4 2 1 26
4 บ้านไทรทอง 20 3 1 2 24
5 บ้านห้วยน้ำขาว 19 12 7 13 38
6 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 19 7 2 4 28
7 บ้านนาสวน 19 6 8 8 33
8 เขาดินวิทยาคาร 19 4 1 5 24
9 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 18 10 5 2 33
10 วัดท่าน้ำตื้น 18 4 2 3 24
11 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 16 6 3 5 25
12 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 16 4 2 0 22
13 ชัยจิตต์วิทยา 16 1 1 2 18
14 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 15 8 4 5 27
15 วัดวังศาลา 15 6 7 3 28
16 ถาวรวิทยา 14 6 0 0 20
17 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 14 3 6 2 23
18 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 14 2 5 0 21
19 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 14 0 3 2 17
20 บ้านวังลาน 13 9 2 4 24
21 อนุบาลกาญจนบุรี 13 9 1 1 23
22 บ้านพุเลียบ 13 4 2 6 19
23 บ้านห้วยตลุง 13 1 1 0 15
24 บ้านท่าทุ่ม 12 5 3 3 20
25 ลุ่มโป่งเสี้ยว 12 0 1 1 13
26 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 11 1 4 2 16
27 บ้านหนองเป็ด 10 4 8 1 22
28 วัดหนองพังตรุ 10 4 2 1 16
29 บ้านแก่งหลวง 9 5 5 6 19
30 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 9 5 2 1 16
31 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 9 3 2 5 14
32 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 9 1 4 3 14
33 บ้านปากนาสวน 8 7 2 1 17
34 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 8 5 0 2 13
35 บ้านหนองสองห้อง 8 4 1 2 13
36 บ้านหนองสามพราน 8 4 0 1 12
37 วัดศรีอุปลาราม 8 3 3 4 14
38 วัดชุกพี้ 8 3 0 2 11
39 วัดหนองตะโก 8 2 0 1 10
40 บ้านหนองหญ้าปล้อง 7 6 4 2 17
41 บ้านนากาญจน์ 7 5 5 3 17
42 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 7 1 0 3 8
43 วัดท่าล้อ 7 1 0 1 8
44 บ้านดงเสลา 7 0 1 1 8
45 วัดจรเข้เผือก 6 11 4 2 21
46 วัดม่วงชุม 6 6 4 1 16
47 หนองบ้านเก่าสามัคคี 6 4 2 1 12
48 บ้านบนเขาแก่งเรียง 6 4 0 2 10
49 วัดศรีสุวรรณาราม 6 4 0 2 10
50 อนุบาลเมฆบัณฑิต 6 3 1 0 10
51 บ้านทุ่งนาคราช 6 3 0 1 9
52 ดรุณากาญจนบุรี 6 1 0 0 7
53 วัดหนองเสือ 6 0 1 1 7
54 บ้านหินแด้น 5 6 1 1 12
55 วัดขุนไทยธาราราม 5 3 3 0 11
56 ตลาดสำรอง 5 2 4 2 11
57 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 5 2 2 2 9
58 บ้านทุ่งนา 5 2 1 5 8
59 บ้านหนองผู้เฒ่า 5 2 1 3 8
60 บ้านหัวหิน 5 2 1 1 8
61 บ้านท่ามะเฟือง 5 2 1 0 8
62 บ้านหนองบัว 5 2 1 0 8
63 บ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 5 2 0 1 7
64 บ้านหนองสองตอน 5 1 4 1 10
65 วัดยางเกาะ 5 1 0 2 6
66 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 5 1 0 2 6
67 ดิศกุล 4 4 4 4 12
68 บ้านวังด้ง 4 4 1 3 9
69 บ้านสามหลัง 4 3 3 3 10
70 บ้านหนองไผ่ 4 2 1 2 7
71 บ้านพุประดู่ 4 2 0 0 6
72 บ้านท่าแย้ 4 1 0 0 5
73 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 3 4 0 1 7
74 บ้านหนองปล้อง 3 2 0 0 5
75 บ้านเจ้าเณร 3 1 2 1 6
76 บ้านหนองปากดง 3 1 2 1 6
77 บ้านท่าพุ 3 1 1 1 5
78 บ้านเขาปูน 3 1 1 0 5
79 บ้านหนองกวาง 3 1 0 5 4
80 บ้านโกรกตารอด 3 1 0 2 4
81 บ้านวังสารภี 3 1 0 0 4
82 บ้านหนองกลางพง 3 1 0 0 4
83 อนุบาลต้นกล้า 3 0 1 1 4
84 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 3 0 0 0 3
85 บ้านน้ำพุ 2 2 1 3 5
86 บ้านหนองตาบ่ง 2 2 1 3 5
87 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 2 1 2 2 5
88 วัดลำสำรอง 2 1 2 2 5
89 บ้านหนองสะแก 2 1 2 1 5
90 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 2 1 2 1 5
91 บ้านรางสาลี่ 2 1 1 2 4
92 วัดท่ามะขาม 2 1 1 0 4
93 บ้านรางจิก 2 1 0 1 3
94 บ้านโป่งหวาย 2 1 0 0 3
95 วัดบ้านเก่า 2 1 0 0 3
96 บ้านหม่องกระแทะ 2 0 1 1 3
97 บ้านองหลุ 2 0 1 0 3
98 วัดท่าตะคร้อ 2 0 0 3 2
99 บ้านทุ่งศาลา 2 0 0 2 2
100 พัฒน์พงศ์ 2 0 0 0 2
101 บ้านต้นมะพร้าว 1 7 3 1 11
102 บ้านวังตะเคียน 1 5 0 0 6
103 บ้านแหลมทอง 1 3 3 0 7
104 บ้านน้ำมุด 1 2 3 0 6
105 บ้านท่าหวี 1 2 2 2 5
106 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1 2 0 1 3
107 บ้านจันอุย 1 1 4 3 6
108 บ้านรางสะเดา 1 1 2 1 4
109 อนุบาลท่าม่วง 1 1 1 1 3
110 วัดถ้ำองจุ 1 1 1 0 3
111 วัดไทยวิวัฒนาราม 1 1 0 3 2
112 บ้านท่าสนุ่น 1 1 0 0 2
113 วัดถ้ำมังกรทอง 1 1 0 0 2
114 วัดบ้านยาง 1 1 0 0 2
115 วัดวังขนายทายิการาม 1 0 3 1 4
116 บ้านหนองอีเห็น 1 0 1 0 2
117 บ้านท่าโป่ง 1 0 0 1 1
118 วัดถ้ำอ่างหิน 1 0 0 0 1
119 บ้านท่ามะนาว 1 0 0 0 1
120 บ้านกลอนโด 1 0 0 0 1
121 บ้านดอนคราม 1 0 0 0 1
122 บ้านท่าเสด็จ 1 0 0 0 1
123 ตชด.บ้านประตูด่าน 1 0 0 0 1
124 บ้านทุ่งยาว 1 0 0 0 1
125 วัดพุน้อย 1 0 0 0 1
126 วัดเขาน้อย 0 3 2 2 5
127 วัดหนองบัว 0 3 2 1 5
128 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 0 3 2 0 5
129 บ้านห้วยไร่ 0 1 5 2 6
130 บ้านห้วยน้ำโจน 0 1 2 0 3
131 บ้านสระเศรษฐี 0 1 1 1 2
132 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 0 1 0 1 1
133 ท่าพะเนียดกุญชร 0 1 0 0 1
134 บ้านวังเย็น 0 1 0 0 1
135 บ้านองสิต 0 1 0 0 1
136 วัดหนองตะครอง 0 1 0 0 1
137 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 0 1 0 0 1
138 จำรูญเนติศาสตร์ 0 0 2 0 2
139 บ้านตะเคียนงาม 0 0 2 0 2
140 บ้านหัวนา 0 0 1 1 1
141 บ้านหนองโสน 0 0 1 1 1
142 บ้านถ้ำ 0 0 1 0 1
143 บ้านวังปลาหมู 0 0 1 0 1
144 บ้านดงยาง 0 0 0 3 0
145 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 2 0
146 บ้านโป่งโก 0 0 0 1 0
รวม 825 353 222 225 1,400